Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שרון שפורר נגד לשכת עורכי הדין ואפי נוה

55 views

Published on

דיבה

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

שרון שפורר נגד לשכת עורכי הדין ואפי נוה

  1. 1. ‫ע"א‬3168/18 ‫שפורר‬ ‫שרון‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬ 1‫בישראל‬ ‫הדין‬ ‫עורכי‬ ‫לשכת‬ . 2‫נוה‬ ‫אפי‬ . ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ [11.06.2018] ‫חיות‬ '‫א‬ ‫הנשיאה‬ ‫כבוד‬ ‫מיום‬ ‫בהרצליה‬ ‫השלום‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫פסק‬ ‫על‬ ‫ערעור‬12.4.2018‫בת.א‬71274- 01-17‫הס‬ '‫ג‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬ ‫המערער‬ ‫בשם‬-‫קלינגר‬ '‫י‬ ‫יהונתן‬ ‫עו"ד‬ ‫המשיבים‬ ‫בשם‬-‫בוך‬ ‫רונן‬ ‫עו"ד‬ ‫פסק‬-‫די‬‫ן‬ ‫החלטת‬ ‫על‬ ‫ערעור‬ ‫זהו‬‫משפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫השלו‬‫ם‬‫מיום‬ ,)‫הס‬ '‫ג‬ ‫(השופט‬ ‫בהרצליה‬12.4.2018 ‫בת"א‬71274-01-17.‫המערערת‬ ‫של‬ ‫בעניינה‬ ‫מלדון‬ ‫עצמו‬ ‫לפסול‬ , 1‫המשיבים‬ .-‫לשכת‬‫עו‬‫הדי‬ ‫רכי‬‫ן‬‫בראשה‬ ‫והעומד‬-‫תביעה‬ ‫הגישו‬‫משפ‬ ‫לבית‬‫ט‬‫השלו‬‫ם‬ ‫איסור‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫המערערת‬ ‫נגד‬ ‫בהרצליה‬‫הר‬ ‫לשון‬‫ע‬‫התשכ"ה‬ ,-1965‫של‬ ‫בסכום‬ ‫ביום‬ .‫ש"ח‬ ‫כמיליון‬5.3.2017‫הורה‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫לישיבת‬ ‫ההליך‬ ‫קביעת‬ ‫על‬‫קדם‬ ‫משפ‬‫ט‬‫"לשם‬ ‫ציין‬ ‫כן‬ ‫וכמו‬ ,‫הנאו‬ ‫הגילוי‬‫ת‬‫כ‬ ‫לפני‬ ‫כי‬ "-17‫במשרד‬ ‫כשכיר‬ ‫עבד‬ ‫שנים‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬‫די‬ ‫עורכת‬‫ן‬‫כל‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫היום‬ ‫ועד‬ ‫מאז‬ ‫וכי‬ ,‫בהליך‬ ‫להעיד‬ ‫להידרש‬ ‫שעשויה‬ ‫ביום‬ .‫זו‬ ‫פוטנציאלית‬ ‫לעדה‬ ‫קשר‬12.4.2018-‫הליך‬ ‫כי‬ ‫הודיעו‬ ‫שהצדדים‬ ‫לאחר‬ ‫הוכחות‬ ‫הליך‬ ‫בתיק‬ ‫התקיים‬ ‫ובטרם‬ ‫כשל‬ ‫ביניהם‬ ‫שהתקיים‬ ‫גישור‬-‫החליט‬‫בית‬ ‫המשפ‬‫ט‬‫כ‬ ‫הצדדים‬ ‫מטעם‬ ‫בקשה‬ ‫כל‬ ‫שקדמה‬ ‫ומבלי‬ ‫מיוזמתו‬:‫דלקמן‬ ‫תיק‬ ‫נשוא‬ ‫במחלוקות‬ ‫מלדון‬ ‫מניעות‬ ‫זה‬ ‫למותב‬ ‫נוצרה‬ ‫לאחרונה‬ ‫שארע‬ ‫שינוי‬ ‫"עקב‬ .‫זה‬ .‫בתיק‬ ‫מלדון‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫לפסול‬ ‫נאלץ‬ ‫אני‬ ,‫אלו‬ ‫בנסיבות‬
  2. 2. ‫את‬ ‫תקבע‬ ‫אשר‬ ,‫רייך‬ ‫לימור‬ ‫השופטת‬ ,‫הנשיא‬ ‫סגנית‬ '‫לכב‬ ‫התיק‬ ‫את‬ ‫תעביר‬ ‫המזכירות‬ ."‫בתיק‬ ‫שיידון‬ ‫המותב‬ ‫ביום‬15.4.2018‫וקבע‬ ‫הוסיף‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬:‫כך‬ ‫קמא‬ ‫מיום‬ ‫להחלטה‬ ‫"בהמשך‬12.4.18‫זה‬ ‫בתיק‬ ‫מלדון‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫פסלתי‬ ‫במסגרתה‬ ‫שינוי‬ ‫בשל‬ ‫נוצרה‬ ,‫בהחלטה‬ ‫המפורטת‬ ‫המניעות‬ ‫כי‬ ,‫אבהיר‬ ‫ספק‬ ‫להסיר‬ ‫מנת‬ ‫ועל‬ ,‫הס‬ ‫לובצקי‬ ‫שרון‬ ‫עו"ד‬ ,‫זוגי‬ ‫בת‬ ‫הצטרפה‬ ‫במסגרתו‬ ,‫לאחרונה‬ ‫שארע‬ ‫נסיבות‬ ‫במשרד‬ ‫כשותפה‬‫הדי‬ ‫עורכי‬‫ן‬'‫ושות‬ ‫מטלון‬ ,‫פולק‬ ,‫עמית‬‫משותפיו‬ ‫לחלק‬ ‫אשר‬ , ‫התובע‬ ‫עם‬ ‫חברות‬ ‫קשרי‬2. ."‫זה‬ ‫בתיק‬ ‫לדון‬ ‫שאמשיך‬ ‫מקום‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫לנכון‬ ‫סברתי‬ ,‫נראות‬ ‫מטעמי‬ ‫רק‬ ‫ולו‬ ,‫אלו‬ ‫בנסיבות‬ ‫ביום‬24.4.2018‫לערער‬ ‫כוונתה‬ ‫על‬ ‫הודיעה‬ ‫שהמערערת‬ ‫לאחר‬ ,‫משפ‬ ‫לבית‬‫ט‬‫על‬ ‫זה‬ ‫נשיא‬ ‫סגנית‬ ‫הורתה‬ ,‫הנ"ל‬ ‫ההחלטות‬‫משפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫השלו‬‫ם‬‫ר‬ '‫ל‬ ‫השופטת‬ ,‫בהרצליה‬‫כי‬ ,‫ייך‬ ‫וביום‬ ,‫דנן‬ ‫בערעור‬ ‫הכרעה‬ ‫לאחר‬ ‫תתקבל‬ ‫אחר‬ ‫למותב‬ ‫התיק‬ ‫של‬ ‫ניתובו‬ ‫על‬ ‫ההחלטה‬ 14.5.2018‫המשיבים‬ ‫בבקשת‬ ‫החלטה‬ ‫כי‬ ‫הס‬ '‫ג‬ ‫השופט‬ ‫קבע‬‫לתיקון‬‫התביע‬ ‫כתב‬‫ה‬ .‫בערעור‬ ‫ההכרעה‬ ‫לאחר‬ ‫כן‬ ‫גם‬ ‫תתקבל‬ 2‫די‬ ‫אין‬ ,‫המערערת‬ ‫לטענת‬ .‫שלפניי‬ ‫הערעור‬ ‫מכאן‬ .‫האישי‬ ‫בחברותם‬‫ת‬‫חלק‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫משותפיה‬‫המשיב‬ ‫עם‬ ‫המותב‬ ‫של‬ ‫זוגו‬ ‫בת‬2,‫לדבריה‬ .‫פסלות‬ ‫עילת‬ ‫להקים‬ ‫כדי‬ ‫על‬ ‫היה‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫לדעתם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫אותם‬ ‫ולשאול‬ ‫הדין‬ ‫לבעלי‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫נקבע‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בהחלטת‬ ‫כי‬ ‫מטעימה‬ ‫המערערת‬ .‫בדין‬ ‫ישיבתו‬ ‫להמשך‬ ‫מניעות‬ ‫ממשי‬ ‫חשש‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫חדש‬ ‫יחסים‬ ‫רף‬‫פני‬ ‫למשוא‬‫ם‬,‫באופן‬ ‫של‬ ‫החלטות‬ ‫הסותר‬‫משפ‬ ‫בית‬‫ט‬.‫זה‬ 3‫בערעור‬ ‫ההכרעה‬ ‫את‬ ‫מותירים‬ ‫המשיבים‬ .‫דעת‬ ‫לשיקול‬‫ו‬‫של‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬,‫האמור‬ ‫לצד‬ . ‫מצד‬ ‫פסולה‬ ‫כוונה‬ ‫עומדת‬ ‫דנן‬ ‫הערעור‬ ‫הגשת‬ ‫מאחורי‬ ‫כי‬ ‫להוסיף‬ ‫מבקשים‬ ‫הם‬ ‫את‬ ‫"לנצל‬ ‫המערערת‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬‫העליו‬‫ן‬‫מנהלת‬ ‫שהיא‬ ‫למערכה‬ ‫אותו‬ ‫ולרתום‬ ‫וכ‬ ,"‫נוה‬ ‫עו"ד‬ ‫כנגד‬,‫לבסוף‬ .‫בתיק‬ ‫הוכחות‬ ‫הליך‬ ‫החל‬ ‫שטרם‬ ‫לעובדה‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬ ‫יש‬ ‫י‬ ‫המותב‬ ‫של‬ ‫עצמית‬ ‫בפסילה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫מדגישים‬ ‫המבקשים‬-.‫מכך‬ ‫המשתמע‬ ‫כל‬ ‫על‬ 4‫לקבלו‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫מסקנה‬ ‫לידי‬ ‫באתי‬ ,‫לו‬ ‫ובתשובה‬ ‫נספחיו‬ ‫על‬ ‫בערעור‬ ‫שעיינתי‬ ‫לאחר‬ . ‫הכללי‬ ‫המבחן‬ .‫הס‬ '‫ג‬ ‫השופט‬ ‫בפני‬ ‫יתקיים‬ ‫בהליך‬ ‫הדיון‬ ‫כי‬ ‫ולהורות‬‫על‬ ‫בהחלטה‬ ‫שופ‬ ‫פסילת‬‫ט‬‫מלש‬‫ב‬‫בסעיף‬ ‫הקבוע‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫בדין‬ ‫ת‬77‫לחוק‬ )‫א(א‬‫המשפ‬ ‫בתי‬‫ט‬[‫נוסח‬ ‫משול‬‫ב‬‫התשמ"ד‬ ,]-1984‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫בהן‬ ‫שיש‬ ‫נסיבות‬ ‫מתקיימות‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ,‫היינו‬ . ‫ממשי‬ ‫חשש‬‫פני‬ ‫למשוא‬‫ם‬‫סעיף‬ .‫המותב‬ ‫מצד‬77‫א(א‬1()1‫שופט‬ ‫כי‬ ‫וקובע‬ ‫מוסיף‬ ) ‫בדין‬ ‫יישב‬ ‫לא‬-‫היתר‬ ‫בין‬-‫קיימת‬ ‫בו‬ ‫מקום‬‫הצדדים‬ ‫אחד‬ ‫ובין‬ ‫בינו‬ "‫ממשית‬ ‫"קרבה‬ ‫לאחד‬ ‫השופט‬ ‫של‬ ‫הקרבה‬ ‫או‬ ‫ההיכרות‬ ‫בעצם‬ ‫די‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫בפסיקה‬ .‫להליך‬ "‫ממשית‬ ‫"קרבה‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫ויש‬ ,‫המותב‬ ‫לפסילת‬ ‫להביא‬ ‫כדי‬ ‫להליך‬ ‫הצדדים‬ ‫ממשי‬ ‫חשש‬ ‫המבססת‬‫פני‬ ‫למשוא‬‫ם‬‫לנסיבותיו‬ ‫בהתאם‬ ‫נבחנת‬ ‫כאמור‬ ‫קרבה‬ . ‫לאופ‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ,‫המקרה‬ ‫של‬ ‫הפרטניות‬‫משכה‬ ,‫מסגרתה‬ ,‫היחסים‬ ‫וטיב‬ ‫ההיכרות‬ ‫י‬ ‫(ע"א‬ ‫המותב‬ ‫בפני‬ ‫הנדון‬ ‫הסכסוך‬ ‫לנושא‬ ‫קרבתה‬ ‫ומידת‬7573/08,‫פלונית‬ '‫נ‬ ‫פלונית‬ ‫פסקה‬10(18.12.2008‫ע"א‬ ;)6332/05‫פסקה‬ ,‫נרקיס‬ '‫נ‬ ‫ולדהורן‬11 (24.11.2005.))
  3. 3. 5‫ניתנת‬ ‫אינה‬ ‫כזו‬ ‫החלטה‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫המוצא‬ ‫נקודת‬ ‫עסקינן‬ "‫עצמית‬ ‫שב"פסילה‬ ‫ככל‬ .‫כעניין‬ ‫שקיבל‬ ‫השופט‬ ‫של‬ ‫הסובייקטיבית‬ ‫לתחושתו‬ ‫רב‬ ‫משקל‬ ‫ליתן‬ ‫יש‬ ,‫כן‬ ‫ועל‬ ‫שבשגרה‬ ‫(ע"א‬ ‫אותה‬1520/11‫פסקה‬ ,‫סופר‬ '‫נ‬ ‫עטון‬5(21.3.2011‫ע"א‬ ;)6204/96‫עזר‬ ‫גל‬ (‫נ‬ ‫פ"ד‬ ,‫גולדבליט‬ '‫נ‬2)745,747(1996‫לא‬ ,‫משכך‬ .))‫בנ‬‫ק‬‫יתערב‬ ‫ל‬‫משפ‬ ‫בית‬‫ט‬ ‫לפס‬ ‫שלו‬ ‫מיוזמתו‬ ‫שהחליט‬ ‫שופט‬ ‫של‬ ‫בהחלטתו‬ ‫זה‬‫(ע"א‬ ‫בהליך‬ ‫מלדון‬ ‫עצמו‬ ‫ול‬ 5197/10‫פסקה‬ ,‫ריקמן‬ '‫נ‬ ‫כללית‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬5(16.8.2010‫עניין‬ :‫(להלן‬ ) ‫העקרון‬ ‫בהינתן‬ ‫פסלות‬ ‫עילת‬ ‫להקים‬ ‫יכול‬ ‫אינו‬ ‫בכך‬ ‫מה‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ,‫ואולם‬ .))‫ריקמן‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לנו‬ ‫משמיעה‬ ‫בדין‬ ‫לשבת‬ ‫הזכות‬ ‫ולפיו‬ ‫כשופטים‬ ‫אמונים‬ ‫אנו‬ ‫שעליו‬ ‫הבסיסי‬ ‫(ע‬ ‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫החובה‬‫"פ‬1683/09‫ת"א‬ ‫מחוז‬ ‫ועד‬ '‫נ‬ ‫ניר‬-‫עוה"ד‬ ‫לשכת‬ (22.6.2009‫"על‬ ‫שמגר‬ ‫מאיר‬ :‫ראו‬ ‫כן‬ .)‫שופ‬ ‫פסלות‬‫ט‬-"‫משמע‬ ‫תרתי‬ ‫ידיד‬ ‫בעקבות‬ ‫אגרנט‬ ‫לשמעון‬ ‫גבורות‬87,109(1987‫עצמו‬ ‫פוסל‬ ‫שבו‬ ‫מקום‬ ‫כי‬ ‫נפסק‬ ‫וכבר‬ .)) ‫בו‬ ‫הציבור‬ ‫ואמון‬ ‫המשפט‬ ‫הגינות‬ ‫נפגעים‬ ,‫מספקת‬ ‫עילה‬ ‫בלא‬ ‫בתיק‬ ‫מלדון‬ ‫שופט‬ ‫(ע"פ‬9189/11‫פסקה‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ '‫נ‬ ‫כהן‬4(25.12.2011‫ע"א‬ ;)4160/96‫שחר‬ ‫פסקה‬ ,‫מושונוב‬ '‫נ‬8(27.9.1996.)) 6‫כי‬ ‫המסקנה‬ ‫אל‬ ‫להשקפתי‬ ‫מוביל‬ ‫השונים‬ ‫השיקולים‬ ‫בין‬ ‫האיזון‬ ,‫דנן‬ ‫המקרה‬ ‫בנסיבות‬ . ‫שכן‬ ,‫בו‬ ‫לדון‬ ‫שהחל‬ ‫המותב‬ ‫בפני‬ ‫להתנהל‬ ‫ימשיך‬ ‫שההליך‬ ‫לכך‬ ‫מניעה‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫העובדתי‬ ‫התשתית‬‫שכך‬ ‫דומה‬ .‫פסלות‬ ‫עילת‬ ‫מלבסס‬ ‫רחוקה‬ ‫המותב‬ ‫בהחלטת‬ ‫ת‬ ‫בערעור‬ ‫ההכרעה‬ ‫את‬ ‫שהותירו‬ ‫המשיבים‬ ‫גם‬ ‫סוברים‬‫דע‬ ‫לשיקול‬‫ת‬‫המשפ‬ ‫בית‬‫ט‬. ‫את‬ ‫אובייקטיבי‬ ‫באופן‬ ‫המצדיקות‬ ‫נסיבות‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫מתקיימות‬ ‫כי‬ ‫שוכנעתי‬ ‫לא‬ ‫השופ‬ ‫פסילת‬‫ט‬‫של‬ ‫זוגו‬ ‫שבת‬ ‫העובדה‬ .‫בפסיקה‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫שנקבעו‬ ‫המבחנים‬ ‫לפי‬ ‫המותב‬‫חברות‬ ‫קשרי‬ ‫מקיימים‬ ‫השותפים‬ ‫מן‬ ‫אחדים‬ ‫שבו‬ ‫במשרד‬ ‫כשותפה‬ ‫עובדת‬ ‫המשיב‬ ‫עם‬2‫חשש‬ ‫על‬ ‫הדברים‬ ‫פני‬ ‫מראית‬ ‫מבחינת‬ ‫ולו‬ ‫להצביע‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫די‬ ‫אין‬ , ‫של‬ ‫עקיף‬ ‫קשר‬ ‫כי‬ ‫נפסק‬ ‫כבר‬ .‫המותב‬ ‫פסילת‬ ‫את‬ ‫המצדיק‬‫משפח‬ ‫בן‬‫ת‬‫לאחד‬ ‫המותב‬ ‫(ענ‬ ‫המותב‬ ‫לפסילת‬ ‫אוטומטית‬ ‫עילה‬ ‫כשלעצמו‬ ‫מקים‬ ‫אינו‬ ,‫להליך‬ ‫הצדדים‬,‫ריקמן‬ ‫יין‬ ‫פסקה‬6‫ע"א‬ ;1314/99‫פסקה‬ ,‫גלברט‬ '‫נ‬ ‫גלברט‬4(20.4.1999‫אלה‬ ‫דברים‬ .)) ‫מקיימת‬ ‫המותב‬ ‫של‬ ‫זוגו‬ ‫שבת‬ ‫כלל‬ ‫נטען‬ ‫לא‬ ‫שכן‬ ‫וחומר‬ ‫קל‬ ‫בבחינת‬ ‫לענייננו‬ ‫יפים‬ ‫המשיב‬ ‫עם‬ ,‫עקיף‬ ‫קשר‬ ‫לא‬ ‫אף‬ ,‫כלשהו‬ ‫קשר‬2‫לסכסוך‬ ‫כלשהו‬ ‫קשר‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫או‬ ‫ב‬ ‫המעורבים‬ ‫מהצדדים‬ ‫למי‬ ‫או‬ ‫המותב‬ ‫בפני‬ ‫הנדון‬‫איני‬ ,‫הדברים‬ ‫פני‬ ‫הם‬ ‫משאלה‬ .‫ו‬ .‫הס‬ '‫ג‬ ‫השופט‬ ‫בפני‬ ‫להתנהל‬ ‫ימשיך‬ ‫שההליך‬ ‫לכך‬ ‫מניעה‬ ‫שיש‬ ‫סבורה‬ .‫להוצאות‬ ‫צו‬ ‫אין‬ ‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ .‫איפוא‬ ,‫מתקבל‬ ‫הערעור‬ ,‫היום‬ ‫ניתן‬( ‫התשע"ח‬ ‫בסיון‬ ‫כ"ח‬11.6.2018.)

×