Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

בג"ץ 9239/17

התפטרות אחרת שדינה פיטורים

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

בג"ץ 9239/17

  1. 1. ‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בשבתו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫בג"ץ‬9239/17 ‫ל‬:‫פני‬‫הנדל‬ '‫נ‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫וילנר‬ '‫י‬ ‫השופטת‬ ‫כבוד‬ ‫גרוסקופף‬ '‫ע‬ ‫השופט‬ ‫כבוד‬ ‫העותר‬‫ת‬:DIAMAANO MARIA LUISA ‫נ‬‫ג‬‫ד‬ :‫המשיבים‬1‫בירושלים‬ ‫לעבודה‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ . 2‫חלפון‬ ‫יהודה‬ . 3‫אינס‬ .‫חלפון‬ :‫בהליך‬ ‫מתייצב‬‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫צו‬ ‫למתן‬ ‫התנגדות‬ :‫הישיבה‬ ‫תאריך‬‫א‬ ‫באדר‬ ‫ט"ו‬ ‫התשע"ט‬ (20.02.2019) ‫העותר‬ ‫בשם‬‫ת‬:‫עו"ד‬‫יוסף‬‫אסף‬‫קוסטיקה‬‫ארבל‬ ‫בועז‬ ‫עו"ד‬ ; ‫המשיבים‬ ‫בשם‬3-2:‫עו"ד‬‫זיו‬ ‫יעקב‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫בשם‬ :‫לממשלה‬‫אודליה‬ ‫עו"ד‬‫גליק‬ ‫ק‬‫פס‬-‫ין‬‫ד‬ :‫הנדל‬ '‫נ‬ ‫השופט‬ 1.‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫דינו‬ ‫פסק‬ ‫לפיו‬ ,‫מוחלט‬ ‫צו‬ ‫מוציאים‬ ‫אנו‬ ,‫הצדדים‬ ‫בהסכמת‬ ‫ע"ע‬ ,‫לעבודה‬1560-12-16‫מיום‬ ,2.11.2017–‫משיבים‬ ,‫זאת‬ ‫תחת‬ .‫בטל‬3-2:‫(להלן‬ ‫המשיבים‬‫האזורי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫מפסק‬ ‫שעולה‬ ‫הכספי‬ ‫החיוב‬ ‫את‬ ‫לעותרת‬ ‫ישלמו‬ ) ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫לעבודה‬-‫סע"ש‬ ,‫יפו‬36430-12-13‫השופטת‬ '‫(כב‬‫איצקוביץ‬ '‫ע‬‫הציבור‬ ‫ונציגי‬ ‫לוין‬ '‫י‬‫ו‬‫דגני‬ '‫צ‬‫מיום‬ ,30.10.2016‫ששילמו‬ ‫הסכום‬ ‫קיזוז‬ ‫תוך‬ ,‫נתינתו‬ ‫למועד‬ ‫נכון‬ ,) .‫בענייננו‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫בתיק‬ ‫לעותרת‬ ‫המשיבים‬
  2. 2. 2 2.‫בסעיף‬ ‫לעבודה‬ ‫הארצי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫נימוקי‬ ‫כי‬ ‫להבהיר‬ ‫לנכון‬ ‫מצאנו‬3,‫דינו‬ ‫לפסק‬ ,‫שהוצגו‬ ‫כפי‬‫במקום‬ ‫עובדת‬ ‫של‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫בעת‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ .‫עלינו‬ ‫מקובלים‬ ‫אינם‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ,‫העבודה‬11‫התשכ"ג‬ ‫פיטורים‬ ‫פיצויי‬ ‫לחוק‬ )‫(א‬-1963‫שכותרתו‬ , ‫אחרות‬ ‫"נסיבות‬ ‫כדי‬ ‫עולה‬ ‫המינית‬ ‫ההטרדה‬ ,‫לאמור‬ ."‫כפיטורים‬ ‫שדינה‬ ‫אחרת‬ ‫"התפטרות‬ ‫מ‬ ‫לדרוש‬ ‫אין‬ ‫שבהן‬ ‫העובד‬ ‫אותו‬ ‫לגבי‬ ‫עבודה‬ ‫שביחסי‬‫לפיכך‬ ."‫בעבודתו‬ ‫ימשיך‬ ‫כי‬ ‫מנו‬ ‫הנדרשים‬ ‫התנאים‬ ‫יתר‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫ולבחון‬ ‫להוסיף‬ ‫יש‬‫הפסוקה‬ ‫וההלכה‬ ‫הדין‬ ‫לפי‬‫קביעת‬ ‫לשם‬ ‫פיטורים‬ ‫בדין‬ ‫התפטרות‬–"‫שתהא‬ ‫כך‬ ,‫כוונתו‬ ‫על‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫להעמיד‬ ...‫העובד‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫בידי‬ ‫שאין‬ ‫פניו‬ ‫על‬ ‫ברור‬ ‫כאשר‬ ]‫[אך‬ ...‫ההרעה‬ ‫את‬ ‫ולתקן‬ ‫להפסיק‬ ‫הזדמנות‬ ‫לו‬‫המעסיק‬ ‫בין‬ ‫ישיר‬ ‫"קשר‬ ‫וכן‬ ,"‫במעסיק‬ ‫שיתרה‬ ‫מהעובד‬ ‫לדרוש‬ ‫אין‬ ,‫ההרעה‬ ‫את‬ ‫ולתקן‬ ‫לשנות‬ ‫להרעה‬ ‫ההתפטרות‬‫(ראו‬ ")‫(ארצי‬ ‫ע"ע‬354/07‫אוזן‬ ‫אחים‬-‫וייזום‬ ‫פיתוח‬ ‫לבנייה‬ ‫חברה‬ ‫בע"מ‬'‫נ‬‫טקין‬‫פסקה‬ ,9‫ו‬(27.01.2010))‫גם‬ .‫תנאים‬‫אלה‬–‫אלא‬ ‫התראה‬ ‫וחובת‬ ‫סיבתי‬ ‫קשר‬ ‫תועלת‬ ‫בה‬ ‫אין‬ ‫אם‬–‫התקיי‬‫בבתי‬ ‫שנקבעו‬ ‫העובדתיים‬ ‫מהממצאים‬ ‫שעולה‬ ‫כפי‬ ,‫במקרנו‬ ‫מו‬ ‫הטרדה‬ ‫של‬ ‫החומרה‬ ‫את‬ ‫משקפת‬ ‫כפיטורים‬ ‫ההתפטרות‬ ‫ראיית‬ ‫של‬ ‫התוצאה‬ .‫לעבודה‬ ‫הדין‬ ‫גם‬ ‫מתיישבת‬ ‫זו‬ ‫גישה‬ .‫זה‬ ‫באופן‬ ‫שנפגע‬ ‫עובד‬ ‫של‬ ‫המציאות‬ ‫ואת‬ ,‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫מינית‬ ‫התו‬ ‫נגד‬ ‫להילחם‬ ‫והרצון‬ ,‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫של‬ ‫החקיקה‬ ‫תיקוני‬ ‫עם‬‫של‬ ‫המכוערת‬ ‫פעה‬ ‫הנגרמת‬ ‫הקשה‬ ‫בפגיעה‬ ‫הכרה‬ ‫מתוך‬ ,‫זאת‬ .‫בפרט‬ ‫העבודה‬ ‫ובמקום‬ ,‫בכלל‬ ‫מינית‬ ‫הטרדה‬ .‫המינית‬ ‫הטרדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 3.‫המשיבים‬ ‫את‬ ‫מחייבים‬ ‫אנו‬ ,‫הצדדים‬ ‫טענות‬ ‫את‬ ‫ששמענו‬ ‫ולאחר‬ ,‫העניין‬ ‫בנסיבות‬ ‫בסך‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫טרחת‬ ‫ושכר‬ ‫משפט‬ ‫בהוצאות‬25,000‫בבת‬ ‫ההליכים‬ ‫שני‬ ‫בגין‬ ‫ש"ח‬‫הדין‬ ‫י‬ .‫לעבודה‬ ‫כולם‬ ‫הסכומים‬–‫המשפט‬ ‫והוצאות‬ ‫הטרחה‬ ‫שכר‬ ,‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫של‬–‫בתוך‬ ‫ישולמו‬ 75‫שנקבע‬ ‫החיוב‬ ‫סכום‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫תשלום‬ ‫יגרור‬ ‫זה‬ ‫במועד‬ ‫הסכום‬ ‫תשלום‬ ‫אי‬ .‫מהיום‬ ‫ימים‬ ‫והצמדה‬ ‫ריבית‬ ‫הפרשי‬ ‫יישא‬ ‫שנקבע‬ ‫החיוב‬ ‫שיעור‬ ‫דהיינו‬ ,‫האזורי‬ ‫הדין‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫דינו‬ ‫בפסק‬ ‫מת‬ ‫ממועד‬‫ישלמו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ,‫המשיבים‬ ‫יחוייבו‬ ‫כן‬ .‫בפועל‬ ‫התשלום‬ ‫למועד‬ ‫ועד‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫ן‬ ‫הסכומים‬ ‫בקיזוז‬ ,‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫תיק‬ ‫מפתיחת‬ ‫הנובעים‬ ‫החיובים‬ ‫במלוא‬ ,‫שנקבע‬ ‫במועד‬ .‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫תיק‬ ‫במסגרת‬ ‫שנגבו‬ ,‫היום‬ ‫ניתן‬‫י‬( ‫התשע"ט‬ ‫א‬ ‫באדר‬ ‫"ט‬24.2.2019.) ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬‫ת‬ ‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬‫ט‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ש‬ _________________________ 17092390_Z06.docx‫מא‬ '‫טל‬ ,‫מידע‬ ‫מרכז‬3333270-077,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ;lhttp://supreme.court.gov.i

    Be the first to comment

    Login to see the comments

התפטרות אחרת שדינה פיטורים

Views

Total views

98

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×