Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

דו"ח צצב הלהט"בפוביה בישראל 2018

27 views

Published on

האגודה למען הלהט"ב

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

דו"ח צצב הלהט"בפוביה בישראל 2018

 1. 1. 2018 ‫הלהט"בופוביה‬ ‫מצב‬ ‫דו"ח‬
 2. 2. 2018 ‫הלהט"בופוביה‬ ‫מצב‬ ‫דו"ח‬ ‫למענו‬ ‫ונאבקות‬ ‫נאבקים‬ ‫אנחנו‬ ‫אשר‬ ‫את‬ ‫באור‬ ‫כותבים‬ 6-‫ה‬ ‫הדיווח‬ ‫מרכז‬ ‫דו"ח‬ ‫ממצאי‬ ‫והנושאים‬ ‫היסטוריה‬ ‫עשתה‬ ‫הלהט"ב‬ ‫מחאת‬ ‫בה‬ ‫בשנה‬ .‫רבים‬ ‫עשורים‬ ‫כבר‬ ‫וליל‬ ‫יומם‬ ‫שבה‬ ‫השנה‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ,‫הציבורי‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫עלו‬ ‫ומתמודדות‬ ‫מתמודדים‬ ‫אנחנו‬ ‫עמם‬ ‫במאבק‬ ‫שנתקדם‬ ‫ככל‬ .‫ואלימות‬ ‫הסתה‬ ‫ובגילויי‬ ‫בלהט"בופוביה‬ ‫החרפה‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫אחריות‬ ‫עלינו‬ ‫ויש‬ ,‫והבורות‬ ‫הפחד‬ ‫וגילויי‬ ‫הנגד‬ ‫תנועת‬ ‫תגבר‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ,‫וביטחון‬ ‫לשוויון‬ ‫מענים‬ ‫לייצר‬ ,‫איתם‬ ‫להתמודד‬ ‫שנוכל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫הללו‬ ‫המקרים‬ ‫וניטור‬ ‫בדיווח‬ ‫גדולה‬ .‫החושך‬ ‫ששוכן‬ ‫היכן‬ ‫אור‬ ‫ולהפיץ‬ ‫נבחרי‬ ‫של‬ ‫להט״בופוביות‬ ‫התבטאויות‬ ‫של‬ ‫שיא‬ ‫ובה‬ ‫מטרידה‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫מציג‬ ‫הדו"ח‬ ‫בתוך‬ ‫עמוק‬ ‫הנטמע‬ ‫נזק‬ ‫מייצרות‬ ‫אלה‬ ‫והתבטאויות‬ ‫אמירות‬ .‫דעה‬ ‫ומובילי‬ ‫ציבור‬ .‫לרצח‬ ‫אפילו‬ ‫ולעיתים‬ ,‫ואפליה‬ ‫הדרה‬ ,‫לאלימות‬ ‫פושעת‬ ‫לגיטימציה‬ ‫ונותנות‬ ,‫החברה‬ !‫בה‬ ‫להחזיק‬ ‫ראוי‬ ‫לא‬ ,‫שלו‬ ‫הכוח‬ ‫עמדת‬ ‫מתוך‬ ‫ושנאה‬ ‫הסתה‬ ‫שמפיץ‬ ‫מי‬ ‫כאלה‬ ‫שלהתבטאויות‬ ‫כדי‬ ‫שביכולתנו‬ ‫ככל‬ ‫ונעשה‬ ‫שנאה‬ ‫שמפיץ‬ ‫מי‬ ‫בכל‬ ‫נאבק‬ ‫אנחנו‬ ‫מסיתה‬ ‫מנהיגות‬ ‫מתוכה‬ ‫שמוקיעה‬ ‫לחברה‬ ‫נפעל‬ ,‫הציבורי‬ ‫בשיח‬ ‫מקום‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ .‫ואלימה‬ ‫גם‬ ‫השתיקה‬ ‫את‬ ‫שוברים‬ ‫ואנחנו‬ ,‫פעם‬ ‫מאי‬ ‫יותר‬ ‫לרחובות‬ ‫השנה‬ ‫יצאה‬ ‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ .‫חיינו‬ ‫וזירות‬ ‫אורחות‬ ‫בכל‬ ‫להט"בופוביה‬ ‫מקרי‬ ‫בדיווח‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ .‫לאור‬ ‫והוצאתם‬ ,‫הללו‬ ‫המקרים‬ ‫הצפת‬ ‫הוא‬ ‫החשובים‬ ‫המחאה‬ ‫מכלי‬ ‫אחד‬ ‫גם‬ ‫בבד‬ ‫בד‬ ‫אך‬ ,‫בשטח‬ ‫חיים‬ ‫מצילי‬ ‫פתרונות‬ ‫ולייצר‬ ‫התופעה‬ ‫ממדי‬ ‫את‬ ‫לאמוד‬ ‫לנו‬ :‫וברור‬ ‫חד‬ ‫מסר‬ ‫לשלוח‬ ‫הגורמים‬ ‫המדיניות‬ ‫ולשינויי‬ ‫המציאות‬ ‫לשינוי‬ ‫לחתור‬ ‫נמשיך‬ ‫ואנחנו‬ ,‫כאן‬ ‫אנחנו‬ ,‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫מן‬ ‫אותנו‬ ‫שימחקו‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ .‫זירה‬ ‫ובכל‬ ‫חזית‬ ‫בכל‬ ,‫מקום‬ ‫בכל‬ - ‫לה‬ .‫השוויון‬ ‫למען‬ ‫לאות‬ ‫ללא‬ ‫לפעול‬ ‫ונמשיך‬ ‫האישי‬ ‫והביטחון‬ ‫המרחב‬ ‫על‬ ‫נגן‬ ‫מי‬ ‫שכל‬ ‫ומקווים‬ ‫מקוות‬ ‫ואנחנו‬ ,‫מהותית‬ ‫היא‬ ‫לפניכם‬ ‫המונח‬ ‫הדו"ח‬ ‫של‬ ‫חשיבותו‬ ‫בטוחה‬ ,‫מקבלת‬ ‫חברה‬ ‫למען‬ ‫למאבק‬ ‫אלינו‬ ‫יצטרף‬ ,‫בה‬ ‫המוצגים‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫שיקרא‬ .‫ולכולם‬ ‫לכולן‬ ‫ושוויונית‬ ‫הלהט"ב‬ ‫למען‬ ‫האגודה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫חיזקי‬ ‫אוהד‬ ‫הלהט"ב‬ ‫למען‬ ‫האגודה‬ ‫יו"ר‬ ‫אריאלי‬ ‫חן‬
 3. 3. 2018 ‫הלהט"בופוביה‬ ‫מצב‬ ‫דו"ח‬ ‫עשו‬ ‫רבים‬ ‫גאים‬ ‫מאבקים‬ .‫הדיווח‬ ‫לחשיבות‬ ‫במודעות‬ ‫לעלייה‬ ‫הובילה‬ ‫המאבקים‬ ‫רוויות‬ ‫החולפת‬ ‫השנה‬ ‫הדיווח‬ ‫מרכז‬ .‫הקהילה‬ ‫וחברות‬ ‫בחברי‬ ‫ההתעמרות‬ ‫במקרי‬ ‫עלייה‬ ‫חלה‬ ‫הציבורי‬ ‫להד‬ ‫ובמקביל‬ ,‫כותרות‬ ‫השנה‬ ‫לטיפול‬ ‫מתכלל‬ ‫מקור‬ ‫ומהווה‬ ‫המקרים‬ ‫בכמות‬ ‫עלייה‬ ‫עקב‬ ,‫ונפגעים‬ ‫נפגעות‬ ‫של‬ ‫אינטנסיבי‬ ‫לליווי‬ ‫נדרש‬ .‫קהילתיים‬ ‫וחוץ‬ ‫פנים‬ ‫גורמים‬ ‫מול‬ ‫בפגיעה‬ - ‫עיקריות‬ ‫פגיעה‬ ‫קטגוריות‬ 25% - )‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ,‫מגורים‬ ‫סביבת‬ ,‫(רחוב‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫פגיעה‬ · 22% - ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫לרבות‬ ‫תקשורת‬ · 15% - ‫המשפחה‬ ‫בתוך‬ ‫פגיעות‬ · 13% - ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫להט"בופוביה‬ · 8% - )'‫וכו‬ ‫ח"כים‬ ,‫מועצה‬ ‫חברי‬ ,‫(רבנים‬ ‫ציבור‬ ‫אישי‬ ‫של‬ ‫להט"בופובית‬ ‫התבטאות‬ · 7% - ‫הגבוהה‬ ‫וההשכלה‬ ‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫להט"בופוביים‬ ‫אירועים‬ · 5% - )‫צבא‬ ,‫שב"ס‬ ,‫(משטרה‬ ‫הביטחון‬ ‫כוחות‬ ‫מול‬ ‫להט"בופוביה‬ · 5% - )‫הפנים‬ ‫משרד‬ ,‫לאומי‬ ‫(ביטוח‬ ‫המדינה‬ ‫מוסדות‬ ‫מול‬ ‫להט"בופוביה‬ · ‫חשופה‬ ‫הקהילה‬ ‫כי‬ ‫מעלה‬ ‫הדיווח‬ ‫למרכז‬ ‫דווחו‬ ‫אשר‬ ‫להט"בופובים‬ ‫אירועים‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫הקטגוריות‬ ‫בחינת‬ ‫ההשכלה‬ ‫מערכת‬ ,‫הצבאי‬ ‫השירות‬ ‫דרך‬ ,‫הספר‬ ‫מבית‬ ‫החל‬ - ‫החיים‬ ‫מעגל‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ‫להט"בופובית‬ ‫לפגיעה‬ .‫והשכונה‬ ‫המגורים‬ ‫בית‬ ,‫העבודה‬ ‫מקום‬ ,‫הגבוהה‬ ‫ומסגרות‬ ‫ממשלה‬ ‫שירותי‬ ,‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫ובהן‬ ‫להט"בופוביות‬ ‫פגיעות‬ ‫נתגלו‬ ‫שירות‬ ‫הנותנות‬ ‫שונות‬ ‫במסגרות‬ ‫גם‬ .‫טיפוליות‬ ‫הבא‬ ‫בגרף‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫הקודם‬ ‫הדו"ח‬ ‫לממצאי‬ ‫יחסית‬ ‫דומה‬ ‫נותרה‬ ‫שונים‬ ‫לסוגים‬ ‫הפניות‬ ‫התפלגות‬ .‫הקודם‬ ‫מהדו״ח‬ ‫עצמו‬ ‫הכפיל‬ ‫המתלוננות‬ ‫הנשים‬ ‫אחוז‬ ‫כי‬
 4. 4. 2018 ‫הלהט"בופוביה‬ ‫מצב‬ ‫דו"ח‬ ‫התפלגות‬ ‫ניתוח‬ .‫שעברה‬ ‫משנה‬ ‫הדיווחים‬ ‫כמות‬ ‫את‬ ‫הכפילו‬ ‫סיסג'נדריות‬ ‫נשים‬ ,‫העיקרים‬ ‫המדווחים‬ ‫הם‬ 1 ‫סיסג'נדרים‬ ‫גברים‬ ‫מכלל‬ 20% - ‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ ‫מתוך‬ ‫והג'נדרקווירית‬ ‫הטרנסית‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫הקטן‬ ‫חלקה‬ ‫למרות‬ .‫כלפיהן‬ ‫מופנות‬ ‫הפגיעות‬ ‫מרכזיות‬ ‫זירות‬ :‫מרכזיות‬ ‫זירות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫דגימה‬ ‫להלן‬ .‫החיים‬ ‫במעגל‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫בלהט"בופוביה‬ ‫נתקלת‬ ‫הלהט"ב‬ ‫קהילת‬ ‫גיאוגרפי‬ ‫פיזור‬ ‫לפי‬ ‫להט"בופוביה‬ ‫על‬ ‫דיווחים‬ - ‫הגיאוגרפית‬ ‫הזירה‬ ‫מכתבים‬ ‫לנו‬ ‫שמו‬ ,‫האיומים‬ ‫להגיע‬ ‫התחילו‬ ‫ואז‬ ‫הסלון‬ ‫של‬ ‫בחלון‬ ‫גאווה‬ ‫דגל‬ ‫תלינו‬ !‫גן‬ ‫ברמת‬ ‫גרים‬ ‫"אנחנו‬ "‫אדום‬ ‫סדין‬ ‫כמו‬ ‫שזה‬ ‫לנו‬ ‫כתבו‬ …‫הדואר‬ ‫בתא‬ ‫גם‬ ‫כנראה‬ ‫בהן‬ .‫שבע‬ ‫ובאר‬ ‫חיפה‬ ,‫ירושלים‬ ,‫אביב-יפו‬ ‫תל‬ :‫בדיווחים‬ ‫המובילות‬ ‫הערים‬ ‫הן‬ ‫המרכזיות‬ ‫הערים‬ ‫גדולה‬ ‫הייתה‬ ‫בהן‬ ‫הדיווחים‬ ‫שכמות‬ ,‫הגדולות‬ ‫לערים‬ ‫מחוץ‬ ‫בולטות‬ ‫ערים‬ .‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫היא‬ ‫לדיווח‬ ‫המודעות‬ ‫ובחולון‬ ‫השנה‬ ‫הראשונים‬ ‫הגאווה‬ ‫מצעדי‬ ‫התקיימו‬ ‫ובאשקלון‬ ‫לציון‬ ‫בראשון‬ .‫ואשקלון‬ ‫חולון‬ ,‫לציון‬ ‫ראשון‬ ‫הן‬ .‫בעיר‬ ‫העירייה‬ ‫בית‬ ‫מול‬ ‫גאווה‬ ‫להפגנת‬ ‫לראשונה‬ ‫הובילה‬ ‫מועצה‬ ‫חבר‬ ‫של‬ ‫אומללה‬ ‫התבטאות‬ :‫קהילתית‬ ‫התמודדות‬ ‫המרכזים‬ .‫אביב-יפו‬ ‫ותל‬ ‫באר-שבע‬ ,‫ירושלים‬ ,‫חיפה‬ :‫המרכזיות‬ ‫בערים‬ ‫הנמצאים‬ ‫גאים‬ ‫בתים‬ ‫ארבעה‬ ‫ישנם‬ ‫תחושת‬ ‫לחבריה‬ ‫מעניקה‬ ‫מתפקדת‬ ‫קהילה‬ ‫כי‬ ‫ומוכיחים‬ ‫הקהילתי‬ ‫החוסן‬ ‫את‬ ‫מחזקים‬ ,‫מקומית‬ ‫קהילה‬ ‫יוצרים‬ .‫הכללית‬ ‫המקומית‬ ‫הקהילה‬ ‫עם‬ ‫ושיח‬ ‫סובלנות‬ ‫עידוד‬ ‫תוך‬ ‫בפועל‬ ‫ביטחון‬ ‫מחקר‬ ‫ע"פ‬ .‫השונות‬ ‫בערים‬ ‫גאווה‬ ‫ומצעדי‬ ‫אירועי‬ 34 - ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫הגאווה‬ ‫אירועי‬ ‫בכמות‬ ‫שיא‬ ‫נשבר‬ ‫השנה‬ ‫השיח‬ ,‫בהתמדה‬ ‫גאווה‬ ‫אירוע‬ ‫התקיים‬ ‫בהן‬ ‫בערים‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,Vigo ‫המחקר‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫הדיווח‬ ‫מרכז‬ ‫של‬ .‫בהדרגה‬ ‫יורד‬ ‫כלפיו‬ ‫ברשת‬ ‫השלילי‬ ‫תואם‬ - ‫לו‬ ‫שסומן‬ ‫והמגדר‬ ‫הביולוגי‬ ‫שהמין‬ ‫מי‬ - ‫סיסג'נדר‬1 36% - ‫גבר‬ 49% - ‫הארץ‬ ‫מרכז‬ 20% - ‫אישה‬ 24% - ‫והסביבה‬ ‫ירושלים‬ 14%-‫כ‬ - *‫טרנס‬ ‫וגברים‬ ‫נשים‬ 14% - ‫והצפון‬ ‫חיפה‬ 4%-‫כ‬ - ‫ג׳נדרקוויר‬ 13% - ‫והדרום‬ ‫שבע‬ ‫באר‬ 26% - ‫ידוע‬ ‫לא‬ ‫המדווחים‬ ‫מגדר‬
 5. 5. 2018 ‫הלהט"בופוביה‬ ‫מצב‬ ‫דו"ח‬ 13% - ‫העבודה‬ ‫מקום‬ ‫זירת‬ ‫ומאז‬ ‫עליי‬ ‫איתי‬ ‫שעובדת‬ ‫למישהי‬ ‫סיפרתי‬ .‫בגדים‬ ‫בחנות‬ ‫עובדת‬ ‫אני‬ .‫גיוס‬ ‫לפני‬ ,18 ‫בת‬ ‫אני‬ ,‫לסבית‬ ‫"אני‬ "‫לזה‬ ‫כוח‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ,‫די‬ …‫שלי‬ ‫לאמא‬ ‫נמשכת‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫כמו‬ ‫ומגעילות‬ ‫חודרניות‬ ‫שאלות‬ ‫עם‬ ‫מפסיקה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫הקהילה‬ ‫כלפי‬ ‫הפגיעות‬ ‫מכלל‬ 37.5%-‫ו‬ ‫סיסג'נדרים‬ ‫גברים‬ ‫כלפי‬ ‫הופנו‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫הפגיעות‬ ‫מכלל‬ 45% ‫ריחוק‬ ,‫נידוי‬ ,‫בינאריות‬ ‫לא‬ ‫זהויות‬ ‫של‬ ‫מובהק‬ ‫קבלה‬ ‫בחוסר‬ ‫להבחין‬ ‫ניתן‬ ‫המקרים‬ ‫בין‬ .‫והקווירית‬ ‫הטרנסית‬ .‫פוגעניות‬ ‫ואמירות‬ ‫חברתי‬ ,‫מופגנות‬ ‫להט"בופוביות‬ ‫אמירות‬ ,‫הנכון‬ ‫הפנייה‬ ‫בלשון‬ ‫לפנות‬ ‫סירוב‬ :‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫ובהן‬ ‫רבות‬ ‫לכך‬ ‫הדוגמאות‬ ‫נטייה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫פיטורין‬ ‫ואף‬ ‫פוגענית‬ ‫אמירה‬ ‫תוך‬ ‫ומגדרית‬ ‫מינית‬ ‫נטייה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫לעבודה‬ ‫מועמד‬ ‫של‬ ‫אי-קבלה‬ .‫ומגדרית‬ ‫מינית‬ ‫קהילתית‬ ‫התמודדות‬ ‫וללקוחות‬ ‫לעובדים‬ ‫מאפשר‬ ,‫לקהילה‬ ‫ידידות‬ ‫תו‬ ‫עסק‬ ‫לבתי‬ ‫המעניק‬ ‫הגאה‬ ‫התו‬ ‫כמו‬ ‫ויוזמות‬ ‫למיזמים‬ ‫חיבור‬ IDS - ‫ו‬ ‫הגאה‬ ‫התו‬ ‫באמצעות‬ LGBTech ‫עם‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ .‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫בטוחים‬ ‫להרגיש‬ ‫גיוון‬ ‫לעודד‬ ‫במטרה‬ ‫וסובלנית‬ ‫מקבלת‬ ‫עבודה‬ ‫סביבת‬ ‫לייצר‬ ‫עסקים‬ ‫מעודד‬ - Israel Diversity Standard .‫הפריפריה‬ ‫באזורי‬ ‫הגאה‬ ‫והתו‬ IDS - ‫ה‬ ‫על‬ ‫החתומות‬ ‫החברות‬ ‫מעטות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫וחברתי‬ ‫תעסוקתי‬ 8% - ‫ציבור‬ ‫אישי‬ ‫זירת‬ ‫הללו״‬ ‫הבהמות‬ ‫ממצעדי‬ ‫נגעל‬ ‫העם‬ ‫של‬ ‫הדגל…..רובו‬ ‫כנושאי‬ ‫הללו‬ ‫המטורללים‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫״התקשורת‬ ‫לשעבר‬ ‫חולון‬ ‫עיריית‬ ‫ראש‬ ‫סגן‬ ‫חברי‬ ,‫רבנים‬ ‫וביניהם‬ ‫מפתח‬ ‫בעמדות‬ ‫נמצאים‬ ‫אלו‬ ‫אנשים‬ ,‫שונים‬ ‫לקהלים‬ ‫גבוהה‬ ‫חשיפה‬ ‫ציבור‬ ‫לאישי‬ ‫בפגיעה‬ ‫להסתיים‬ ‫עשויות‬ ‫חברתית‬ ‫באחריות‬ ‫נושאות‬ ‫שאינן‬ ‫אמירות‬ .‫ועוד‬ ‫מועצה‬ ‫חברי‬ ,‫שרים‬ ,‫כנסת‬ .‫הגאה‬ ‫בקהילה‬ ‫משמעותית‬ ‫קהילתית‬ ‫התמודדות‬ ,‫המוניציפאליות‬ ‫בבחירות‬ ‫חיים‬ ‫ומשנה‬ ‫משמעותית‬ ‫התערבות‬ ‫לייצר‬ ‫והרצון‬ ‫רחבה‬ ‫חברתית‬ ‫מראייה‬ ‫כחלק‬ ‫התחייבות‬ ‫על‬ ‫לחתום‬ ‫מקומיות‬ ‫ורשימות‬ ‫למועמדים/ות‬ ‫הקורא‬ "‫הגאווה‬ ‫"מצע‬ ‫קמפיין‬ ‫עם‬ ‫האגודה‬ ‫יצאה‬ ‫חתמו‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫רשימות‬ 200-‫ל‬ ‫קרוב‬ ,‫המקומית‬ ‫בקואליציה‬ ‫וישתלבו‬ ‫במידה‬ ‫הקהילה‬ ‫כלפי‬ ‫משמעותית‬ .‫למצע‬ ‫והתחייבו‬ 46% - ‫ובתקשורת‬ ‫דעה‬ ‫מובילי‬ ‫התבטאויות‬ 31% - ‫רבנים‬ ‫התבטאויות‬ 15% - ‫המוניציפאלי‬ ‫במרחב‬ ‫נבחרים‬ 8% - ‫כנסת‬ ‫חברי‬ 46% 31% 15% 8%
 6. 6. 2018 ‫הלהט"בופוביה‬ ‫מצב‬ ‫דו"ח‬ 15% - ‫המשפחה‬ ‫זירת‬ ‫מפסיק‬ ‫שהוא‬ ‫החליט‬ ‫שלי‬ ‫אבא‬ ,‫מגדרית‬ ‫להתאמה‬ ‫תהליך‬ ‫עוברת‬ ‫שאני‬ ‫שלי‬ ‫למשפחה‬ ‫שסיפרתי‬ ‫"לאחר‬ "‫גועל‬ ‫מביע‬ ‫הוא‬ ‫שלי‬ ‫השם‬ ‫את‬ ‫שומע‬ ‫שהוא‬ ‫פעם‬ ‫שכל‬ ‫לי‬ ‫מספרים‬ .‫איתי‬ ‫קשר‬ ‫כל‬ ‫צעירים/ות‬ 180 ‫מעל‬ 2018 ‫בשנת‬ .‫הקהילה‬ ‫וחברי‬ ‫חברות‬ ‫בעבור‬ ‫טראומטית‬ ‫להיות‬ ‫עשויה‬ ‫מהארון‬ ‫היציאה‬ .‫להט"בופוביה‬ ‫עקב‬ ‫הבית‬ ‫את‬ ‫עזבו‬ ‫ונערים/ות‬ ‫ביתה‬ ‫של‬ ‫המינית‬ ‫לנטייתה‬ ‫המתכחשת‬ ‫אמא‬ :‫המשפחה‬ ‫בתוך‬ ‫ללהט"בופוביה‬ ‫רבים‬ ‫ביטויים‬ ‫קיימים‬ ‫בנו‬ ‫את‬ ‫המגרש‬ ‫אב‬ ,‫מהארון‬ ‫היציאה‬ ‫לאחר‬ ‫נכדו‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫המנתק‬ ‫סבא‬ ,"‫כך‬ ‫"עם‬ ‫להפסיק‬ ‫אותה‬ ‫ומעודדות‬ ‫דוגמאות‬ .‫ועוד‬ ‫הטרנסי‬ ‫מהארון‬ ‫שיצאה‬ ‫כיוון‬ ‫האם‬ ‫של‬ 50 ‫יומולדת‬ ‫מחרימים‬ ‫ילדים‬ ,‫מהארון‬ ‫היציאה‬ ‫לאחר‬ ‫שנחשב‬ ‫אליהם‬ ‫הקרוב‬ ‫המעגל‬ ‫עם‬ ‫להט"בים‬ ‫מתמודדים‬ ‫איתם‬ ‫הקשיים‬ ‫את‬ ‫מציגות‬ ‫נוספות‬ ‫רבות‬ ‫ועוד‬ ‫אלו‬ ‫בכל‬ ‫בוטה‬ ‫אפלייה‬ ‫עם‬ ‫מתמודדת‬ ‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫התמיכה‬ ‫לבסיס‬ ‫המקרים‬ ‫ברוב‬ .‫ופונדקאות‬ ‫אימוץ‬ ,‫ילדים‬ ‫ברישום‬ ‫אפלייה‬ ,‫לעולם‬ ‫ילדים‬ ‫להבאת‬ ‫הקשור‬ ‫קהילתית‬ ‫התמודדות‬ :‫להט"בים‬ ‫חירום‬ ‫מרכזי‬ ‫שני‬ ‫מפעילה‬ ‫אותות‬ ‫עמותת‬ .‫ביתיות‬ ‫חוץ‬ ‫זמניות‬ ‫להט"ביות‬ ‫במסגרות‬ ‫חירום‬ ‫קליטת‬ 13-18 ‫בגילאי‬ ‫לנערים/ות‬ ‫חירום‬ ‫הוסטל‬ - ‫דרור‬ ‫ובית‬ 18-25 ‫בגילאי‬ ‫לצעירים/ות‬ ‫חירום‬ ‫מקלט‬ - ‫הורוד‬ ‫הגג‬ .‫בתל-אביב‬ ‫התקווה‬ ‫בשכונת‬ ‫שניהם‬ ‫הנמצאים‬ ‫איגי‬ ‫של‬ ‫ממוקד‬ ‫חברתי‬ ‫מענה‬ ‫באמצעות‬ ‫נוספות‬ ‫בזירות‬ ‫פועלים‬ ‫הקהילה‬ ‫ארגוני‬ ,‫אלו‬ ‫חירום‬ ‫בתי‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫למען‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫הקשב‬ ‫קו‬ ‫והפעלת‬ ,‫הטרנסית‬ ‫הקהילה‬ ‫ארגון‬ - ‫מעברים‬ ‫של‬ ‫מענה‬ ,‫הגאה‬ ‫הנוער‬ ‫ארגון‬ - ‫לצעירים‬ ‫הוסטל‬ - ‫דרך‬ ‫ואבני‬ ‫בשבוע‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ ‫לסיוע‬ ‫והנזקקות‬ ‫הנזקקים‬ ‫לרשות‬ ‫העומד‬ ‫הלהט"ב‬ ‫השתתפו‬ ‫בה‬ ‫מחאה‬ ,‫בתולדותיה‬ ‫הגדולה‬ ‫למחאה‬ ‫יצאה‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ .‫להט״בים‬ ‫וצעירות‬ .‫השוויון‬ ‫למען‬ ‫במאבק‬ ‫חברות‬ ‫ומאות‬ ‫א.נשים‬ 100,000 ‫מעל‬ 5% - ‫הביטחון‬ ‫כוחות‬ ‫זירת‬ ‫יתכופף‬ ‫שלא‬ ‫החיילים‬ ‫לאחד‬ ‫אמר‬ ‫הרס״ר‬ ‫ובהכנות‬ ‫טקס‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ ,‫קרביים‬ ‫חובשים‬ ‫קורס‬ ‫"כשסיימתי‬ ".‫מאחוריו‬ ‫עמדתי‬ ‫אני‬ .‫שמאחוריו‬ ‫מי‬ ‫בגלל‬ ‫אופי‬ ‫בעלי‬ ‫מקרים‬ ‫עולים‬ ‫זו‬ ‫בזירה‬ ‫גם‬ ,‫אולם‬ .‫הציבור‬ ‫ביטחון‬ ‫על‬ ‫אמונים‬ ‫והאכיפה‬ ‫הביטחון‬ ‫רשויות‬ .‫הביטחון‬ ‫על‬ ‫האחראים‬ ‫מהמוקדים‬ ‫המגיע‬ ‫כזה‬ ‫וכמה‬ ‫כמה‬ ‫אחת‬ ‫על‬ ,‫אלים‬ ‫להט"בופובי‬ ‫להט"בים‬ ‫כלפי‬ ‫המשטרה‬ ‫כוחות‬ ‫של‬ ‫אלימות‬ ‫או‬ ‫התבטאויות‬ .‫המשטרה‬ ‫מול‬ ‫התרחשו‬ ‫מהמקרים‬ 25% ‫בנוגע‬ ‫הפניות‬ .‫הפונה‬ ‫כלפי‬ ‫אלימות‬ ‫ואף‬ ‫בפונה‬ ‫התעמרות‬ ,‫משבר‬ ‫בשעת‬ ‫התעלמות‬ ,‫בפרט‬ *‫וטרנס‬ ‫בכלל‬ .‫טרנסית‬ ‫להעצמה‬ ‫גילה‬ ‫פרויקט‬ ‫רכזת‬ ‫ע"י‬ ‫בעיקר‬ ‫הגיעו‬ ‫טרנסיות‬ ‫כלפי‬ ‫להתעמרות‬ .‫הצבא‬ ‫גורמי‬ ‫מול‬ ‫מטופלת‬ ‫שלא‬ ‫פגיעה‬ ‫על‬ ‫מדווחות‬ ‫וחיילות‬ ‫חיילים‬ ‫כאשר‬ ,‫בצבא‬ ‫התרחשו‬ ‫מהמקרים‬ 75% ‫שנכנסו‬ ‫חיילים‬ ,‫המחלקה‬ ‫בפני‬ ‫מהארון‬ ‫בכוח‬ ‫שהוצאה‬ ‫חיילת‬ :‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫זו‬ ‫בזירה‬ ‫המדווחים‬ ‫המקרים‬ ‫בין‬ ,‫מיניות‬ ‫הטרדות‬ ,‫בכיר‬ ‫דרג‬ ‫ע"י‬ ‫תפקידים‬ ‫מניעת‬ ,‫שולחנו‬ ‫על‬ ‫שהיו‬ ‫גאווה‬ ‫גלויות‬ ‫וקרעו‬ ‫הומו‬ ‫חייל‬ ‫של‬ ‫למשרד‬ .‫והשפלות‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫לפגיעה‬ ‫תגובה‬ ‫חוסר‬ ‫הסברה‬ ‫פעילויות‬ ‫להעביר‬ ‫כלל‬ ‫נכנס‬ ‫לא‬ ‫חוש"ן‬ ‫ארגון‬ 2018 ‫בשנת‬ ,‫בצה"ל‬ ‫מדיניות‬ ‫שינוי‬ ‫עקב‬ .‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫משמעותיים‬ ‫לקהלים‬ ‫להגיע‬ ‫מחוש"ן‬ ‫מנע‬ ‫השינוי‬ .‫בבסיסים‬
 7. 7. 2018 ‫הלהט"בופוביה‬ ‫מצב‬ ‫דו"ח‬ 7% - ‫חינוך‬ ‫זירת‬ ‫את‬ ‫ומכריחה‬ ‫בכוח‬ ‫מהארון‬ ‫אותי‬ ‫מוציאה‬ ,‫שלי‬ ‫מהכיתה‬ ‫ילדה‬ .‫טרנס‬ ‫אני‬ .‫שקט‬ ‫די‬ ‫ילד‬ ‫אני‬ ,14 ‫בן‬ ‫"אני‬ "‫לדבר‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫לי‬ ‫אין‬ .‫לי‬ ‫מציקים‬ ,‫חרם‬ ‫עליי‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ .‫יצור‬ ‫לי‬ ‫לקרוא‬ ‫כולם‬ ‫בתי‬ ‫מנהלי‬ ‫ע"י‬ ‫נעשו‬ ‫מהמקרים‬ 28% .‫הטרנסית‬ ‫הקהילה‬ ‫כלפי‬ ‫הופנו‬ ‫החינוך‬ ‫במערכת‬ ‫השנאה‬ ‫מגילויי‬ 24% ‫עמודים‬ ‫(לעומת‬ ‫שנאה‬ ‫להפצת‬ ‫שלהם‬ ‫הפרטי‬ ‫בפייסבוק‬ ‫משתמשים‬ ‫אשר‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫עובדי‬ ,‫מורים‬ ,‫ספר‬ .)‫החינוך‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫רשמיים‬ ‫או‬ ‫ציבוריים‬ .‫להט"בופוביה‬ ‫בגילויי‬ ‫החינוכי‬ ‫הצוות‬ ‫של‬ ‫מעורבות‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫הילדים/ות‬ ‫גני‬ ‫בזירת‬ ‫התקבלו‬ ‫מדאיגים‬ ‫דיווחים‬ ‫הן‬ ‫הגן‬ ‫מאמהות‬ ‫חלק‬ ‫כאשר‬ ‫הלהט"בית‬ ‫המשפחה‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫לתווך‬ ‫המסרבות‬ ‫גננות‬ :‫זו‬ ‫לזירה‬ ‫הדיווחים‬ ‫בין‬ ‫חוש"ן‬ ‫צוות‬ ‫כלפי‬ ‫המורות‬ ‫בחדר‬ ‫מורות‬ ‫של‬ ‫עוין‬ ‫יחס‬ ,‫מהצקות‬ ‫סובלת‬ ‫בתם‬ ‫זה‬ ‫בסיס‬ ‫ועל‬ ‫הקהילה‬ ‫חברות‬ .'‫וכו‬ ‫טרנס‬ ‫היותו‬ ‫בשל‬ ‫האוניברסיטה‬ ‫במעונות‬ ‫במגורים‬ ‫טרנס‬ ‫גבר‬ ‫אפליית‬ ,‫הסברה‬ ‫לעשות‬ ‫שהוזמן‬ ‫קהילתית‬ ‫התמודדות‬ ‫תלמידות‬ 40,000 ‫למעל‬ ‫הגיע‬ ‫וסה"כ‬ 2018-‫ב‬ ‫פעילויות‬ 1,450 ‫מעל‬ ‫העביר‬ )‫ושינוי‬ ‫(חינוך‬ ‫חוש"ן‬ ‫ארגון‬ ‫והתאחדות‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫(פרויקט‬ ‫הגאה‬ ‫הסטודנטיאלית‬ ‫האחווה‬ ,‫באוניברסיטאות‬ .‫ותלמידים‬ ,‫להט"בית‬ ‫וקבלה‬ ‫ניראות‬ ‫מעודדת‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫קמפוסים‬ 20 ‫במעל‬ ‫הפזורה‬ )‫והסטודנטיות‬ ‫הסטודנטים‬ .‫דיגיטלי‬ ‫מענה‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ )13-21( ‫וצעירים‬ ‫לנוער‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫ממשיך‬ ,‫איגי‬ - ‫הגאה‬ ‫הנוער‬ ‫ארגון‬ ‫הילדים‬ ‫בגני‬ ‫התקבלו‬ ‫הדיווחים‬ ‫מכלל‬ 2% ‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫במוסדות‬ ‫התרחשו‬ ‫הלהט"בופובים‬ ‫מהמקרים‬ 20% ‫התיכון‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫בזירת‬ ‫התקבלו‬ ‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫הדיווחים‬ ‫מכלל‬ 78% 78%20%2%
 8. 8. 2018 ‫הלהט"בופוביה‬ ‫מצב‬ ‫דו"ח‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫הזירה‬ ‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ ‫כלפי‬ ‫שנאה‬ ‫פוסט‬ ‫מתפרסם‬ ‫בממוצע‬ ‫דקות‬ 4 ‫כל‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫וירטואליות‬ ‫וחברויות‬ ‫קהילות‬ ‫ולייצר‬ ‫שהוא‬ ‫מי‬ ‫להיות‬ ‫אדם‬ ‫לכל‬ ‫מאפשרת‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫הזירה‬ ‫באוכלוסיות‬ ‫לפגיעה‬ ‫פלטפורמה‬ ‫מהווה‬ ‫והרשת‬ ,‫ואלים‬ ‫מסית‬ ‫להיות‬ ‫עשוי‬ ‫השיח‬ ,‫ברשת‬ ‫גדולות‬ ‫הן‬ ‫הסכנות‬ ‫מוקד‬ ,‫בעקיפין‬ ‫או‬ ‫במישרין‬ ,‫ומהווה‬ ‫ברשת‬ ‫ביותר‬ ‫המושמצות‬ ‫הקהילות‬ ‫בין‬ ‫היא‬ ‫הלהט"ב‬ ‫קהילת‬ .‫מוחלשות‬ :‫להט"בופובי‬ ‫בהקשר‬ Vigo ‫המחקר‬ ‫חברת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫שביצענו‬ ‫שיח‬ ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫נתונים‬ ‫להלן‬ .‫לפגיעה‬ ‫נפגעים/ות‬ ‫לפי‬ ‫חלוקה‬ - ‫הקהילה‬ ‫כלפי‬ ‫פוגעני‬ ‫כללי‬ ‫שיח‬ .‫גנאי‬ ‫כמילת‬ ‫שונות‬ ‫בתצורות‬ "‫"הומו‬ ‫במילה‬ ‫בשימוש‬ ‫היה‬ ‫הפוגעני‬ ‫מהתוכן‬ 67% :‫(בהם‬ ‫להט"בים‬ ‫שכינויים‬ ‫מכאן‬ - ‫צבאיים‬ ‫ו/או‬ ‫פוליטיים‬ ,‫מדיניים‬ ‫בהקשרים‬ ‫נכתב‬ ‫הפוגעני‬ ‫מהשיח‬ 45% .‫בקהילה‬ ‫רחב‬ ‫וזלזול‬ ‫באחר‬ ‫לפגיעה‬ ‫משמשים‬ )'‫וכו‬ ‫קוקסינל‬ ,‫הומו‬ :‫קהילתית‬ ‫התמודדות‬ ‫הקרן‬ ‫ע"י‬ ‫מלווה‬ ‫התכנית‬ .‫ברשת‬ ‫להט"בופוביה‬ ‫למניעת‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫ייחודית‬ ‫תכנית‬ ‫באגודה‬ ‫נפתחה‬ ‫השנה‬ ‫ומטרתה‬ ‫איגי‬ ‫הנוער‬ ‫ארגון‬ ‫בשיתוף‬ ‫הישראלי‬ ‫האינטרנט‬ ‫ואיגוד‬ ‫הלאומי‬ ‫הביטוח‬ ‫של‬ ‫בסיכון‬ ‫ונוער‬ ‫לילדים‬ ‫והאיתור‬ ‫הניטור‬ ‫פלטפורמת‬ .‫ברשת‬ ‫הפוגעני‬ ‫השיח‬ ‫ושינוי‬ ‫בקהילה‬ ‫פגיעות‬ ‫ולנטר‬ ‫ברשת‬ ‫נפגעים‬ ‫לאתר‬ .‫פוגעניים‬ ‫תכניים‬ ‫ואיתור‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫סריקה‬ ‫המאפשרת‬ Vigo ‫מערכת‬ ‫ע"י‬ ‫מבוצעת‬ .‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫התערבויות‬ 736 ‫ביצעה‬ ‫ומאז‬ 2018 ‫ביולי‬ ‫הושקה‬ ‫התכנית‬ 25% - ‫ידוע‬ ‫לא‬ 50% - ‫הומואים‬ 24% - *‫טרנס‬ 23% - ‫כללי‬ 3% - ‫לסביות‬69% - ‫גברים‬ 6% - ‫נשים‬ ‫הפוגעים‬ ‫אוכלוסיית‬
 9. 9. 2018 ‫הלהט"בופוביה‬ ‫מצב‬ ‫דו"ח‬ 2018 ‫דו״ח‬ - ‫סיכום‬ ‫בהמוניהם‬ ‫לרחובות‬ ‫יצאו‬ ‫להט"ב‬ ‫בה‬ ‫שנה‬ .‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ ‫עבור‬ ‫המשמעותיות‬ ‫השנים‬ ‫כאחת‬ ‫תיזכר‬ 2018 ‫בחברה‬ ‫שונות‬ ‫קבוצות‬ ‫מצד‬ ‫והתנגדות‬ ‫הלהט"בופוביה‬ ‫במקרי‬ ‫בעלייה‬ ‫חזינו‬ ‫בה‬ ‫שנה‬ ,‫שונים‬ ‫מחאה‬ ‫באירועי‬ ‫שוויון‬ ‫למען‬ ‫הציבורי‬ ‫במאבקה‬ ‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫התקדמות‬ ‫כל‬ .‫לשוויון‬ ‫הקוראים‬ ‫לקולות‬ ‫הישראלית‬ .‫הקהילה‬ ‫כנגד‬ ‫הגזעניות‬ ‫והתופעות‬ ‫האלימות‬ ‫בהחרפת‬ ‫לווה‬ ‫זכויות‬ ‫באפלייה‬ ‫לטיפול‬ ‫משאבים‬ ‫יותר‬ ‫להפנות‬ ‫המדינה‬ ‫שעל‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫מחזק‬ ,‫במספר‬ ‫השישי‬ ,‫זה‬ ‫דו״ח‬ ‫הבדל‬ ‫ללא‬ ‫בחברה‬ ‫האדם‬ ‫כבוד‬ ‫ערך‬ ‫את‬ ‫שישרישו‬ ‫אופרטיביים‬ ‫בצעדים‬ ‫אלא‬ ,‫שפתיים‬ ‫כמס‬ ‫ולא‬ ‫ובאלימות‬ ‫וללמוד‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחת‬ ‫להכיר‬ ‫מאפשר‬ ‫פתוח‬ ‫ששיח‬ ‫ולומדים‬ ‫לומדות‬ ‫אנחנו‬ .‫מגדרית‬ ‫וזהות‬ ‫מינית‬ ‫נטייה‬ ‫בין‬ ‫אישית‬ ‫ושאחריות‬ ‫שינוי‬ ‫מביא‬ ‫שחינוך‬ ‫לכולנו‬ ‫ברור‬ .‫מסכימים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ - ‫הוא‬ ‫באשר‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫לקבל‬ .‫הבאה‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫יעצרו‬ ‫חברתית‬ ‫ואחריות‬ ‫הקריאות‬ ‫את‬ ,‫הגנאי‬ ‫כינויי‬ ‫את‬ ‫ולעצור‬ ‫אחריות‬ ‫לגלות‬ ‫הדו״ח‬ ‫את‬ ‫שקרא‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫וקוראים‬ ‫קוראות‬ ‫אנחנו‬ ‫רק‬ - ‫להט"בופובי‬ ‫מקרה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ולדווח‬ ‫השיימינג‬ ‫תרבות‬ ‫ואת‬ ‫ההסתה‬ ‫את‬ ,‫לאלימות‬ ‫הקריאה‬ ‫את‬ ,‫האלימות‬ !‫שינוי‬ ‫לייצר‬ ‫נוכל‬ ‫כך‬ !‫אצלנו‬ ‫מתחילה‬ ‫והאחריות‬ ‫לכולנו‬ ‫טובה‬ ‫חברה‬ ‫לייצר‬ ‫ורוצים‬ ‫רוצות‬ ‫אנחנו‬ :‫להט"בופוביה‬ ‫אירוע‬ ‫על‬ ‫לדיווח‬ ‫הלהט"ב‬ ‫למען‬ ‫האגודה‬ ‫אתר‬ ‫של‬ ‫הבית‬ ‫בדף‬ ‫אונליין‬ ‫דיווח‬ ‫טופס‬ ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫והתמיכה‬ ‫המידע‬ ‫הקשב‬ ‫קו‬ – "‫לדבר‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫"יש‬ 03-6205591 ‫בטלפון‬ 19:30-22:30 ‫בשעות‬ '‫א'-ה‬ ‫בימים‬ ‫פועל‬ yesh@lgbt.org.il :‫במייל‬ ‫או‬ ‫וייעוץ‬ ‫סיוע‬ ,‫וטיפול‬ ‫ייעוץ‬ ‫שירות‬ :‫הגאה‬ ‫לקהילה‬ ‫שירותים‬ ‫מערך‬ ‫מפעילה‬ ‫האגודה‬ ‫בנוסף‬ .‫מקלט‬ ‫למבקשי‬ ‫וסיוע‬ ,‫משפטי‬ ‫באמצעות‬ ‫או‬ www.lgbt.org.il :‫הלהט"ב‬ ‫למען‬ ‫האגודה‬ ‫אתר‬ ‫דרך‬ ‫לאגודה‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ aguda@lgbt.org.il :‫המייל‬ .‫בשבילך‬ ‫כאן‬ ‫אנחנו‬ - ‫הלהט״ב‬ ‫למען‬ ‫האגודה‬ .‫תרומות‬ ‫גיוס‬ ‫על‬ ‫ונשענת‬ ‫מתנדבים/ות‬ ‫עבודת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מתקיימת‬ ‫זה‬ ‫דו״ח‬ ‫כולל‬ ,‫האגודה‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ * .‫הישראלית‬ ‫בחברה‬ ‫מלא‬ ‫לשוויון‬ ‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫לנו‬ ‫לעזור‬ ‫המשיכו‬ .‫האגודה‬ ‫אתר‬ ‫דרך‬ ‫לתרום‬ ‫ניתן‬
 10. 10. ‫ז״ל‬ ‫כץ‬ ‫ניר‬ ,‫ז"ל‬ ‫כץ‬ ‫רמי‬ ,‫ולאביו‬ ,‫אילה‬ ,‫לאמו‬ 1983 ‫ביולי‬ 18-‫ב‬ ‫נולד‬ ‫ז"ל‬ ‫כץ‬ ‫ניר‬ ,1990 ‫ביולי‬ 17-‫ב‬ ,'‫א‬ ‫צאלים‬ ‫באסון‬ ‫מילואים‬ ‫שירות‬ ‫בעת‬ ‫נפל‬ ‫אשר‬ ,‫במודיעין‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫בגבעתיים‬ ‫גדל‬ ‫הוא‬ .7 ‫בן‬ ‫ניר‬ ‫של‬ ‫בהיותו‬ ‫המחשבים‬ ‫מיחידות‬ ‫באחת‬ ‫מחשבים‬ ‫כמתכנת‬ ‫לשרות‬ ‫והתגייס‬ ‫במרכז‬ ‫המחשב‬ ‫מדעי‬ ‫ללמוד‬ ‫החל‬ ‫שחרורו‬ ‫לאחר‬ .‫המודיעין‬ ‫בחיל‬ ‫את‬ ‫חולק‬ ‫שהוא‬ ‫ותוך‬ ,‫מהארון‬ ‫יציאתו‬ ‫לאחר‬ .‫בהרצליה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫והתנדבות‬ ‫נתינה‬ ‫של‬ ‫חיים‬ ‫בדרך‬ ‫ניר‬ ‫בחר‬ ,‫תומס‬ ,‫זוגו‬ ‫בן‬ ‫עם‬ ‫חייו‬ – ‫האגודה‬ ‫של‬ ‫הנוער‬ ‫בקבוצת‬ ‫כמדריך‬ ‫וזאת‬ ,‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ ‫למען‬ ‫ובחיזוק‬ ,‫לזולת‬ ‫בנתינה‬ ,‫בזהותו‬ ‫הגאווה‬ ‫בערכי‬ ‫האמין‬ ‫ניר‬ ."‫"ברנוער‬ .‫הגאה‬ ‫הקהילה‬ ‫לבוש‬ ‫אדם‬ ‫נכנס‬ ,22:30 ‫בשעה‬ ,2009 ‫באוגוסט‬ 1-‫ה‬ ,‫שבת‬ ‫במוצאי‬ ‫הלהט"ב‬ ‫למען‬ ‫האגודה‬ ‫מרכז‬ ‫אל‬ ‫פניו‬ ‫על‬ ‫שחורה‬ ‫ומסכה‬ ‫שחורים‬ ."‫"ברנוער‬ ‫פעילות‬ ‫במקום‬ ‫התקיימה‬ ‫עת‬ ,‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫נחמני‬ ‫ברחוב‬ ‫בסופו‬ .‫במקום‬ ‫הנוכחים‬ ‫כלפי‬ ‫לירות‬ ‫החל‬ ,‫בידו‬ ‫שלוף‬ ‫אקדח‬ ,‫הרוצח‬ ,‫חרדה‬ ‫נפגעי‬ ‫עשרות‬ ,‫פצועים‬ 10 ‫על‬ ‫עמד‬ ‫הנפגעים‬ ‫מניין‬ ‫הערב‬ ‫של‬ ‫זכרם‬ ‫יהי‬ .‫עצמו‬ ‫כץ‬ ‫ניר‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫ז"ל‬ ‫טרובישי‬ ‫ליז‬ ‫ובהם‬ ‫הרוגים‬ 2-‫ו‬ .‫ברוך‬

×