Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון – עבירת הקלטה בסתר), התשע"ח–2018

48 views

Published on

הקלטות סתר

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון – עבירת הקלטה בסתר), התשע"ח–2018

  1. 1. :‫פנימי‬ ‫מספר‬2064401 ‫הכנסת‬‫העשרים‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ :‫יוזמים‬'‫סמוטריץ‬ ‫בצלאל‬ ‫אמסלם‬ ‫דוד‬ ______________________________________________ /‫פ‬5284/20 ‫(תיקון‬ )‫(משמעת‬ ‫המדינה‬ ‫שירות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬–,)‫בסתר‬ ‫הקלטה‬ ‫עבירת‬‫התשע"ח‬–2018 ‫סעיף‬ ‫תיקון‬171.‫ב‬,)‫(משמעת‬ ‫המדינה‬ ‫שירות‬ ‫חוק‬‫ה‬‫תשכ"ג‬–19631 ‫(להלן‬–‫העי‬ ‫החוק‬‫ק‬‫רי‬), ‫בסעיף‬17,‫אחרי‬‫פסקה‬(6)‫יבוא‬: ("7)‫או‬ ‫ציבור‬ ‫נבחרי‬ ,‫ציבור‬ ‫עובדי‬ ‫בסתר‬ ‫והקליט‬ ‫ובקרבתו‬ ‫בתפקידו‬ ‫השתמש‬ ‫במטרה‬ ‫בוצעה‬ ‫ההקלטה‬ ‫אם‬ ‫זולת‬ ,‫הסכמתם‬ ‫או‬ ‫ידיעתם‬ ‫ללא‬ ‫משפחותיהם‬ ‫בני‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫דבר‬ ‫או‬ ‫שחיתות‬ ‫לחשוף‬‫ב‬ ‫כהגדרתה‬‫התשל"ז‬ ,‫העונשין‬ ‫חוק‬– 19772 ‫בזכויות‬ ‫פגיעה‬ ‫למנוע‬ ‫בכדי‬ ‫או‬ ,‫עובדים‬‫אותה‬ ‫לשם‬ ‫נעשה‬ ‫בה‬ ‫ושהשימוש‬ , ‫מטרה‬,‫לכך‬ ‫המוסמכים‬ ‫הגורמים‬ ‫מול‬".‫סביר‬ ‫זמן‬ ‫ובפרק‬ ‫סעיף‬ ‫הוספת‬17‫א‬2.‫סעיף‬ ‫אחרי‬17:‫יבוא‬ ‫העיקרי‬ ‫לחוק‬ ‫ההקלטה‬ ‫"תוצאות‬ ‫בסתר‬ 17.‫א‬)‫(א‬‫סעיף‬ ‫הוראות‬ ‫על‬ ‫העובר‬17(7‫אותו‬ ‫יראו‬ ) ‫התשמ"א‬ ,‫הפרטיות‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬ ‫הוראות‬ ‫על‬ ‫כעובר‬– 19813 . )‫(ב‬‫בסעיף‬ ‫כאמור‬ ‫הקלטה‬17(7‫תשמש‬ ‫לא‬ ) .‫משפטי‬ ‫הליך‬ ‫בכל‬ ‫ראיה‬ )‫(ג‬‫סעיף‬ ‫הוראות‬17(7)‫מדינה‬ ‫עובד‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫יחולו‬ ‫שירות‬ ‫בחוק‬ ‫כמשמעו‬ ‫מיוחד‬ ‫בחוזה‬ ‫המועסק‬ ,)‫(מינויים‬ ‫המדינה‬‫התשי"ט‬–1959‫העובד‬ ‫יוכל‬ ‫ולא‬ , ".‫זה‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫להתנות‬ ‫מיוחד‬ ‫בחוזה‬ ‫ר‬‫ב‬ ‫ס‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ר‬‫ב‬ ‫ד‬ ‫המעט‬ .‫ונהגים‬ ‫מאבטחים‬ ,‫ביועצים‬ ‫מלווים‬ ,‫משפחותיהם‬ ‫בני‬ ‫ולעיתים‬ ,‫הם‬ .‫פרטיות‬ ‫אין‬ ‫ציבור‬ ‫לנבחרי‬ ‫ש‬‫י‬ ‫הם‬ ,‫פרטיות‬ ‫של‬ ‫רגעים‬ ‫לעצמם‬ ‫מבקשים‬ ‫הם‬ ‫שכאשר‬ ‫לדאוג‬ ‫הוא‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬‫י‬‫את‬ ‫להקליט‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫דעו‬ 1 '‫עמ‬ ,‫התשכ"ג‬ ‫ס"ח‬50. 2 '‫עמ‬ ,‫התשל"ז‬ ‫ס"ח‬226. 3 '‫עמ‬ ,‫התשמ"א‬ ‫ס"ח‬128.
  2. 2. 2 .‫בהם‬ ‫לפגוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לרעה‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬ ‫ולעשות‬ ‫הפרטיות‬ ‫שיחותיהם‬ ‫מוצע‬‫ש‬ ‫לקבוע‬‫שירות‬ ‫עובדי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫משפחותיהם‬ ‫בני‬ ‫או‬ ‫ציבור‬ ‫נבחרי‬ ,‫ציבור‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫בסתר‬ ‫הקלטה‬ ‫המדינה‬ ‫שירות‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫המדינה‬ ‫משירות‬ ‫פיטורין‬ ‫לכלול‬ ‫יכול‬ ‫שעונשה‬ ,‫משמעתית‬ ‫עבירה‬ ‫היא‬ ‫המדינה‬ ‫התשכ"ג‬ ,)‫(משמעת‬–1963,‫ו‬‫השיחה‬ ‫מקליט‬ ‫עבודת‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫נזק‬ ‫הוכחת‬ ‫ללא‬ ‫פיצויים‬ ‫מתן‬ ‫אף‬‫מכוח‬ ‫התשמ"א‬ ,‫הפרטיות‬ ‫הגנת‬ ‫חוק‬–1981.‫ה‬‫ה‬ ‫תיקון‬‫מוצע‬‫מאבטחים‬ ,‫נהגים‬ ‫בהם‬ ,‫המדינה‬ ‫עובדי‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫דבר‬ ‫תיעוד‬ ,‫שחיתות‬ ‫חשיפת‬ ‫לשם‬ ‫שאינו‬ ,‫שהוא‬ ‫צורך‬ ‫לכל‬ ‫אחר‬ ‫אדם‬ ‫בסתר‬ ‫להקליט‬ ‫הבוחרים‬ ,‫ויועצים‬ ‫או‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬‫בזכויות‬ ‫פגיעה‬‫עובדים‬. --------------------------------- ‫הוגשה‬‫ליו‬"‫ר‬‫הכנסת‬‫והסגנים‬ ‫והונחה‬‫על‬‫שולחן‬‫הכנסת‬‫ביום‬ ‫באדר‬ ‫כ"ז‬‫התשע‬"‫ח‬–14.3.2018

×