Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

דוח אודות יישום חוק חופש המידע 2017

108 views

Published on

היחידה המשלתית לחופש המידע

Published in: Law
 • You can hardly find a student who enjoys writing a college papers. Among all the other tasks they get assigned in college, writing essays is one of the most difficult assignments. Fortunately for students, there are many offers nowadays which help to make this process easier. The best service which can help you is ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

דוח אודות יישום חוק חופש המידע 2017

 1. 1. ‫לאחור‬ ‫מבט‬ - ‫אוסטרובסקי‬ ‫ועדת‬ ‫דו"ח‬ ■ 1‫החוק‬ ‫לחקיקת‬ ‫שנים‬ 20
 2. 2. ■ ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬2 ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ - ‫ראשון‬ ‫חלק‬2017 ‫המשפטים‬ ‫שרת‬ ‫הקדמת‬3 ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"לית‬ ‫הקדמת‬4 ‫מבוא‬5 ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬7 ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬9 ‫כללי‬ ‫מידע‬ – ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬21 ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫לחקיקת‬ ‫שנים‬ 20 | ‫דוח‬ - ‫שני‬ ‫חלק‬ ‫נבחרים‬ ‫דין‬ ‫פסקי‬34 ‫מרכזיות‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬41 ‫אוסטרובסקי‬ ‫ועדת‬42 ‫ועתירות‬ ‫דין‬ ‫פסקי‬ ‫על‬ ‫נתונים‬44 ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫אודות‬ ‫נתונים‬46 ‫בתקשורת‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬57 ‫למידע‬ ‫מקוונות‬ ‫בקשות‬ ‫אודות‬ ‫נתונים‬65 ‫העולם‬ ‫אל‬ ‫מבט‬68 ‫העניינים‬ ‫תוכן‬
 3. 3. ■ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬ ‫הקדמת‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬3 ‫אני‬‫מתכבדת‬‫להגיש‬‫את‬‫הדו"ח‬‫השנתי‬‫ליישום‬‫חוק‬‫חופש‬‫המידע‬,‫לממשלה‬‫כמתחייב‬‫מכח‬‫החלטת‬‫הממשלה‬2950 ‫מיום‬6/3/2011. ‫ב‬‫יום‬,‫זה‬‫בו‬‫אני‬‫מגישה‬‫את‬‫הדו"ח‬,‫לממשלה‬‫אנו‬‫מציינים‬20‫שנה‬‫לחקיקתו‬‫של‬‫חוק‬‫חופש‬‫המידע‬‫אשר‬‫איפשר‬‫את‬ ‫מהפכת‬‫השקיפות‬‫שנדמה‬‫שהיום‬‫נחיצותה‬‫וחשיבותה‬‫ברורים‬‫ל‬‫עין‬.‫כל‬‫ציון‬‫יום‬‫זה‬‫מתרחש‬‫רק‬‫שבועות‬‫ספורים‬‫לאחר‬ ‫בהתרגשות‬ ‫שציינו‬‫ובגאווה‬70‫למדינת‬ ‫שנה‬.‫ישראל‬ ‫הקשר‬‫בין‬,‫הדברים‬‫מעבר‬‫לסמיכות‬,‫המועדים‬‫הוא‬‫בהבנת‬‫העוצמה‬‫הפנימית‬‫של‬‫החברה‬‫הישראלית‬‫והמשטר‬ ‫הישראלי‬–‫הייחודי‬‫בנוף‬‫המקומי‬–‫כשואבת‬‫את‬‫כוחה‬‫גם‬‫מההגנה‬‫על‬‫הזכות‬.‫למידע‬‫אני‬‫מאמינה‬‫כי‬‫עם‬‫כל‬ ‫המורכבות‬‫שטומנת‬‫בחו‬ּ‫ב‬ָּ‫ה‬,‫השקיפות‬‫אשר‬‫לצערי‬‫מובילה‬‫אותנו‬‫לעתים‬‫אל‬‫הכותרת‬‫ולא‬‫אל‬,‫המהות‬‫ההבנה‬‫שלנו‬ ‫כי‬‫אנו‬–‫מי‬‫שמחזיק‬‫בעמדה‬‫ציבורית‬-‫נדרש‬‫לשקף‬‫אירועים‬‫ותהליכים‬,‫לציבור‬‫מוביל‬‫לכך‬‫שהמערכת‬‫הציבורית‬ ‫תהיה‬‫טובה‬.‫יותר‬,‫בכך‬‫ננסה‬‫להחזיר‬‫את‬‫אמון‬‫הציבור‬‫במערכת‬‫השלטונית‬‫מתוך‬‫ידיעה‬‫והבנה‬‫שאלמלא‬‫אמון‬,‫זה‬ ‫ניטל‬‫הבסיס‬‫הערכי‬‫של‬‫שלטון‬.‫דמוקרטי‬ 70‫שנה‬‫מיום‬‫שהמדינה‬,‫הוקמה‬‫יש‬‫לנו‬‫עוד‬‫למה‬.‫לשאוף‬‫יש‬‫עוד‬‫נקודות‬‫הדורשות‬‫שיפור‬‫וחיזוק‬–‫כמו‬‫גם‬‫נקודות‬ ‫רבות‬‫המאפשרות‬‫לנו‬‫להתבונן‬‫בגאווה‬‫ישראלית‬‫על‬‫הישגינו‬‫המ‬.‫רובים‬‫אלו‬,‫ואלו‬‫לא‬‫יוכלו‬‫להיות‬‫בשיח‬‫ציבורי‬‫אלמלא‬ ‫המידע‬‫על‬‫הדברים‬,‫הטובים‬‫כמו‬‫גם‬‫על‬‫הדברים‬‫הדורשים‬,‫שיפור‬‫יהיה‬‫חשוף‬‫לדיון‬.‫ציבורי‬ ‫בשנה‬‫שחלפה‬‫הענקתי‬‫בפעם‬‫השנייה‬‫את‬‫פרס‬.‫השקיפות‬‫בפרס‬‫זכתה‬‫כנסת‬‫ישראל‬‫לצד‬‫יחידות‬‫וממונים‬.‫נוספים‬ ‫בשנה‬‫זו‬‫השלמנו‬‫גם‬‫מהלך‬‫ארוך‬‫להסדרת‬‫מעמד‬‫הממונים‬‫על‬‫העמדת‬‫מידע‬‫לציבור‬‫(בשיתוף‬‫עם‬‫נציבות‬‫שירות‬ )‫המדינה‬–‫לצורך‬‫הגדרת‬‫התפקיד‬‫הברור‬‫של‬‫הממונים‬‫בתוך‬,‫הרשות‬‫העצמתם‬‫ומתן‬‫תגמול‬‫על‬‫פעילותם‬.‫החשובה‬ ‫בימים‬‫אלו‬‫אנו‬‫משלימים‬‫גיבוש‬‫הצעת‬‫חוק‬‫ממשלתית‬‫שמקורה‬‫בעבודה‬‫של‬‫צוות‬‫השקיפות‬‫בראשות‬‫היחידה‬ ‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫שנועדה‬‫לקדם‬‫הנגשת‬‫מידע‬.‫יזום‬‫ההצעה‬‫משנה‬‫את‬‫המצב‬‫הקיים‬‫בו‬‫רשות‬‫נדרשת‬ ‫לפרסם‬‫אחת‬‫לשנה‬‫דוח‬,‫שנתי‬‫ולהתאים‬‫את‬‫המצב‬‫לעת‬‫הזו‬‫בה‬‫יש‬‫לכל‬‫רשות‬‫אתר‬‫אינטרנט‬‫וקיימת‬‫ציפייה‬‫כי‬‫מידע‬ ‫ב‬‫סיסי‬–‫דוגמת‬‫פרטי‬‫הקשר‬‫עם‬,‫הרשות‬‫מידע‬‫אודות‬‫זכויות‬'‫וכד‬–‫יהיו‬‫נגישים‬‫תמיד‬‫באתר‬‫האינטרנט‬‫של‬.‫הרשות‬ ‫כל‬,‫אלו‬‫לצד‬‫פעילות‬‫רבה‬‫נוספת‬‫שמקדמת‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬,‫המידע‬‫מקדמים‬‫אותנו‬‫צעד‬‫נוסף‬‫בדרך‬ ‫ל‬‫צמצום‬‫הפער‬‫בין‬‫ה‬‫רצוי‬‫למצוי‬‫בתחום‬.‫השקיפות‬ ‫בימים‬‫אלו‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫מציינת‬‫שש‬‫שנים‬.‫להקמתה‬‫בפרק‬‫זמן‬,‫זה‬‫הצליחה‬‫היחידה‬‫לקדם‬ ‫את‬‫התחום‬‫בממשלה‬‫באופן‬.‫משמעותי‬ ‫בהזדמנות‬‫זו‬‫אבקש‬‫להודות‬‫לעו"ד‬‫רבקי‬,‫דב"ש‬‫אשר‬‫הקימה‬‫את‬‫היחידה‬‫ועומדת‬‫בראשה‬‫ומילאה‬‫את‬‫תפקידה‬ ‫ב‬‫מקצועיות‬‫ובמסירות‬‫ראויים‬.‫להערכה‬‫בחודשים‬‫הקרובים‬‫תסיים‬‫את‬‫תפקידה‬‫ואני‬‫סמוכה‬‫ובטוחה‬‫שגם‬‫בתפקיד‬ ‫הבא‬‫היא‬‫תעשה‬.‫חיל‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬ ‫הקדמת‬ ‫שקד‬ ‫איילת‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬
 4. 4. ■ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫מנכלית‬ ‫הקדמת‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬4 ‫הדו"ח‬‫השנתי‬‫שמגישה‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫מסכם‬‫שנה‬‫נוספת‬‫של‬‫עשייה‬‫ציבורית‬‫לקידום‬‫השקיפות‬ ‫השלטונית‬‫והנגישות‬‫למידע‬.‫ציבורי‬,‫השנה‬‫באופן‬‫מיוחד‬,‫וחגיגי‬‫מציין‬‫הדו"ח‬‫עשרים‬‫שנים‬‫מאז‬‫נחקק‬‫חוק‬‫חופש‬ ,‫המידע‬-‫התשנ"ח‬1998,‫שנים‬‫בהן‬‫הלכה‬‫מדינת‬‫ישראל‬‫כברת‬‫דרך‬‫משמעותית‬‫בכל‬‫הקשור‬‫ביישום‬‫עקרון‬‫השקיפות‬ ‫השלטונית‬‫והטמעתו‬‫בעבודת‬.‫הרשויות‬ ‫הדו"ח‬‫שלפניכם‬‫מציג‬‫את‬‫פעילות‬‫היחידה‬‫השוטפת‬‫לבירור‬‫תלונות‬,‫הציבור‬‫ייעוץ‬‫לממונים‬‫ולרשויות‬,‫הציבוריות‬‫שיפור‬ ‫הממשק‬‫לטיפול‬,‫בבקשות‬‫הדרכות‬‫מקצועיות‬‫וכיוצא‬.‫באלה‬‫לצד‬‫פעילותה‬,‫השוטפת‬‫תרמה‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬ ‫כגורם‬‫מקצועי‬‫ייחודי‬‫במשרד‬,‫המשפטים‬‫ויזמה‬‫וסייעה‬‫בקידום‬‫פרויקטים‬‫חדשניים‬‫ומשמעותיים‬‫בתחום‬‫השקיפות‬ ‫והנגישות‬.‫למידע‬‫בשנה‬‫ה‬‫חולפת‬‫הבשילו‬‫שני‬‫פרויקטים‬‫כאלה‬‫לכדי‬‫תוצרים‬:‫מרשימים‬ ,‫הראשון‬‫מיזם‬‫חדשני‬‫בתחום‬‫הנגשת‬‫זכויות‬,‫שמופעל‬‫באמצעות‬‫אתר‬‫האינטרנט‬‫"כל‬"‫זכות‬‫ומאפשר‬‫לכל‬‫אדם‬‫לברר‬ ‫מידע‬‫על‬‫זכויותיו‬‫בשפה‬‫פשוטה‬‫וברורה‬‫ובאופן‬‫נגיש‬‫וקל‬‫לאית‬.‫ור‬‫ייחודו‬‫של‬‫מיזם‬‫ז‬‫ה‬‫טמון‬‫בשיתוף‬‫הפעולה‬‫החלוצי‬ ‫בין‬‫משרדי‬‫ממשלה‬‫לבין‬‫יזמות‬‫חברתית‬‫במגזר‬‫השל‬.‫ישי‬‫תרומתה‬‫של‬‫היחידה‬‫לקידום‬,‫המיזם‬‫ובפרט‬‫תרומתו‬‫של‬ ‫סגן‬‫ראשת‬,‫היחידה‬‫עו"ד‬‫שלומי‬,‫בילבסקי‬‫היתה‬,‫מכרעת‬‫וסייעה‬‫בהגשמת‬‫חזון‬‫הנגשת‬‫הזכויות‬‫ככלי‬‫נוסף‬‫לצמצום‬ ‫ה‬‫פערים‬‫בחברה‬.‫הישראלית‬ ,‫השני‬‫הקמת‬‫מערכת‬‫ממשלתית‬‫לניהול‬‫בקשות‬‫חופש‬‫מידע‬,‫שתייעל‬‫את‬‫הטיפול‬‫בבקשות‬‫במשרדי‬,‫הממשלה‬ ‫תשפר‬‫את‬‫זמני‬‫התגובה‬‫ותביא‬‫לחסכון‬‫בזמן‬‫ובעלוי‬.‫ות‬,‫המערכת‬‫שפיתחה‬‫היחידה‬‫בשיתוף‬‫עם‬‫רשות‬,‫התקשוב‬ ‫מוטמעת‬‫בימים‬‫אלה‬‫במשרדי‬.‫הממשלה‬ ‫הצלחתה‬‫של‬‫היחידה‬‫משמעותיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫בקידום‬‫מעידה‬‫על‬‫המקצועית‬ ‫הרמה‬‫הגבוהה‬‫של‬‫יכולתם‬ ‫ועל‬ ,‫עובדיה‬ ‫ל‬‫ייצר‬‫חיבורים‬‫ושיתופי‬‫פעולה‬‫עם‬‫גורמים‬‫מתאימים‬‫ב‬‫ממשלה‬‫ומחוצה‬,‫לה‬‫באופן‬‫המקדם‬‫את‬‫יעדי‬‫המשרד‬‫ומסייע‬ ‫במימוש‬.‫מטרותיו‬ ‫במהלך‬‫השנה‬‫הקרובה‬‫תסיים‬‫את‬‫תפקידה‬‫מי‬‫שהקימה‬‫את‬‫היחידה‬‫ועמדה‬‫בראשה‬‫בשנים‬,‫האחרונות‬‫עו"ד‬‫רבקי‬ ‫אצבעותיה‬ ‫טביעות‬ .‫דב"ש‬‫של‬‫רבקי‬‫ניכרות‬‫בכל‬‫מקום‬‫שבו‬‫השתרש‬‫עקרון‬‫השקיפות‬‫השלטונית‬‫בעבודת‬.‫הממשלה‬ ‫אני‬‫מבקשת‬‫לנצל‬‫את‬‫ההזדמנות‬‫החגיגית‬‫הזו‬‫כדי‬‫להודות‬‫לרבקי‬‫על‬‫תרומתה‬‫יוצאת‬,‫הדופן‬‫ולאחל‬‫הצלחה‬‫לעובדות‬ ‫ועובדי‬‫היחידה‬‫באתגרים‬‫שעוד‬‫נכונו‬‫להם‬‫בשנים‬.‫הבאות‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫מנכלית‬ ‫הקדמת‬ ‫פלמור‬ ‫אמי‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"לית‬
 5. 5. ■ ‫מבוא‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬5 :‫חלקים‬ ‫משני‬ ‫מורכב‬ ‫השנה‬ ‫לכם‬ ‫המוגש‬ ‫הדו"ח‬ ,‫הראשון‬‫הדו"ח‬‫השנתי‬‫שהיחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫מפיקה‬‫עבור‬‫שרת‬‫המשפטים‬‫להגשה‬.‫לממשלה‬‫דו"ח‬ ‫זה‬‫כולל‬‫את‬‫פעילות‬‫היחידה‬‫בשנה‬,‫החולפת‬‫רמת‬‫היישום‬‫של‬‫חוק‬‫חופש‬‫המידע‬‫בממשלה‬‫וכן‬‫את‬‫תוכניות‬‫היחידה‬ ‫לשנה‬,‫הקרובה‬‫כמתחייב‬‫מהחלטת‬‫הממשלה‬2950. ‫מציינים‬ ‫אנו‬ ‫בה‬ ‫זו‬ ‫לשנה‬ ‫ייחודי‬ ,‫השני‬ ‫החלק‬20.‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לחוק‬ ‫שנה‬ ‫בחלק‬,‫זה‬‫המסומן‬‫בתחתית‬‫בצבע‬‫חום‬,‫ניסינו‬‫לתת‬‫מבט‬‫על‬‫מה‬‫שהתרחש‬‫בישראל‬‫מאז‬‫נחקק‬‫חופש‬‫המידע‬– ‫אבני‬,‫דרך‬‫מבט‬‫השוואתי‬‫על‬,‫העולם‬‫מה‬‫תכננו‬‫יוזמי‬‫החוק‬‫והיכן‬‫אנו‬‫עומדים‬‫מול‬‫ציפיות‬‫אלו‬.‫ועוד‬ ‫כמו‬,‫כן‬‫לאור‬‫ציון‬‫השנה‬,‫המיוחד‬‫ביקשנו‬‫ממספר‬‫משפטנים‬‫מוב‬‫ילים‬‫בתחום‬‫לבחור‬‫את‬‫פסק‬‫הדין‬‫המשמעותי‬.‫עבורם‬ ‫בחירתם‬‫והדברים‬‫שנכתבו‬‫על‬‫ידם‬‫אודות‬‫פסק‬,‫הדין‬‫נותן‬‫לנו‬‫הצצה‬‫על‬‫האופן‬‫בו‬‫מתייחס‬‫היועץ‬‫המשפטי‬,‫לממשלה‬ ‫פרקליט‬,‫המדינה‬‫מנכ"לית‬‫משרד‬‫המשפטים‬‫ומשפטנים‬,‫נוספים‬‫לחוק‬‫שהם‬‫מעורבים‬‫ביישומו‬.‫ובאכיפתו‬ ,‫כדרכנו‬‫ניסינו‬‫לתת‬‫את‬‫המרובה‬‫בתמציתיות‬‫ובבהיר‬.‫ות‬‫מקו‬‫וים‬‫שצלחנו‬‫במשימתנו‬‫ושתמצאו‬‫את‬‫הדו"ח‬‫מעניין‬ ‫ו‬‫מע‬‫שי‬.‫ר‬ ‫בבואנו‬‫לקבץ‬‫את‬‫כלל‬,‫הנתונים‬‫ראינו‬‫כי‬‫הפירוט‬‫שנהגנו‬‫לערוך‬‫בשלוש‬‫השנים‬‫האחרונות‬‫על‬‫כל‬‫רשות‬‫ורשות‬,‫בנפרד‬ ‫מאריך‬.‫ומסרבל‬‫מהטעם‬‫האמור‬‫בחרנו‬‫להוציא‬‫נתונים‬‫אלו‬‫מהחוברת‬‫המרכזית‬‫ולהנגיש‬‫אותם‬‫באתר‬‫היחידה‬.‫בנפרד‬ ‫בנימה‬‫אישית‬‫אשתף‬‫כי‬‫בשנה‬,‫החולפת‬‫חשתי‬‫שהיחידה‬‫מתחילה‬‫לעלות‬‫על‬‫שגרת‬‫עבודה‬.‫ברוכה‬‫מהטעם‬,‫הזה‬‫ולאור‬ ‫ההבנה‬‫כי‬‫נכון‬‫לעת‬‫עתה‬‫אין‬‫כוונה‬‫לערוך‬‫שינוי‬‫מהותי‬‫בסמכויות‬‫היחידה‬‫שיהווה‬‫אתגר‬,‫מבחינתי‬‫גמלה‬‫ההחלטה‬ ‫בלבי‬‫לסיים‬‫את‬‫תפקידי‬‫ביחידה‬‫על‬‫אף‬‫שאף‬‫לא‬‫אחד‬‫ביקשני‬‫לעשות‬.‫כן‬ ‫מ‬‫כאן‬‫כי‬‫הדו"ח‬‫המונח‬‫לפניכם‬‫הוא‬‫הדו"ח‬‫האחרון‬‫שאהיה‬‫מעורבת‬‫בכתיבתו‬‫ועבורי‬‫הוא‬‫מהווה‬‫סיכום‬‫לא‬‫רק‬‫על‬ ‫השנה‬,‫שחלפה‬‫אלא‬‫גם‬‫לחמש‬‫השנים‬‫שקדמו‬.‫לה‬‫אני‬‫מתבוננת‬‫לאחור‬‫על‬‫שש‬‫השנים‬‫שחלפו‬‫נזכרת‬‫בימי‬,‫הראשית‬ ‫שתחילה‬‫היו‬‫מורכבים‬‫ובודדים‬‫יותר‬‫מהנקודה‬‫בה‬‫אנו‬‫נמצאים‬.‫כיום‬‫עם‬‫גיוס‬‫צוות‬‫היחידה‬‫ויותר‬,‫מזה‬‫בניית‬‫תשתית‬ ‫עבודה‬,‫משותפת‬‫הבסיס‬‫הלך‬.‫והתייצב‬ ‫בנינו‬‫תשתיות‬‫של‬‫שפה‬‫מקצועית‬‫אחידה‬,‫בממשלה‬‫מודלים‬‫של‬‫הכשרה‬,‫והדרכה‬‫ביסוס‬‫רשת‬‫עמיתים‬.‫ועוד‬‫דאגנו‬ ‫לטפל‬‫בתלונות‬‫ובפניות‬‫מהציבור‬‫תוך‬‫ניסיון‬‫להוות‬‫דוגמא‬‫אישית‬‫הן‬‫ברמה‬‫המקצועית‬‫והן‬‫ברמת‬.‫השירות‬‫ניסינו‬ ‫להראות‬‫דרכים‬‫קלות‬‫ונהירות‬‫להציג‬‫מידע‬‫ולקחנו‬‫על‬‫עצמנו‬‫פרויקטים‬‫מורכבים‬‫כגון‬‫טוהר‬,‫המידות‬‫חשיפת‬‫החומרים‬ ‫של‬‫פרשת‬‫ילדי‬‫תימן‬‫ומיזם‬‫משותף‬‫להנגשת‬.‫זכויות‬‫תוך‬‫כדי‬,‫עבודתנו‬‫פעלנו‬‫לשנות‬‫את‬‫התרבות‬,‫הארגונית‬‫לנסות‬ ‫לרתום‬‫את‬‫המאמינים‬‫בחשיבותה‬‫של‬‫השקיפות‬‫ולהפחית‬‫את‬‫ההתנגדות‬‫למהלך‬.‫מבפנים‬ ‫חברנו‬‫לשותפים‬‫מבפנים‬‫ומבחוץ‬–‫והכל‬‫תוך‬‫הבנה‬‫בדבר‬‫ה‬‫אחריות‬‫הגדולה‬‫שהוטלה‬‫עלינו‬‫להוביל‬‫את‬‫המסע‬ ‫הזה‬‫ולסלול‬‫את‬‫הדרך‬‫כדי‬‫למסד‬‫תרבות‬‫שלטונית‬‫של‬‫שקיפות‬‫שאינה‬‫יד‬,‫המקרה‬‫אלא‬‫מכוונת‬‫ומוערכת‬–‫על‬‫אף‬ ‫המורכבויות‬‫הרבות‬‫שהיא‬‫שמה‬.‫לפתחנו‬ ‫לעסוק‬‫בשקיפות‬‫שלטונית‬‫זו‬‫מתנה‬‫כפולה‬–‫לא‬‫רק‬‫שנפלה‬‫בחלקי‬‫הזכות‬‫לקדם‬‫עקרון‬‫שאני‬‫מאמינה‬‫בכל‬‫לב‬‫כי‬ ‫ב‬‫סופו‬‫של‬‫יום‬‫הוא‬‫יוביל‬‫לשיפור‬‫המגזר‬,‫הציבורי‬‫אלא‬‫תחום‬,‫זה‬‫מאפשר‬‫לעוסקים‬‫בו‬‫(בודאי‬‫ביחידה‬‫היושבת‬‫על‬ ‫צומת‬‫מרכזית‬,)‫כזו‬‫להחשף‬‫לתחומי‬‫ידע‬‫שונים‬‫ומגוונים‬‫ולהכיר‬‫את‬‫עבודת‬‫הממשלה‬‫מלפני‬.‫ולפנים‬ ‫מבוא‬
 6. 6. ■ ‫מבוא‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬6 ‫המלאכה‬‫לא‬,‫תמה‬‫וכפי‬‫שנאמר‬‫במסכת‬‫אבות‬‫פרק‬'‫ב‬‫משנה‬'‫טז‬..."‫לא‬‫עליך‬‫המלאכה‬,‫לגמור‬‫ולא‬‫אתה‬‫בן‬‫חורין‬ ‫להבטל‬".‫ממנה‬‫אז‬‫אני‬‫חשה‬‫כי‬‫לא‬‫בטלתי‬,‫ממלאכה‬‫אך‬‫לא‬‫אני‬,‫אוכל‬,‫כנראה‬‫לגמור‬.‫אותה‬‫ומרגישה‬,‫אני‬‫על‬‫משקל‬ ‫המשך‬‫דבריו‬‫של‬‫רבי‬‫טרפון‬‫באותה‬,‫המשנה‬‫כי‬‫למדתי‬‫הרבה‬‫וקבלתי‬‫שכר‬‫הרבה‬‫ואני‬‫מאמינה‬‫כי‬‫עוד‬‫שכרנו‬‫בכך‬ ‫ש‬‫תחום‬‫השקיפות‬‫השלטונית‬‫רק‬‫ילך‬‫ויתחזק‬–‫עוד‬‫בוא‬.‫יבוא‬ ‫בהזדמנות‬‫זו‬‫אני‬‫מבקשת‬‫להודות‬‫על‬‫התמיכה‬‫שקיבלתי‬‫מבית‬–‫המנהלת‬‫הישירה‬‫שלי‬–‫עו"ד‬‫אמי‬,‫פלמור‬‫מנכ"לית‬ ‫ה‬,‫משרד‬‫שהאמינה‬‫בי‬‫וביחידה‬‫ונתנה‬‫לנו‬‫חופש‬;‫פעולה‬‫לשרת‬‫המשפטים‬‫איילת‬,‫שקד‬‫שבעת‬‫הצורך‬‫מצאתי‬‫אצלה‬ ‫א‬‫וזן‬‫קשבת‬‫וחדות‬.‫מחשבה‬‫לעו"ד‬‫גיא‬,‫רוטקופף‬‫מנ‬‫כ"ל‬‫משרד‬‫המשפטים‬‫לשעבר‬‫שמינה‬‫אותי‬‫לתפקיד‬‫ונתן‬‫לי‬ ‫את‬‫ההזדמנות‬‫לנסות‬‫לגרום‬‫לחוק‬‫שעטה‬‫קורי‬‫עכביש‬‫להסיר‬‫ממנו‬‫קורים‬;‫אלו‬‫למחלקת‬‫הייעוץ‬,‫והחקיקה‬‫שעל‬ ‫אף‬‫התחלה‬‫לא‬,‫פשוטה‬‫סללנו‬‫דרכים‬‫משותפות‬‫לא‬‫מעט‬‫בזכות‬‫הרפרנטית‬,‫הנוכחית‬‫עו"ד‬‫דנה‬;‫יפה‬‫לפרקליטות‬ ‫שמשתפת‬‫ושותפה‬‫להתלבטויות‬‫בדבר‬‫יישום‬‫ראוי‬‫של‬‫הפרקטיקה‬;‫המשפטית‬‫ליחידות‬‫המינהל‬‫של‬‫משרד‬‫המשפטים‬ ‫ששם‬‫תמיד‬.‫לסייע‬ ‫על‬‫הדרך‬‫אספנו‬‫גם‬‫שותפים‬‫רבים‬–,‫מנכ"לים‬‫יועצים‬,‫משפטיים‬‫אנשי‬‫החשכ"ל‬‫(ובראשם‬‫עוזי‬,)‫שר‬‫מנהלי‬‫אגפים‬ .‫ועוד‬‫לא‬‫פעם‬‫ניהלנו‬‫שיחות‬‫מורכבות‬‫שטמנו‬‫בחובן‬‫מחלוקות‬,‫עקרוניות‬‫אך‬‫תמיד‬‫הרגשתי‬‫שישנה‬‫הבנה‬‫בדבר‬ ‫ה‬‫מקצועיות‬‫והמחויבות‬‫של‬‫היחידה‬‫לשיפור‬‫המגזר‬.‫הציבורי‬‫ידענו‬‫לייצר‬‫שיח‬‫פורה‬‫ומעשיר‬‫גם‬‫עם‬‫שותפים‬‫מחוץ‬– ‫שגם‬‫מהם‬‫למדנו‬.‫רבות‬‫תודה‬‫לאנשי‬‫העמותות‬‫(שעל‬‫מנת‬‫שלא‬‫לשגות‬‫לא‬‫אמנה‬‫את‬)‫כולם‬‫ולאנשי‬.‫האקדמיה‬ ‫מקום‬‫יקר‬‫ומיוחד‬‫שמור‬‫לממונים‬‫על‬‫העמדת‬‫מידע‬,‫לציבור‬‫שהם‬‫אלו‬‫שנושאים‬‫על‬,‫גבם‬‫בסופו‬‫של‬,‫יום‬‫את‬‫העול‬ ‫המורכב‬‫הדורש‬‫מהם‬‫ליישם‬‫את‬‫הוראות‬,‫החוק‬‫להוביל‬‫מהלך‬‫מבפנים‬‫ולהיות‬‫גורם‬,‫מקצועי‬‫שרותי‬‫ויעיל‬‫הן‬‫ללקוחות‬ ‫מבחוץ‬‫והן‬.‫מבפנים‬‫אני‬‫מעריכה‬‫אתכם‬‫על‬,‫עבודתכם‬‫על‬,‫המסירות‬‫האכפתיות‬‫ועל‬‫הקשר‬‫האישי‬‫שנוצר‬‫עם‬‫כל‬ ‫אחד‬‫ואחת‬.‫מכם‬ ‫ואחרונים‬‫חביבים‬‫לעובדי‬,‫היחידה‬‫בהווה‬,‫ובעבר‬‫שבימים‬‫אלו‬‫יחד‬,‫איתי‬‫נפרדים‬‫מהישן‬‫ונערכים‬‫להתחדשות‬‫שאין‬ ‫לי‬‫ספק‬‫שתוביל‬‫לצמיחה‬‫מבורכת‬‫באפיקים‬.‫חדשים‬‫תודה‬‫לך‬,‫גלית‬‫ראשונת‬,‫העובדות‬‫היעילה‬;‫והנמרצת‬‫מוחמד‬ ‫הבקיא‬‫ברזי‬‫החקיקה‬;‫והפסיקה‬‫שלומי‬‫שלקח‬‫על‬‫עצמו‬‫בהצלחה‬‫הובלת‬;‫פרויקטים‬‫ריעות‬‫שבשנה‬‫וחצי‬‫החולפת‬ ‫מ‬‫סייעת‬‫ומקלה‬‫עליי‬‫בכל‬‫מה‬;‫שניתן‬‫קרין‬‫שנאלצנו‬‫להפרד‬‫ממנה‬‫עם‬‫סיום‬‫התואר‬;‫השני‬‫תמר‬‫בת‬‫השירות‬‫הנהדרת‬ ‫שהפכה‬‫לעמוד‬‫תווך‬;‫ביחידה‬‫לרחלי‬‫שמסייעת‬‫בשקט‬‫ובהתמדה‬,‫ולעדי‬‫שבא‬‫לתקופה‬‫קצרה‬‫אך‬‫ניסה‬‫לתת‬‫את‬ ‫המיטב‬‫שבו‬–‫תודה‬.‫לכולכם‬ ‫בחודשים‬‫הקרובים‬‫אכנס‬‫את‬‫התובנות‬‫והניסיון‬‫מהשנים‬‫החולפות‬‫על‬‫מנת‬‫להניח‬‫לפתח‬‫מי‬‫שימשיך‬‫להוביל‬‫את‬ .‫היחידה‬ .‫יותר‬ ‫לצמוח‬ ‫רק‬ ‫אפשר‬ ‫ומכאן‬ ,‫ההתחלה‬ ‫רק‬ ‫שזוהי‬ ‫מאמינה‬ ‫דב"ש‬ ‫רבקי‬ ‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫הממשלתית‬ ‫היחידה‬ ‫ראשת‬
 7. 7. ■ ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬7 ‫מנהלים‬ ‫תקציר‬ ‫שחלפה‬ ‫בשנה‬ ‫הוגשו‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫כנגד‬176‫מתוכן‬ ,‫מידע‬ ‫חופש‬ ‫עתירות‬89%.‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫באי‬ ‫עסקו‬ ‫בשנים‬‫האחרונות‬‫אנו‬‫עדים‬‫לעלייה‬‫החדה‬‫בסיקור‬‫חופש‬‫המידע‬‫בכלל‬‫וחוק‬‫חופש‬‫המידע‬.‫בפרט‬‫מאז‬‫תחילת‬‫הבדיקה‬ (2006)‫ועד‬,‫היום‬‫אחוז‬‫הסיקור‬‫של‬‫חוק‬‫חופש‬‫המידע‬‫עלה‬-‫בכ‬700%‫כאשר‬‫עלייה‬‫גדולה‬‫נצפית‬‫מאז‬‫הקמת‬ ‫היחידה‬‫בשנת‬2012. :‫הן‬ ‫הבקשות‬ ‫מרבית‬ ‫הוגשו‬ ‫אליהן‬ ‫הרשויות‬ ‫שלושת‬ - ‫הבריאות‬ ‫משרד‬844 -‫ישראל‬ ‫משטרת‬694 - ‫החינוך‬ ‫משרד‬690 ‫כל‬ ‫על‬ ,‫בממוצע‬10,000‫ב‬ ‫תושבים‬‫ישראל‬‫מוגשות‬6.7.‫למידע‬ ‫בקשות‬ ‫ב‬ - ‫השוואה‬ ‫לשם‬‫ארה"ב‬-‫בקשות‬ ‫עשר‬ ‫פי‬ ‫תושבים‬ ‫מספר‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫מוגשות‬76.8.‫למידע‬ ‫בקשות‬ ‫ב‬‫פיליפינים‬,‫ביותר‬ ‫הנמוך‬ ‫הבקשות‬ ‫מספר‬ ‫מוגש‬0.2‫כל‬ ‫על‬ ‫למידע‬ ‫בקשות‬000,10.‫תושבים‬ ‫בשנה‬‫שחלפה‬‫הסתיים‬‫הטיפול‬-‫ב‬92%‫מהבקשות‬‫שהוגשו‬.‫לממשלה‬‫כ‬‫שני‬‫שליש‬‫מהבקשות‬‫נענו‬‫באופן‬‫מלא‬/ ‫חלקי‬‫כאשר‬%60‫מהבקשות‬‫טופלו‬‫תוך‬30‫ימים‬‫בלבד‬. 6%‫על‬ ‫עלה‬ ‫המענה‬ ‫זמן‬ ‫כלומר‬ ,‫החוק‬ ‫בזמני‬ ‫שלא‬ ‫נענו‬ ‫שחלפה‬ ‫בשנה‬ ‫מהבקשות‬120.‫יום‬ ‫בסך‬‫הכל‬‫הוגשו‬‫השנה‬317‫ע‬.‫תירות‬‫כ‬-63%‫מהעתירות‬‫הוגשו‬‫על‬‫ידי‬.‫עמותות‬‫העמותה‬‫שהגישה‬‫את‬‫מרבית‬ ‫ה‬‫עתירות‬‫היא‬‫"עורכי‬‫דין‬‫לקידום‬‫מנהל‬"‫תקין‬‫שהגישה‬-‫כ‬42%‫מכלל‬‫העתירות‬.‫השנה‬ -‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫הממשלה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השנה‬ ‫שנגבו‬ ‫האגרות‬ ‫סך‬101,000&. -‫כ‬ ‫של‬ ‫בסך‬ ‫הוצאות‬ ‫הממשלה‬ ‫כנגד‬ ‫פסקו‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬159,000&- ‫ובעדה‬33,000&. ‫על‬ ‫חל‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬2028‫מתוכן‬ ‫ציבוריות‬ ‫רשויות‬80%.‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫בתחום‬ ‫בשנת‬2017‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫הממשלתית‬ ‫היחידה‬ ‫ביררה‬210.‫הממשלה‬ ‫נגד‬ ‫תלונות‬ .‫מוצדקות‬ ‫נמצאו‬ ‫מתוכן‬ ‫שליש‬ ‫שני‬84%.‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫אי‬ ‫על‬ ‫היו‬ ,‫ליחידה‬ ‫מהתלונות‬ ‫שחלפה‬ ‫בשנה‬ ‫הוגשו‬ ‫הממשלה‬ ‫כנגד‬112‫מתוכן‬ ,‫מידע‬ ‫חופש‬ ‫עתירות‬45%.‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫באי‬ ‫עסקו‬ ‫הוגשו‬ ‫שחלפה‬ ‫בשנה‬7945-‫כ‬ ‫של‬ ‫עלייה‬ .‫לממשלה‬ ‫מידע‬ ‫חופש‬ ‫בקשות‬19%‫שנת‬ ‫לעומת‬ ‫הבקשות‬ ‫בכמות‬2016.
 8. 8. ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דוח‬ ‫ח‬‫ו‬‫ח‬ ‫ק‬‫המ‬ ‫ופש‬‫יד‬‫ע‬ ‫בממשלה‬
 9. 9. ■ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬9 ‫הממונה‬ ‫של‬ ‫והסמכות‬ ‫האחריות‬ ‫תחומי‬ ‫הגדרת‬ ‫הממונה‬ ‫כפיפות‬ ‫הגדרת‬ ‫הממונה‬ ‫של‬ ‫הבחירה‬ ‫הליך‬ ‫סדר‬ ‫הממונה‬ ‫של‬ ‫התפקיד‬ ‫הטלת‬ ‫תקופת‬ ‫הכשרה‬ ‫לעבור‬ ‫הממונה‬ ‫חובת‬ ‫ועוד‬ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫העמדת‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫מעמד‬ ‫הסדרת‬ ‫במאי‬2017‫פורסם‬‫חוזר‬‫נציב‬‫שירות‬‫המדינה‬‫המסדיר‬‫את‬‫מעמד‬‫הממונה‬‫על‬‫העמדת‬‫מידע‬.‫לציבור‬,‫החוזר‬‫פרי‬‫עבודה‬ ‫ארוכת‬‫טווח‬‫של‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬,‫המידע‬,‫קבע‬‫בפעם‬,‫הראשונה‬‫כללים‬‫בנוגע‬‫לתפקיד‬.‫הממונה‬ :‫ההנחיה‬ ‫מעיקרי‬ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ ‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫הוקמה‬‫בהחלטת‬‫ממשלה‬‫לפני‬‫כשש‬‫שנים‬‫במטרה‬‫להגביר‬‫את‬‫השקיפות‬‫השלטונית‬ ‫בכלל‬‫ואת‬‫חופש‬‫המידע‬.‫בפרט‬ ‫היחידה‬‫פועלת‬‫לקידום‬‫מטרותיה‬‫הן‬‫בתוך‬‫הממשלה‬‫והן‬‫ברשויות‬‫מחוץ‬‫לממשלה‬‫וזאת‬‫באמצעות‬,‫הנחייה‬,‫ייעוץ‬‫פעילות‬ ‫הדרכה‬,‫ענפה‬‫בקרה‬‫וליווי‬‫פרויקטים‬‫לקידום‬‫מידע‬.‫יזום‬ .‫נהלים‬ ‫לתיקון‬ ‫הנחיות‬ ‫ומתן‬ ‫תלונות‬ ‫בירור‬ ,‫נהלים‬ ‫קביעת‬ ‫הממשלה‬ ‫מול‬ ‫היחידה‬ ‫סמכות‬ ‫מונה‬ ‫היחידה‬5.5-‫ו‬ ‫לאומי‬ ‫שירות‬ ‫בת‬ ,‫קבועה‬ ‫במשרה‬ ‫עובדים‬2.‫סטודנטיות‬ ‫הממשלה‬ ‫בתוך‬ ‫תפקידים‬ ‫תחלופת‬ ‫בוצעה‬ ‫ההנחיה‬ ‫בעקבות‬ :‫ממונים‬ ‫תחלופת‬ ,‫בנוסף‬‫בעקבות‬,‫ההנחיה‬‫ארבעה‬‫משרדים‬‫החליטו‬‫להקצות‬‫תקן‬‫מלא‬‫לתפקיד‬‫הממונה‬‫על‬‫העמדת‬‫מידע‬‫לציבור‬1 . ‫נשארו‬ ‫ממונים‬ 58‫התחלפו‬ ‫ממונים‬ 15‫ידוע‬ ‫לא‬ 8‫להתחלף‬ ‫צריכים‬ 5 ‫מרכזיים‬ ‫פרויקטים‬ 1 ‫הרווחה‬ ‫ומשרד‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ,‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ,‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬
 10. 10. ■ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬10 ‫שלטונית‬ ‫לשקיפות‬ ‫המשפטים‬ ‫שרת‬ ‫פרס‬ ‫בשנת‬2017.‫שלטונית‬ ‫לשקיפות‬ ‫השרה‬ ‫פרס‬ ‫את‬ ,‫השנייה‬ ‫בפעם‬ ,‫המשפטים‬ ‫שרת‬ ‫העניקה‬ .‫ברשות‬ ‫השקיפות‬ ‫לקידום‬ ‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫בצורה‬ ‫פעלו‬ ‫אשר‬ ‫ועובדיהן‬ ‫ציבוריות‬ ‫לרשויות‬ ‫מוענק‬ ‫הפרס‬ :‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫העמדת‬ ‫על‬ ‫ממונות‬ ‫שלוש‬ ‫בפרס‬ ‫זכו‬ ,‫בנוסף‬ ‫בצה"ל‬ ‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫העמדת‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫ברשות‬ ‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫העמדת‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ‫בעיריית‬ ‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫העמדת‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ :‫זכו‬ ‫המכובד‬ ‫בפרס‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫יחידת‬ ‫ישראל‬ ‫במשטרת‬ ‫הכנסת‬
 11. 11. ■ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬11 ‫לפועל‬ ‫יצא‬ ‫המיזם‬ ‫מאז‬ "‫זכות‬ ‫"כל‬ ‫באתר‬ ‫ביקורים‬ 835,582 02.18 970,892 01.18 930,357 12.17 874,705 11.17 804,390 10.17 762,572 09.17 867,780 08.17 969,017 07.17 902,888 06.17 ?‫הגולשים‬ ‫הגיעו‬ ‫מהיכן‬ 82.1% 12.6% 2.4% 1.1% 1.8% ‫אורגני‬ ‫חיפוש‬ • )‫שונים‬ ‫באתרים‬ ‫(מוטמע‬ ‫ישיר‬ ‫קישור‬ • ‫הפניה‬ • ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ • ‫אחר‬ • .‫המשרד‬ ‫מן‬ ‫היוצא‬ ‫אלקטרוני‬ ‫בדואר‬ ‫לאתר‬ ‫קישור‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫הטמיע‬ ‫האתר‬ ‫לקידום‬ ‫נוסף‬ ‫כצעד‬ ‫בחצי‬‫השנה‬‫האחרונה‬‫הניבו‬‫האתרים‬‫הממשלתיים‬‫סה"כ‬10,000‫כניסות‬‫מתוכן‬7,700‫דרך‬‫הפניות‬‫של‬‫משרד‬‫המשפטים‬ ‫מחתימות‬‫הדוא"ל‬.‫ולינקים‬ ?‫הציבור‬ ‫את‬ ‫עניין‬ ‫מה‬ ‫תעסוקה‬ 82.1% ‫וחסכונות‬ ‫פנסיה‬ 6.2% ‫מיסים‬ 5.9% ‫מוגבלויות‬ ‫בעלי‬ 5.3% ‫נשים‬ 5.2% ‫זכויות‬ ‫הנגשת‬ ‫מיזם‬ ‫בשנה‬‫שחלפה‬‫משרד‬,‫המשפטים‬‫מטה‬‫ישראל‬‫דיגיטלית‬‫במשרד‬‫לשיוויון‬‫חברתי‬‫וג'וינט‬,‫ישראל‬‫חברו‬‫למיזם‬‫משותף‬ ‫לטובת‬‫קידום‬‫הנגשת‬‫זכויות‬.‫בישראל‬ .‫הציבוריות‬ ‫מהרשויות‬ ‫ותושבים‬ ‫לאזרחים‬ ‫המגיעות‬ ‫זכויות‬ ‫וחינמית‬ ‫פשוטה‬ ,‫נוחה‬ ‫בצורה‬ ,‫להנגיש‬ ‫מטרה‬ ‫לעצמו‬ ‫שם‬ ‫המיזם‬ .‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫מטעם‬ ‫המיזם‬ ‫את‬ ‫הובילה‬ ‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫הממשלתית‬ ‫היחידה‬ ‫במסגרת‬‫המיזם‬‫מורחב‬‫מאגר‬‫המידע‬‫האינטרנטי‬"‫כל‬‫זכות‬"‫אשר‬‫כולל‬‫מידע‬‫מכלל‬‫הרשויות‬‫הציבוריות‬‫בנוגע‬‫לזכויות‬ ‫והזכאויות‬‫השונות‬‫שמגיעות‬.‫לאזרחים‬
 12. 12. ■ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬12 ‫הציבורית‬ ‫ברשות‬ ‫מידע‬ ‫חופש‬ ‫בקשות‬ ‫לניהול‬ ‫מערכת‬ - ‫מחוו"ה‬ ‫מערכת‬ ‫במהלך‬‫שנת‬2017‫פעלה‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫בשיתוף‬‫עם‬‫רשות‬‫התקשוב‬‫הממשלתי‬‫על‬‫מנת‬‫לאפיין‬ ‫ולפתח‬‫מערכת‬‫ממוחשבת‬‫רוחבית‬‫לניהול‬‫בקשות‬‫חופש‬‫מידע‬.‫ברשות‬ ‫המערכת‬‫מיועדת‬‫לרשויות‬‫הציבוריות‬‫ונולדה‬‫מתוך‬‫מטרה‬‫לייעל‬‫את‬‫הבירוקרטיה‬‫הכרוכה‬‫בשימוש‬‫בחוק‬‫חופש‬‫המידע‬ ‫ולקדם‬‫את‬‫יישומו‬‫של‬.‫החוק‬ ‫שוטפים‬ ‫ודוחות‬ ‫התראות‬ ‫בקשות‬ ‫להגשת‬ ‫המקוון‬ ‫הטופס‬ ‫עם‬ ‫סנכרון‬ ‫לרשות‬ ‫שהגיעו‬ ‫בקשות‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫ועוד‬ ‫כפתור‬ ‫בלחיצת‬ ‫מידע‬ ‫פרסום‬ ‫מרץ‬ ‫בחודש‬ ‫הושקה‬ ‫המערכת‬2018.‫משרדים‬ ‫בשישה‬ ‫פיילוט‬ ‫בתהליך‬ ‫והוטמעה‬ ‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ ‫אסדרה‬‫הטמעה‬‫ואכיפה‬ ‫בקרה‬ ‫אסטרטגי‬ ‫ייעוץ‬ ‫בשנת‬2017.‫אסטרטגי‬ ‫ייעוץ‬ ‫תהליך‬ ‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫הממשלתית‬ ‫היחידה‬ ‫עברה‬ ‫מסקנות‬‫הייעוץ‬‫הצביעו‬‫על‬‫הצורך‬‫לחלק‬‫את‬‫תחום‬‫פעילות‬‫היחידה‬‫לשלושה‬‫תחומים‬:‫עיקריים‬,‫אסדרה‬‫הטעמה‬‫ובקרה‬ ‫וא‬‫כיפה‬. ‫מבחינת‬‫מידת‬‫ההתעמקות‬‫והיקף‬‫הפעילות‬‫של‬‫היחידה‬‫בנוש‬‫אים‬‫האלו‬‫עלה‬‫כי‬‫כיום‬‫בשל‬‫מיעוט‬‫העובדים‬,‫ביחידה‬‫כל‬ ‫עובד‬‫נוגע‬‫ופועל‬‫במספר‬‫תחומים‬.‫במקביל‬‫תהליך‬‫הייעוץ‬‫הארגוני‬‫הצביע‬‫על‬‫הצורך‬‫לייחד‬‫כח‬‫אדם‬‫לכל‬‫אחת‬‫משלוש‬ ‫המשימות‬.‫העיקריות‬‫לצורך‬‫חלוקה‬,‫מיטבית‬‫הוצע‬‫להוסיף‬‫תקינה‬‫של‬2.5‫עובדים‬‫לתקן‬‫הקיים‬‫ולהבנות‬‫את‬‫היחידה‬‫באופן‬ ‫שיאפשר‬‫התמקצעות‬‫בתחומי‬‫העיסוק‬.‫שנקבעו‬
 13. 13. ■ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬13 ‫שוטפת‬ ‫פעילות‬ ‫היחידה‬ ‫בטיפול‬ ‫תלונות‬ ‫ליחידה‬ ‫שהגיעו‬ ‫התלונות‬ ‫מספר‬ 185 2016 210 2017 130 2015 ‫שנת‬ ‫ליחידה‬ ‫שהגיעו‬ ‫תלונות‬2017 ‫סה"כ‬210‫תלונות‬ 139 ‫מוצדקות‬ 21 ‫מוצדקות‬ ‫לא‬ 50 ‫בטיפול‬
 14. 14. ■ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬14 ‫בתלונות‬ ‫טיפול‬ ‫זמני‬ 2017 16.2%10.417.8%33.1%23.3% 2016 10%12%24%34%20% 2015 15%10%19%28%28% ‫יום‬ 120 ‫מעל‬ ■ ‫יום‬ 14 ‫עד‬ ■15-30 ■31-60 ■61-120 ■ ‫התלונה‬ ‫עילות‬ ‫סביבתי‬ ‫מידע‬ ‫פרסום‬ ‫אי‬ ■ ‫נהלים‬ ■ ‫אגרות‬ ■ ‫שנתי‬ ‫דו"ח‬ ■ ‫נימוק‬ ‫ללא‬ ‫בקשה‬ ‫דחיית‬ ■ ‫במועד‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫אי‬ ■ 2015 13% 1% 1% 4% 81% 201783.9% 13.7% 0.5% 0.5% 1.4% 2016 0.5% 0.5% 0.5% 86% 10% 2%
 15. 15. ■ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬15 ‫ליחידה‬ ‫פונים‬ - ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫סקר‬ ‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫הוסמכה‬‫לברר‬‫תלונות‬‫בנושא‬‫חופש‬‫המידע‬‫נגד‬‫משרדי‬‫הממשלה‬‫ויחידות‬.‫הסמך‬ ‫בשנים‬‫האחרונות‬‫טיפלה‬‫היחידה‬‫במאות‬‫תלונות‬‫בתחום‬.‫סמכותה‬ .‫ליחידה‬ ‫המתלוננים‬ ‫בקרב‬ ‫שהופץ‬ ‫בסקר‬ ‫היחידה‬ ‫יצאה‬ ,‫ליחידה‬ ‫הפונים‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫במטרה‬ :‫לסקר‬ ‫המשיבים‬ ‫מתגובות‬ ‫עיקריים‬ ‫ממצאים‬ -‫כ‬%79‫החוק‬ ‫יישום‬ ‫מצב‬ ‫לשיפור‬ ‫הנדרשות‬ ‫הסמכויות‬ ‫ניתנו‬ ‫לא‬ ‫שליחידה‬ ‫לכך‬ ‫שקשורים‬ ‫בנושאים‬ ‫העירו‬ -‫כ‬%12‫היחידה‬ ‫צוות‬ ‫זמינות‬ ‫על‬ ‫העירו‬ -‫כ‬%6‫בתלונה‬ ‫הטיפול‬ ‫זמני‬ ‫על‬ ‫העירו‬ ‫שניתן‬ ‫מהשירות‬ )‫כללי‬ ‫(באופן‬ ‫הרצון‬ ‫שביעות‬ ‫מידת‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫מאד‬ ‫במידה‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫בינונית‬ ‫במידה‬ ‫מועטה‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫רלוונטי‬ ‫לא‬ 20.5% 2.8% 20.5% 8.2% 28.8% 19.2% ‫מהתמונה‬‫הכללית‬‫ניכר‬‫באופן‬‫מובהק‬‫כי‬‫במקום‬‫שבו‬‫משיב‬‫הסקר‬‫הביע‬‫חוסר‬‫שביעות‬‫רצון‬‫מעצם‬‫קבלת‬‫המידע‬‫(נושא‬ ‫שאינו‬‫בסמכות‬,)‫היחידה‬‫שביעות‬‫הרצון‬‫ירדה‬‫באופן‬‫משמעותי‬‫גם‬‫ביחס‬‫לתחושת‬‫השירות‬‫שהוא‬‫הרגיש‬‫שקיבל‬‫מהיחידה‬ ‫שירות‬ 4.4 3.1 2 ‫זמינות‬ 4.3 3.5 2.6 ‫מקצועיות‬ 4.2 3.3 2.5 ‫טיפול‬ ‫זמן‬ 3.8 2.9 2.1 5 4 3 2 1 ‫רצונם‬ ‫לשביעות‬ ‫מידע‬ ‫קיבלו‬ ‫לא‬ ■ ‫כללי‬ ‫ממוצע‬ ■ ‫רצונם‬ ‫לשביעות‬ ‫מידע‬ ‫קיבלו‬ ■
 16. 16. ■ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬16 ‫הדרכות‬ ‫חוק‬‫חופש‬‫המידע‬‫נחקק‬‫בשנת‬1998.‫כיום‬‫חל‬‫החוק‬‫על‬-‫כ‬2000‫רשויות‬‫ציבוריות‬‫הנדרשות‬ ‫להתמודד‬‫עם‬‫הוראות‬‫החוק‬‫ועם‬‫דרישה‬‫הולכת‬‫וגוברת‬.‫למידע‬‫קצב‬‫השינויים‬,‫המהיר‬‫עידן‬ ‫המידע‬‫והטכנולוגיות‬‫המתקדמות‬‫מעמתות‬‫את‬‫הרשויות‬‫עם‬‫אתגרים‬‫רבים‬‫ומגוונים‬‫בכל‬ ‫הקשור‬‫לחשיפת‬.‫מידע‬ ‫במטרה‬‫להטמיע‬‫את‬‫עקרונות‬‫השקיפות‬‫והוראות‬‫החוק‬‫ועל‬‫מנת‬‫להקל‬‫על‬‫הרשויות‬ ‫ה‬‫ציבוריות‬,‫בעבודתן‬‫מדריכה‬‫היחידה‬‫את‬‫הרשויות‬‫הציבוריות‬.‫ועובדיהן‬‫זאת‬‫מתוך‬‫הבנה‬ ‫שהטמעת‬‫חוק‬‫חופש‬‫המידע‬‫הוא‬‫שינוי‬‫תפיסתי‬‫וארגוני‬.‫עמוק‬ ‫היחידה‬ ‫אנשי‬ ‫קיימו‬ ‫שחלפה‬ ‫בשנה‬221.‫במצטבר‬ ‫הדרכה‬ ‫שעות‬ :‫ההדרכות‬ ‫חלוקת‬ ‫קורס‬%74.2-164‫שעות‬ ‫סדנא‬%10.2-22.5‫שעות‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬%10-22‫שעות‬ ‫הרצאות‬%3.6-8‫שעות‬ • • • • •‫ראשונית‬ ‫הדרכה‬%2-4.5‫שעות‬ :‫ההדרכות‬ ‫בין‬ ‫מידע‬ ‫העמדת‬ ‫על‬ ‫לממונים‬ ‫הכשרה‬ ‫קורס‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ - ‫לציבור‬ ‫קהל‬‫יעד‬‫עיקרי‬‫של‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬ ‫הוא‬‫הרשויות‬.‫המקומיות‬‫הרשות‬‫המקומית‬‫הינה‬‫המקום‬‫בו‬ ‫רוב‬‫האזרחים‬‫פוגשים‬‫את‬.‫השלטון‬‫הרשות‬‫אחראית‬‫על‬‫כל‬ ‫תחומי‬‫החיים‬‫של‬‫הציבור‬‫והממשקים‬‫איתה‬.‫רבים‬ ‫בשל‬,‫זאת‬‫אנו‬‫רואים‬‫חשיבות‬‫רבה‬‫בהכשרת‬‫הממונים‬ ‫על‬‫העמדת‬‫מידע‬‫לציבור‬‫ברשויות‬.‫המקומיות‬‫ההדרכות‬ ‫מתקיימות‬‫בשיתוף‬‫עם‬‫מרכזי‬‫ההדרכה‬)‫(מפעם‬‫של‬‫הרשויות‬ ‫ה‬‫מ‬‫קו‬.‫מיות‬ ‫בין‬ ‫הכשרה‬ ‫קורס‬ ‫קיימנו‬ ‫שחלפה‬ ‫בשנה‬8.‫מפגשים‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ‫מעת‬‫לעת‬‫מקיימת‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬ ‫ימי‬.‫עיון‬‫ימי‬‫העיון‬‫מאירים‬‫בכל‬‫פעם‬‫נקודה‬‫אחרת‬‫בתחום‬ ‫השקיפות‬‫וחופש‬‫המידע‬‫ומאפשרים‬‫לממונים‬‫ולמשתתפים‬ ‫בהם‬‫להעמיק‬‫ולהעשיר‬‫את‬‫הידע‬.‫בתחום‬ ‫בשנה‬‫שחלפה‬‫קיימה‬‫היחידה‬‫שני‬‫ימי‬:‫עיון‬‫יום‬‫עיון‬‫בנושא‬ ‫פרשת‬‫ילדי‬‫תימן‬‫ויום‬‫עיון‬‫לבוגרי‬‫קורס‬‫ההכשרה‬‫ברשויות‬ ‫מ‬‫קו‬.‫מיות‬ ‫על‬ ‫לממונים‬ ‫הסמכה‬ ‫קורס‬ ‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫העמדת‬ ‫במאי‬2017‫הוסדר‬‫מעמד‬‫הממונה‬‫על‬‫העמדת‬‫מידע‬ .‫לציבור‬‫בין‬,‫היתר‬‫נקבע‬‫כי‬‫על‬‫הממונים‬‫בממשלה‬‫לעבור‬ ‫קורס‬‫הסמכה‬‫שנתיים‬‫מיום‬‫מינויים‬.‫לתפקיד‬ ‫בדצמבר‬2017‫נפתח‬‫המחזור‬‫השלישי‬‫של‬‫קורס‬‫ההסמכה‬ ‫לממונים‬‫על‬‫העמדת‬‫מידע‬‫לציבור‬‫בשיתוף‬‫עם‬‫נציבות‬ ‫שירות‬.‫המדינה‬‫בקורס‬‫שהתקיים‬‫לאורך‬16‫מפגשים‬‫לקחו‬ ‫חלק‬27.‫ממונים‬ ‫זהו‬‫הקורס‬‫הראשון‬‫שנפתח‬‫לאחר‬‫כניסת‬‫חוזר‬‫נציב‬‫שירות‬ ‫המדינה‬.‫לתוקף‬ ‫העמדת‬ ‫על‬ ‫הממונים‬ ‫פורום‬ ‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫אחת‬‫למספר‬‫חודשים‬‫מקיימת‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫מפגשים‬ ‫(פורום‬)‫ממונים‬‫בין‬‫הממונים‬‫בדמות‬‫ימי‬‫עיון‬.‫מקצועיים‬ ‫ה‬‫פורומים‬‫מאפשרים‬‫לממונים‬‫מפגש‬,‫משותף‬‫שיח‬‫וחשיפה‬ ‫להתמודדותן‬‫של‬‫רשויות‬‫אחרות‬‫עם‬‫אתגרי‬‫השקיפות‬‫וחופש‬ ‫המיד‬‫ע‬. ‫בשנה‬‫שחלפה‬‫קיימה‬‫היחידה‬‫פורום‬‫ממונים‬‫בחברת‬‫החשמל‬ ‫ובספרייה‬.‫הלאומית‬
 17. 17. ■ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬17 ‫נהלים‬ ‫בסמכות‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫לקבוע‬‫נהלים‬‫בתחום‬‫אשר‬‫מחייבים‬‫את‬.‫הממשלה‬‫הנהלים‬‫נכתבים‬‫במטרה‬ ‫להנחות‬‫את‬‫הממשלה‬‫לגבי‬‫תהליך‬‫הטיפול‬‫בבקשות‬‫חופש‬‫המידע‬‫כפי‬‫שעולה‬,‫מהחקיקה‬‫הפסיקה‬‫והניסיון‬‫שנצבר‬ ,‫מהממונים‬‫הציבור‬.‫והיחידה‬ .‫אחרות‬ ‫ציבוריות‬ ‫רשויות‬ ‫בקרב‬ ‫גם‬ ‫לאמצם‬ ‫וגוברת‬ ‫הולכת‬ ‫מגמה‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫הממשלה‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫מחייבים‬ ‫שהנהלים‬ ‫אף‬ ‫על‬ ‫טיוטת‬ ‫את‬ ‫הממשלתית‬ ‫היחידה‬ ‫פרסמה‬ ‫שחלפה‬ ‫בשנה‬"‫ציבורית‬ ‫לוועדות‬ ‫בנוגע‬ ‫מידע‬ ‫פרסום‬ ‫"נוהל‬. ‫הנוהל‬‫נועד‬‫לקבוע‬‫קווים‬‫מנחים‬‫בעניין‬‫פרסום‬‫יזום‬‫של‬‫מידע‬‫הנוגע‬‫לוועדות‬‫הפועלות‬‫בשירות‬‫הממשלה‬‫והעוזרות‬‫לה‬ ‫בקביעת‬‫מדיניות‬‫או‬.‫יישומה‬‫בשל‬‫הערות‬‫מרובות‬‫בתוך‬‫ה‬,‫ממשלה‬‫יתקיימו‬‫דיונים‬‫בין‬‫היחידה‬‫לרשויות‬‫נוספות‬‫במטרה‬ ‫להגיע‬‫להבנות‬‫שיאפשרו‬‫את‬‫קידום‬‫טיוטת‬.‫ההנחיה‬ ‫בהתאם‬‫לשינויים‬‫הטכנולוגיים‬‫והדרישה‬‫הגוברת‬‫להתאמת‬‫השירות‬‫הציבורי‬‫לסטנדרטים‬‫של‬‫שירותים‬,‫פרטיים‬‫עדכנה‬ ‫היחידה‬‫את‬‫נוהל‬"‫פרסום‬‫דף‬‫חופש‬‫מידע‬‫באינטרנט‬." :‫עיקריים‬ ‫חידושים‬ ‫שני‬ ‫וקובע‬ ‫הרשותי‬ ‫האינטרנט‬ ‫בדף‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫תחום‬ ‫לפרסום‬ ‫מנחים‬ ‫קוים‬ ‫קובע‬ ‫הנוהל‬ 1‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫אגרות‬ ‫עבור‬ ‫מקוון‬ ‫תשלום‬ ‫ערוץ‬ ‫לפתוח‬ ‫חובה‬ ‫קביעת‬ . 2‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לתחום‬ ‫ייעודית‬ ‫מייל‬ ‫תיבת‬ ‫לפתוח‬ ‫חובה‬ ‫קביעת‬ . ,‫השינויים‬‫כך‬‫אנו‬,‫מקווים‬‫יקלו‬‫משמעותית‬‫על‬‫האזרח‬‫בבואו‬‫להגיש‬‫בקשה‬‫למידע‬‫וימנעו‬‫מצבים‬‫בהם‬‫בקשות‬‫חופש‬‫מידע‬ ‫אינן‬‫מטופלות‬‫עקב‬‫היעדרותו‬‫של‬‫הממונה‬.‫מהעבודה‬ ,‫היחידה‬ ‫נוהל‬ ‫ובעקבות‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ ‫כתיבת‬ ‫למועד‬ ‫נכון‬38.‫מידע‬ ‫חופש‬ ‫אגרת‬ ‫עבור‬ ‫מקוון‬ ‫תשלום‬ ‫ערוץ‬ ‫פתחו‬ ‫חדשות‬ ‫רשויות‬ ‫ליחידה‬ ‫פניות‬ ‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫העמדת‬ ‫על‬ ‫לממונים‬ ‫סיוע‬ .‫החוק‬ ‫ביישום‬ ‫סיוע‬ ‫למתן‬ ‫בבקשה‬ ‫ציבוריות‬ ‫מרשויות‬ ‫פניות‬ ‫מאות‬ ‫התקבלו‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ -‫בכ‬250.‫בכתב‬ ‫מענה‬ ‫נדרש‬ ‫פניות‬ :‫המרכזיים‬ ‫הנושאים‬ ‫בין‬ ‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫פרטיות‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ‫החוק‬ ‫מכוח‬ ‫פרסומים‬ ‫ועוד‬ ‫אגרות‬ ‫גביית‬ ‫הציבור‬ ‫פניות‬ :‫מגוונים‬ ‫לנושאים‬ ‫נגעו‬ ‫הפניות‬ .‫הרחב‬ ‫מהציבור‬ ‫פניות‬ ‫היחידה‬ ‫אל‬ ‫מגיעות‬ ‫יום‬ ‫מידי‬ :‫המרכזיים‬ ‫הנושאים‬ ‫בין‬ ‫אגרה‬ ‫תשלום‬ ‫לציבור‬ ‫מידע‬ ‫העמדת‬ ‫על‬ ‫ממונים‬ ‫איתור‬ ‫למידע‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫אופן‬ ‫ועוד‬ ,‫טלפון‬ -‫ערוצים‬ ‫במגוון‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫היחידה‬ ‫אל‬‫דוא"ל‬‫ו‬‫הפייסבוק‬ ‫דף‬.‫היחידה‬ ‫של‬
 18. 18. ■ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬18 ‫ומדידה‬ ‫מעקב‬ ‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫מפרסמת‬‫באופן‬‫שוטף‬‫דוחות‬.‫וממצאים‬,‫הדוחות‬‫פרי‬‫מעקב‬‫של‬‫היחידה‬‫אחר‬‫יישום‬ ,‫החוק‬‫עוסקים‬‫באופנים‬‫השונים‬‫של‬‫יישום‬‫החוק‬.‫ברשויות‬ ‫היחידה‬ ‫פרסמה‬ ‫שחלפה‬ ‫בשנה‬5:‫דוחות‬ ‫אודות‬ ‫חציוני‬ ‫דוח‬ ‫בטפסים‬ ‫שימוש‬ ‫מקוונים‬ 1 ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫דוח‬ ‫עמידה‬ ‫אודות‬ ‫דין‬ ‫פרסום‬ ‫בחובת‬ ‫שנתי‬ ‫וחשבון‬ 2 ‫פרסום‬ ‫אודות‬ ‫דוח‬ ‫הממונה‬ ‫פרטי‬ ‫האינטרנט‬ ‫בדף‬ ‫הרשותי‬ 3 ‫מענה‬ ‫אודות‬ ‫דוח‬ ‫חופש‬ ‫לבקשות‬ ‫ברשויות‬ ‫מידע‬ *‫המקומיות‬ 4 ‫אודות‬ ‫דוח‬ ‫הטמעת‬‫חוזר‬‫נציב‬ ‫המדינה‬ ‫שירות‬ 5 ‫בהמשך‬ ‫נרחב‬ ‫פירוט‬ * ‫התקשרות‬ ‫דוחות‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ .‫ההתקשרויות‬ ‫דו"ח‬ ‫פרסום‬ ‫אחר‬ ‫שוטף‬ ‫מעקב‬ ‫היחידה‬ ‫מבצעת‬ ,‫בנוסף‬ .‫ספקים‬ ‫עם‬ ‫שלהם‬ ‫ההתקשרויות‬ ‫את‬ ‫לרבעון‬ ‫אחת‬ ‫לפרסם‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫את‬ ‫מחייב‬ ‫כשנתיים‬ ‫לפני‬ ‫שפורסם‬ ‫הנוהל‬ ‫היחידה‬‫מבצעת‬‫מעקב‬‫אחר‬‫יישום‬‫הנוהל‬‫ומפרסמת‬‫באתר‬‫האינטרנט‬‫שלה‬‫תמונת‬‫מצב‬‫עדכנית‬‫של‬‫הרשויות‬‫שעמדו‬ ‫בחובת‬‫הפרסום‬‫בהתאם‬.‫לנוהל‬ ‫הגישו‬ ‫לא‬ ■ ‫באיחור‬ ‫הגישו‬ ■ ‫בזמן‬ ‫הגישו‬ ■ 50.7%1.4% 47.9% ‫ראשון‬ ‫רבעון‬ ‫שני‬ ‫רבעון‬ 58.9%41.1% ‫רביעי‬ ‫רבעון‬ 81.3%12% 6.7% ‫שלישי‬ ‫רבעון‬ 83.9%16.1%
 19. 19. ■ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬19 ‫מודעות‬ ‫העלאת‬ .‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫לחוק‬ ‫הציבור‬ ‫מודעות‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫הממשלתית‬ ‫היחידה‬ ‫פועלת‬ ,‫הקמתה‬ ‫מאז‬ :‫מישורים‬ ‫בשני‬ ‫נעשית‬ ‫המודעות‬ ‫העלאת‬ .‫ממנו‬ ‫הנגזרות‬ ‫ולחובות‬ ‫לחוק‬ ‫הציבור‬ ‫רשויות‬ ‫מודעות‬ ‫והעלאת‬ ‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫מודעות‬ ‫העלאת‬ ‫הרחב‬ ‫לציבור‬ ‫מודעות‬ ‫העלאת‬ ‫מזה‬‫כארבע‬‫וחצי‬‫שנים‬‫מפעילה‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫דף‬Facebook.‫דף‬‫הפייסבוק‬‫של‬‫היחידה‬‫נועד‬ ‫ל‬‫העלות‬‫את‬‫מודעות‬‫הציבור‬‫לחוק‬‫חופש‬‫המידע‬.‫ושימושיו‬‫אל‬‫הדף‬‫מועלות‬‫ידיעות‬‫הנוגעות‬,‫לחוק‬‫טיפים‬‫לשימוש‬‫נבון‬ ‫ב‬‫זכות‬,‫לדעת‬‫עדכונים‬‫בנוגע‬‫לפסיקה‬‫עדכנית‬,‫בתחום‬‫עדכונים‬‫שוטפים‬‫על‬‫פעילות‬‫היחידה‬.‫ועוד‬ :‫עוקבים‬ ‫כמות‬5200‫איש‬ :‫שהתפרסמו‬ ‫פוסטים‬ ‫מספר‬250 :‫כוללת‬ ‫חשיפה‬365,313 ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ | ‫הסבר‬ ‫סרטון‬ ‫בחודש‬‫אפריל‬‫אשתקד‬‫הוציאה‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫סרטון‬‫קצר‬‫על‬‫חוק‬‫חופש‬.‫המידע‬,‫הסרטון‬‫בין‬‫שתי‬ ,‫דקות‬‫מפשט‬‫את‬‫השימושים‬‫העיקריים‬‫בחוק‬‫חופש‬‫המידע‬,‫ומסביר‬‫באופן‬,‫פשוט‬‫כיצד‬‫ניתן‬‫לממש‬‫את‬‫הזכות‬.‫לדעת‬ .‫הציבוריות‬ ‫הרשויות‬ ‫עובדי‬ ‫ובקרב‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫הופץ‬ ‫הסרטון‬ ‫הציבוריות‬ ‫הרשויות‬ ‫עובדי‬ ‫ציבור‬ ‫בקרב‬ ‫מודעות‬ ‫העלאת‬ ‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫פועלת‬‫רבות‬‫על‬‫מנת‬‫להגביר‬‫את‬‫מודעות‬‫עובדי‬‫הרשויות‬‫הציבוריות‬‫לחוק‬‫חופש‬ ‫המידע‬‫וחובות‬‫הרשות‬.‫מכוחו‬ ,‫בנוסף‬‫פועלת‬‫היחידה‬‫על‬‫מנת‬‫לייצר‬‫עזרים‬‫עבור‬‫הממונים‬‫על‬‫העמדת‬‫מידע‬‫לציבור‬‫אשר‬‫מסייעים‬‫להם‬‫בהעלאת‬ ‫מודעות‬‫ברשות‬‫בה‬‫הם‬.‫ממונים‬ ‫פ‬‫עילות‬‫העלאת‬‫המודעות‬‫שלובה‬‫בפעילות‬‫ההדרכה‬‫של‬‫היחידה‬‫במסגרתה‬‫מגיעים‬‫אנשי‬‫היחידה‬‫לרשויות‬‫השונות‬‫ומרצים‬ ‫על‬‫החוק‬.‫ושימושיו‬ :‫העזרים‬ ‫בין‬ ‫חדשים‬ ‫לעובדים‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫על‬ ‫הסבר‬ ‫עלון‬ ‫הרשות‬ ‫עובדי‬ ‫מול‬ ‫הממונים‬ ‫לשימוש‬ ‫הסברים‬ ‫עם‬ ‫הדרכה‬ ‫מצגת‬ ‫החוק‬ ‫על‬ ‫ללימוד‬ ‫קצרה‬ ‫לומדה‬ ‫ועוד‬
 20. 20. ■ ‫היחידה‬ ‫פעילות‬ ‫תמצית‬ 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬20 ‫היחידה‬ ‫הוצאות‬ 15.5% 19.9%₪ 19,539 - ‫הסברה‬ ‫סרטון‬ ‫הפקת‬ 7.9%₪ 7,800 - ‫שלטונית‬ ‫לשקיפות‬ ‫השרה‬ ‫פרס‬ ‫הוצאות‬ ₪ 15,180.09 - ‫לינה‬ ‫הוצאות‬ 7.7%₪ 7,556.98 - ‫הדרכה‬ ‫פעילות‬ 0.9%₪ 894.47 - ‫משרדי‬ ‫ציוד‬ 0.5%₪ 512.46 - ‫הודעה‬ ‫השארת‬ ‫מוקד‬ ‫שירותי‬ 1.2%₪ 1,200 - ‫גיבוש‬ ‫פעילות‬ 46.3%₪ 45,547.54 - ‫שנתי‬ ‫וחשבון‬ ‫דין‬ ‫הפקת‬ ₪ 98,230.54 ‫סה"כ‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ .‫לקדם‬ ‫בכוונתה‬ ‫אותם‬ ‫מיוחדים‬ ‫פרויקטים‬ ‫היחידה‬ ‫של‬ ‫לפתחה‬ ‫עומדים‬ 2018 ‫בשנת‬ :‫היחידה‬ ‫של‬ ‫העיקריות‬ ‫המשימות‬ ‫בין‬ ‫במשרדי‬ ‫לממונים‬ ‫קורס‬ ‫קיום‬ ■ ‫הסמך‬ ‫ויחידות‬ ‫הממשלה‬ ‫ברשויות‬ ‫לממונים‬ ‫קורס‬ ‫קיום‬ ■ ‫המקומיות‬ ‫ממונים‬ ‫פורום‬ ‫קיום‬ ■ ‫ליחידה‬ ‫בקרה‬ ‫יחידת‬ ‫בניית‬ ■ ‫השקיפות‬ ‫מדד‬ ‫פיתוח‬ ■ ‫אודות‬ ‫עיתיים‬ ‫דוחות‬ ‫פרסום‬ ■ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫ממשלתית‬ ‫מערכת‬ ‫הטמעת‬ ■ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫בבקשות‬ ‫לטיפול‬ ‫לחוק‬ ‫שנה‬ 20 ‫בכנס‬ ‫שותפות‬ ■ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫תקשורתי‬ ‫קמפיין‬ ‫קיום‬ ■ ‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ ■ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫לפעילות‬
 21. 21. ■ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬21 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫בחלק‬‫זה‬‫מוצגת‬‫תמונת‬‫מצב‬‫אודות‬‫יישום‬‫החוק‬.‫בממשלה‬,‫השנה‬‫לאור‬‫הוספת‬‫הנתונים‬‫לציון‬20‫שנה‬‫על‬,‫החוק‬‫נתוני‬ ‫כל‬‫רשות‬,‫ורשות‬‫יתפרסמו‬‫באתר‬‫היחידה‬‫בקובץ‬‫נפרד‬‫מן‬‫הסיכום‬‫הכולל‬‫המופיע‬.‫להלן‬ ‫הנתונים‬‫בפרק‬,‫זה‬‫נאספו‬‫על‬‫ידי‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫ממקורות‬‫שונים‬–‫היקף‬‫הבקשות‬‫והטיפול‬‫בהם‬ ‫נאסף‬‫מדיווח‬‫של‬‫הממונים‬‫על‬‫העמדת‬‫מידע‬‫לציבור‬‫ונתוני‬‫הע‬‫תירות‬‫ופסקי‬‫הדין‬‫ממערכת‬‫נט‬‫המשפט‬‫של‬‫הנהלת‬‫בתי‬ ‫ה‬.‫משפט‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫בקשות‬ ‫כמות‬ ‫השנה‬‫אחוז‬‫הדיווח‬‫ליחידה‬‫עמד‬‫על‬81.3%.‫מבין‬86‫רשויות‬‫שמח‬‫ויבות‬‫להגיש‬‫די‬‫ווח‬‫ליחידה‬70‫יחידות‬‫העבירו‬‫דיווח‬.‫כנדרש‬ :‫הרשות‬ ‫לסוג‬ ‫בחלוקה‬ ‫המדווחות‬ ‫היחידות‬ ‫אחוז‬ ‫להלן‬ ‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ 81% - ‫דיווח‬ ‫הועבר‬19% - ‫דיווח‬ ‫הועבר‬ ‫לא‬ :‫הם‬ ‫ליחידה‬ ‫דיווח‬ ‫העבירו‬ ‫שלא‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫משרד‬,‫הבינוי‬‫משרד‬‫הרווחה‬‫והשירותים‬,‫החברתיים‬‫המשרד‬‫ל‬‫שוויון‬,‫חברתי‬‫המשרד‬‫לירושלים‬‫ומורשת‬‫והמשרד‬‫לפיתוח‬ ,‫הפריפריה‬‫הנגב‬.‫והגליל‬ .‫בחומרה‬ ‫רואים‬ ‫שאנו‬ ‫דבר‬ ‫במועד‬ ‫ממונה‬ ‫דיווח‬ ‫הגיש‬ ‫לא‬ ‫בה‬ ‫השנייה‬ ‫השנה‬ ‫לו‬ ‫זו‬ ,‫והמורשת‬ ‫לירושלים‬ ‫המשרד‬ ‫כי‬ ‫יצוין‬ ‫הסמך‬ ‫יחידות‬ - ‫דיווח‬ ‫הועבר‬%87- ‫דיווח‬ ‫הועבר‬ ‫לא‬%13 :‫הן‬ ‫כנדרש‬ ‫הדיווח‬ ‫את‬ ‫הגישו‬ ‫שלא‬ ‫הסמך‬ ‫יחידות‬ ‫הרשות‬‫הארצית‬‫לכבאות‬,‫והצלה‬‫הנהלת‬‫בתי‬‫הדין‬,‫הרבניים‬‫מנהלת‬‫תאום‬‫וקישור‬‫(מת"ק‬,)‫עזה‬‫מינהל‬‫אזרחי‬‫יהודה‬,‫ושומרון‬ ‫מרכז‬‫גריאטרי‬‫ראשון‬,‫לציון‬‫המרכז‬‫לבריאות‬‫הנפש‬‫שער‬‫מנשה‬‫והמרכז‬‫הרפואי‬.‫זיו‬ ‫בקשות‬ ‫מספר‬ ‫בכמות‬ 19%-‫כ‬ ‫של‬ ‫עלייה‬ ‫נרשמה‬ ‫השנה‬ ,‫לממשלה‬ ‫שהוגשו‬ ‫הבקשות‬ ‫בכמות‬ ‫התייצבות‬ ‫הייתה‬ ‫שעברה‬ ‫ששנה‬ ‫לאחר‬ .‫הבקשות‬ 6659 2016 7945 2017 6478 2015
 22. 22. ■ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬22 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬ ‫הבקשות‬ ‫בכמות‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫העליה‬ ‫היתה‬ ‫בהן‬ ‫הרשויות‬ ‫חמש‬ 159 454 +185% ‫של‬ ‫עליה‬ - ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬ 22 55 +150% ‫של‬ ‫עליה‬ - )‫(מתפ"ש‬ ‫בשטחים‬ ‫הממשלה‬ ‫פעולות‬ ‫מתאם‬ 25 62 +148% ‫של‬ ‫עליה‬ - ‫הראשית‬ ‫הרבנות‬ 114 211 +85.1% ‫של‬ ‫עליה‬ - ‫המסים‬ ‫רשות‬ 2016 ‫בקשות‬ ‫מספר‬ ■ 2017 ‫בקשות‬ ‫מספר‬ ■ 113 210 +85.8% ‫של‬ ‫עליה‬ - ‫הפנים‬ ‫משרד‬
 23. 23. ■ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬23 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬ ‫לבקשות‬ ‫מענה‬ ‫נתוני‬‫המענה‬‫שינוי‬ ‫שאין‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫לבקשות‬‫באופן‬ ‫משמעותי‬‫המענה‬‫ביחס‬ ‫לבקשות‬‫לשנים‬‫על‬ ‫וזאת‬ ‫הקודמות‬‫אף‬ ‫העלייה‬‫בכמות‬‫הבקשות‬‫שהוגשה‬.‫השנה‬ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ ‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מסרה‬ ‫הרשות‬ 54.9% 55% 60% ‫חלקי‬ ‫באופן‬ ‫המבוקש‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מסרה‬ ‫הרשות‬ 11.7% 12% 9% ‫מידע‬ ‫למסירת‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫דחתה‬ ‫הרשות‬ 17.3% 17% 16% ‫לפונה‬ ‫הקשורים‬ ‫מטעמים‬ ‫הופסק‬ ‫בבקשה‬ ‫הטיפול‬ 4.3% 4% 4% ‫אגרה‬ ‫תשלום‬ ‫אי‬ ‫בשל‬ ‫הופסק‬ ‫בבקשה‬ ‫הטיפול‬ 3.8% 3% 4% 8% 7% 9% ‫הסתיים‬ ‫טרם‬ ‫בבקשה‬ ‫הטיפול‬
 24. 24. ■ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬24 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬ 14‫רשויות‬2 ‫שהן‬ ,%20.‫אליהן‬ ‫הוגשו‬ ‫המידע‬ ‫בקשות‬ ‫לכלל‬ )‫חלקי‬ ‫או‬ ‫מלא‬ ‫(באופן‬ ‫בחיוב‬ ‫ענו‬ ,‫הרשויות‬ ‫מכלל‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינה‬ ‫הבקשות‬ ‫כמות‬ ‫אלו‬ ‫מרשויות‬ ‫אחת‬ ‫באף‬50.‫בשנה‬ ‫בקשות‬ ‫משמעותי‬ ‫פעילות‬ ‫היקף‬ ‫להן‬ ‫הרשויות‬ ‫מבין‬3 :‫לטובה‬ ‫בלטו‬ , 97.4% ‫וההגירה‬ ‫האוכלוסין‬ ‫רשות‬ 94.5% ‫דת‬ ‫לשירותי‬ ‫המשרד‬ 93% ‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫רשות‬ 35.3% ‫הכפר‬ ‫ופיתוח‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ 32.9% ‫והספורט‬ ‫התרבות‬ ‫משרד‬ 30.6% ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫ה‬‫רשויות‬4 ‫בהן‬‫בשנת‬2017‫חל‬‫השיפור‬‫הגדול‬‫ביותר‬)‫(באחוזים‬‫במתן‬,‫מענה‬‫מלא‬‫או‬,‫חלקי‬‫ביחס‬‫לשנת‬2016:‫הן‬ :‫הן‬ ‫הדיווח‬ ‫הגשת‬ ‫במועד‬ ‫הסתיים‬ ‫לא‬ ‫שטיפולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הבקשות‬ ‫אחוז‬ ‫נותר‬ ‫בהן‬ ‫הרשויות‬ 2016 ■ 2017 ■ 59.5% 18.8% 91.5% 71.7% 81.8% 63.6% ‫הכללי‬ ‫האופוטרופוס‬ ‫הרשמי‬ ‫והכונס‬ ‫המדינה‬ ‫שירות‬ ‫נציבות‬‫הממשלה‬ ‫פעולות‬ ‫מתאם‬ )‫(מתפ"ש‬ ‫בשטחים‬ 2 ‫הטלוויז‬ ;‫פלימן‬ ‫גריאטרי‬ ‫מרכז‬ ;‫אזורי‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫המשרד‬ ;‫והטכנולוגיה‬ ‫המדע‬ ‫משרד‬‫ב‬ ‫מרכז‬ ;‫הישראלית‬ ‫החינוכית‬ ‫יה‬‫מרכז‬ ;‫ציון‬ ‫בני‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ;‫מזור‬ ‫הנפש‬ ‫ריאות‬;‫שהם‬ ‫גריאטרי‬ ‫רשות‬‫הספנות‬;‫והנמלים‬‫מרכז‬‫בריאות‬‫הנפש‬;‫אברבנאל‬‫המרכז‬‫הרפואי‬‫לבריאות‬‫הנפש‬‫מעלה‬;‫הכרמל‬‫המרכז‬‫הרפואי‬;‫לגליל‬‫המרכז‬‫הירושלמי‬‫לבריאות‬;‫הנפש‬‫המדפיס‬;‫הממשלתי‬ .‫הרופא‬ ‫שמואל‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ 3 ‫מעל‬50‫בשנה‬ 4 ‫לה‬ ‫שהוגשו‬‫מעל‬ ‫ן‬50‫בשנת‬ ‫בקשות‬2017
 25. 25. ■ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬25 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬ ‫הרשויות‬5 ‫בשנת‬ ‫בהן‬2017‫לשנת‬ ‫ביחס‬ ‫מידע‬ ‫פחות‬ )‫(באחוזים‬ ‫נמסר‬2016:‫הן‬ 2016 ■ 2017 ■ 65.4% 80.5% 72.9% 89.4% 71.7% 47.9% ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬‫הפנים‬ ‫משרד‬‫לישראל‬ ‫ההגנה‬ ‫צבא‬ ‫טיפול‬ ‫זמן‬ ‫בימים‬ ‫נספרת‬ '‫ג‬ ‫לצד‬ ‫פניה‬ ,‫הרשויות‬ ‫*במרבית‬ 6% 2017 40%20%19%15% 5% 39%25%21%10% 2015 5% 43%19%22%11% 2016 ‫יום‬ 120 ‫מעל‬ ■ 15-30 ■31-60 ■61-120 ■ ‫יום‬ 14 ‫עד‬ ■ ‫באשר‬‫לזמני‬‫המענה‬‫לבקשות‬‫חופש‬,‫מידע‬‫נוסף‬‫על‬10‫מ‬‫רכזים‬‫רפואיים‬‫שהשיבו‬‫על‬‫כלל‬‫הבקשות‬‫תוך‬30‫יום‬6 ,‫בלטו‬ ‫לטובה‬‫רשויות‬‫שעל‬‫אף‬‫היקף‬‫הפעילות‬‫המשמעותי‬7 ,‫נתנו‬‫מענה‬‫למרבית‬‫הבקשות‬‫תוך‬30:‫יום‬ 75.6% ‫והביוב‬ ‫המים‬ ‫רשות‬ 81.1% ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬ 97.2% ‫דת‬ ‫לשירותי‬ ‫המשרד‬ 5 ‫לה‬ ‫שהוגשו‬‫מעל‬ ‫ן‬50‫בשנת‬ ‫בקשות‬2017 6 ‫בית‬‫חולים‬;‫איכילוב‬‫בית‬‫חולים‬‫בני‬;‫ציון‬‫בית‬‫חולים‬;‫ברזילי‬‫בית‬‫חולים‬‫שמואל‬;‫הרופא‬‫המר‬‫כז‬‫הירושלמי‬‫לבריאות‬;‫הנפש‬‫מרכז‬‫בריאות‬‫הנפש‬;‫אברבנאל‬‫מרכז‬‫בר‬‫יאות‬‫הנפש‬‫באר‬;‫שבע‬ ‫מ‬‫רכז‬‫בריאות‬‫הנפש‬;‫מזור‬‫מרכז‬‫גריאטרי‬‫פלימן‬‫ומרכז‬‫גריאטרי‬.‫שהם‬ 7 ‫לה‬ ‫שהוגשו‬‫מעל‬ ‫ן‬50‫בשנה‬ ‫בקשות‬
 26. 26. ■ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬26 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬ :‫הן‬ ,‫יום‬ 30 ‫תוך‬ ,‫החוק‬ ‫של‬ ‫הראשוניים‬ ‫בזמנים‬ ‫העמידה‬ ‫את‬ ‫ששיפרו‬ 8 ‫המשמעותיות‬ ‫הרשויות‬ ‫שלוש‬ 2016 ■ 2017 ■ 74.8% ‫האוצר‬ ‫משרד‬-‫ב‬ ‫הזמנים‬ ‫את‬ ‫שיפר‬%+30.1 45% 41.3% ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬-‫ב‬ ‫הזמנים‬ ‫את‬ ‫שיפר‬%+23.8 18% 49.1% ‫ישראל‬ ‫משטרת‬-‫ב‬ ‫הזמנים‬ ‫את‬ ‫שיפרה‬%+20.8 28% :‫זה‬ ‫מזמן‬ ‫בחריגה‬ ‫שבלטו‬ ‫הרשויות‬ ‫אלו‬ .‫יום‬ 120 ‫של‬ ‫מקסימלי‬ ‫מענה‬ ‫מענה‬ ‫זמן‬ ‫קובע‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫המשרד‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ 14.6% ‫החוץ‬ ‫משרד‬ 20.8% ‫משרד‬ ‫והספורט‬ ‫התרבות‬ 21.3% ‫החוק‬ ‫בזמני‬ ‫מענה‬ ‫החוק‬ ‫מזמני‬ ‫בחריגה‬ ‫מענה‬ 2017 ‫בשנת‬ ‫בקשות‬ 50 ‫מעל‬ ‫להן‬ ‫שהוגשו‬8
 27. 27. ■ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬27 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬ ‫דחייה‬ ‫עילות‬ .‫חיובית‬ ‫מגמה‬ ‫מסמנת‬ ‫אחת‬ ‫דחייה‬ ‫עילת‬ ‫כי‬ ‫הדעת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ ,‫למידע‬ ‫בקשות‬ ‫נדחות‬ ‫בגינן‬ ‫בסיבות‬ ‫דנים‬ ‫אנו‬ ‫כאשר‬ ‫כאשר‬‫בקשה‬‫נדחית‬‫מהטעם‬‫שהמידע‬‫פורסם‬,‫לציבור‬‫יש‬‫בכך‬‫להעיד‬‫כי‬‫המידע‬‫נגיש‬‫לציבור‬‫באופן‬‫אחר‬‫(לעתים‬‫גם‬ ‫בכפוף‬,)‫לתשלום‬‫ולא‬‫נדרש‬‫להשתמש‬‫במסלול‬‫חופש‬.‫המידע‬ - ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לאתר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬%18.4 17.4% - ‫אחרת‬ ‫רשות‬ ‫בידי‬ ‫נוצר‬ ‫המידע‬ 10.6% - ‫סבירה‬ ‫בלתי‬ ‫משאבים‬ ‫הקצאת‬ 8.3% - ‫פורסם‬ ‫המידע‬ 8.2% - ‫בפרטיות‬ ‫פגיעה‬ 37.1% - ‫אחר‬ ‫אגרות‬ :‫החוק‬ ‫מכח‬ ‫שנגבו‬ ‫האגרות‬ ‫סך‬ ₪101,667 20172016 ₪ 81,380₪ 78,236 2015
 28. 28. ■ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬28 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬ ‫עתירות‬ ‫העתירה‬ ‫ונושא‬ ‫הרשות‬ ‫סוג‬ ‫לפי‬ ‫העתירות‬ ‫חלוקת‬ .‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫שהוגשו‬ ‫העתירות‬ ‫במספר‬ 25.8% ‫של‬ ‫עלייה‬ ‫היתה‬ ,‫שעברה‬ ‫לשנה‬ ‫ביחס‬ :‫הממשלה‬ ‫כנגד‬ ‫היו‬ )35.3%( ‫כשליש‬ ‫רק‬ 112 ‫ממשלה‬ 205 ‫אחר‬ 317 ‫מידע‬ ‫חופש‬ ‫עתירות‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫מחוזות‬ ‫לפי‬ ‫העתירות‬ ‫חלוקת‬ - ‫נצרת‬ ‫מחוז‬47 - ‫חיפה‬ ‫מחוז‬82 - ‫המרכז‬ ‫מחוז‬38 - ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫מחוז‬31 - ‫ירושלים‬ ‫מחוז‬95 - ‫שבע‬ ‫באר‬ ‫מחוז‬24
 29. 29. ■ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬29 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬ ‫העותר‬ ‫לפי‬ ‫העתירות‬ ‫חלוקת‬ - ‫עמותות‬201 - ‫פרטי‬83 - ‫חברות‬29 - ‫אחר‬4 ‫עמותת‬ ‫היא‬ ‫מידע‬ ‫חופש‬ ‫עתירות‬ ‫בהגשת‬ ‫העמותות‬ ‫שיאנית‬"‫תקין‬ ‫מנהל‬ ‫לקידום‬ ‫דין‬ ‫"עורכי‬. ‫שחלפה‬ ‫בשנה‬ ‫הגישה‬ ‫העמותה‬130‫המהוות‬ ‫מידע‬ ‫חופש‬ ‫עתירות‬-‫כ‬%42.‫שחלפה‬ ‫בשנה‬ ‫שהוגשו‬ ‫העתירות‬ ‫מכלל‬ .‫בלבד‬ '‫ג‬ ‫צד‬ ‫עתירות‬ 4 ‫הוגשו‬ ‫שחלפה‬ ‫בשנה‬ ‫דין‬ ‫פסקי‬ ‫ניתנו‬ ‫שחלפה‬ ‫בשנה‬308‫שזו‬ ,‫מידע‬ ‫חופש‬ ‫בעתירות‬ ‫דין‬ ‫פסקי‬-‫כ‬ ‫של‬ ‫עליה‬%70:‫לה‬ ‫שקדמה‬ ‫מהשנה‬ 308 ‫דין‬ ‫פסקי‬ 187 ‫אחר‬ 121 ‫ממשלה‬ 85 ‫התקבל‬ 158,940 ‫הוצאות‬ ‫נגד‬ ‫הרשות‬ 33,000 ‫הוצאות‬ ‫לטובת‬ ‫הרשות‬ 36 ‫נדחה‬ 42%
 30. 30. ■ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬30 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬ ‫שניות‬ 2.39 ‫באתר‬ ‫ממוצע‬ ‫שהייה‬ ‫זמן‬ ‫ביותר‬ ‫הנצפים‬ ‫העמודים‬ ‫שלושת‬ ‫הכניסות‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬ ‫אחוז‬ % 2016 ■ 2017 ■ 7,476 8.3% 11,753 13% 22,650 25.1% 15,743 17.4% 6,257 6.9% 12,040 13.3% ‫מרכזי‬ ‫אתר‬ 2016 ■ 2017 ■ ‫שהורדו‬ ‫מסמכים‬ 9,500 16,650 ‫באתר‬ ‫ביקורים‬ 34,762 27,104 ‫שנצפו‬ ‫דפים‬ 90,255 84,120 ‫למידע‬ ‫בקשה‬ ‫הגשת‬ ‫אשף‬ ‫הבית‬ ‫דף‬‫התשובות‬ ‫מאגר‬
 31. 31. ■ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬31 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬ ‫למידע‬ ‫בקשות‬ ‫להגשת‬ ‫מקוון‬ ‫טופס‬ 4074‫בשנת‬ ‫הוגשו‬ ‫מקוונות‬ ‫מידע‬ ‫חופש‬ ‫בקשות‬2017 ‫הבקשות‬ ‫גידול‬ -‫כ‬ ‫של‬ ‫עליה‬ ‫חלה‬ ‫זו‬ ‫בשנה‬%90.‫שחלפה‬ ‫השנה‬ ‫לעומת‬ ‫הטופס‬ ‫באמצעות‬ ‫המוגשות‬ ‫הבקשות‬ ‫בכמות‬ 2016 2144 2015 1332 2017 4074 ‫פטורים‬ %32.4‫חברתיות‬ ‫לעמותות‬ ‫ניתנו‬ ‫מהפטורים‬ %29.7‫בתשלום‬ ‫במידע‬ ‫עסק‬ %17.7"‫בפרסום‬ ‫חייב‬ ‫ל"מידע‬ ‫בקשה‬ ‫בגין‬ ‫ניתנו‬ ‫הפטורים‬ ‫מן‬ %11.6‫אישי‬ ‫מידע‬ ‫עבור‬ ‫היו‬ %8‫אקדמי‬ ‫מחקר‬ ‫עבור‬ ‫במידע‬ ‫עסקו‬ ‫שהוגשו‬ ‫הבקשות‬ ‫מן‬ ‫בלבד‬ ‫פופולריות‬ ‫רשויות‬ ‫עם‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬295‫למידע‬ ‫בקשות‬ ‫עם‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ ‫רשות‬287,‫למידע‬ ‫בקשות‬ ‫עם‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬263.‫למידע‬ ‫בקשות‬ .‫למידע‬ ‫בקשות‬ 536 ‫על‬ ‫עמד‬ ‫מספרן‬ ,2017 ‫לשנת‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הבקשות‬ ‫מספר‬ ‫הוגש‬ ‫דצמבר‬ ‫בחודש‬ .218 - ‫ביותר‬ ‫הנמוך‬ ‫הבקשות‬ ‫מספר‬ ‫הוגש‬ ‫ואפריל‬ ‫פברואר‬ ‫בחודשים‬ ‫ההגשה‬ ‫חודש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הבקשות‬ ‫מספרי‬ ‫דצמבר‬‫נובמבר‬‫אוקטובר‬‫ספטמבר‬‫אוגוסט‬‫יולי‬‫יוני‬‫מאי‬‫אפריל‬‫מרץ‬‫פברואר‬‫ינואר‬ 536 385 295325 411 337 524 277 218243218 305
 32. 32. ■ ‫בממשלה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬32 2017 - ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫יישום‬ ‫אודות‬ ‫דו"ח‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫חל‬ ‫עליהן‬ ‫ציבוריות‬ ‫רשויות‬ ‫נ‬‫כון‬‫למועד‬‫הפקת‬,‫הנתונים‬‫חוק‬‫חופש‬‫המידע‬‫חל‬‫על‬2028‫רשויות‬‫ציבוריות‬.‫שונות‬‫בתוכן‬‫נכללים‬‫משרדי‬,‫הממשלה‬ ‫רשויות‬,‫מקומיות‬,‫תאגידים‬‫מוסדות‬‫השכלה‬,‫גבוהה‬‫קופות‬‫החולים‬.‫ועוד‬‫החוק‬‫קובע‬‫כי‬‫על‬‫כל‬‫רשות‬‫למנות‬‫ממונה‬‫מטעמה‬ ‫שיהיה‬‫אחראי‬‫על‬‫יישום‬‫החוק‬.‫ברשות‬ ‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬,‫פועלת‬‫באופן‬,‫שוטף‬‫במטרה‬‫להנגיש‬‫לציבור‬‫את‬‫רשימת‬‫הרשויות‬‫עליהן‬‫חל‬‫החוק‬ ‫ואת‬‫פרטיהם‬‫של‬‫הממונים‬.‫בהן‬ ‫במקום‬‫בו‬‫יש‬‫רק‬‫את‬‫שם‬‫הממונה‬,‫ודוא"ל‬‫ניתן‬‫להכניס‬‫את‬‫הרשות‬‫לטופס‬.‫המקוון‬‫עם‬,‫זאת‬‫רק‬‫כאשר‬‫יש‬‫גם‬‫מידע‬‫על‬‫פרטי‬ ‫תשלום‬‫אגרת‬‫חופש‬,‫המידע‬‫פרטי‬‫הרשות‬‫נמצאים‬"‫ב"אשף‬-‫שזהו‬‫דף‬‫באתר‬‫המאפשר‬‫לקבל‬‫את‬‫הפרטים‬‫המלאים‬‫בעת‬ ‫הגשת‬‫בקשה‬.‫למידע‬ ‫באשף‬ ‫רשויות‬ ‫מספר‬ ■ ‫בטופס‬ ‫רשויות‬ ‫מספר‬ ■ ‫הרשויות‬ ‫מספר‬ ■ 2016 1052 1738 2028 1167 1774 2028 2017 ‫החוק‬ ‫חל‬ ‫עליהן‬ ‫הרשויות‬ ‫רשימת‬
 33. 33. ■ ‫מובילים‬ ‫דין‬ ‫פסקי‬34 ‫החוק‬ ‫לחקיקת‬ ‫שנים‬ 20 ‫שנבחרו‬ ‫הדין‬ ‫פסקי‬ ‫מאי‬‫בג"ץ‬1601-4/90 1990'‫ואח‬ ‫שליט‬ ‫משולם‬'‫ואח‬ ‫פרס‬ ‫שמעון‬ ‫ח"כ‬ '‫נ‬ ‫נובמבר‬‫עע"ם‬525/03 2003‫שפיגל‬ '‫נ‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫ינואר‬‫עע"ם‬525/03 2006"‫"הארץ‬ ‫עיתון‬ ‫הוצאת‬ '‫נ‬ ‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫המועצה‬ ‫ספטמבר‬‫עע"מ‬7024/03 2006‫הרצליה‬ ‫עיריית‬ '‫נ‬ ‫גבע‬ ‫ספטמבר‬‫עע"מ‬3908/11 2014‫מרקר‬ ‫דה‬ ‫עיתון‬ '‫נ‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫הנהלת‬ ‫אוגוסט‬‫עע"מ‬7678/16 2017‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ '‫נ‬ ‫דרוקר‬ ‫מובילים‬ ‫דין‬ ‫פסקי‬ ‫ביקשנו‬‫ממספר‬‫משפטנים‬‫מובילים‬,‫בתחום‬‫מהממשלה‬‫ומחוצה‬,‫לה‬‫לבחור‬‫את‬‫פסק‬‫הדין‬‫המשמעותי‬‫עבורם‬,‫בתחום‬ ‫ולהציג‬‫את‬‫נימוקיהם‬‫לבחירתם‬.‫זו‬ :‫הבאים‬ ‫הכותבים‬ ‫לאתגר‬ ‫נרתמו‬ ‫מנדלבליט‬ ‫אביחי‬ ‫עו"ד‬ ‫ד"ר‬‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ , ‫פלמור‬ ‫אמי‬ ‫עו"ד‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫מנכלית‬ , ,‫ניצן‬ ‫שי‬ ‫עו"ד‬‫המדינה‬ ‫פרקליט‬ ‫דב"ש‬ ‫רבקי‬ ‫עו"ד‬‫המידע‬ ‫לחופש‬ ‫הממשלתית‬ ‫היחידה‬ ‫ראשת‬ , ‫בלס‬ )‫(מייק‬ ‫מלכיאל‬ ‫עו"ד‬‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ ‫ומיוזמי‬ )‫(לשעבר‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ‫המשנה‬ , ‫אלטשולר‬ ‫שוורץ‬ ‫תהילה‬ ‫ד"ר‬.‫לדמוקרטיה‬ ‫הישראלי‬ ‫המכון‬ ,‫המידע‬ ‫בעידן‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫התוכנית‬ ‫וראשת‬ ‫בכירה‬ ‫עמיתה‬ ,
 34. 34. ■ ‫מובילים‬ ‫דין‬ ‫פסקי‬35 ‫החוק‬ ‫לחקיקת‬ ‫שנים‬ 20 ‫חוק‬‫חופש‬,‫המידע‬-‫התשנ"ח‬1998,‫שבעת‬‫הזו‬‫אנו‬‫מציינים‬20‫שנה‬,‫לחקיקתו‬‫נושא‬‫בחובו‬‫חיזוק‬‫משמעותי‬‫לזכות‬ ‫הציבור‬,‫לדעת‬‫כנגזרת‬‫של‬‫הזכות‬‫החוקתית‬‫לחופש‬‫ה‬.‫ביטוי‬‫העמידה‬‫על‬‫חשיבות‬‫הזכות‬‫וחשיפת‬‫המערכת‬‫לביקורת‬ ,‫מבחוץ‬‫היו‬‫שינוי‬‫משמעותי‬‫בתפיסה‬‫הארגונית‬‫של‬‫הרשויות‬‫הצ‬‫יבוריות‬–‫שינוי‬‫שאינו‬‫פשוט‬.‫תמיד‬‫דילמה‬,‫זו‬‫מודגמת‬ ‫ב‬‫עיניי‬‫באופן‬‫מעניין‬‫בפסק‬‫הדין‬‫עע"מ‬3908/11‫הנהלת‬‫בתי‬‫המשפט‬'‫נ‬‫עיתון‬‫דה‬‫מרקר‬‫שעסק‬‫בשקיפות‬‫של‬ ‫מערכת‬‫בתי‬‫המשפט‬.‫עצמה‬ ‫עניינו‬‫של‬‫פסק‬‫הדין‬‫בבקשה‬‫מכוח‬‫חוק‬‫חופש‬,‫המידע‬‫לקבלת‬‫מידע‬‫בדבר‬‫התיקים‬‫הפתוחים‬‫בבתי‬‫המשפט‬‫המחוזיים‬ ‫ובבית‬‫המשפט‬‫העליון‬‫בפילוח‬‫לפי‬.‫שופטים‬‫עמדתה‬‫של‬‫הנהלת‬‫בתי‬‫המשפט‬‫בעניין‬,‫זה‬‫הייתה‬‫כי‬‫ציון‬‫שמותיהם‬‫של‬ ‫ה‬‫שופטים‬‫יביא‬‫לשיבוש‬‫תפקודה‬‫התקין‬‫של‬‫מערכת‬‫בתי‬.‫המשפט‬‫אף‬‫על‬‫פי‬,‫כן‬‫בפסיקתם‬‫עמדו‬‫שופטי‬‫בית‬‫המשפט‬ ‫ה‬‫עליון‬‫על‬‫האינטרס‬‫הציבורי‬‫המשמעותי‬‫הרב‬‫שבגילוי‬‫מידע‬,‫זה‬‫ועל‬‫חשיבות‬‫ערך‬‫השקיפות‬‫לחיזוק‬‫אמון‬‫הציבור‬ ‫ברשויות‬‫המדינה‬‫לרבות‬‫במערכת‬.‫המשפט‬‫נוכח‬,‫האמור‬‫נקבע‬‫כי‬‫יש‬‫לפרש‬‫בצמצום‬‫את‬‫הסייג‬‫המאפשר‬‫לרשות‬ ‫המינהלית‬‫להימנע‬‫ממסירת‬‫מידע‬‫עקב‬‫חשש‬‫לשיבוש‬.‫פעילותה‬ ‫אין‬‫חולק‬‫כי‬‫פסק‬‫דין‬‫זה‬‫הוא‬‫אכן‬‫אבן‬‫דרך‬‫משמעותית‬‫בפיתוח‬‫דיני‬‫חופש‬‫המידע‬,‫הישראליים‬‫אך‬‫חשיבותו‬‫הגדולה‬ ‫ביותר‬,‫לשיטתי‬‫אינה‬‫ההכרעה‬‫המשפטית‬‫המזוקקת‬‫אשר‬‫נתן‬‫בית‬‫המשפט‬‫בסוגיה‬‫שהוצגה‬,‫בפניו‬‫אלא‬‫דווקא‬ ‫בכך‬‫שעמדתו‬‫נגעה‬‫לשקיפות‬‫שחלה‬‫עליו‬.‫עצמו‬‫על‬‫אף‬‫הבעת‬‫חשש‬‫משמעותי‬‫מחשיפת‬‫מידע‬‫תוך‬‫נקיבת‬‫שמות‬ ‫ש‬‫ופטים‬‫וכמות‬‫התיקים‬‫הממתינה‬,‫להכרעתם‬‫הכריע‬‫לבסוף‬‫בית‬‫המשפט‬‫העליון‬‫לטובת‬‫מסירת‬‫המידע‬‫ונתן‬‫בכך‬ ‫דוגמא‬‫אישית‬‫למערכת‬‫הציבורית‬.‫כולה‬ ‫השופטת‬‫בדימוס‬‫ארבל‬‫בפסק‬‫דינה‬‫החילה‬‫את‬‫עקרון‬‫השקיפות‬‫על‬‫בתי‬‫המשפט‬‫מכאן‬,‫והלאה‬‫תוך‬‫מתן‬‫אפשרות‬ ‫למערכת‬‫להסתגל‬.‫לשינוי‬‫אציין‬‫עוד‬‫כי‬‫תפיסתה‬‫זו‬‫הקוראת‬‫לשקיפות‬‫מכאן‬,‫להבא‬‫תואמת‬‫את‬‫עמדתה‬‫באופן‬ ‫כללי‬‫כפי‬‫שאף‬‫נפסק‬‫על‬‫ידה‬‫בפסק‬‫דין‬‫עע"מ‬9341/05‫התנועה‬‫לחופש‬‫המידע‬'‫נ‬‫רשות‬‫החברות‬‫הממשלתיות‬ (‫חשיפת‬‫מידע‬‫אודות‬‫פסילת‬‫דירקטורים‬‫לחברות‬‫ממ‬)‫שלתיות‬‫ובפסק‬‫דין‬‫עע"מ‬398/07‫התנועה‬‫לחופש‬‫המידע‬'‫נ‬ ‫רשות‬‫המסים‬‫(חשיפת‬‫הסכמי‬,)‫הכופר‬‫באופן‬‫שמגלם‬‫את‬,‫האיזון‬,‫לשיטתה‬‫בין‬‫הצורך‬‫הגדול‬‫בשקיפות‬‫לבין‬‫ההבנה‬ ‫שפרסום‬‫המידע‬‫יש‬‫בו‬‫כדי‬‫לשנות‬‫את‬‫האופן‬‫שבו‬‫המערכת‬.‫פועלת‬ ‫כפי‬‫שחונכתי‬‫משך‬‫שנים‬‫ארוכות‬‫בשירות‬,‫הציבורי‬‫אני‬‫סבור‬‫כי‬‫נכון‬‫וראוי‬‫שמילוי‬‫חובותינו‬‫כלפי‬,‫הציבור‬‫וביתר‬‫שאת‬ ‫כאשר‬‫מדובר‬‫בחובה‬‫שאינה‬‫בהכרח‬‫נוחה‬,‫לנו‬‫תתחיל‬‫בראש‬‫ובראשונה‬‫בראשי‬.‫המערכת‬‫אי‬,‫לכך‬‫כפי‬‫שגזרו‬‫שופטי‬ ‫בית‬‫המשפט‬‫העליון‬‫גם‬‫על‬‫עצמם‬‫את‬‫חשיפתו‬‫של‬‫מידע‬‫בעניין‬‫מילוי‬‫תפקידם‬‫לציבור‬‫בפסק‬‫דין‬,‫זה‬‫שואף‬‫גם‬‫אני‬ ‫לפעול‬‫לפרסום‬‫מידע‬‫בעל‬‫ערך‬‫ועניין‬‫לציבור‬‫מפעילותי‬‫ככל‬.‫הניתן‬,‫והכל‬,‫כמובן‬‫תוך‬‫מציאת‬‫האיזון‬‫הנאות‬‫בין‬‫זכות‬ ‫הציבור‬‫לדעת‬‫לבין‬‫יכולתה‬‫של‬‫הרשות‬‫המנהלית‬‫לפעול‬‫באופן‬,‫תקין‬‫כפי‬‫שהותווה‬‫ע"י‬‫המחוקק‬‫במסגרת‬‫חוק‬‫חופש‬ ‫המידע‬.‫עצמו‬‫כך‬‫למשל‬‫ניתן‬‫לציין‬‫את‬‫חוות‬‫הדעת‬‫מטעם‬‫היועץ‬‫המשפטי‬‫לממשלה‬‫אשר‬‫מועברות‬‫תדיר‬‫לבקשתם‬ ‫של‬‫גורמים‬.‫שונים‬‫נוסף‬‫על‬,‫כך‬‫כבר‬‫מראשית‬,‫כהונתי‬‫ראיתי‬‫לנ‬‫כון‬‫לפרסם‬‫באופן‬‫יזום‬‫את‬‫הסדר‬‫ניגוד‬‫העניינים‬‫שלי‬ ‫ואת‬‫יומן‬‫היועץ‬‫המשפטי‬‫לממשלה‬‫לעיון‬.‫הציבור‬ ‫דומני‬‫כי‬‫עיקרי‬‫מאפייני‬‫מערכת‬‫המשפט‬‫עליהם‬‫עמדה‬‫כבוד‬‫השופטת‬‫בדימוס‬,‫ארבל‬‫ובכלל‬‫זאת‬‫שקיפות‬,‫פעולתה‬ ‫פומביותה‬‫והצורך‬‫בשמירת‬‫אמון‬‫הציבור‬,‫בה‬‫יפים‬‫הם‬‫גם‬‫ליתר‬‫רשויות‬‫המדינה‬‫ומשכך‬‫גם‬‫השאיפה‬‫המתמדת‬‫להביא‬ ‫מידע‬‫בעל‬‫ערך‬‫לידיעת‬‫הציבור‬.‫בכללותו‬,‫זאת‬,‫כאמור‬‫מבלי‬‫להזניח‬‫את‬‫כלל‬‫האינטרסים‬‫בעלי‬‫המשקל‬‫עליהם‬‫עמד‬ ‫המחוקק‬‫במסגרת‬‫חוק‬‫חופש‬.‫המידע‬ ‫יודע‬‫אני‬‫כי‬‫שקיפות‬‫זו‬‫דורשת‬‫מאתנו‬‫להשקיע‬‫משאבים‬‫ולהבין‬‫כי‬‫היא‬,‫תוביל‬‫לפחות‬‫בטווח‬‫הזמן‬,‫הקצר‬‫לביקורת‬ ‫על‬.‫פעולתנו‬‫עם‬‫זאת‬‫אני‬,‫מאמין‬‫כי‬‫מעבר‬‫לעובדה‬‫שבעידן‬‫הנוכחי‬‫אין‬‫דרך‬‫אחרת‬‫אלא‬‫לאפשר‬,‫שקיפות‬‫בסופו‬‫של‬ ,‫יום‬‫מהלך‬‫זה‬‫יטייב‬‫את‬‫עבודתנו‬‫ויאפשר‬‫לנו‬‫שיח‬‫פורה‬‫ובכך‬‫גם‬‫אמון‬‫גדול‬,‫יותר‬‫בינינו‬‫לבין‬‫הציבור‬,‫שעבורו‬‫לטובתו‬ ‫ובשמו‬‫אנו‬.‫פועלים‬‫בשל‬‫כל‬,‫אלה‬‫בטוחני‬‫כי‬‫כלל‬‫זה‬‫ימשיך‬‫להדריך‬‫את‬‫עבודתנו‬‫במשרד‬‫המשפטים‬‫ובשירות‬ ‫הציבורי‬.‫כולו‬ ,‫לסיום‬‫אבקש‬‫לברך‬‫את‬‫אנשי‬‫היחידה‬‫הממשלתית‬‫לחופש‬‫המידע‬‫על‬‫עבודתם‬‫הבלתי-נלאית‬‫להנגשת‬‫מידע‬ ‫לציבור‬‫ולמימוש‬‫זכות‬‫הציבור‬,‫לדעת‬‫אשר‬‫מחזקת‬‫את‬‫משטרנו‬‫הדמוקרטי‬‫ומגבירה‬‫את‬‫אמון‬‫הציבור‬‫במוסדות‬ .‫המדינה‬‫יישר‬!‫כוח‬ ‫מרקר‬ ‫דה‬ ‫עיתון‬ '‫נ‬ ‫המשפט‬ ‫בתי‬ ‫הנהלת‬ ‫מנדלבליט‬ ‫אביחי‬ ‫עו"ד‬ ‫ד"ר‬ ,‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬

×