ภัยร้ายทางเน็ต

397 views

Published on

https://www.PaySure.com เป็นบริษัทเอกชนรายแรก และ รายเดียวของประเทศไทย ที่ให้บริการสร้างความปลอดภัยในการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ บริษัทถูกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยบริษัท Intelligent Millionaire Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทเว็บแอพพลิเคชั่นเป็นอย่างดี..

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภัยร้ายทางเน็ต

  1. 1. ภัยร้ายทางอินเตอร์เน็ตปัจจุบันต้องยอมรับว่าอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นโลกออนไลน์ที่กว้างมากๆ เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลความรู้และแปล่งสรรหาความบันเทิงของกลุ่มผู้ใช้งานวัย รุ่นรวมถึงวัยทำางาน และนอกจากนั้นอินเตอร์เน็ตก็ยังเป็นตัวกลางในการเช่่อมโยงติดข้อมูลระกว่าง บุคคลสองบุคคล และที่สำาคัญที่ที่เราสามารถพบเห็นได้ทุกวันนั้นก็ค่อการทำางานผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตครับ โดยสามารถกระทำาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านเว็บไซค์การเรียกเก็บค่าบริการในการเป็นสมาชิกๆเว็บหนึ่ง การซ่้อขายสินค้าต่างๆ รวมไปถึงการเปิดเว็บไซค์ต่างๆเพ่่อหาเงินจากการให้เช่าพ่้นที่ ซึ่งทั้งหมดนี้คงจะทำางานไม่ได้ถ้าไม่มีระบบเคร่อข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันนี้อินเตอร์เน็ตถ่อว่าเป็นพ่้นทีสาธารณะของคนทุกวัย ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาใช้งานหร่อว่าหารายได้บนอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งแน่นอนครับปัญหาที่ตามมานั้นก็ค่อ ปัญหาการถูกฉ่อโกง ปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดจากการใช้อินเตอร์เน็ตจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของตัวผู้ใช้บริการ วันนี้ผมจึงเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพ่่อเต่อนผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตให้มี ควาระมัดระวังและไม่ตกเป็นเหย่่อของผู้ไม่หวังดีซึ่งภัยทางอินเตอร์เน็ตทั้งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีหลายรูปแบบ อาทิเช่น การโกงเงินจากการซ่้อ-ขายทางอินเตอร์เน็ต การถูกโจรกรรมข้อมูลจากการใช้งานเว็บไซค์ต่างๆ เป็นต้น ครับ ซึ่งภัยอันแรกที่ผมจะเต่อนกันนั้นก็ค่อภัยจากการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ เหล่าสามากคนชอบเปลี่ยนแปงจะชอบความแปลกใหม่มักโดนกันประจำาครับ นั้นค่อการดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่มีความน่าเช่่อถ่อจากนั้นก็ทำาการติด ตั้งลงบนเคร่่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยที่ไม่รู้เลยว่าการติดตั้งโปรแกรมนั้นเป็นการผังโทรจันท์ลงบนเคร่่อง ทำาให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีสามารถเข้ามาดูข้อมูลรวมถึงบันทึกข้อมูลจากเคร่่อง เราไปได้โดยเฉพาะคนที่เก็บข้อมูลสำาคัญในทางการเงินไว้ยิ่งน่ากลัวข้อมูลของท่านอาจจะรั่วไหลไปยังกลุ่มที่ไม่ดีและส่งผลเสียต่อท่านที่ภายหลัง ได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการติดตั้งและเข้าใช้งานเป็นอย่างยิ่งภัยที่สองที่โดนและตกเป็นเหย่่อกันบ่อยเหล่อเกินนั้นก็ค่อภัยจากการโดน หลอกไม่ว่าจะเป็นการซ่้อสินค้าออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซ่้อ สินค้าที่ไม่มีหน้าร้าน ไม่มีใบประกอบการขายที่ชัดเจน นิยมถูกนำามาขายผ่านทางเฟสบุคคโดยสร้างเง่่อนไขให้คุณชำาระเงินเพ่่อทำาการสั่ง สินค้าเสียก่อน ซึ่งต้องใช้เวลา 1-2 อาทิตย์หลังชำาระเงินถึงจะได้รับสินค้า โดยหลายๆท่านหลงโอน
  2. 2. เงินให้ไปเพรามีการถูกใจของแฟนเพจเฟสบุคคนั้นเยอะทำาให้ หลงเช่่อว่ามีการซ่้อขายจริงๆ แต่คุณอาจจะไม่ทราบครับว่าเดียยวนี้ก็มีบริการรับจ้างกดไลท์แล้วทำาให้เพจดัง กล่าวน่าเช่่อถ่อขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นถ้าหากจะซ่้อของผมแนะนำาว่าอย่าซ่้อผ่านอินเตอร์เลย หร่อถ้าหากมีความจำาเป็นต้องซ่้อจริงๆก็ควรนำาช่่อบัญชีและเลขที่บัญชีไปตรวจ สอบง่ายๆใน google ก่อนชำาระเงินทุกครั้งครับ หร่อไม่ก็ซ่้อผ่านเว็บไซค์ที่น่าเช่่อถ่อหน่อยมี ใบรับรองทางการค้า มีรีวิวสินค้าจากผู้ที่เคยซ่้อภัยที่สามที่นำามาเต่อนกัน หลายๆท่านอาจจะพบเห็นในข่าวทางโทรทัศน์และหนังส่อพิมพ์เป็นประจำานั้นก็ค่อ ภัยจากการสนทนาบนอินเตอร์เน็ตนั้นเอง ถ่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมาไม่ว่าจะเป็น โดนหลอกไปข่มข่น หายตัวไปจากบ้าน ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้มันจะใช้ facebook เป็นเคร่่องม่อในการก่อเหตตุโดยมักจะใช้รูปภาพที่แสดงตัวเองว่ามีรูปร่าง หน้าตาดี การศึกษาสูง เข้ามาทำาเป็นคุยทำาความรู้จักตีสนิท กับหญิงสาวโดยเฉพาะเด็กๆ ทำาให้เด็กๆหลงเช่่อมีการนัดพบเจอ และถูกจำาตัวไปในที่สุดทั้งหมดข้างต้นนั้นก็ค่อภัยที่เกิดขึ้นมากจากการใช้งานอินเตอร์เน็ต ถ้าหากคุณเป็นผู้ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตประจำาแล้วละก็ไม่ควรพลาดที่จะอ่านบท ความนี้ไว้เต่อนสติในการเข้าใช้งานเคยมีบุคคลท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าโลกออกไลน์หร่อโลกของคนจอมปลอม ใส่หน้ากากเข้าหากัน ก็เป็นความจริงในส่วนหนึ่ง แต่อีกในส่วนของความสะดวกสะบายหร่อข้อดีอีกหลายๆข้อก็ยังมีหากท่านรู้จักเล่อก ใช้บริการหร่อเล่อกรับข้อมูลที่ไว้ใจได้ ดังเช่น www.PaySure.com ที่สามารถตรวจสอบได้ PaySure ตัวกลางการซ่้อขายออนไลน์รูปแบบใหม่ปกป้องผู้ซ่้อและผู้ขาย ผ่านการซ่้อของออนไลน์ หร่อ จ่ายเงินผ่านเน็ตได้อย่างปลอดภัยในทุกการซ่้อ-ขายผ่านอินเตอร์เน็ตให้เป็นเร่่องง่ายและไม่ ต้องกังวลเร่่องการโดนโกงอีกต่อไปดังนั้นคุณไม่ควรไว้ใจบุคคลหร่อว่าร้านค้าต่างๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ ควรศึกษาข้อมูลที่ได้รับมาว่าจริงหร่อเท็จมากน้อยเพียงใดก่อนตัดสินใจดำาเนิน การต่างๆไม่เช่นนั้นท่านอาจจะตกเป็นเหง่่อของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวก็เป็นไป ได้
  3. 3. ใบสำาคััญแสดงการจดทะเบยยนห้้างห้้้นสววนจำากัด
  4. 4. ใบสำาคััญแสดงการจดทะเบยยนพาณิิชย์

×