Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NEO ΔΡΓΑ΢ΙΑΚΟ &ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΙΑΚΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΜεηαβνιέο θαηαλαζεσξήζεηο ζηνλνκνζεηηθό & δηνηθεηηθόπιαίζην.• Οη αιιαγέο αθνξνύλ:- Δ...
ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ΢ ΢ΤΝΘΔΣΟΤΝ ΔΝΑ ΝΔΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ:• Απόηνθν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο & ησλδεζκεύζεσλ καο πξνο ηνπο πηζησηέο.• Απόθξηζεο...
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Α΢ΦΑΛΙ΢Η:ΟΙ ΢ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΔ΢ ΑΛΛΑΓΔ΢
ΜΔΣΑΒΟΛΔ΢ ΢ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ΢ΔΙ΢ΦΟΡΧΝ ΢ΣΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ΢ ΑΠΓ
ΑΛΛΑΓΔ΢ ΢ΣΟΝ ΣΡΟΠΟΤΠΟΒΟΛΗ΢ ΑΠΓ• Απζηεξόηεξε ειεγθηηθή δηαδηθαζία• Άκεζε ππόδεημε ιαζώλ αξρείνπππνβνιήο• Άκεζε επηβνιή πξνζ...
• Τπνβνιή αξρείνπ 15 – 20 εθάζηνηε κήλα• Δλνπνηεκέλν αξρείν Αζθάιηζεο & ΦΜΤ• Γεδνκέλα απαζρόιεζεο• Γεδνκέλα αζθάιηζεο,• θα...
ΜΔΣΑΒΟΛΔ΢ ΔΙ΢ΦΟΡΧΝ• Δμνκνίσζε αλσηάηνπ νξίνπ εηζθνξώλλέσλ-παιαηώλ αζθαιηζκέλσλ.• Καηάξγεζε εηζθνξώλ εξγνδόηε ππέξ ΟΔΚθαη Ο...
Α΢ΦΑΛΙ΢ΣΙΚΔ΢ ΚΑΛΤΦΔΙ΢ ΔΙΓΙΚΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝΟΓΗΓΟΤΜΑ΢ΣΔ ΢ΣΗΝ ΔΝΟΠΟΙΗ΢Η ΣΟΤΑ΢ΦΑΛΙ΢ΣΙΚΟΤ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢•΢ην ΙΚΑ εληάζζνληαη:• Δπηθνπ...
ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΑΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ• Αλακόξθσζε πίλαθα βαξέσλ &αλζπγηεηλώλ• Γηόξζσζε ζηξεβιώζεσλ ηνπ παξειζόληνο• Δλαξκόληζε η...
ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙ΢ΜΟΙ –ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟ΢ΣΙΜΧΝ• Δηδηθά θιηκάθηα ειέγρνπ ΙΚΑ – ΢ΔΠΔ – ΟΑΔΓ:• Έλεγτοι ηων αζθαλιζηικών ζηοιτείων &...
ΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ• Πξνζσπνπνίεζε επζπλώλ εξγνδνηώλ• Πνηληθέο θπξώζεηο Ννκίκσλ Δθπξνζώπσλ• Με απόδνζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ
ΠΡΟ΢ΧΠΟΠΟΙΗ΢Η ΔΤΘΤΝΧΝ1) ΗΜΔΓΑΠΔ΢ ΑΔΟη πξόεδξνη ησλ Γ.΢., νη δηεπζύλνληεο ή εληεηαικέλνη ήζπκπξάηηνληεο ζύκβνπινη, νη δηνηθ...
ΠΡΟ΢ΧΠΟΠΟΙΗ΢Η ΔΤΘΤΝΧΝ4) ΢ΣΟΤ΢ ΢ΤΝΔΣΑΙΡΙ΢ΜΟΤ΢ ΚΑΙ ΢ΣΙ΢ ΔΝΧ΢ΔΙ΢ΣΟΤ΢Οη πξόεδξνη, αληηπξόεδξνη θαη δηεπζύλνληεοζύκβνπινη5) ΝΠΓ...
ΚΟ΢ΣΟ΢ ΜΙ΢ΘΟΓΟ΢ΙΑ΢ ΠΡΟ΢ΧΠΙΚΟΤ• Α) Καηαβνιή κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ κέζσΣξαπεδηθώλ Ιδξπκάησλ.• Β) Οη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσ...
ΑΛΛΑΓΔ΢ ΢ΣΗΝ ΤΠΟΥΡΔΧ΢ΗΑΝΑΓΓΔΛΙΑ΢ ΢ΣΟΙΥΔΙΧΝΜΙ΢ΘΟΓΟ΢ΙΑ΢ ΚΑΙ Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢ΠΡΟ΢ ΣΟΤ΢ ΓΗΜΟ΢ΙΟΤ΢ ΦΟΡΔΙ΢• Άκεζε αλαγγειία ζηελ Δπηζεώ...
Ηλεκτρονική σποβολή εντύπων προς ΢ΔΠΔ και ΟΑΔΓ• Αλαγγειία πξόζιεςεο• Πίλαθαο πξνζσπηθνύ• Αλαγγειία νηθεηνζεινύο απνρώξεζεο...
΢ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η: Καιιηξξόεο 21,11743 ΑΘΗΝΑΙ΢ΣΟ΢ΔΛΙΓΑ: www.payroll.grΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 210 900 8500E-mail: ...
Αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση - Eurobank Business Services
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση - Eurobank Business Services

1,656 views

Published on

Μια σύνοψη των βασικών αλλαγών στην Κοινωνική Ασφάλιση τα έτη 2010-2012 από την εξειδικευμένη ομάδα της Eurobank Business Services. Μείνετε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις αλλαγές στο www.payroll.gr

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση - Eurobank Business Services

 1. 1. NEO ΔΡΓΑ΢ΙΑΚΟ &ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΙΑΚΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΜεηαβνιέο θαηαλαζεσξήζεηο ζηνλνκνζεηηθό & δηνηθεηηθόπιαίζην.• Οη αιιαγέο αθνξνύλ:- Δξγαηηθό Γίθαην1. Αηνκηθό2. ΢πιινγηθό- Φνξνινγία κηζζσηώλ/ επηρεηξήζεσλ- Κνηλσληθή Αζθάιηζε
 2. 2. ΟΙ ΑΛΛΑΓΔ΢ ΢ΤΝΘΔΣΟΤΝ ΔΝΑ ΝΔΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ:• Απόηνθν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο & ησλδεζκεύζεσλ καο πξνο ηνπο πηζησηέο.• Απόθξηζεο ζε ρξόληα πξνβιήκαηα ηεογξαθεηνθξαηίαο.• Αλαδηνξγάλσζεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο.Με επιπηώζεις ποσ αναηρέποσν:• Δξγαζηαθά θεθηεκέλα• Παγησκέλεο αληηιήςεηο θαη ινγηθέο
 3. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Α΢ΦΑΛΙ΢Η:ΟΙ ΢ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΔΡΔ΢ ΑΛΛΑΓΔ΢
 4. 4. ΜΔΣΑΒΟΛΔ΢ ΢ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ΢ΔΙ΢ΦΟΡΧΝ ΢ΣΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ΢ ΑΠΓ
 5. 5. ΑΛΛΑΓΔ΢ ΢ΣΟΝ ΣΡΟΠΟΤΠΟΒΟΛΗ΢ ΑΠΓ• Απζηεξόηεξε ειεγθηηθή δηαδηθαζία• Άκεζε ππόδεημε ιαζώλ αξρείνπππνβνιήο• Άκεζε επηβνιή πξνζηίκσλ• Δμόθιεζε νθεηιώλ
 6. 6. • Τπνβνιή αξρείνπ 15 – 20 εθάζηνηε κήλα• Δλνπνηεκέλν αξρείν Αζθάιηζεο & ΦΜΤ• Γεδνκέλα απαζρόιεζεο• Γεδνκέλα αζθάιηζεο,• θαη πιένλ• ΢ηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπΦΜΤ.• Δληαίν ζύζηεκα ζπλείζπξαμεο θόξνπκηζζσηώλ & εηζθνξώλ ΙΚΑΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ΢ ΑΛΛΑΓΔ΢ΑΠΓ
 7. 7. ΜΔΣΑΒΟΛΔ΢ ΔΙ΢ΦΟΡΧΝ• Δμνκνίσζε αλσηάηνπ νξίνπ εηζθνξώλλέσλ-παιαηώλ αζθαιηζκέλσλ.• Καηάξγεζε εηζθνξώλ εξγνδόηε ππέξ ΟΔΚθαη ΟΔΔ (1,1%).
 8. 8. Α΢ΦΑΛΙ΢ΣΙΚΔ΢ ΚΑΛΤΦΔΙ΢ ΔΙΓΙΚΧΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΧΝΟΓΗΓΟΤΜΑ΢ΣΔ ΢ΣΗΝ ΔΝΟΠΟΙΗ΢Η ΣΟΤΑ΢ΦΑΛΙ΢ΣΙΚΟΤ ΢Τ΢ΣΗΜΑΣΟ΢•΢ην ΙΚΑ εληάζζνληαη:• Δπηθνπξηθό Σακείν Ηιεθηξνηερληηώλ• Κιάδνο αζζέλεηαο Σακείνπ Αζθάιηζεομελνδνρνϋπαιιήισλ•Τπνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδόκελσλζπληαμηνύρσλ ζην ζύλνιν ησλαζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ•Δθαξκνγή κεησκέλσλ εηζθνξώλ γηα ηηοαζθαιηζκέλεο κεηέξεο
 9. 9. ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΑΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΑ• Αλακόξθσζε πίλαθα βαξέσλ &αλζπγηεηλώλ• Γηόξζσζε ζηξεβιώζεσλ ηνπ παξειζόληνο• Δλαξκόληζε ηεο βαξύηεηαο ηεοαζθαιηζηηθήο αληηκεηώπηζεο ησλεξγαδνκέλσλ κε ηελ νπζία ηεο εξγαζίαοηνπο
 10. 10. ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙ΢ΜΟΙ –ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟ΢ΣΙΜΧΝ• Δηδηθά θιηκάθηα ειέγρνπ ΙΚΑ – ΢ΔΠΔ – ΟΑΔΓ:• Έλεγτοι ηων αζθαλιζηικών ζηοιτείων & δεδομένων ηωνεπιτειρήζεων• Σσμμόρθωζη ηων επιτειρήζεων• ΢πκκεηνρή ηνπ ΢ΓΟΔ ζηνπο ειέγρνπο• Απαζτόληζη επιδοηούμενων• Δραζηική μείωζη ηων πρόζθεηων ηελών για ηηνεκπρόθεζμη σποβολή ΑΠΔΑΤ΢ΣΗΡΟΣΔΡΔ΢ ΓΙΑΓΙΚΑ΢ΙΔ΢ ΔΛΔΓΥΟΤ
 11. 11. ΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΟΓΟΣΧΝ• Πξνζσπνπνίεζε επζπλώλ εξγνδνηώλ• Πνηληθέο θπξώζεηο Ννκίκσλ Δθπξνζώπσλ• Με απόδνζε αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ
 12. 12. ΠΡΟ΢ΧΠΟΠΟΙΗ΢Η ΔΤΘΤΝΧΝ1) ΗΜΔΓΑΠΔ΢ ΑΔΟη πξόεδξνη ησλ Γ.΢., νη δηεπζύλνληεο ή εληεηαικέλνη ήζπκπξάηηνληεο ζύκβνπινη, νη δηνηθεηέο, νη γεληθνίδηεπζπληέο ή δηεπζπληέο θαη γεληθά θάζε πξόζσπνεληεηαικέλν είηε άκεζα από ην λόκν είηε από ηδησηηθήβνύιεζε είηε κε δηθαζηηθή απόθαζε ζηε δηνίθεζε ήδηαρείξηζε απηώλ.2) ΟΔ / ΔΔΟη νκόξξπζκνη εηαίξνη.3) ΔΠΔΟη δηαρεηξηζηέο απηώλθαη όηαλ ειιείπνπλ ήαπνπζηάδνπλ απηνί, ν θάζε εηαίξνο.
 13. 13. ΠΡΟ΢ΧΠΟΠΟΙΗ΢Η ΔΤΘΤΝΧΝ4) ΢ΣΟΤ΢ ΢ΤΝΔΣΑΙΡΙ΢ΜΟΤ΢ ΚΑΙ ΢ΣΙ΢ ΔΝΧ΢ΔΙ΢ΣΟΤ΢Οη πξόεδξνη, αληηπξόεδξνη θαη δηεπζύλνληεοζύκβνπινη5) ΝΠΓΓ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟΙ ΚΟΙΝΗ΢ ΧΦΔΛΔΙΑ΢Οη πξόεδξνη ή νη δηνηθεηέο6) ΑΛΛΟΓΑΠΔ΢ ΔΠΙΥΔΙΡΗ΢ΔΙ΢ / ΚΑΘΔ ΔΙΓΟΤ΢ΑΛΛΟΓΑΠΟΤ΢ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟΤ΢Οη δηεπζπληέο ή αληηπξόζσπνη ή πξάθηνξεο πνπέρνπλ ζηελ Διιάδα θαη ηνπο εθπξνζσπνύλλνκίκσο
 14. 14. ΚΟ΢ΣΟ΢ ΜΙ΢ΘΟΓΟ΢ΙΑ΢ ΠΡΟ΢ΧΠΙΚΟΤ• Α) Καηαβνιή κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ κέζσΣξαπεδηθώλ Ιδξπκάησλ.• Β) Οη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηδησηηθόηνκέα θαηαηίζεληαη ζε ηξάπεδα από ηνπο εξγνδόηεοηαπηόρξνλα θαη ζπλνιηθά:• κε ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο• κε ην θόξν κηζζσηώλ ππεξεζηώλ• Σα ρξήκαηα κεηαθέξνληαη θαη απνδίδνληαη από ηεληξάπεδα:• ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ δηθαηνύρσλ κηζζσηώλ• ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο• ζην Γεκόζην• Αλακέλεηαη ππνπξγηθή απόθαζε γηα ηελ εθαξκνγή
 15. 15. ΑΛΛΑΓΔ΢ ΢ΣΗΝ ΤΠΟΥΡΔΧ΢ΗΑΝΑΓΓΔΛΙΑ΢ ΢ΣΟΙΥΔΙΧΝΜΙ΢ΘΟΓΟ΢ΙΑ΢ ΚΑΙ Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢ΠΡΟ΢ ΣΟΤ΢ ΓΗΜΟ΢ΙΟΤ΢ ΦΟΡΔΙ΢• Άκεζε αλαγγειία ζηελ ΔπηζεώξεζεΔξγαζίαο (πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο)ησλ ζηνηρείσλ λέσλ πξνζιήςεσλ• Αλαγγειία κεηαβνιήο απνδνρώλ εληόο 15εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ• ΢ηαδηαθή Μεραλνγξάθεζε ηακείσλ ->ειεθηξνληθή ππνβνιή αξρείσλ απόεξγνδόηεο• Δπηβνιή πξνζηίκσλ
 16. 16. Ηλεκτρονική σποβολή εντύπων προς ΢ΔΠΔ και ΟΑΔΓ• Αλαγγειία πξόζιεςεο• Πίλαθαο πξνζσπηθνύ• Αλαγγειία νηθεηνζεινύο απνρώξεζεο κηζζσηνύ• Καηαγγειία ζύκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ• Βεβαίσζε Γήισζε εξγνδόηε γηα ζπκβάζεηονξηζκέλνπ ρξόλνπ ή έξγνπ• Αλαγγειία ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο• Αίηεζε γηα ηελ έγθξηζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο
 17. 17. ΢ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η: Καιιηξξόεο 21,11743 ΑΘΗΝΑΙ΢ΣΟ΢ΔΛΙΓΑ: www.payroll.grΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 210 900 8500E-mail: info@eurobank-bs.gr

×