รายงานผลทีสํ าคัญสํ ารวจสถานภาพการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทยพ.ศ. 2553          สํ านักงานสถิติแห่ งชาติ...
หน่ วยงานเจ้ าของเรือง  สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม             สํานักงานสถิติแห่งชาติ            ...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553  i                   ...
ii     รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553  iii                 บทส...
iv     รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553    หากแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553   vตาราง ก มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิ...
vi     รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553   เมื อพิจารณามูลค่ าขายแยก...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553  vii   ธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร...
viii    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 25534. ความคิดเห็น     ปัญหาอุป...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      ix               ...
x     รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553                ...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553    xi                ...
xii    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553                ...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553   xiii                 ...
xiv    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553                ...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      1บทนํา    สํานักงานสถิติแห่ง...
2   รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553   นอกจากนัน ยัง ได้พ ฒ นาแบบสอบถา...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      3สรุ ปผลการสํ ารวจ1. ลักษณะทัวไ...
4    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553   1.2 ประเภทอุตสาหกรรม  แผนภ...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      5ตาราง 1 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย...
6   รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553           กลุ่มและประเภท...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      7    1.3 ขนาดของธุรกิจ แผน...
8    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553     1.4 ระยะเวลาทีทําธุรกิจ ...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      9    1.5 ลักษณะการขายสิ นค้...
10    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 25532. ผลการประกอบการ  2.1 มูลค่ าพ...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553     11ตาราง 3 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กท...
12   รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553ตาราง 4 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553       13    หากพิจารณามูลค่าพาณ...
14    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553   2.2 การสั งซือสิ นค้ า   ...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553       15 แผนภูมิ 7 ร้ อยละของธุรก...
16    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 25533. วิธีการดําเนินธุรกิจ  3.1 กา...
รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553     17ตาราง 7 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์...
18    รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553      2) วัตถุประสงค์ การใช...
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Thailand e-commerce-2009
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thailand e-commerce-2009

1,316 views

Published on

Thai

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,316
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thailand e-commerce-2009

 1. 1. รายงานผลทีสํ าคัญสํ ารวจสถานภาพการพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทยพ.ศ. 2553 สํ านักงานสถิติแห่ งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
 2. 2. หน่ วยงานเจ้ าของเรือง สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2142 1250 โทรสาร 0 2143 8135 ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิกส์ : ictsurvey@nso.go.th ์หน่ วยงานทีเผยแพร่ สํานักสถิติพยากรณ์ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2141 7498 โทรสาร 0 2143 8132 ไปรษณี ยอิเล็กทรอนิ กส์ : services@nso.go.th ์ปี ทีจัดพิมพ์ พ.ศ. 2554จํานวนพิมพ์ 1,500 เล่มจัดพิมพ์โดย บริ ษท ธรรมดาเพรส จํากัด ั 86 ซ. 50/1 ถ. จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยีขัน เขตบางพลัด กทม. 10700 โทร. 0 2883 0342-4 โทรสาร. 0 2435 6960
 3. 3. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 i คํานํา สํา นัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ท ํา การสํ า รวจสถานภาพการพาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยเป็ นครังแรกในปี 2550 และครังนี เป็ นครังที 4ผลการสํารวจทีได้สะท้อนให้เห็นว่าธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อธุ รกิจe-Commerce ในปั จจุบนมีสัดส่ วนของธุรกิจขนาดเล็ก (มีคนทํางานไม่เกิน 5 คน) ัมากที สุ ด ร้ อ ยละ 73.2 หากพิ จ ารณาผู ้ ป ระกอบการธุ รกิ จ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ตามกลุ่มอุตสาหกรรมทีทํา จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชันเครื องแต่ ง กาย อัญ มณี แ ละเครื องประดับ มากที สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 27.3รองลงมาเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิว เตอร์ อุป กรณ์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละอินเทอร์ เน็ตคิดเป็ นร้อยละ 22.3 โดยเกือบ 2 ใน 3 ของธุ รกิจ e-Commerceทังหมด (ร้ อยละ 60.2) ขายผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และมี หน้าร้ านทางกายภาพด้วย สําหรับผลประกอบการในรอบปี ที ผ่านมา (ปี 2552) ธุ รกิจe-Commerce มียอดขายผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทงสิ นประมาณ 629,611 ัล้านบาท โดยในจํานวนนี รวมมูลค่าที เกิดจากการจัดซื อจัดจ้างของภาครัฐ(e-Auction) ด้วย สํ า นั ก งานสถิ ติ แห่ งชาติ ขอขอบคุ ณ ผู ้ ป ระกอบการพาณิ ชย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ทุก ท่า นที ร่ ว มให้ข อ มูล ที เป็ น ประโยชน์แ ละมีส่ ว นช่ว ยให้ ้การสํารวจครังนีสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ และหวังเป็ นอย่างยิงว่ารายงานฉบับนี จะเป็ นประโยชน์ ต่ อหน่ วยงานภาครั ฐที เกี ยวข้องสํ าหรั บใช้ในการกํา หนดนโยบาย วางแผน สนั บ สนุ น ส่ งเสริ มการพัฒ นาธุ ร กิ จ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้เจริ ญเติบโตยิงขึน รวมทังผูประกอบการได้มี ้ข้อมูลสําหรับใช้ในการขยายตลาด และฐานลูกค้าให้เหมาะสมต่อไปสํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 4. 4. ii รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 5. 5. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 iii บทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร สํานักงานสถิติแห่ งชาติ ได้จดทําการสํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ ัอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนืองเป็ นประจําทุกปี ตังแต่ปี 2550และครั งนี เป็ นการสํา รวจครั งที 4 โดยมี ว ต ถุ ป ระสงค์เ พื อให้ท ราบข้อ มู ล ัเกียวกับสถานภาพของธุ รกิจที มีการขายสิ นค้าและบริ การผ่านอินเทอร์ เน็ตทังในเรื องของประเภทธุ ร กิจที ทํา จํานวนคนทํา งาน มูล ค่า ขาย ค่า ใช้จ่า ยการจัดส่ งสิ นค้า และวิธีการชําระเงินทีผูประกอบการเปิ ดให้ลกค้าชําระค่าสิ นค้า/ ้ ูบริ การ ซึ งภาครัฐต้องเข้าไปสนับสนุน รวมทังทิศทางการปรับตัวทีสําคัญ ๆของภาคธุรกิจเพือให้มีศกยภาพในการแข่งขันมากขึน ั การสํารวจครังนี เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553โดยวิธีส่งเจ้าหน้าทีของสํานักงานสถิติแห่ งชาติออกไปสัมภาษณ์ผประกอบการ ู้เพื อเก็บ รวบรวมข้อ มู ล รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ตามแบบสอบถาม รวมทังนําแบบสอบถามขึ นเว็บ ไซต์ใ ห้ผู ป ระกอบธุ ร กิจ e-Commerce เข้า มาตอบ ้ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวนทังสิ น 1,420 ราย ซึ งทําให้การนําเสนอผลมู ล ค่ า พาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ใ นภาพรวมเท่ า นั น ไม่ ส ามารถจํา แนกรายละเอี ยดตามกลุ่ม อุต สาหกรรมในแต่ ละประเภทผูประกอบการ (B2B, ้B2C, B2G) ผลจากการสํ ารวจ สรุ ปได้ดงนี ั1. ลักษณะทัวไปของธุรกิจ ธุ ร กิจ พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ข องไทยมีสัด ส่ ว นของธุ รกิจ ขนาดเล็ก(มีคนทํางานไม่เกิน 5 คน) มากทีสุ ด คือ ร้อยละ 73.2 และเป็ นธุ รกิจประเภทB2C ร้อยละ 78.2สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 6. 6. iv รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 หากแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมที ทํา พบว่า อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชัน เครื องแต่งกาย อัญมณี และเครื องประดับมากที สุ ด คิ ดเป็ นร้อยละ 27.3ของธุ รกิ จ ทังหมด รองลงมาเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ตคิดเป็ นร้อยละ 22.3 ธุรกิจ e-Commerce ทีขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์มาไม่นานนักคือไม่เกิน 1 ปีมีร้อยละ 36.1 และมากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 33.4 ส่ วนทีดําเนิ นธุ รกิจ ่ประเภทนี มามากกว่า 8 ปี ขึนไปมีอยูร้อยละ 9.8 หากพิจารณาตามลักษณะการขายประมาณร้อยละ 60.2 ของธุ รกิจ e-Commerce ทังหมด ขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์และมีหน้าร้านทางกายภาพด้วย2. ผลการประกอบการ ในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552) ธุ รกิจ e-Commerce มียอดขายผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทงสิ นประมาณ 629,611 ล้านบาท ในจํานวนนี เป็ นยอดขายของ ัผูประกอบการ B2B ประมาณ 217,458 ล้านบาท (ร้อยละ 34.5) ผูประกอบการ ้ ้B2C ประมาณ 67,783 ล้านบาท (ร้อยละ 10.8) และผูประกอบการ B2G ประมาณ ้344,370 ล้า นบาท (ร้ อ ยละ 54.7) โดยในส่ ว นของผูป ระกอบการ B2G ้ประกอบด้วย 2 ส่ วน คื อ มูล ค่า ที ได้จ ากการสํา รวจ ซึ งเป็ นมูลค่าที เกิ ดจากผูประกอบการทําธุ รกิจ e-Commerce กับหน่วยงานภาครัฐทีไม่ ผ่าน e-Auction ้ประมาณ 3,670 ล้านบาท (ร้อยละ 0.6) และมูลค่าทีเกิดจากการจัดซื อจัดจ้างโดยวิธีการประมูลงานผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ทีได้จากกรมบัญชีกลางจํานวน 340,700 ล้านบาท (ร้อยละ 54.1) (ตาราง ก)สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 7. 7. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 vตาราง ก มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามประเภทผู้ประกอบการ มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ 1/ (ล้านบาท) ประเภท ปี ทีทําการสํ ารวจ ผู้ประกอบการ 2550 2551 2552 2553 มูลค่ าขายรวม 305,159 427,460 527,538 629,611 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) B2B 79,726 127,325 190,751 217,458 (26.1) (29.8) (36.2) (34.5) B2C 47,501 63,425 45,951 67,783 (15.6) (14.8) (8.7) (10.8) B2G 2/ 177,932 236,710 290,836 344,370 (58.3) (55.4) (55.1) (54.7) จากการสํารวจ 1,249 2,728 2,087 3,670 (0.4) (0.6) (0.4) (0.6) จาก e-Auction 176,683 233,892 288,749 340,700 (กรมบัญชี กลาง) (57.9) (54.8) (54.7) (54.1)หมายเหตุ : 1/ มูลค่ าขายในรอบปี ทีผ่ านมา 2/ B2G เป็ นมูลค่ าที ได้ จากการสํารวจข้ อมูลจากสถานประกอบการที ทําธุรกิจ e-Commerce กับภาครั ฐที ไม่ ผ่าน e-Auction รวมกับ มูลค่ าทีเกิดจากการจัดซื อ จัดจ้ างของภาครั ฐ (e-Auction) ที ได้ จากกรมบัญชี กลางสํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 8. 8. vi รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 เมื อพิจารณามูลค่ าขายแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552) มูลค่าขายเกิดจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์มากทีสุ ดประมาณ 84,054 ล้านบาท (ร้อยละ 29.1) รองลงมาเกิดจากกลุ่มคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และอินเทอร์ เน็ตประมาณ 55,735 ล้านบาท(ร้อยละ 19.3) และกลุ่มธุรกิจบริ การ 20,555 ล้านบาท (ร้อยละ7.1) ส่ วนตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ทีไม่รวม e-Auction ของภาครัฐ) จะเป็ นตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 81.3 ของมูลค่าขายทังหมด ส่ วนทีขายไปยังตลาดต่างประเทศมีประมาณร้อยละ 18.7 โดยมีลูกค้าทีสังซื อสิ นค้า/บริ การจากหลายประเทศ เช่น อเมริ กา อังกฤษ เยอรมนี ญีปุ่ น ออสเตรเลีย เป็ นต้น สําหรับวิธี ทีใช้ในการดูแลลูกค้าของธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่(ร้อยละ 72.2) ของธุ รกิจประเภทนี ใช้อีเมล์ หรื อการให้ลูกค้าส่ งคําถามผ่านหน้าเว็บไซต์ รองลงมาใช้เจ้าหน้าทีรับโทรศัพท์ (Call Center) ร้อยละ 61.3และใช้ระบบสนทนาลูกค้าแบบ Live Chat เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯร้อยละ 29.23. วิธีการดําเนินธุรกิจ ธุรกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 63.9) ไม่ได้มีการส่ งเสริ มการตลาดและประชาสัมพันธ์ ส่ วนที มีการส่ งเสริ มการตลาดฯ โดยใช้ทงวิธีออนไลน์ ัและออฟไลน์มีประมาณร้อยละ 25.7 โดยวิธีการประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ ัทีใช้กนมากทีสุ ด คือ การโฆษณาทางอีเมล์ (ร้อยละ 55.0) สําหรับออฟไลน์ ่ส่ วนใหญ่จะอยูในรู ปแบบแผ่นพับ/โบรชัวร์/นามบัตรมากทีสุ ด (ร้อยละ 67.8)สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 9. 9. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 vii ธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 75.2) มีเว็บไซต์เป็ นของตนเองร้อยละ 14.8 ไม่มีแต่มีแผนที จะจัดทํา ส่ วนทีเหลือร้ อยละ 10.0 ไม่มีและไม่มีแผนที จะจัดทํา โดยในกลุ่มที มีเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการพัฒนาเว็บไซต์มากทีสุ ด (ร้อยละ 66.2) การบริ การเพือสร้างความน่ าเชื อถือธุ รกิจ e-Commerce ร้อยละ 60.4มีการจัดทํานโยบายด้านการคุมครองข้อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Policy/Statement) ้ร้อยละ 35.5 ใช้เครื องหมายรับรองความน่าเชือถือ Trust Mark ของกระทรวงพาณิ ชย์ สําหรับระบบการชําระเงินค่าสิ นค้า/บริ การนันธุ รกิจ e-Commerce กว่าครึ งหนึ ง (ร้ อ ยละ 52.1) มี บ ริ ก ารการชํา ระค่ า สิ น ค้า /บริ ก ารของลูก ค้า ในรู ป แบบออฟไลน์ อ ย่า งเดี ย ว ส่ ว นที เปิ ดให้ช า ระได้ท งแบบออนไลน์ แ ละ ํ ัออฟไลน์ มีประมาณร้อยละ 33.7 โดยการชําระแบบออนไลน์ทีธุ รกิจส่ วนใหญ่เปิ ดให้บริ การ คือ การชําระเงิ นผ่านระบบ e-Banking/ATM (ร้อยละ 65.6)ในขณะทีแบบออฟไลน์ คือ การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ร้อยละ 79.3) วิธีการจัดส่ งสิ นค้า ธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 56.8) จัดส่ งสิ น ค้า ทางไปรษณี ย ์ รองลงมาใช้พ นัก งานขนส่ ง ของตนเองร้อ ยละ 44.2สําหรับระยะเวลาการส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้าของธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่(ร้อยละ 43.2) ส่ งมอบได้ภายใน 2 – 3 วัน ส่ วนปั ญหาเกี ยวกับการจัดส่ งสิ นค้าที ผูประกอบการส่ วนใหญ่เห็ นว่า ้เป็ นปั ญหา/อุปสรรคมากทีสุ ดคือราคาค่าขนส่ งทีค่อนข้างสู ง (ร้อยละ 58.8)รองลงมาคือ ความล่าช้าของการจัดส่ ง (ร้อยละ 36.9) การรับประกันการส่ งมอบสิ นค้า (ร้อยละ 28.5) และปั ญหาเรื องคุณภาพในการจัดส่ ง (ร้อยละ 25.3)สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 10. 10. viii รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 25534. ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคทีผู้ประกอบการพบในการดําเนินธุรกิจ e-Commerceมี ด งนี ลูกค้าสังจองสิ นค้าแล้วยกเลิกหรื อไม่ชาระเงิน/สิ นค้าโดนตีกลับ ติดต่อ ั ํลูกค้าไม่ได้ ร้อยละ 26.8 รองลงมาความไม่เชือใจกันระหว่างผูซือและผูขาย/ ้ ้ความไม่มนใจในการซื อสิ นค้าทางอินเทอร์ เน็ต/ การกลัวการฉ้อโกง ร้อยละ 18.2 ัการทําการตลาด/การประชาสัมพันธ์ธุรกิ จ e-Commerce ทําได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสู ง ร้อยละ 17.1 ลูกค้าน้อยไม่มีการสังซื อสิ นค้า ร้อยละ 10.0 สํ า หรั บ ความต้ อ งการความช่ ว ยเหลือ จากภาครั ฐ ผูป ระกอบธุ ร กิจ ้e-Commerce ต้องการให้ภาครัฐจัดอบรมให้ความรู ้และทักษะในการประกอบธุ รกิจ e-Commerce ในเรื องต่าง ๆ แก่ผูประกอบการ เช่น การตลาด การทํา ้ตลาดต่ างประเทศ การพัฒนาเว็บไซต์ร้ อยละ 41.9 รองลงมาภาครั ฐควรประชาสัมพันธ์/ส่ งเสริ มสนับสนุ นธุ รกิจ e-Commerce รวมทังแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที เกิดขึนร้ อยละ 39.7 ภาครัฐควรหามาตรการที จะทําให้ผูบริ โภคมี ้ความมันใจในการซื อสิ นค้าทางอิ นเทอร์ เน็ ตมากขึ น เช่ น การป้ องกันการฉ้อโกง การทําทะเบียนผูขาย เป็ นต้น ร้อยละ 29.5 ้สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 11. 11. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 ix สารบัญ หน้ าคํานํา iบทสรุ ปสํ าหรับผู้บริหาร iiiสารบัญแผนภูมิ xiสารบัญตาราง xiiiบทนํา 1สรุ ปผลการสํ ารวจ 3 1. ลักษณะทัวไปของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ 3 1.1 ประเภทผูประกอบการ ้ 3 1.2 ประเภทอุตสาหกรรม 4 1.3 ขนาดของธุรกิจ 7 1.4 ระยะเวลาทีทําธุรกิจ 8 1.5 ลักษณะการขายสิ นค้าและบริ การ 9 2. ผลการประกอบการ 10 2.1 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ 10 2.2 การสังซื อสิ นค้า 14 3. วิธีการดําเนินธุรกิจ 16 3.1 การใช้เทคโนโลยี 16 3.2 การรับรองความน่าเชือถือ 20 3.3 รู ปแบบการชําระเงิน 22 3.4 การจัดส่ งสิ นค้า 24สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 12. 12. x รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 สารบัญ (ต่ อ) หน้ า 4. ความคิดเห็น 26 4.1 พฤติกรรมของลูกค้า 26 4.2 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนิ นธุรกิจ e-Commerce 27 4.3 ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 29ภาคผนวก 31 กรอบตัวอย่างและการประมาณค่า 33 ข้อจํากัดของข้อมูล 35 คํานิ ยาม 37สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 13. 13. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 xi สารบัญแผนภูมิ หน้ าแผนภูมิ 1 ร้อยละของธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม ประเภทผูประกอบการ ้ 3แผนภูมิ 2 ร้อยละของธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม กลุ่มอุตสาหกรรม 4แผนภูมิ 3 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม ขนาดของธุรกิจ 7แผนภูมิ 4 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม ระยะเวลาทีทําธุรกิจ e-Commerce 8แผนภูมิ 5 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม ลักษณะการขายสิ นค้าและบริ การ 9แผนภูมิ 6 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552) จําแนกตามประเภทผูประกอบการ ้ 10แผนภูมิ 7 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม วิธีการทีใช้ในการดูแลลูกค้า 15แผนภูมิ 8 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม วิธีการส่ งเสริ มการตลาดและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 16แผนภูมิ 9 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม การมีเว็บไซต์เป็ นของตนเอง 19สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 14. 14. xii รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 สารบัญแผนภูมิ (ต่ อ) หน้ าแผนภูมิ 10 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม รู ปแบบการชําระค่าสิ นค้า/บริ การของลูกค้า 22แผนภูมิ 11 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม วิธีการจัดส่ งสิ นค้า 24แผนภูมิ 12 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม ระยะเวลาการส่ งมอบสิ นค้าให้ลกค้า ู 24สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 15. 15. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 xiii สารบัญตาราง หน้ าตาราง 1 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามกลุ่ม และประเภทอุตสาหกรรม 5ตาราง 2 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามขนาด ของธุรกิจ 7ตาราง 3 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552) จําแนกตามประเภทผูประกอบการ ้ 11ตาราง 4 ร้อยละของธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทีมีมูลค่าขาย ต่างประเทศ จําแนกตามประเทศทีสังซื อสิ นค้า/บริ การ 12ตาราง 5 มูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552) จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 13ตาราง 6 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามการ สังซื อสิ นค้า/บริ การของลูกค้าในรอบปี ทีผ่านมา (ปี 2552) 14ตาราง 7 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามลักษณะ การส่ งเสริ มการตลาด และการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ 17ตาราง 8 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม วัตถุประสงค์ของการใช้เว็บไซต์ 18ตาราง 9 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามการ รับรองความน่าเชือถือ 21สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 16. 16. xiv รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 สารบัญตาราง (ต่ อ) หน้ าตาราง 10 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม รู ปแบบและวิธีการชําระค่าสิ นค้า/บริ การของลูกค้า 23ตาราง 11 ร้ อยละของธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็ก ทรอนิ กส์ จําแนกตาม อุปสรรคในการจัดส่ งสิ นค้า 25ตาราง 12 ร้ อยละของธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม พฤติ กรรมของลูกค้าที เห็ นว่าเป็ นอุปสรรคต่อธุ รกิ จ e-Commerce 26ตาราง 13 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามความ คิดเห็นเกียวกับปั ญหาอุปสรรคทีพบในการดําเนินธุรกิจ 28ตาราง 14 ร้อยละของธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตาม ความคิดเห็นเกียวกับความช่วยเหลือทีต้องการจากภาครัฐ 30สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 17. 17. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 1บทนํา สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทาการสํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ํของประเทศไทยอย่างต่อเนื องทุกปี ตังแต่ปี 2550 และครังนี เป็ นการสํารวจครั งที 4 โดยมี ว ต ถุป ระสงค์เ พื อให้ท ราบข้อ มูล เกี ยวกับ สถานการณ์ ข อง ัการประกอบธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทงในเรื องของประเภทธุ รกิจทีทํา ัจํานวนคนทํางาน การตลาด ค่าใช้จ่าย มูลค่าการขายสิ นค้า/บริ การ การจัดส่ งสิ นค้า การชําระเงิน ตลอดจนปั ญ หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน เพือนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผนจัดหามาตรการต่าง ๆ ในการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เกิ ดการพัฒนาศักยภาพด้านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ และสามารถแข่งขันทางการค้าได้ในระดับสากลตลอดจนใช้ประโยชน์ ในการติ ดตามประเมิ นผลการพัฒนาที ผ่ านมา ในขณะเดีย วกัน ภาคเอกชนก็สามารถใช้ประโยชน์จากการสํารวจนี เป็ นแนวทางในการขยายตลาดการปรับตัวในการแข่งขันให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมมากขึน สํ า นัก งานสถิต ิแ ห่ ง ชาติไ ด้ด ํา เนิ น การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผูประกอบการระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553 โดยส่ งเจ้าหน้าทีของ ้สํานักงานสถิติแห่ งชาติออกไปสัมภาษณ์เพือเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานประกอบการ/ผูประกอบการตามแบบสอบถาม โดยเป็ น ้ ัผูประกอบการทีได้จดทะเบียนไว้กบกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ้จํานวน 2,526 ราย และเป็ นสถานประกอบการตัวอย่างของสํานักงานสถิ ติแห่งชาติ จํานวน 1,528 ราย สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 18. 18. 2 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 นอกจากนัน ยัง ได้พ ฒ นาแบบสอบถามอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ พื ออํา นวย ัความสะดวกแก่ผูป ระกอบการ โดยเฉพาะที เป็ นสมาชิ ก ของตลาดกลาง ้พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ แต่ไม่ทราบที อยู่ทีสามารถติดต่อทางไปรษณี ยหรื อ ์อีเมล์ได้โดยตรง จึงได้จดทําแบบสอบถามออนไลน์ เพือให้ผประกอบการได้เข้า ั ู้มาตอบแบบสอบถามด้วย โดยติ ดแบนเนอร์ ไว้ทีเว็บไซต์ของสํานักงานสถิ ติแห่งชาติ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีน่าสนใจ และเชิญชวนให้ผประกอบการกลุ่มนี ู้เข้ามาตอบแบบสอบถามได้ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 19. 19. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 3สรุ ปผลการสํ ารวจ1. ลักษณะทัวไปของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ 1.1 ประเภทผู้ประกอบการ แผนภูมิ 1 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามประเภท ผู้ประกอบการ ธุรกิจขายให้ กบผู้บริโภค (B2C) ั 78.2 % ธุรกิจขายให้ กบธุรกิจ (B2B) ั 19.5 % ธุรกิจขายให้ กบภาครัฐ (B2G) ั 2.3 % จากการสํารวจ พบว่า ธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 78.2) เป็ นผูประกอบการประเภท B2C รองลงมา คือ ผูประกอบการ B2B ร้อยละ 19.5 ้ ้ส่ วนผูประกอบการ B2G ทีไม่นบรวมการรับงานจัดซื อจัดจ้างจากภาครัฐโดย ้ ัการ e-Auction นัน จะมีเพียงร้อยละ 2.3 เท่านัน (แผนภูมิ 1) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 20. 20. 4 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 1.2 ประเภทอุตสาหกรรม แผนภูมิ 2 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฯ 22.3% แฟชัน เครื องแต่งกายฯ 21.8% ท่องเทียว โรงแรม รี สอร์ท 5.8% ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ฯ 27.3% 13.8% สิ งพิมพ์ และเครื องใช้สานักงานฯ ํ ธุรกิจบริ การฯ 4.8% 4.2% สิ นค้า และอืนๆ ในภาพรวมของธุ รกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่จดอยูในกลุ่มอุตสาหกรรม ั ่แฟชัน เครื องแต่งกาย อัญมณี และเครื องประดับคิดเป็ นร้อยละ 27.3 ของธุ รกิจทังหมด รองลงมาเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และอินเทอร์ เน็ตคิดเป็ นร้อยละ 22.3 กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเทียวโรงแรมและรี สอร์ทร้อยละ 13.8 กลุ่มธุรกิจบริ การร้อยละ 5.8 กลุ่มสิ งพิมพ์/เครื องใช้สํานักงานร้อยละ 4.8 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และผลิตภัณฑ์ร้อยละ 4.2ส่ วนกลุ่มสิ นค้าประเภทอืน ๆ ประมาณร้อยละ 21.8 (แผนภูมิ 2) หากพิจารณาในรายละเอียดแยกตามประเภทอุตสาหกรรมย่อย พบว่า5 อันดับ แรก ได้แก่ อุต สาหกรรมนําหอม เครื องสําอางและอุปกรณ์เ สริ ม ่ความงามมากทีสุ ด (ร้อยละ 14.2) รองลงมาอยูในอุตสาหกรรมประเภทสิ งทอหัตถกรรม เสื อผ้าและเครื องหนัง (ร้อยละ 12.7) เครื องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 7.7) การท่องเทียวจองตัวเดินทาง/ทีพัก (ร้อยละ 7.3)(ตาราง 1) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 21. 21. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 5ตาราง 1 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามกลุ่มและประเภท อุตสาหกรรม กลุ่มและประเภทอุตสาหกรรม ร้ อยละรวมทุกกลุ่ม 100.0 คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ฯ และอินเทอร์ เน็ต 22.3 เครื องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 7.7 บริ การออกแบบเว็บไซต์ 6.5 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทีเกียวข้อง 5.2 ตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1.2 อุปกรณ์การสื อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ 1.2 Software System/Solution Provider/System Integrator 0.4 อืนๆ 0.1 แฟชัน เครืองแต่ งกาย อัญมณี และเครืองประดับ 27.3 นําหอม เครื องสําอาง และอุปกรณ์เสริ มความงาม 14.2 สิ งทอ หัตถกรรม เสื อผ้า และเครื องหนัง 12.7 อัญมณี และเครื องประดับ 0.4 ท่ องเทียว โรงแรม รีสอร์ ท 13.8 ท่องเทียว จองตัวเดินทาง/ทีพัก 7.3 โรงแรม/รี สอร์ท/เกสต์เฮ้าส์ 6.5 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 22. 22. 6 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 กลุ่มและประเภทอุตสาหกรรม ร้ อยละ ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ 4.2 รถยนต์ เครื องยนต์ และอะไหล่ชินส่ วน 3.6 ผลิตภัณฑ์ยาง และพลาสติก 0.6 สิ งพิมพ์ และเครืองใช้ สํานักงาน 4.8 ผลิตภัณฑ์กระดาษ 2.9 การพิมพ์/หนังสื อ และสิ งพิมพ์ 1.7 เครื องใช้สานักงานและเครื องเขียน ํ 0.2 ธุรกิจบริการ 5.8 ยา บริ การทางการแพทย์ และสุ ขภาพ 2.7 การศึกษาและการบริ การทีเกียวข้อง 1.2 ธุรกิจประกันภัย นายหน้าและตัวแทน 1.2 ขนส่ ง คลังสิ นค้า คมนาคม และบริ การขนส่ ง 0.4 บริ การประชาสัมพันธ์ โฆษณา 0.1 ธุรกิจบริ การอืน ๆ 0.2 สิ นค้ า และอืน ๆ 21.8 เกษตรกรรมและประมง 3.5 ก่อสร้าง 2.7 ของเล่น อุปกรณ์ของเล่น ของใช้เด็ก 2.4 อาหาร อาหารแปรรู ป และเครื องดืม 2.0 บริ การด้านอสังหาริ มทรัพย์และการให้เช่า 1.5 เซรามิค 1.4 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย สัญญาณกันขโมย 1.4 อืน ๆ 6.9 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 23. 23. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 7 1.3 ขนาดของธุรกิจ แผนภูมิ 3 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามขนาดของธุรกิจ ขนาดเล็ก (1 – 5 คน) ขนาดกลาง (6 – 50 คน) 73.2 % 23.5 % ขนาดใหญ่ (มากกว่ า 50 คน) 3.3 % หากจํา แนกธุ ร กิ จ ตามขนาด โดยใช้จ า นวนคนทํา งานเต็ม เวลาเป็ น ํเกณฑ์ พบว่า ธุ ร กิจ พาณิ ช ย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ส่ ว นใหญ่เ ป็ นธุ ร กิจ ขนาดเล็ก(มีคนทํางานเพี ยง 1 – 5 คน) ร้อยละ 73.2 ขนาดกลาง (6 – 50 คน) มีอยู่ร้อยละ 23.5 ส่ วนธุ รกิจขนาดใหญ่ (มีคนทํางานมากกว่ า 50 คน) มีเพียงร้อยละ 3.3 เท่านัน (แผนภูมิ 3)ตาราง 2 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามขนาดของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ (จํานวนคนทํางาน) ร้ อยละ รวม 100.0 1 – 5 คน 73.2 6 – 15 คน 19.8 16 – 50 คน 3.7 51 – 100 คน 1.4 101 – 200 คน 0.8 มากกว่า 200 คน 1.1 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 24. 24. 8 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 1.4 ระยะเวลาทีทําธุรกิจ แผนภูมิ 4 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามระยะเวลา ทีทําธุรกิจ e-Commerce มากกว่ า 8 ปี 9.8 % ไม่ เกิน 1 ปี มากกว่ า 5 – 8 ปี 36.1 % 9.4 % มากกว่ า 1 – 2 ปี 11.3 % มากกว่ า 2 – 5 ปี 33.4 % ธุ รกิจ e-Commerce ประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 36.1) ดําเนิ นการมาไม่เกิน 1 ปี รองลงมามากกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ 33.4 มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 11.3 ส่ วนทีดําเนิ นกิจการมามากกว่า 5 ปี มีร้อยละ 19.2(แผนภูมิ 4) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 25. 25. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 9 1.5 ลักษณะการขายสิ นค้ าและบริการ แผนภูมิ 5 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามลักษณะ การขายสิ นค้ าและบริการ ขายผ่ านอิเล็กทรอนิกส์ และ มีหน้ าร้ านทางกายภาพ 60.2 % ขายผ่ านอิเล็กทรอนิกส์ เพียงอย่ างเดียว อืน ๆ 39.5 % 0.3 % ประมาณร้ อยละ 60.2 ของธุ รกิ จ e-Commerce ทังหมด ขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ และมีหน้าร้านด้วย ส่ วนที ขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ อย่างเดี ยวมีร้อยละ 39.5 และอีกร้อยละ 0.3 จะขายผ่านอิเล็กทรอนิ กส์ ผสมผสานกับการขายในลักษณะอืน เช่น ส่ งพนักงานออกไปขายตรง หรื อฝากขาย เป็ นต้น(แผนภูมิ 5) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 26. 26. 10 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 25532. ผลการประกอบการ 2.1 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ผลประกอบการในรอบปี ที ผ่า นมา (ปี 2552) ธุ ร กิ จ e-Commerceมี ยอดขายผ่านพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ทงสิ นประมาณ 629,611 ล้านบาท โดย ัจําแนกเป็ นยอดขายของผูประกอบการ B2B ประมาณ 217,458 ล้านบาท ้(ร้อยละ 34.5) ผูประกอบการ B2C ประมาณ 67,783 ล้านบาท (ร้อยละ 10.8) ้และผูประกอบการ B2G ประมาณ 344,370 ล้านบาท (ร้ อยละ 54.7) ้ ในส่ วนของผูประกอบการ B2G ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ มูลค่าทีได้จาก ้การสํารวจซึ งเป็ นมูลค่าทีเกิดจากผูประกอบการทําธุ รกิจ e-Commerce กับ ้หน่วยงานภาครัฐ ทีไม่ ผ่าน e-Auction ประมาณ 3,670 ล้านบาท (ร้อยละ 0.6)และมู ลค่ าที เกิ ดจากการจัดซื อจัดจ้างโดยวิ ธี การประมู ล งานผ่ านเครื อข่ า ยอินเทอร์ เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) ทีได้จากกรมบัญชีกลางจํานวน 340,700ล้านบาท (ร้อยละ 54.1) แผนภูมิ 6 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในรอบปี ทีผ่ านมา (ปี 2552) จําแนกตาม ประเภทผู้ประกอบการ มูลค่ าทีรวม e-Auction มูลค่ าทีไม่ รวม e-Auction B2G 1/ B2G 2/ 1.3% B2C 54.7% 23.4% B2B 629,611 288,911 34.5 % ล้านบาท ล้านบาท B2B B2C 75.3% 10.8% หมายเหตุ : 1/ มูลค่ าได้ จากการสํารวจ รวมกับ มูลค่ าที เกิดจากการจัดซื อจัดจ้ างของภาครั ฐ(e-Auction) 2/ มูลค่ าที ได้ จากการสํารวจ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 27. 27. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 11ตาราง 3 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในรอบปี ทีผ่ านมา (ปี 2552) จําแนก ตามประเภทผู้ประกอบการ การขาย มูลค่ า (ล้านบาท) ร้ อยละ มูลค่ าขายรวม 629,611 100.0 B2B 217,458 34.5 B2C 67,783 10.8 B2G 1/ 344,370 54.7 (จากการสํารวจ) (3,670) (0.6) (จาก e-Auction กรมบัญชี กลาง) (340,700) (54.1) ตลาดทีขาย 2/ 288,911 100.0 ในประเทศ 234,789 81.3 ต่างประเทศ 54,122 18.7 หมายเหตุ : 1/ B2G เป็ นมูลค่ าที ได้ จากการสํารวจข้ อมูลจากสถานประกอบการที ทําธุรกิจ e-Commerce กับภาครั ฐที ไม่ ผ่าน e-Auction รวมกับ มูลค่ าทีเกิดจากการประมูล การจัดซื อจัดจ้ างของภาครั ฐ (e-Auction) ที ได้ จากกรมบัญชี กลาง 2/ ไม่ รวมมูลค่ าขายทีเกิดจากการประมูลการจัดซื อจัดจ้ างของภาครั ฐ (e-Auction) สําหรับตลาดของธุรกิจ e-Commerce (ทีไม่รวม e-Auction ของภาครัฐ)จะเป็ นตลาดในประเทศประมาณร้ อยละ 81.3 ของมูลค่าขายทังหมด ส่ วนทีขายไปยังตลาดต่างประเทศมีประมาณร้อยละ 18.7 (ตาราง 3) เมือพิจารณาในกลุ่มที มี มูลค่าขายต่างประเทศ ธุ รกิจ e-Commerce ทีมีลูกค้าสังซื อสิ นค้า/บริ การจากประเทศอเมริ กา มีสัดส่ วนสู งสุ ดคือร้ อยละ 39.4รองลงมาอังกฤษ ร้ อยละ 27.3 เยอรมนี ร้ อยละ 22.0 ญี ปุ่ น ร้ อยละ 16.7ออสเตรเลีย ร้อยละ 14.3 และสวีเดน ร้อยละ 12.4 (ตาราง 4) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 28. 28. 12 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553ตาราง 4 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ทีมีมูลค่ าขายต่ างประเทศ จําแนกตามประเทศทีสั งซือสิ นค้ า/บริการ ประเทศ 1/ ร้ อยละ อเมริ กา 39.4 อังกฤษ 27.3 เยอรมนี 22.0 ญีปุ่ น 16.7 ออสเตรเลีย 14.3 สวีเดน 12.4 เดนมาร์ก 11.4 ออสเตรี ย 11.3 จีน 7.3 ฝรังเศส 7.2 สิ งคโปร์ 7.0 อินเดีย 6.7 สวิสเซอร์แลนด์ 6.3 ฮ่องกง 6.3 พม่า 5.9 มาเลเซี ย 1.8 เวียดนาม 1.1 คูเวต 1.0 นิ วซี แลนด์ 1.0 อืน ๆ 14.8 หมายเหตุ : 1/ ตอบได้ มากกว่ า 1 ประเทศ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 29. 29. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 13 หากพิจารณามูลค่าพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ จําแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า กลุ่ม อุต สาหกรรมที มีมูล ค่า พาณิ ชย์อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ม ากที สุ ด ได้แ ก่กลุ่มยานยนต์และผลิตภัณฑ์ประมาณ 84,054 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 29.1ของมู ล ค่ า พาณิ ช ย์อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท ังหมด รองลงมา กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และอินเทอร์ เน็ตประมาณ 55,735 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 19.3 กลุ่มธุ รกิจบริ การประมาณ 20,555 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.1 สําหรับกลุ่มอืนๆ รายละเอียดตามตามตาราง 5ตาราง 5 มูลค่ าพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ในรอบปี ทีผ่ านมา (ปี 2552) จําแนกตาม กลุ่มอุตสาหกรรม มูลค่ า กลุ่มอุตสาหกรรม ร้ อยละ (ล้านบาท)มูลค่ ารวม 1/ 288,911 100.0 • ยานยนต์ และผลิตภัณฑ์ 84,054 29.1 • คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต 55,735 19.3 • ธุรกิจบริ การ 20,555 7.1 • ท่องเทียว โรงแรม รี สอร์ท 16,176 5.6 • แฟชัน เครื องแต่งกาย อัญมณี และเครื องประดับ 12,737 4.4 • สิ งพิมพ์ และเครื องใช้สานักงาน ํ 5,639 2.0 • สิ นค้า และอืน ๆ 94,015 32.5หมายเหตุ : 1/ ไม่ รวมมูลค่ าขายที เกิดจากการประมูลการจัดซื อจัดจ้ างของภาครั ฐ (e-Auction) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 30. 30. 14 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 2.2 การสั งซือสิ นค้ า สําหรับการสังซื อสิ นค้า/บริ การผ่านอินเทอร์ เน็ตในรอบปี ที ผ่านมา(ปี 2552) ประมาณร้อยละ 50.0 ของธุ รกิจประเภทนี มีการสังซื อโดยเฉลีย 1-5ครังต่อเดือน ส่ วนธุ รกิจทีมีการสังซื อมากกว่า 100 ครังต่อเดือนมีประมาณร้อยละ 4.8 ของธุรกิจทังหมด (ตาราง 6)ตาราง 6 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามการสั งซือสิ นค้ า/ บริการของลูกค้ าในรอบปี ทีผ่ านมา (ปี 2552) การสั งซือสิ นค้ า/บริการของลูกค้ า ร้ อยละ เฉลีย (ครังต่อเดือน) รวม 100.0 ไม่มีการสังซือเลย 0.5 1 – 5 ครัง 50.0 6 – 10 ครัง 18.6 11 – 50 ครัง 21.6 51 – 100 ครัง 4.5 101 – 500 ครัง 3.2 มากกว่า 500 ครังขึนไป 1.6 สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 31. 31. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 15 แผนภูมิ 7 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามวิธีการทีใช้ ในการดูแลลูกค้ า วิธีการดูแลลูกค้ า 1/ เจ้าหน้าทีรับโทรศัพท์ 61.3 อีเมล์ หรื อ ส่ งคําถาม 72.2 ผ่านหน้าเว็บไซต์ระบบสนทนาลูกค้าแบบ Live Chat 29.2 เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ อืนๆ 3.9 ร้ อยละ 0 20 40 60 80 หมายเหตุ : 1/ ตอบได้ มากกว่ า 1 คําตอบ สําหรับวิธีทีใช้ในการดูแลลูกค้าของธุ รกิจ e-Commerce พบว่า ส่ วนใหญ่(ร้อยละ 72.2) ของธุ รกิจประเภทนี ใช้อีเมล์ หรื อการส่ งคําถามผ่านหน้าเว็บไซต์รองลงมาใช้เจ้าหน้าทีรับโทรศัพท์ (Call Center) ร้อยละ 61.3 ใช้ระบบสนทนาลูกค้าแบบ Live Chat เช่น MSN, Skype, Gtalk ฯลฯ ร้อยละ 29.2 (แผนภูมิ 7) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 32. 32. 16 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 25533. วิธีการดําเนินธุรกิจ 3.1 การใช้ เทคโนโลยี 1) การส่ งเสริมการตลาดและประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ แผนภูมิ 8 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามวิธีการส่ งเสริม การตลาด และการประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ ไม่ มีการประชาสั มพันธ์ 63.9% ใช้ วธีออนไลน์ อย่ างเดียว ิ 9.2% ใช้ วธีออฟไลน์ อย่ างเดียว ิ 1.2% ใช้ ทงวิธีออนไลน์ และออฟไลน์ ั 25.7% ธุรกิจ e-Commerce ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 63.9) ไม่ได้มีการส่ งเสริ มการตลาดและประชาสัมพันธ์ ส่ วนทีมีการส่ งเสริ มการตลาดฯ โดยใช้ทงวิธีออนไลน์และ ัออฟไลน์มีประมาณร้อยละ 25.7 ใช้วิธีออนไลน์อย่างเดียวร้ อยละ 9.2 ใช้วิธีออฟไลน์อย่างเดียวร้อยละ 1.2 (แผนภูมิ 8) สําหรับรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ส่วนใหญ่ทีนิ ยมใช้มากที สุ ด คื อ การโฆษณาทางอี เมล์ (ร้ อยละ 55.0) รองลงมาเป็ นโฆษณาผ่านแบนเนอร์บนเว็บไซต์ต่าง ๆ ทาง Search Engine และการโฆษณาผ่านเว็บบอร์ ดตามเว็บไซต์ต่าง ๆ (ร้ อยละ 33.1 ร้ อยละ 31.4 และร้ อยละ 28.4 ตามลําดับ)ส่ วนออฟไลน์ ส่ วนใหญ่จะอยู่ในรู ปแบบแผ่นพับ/โบรชัวร์ /นามบัตรมากทีสุ ด(ร้ อ ยละ 67.8) รองลงมาสื อสิ งพิม พ์ นิ ต ยสาร นสพ. (ร้ อ ยละ 60.5)ป้ าย โปสเตอร์ Bill board (ร้อยละ 34.5) สื อวิทยุ โทรทัศน์ (ร้อยละ 10.5)(ตาราง 7) สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 33. 33. รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 17ตาราง 7 ร้ อยละของธุรกิจพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์ จําแนกตามลักษณะการส่ งเสริม การตลาด และการประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ การส่ งเสริมการตลาดและ ร้ อยละ การประชาสั มพันธ์ ธุรกิจ รวม 100.0 ใช้วิธีออนไลน์ 9.2 ใช้วิธีออฟไลน์ 1.2 ใช้ทงออนไลน์และออฟไลน์ ั 25.7 ไม่มีการส่ งเสริ มการตลาดฯ 63.9 วิธีออนไลน์ ทใช้ 1/ ี โฆษณาทางอีเมล์ 55.0 โฆษณาผ่านแบนเนอร์ บนเว็บไซต์ต่าง ๆ 33.1 โฆษณาทาง Search Engine 31.4 โฆษณาผ่านเว็บบอร์ด ตามเว็บไซต์ 28.4 ประชาสัมพันธ์สือสังคมออนไลน์ เช่น Face book Twitter เป็ น 13.8 ต้น การตลาดผ่านนายหน้าหรื อตัวแทนประชาสัมพันธ์ 6.4 โฆษณาผ่านโทรศัพท์มือถือ 1.7 อืนๆ 0.6 วิธีออฟไลน์ ทใช้ 1/ ี แผ่นพับ/โบรชัวร์/นามบัตร 67.8 สื อสิ งพิมพ์ นิตยสาร นสพ. 60.5 ป้ าย โปสเตอร์ Billboard 34.5 ออกงานประชาสัมพันธ์สินค้าหรื อบริ การตามงานต่าง ๆ 27.0 สื อวิทยุ โทรทัศน์ 10.5 อืนๆ 0.4หมายเหตุ : 1/ ตอบได้ มากกว่ า 1 คําตอบ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ
 34. 34. 18 รายงานผลที สําคัญ สํารวจสถานภาพการพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 2) วัตถุประสงค์ การใช้ เว็บไซต์ ส่ วนใหญ่ ของธุ รกิ จ e-Commerce จะใช้เว็บไซต์เพือเพิมช่ องทางการสังซื อสิ นค้า/บริ การ (ร้อยละ 77.4) รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ (ร้อยละ 68.5) เพืออํานวยความสะดวกกับผูบริ โภค (ร้อยละ 66.6) ้ส่ วนวัตถุประสงค์อืน ๆ รายละเอียดตามตาราง 8ตาราง 8 ร้ อยละของธุ รกิจพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ จําแนกตามวัตถุประสงค์ ของการใช้ เว็บไซต์ วัตถุประสงค์ ของการใช้ เว็บไซต์ 1/ ร้ อยละ เพิมช่องทางการสังซื อสิ นค้า/บริ การ 77.4 ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริ การ 68.5 ั ้ อํานวยความสะดวกให้กบผูบริ โภค 66.6 ลดต้นทุนการบริ หารจัดการ 44.7 ตามกระแสนิยมและความ ทันสมัย 34.7 อืนๆ 5.9หมายเหตุ : 1/ ตอบได้ มากกว่ า 1 คําตอบ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ

×