Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SmartPurse
        Internet Payment
  คูมือการใชงานชองทางการชําระเงิน
       ผานอินเตอรเน็ต
    ...
Smart Purse Internet Payment
สารบัญ

วิธีการใชงานผานชองทางอินเตอรเน็ต

                      ...
Smart Purse Internet Payment       ขั้นตอนการชําระคาสินคาผานอินเตอรเน็ต
               1

...
Smart Purse Internet Payment
  2. แสดงหนาจอกําลังโหลดขอมูล
                  4
Smart Purse Internet Payment
    1

                                       ...
Smart Purse Internet Payment
4. ระบบจะทําการประมวลผล หนาจอจะแสดงขอความดังนี้ “กําลังดําเนินการ กรุณาอยาดึงบัตรออกขณ...
Smart Purse Internet Payment
5. เมื่อประมวลผลเสร็จ หนาจอจะแสดงขอความดังนี้ “การชําระเงินเสร็จสมบูรณ กรุณาตรวจสอบสถา...
Smart Purse Internet Payment
6. หนาจอจะแสดงขอมูลรายละเอียดของการซื้อสินคาในครั้งนี้ รวมถึง เลขที่อางอิงการตัดเงิน ...
Smart Purse Internet Payment
7. จะมีหนาตางการสั่งพิมพขึ้นมา ใหเลือกเครื่อง Printer และกดปุม Print
      ...
Smart Purse Internet Payment
8. จากนั้นกดที่ปุม เสร็จสิ้น
                10
Smart Purse Internet Payment
9. หนาจอจะแสดงขอความ Payment Completed และ สรุปรายละเอียดการสังซื้ออีกครั้ง
      ...
Smart Purse Internet Paymentหนาจอการเกิด Error
หนาจอการเกิด Error : 0118
กรณี บัตรยังไมไดเปดใชงาน หนาจอจะฟ...
Smart Purse Internet Payment


หนาจอการเกิด Error : 0059
กรณี บัตรถูกดึงออกระหวางทํารายการ หนาจอจะฟอง Error : 0059...
Smart Purse Internet Payment


หนาจอการเกิด Error : 5112
กรณี ยอดเงินคงเหลือในบัตรไมพอสําหรับการชําระเงิน หนาจอจะฟ...
Smart Purse Internet Payment


หนาจอการเกิด Error : 0117
กรณี ขณะระบบกําลังตัดเงินหากดึงบัตรออกหนาจอจะฟอง Error : 0...
Smart Purse Internet Payment
เมื่อให Click ที่ปุม Reconfirm แลว หนาจอจะขึ้นขอความวา
 “Insert SmartPurst to recon...
Smart Purse Internet Payment
หนาจอจะแสดง ขอมูลของบัตร Smart Purse ในสวนของ
    Card Serial Number (รหัสบัตร)
  ...
Smart Purse Internet Payment
หนาจอจะแสดงการรายละเอียดอีกครั้ง สามารถ Click ที่ ปุม ... เพื่อแสดงขอมูลรายละเอียดของก...
Smart Purse Internet Payment
หนาจอจะแสดงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับขอมูลของการทําธุรกรรม โดยจะแสดงขอมูลดังนี้
   ...
Smart Purse Internet Payment
หนาจอจะแสดงการ Reconfirm อีกครั้ง ให Click ที่ Close
               ...
Smart Purse Internet Payment


หนาจอการเกิด Error : 1054
กรณี ดึงบัตรออก หรือ การสื่อสารขัดของจะเกิด Error : 1054
วิ...
Smart Purse Internet Payment
จะแสดงหนาจอ Payment with SmartPG is Error
วิธีการแกไข ให Click ที่คําวา Click here เพ...
Smart Purse Internet PaymentTrouble Shooting
หนาจอจะแสดง Trouble Shooting แสดง วิธีการแกปญหาการใชงานระบบ PG
เร...
Smart Purse Internet Payment
หนาจอจะแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของขอมูลที่ Click ไปดู
                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smart Purse Internet Payment User Manual

1,226 views

Published on

Thailand Smart Purse Internet Payment User Manual

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smart Purse Internet Payment User Manual

 1. 1. SmartPurse Internet Payment คูมือการใชงานชองทางการชําระเงิน ผานอินเตอรเน็ต Version 1.0 5 July, 2007 Thai Smart Card Co.,Ltd. 191 Silom Complex Building, 27th Floor, Room 2 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok Thailand 10500
 2. 2. Smart Purse Internet Payment สารบัญ วิธีการใชงานผานชองทางอินเตอรเน็ต หนา ขั้นตอนการชําระคาสินคาผานอินเตอรเน็ต 3 หนาจอการเกิด Error บัตรยังไมไดเปดใชงาน หนาจอจะฟอง Error : 0118 12 บัตรถูกดึงออกระหวางทํารายการ หนาจอจะฟอง Error : 0059 13 ยอดเงินคงเหลือในบัตรไมพอสําหรับการชําระเงิน หนาจอจะฟอง Error : 5112 14 ขณะระบบกําลังตัดเงินหากดึงบัตรออกหนาจอจะฟอง Error : 0117 15 ดึงบัตรออก หรือ การสื่อสารขัดของจะเกิด Error : 1054 21 Trouble Shooting 23 2
 3. 3. Smart Purse Internet Payment ขั้นตอนการชําระคาสินคาผานอินเตอรเน็ต 1 2 1. เมื่อทําการเลือกซื้อสินคาและวิธีการชําระเงินผานบัตร Smart Purse แลว จะขึ้นหนาจอ Terms of service ใหอานเงื่อนไขที่แสดงใหเรียบรอย ถายอมรับจึง Click เลือกที่ชองสี่เหลี่ยม (1) และ Click ที่ปุม Agree (2) หมายเหตุ ใหเสียบบัตรคางไวที่เครื่องอานบัตร 3
 4. 4. Smart Purse Internet Payment 2. แสดงหนาจอกําลังโหลดขอมูล 4
 5. 5. Smart Purse Internet Payment 1 3 2 5 4 3. เมื่อระบบโหลดขอมูลเรียบรอยแลว หนาจอจะแสดงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการซื้อสินคา ดังนี้ - สวนที่ (1) แสดงหมายเลขบัตร, ยอดเงินในบัตรของลูกคา, ยอดแตมสะสมในบัตรของลูกคา - สวนที่ (2) แสดงขอมูลการสั่งซื้อในครั้งนี้วาซื้อสินคาประเภทใด - สวนที่ (3) แสดงขอมูลรานคา (ชื่อรานคา, เลขที่สั่งซื้อของ, หมายเลขรายการชําระเงิน) รายการชําระเงิน (จํานวนเงินที่ชําระ, จํานวนแตมที่ไดรับ) ยอดคงเหลือหลังการรับชําระ (ยอดเงินคงเหลือ, แตมสะสม) เมื่อตรวจสอบรายการทั้งหมดถาถูกตองให Click ที่ปุม ชําระเงิน (4) หมายเหตุ ถาตรวจสอบแลวไมถูกตอง หรือ ตองการแกไขขอมูล ให Click ที่ปุม ยกเลิก (5) 5
 6. 6. Smart Purse Internet Payment 4. ระบบจะทําการประมวลผล หนาจอจะแสดงขอความดังนี้ “กําลังดําเนินการ กรุณาอยาดึงบัตรออกขณะ ดําเนินการ” ใหรอสักครู 6
 7. 7. Smart Purse Internet Payment 5. เมื่อประมวลผลเสร็จ หนาจอจะแสดงขอความดังนี้ “การชําระเงินเสร็จสมบูรณ กรุณาตรวจสอบสถานะจาก รานคา” ให Click ที่ปุม ตกลง 7
 8. 8. Smart Purse Internet Payment 6. หนาจอจะแสดงขอมูลรายละเอียดของการซื้อสินคาในครั้งนี้ รวมถึง เลขที่อางอิงการตัดเงิน ให Click ที่ปุม พิมพ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 8
 9. 9. Smart Purse Internet Payment 7. จะมีหนาตางการสั่งพิมพขึ้นมา ใหเลือกเครื่อง Printer และกดปุม Print 9
 10. 10. Smart Purse Internet Payment 8. จากนั้นกดที่ปุม เสร็จสิ้น 10
 11. 11. Smart Purse Internet Payment 9. หนาจอจะแสดงขอความ Payment Completed และ สรุปรายละเอียดการสังซื้ออีกครั้ง ่ 11
 12. 12. Smart Purse Internet Payment หนาจอการเกิด Error หนาจอการเกิด Error : 0118 กรณี บัตรยังไมไดเปดใชงาน หนาจอจะฟอง Error : 0118 วิธีการแกไข ผูถือบัตรตองนําบัตรไป Activate กอน โดยสามารถนําบัตรไป Activate ไดที่ ราน 7-11 หรือรานคา ที่ซื้อบัตร หมายเหตุ Function ปุมเปดใชงานยังไมสามารถใชได 12
 13. 13. Smart Purse Internet Payment หนาจอการเกิด Error : 0059 กรณี บัตรถูกดึงออกระหวางทํารายการ หนาจอจะฟอง Error : 0059 วิธีการแกไข ใหลองเสียบบัตรที่เครื่องอานบัตรอีกครั้ง แลว Click ที่ปุม ลองใหม 13
 14. 14. Smart Purse Internet Payment หนาจอการเกิด Error : 5112 กรณี ยอดเงินคงเหลือในบัตรไมพอสําหรับการชําระเงิน หนาจอจะฟอง Error : 5112 วิธีการแกไข เติมเงินลงบัตรใหเพียงพอจํานวนที่ตองการชื้อของ 14
 15. 15. Smart Purse Internet Payment หนาจอการเกิด Error : 0117 กรณี ขณะระบบกําลังตัดเงินหากดึงบัตรออกหนาจอจะฟอง Error : 0117 วิธีการแกไข ใหเสียบบัตร แลว Click ที่ปุม Reconfirm 15
 16. 16. Smart Purse Internet Payment เมื่อให Click ที่ปุม Reconfirm แลว หนาจอจะขึ้นขอความวา “Insert SmartPurst to reconfirm transaction กรุณาเสียบบัตร Smart Purse เพื่อยืนยันธุรกรรมการชําระเงิน” ใหเสียบบัตร แลว Click ที่ปุม OK 16
 17. 17. Smart Purse Internet Payment หนาจอจะแสดง ขอมูลของบัตร Smart Purse ในสวนของ Card Serial Number (รหัสบัตร) Current Balance (THB) (ยอดเงินในบัตร) (บาท) Current Points (แตมในบัตร) ใหตรวจสอบความถูกตองแลว Click ที่ปุม Confirm 17
 18. 18. Smart Purse Internet Payment หนาจอจะแสดงการรายละเอียดอีกครั้ง สามารถ Click ที่ ปุม ... เพื่อแสดงขอมูลรายละเอียดของการชําระเงินใน ครั้งนี้ 18
 19. 19. Smart Purse Internet Payment หนาจอจะแสดงรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับขอมูลของการทําธุรกรรม โดยจะแสดงขอมูลดังนี้ • Reference ID (รหัสอางอิง) • Transaction Date (วันที่ทําธุรกรรม) • SPG ID (รหัสผูใหบริการ) • SPG Name (ผูใหบริการ) • SPG Order ID (รหัสการสั่งซื้อ) • SPG Phone (หมายเลขโทรศัพท) • Last Balance (THB) (ยอดเงินกอนตัด) (บาท) • Amount (THB) (ยอดเงินธุรกรรม) (บาท) • Description (รายละเอียดธุรกรรม) ให Click ที่ปุม OK 19
 20. 20. Smart Purse Internet Payment หนาจอจะแสดงการ Reconfirm อีกครั้ง ให Click ที่ Close 20
 21. 21. Smart Purse Internet Payment หนาจอการเกิด Error : 1054 กรณี ดึงบัตรออก หรือ การสื่อสารขัดของจะเกิด Error : 1054 วิธีการแกไข ใหเสียบบัตร แลว Click ที่ปุม ตกลง 21
 22. 22. Smart Purse Internet Payment จะแสดงหนาจอ Payment with SmartPG is Error วิธีการแกไข ให Click ที่คําวา Click here เพื่อกลับเขาสูหนาจอของการแสดงขอมูลการซื้อสินคาอีกครั้ง 22
 23. 23. Smart Purse Internet Payment Trouble Shooting หนาจอจะแสดง Trouble Shooting แสดง วิธีการแกปญหาการใชงานระบบ PG เราสามารถ Click เลือกที่หัวขอที่เราตองการได หรือ เลือนลูกศรลงมาเพื่อดูขอมูลทั้งหมด (ทุกหัวขอ) 23
 24. 24. Smart Purse Internet Payment หนาจอจะแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของขอมูลที่ Click ไปดู 24

×