Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Facebook Fan Page Major Change Feb 2011

3,225 views

Published on

Facebook มีการเปลี่ยนแปลง Fan Page ครั้งยิ่งใหญ่ มาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง มีอะไรที่ดี และอะไรที่ไม่ดี

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Facebook Fan Page Major Change Feb 2011

 1. 1. New Facebook Fanpage 14/02/2011
 2. 2. Agenda• 5 Major Change• Minor Change
 3. 3. Major Change
 4. 4. 5 Major change1. Photo2. Navigation3. Wall Filters4. Admin View5. Settings
 5. 5. 1.Photo ข้ อดี สามารถสร้ างสรรค์ผลหน้ าแฟนเพจให้ น่าสนใจยิ่งขึ ้นได้ ข้ อเสีย ช่วงแรกอาจจะเกิดความสับสนเล็กน้ อยรูปภาพจะเปลี่ยนมาโชว์ด้านบนของ Page ทังหมด 5 รูปโดยการโชว์รูปภาพจะเป็ นการ สุ่ม ไม่ ้สามารถเรี ยงลาดับรูปแบบ New Profile page ได้
 6. 6. 2.Navigation ข้ อดี สามารถใส่ Tab เยอะๆ ได้ โดยไม่ต้องกลัว user จะไม่เห็น ข้ อเสีย ช่วงแรกอาจจะเกิดความสับสนเล็กน้ อย เพราะความเด่นของเมนูจะน้ อยกว่าแบบ เก่าTab เมนูจะเปลี่ยนจากด้ านบนมาอยู่ด้านข้ างแทน และจะเพิมหัวข้ อ Admin View เข้ ามา ่
 7. 7. 3.Wall Filters ข้ อดี สามารถให้ Admin ทางานได้ สะดวกมากขึ ้น ทังการ ้ Monitor และการเช็ค Feedback ของ Content ที่ได้ รับความสนใจได้ ง่ายขึ ้น ข้ อเสีย User จะเกิดการสับสนในช่วงแรกว่าทาไม Content ที่เขาโพสไปไม่ขึ ้นเป็ นข้ อความแรกที่หน้ า Wallการเรี ยงลาดับของเนื ้อหาใน Wall เปลี่ยนไป แทนที่จะเรี ยงจากโพสท์ล่าสุด กลายเป็ นโพสท์ที่มีความน่าสนใจก่อนแต่ Admin จะมี Menu เพิมมาคือ Admin View ซึงเอาไว้ ให้ Admin ดูลาดับการ ่ ่โพสล่าสุดของ User ได้
 8. 8. 4.1 Admin View ข้ อดี สามารถให้ Admin ทางานได้ สะดวกมากขึ ้น ทังการ ้ Monitor และการเช็ค Feedback ของ Content ที่ได้ รับความสนใจได้ ง่ายขึ ้น ข้ อเสีย User จะเกิดการสับสนในช่วงแรกว่าทาไม Content ที่เขาโพสไปไม่ขึ ้นเป็ นข้ อความแรกที่หน้ า WallUser View : การแสดง Content หน้ า Wall จะไม่เรี ยงลาดับจากการโพส ล่าสุดเหมือนเมื่อก่อน แต่จะโชว์ Content ที่ได้ รับความสนใจมากที่สดในช่วงเวลานึงของวันนันๆ ุ ้ขึ ้นมาล่าสุดก่อนAdmin View : Admin สามารถเลือกดูโพสล่าสุดของ Fan page ได้ และสามารถเลือกซ่อนข้ อความที่ไม่ต้องการได้
 9. 9. 4.2 Admin View ข้ อดี Admin สามารถโพสข้ อความในเพจโดยเป็ นฐานะ User คนนึงได้ ทาให้ สามารถทางานได้ สะดวกมากขึ ้น ข้ อเสีย User จะไม่เกิดผลกระทบอะไรตังค่าได้ วาตัว Admin จะโพสต์ใน Pages ในฐานะบุคคลหรื อตัว Pages เอง และ สามารถเลือกให้ ้ ่Fanpage มีการแจ้ งเตือน (Facebook Notification) และส่งข้ อความมาที่ E-Mail ของเราได้เช่นกัน
 10. 10. 5.Settingsการตังค่าอื่นๆ เช่นจะให้ มี notifications ขึ ้นมัย, ให้ แจ้ งเตือนทางอีเมลถ้ ามีอปเดตมัย, จะ ้ ้ ั ้add Pages อื่นๆ มาเป็ นพันธมิตร (โชว์ใน Pages เราด้ านซ้ าย)
 11. 11. Conclude• การปรับเปลี่ยนครังนี ้เพื่อให้ Admin ของเพจนันๆ สามารถทาการ Monitor ้ ้ และการตรวจเช็ค Feedback ได้ ง่ายขึ ้น• ปรับเปลี่ยนให้ หน้ าตาเรี ยบง่ายมากขึ ้นเพื่อให้ ใช้ งานสะดวกไม่ซบซ้ อน ั
 12. 12. Minor Change • สามารถเปลี่ยนหมวดหมูของ Page ได้ เรื่ อยๆ ่ • ตังคากรองคาไม่เหมาะสมได้ (ภาษาอังกฤษ) ้ • ขนาดรูปโปรไฟล์ลดจาก 200 x 600 มาเป็ น 180 x 540*Facebook จะทาการปรับเปลี่ยนหน้ า Facebook Fanpage เป็ นแบบใหม่ทงหมดในวันที่ 10 มีนาคม ั้

×