E-Marketplace V1.10

7,117 views

Published on

E-Marketplace

Published in: Education, Business

E-Marketplace V1.10

 1. 1. e-Marketplace Structure โครงสรางของตลาดอิเล็กทรอนิกส โดย : ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ( ป้อม ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด www.ThaiSecondhand.com www.TARAD.com อุปนายก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ( www.ThaiEcommerce.org) ที่ปรึกษา สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (www.Webmaster.or.th) E-Mail : [email_address] URL : www.Pawoot.com
 2. 2. Agenda <ul><li>Current Import-Export Thai info </li></ul><ul><ul><li>Traditional Way (trade show, ..) </li></ul></ul><ul><li>What is E-Marketplace </li></ul><ul><li>Global E-marketplace Info </li></ul><ul><ul><li>Sample of E-marketplace (Vertical, Horizontal Market) Domestic-inter </li></ul></ul><ul><li>How they trade and sale (Process) </li></ul><ul><ul><li>Product, Price, Target, Step & process, Document, Payment, shipping, Custom, สินค้าต้องห้าม ( พร้อมตัวอย่างทุกหัวข้อ ) </li></ul></ul><ul><li>How to create your own business on E-Marketplace (Alibaba, TARADb2b) </li></ul><ul><li>Tips & Techniques ( สิ่งควรทำ สิ่งที่ต้องระวัง ) </li></ul><ul><ul><li>( ทุกหัวข้อเพิ่ม case study เข้าไปด้วย ) </li></ul></ul>
 3. 3. World Internet Users and Population Stats updated on June 30, 2008 . Source : http :// www . internetworldstats . com / stats . htm
 4. 7. <ul><li>ประเทศต่าง ๆ มีความแตกต่างกันในด้านทรัพยากรธรรมชาติ  </li></ul><ul><li>ประเทศต่าง ๆ มีความสามารถในการผลิตไม่เหมือนกัน  </li></ul><ul><li>ประเทศต่าง ๆ มีความแตกต่างกันในด้านลักษณะทางกายภาพ เช่น สภาพดิน สภาพอากาศ และภูมิประเทศต่างกัน </li></ul>The Reason why they have International trade?
 5. 8. <ul><li>เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศ  </li></ul><ul><li>ทำให้เกิดการแบ่งงานกันทำ  </li></ul><ul><li>เกิดการแข่งขันกันด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ </li></ul><ul><li>เกิดความชำนาญเฉพาะอย่างในการผลิตสินค้าที่ถนัดอย่างต่อเนื่อง </li></ul>Benefit for International Trade
 6. 9. Current Thailand Ex por t <ul><li>ตลาดส่งออกสำคัญของประเทศไทย 5 ประเทศแรก </li></ul><ul><ul><li>ประเทศสหรัฐอเมริกา 4. ประเทศมาเลเซีย </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเทศญี่ปุ่น 5. ประเทศสิงคโปร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเทศจีน </li></ul></ul>มูลค่า  :  ล้านบาท ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
 7. 10. Current Thailand Impor t <ul><li>ตลาดนำเข้าสำคัญของประเทศไทย 5 ประเทศแรก </li></ul><ul><ul><li>ประเทศญี่ปุ่น 4. ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเทศจีน 5. ประเทศมาเลเซีย </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเทศสหรัฐอเมริกา </li></ul></ul>มูลค่า  :  ล้านบาท ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
 8. 11. สรุปการส่งออก - นำเข้าสินค้าของประเทศไทยในปี 2007 การส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 17 การนำเข้าจะขยายตัวในกรอบร้อยละ 28-30 ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุลประมาณ 1.3-4.1 พันล้านดอลลาร์ฯ ** ธุรกิจส่งออกจำเป็นต้องมีการค้นหาตลาดใหม่มากขึ้น เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ** Current Tha iland Export-Import ที่มา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (Kasikorn Research)
 9. 12. How to start being International Traders?
 10. 13. 1. เป็นผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย ดี ???? ( นำเข้า หรือ ส่งออก ) ผู้ซื้อ ( Importer ) : นำสินค้าเข้ามาเพื่อขายต่อในประเทศ สามารถทำกำไรได้มากเมื่อค่าเงินบาทแข็ง ผู้ขาย ( Exporter ) : ส่งออกสินค้าเพื่อขายไปยังต่างประเทศ สามารถทำกำไรได้มากเมื่อค่าเงินบาทอ่อน Process to be International Trader
 11. 14. 2. คัดเลือกสินค้ามาขาย ( กรณีส่งออก ) มีสินค้าอยู่แล้ว ? หรือจับเสือมือเปล่า ? ผลิตสินค้าเอง (Suppliers) สามารถควบคุมจำนวนการผลิต - การส่ง มีความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้า จับเสือมือเปล่า (Traders) ไม่สามารถควบคุมจำนวนการผลิต - การส่ง แต่ไม่มีความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้า Process to be International Trader
 12. 15. 2. คัดเลือกสินค้ามาขาย ( กรณีส่งออก ) มีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนต่ำ ขายสินค้าได้ถูก “ ระวังเรื่องสินค้าต้องกำกัด ” หรือ “ สินค้าต้องห้าม ” Process to be International Trader สินค้าต้องกำกัด ได้แก่สินค้าที่รับขนส่งได้เฉพาะกรณีได้รับอนุญาตจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติตามข้อบังคับครบถ้วนก่อน สินค้าต้องห้าม ได้แก่สินค้าที่ห้ามนำออกนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด
 13. 16. 3. ราคาสินค้าสำหรับการขาย ( กรณีส่งออก ) ต้นทุนสินค้า + กำไรที่คาดหวัง (Product Cost + Profit) ค่าขนส่งทางรถยนต์ (Cost Transportation) ค่าขนส่งทางรถไฟ / ค่าระวางเรือ / ค่าขนส่งทางอากาศ (Cost Freight) ค่าประกันภัยสินค้า (Cost Insurance) Total “Export Price” >> อย่างไรก็ตามแล้วแต่ตกลงตามเงื่อนไข “ Incoterm” Price for Exporting
 14. 17. Incoterm คืออะไร ? Incoterm คือข้อกำหนดในการขนส่งสินค้า ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน แต่ที่นิยมได้แก่ EXW: ผู้ขายได้จัดให้สินค้าพร้อมสำหรับการส่งมอบ ณ สถานที่ของผู้ขายเอง FOB: ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ CIF: ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง Price for Exporting
 15. 18. 4. รูปแบบการชำระเงินมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ 1. ชำระเงินด้วย Credit Term: 30Days / 60Days / 90Days เปิดบัญชีเงินเชื่อ 2. ชำระเงินด้วย L/C at Sight, T/R ( การกู้เงินโดยเอาสินค้าประกัน ) 3. ชำระเงินด้วย Advance Payment ชำระล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วน Term of Payment
 16. 19. L/C คืออะไร ? L/C หรือ Letter of Credit คือ ตราสารที่ธนาคาร หนึ่ง ซึ่งเรียกว่า Issuing Bank เป็นผู้ออกตามคำของลูกค้า ( Accountee) ของตนเพื่อรับรองแก่ผู้ขาย (Export) ว่าจะได้รับเงินค่าสินค้า ถ้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง โดยการจ่ายเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้กับอีกธนาคารหนึ่ง ( ประเทศผู้ขาย ) โดยผู้ขายจะต้องนำตั๋วแลกเงิน พร้อมเอกสารการส่งออก Term of Payment
 17. 20. Document for International Trade? 1) Official Invoice - Custom Invoice, Consular Invoice 2) Commercial Invoice 3) Sale Contract - Proforma Invoice - Purchase Order - Sale Confirmation 1. Commercial Documents
 18. 21. Document for International Trade? 2. Government Documents 1) ใบรับรองต้นกำเนิด ( Certificate of Origin) 2) ใบรับรองการตรวจสินค้า ( Certificate of Inspection) 3) ใบรับรองสุขอนามัย (Certificate of Health) 4) ใบแสดงรายละเอียดบรรจุหีบห่อสินค้า ( Packing Listing) 5) ใบแสดงรายการน้ำหนักสินค้า (Weight List) 6) ใบรับรองแสดงน้ำหนักสินค้า ( Weight certificate) 7) เอกสารควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราในการส่งสินค้าเข้า - ออก 8) เอกสารการปล่อยสินค้า (Delivery Order : D/O)
 19. 22. Document for International Trade? 3. Transportation Documents 1) ใบตราส่งสินค้า ( Bill of Lading : B/L) 2) หนังสือรับรอง (Letter of Guarantee : L/G) 3) ใบพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (Airway Bill) 4) ใบพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ (Parcel Post receipt) 5) ใบตราส่งของรถไฟ (Railway Bill)
 20. 23. Document for International Trade? 4. Insurance Documents กรมธรรม์ประกันภัย ( Insurance Certificate) 5. Payment Documents 1 ) ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange or Draft) 2) Trust Receipt : T/R
 21. 24. E-Marketplace คือ ? <ul><li>ตลาดนัดขนาดใหญ่ ที่มีการรวบรวมเว็บไซต์ของร้านค้าและบริษัทต่างๆ มากมาย โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าเอาไว้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าไป ดูสินค้าภายในร้านค้าต่างๆ ภายในตลาดได้อย่างง่ายดายและสะดวก แบ่งออกเป็น </li></ul><ul><li>E-Marketplace ภายในประเทศ เช่น TARAD.com, ThaiTambon.com </li></ul><ul><li>E-Marketplace ภูมิภาค / โลก เช่น www.alibaba.com </li></ul>
 22. 25. ITEC5611 S. Kungpisdan Types of E-Marketplaces <ul><li>E-Marketplaces for B2C: </li></ul><ul><ul><li>storefronts and Internet malls </li></ul></ul><ul><li>E-Marketplaces for B2B: </li></ul><ul><ul><li>Private e-marketplaces </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>sell-side e-marketplaces, buy-side e-marketplaces </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Public e-marketplaces </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>exchanges </li></ul></ul></ul>
 23. 26. How do E-marketplaces work? <ul><li>They offer one or more of the following methods of identification and selection: </li></ul><ul><ul><li>Catalogues </li></ul></ul><ul><ul><li>Auctions </li></ul></ul><ul><ul><li>Negotiation (RFB, RFQ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Exchange </li></ul></ul><ul><ul><li>Shop fronts </li></ul></ul>
 24. 27. ITEC5611 S. Kungpisdan The Elements and Mechanisms of an Electronic Market
 25. 28. S. Kungpisdan What is E-Marketplace <ul><li>Have three main functions: </li></ul><ul><li>Matching buyers and sellers; </li></ul><ul><li>Facilitating the exchange of information, goods, services, and payments </li></ul><ul><li>Providing an institutional infrastructure, (Legal and regulatory framework) </li></ul>
 26. 29. ITEC5611 S. Kungpisdan Functions of a Market
 27. 30. ITEC5611 S. Kungpisdan Market space components <ul><ul><li>Front end </li></ul></ul><ul><li>Customers interact, including the seller’s portal, electronic catalogs, a shopping cart, a search engine, and a payment gateway </li></ul><ul><ul><li>Back end </li></ul></ul><ul><li>Inventory management, purchasing The activities that support online order-taking. It includes fulfillment from suppliers, payment processing, packaging, and delivery </li></ul>
 28. 31. ITEC5611 S. Kungpisdan Online vs Paper Catalogs
 29. 32. How do E-marketplaces work? <ul><li>They offer three levels of service: </li></ul><ul><li>Identify buyers/sellers </li></ul><ul><li>Select a buyer/seller </li></ul><ul><li>Identify, select and complete a transaction </li></ul>
 30. 33. E-marketplace checklist <ul><ul><li>Critical mass </li></ul></ul><ul><ul><li>Revenue charges </li></ul></ul><ul><ul><li>Security </li></ul></ul><ul><ul><li>Technological requirements </li></ul></ul><ul><ul><li>Trust </li></ul></ul><ul><ul><li>Privacy </li></ul></ul>
 31. 34. www.ThaiTambon.com <ul><li>B2C Model </li></ul><ul><li>ตลาดกลางสินค้า OTOP </li></ul><ul><li>สินค้าจากหลายๆ จังหวัด </li></ul>
 32. 35. www.TARAD.com <ul><li>B2C Model </li></ul><ul><li>ตลาดนัดออนไลน์ของไทย </li></ul><ul><li>บริการเปิดเว็บไซต์ร้านค้า ฟรี .! </li></ul><ul><li>มีร้านค้า แสนกว่าร้านค้า </li></ul><ul><li>สินค้าเกือบล้านรายการ </li></ul>
 33. 36. www.TARADb2b.com <ul><li>B2b model </li></ul><ul><li>ตลาดค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ </li></ul><ul><li>รองรับ 5 ภาษา ( ไทย - จีน - อังฤษ - เวียตนาม - ญี่ปุ่น ) </li></ul><ul><li>ค้าขายได้ฟรี .! </li></ul>
 34. 37. www.FoodMarketExchange.com <ul><li>ตลาดกลางด้านอาหาร หลากหลายประเภทเช่น ข้าว , กุ้ง , ไก้ , ผัก ฯลฯ </li></ul><ul><li>มีบริการประมูลสินค้า </li></ul>
 35. 38. www . ec21 . com <ul><li>E-MarketPlace ของเกาหลี </li></ul>
 36. 39. E-Market Place <ul><li>International </li></ul><ul><li>www.Alibaba.com </li></ul><ul><li>www.ec21.com </li></ul><ul><li>www.europages.com </li></ul><ul><li>www3.kompass.com </li></ul><ul><li>www.wtca.org </li></ul><ul><li>www.b2bexploer.com </li></ul><ul><li>www.verticalzoom.com </li></ul><ul><li>eng.bestsme.com ของเกาหลี </li></ul><ul><li>www.eceurope.com </li></ul><ul><li>www.ecplaza.net </li></ul><ul><li>www.rusbiz.com </li></ul><ul><li>Local </li></ul><ul><li>www.TARAD.com </li></ul><ul><li>www.ThaiSecondhand.com </li></ul><ul><li>www.Thailand.com </li></ul><ul><li>www.bangkrasor.com </li></ul><ul><li>www.worldtradeAA.com </li></ul><ul><li>www.foodmarketexchange.com </li></ul><ul><li>www.veloshopping.com </li></ul><ul><li>www.thai2m.com </li></ul><ul><li>www.wethai.com </li></ul><ul><li>www.comsaving.com </li></ul><ul><li>www.lanabiz.com </li></ul><ul><li>www.shoppingthai.com </li></ul>ดูรายชื่อทั้วหมดที่ www.pawoot.com
 37. 40. THAIAOCHI FRUITS CO LTD alibaba.com tradenote.net asia.ru tootoo.com packagingmachines1.com china-haijia.com “ One company multi-”marketplace
 38. 41. What is เว็บไซต์ B2B E-Marketplace ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งซื้อขายออนไลน์ ที่ได้เชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมากทำการติดต่อซื้อขายด้วยวิธีรับส่งใบเสนอราคา ปัจจุบันถือหุ้น 40% โดย Yahoo ด้วยมูลค่า 1,000 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
 39. 42. What is South America 3% India 8% China 7% South East Asia 13% EU 9% UK 6 % US 18% Middle East 4% Australia 3% Canada 3 % With over 4.4 million registered members from 200 countries & regions, it’s truly a global community
 40. 43. Search Alibaba International - B2B Alibaba China - B2B Taobao – C2C & B2C Shop Choose Transact Pay China Wholesalers Overseas Buyers/Importers Consumers Exporters China Wholesalers Retailers/ Power Sellers
 41. 45. Start with ทำการลงทะเบียนโดยการเลือกที่ Join Free กรณีที่เคยลงไว้แล้วให้เลือกที่ Sign in
 42. 46. Start with ทำการกรอกข้อมูลธุรกิจ 1. ทำการเลือก “ Both” 2. กรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อ 3. กรอก E-mail และสร้าง Password เพื่อเข้าใช้งาน
 43. 47. Start with 1) กรอกข้อมูลสินค้าเราบน Textbox “ 3 ทางเลือกในการจัดทำเบื้องต้น ” 2) กรอกสินค้าเพื่อเตือนด้วย Trade Alert 3) ใช้บริการ Trustpass
 44. 48. <ul><li>ระบบส่วนกลาง My Alibaba </li></ul><ul><li>ระบบจัดการข้อมูล - รูปภาพสินค้า </li></ul><ul><li>( ฟรีสำหรับสินค้า 50 ชิ้นแรก ) </li></ul><ul><li>ระบบจัดการการขายสินค้า My Selling Leads </li></ul><ul><li>ประกาศความต้องการขาย </li></ul><ul><li>- ระบบจัดการ Promotion สินค้า </li></ul>
 45. 50. TrustPass???? การแสดงผลสินค้าด้วยอันดับที่สูงกว่า เข้าหาผู้ซื้อโดยไม่มีข้อจำกัด ทำการลงสินค้าได้ไม่จำกัดจำนวน (Unlimited Product Online) สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ** ราคา 1 ปี $589 x 35 บาท = 20,615 บาท **
 46. 51. Success with “ มีใบเสนอราคาเข้ามาหา 30-40 รายการต่อสัปดาห์ หลังเข้าร่วม TrustPass Member”
 47. 52. E-Marketplace ที่อื่นๆ มีอยู่ทัวโลก
 48. 53. E-Marketplace ที่อื่นๆ มีอยู่ทัวโลก 100Sell.com Free trade lead listings http://www.100sell.com/ 1st World Trade Portal Free trade lead listings http://www.1stworldtradeportal.com/ 20un Free trade lead listings and directory of importers and exporters http://www.20un.com/ AA TRADEnet Free trade leads and other useful information for companies, entrepreneurs, traders and other commercial subjects operated by the Czech Association for Enterprise Development http://www.tradenet.cz/ Afaceri Online B2B marketplace with free Trade Leads, Showrooms and Directory - target Romanian, European and International companies. http://afacerionline.com/ Algomtl.Com Free trade lead listings. In English and French http://www.algomtl.com/ Alibaba Free trade lead listings. Alibaba features exporters from China. Search engine format. http://www.alibaba.com/ Allactiontrade Free trade lead listings http://www.allactiontrade.com/ Asia Trademart Free trade lead listings http://www.asiaville.com/trademart/ AsiaTrade.Com Online business bulletin board for offers to buy/sell. http://asiatrade.com/Mkt.html AsiaTradeMart.com Trade leads from Asia http://www.asiatrademart.com/ Berlinkauf Trade Leads Free trade lead listings http://www.berlinkauf.com/ Bidmix.com Searchable database of import, export, and business opportunity trade leads for international businesses. http://www.Bidmix.com/ Biz Online Trade Leads Free trade leads listings http://www.mcsmarketing.westhost.com/cgi-bin/classifieds/classifieds.cgi BizBB Free trade lead listings http://bizbb.com/ BizDiscovery Free trade lead listings form other major trade lead websites http://www.bizdiscovery.com/
 49. 54. E-Marketplace ของไทย
 50. 55. What is TARADb2b.com ผู้ให้บริการเว็บไซต์ตลาดกลางสำหรับธุรกิจและการค้าส่ง เว็บไซต์แห่งแรกที่ช่วยเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศ ด้วยรองรับได้ 5 ภาษา และรองรับระบบการซื้อการขายที่สมบูรณ์แบบที่สุด ** TARADb2b ได้รับการสนับสนุนจาก BOI-SIPA ** ทางด้าน Innovation Software ในปี 2007 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 51. 57. Function of <ul><li>ตลาดกลางสำหรับธุรกิจ และการค้าส่ง จากทั่วทุกมุมโลก </li></ul><ul><li>สนับสนุนการค้าต่างประเทศ ระบบรองรับ 5 ภาษา และโปรแกรมช่วยแปล </li></ul><ul><li>สร้าง Showroom และเพิ่มรายละเอียดสินค้า รูปภาพ และ VDO multimedia </li></ul><ul><li>รองรับการประกาศขายสินค้า (Trade Lead) </li></ul><ul><li>ติดต่อกันระหว่าง ผู้ซื้อ - ผู้ขาย ผ่านระบบเอกสารออนไลน์ (MyTARAD) </li></ul><ul><li>ระบบบอกที่ตั้งธุรกิจด้วย Google Map – Google Earth </li></ul>
 52. 58. MyTARAD <ul><li>ระบบการรับส่ง Inquiry โดยเลือกใช้ Template ต่างๆ </li></ul><ul><li>ระบบการลงประกาศขายสินค้า </li></ul><ul><li>ระบบการลงประกาศซื้อสินค้า </li></ul><ul><li>เครื่องมือช่วยบริหารการค้า Live chat Voice Over IP </li></ul><ul><li>ข้อมูลข่าวสาร อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย ข่าวธุรกิจ </li></ul>
 53. 60. 8 Powerful B2B Sales Lead Generation Techniques <ul><li>Relationship marketing สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว มากว่าเฉพาะรายการ </li></ul><ul><li>Through complementary partner referrals ขยายการขายผ่านไปยัง Partner โดยใช้โปรแกรมแนะนำ หรือบอกต่อ </li></ul><ul><li>Using search engine optimization and Internet marketing strategies ใช้ Search Engine Marketing ให้ลูกค้าเจอเรา </li></ul><ul><li>Telemarketing ราคาอาจจะสูงกว่า แต่ได้ผลลัพย์ดีกว่า น่าเชื่อมากกว่า ( VOIP ช่วยได้ ) เตรียมสคริป์การคุยที่ดีเอาไว้ </li></ul>
 54. 61. 8 Powerful B2B Sales Lead Generation Techniques <ul><li>E-Mail Marketing ส่ง e-mail ข่าวสาร ทิป - เทคนิค ในกลุ่มอุตสาหกรรมของธุรกิจคุณไปยังกลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>Direct Mail การใช้จดหมายเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพมาก เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ อีกช่องทาง แต่ต้องหาลูกค้า “ที่ใช้” ให้เจอเสียก่อน </li></ul><ul><li>Print Advertising การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยการลงโฆษณาในแม็กกาซีนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หน้าเหลือ , หนังสือเฉพาะกลุ่ม </li></ul><ul><li>Event Marketing การออก event ทำ Workshop หรือ สัมมนาออนไลน์ หรือ teleseminars หรือ Webinars </li></ul>
 55. 62. Build trust and rapport ( สร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารสัมพันธ์ ) <ul><li>Trust = ความน่าเชื่อถือ </li></ul><ul><li>Rapport = ความเป็นมิตร เป็นกันเอง </li></ul><ul><li>ต้องสร้าง Trust ก่อน แล้ว Rapport ถึงจะตามมา </li></ul><ul><li>ต้องมีตั้งใจอย่างจริงใจ ( ต้องเป็น “ผู้ช่วยให้คำแนะนำ” ก่อนจะเป้น “คนขาย” ) </li></ul><ul><li>ทำตัวให้กลมกลืนกับอีกฝั่ง ( เช่น อีกฝั่งพูดช้า พูดเพราะ คุณก็ควรปรับสภาพตาม ) </li></ul><ul><li>สร้างความเป็นมิตรกันเอง แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัว ในแนวทางเดียวกับลูกค้า ( สนิทมากขึ้น ) </li></ul><ul><li>เข้าไปมีส่วนรวมกับ “สถานะการณ์” ของอีกฝ่าย อย่างจริงใจ ( ปัญหา เรื่องต่างๆ ) </li></ul>
 56. 63. Research Customer Prospects to Improve Sales Prospecting Success <ul><li>Disqualify Your Prospects to Save Time and Money เลือกลูกค้าให้ถูกคน ไม่ใช่เอาทั้งหมด </li></ul>
 57. 64. Technologies Can Help <ul><li>Online CRM : Sugar CRM (free) </li></ul><ul><li>Affiliate Marketing : Pay Per Lead </li></ul><ul><li>International Call with VOIP </li></ul>
 58. 65. How to contact customers? 1. Message Center from E-Marketplace Service 2. E-mail Address *** Corporate Mail น่าเชื่อถือที่สุด *** 3. Instant Messaging Program MSN Messenger By Alibaba By EC21
 59. 66. How to contact customers? 4. VOIPs (Voice Over IPs) โทรทั่วโลกเริ่มต้นที่ 0.75 บาท โทรทั่วโลก เริ่มต้นที่ 0.75 บาท นาทีละบาทตลอด 24 ชม . บริการ กสท เริ่มนาทีละ 50 สต . บริการ แปซิฟิคอินเทอร์เน็ต เริ่มนาทีละ 0.75 บาท
 60. 67. กลโกงออนไลน์ Fraud Case Fraud E-Mail คืออะไร ???? Fraud E-mail หรือเรียกว่า Spam Mail เป็นจดหมายที่เราสามารถพบเห็นได้เป็นประจำกับ เว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงเช่น Alibaba, E-bay, Amazon ที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับจะตอบกลับหรือทำการคลิกเชื่อมโยง และผู้รับได้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนบุคคล ซึ่งอาจเป็น เลขที่บัตรเครดิต , Password ในการเข้าถึงข้อมูล , ข้อมูลการลงทะเบียน หรือให้โอนเงินไปให้ เป็นต้น
 61. 68. Fraud E-mail Example E-mail หลอกให้ส่งข้อมูลสำคัญกลับไปยังผู้ส่งจดหมาย
 62. 69. Fraud Technique I received a call from a man saying they have agents around the world and have seen our company on Alibaba. He said that we have the kind of products their customers are looking for. They sent me all the information about their business by fax and asked for 7% commission for their services. They then sent me a letter by mail with a printed letterhead containing the same info asking me to send a free sample and a deposit of about £790 to them so that they could show it to their big customers.   I paid a UK bank to do a background check of this company . The bank report indicated that the company was legitimate. I also searched the internet for information and found nothing suspicious. I felt safe, so I sent a total of £1000 (deposit and sample costs) to them by T/T. They always claimed their customers were going to place a big order with us sooner or later; however, we still haven’t received an order and they can no longer be contacted. They use the name of a real company to conduct fraud on the Internet. Scammers will pretend to be an agent or branch of a real registered company to convince you that they are serious. Don’t blindly rely on a Bank report. 
 63. 70. How to Protect <ul><li>  1. Check information in the local government or state websites to locate this company and then compare it with their contact information. contact the real company for further verification. For verification of UK companies   http://www.companieshouse.gov.uk//index.shtml </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. Never send payment upfront . In this case, it is strange that the supplier was requested to send payment before getting orders from the agent. Scammers know that suppliers are desperate to establish good and long-term relationships with big buyers. This allows them to make unreasonable requests, such as upfront payment. Please be vigilant if you encounter similar requests. </li></ul><ul><li>3. Give them commission only after the goods had been shipped and the whold amount of the order have been received by our company </li></ul>
 64. 71. Fraud Case : Big Purchase Order Trap I was contacted by two people from a company in Henan, . They offered me a big purchase order and invited us for a face-to-face meeting to sign the sales contract . We met in in January, 2008.  From the first day, they asked me to pay high bills for KTV (Karaoke bars) and expensive gifts after contract signed.  However, they never paid their deposit; they delayed time; and asked for even more expensive presents. When we pressured them for a deposit payment, they ran away. There were a group of people who took part in this fraud scheme. They pretended to be the company president, financing manager, accounting manager, marketing manager and banker. However, they all ran away when were asked to take their pictures . Some people only use the Internet to attract victims to their city so they can prey on them.
 65. 72. Fraud Case : Big Purchase Order Trap <ul><li>Case Analysis </li></ul><ul><li>Serious buyers usually don’t place large orders the first time ( ต้องค่อยๆ รู้จักก่อนถึงสั่ง ) </li></ul><ul><li>Scammers will send professional looking inquiries </li></ul><ul><li>Refuse their requests and leave them as soon as possible </li></ul><ul><li>check the background information of your potential business partners. </li></ul>
 66. 73. Tips to help verify a potential trade partner: <ul><li>Ask more detailed. Genuine buyers will have the patience to   wait  for your reply, and will be knowledgeable about the product you are selling; </li></ul><ul><li>Check their phone and fax numbers are correct; </li></ul><ul><li>Ask for their business address as well as their email address;   </li></ul><ul><li>Check their website URL and their Host Registration; </li></ul><ul><li>Check with the Business Registrar in their country to confirm their business is real; </li></ul><ul><li>Check out their business profile and activity; </li></ul><ul><li>Contact the Chamber of Commerce, or the Embassy of the country and ask for the Commercial Department. Check out if this company is real, the Director's name and the name of the Purchaser or Procurement Officer and their phone number </li></ul>
 67. 74. ข้อมูลศึกษาเพิ่มติม www.Pawoot.com <ul><li>ข่าวสาร - บทความ - ทิปเทคนิคการทำ </li></ul><ul><li>E-Commerce E-Marketing </li></ul><ul><li>สอบถามปัญหาได้ที่ Web Board </li></ul><ul><li>หนังสือ & สัมมนา </li></ul><ul><li>Useful Web Link </li></ul><ul><li>* รับฟรี .! ทิป - เทคนิคด้าน e-commerce และ e-marketing ส่งฟรี ทาง email ทุกเดือน สมัครฟรี .! ที่เว็บไซต์ .! </li></ul>
 68. 75. 979/71 SM Tower 25 Th Floor, Phaholyothin Rd, Samsaen-nai , Phayathai , Bangkok , 10400 Tel : 02-298-0999 (Running No.) Fax : 02-298-0645 URL : www.TARAD.co.th E-mail : Pawoot@tarad.com TARAD Dot Com.,Co.Ltd. “ Thank you” “ We are TARAD Dot Com ” The LEADER in E-Commerce Solution

×