Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน โดย สุจิตรา บุญชู รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
หัวข้อการบรรยาย 1. ความเป็นมาของกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม 2. การเก็บเงินสมทบ 3. การครอบคลุมลูกจ้าง 4. เงิน...
พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองทุนเงินทดแทน - ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 16 มีนาคม 2515 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ . ศ . ...
ความเป็นมาของกฎหมายเงินทดแทน 16 มี . ค . 2515 ประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 103 1 ม . ค . 2517 บังคับใช้คุ้มครองลูกจ้าง ใน...
ความเป็นมาของกฎหมายเงินทดแทน 1 ต . ค . 2536 ขยายความคุ้มครองลูกจ้าง ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป 15 มิ . ย ...
วัตถุประสงค์กองทุนเงินทดแทน เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงาน ให้การสนับส...
พระราชบัญญัติเงินทดแทน ไม่ใช้บังคับ <ul><li>(1) ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น </li></ul><ul><li>(2) รัฐวิสา...
นายจ้างอื่นที่ไม่ใช้บังคับ 1. นายจ้างที่ประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และ เลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี และ...
เงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน เก็บจากนายจ้าง ( สปก . ที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป ) คำนวณจากเงินค่าจ้างของลูกจ้าง อัตราตามความเส...
การคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน ประสบอันตราย เจ็บป่วยด้วยโรค - สูญเสียอวัยวะ - สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ - ทุพพลภาพ - ตาย...
สิทธิประโยชน์ ในกองทุนเงินทดแทน 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ค่าทดแทน 3. ค่าทำศพ 4. ค่าฟื้นฟู
1.1 เท่าที่จ่ายจริงและจำเป็นไม่เกินวงเงิน 45,000 บาท 1.2 กรณีไม่เพียงพอจ่ายเพิ่มได้อีก 65,000 บาท กรณีดังต่อไปนี้ 1. ...
<ul><li>บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูก </li></ul><ul><li>หลายแห่ง และต้องได้รับการผ่าตัด </li></ul><ul><li>แก้ไข </li></ul>...
5. ประสบภาวะที่ต้องผ่าตัดต่ออวัยวะที่ยุ่งยาก ซึ่งต้องใช้วิธีจุลศัลยกรรม 6. ประสบอันตรายจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมีหรือ...
  ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามข้อ 1- ข้อ 6 ตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป   ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามข้อ 1- ข้อ 6 ที่...
  บาดเจ็บอย่างรุนแรงของระบบสมองหรือ ไขสันหลัง ที่จำเป็นรักษา ตั้งแต่ 30 วัน ติดต่อกัน   การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย...
1.4 ในกรณี 200,000 บาท ไม่เพียงพอ เบิกได้อีกเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 300,000 บาท โดย คณะกรรมการการแพทย์...
2. ค่าทดแทน จ่าย 60%  ของค่าจ้าง 2.1 กรณีหยุดพักรักษาตัว - หยุดงาน เกิน 3 วัน ไม่เกิน 1 ปี 2.2 กรณีสูญเสียอวัย...
100 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุด 20,300 บาท จ่าย ผู้จัดการศพ 3. ค่าทำศพ
4. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ 4.1 ค่าฟื้นฟูทางด้านเวชศาสตร์ ฟื้นฟู 20,000 บาท 4.2 ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด เพื่อประโยชน์การฟื้นฟู...
สูญหาย ก เชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุ ระหว่างทำงานตามคำสั่งของนายจ้างทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 ว...
พรบ . เงินทดแทน พ . ศ . 2537 มาตรา 48  เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย  ให้นายจ้างแจ้ง การประสบอันตราย เจ็...
พรบ . เงินทดแทน พ . ศ . 2537 มาตรา 49  เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย  ให้ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามมาตรา...
กองทุนเงินทดแทน มาตรา 28 จัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ 22 ของดอกผลเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา และส่งเสริมการฟื้นฟูฯ...
กองทุนเงินทดแทน ปี 2552 หน่วยงานได้งบจากการเสนอโครงการ   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 12,155,140 บาท <ul><li>ก...
กองทุนเงินทดแทน ปี 2552 หน่วยงานได้งบจากการเสนอโครงการ   กรมการแพทย์ ( รพ . นพรัตน์ราชธานี ) จำนวน 800,000 บาท <ul>...
การเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงาน โรคหรือการเจ็บป่วยบางอย่างมิได้เกิดขึ้นทันที เช่น โรคที่เกี่ยวเนื่องจากสารเคมี ต้องใช...
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรค ซึ่งเกิดขึ้น ตามลักษณะ หรือสภาพของงาน หรือเนื่องจากการทำงาน ชนิดของโรค 80 โร...
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การวินิจฉัย และการประเมิน การสูญเสียสมรรถภาพของผู้ป่วย หรือ บาดเจ็บด้วยโรคจากการทำงาน
หลักเกณฑ์ประกอบการวินิจฉัยโรค 1. มีหลักฐานทางการแพทย์แสดงการเจ็บป่วย 1. เวชระเบียน 2. ผลและรายงานการชันสูตรต่าง ๆ 3. ...
ลูกจ้างประสบอันตราย / เจ็บป่วย รักษาในโรงพยาบาล , คลินิค จ่ายให้นายจ้าง / ลูกจ้าง กท . 44 รักษาในโรงพยาบาล ในความตกลงข...
เปรียบเทียบ 2 กองทุน
ความแตกต่างระหว่าง กองทุนประกันสังคม <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน <...
ความแตกต่างระหว่าง กองทุนประกันสังคม 2. หน้าที่การจ่ายเงินสมทบ นายจ้างมีหน้าที่จ่าย กองทุนเงินทดแทน 2. หน้าที่การจ่ายเงิ...
กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม <ul><li>อัตราเงินสมทบ </li></ul><ul><li>ตามความเสี่ยงภัย ของ </li></ul><ul><li>กิจการนาย...
กองทุนประกันสังคม <ul><li>4. วิธีจ่าย </li></ul><ul><li>รายปี </li></ul><ul><li>รายงวด </li></ul><ul><li>4. วิธีจ่าย </l...
กองทุนประกันสังคม <ul><li>6. สิทธิประโยชน์ </li></ul><ul><li>ค่ารักษาพยาบาล </li></ul><ul><li>ค่าทดแทน </li></ul><ul><li>...
กองทุนประกันสังคม <ul><li>7. ข้อยกเว้น </li></ul><ul><li>ลูกจ้างเสพของมึนเมา </li></ul><ul><li>หรือสิ่งเสพติดอื่น จนไม่ ...
กองทุนประกันสังคม <ul><li>8. การอุทธรณ์ </li></ul><ul><li>อุทธรณ์ต่อ </li></ul><ul><li>คณะกรรมการ </li></ul><ul><li>กองทุ...
สวัสดี
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

what

2,062 views

Published on

oh no

Published in: Education
 • Be the first to comment

what

 1. 1. ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน โดย สุจิตรา บุญชู รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
 2. 2. หัวข้อการบรรยาย 1. ความเป็นมาของกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม 2. การเก็บเงินสมทบ 3. การครอบคลุมลูกจ้าง 4. เงินทดแทน / ประโยชน์ทดแทน 5. การขอรับเงินทดแทน / ประโยชน์ทดแทน
 3. 3. พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537
 4. 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กองทุนเงินทดแทน - ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 16 มีนาคม 2515 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ . ศ . 2537
 5. 5. ความเป็นมาของกฎหมายเงินทดแทน 16 มี . ค . 2515 ประกาศคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 103 1 ม . ค . 2517 บังคับใช้คุ้มครองลูกจ้าง ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป ( เฉพาะกรุงเทพฯ ) 1 ม . ค . 2519 ขยายความคุ้มครองจังหวัดปริมณฑล 1 ก . ค . 2531 ขยายความคุ้มครองครบทุกจังหวัด ต่อ
 6. 6. ความเป็นมาของกฎหมายเงินทดแทน 1 ต . ค . 2536 ขยายความคุ้มครองลูกจ้าง ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป 15 มิ . ย . 2537 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ . ศ . 2537 1 เม . ย . 2545 ขยายความคุ้มครองลูกจ้าง ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป
 7. 7. วัตถุประสงค์กองทุนเงินทดแทน เพื่อเป็นหลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงาน ให้การสนับสนุน และป้องกันเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุ เพื่อให้การบำบัดรักษาและส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ ( ทั้งร่างกาย และอาชีพ ) ให้สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง ไม่เป็นภาระแก่สังคม
 8. 8. พระราชบัญญัติเงินทดแทน ไม่ใช้บังคับ <ul><li>(1) ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น </li></ul><ul><li>(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>(3) นายจ้างซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูหรือครูใหญ่ </li></ul><ul><li>นายจ้างซึ่งดำเนินกิจการที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา กำไรในทางเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>นายจ้างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง </li></ul>
 9. 9. นายจ้างอื่นที่ไม่ใช้บังคับ 1. นายจ้างที่ประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และ เลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี และไม่มีงานลักษณะอื่น รวมอยู่ด้วย 2. นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งงานที่ลูกจ้างทำนั้น มิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 3. นายจ้างที่ประกอบการค้าแร่ การค้าแผงลอย
 10. 10. เงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน เก็บจากนายจ้าง ( สปก . ที่มีลูกจ้าง 1 คนขึ้นไป ) คำนวณจากเงินค่าจ้างของลูกจ้าง อัตราตามความเสี่ยงของกิจการ ( ร้อยละ 0.2 – 1) จ่ายเป็นรายปี / รายงวด (3 เดือน / ครั้ง ) ตามกำหนด จ่ายเกินเวลาที่กำหนดต้องเสียเงินเพิ่มอัตรา ร้อยละ 3 ต่อเดือน
 11. 11. การคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน ประสบอันตราย เจ็บป่วยด้วยโรค - สูญเสียอวัยวะ - สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ - ทุพพลภาพ - ตาย / สูญหาย ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง
 12. 12. สิทธิประโยชน์ ในกองทุนเงินทดแทน 1. ค่ารักษาพยาบาล 2. ค่าทดแทน 3. ค่าทำศพ 4. ค่าฟื้นฟู
 13. 13. 1.1 เท่าที่จ่ายจริงและจำเป็นไม่เกินวงเงิน 45,000 บาท 1.2 กรณีไม่เพียงพอจ่ายเพิ่มได้อีก 65,000 บาท กรณีดังต่อไปนี้ 1. บาดเจ็บอย่างรุนแรงของอวัยวะ ภายในหลายส่วน และต้องได้รับ การผ่าตัดแก้ไข 1. ค่ารักษาพยาบาล
 14. 14. <ul><li>บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูก </li></ul><ul><li>หลายแห่ง และต้องได้รับการผ่าตัด </li></ul><ul><li>แก้ไข </li></ul><ul><li>บาดเจ็บอย่างรุนแรงที่ศีรษะ และต้อง </li></ul><ul><li>ได้รับการผ่าตัดเปิดกะโหลก </li></ul><ul><li>บาดเจ็บอย่างรุนแรงของกระดูกสัน </li></ul><ul><li>หลังไขสันหลัง หรือรากประสาท </li></ul>
 15. 15. 5. ประสบภาวะที่ต้องผ่าตัดต่ออวัยวะที่ยุ่งยาก ซึ่งต้องใช้วิธีจุลศัลยกรรม 6. ประสบอันตรายจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สารเคมีหรือไฟฟ้า จนถึงขั้นสูญเสีย ผิวหนังลึกถึงหนังแท้เกินกว่าร้อยละสามสิบ ของร่างกาย 7. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ซึ่งรุนแรง และเรื้อรัง ตามที่กระทรวงแรงงานประกาศ กำหนด
 16. 16.  ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามข้อ 1- ข้อ 6 ตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป  ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามข้อ 1- ข้อ 6 ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือต้องพัก รักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก ตั้งแต่ 20 วันขึ้นไป 1.3 กรณี 110,000 บาท ไม่เพียงพอ เบิกได้อีกเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 200,000 บาท กรณี
 17. 17.  บาดเจ็บอย่างรุนแรงของระบบสมองหรือ ไขสันหลัง ที่จำเป็นรักษา ตั้งแต่ 30 วัน ติดต่อกัน  การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่น ซึ่งรุนแรงและเรื้อรัง จนเป็นผลให้อวัยวะ สำคัญล้มเหลว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ก . พ . 48
 18. 18. 1.4 ในกรณี 200,000 บาท ไม่เพียงพอ เบิกได้อีกเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 300,000 บาท โดย คณะกรรมการการแพทย์พิจารณา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนให้ความเห็นชอบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 13 พ . ค . 2551
 19. 19. 2. ค่าทดแทน จ่าย 60% ของค่าจ้าง 2.1 กรณีหยุดพักรักษาตัว - หยุดงาน เกิน 3 วัน ไม่เกิน 1 ปี 2.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือ สูญเสียสมรรถภาพ - ไม่เกิน 10 ปี ( ตามอัตราที่กำหนด ) 2.3 กรณีทุพพลภาพ ไม่เกิน 15 ปี 2.4 กรณีตาย ไม่เกิน 8 ปี
 20. 20. 100 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำรายวันสูงสุด 20,300 บาท จ่าย ผู้จัดการศพ 3. ค่าทำศพ
 21. 21. 4. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ 4.1 ค่าฟื้นฟูทางด้านเวชศาสตร์ ฟื้นฟู 20,000 บาท 4.2 ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด เพื่อประโยชน์การฟื้นฟู 20,000 บาท
 22. 22. สูญหาย ก เชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุ ระหว่างทำงานตามคำสั่งของนายจ้างทั้งนี้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ ารที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างทำงานอันควร
 23. 23. พรบ . เงินทดแทน พ . ศ . 2537 มาตรา 48 เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างแจ้ง การประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ต่อสำนักงานแห่งท้องที่ ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ ตามแบบที่เลขาธิการกำหนด ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่นายจ้างทราบ หรือควรจะได้ทราบ ถึงการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
 24. 24. พรบ . เงินทดแทน พ . ศ . 2537 มาตรา 49 เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทน ต่อสำนักงานแห่งท้องที่ ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา อยู่ ตามแบบที่เลขาธิการกำหนด ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย แล้วแต่กรณี
 25. 25. กองทุนเงินทดแทน มาตรา 28 จัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละ 22 ของดอกผลเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา และส่งเสริมการฟื้นฟูฯ และส่งเสริมหรือป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน
 26. 26. กองทุนเงินทดแทน ปี 2552 หน่วยงานได้งบจากการเสนอโครงการ  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 12,155,140 บาท <ul><li>กรมควบคุมโรค ( สำนักโรคจากการ </li></ul><ul><li>ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ) </li></ul><ul><li>จำนวน 5,390,000 บาท </li></ul>
 27. 27. กองทุนเงินทดแทน ปี 2552 หน่วยงานได้งบจากการเสนอโครงการ  กรมการแพทย์ ( รพ . นพรัตน์ราชธานี ) จำนวน 800,000 บาท <ul><li>สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ( อบรม </li></ul><ul><li>หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย </li></ul><ul><li>และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ) </li></ul><ul><li>จำนวนเงิน 3,879,000 บาท </li></ul>
 28. 28. การเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงาน โรคหรือการเจ็บป่วยบางอย่างมิได้เกิดขึ้นทันที เช่น โรคที่เกี่ยวเนื่องจากสารเคมี ต้องใช้เวลานานพอสมควร จึงจะแสดงอาการ ให้ยื่นคำร้อง ภายใน 2 ปี ตาม ม .51 อนุ 3
 29. 29. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดของโรค ซึ่งเกิดขึ้น ตามลักษณะ หรือสภาพของงาน หรือเนื่องจากการทำงาน ชนิดของโรค 80 โรค ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฏาคม 2550
 30. 30. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การวินิจฉัย และการประเมิน การสูญเสียสมรรถภาพของผู้ป่วย หรือ บาดเจ็บด้วยโรคจากการทำงาน
 31. 31. หลักเกณฑ์ประกอบการวินิจฉัยโรค 1. มีหลักฐานทางการแพทย์แสดงการเจ็บป่วย 1. เวชระเบียน 2. ผลและรายงานการชันสูตรต่าง ๆ 3. ใบรับรองแพทย์ 4. ความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 32. 32. ลูกจ้างประสบอันตราย / เจ็บป่วย รักษาในโรงพยาบาล , คลินิค จ่ายให้นายจ้าง / ลูกจ้าง กท . 44 รักษาในโรงพยาบาล ในความตกลงของกองทุน จ่ายให้ โรงพยาบาล การเบิกค่ารักษา
 33. 33. เปรียบเทียบ 2 กองทุน
 34. 34. ความแตกต่างระหว่าง กองทุนประกันสังคม <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน </li></ul>กองทุนเงินทดแทน <ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>เพื่อเป็นทุนให้มีการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง </li></ul>
 35. 35. ความแตกต่างระหว่าง กองทุนประกันสังคม 2. หน้าที่การจ่ายเงินสมทบ นายจ้างมีหน้าที่จ่าย กองทุนเงินทดแทน 2. หน้าที่การจ่ายเงินสมทบ ลูกจ้าง , นายจ้าง รัฐบาล
 36. 36. กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม <ul><li>อัตราเงินสมทบ </li></ul><ul><li>ตามความเสี่ยงภัย ของ </li></ul><ul><li>กิจการนายจ้าง </li></ul><ul><li>3.1 อัตราเงินสมทบหลัก 0.2 – 1% </li></ul><ul><li>3.2 อัตราเงินสมทบ </li></ul><ul><li>ค่าประสบการณ์ </li></ul><ul><li>อัตราเงินสมทบ </li></ul><ul><li>3.1 เจ็บป่วย </li></ul><ul><li>3.2 ตาย </li></ul><ul><li>3.3 ทุพพลภาพ </li></ul><ul><li>3.4 คลอดบุตร </li></ul><ul><li>3.5 สงเคราะห์บุตร </li></ul><ul><li>3.6 ชราภาพ </li></ul><ul><li>3.7 ว่างงาน </li></ul>1.5% 3% 5%
 37. 37. กองทุนประกันสังคม <ul><li>4. วิธีจ่าย </li></ul><ul><li>รายปี </li></ul><ul><li>รายงวด </li></ul><ul><li>4. วิธีจ่าย </li></ul><ul><li>จ่ายเป็นรายเดือน ทุกเดือน </li></ul><ul><li>5. เงินเพิ่มตามกฎหมาย </li></ul><ul><li>ร้อยละ 3 ต่อเดือน </li></ul>กองทุนเงินทดแทน <ul><li>5. เงินเพิ่มตามกฎหมาย </li></ul><ul><li>ร้อยละ 2 ต่อเดือน </li></ul>
 38. 38. กองทุนประกันสังคม <ul><li>6. สิทธิประโยชน์ </li></ul><ul><li>ค่ารักษาพยาบาล </li></ul><ul><li>ค่าทดแทน </li></ul><ul><li>6.1 กรณีหยุดงาน </li></ul><ul><li>6.2 กรณีสูญเสียอวัยวะ </li></ul><ul><li>6.3 กรณีทุพพลภาพ </li></ul><ul><li>6.4 กรณีเสียชีวิต </li></ul><ul><li>ค่าทำศพ </li></ul><ul><li>ค่าฟื้นฟู </li></ul>กองทุนเงินทดแทน <ul><li>6. สิทธิประโยชน์ </li></ul><ul><li>กรณีเจ็บป่วย </li></ul><ul><li>กรณีทุพพลภาพ </li></ul><ul><li>กรณีตาย </li></ul><ul><li>กรณีคลอดบุตร </li></ul><ul><li>กรณีสงเคราะห์บุตร </li></ul><ul><li>กรณีชราภาพ </li></ul><ul><li>กรณีว่างงาน </li></ul>
 39. 39. กองทุนประกันสังคม <ul><li>7. ข้อยกเว้น </li></ul><ul><li>ลูกจ้างเสพของมึนเมา </li></ul><ul><li>หรือสิ่งเสพติดอื่น จนไม่ </li></ul><ul><li>สามารถครองสติได้ </li></ul><ul><li>ลูกจ้างจงใจให้ตนเอง </li></ul><ul><li>ประสบอันตราย หรือยอม </li></ul><ul><li>ให้ผู้อื่นทำให้ตนประสบ </li></ul><ul><li>อันตราย </li></ul><ul><li>( ม . 22) </li></ul>กองทุนเงินทดแทน <ul><li>7. ข้อยกเว้น </li></ul><ul><li>จงใจทำให้เกิดขึ้น </li></ul><ul><li>ยินยอมให้ผู้อื่น </li></ul><ul><li>ก่อให้เกิดขึ้น </li></ul><ul><li>( ม . 61) </li></ul>
 40. 40. กองทุนประกันสังคม <ul><li>8. การอุทธรณ์ </li></ul><ul><li>อุทธรณ์ต่อ </li></ul><ul><li>คณะกรรมการ </li></ul><ul><li>กองทุนภายใน 30 วัน </li></ul>กองทุนเงินทดแทน <ul><li>8. การอุทธรณ์ </li></ul><ul><li>อุทธรณ์ต่อ </li></ul><ul><li>คณะกรรมการ </li></ul><ul><li>อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน </li></ul>
 41. 41. สวัสดี

×