โครงสร้ างหน่ วยการเรียนรู้ ตามแนว Backward Design                หน่ วยการเรียนรู้ ที 8 เรือง ทศนิยม   ...
หลักฐานการเรียนรู้  เป้ าหมายการเรียนรู้    ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง                       ี  ...
แผนผังมโนทัศน์ หน่ วยการเรียนรู้ ที 8              เรือง ทศนิยม         กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสต...
แผนการจัดการเรียนรู้           หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 เรือง ทศนิยมและเศษส่ วน            ชั7นมัธยมศึก...
2. นําตัวหารทีเป็ นจํานวนเต็มไปหารตัวตั;ง ซึ งวิธีการหารเหมือนการหารจํานวนเต็มเศษส่ วน เศษส่ วน เป็ นการเขียนแทนจํานวนทีไม...
8. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์5. ทักษะเฉพาะวิชา (Subject-specific standards)    1. การแก้ปัญหา  ...
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 เรือง ทศนิยม   ...
แผนการ                              วิธีสอน/              จุดประสงค์     ...
แผนการ                               วิธีสอน/              จุดประสงค์     ...
แผนการ                               วิธีสอน/              จุดประสงค์     ...
แผนการ                                วิธีสอน/             จุดประสงค์     ...
หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 ทศนิยม               แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1               เรือง เศษส...
3. กิจกรรมการเรียนรู้   1. ครู ย กตัวอย่างเศษส่ วนที มี ส่วนเป็ น 10, 100, 1000,... แล้วใช้ก ารถามตอบให้นักเรี ย นช่ วย...
5. การวัดและประเมินผล      วิธีวดผล        ั           เครืองมือวัดผล        เกณฑ์ การประเม...
แบบสั งเกตพฤติกรรมทางการเรี ยนการสอน                  ทํางาน                     กา...
แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกจกรรมกลุ่ม                                          ...
ใบงานคําชี7แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามต่อไปนี;       ั                         ่     1. ใ...
ใบงานคําชี7แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามต่อไปนี;       ั                     ่1. ให้นกเรี ยนเขียนเศษ...
ใบงานคําชี7แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามต่อไปนี;       ั                     ่     1. จงเขียนเศษ...
ใบงานคําชี7แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามต่อไปนี;       ั                     ่     1. จงเขียนเศษ...
หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 ทศนิยมและเศษส่ วน               แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1           เรือง ท...
4. นัก เรี ยนช่ วยกันทํา ใบงาน ด้วยการช่ วยเหลื อกันภายในกลุ่ ม เสร็ จแล้วนักเรี ย นแลกเปลี ยนกันตรวจสอบความถูกต้องจากใบเฉ...
5. การวัดและประเมินผล      วิธีวดผล        ั           เครืองมือวัดผล        เกณฑ์ การประเม...
แบบสั งเกตพฤติกรรมทางการเรี ยนการสอน                  ทํางาน                     กา...
แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกจกรรมกลุ่ม                                          ...
ใบงาน              เรือง ทศนิยมและ การเปรียบเทียบทศนิยมคําชี7แจง จงเติมเครื องหมาย > หรื อ < ลงใน  เพือทําให...
ใบงาน              เรือง ทศนิยมและ การเปรียบเทียบทศนิยมคําชี7แจง จงเติมเครื องหมาย > หรื อ < ลงใน  เพือทําให...
ใบความรู้              เรือง ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมคําชี7แจง ให้นกเรี ยนศึกษาเนื;อหาต่อไปนี;     ...
ค่าสัมบูรณ์ของ -0.836 มีค่าเท่ากับ 0.836 และค่าสัมบูรณ์ของ -0.832 มีค่าเท่ากับ 0.832                 แต่ ...
หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 ทศนิยมและเศษส่ วน               แผนการจัดการเรียนรู้ ที 2             เ...
3. กิจกรรมการเรียนรู้                        ชั วโมงที 1    1. ครู สนทนากับนักเรี ยนเกี ยวกับเ...
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Test
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Test

2,966 views

Published on

 • Be the first to comment

Test

 1. 1. โครงสร้ างหน่ วยการเรียนรู้ ตามแนว Backward Design หน่ วยการเรียนรู้ ที 8 เรือง ทศนิยม ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 เวลาเรียน 9 ชัวโมง หลักฐานการเรียนรู้ เป้ าหมายการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี วิธีสอน/กระบวนการเรียนรู้ (ชินงาน/ภาระงาน/ร่ องรอย)ความเข้ าใจทีคงทน 1. เขียนเศษส่วนในรู ป - ใบงาน - การถามตอบแสดงเหตุผล สามารถสื อสาร นําเสนอ ทศนิยมและเขียนทศนิยม - แบบฝึ กปฏิบติกิจกรรม ั - จับคู่เพือนคู่คิดและเชือมโยงในการบวก ลบ ในรู ปเศษส่วนได้ - แบบฝึ กทักษะพัฒนา - กระบวนการกลุ่มคูณ และหารทศนิยมได้ 2. เปรี ยบเทียบทศนิยมได้ การเรี ยนรู ้ - แข่งขันเกมถูกต้อง 3. บวก ลบ คูณ และหาร - แบบทดสอบประจําหน่วย - การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ สามารถแก้ปัญหา ทศนิยมได้ - โจทย์ปัญหาทีนักเรี ยน - กระบวนการแก้ปัญหาให้เหตุผล มีความคิด 4. อธิบายผลทีเกิดขึ;นจาก สร้างขึ;นทีเกียวกับสร้างสรรค์ในการนําความรู ้ การบวก ลบ คูณ และ ชีวตประจําวัน ิเรื องการบวก ลบ คูณ และ หารทศนิยม พร้อมทั;ง - แบบสังเกตพฤติกรรมหารทศนิยมไปใช้แก้ปัญหา บอกความสัมพันธ์ของ ทางการเรี ยนการสอนในชีวตจริ งได้ ิ การดําเนินการได้ - แบบสังเกตพฤติกรรม 5. นําความรู ้เรื อง ทศนิยม การปฏิบติกิจกรรมกลุ่ม ัคุณลักษณะ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาได้1. ทํางานอย่างเป็ นระบบ 6. ตระหนักถึงความ2. มีระเบียบวินย ั สมเหตุสมผลของคําตอบ3. มีความรอบคอบ ทีได้4. มีความรับผิดชอบ 7. มีความคิดริ เริ ม5. มีวจารณญาณ ิ สร้างสรรค์ในการทํางาน6. มีความเชือมันในตนเอง7. ช่วยเหลือซึงกันและกัน8. ตระหนักในคุณค่าและ มีเจตคติทีดีต่อวิชา คณิ ตศาสตร์
 2. 2. หลักฐานการเรียนรู้ เป้ าหมายการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี วิธีสอน/กระบวนการเรียนรู้ (ชินงาน/ภาระงาน/ร่ องรอย)ทักษะเฉพาะวิชา1. การแก้ปัญหา2. การให้เหตุผล3. การสื อสาร การสื อ ความหมายทาง คณิ ตศาสตร์ และการ นําเสนอ4. การเชือมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์และ เชือมโยงคณิ ตศาสตร์กบ ั ศาสตร์อืน5. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ทักษะร่ วมวิชา1. ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม3. ทักษะการทํางานเป็ นทีม4. กระบวนการคิดวิเคราะห์5. กระบวนการแก้ปัญหา
 3. 3. แผนผังมโนทัศน์ หน่ วยการเรียนรู้ ที 8 เรือง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั7นมัธยมศึกษาปี ที 1 1. เศษส่ วนกับทศนิยม 5. โจทย์ปัญหา 2. การเปรี ยบเทียบ ทศนิยม ทศนิยม ทศนิยม 4. การคูณและ 3. การบวกและการหารทศนิยม การลบทศนิยม
 4. 4. แผนการจัดการเรียนรู้ หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 เรือง ทศนิยมและเศษส่ วน ชั7นมัธยมศึกษาปี ที 1 เวลาเรียน 21 ชัวโมง1. มาตรฐานการเรียนรู้ ค 1.1.1 มีความคิดรวบยอดเกียวกับจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ศูนย์ และจํานวนตรรกยะ ค 1.2.1 บวก ลบ คูณ และหารจํานวนเต็ม เศษส่ วน ทศนิยม เลขยกกําลัง และนําไปใช้แก้ปัญหาได้ ค 6.1.1 ใช้วธีการทีหลากหลายแก้ปัญหาได้ ิ ค 6.1.2 ใช้ ค วามรู ้ ทัก ษะ กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี ใ นการแก้ปั ญ หาใน สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ค 6.2.1 สามารถแสดงเหตุผลโดยการอ้างอิงความรู ้ ข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ ง หรื อสร้างแผนภาพ ค 6.3.1 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื อสาร สื อความหมาย และนําเสนอได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน และรัดกุม ค 6.4.1 เชื อมโยงความรู ้ เนื; อหาต่ างๆ ในคณิ ตศาสตร์ และนํา ความรู ้ หลักการ กระบวนการทาง คณิ ตศาสตร์ ไปเชือมโยงกับศาสตร์ อืน ค 6.4.2 นําความรู ้ และทักษะทีได้จากการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ในการเรี ยนรู ้สิงต่างๆ และ ในการดํารงชีวต ิ ค 6.5.1 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ในการทํางาน2. ความคิดรวบยอดหลัก (Core Concept) ่ ทศนิยม การบวกและการลบทศนิ ยม ทําได้โดยนําเลขโดดทีอยูในหลักหรื อตําแหน่งเดียวกันมาบวกหรื อลบกัน การหาผลบวกของทศนิ ย มที เป็ นลบ ให้นา ค่ า สั ม บู รณ์ ของแต่ ล ะจํา นวนมาบวกกัน แล้วตอบเป็ น ํจํานวนลบ การหาผลบวกของทศนิยมทีเป็ นบวกกับทศนิยมทีเป็ นลบ ให้นาค่าสัมบูรณ์ของแต่ละจํานวนมาลบกัน ํแล้วตอบเป็ นจํานวนบวกหรื อจํานวนลบตามจํานวนทีมีค่าสัมบูรณ์มากกว่า หลักการคูณทศนิยม 1. ใช้หลักและวิธีการเหมือนการหาผลคูณจํานวนเต็ม 2. จํานวนตําแหน่งทศนิยมของผลคูณเท่ากับผลรวมของจํานวนตําแหน่งทศนิยมของตัวตั;งและตัวคูณ หลักการหารทศนิยม 1. ถ้าตัวหารเป็ นทศนิยม ทําตัวหารให้เป็ นจํานวนเต็มเสี ยก่อน
 5. 5. 2. นําตัวหารทีเป็ นจํานวนเต็มไปหารตัวตั;ง ซึ งวิธีการหารเหมือนการหารจํานวนเต็มเศษส่ วน เศษส่ วน เป็ นการเขียนแทนจํานวนทีไม่ใช่จานวนเต็มบนเส้นจํานวนซึ งเป็ นการแบ่งจํานวนเต็ม ํออกเป็ นส่ วนๆ โดยแต่ละส่ วนทีแบ่งนั;นจะต้องเท่ากัน การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนทีมีตวส่ วนเท่ากัน ถ้าตัวเศษของจํานวนหนึ งมากกว่าตัวเศษของอีกจํานวน ัหนึงแล้ว เศษส่ วนทีมีตวเศษมากกว่าจะมีค่ามากกว่าเศษส่ วนทีมีตวเศษน้อยกว่า ั ั การเปรี ยบเทียบเศษส่ วนทีมีตวส่ วนไม่เท่ากัน ให้ทาเศษส่ วนทั;งสองเป็ นเศษส่ วนทีมีตวส่ วนเท่ากัน ั ํ ัโดยใช้ความรู ้เรื อง ค.ร.น. แล้วเปรี ยบเทียบตัวเศษ การบวกและการลบเศษส่ วนในกรณี ทีเศษส่ วนมีตวส่ วนเท่ากัน ให้นาตัวเศษมาบวกหรื อลบกัน โดยที ั ํตัวส่ วนยังคงเดิม ในกรณี ทีเศษส่ วนมีตวส่ วนไม่เท่ากัน จะต้องทําให้เป็ นเศษส่ วนทีมีตวส่ วนเท่ากันก่อน โดยใช้ความรู ้ ั ัเรื อง ค.ร.น. จากนั;นนําตัวเศษของเศษส่ วนบวกหรื อลบกัน การคูณเศษส่ วน a c a c a×c ถ้า และ เป็ นเศษส่ วนโดย b ≠ 0 และ d ≠ 0 แล้ว × = b d b d b×d การหารเศษส่ วน a c ถ้า และ เป็ นเศษส่ วนใดๆ เมือ a, b, c และ d เป็ นจํานวนเต็ม โดยที b, c, d ≠ 0 b d a c a d แล้ว ÷ = × b d b c3. ความเข้ าใจทีคงทน (Enduring Understanding) สามารถสื อสาร นําเสนอและเชือมโยงในการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม และเศษส่ วน ได้ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหา ให้เหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ในการนําความรู ้เรื องการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม และเศษส่ วน ไปใช้แก้ปัญหาในชีวตจริ งได้ ิ4. คุณลักษณะ (Disposition standards) 1. ทํางานอย่างเป็ นระบบ 2. มีระเบียบวินยั 3. มีความรอบคอบ 4. มีความรับผิดชอบ 5. มีวจารณญาณ ิ 6. มีความเชือมันในตนเอง 7. ช่วยเหลือซึ งกันและกัน
 6. 6. 8. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์5. ทักษะเฉพาะวิชา (Subject-specific standards) 1. การแก้ปัญหา 2. การให้เหตุผล 3. การสื อสาร การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ 4. การเชือมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบศาสตร์ อืนๆ ั 5. ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์6. ทักษะร่ วมวิชา (Trans-disciplinary standards) 1. ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 2. ทักษะกระบวนการกลุ่ม 3. ทักษะการทํางานเป็ นทีม 4. กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5. กระบวนการแก้ปัญหา
 7. 7. การวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 เรือง ทศนิยม ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 เวลาเรียน 9 ชัวโมง แผนการ วิธีสอน/ จุดประสงค์ สือการเรียนรู้ / จํานวน จัดการเรียนรู้ ท/ี วิธีวดผล ั กระบวนการ การเรียนรู้ แหล่ งการเรียนรู้ ชัวโมง เรือง เรียนรู้1. เศษส่ วนกับ ด้ านความรู้ 1. การทําใบงาน - การถามตอบ สือการเรียนรู้ 1 ทศนิยม 1. เขียนทศนิยมแทน 2. การทําแบบฝึ ก - การเรี ยน 1. ใบงาน เศษส่วนได้ ปฏิบติกิจกรรม ั แบบร่ วมมือ 2. หนังสื อ 2. บอกค่าประจําหลักของ 3. สังเกตพฤติกรรม สัมฤทธิL ทศนิยมตําแหน่งต่างๆ ทางการเรี ยนการ มาตรฐาน ได้ สอน คณิ ตศาสตร์ 3. เขียนทศนิยมในรู ปการ 4. สังเกตพฤติกรรม ม.1 เล่ม 2 กระจายได้ การปฏิบติั 3. แบบสังเกต 4. เขียนเศษส่วนแทน กิจกรรมกลุ่ม พฤติกรรม ทศนิยมได้ ทางการเรี ยน การสอน ด้ านทักษะ/กระบวนการ 4. แบบสังเกต 1. การแก้ปัญหา พฤติกรรม 2. การให้เหตุผล การปฏิบติ ั 3. สื อสาร สื อความหมาย กิจกรรม และนําเสนอ กลุ่ม 4. เชือมโยงความรู ้ต่างๆ แหล่ งการเรียนรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ 1. ศูนย์ คณิ ตศาสตร์ ด้ านคุณลักษณะ 2. ห้องสมุด 1. มีระเบียบวินย ั โรงเรี ยน 2. มีความรับผิดชอบ 3. ข้อมูลจาก 3. มีความเชือมันในตนเอง web Guide 4. มีการช่วยเหลือซึงกัน http://www. และกัน aksorn.com/ Lib/s/Mat_01
 8. 8. แผนการ วิธีสอน/ จุดประสงค์ สือการเรียนรู้ / จํานวน จัดการเรียนรู้ ท/ี วิธีวดผล ั กระบวนการ การเรียนรู้ แหล่ งการเรียนรู้ ชัวโมง เรือง เรียนรู้2. การ ด้ านความรู้ 1. การทําใบงาน - การถามตอบ สือการเรียนรู้ 1 เปรียบเทียบ เปรี ยบเทียบจํานวนสอง 2. การทําแบบฝึ ก - การเรี ยน 1. ใบงาน ทศนิยม ่ จํานวนทีเขียนอยูในรู ป ปฏิบติกิจกรรม ั แบบร่ วมมือ 2. แผ่นโปร่ งใส ทศนิยมได้ 3. สังเกตพฤติกรรม 3. หนังสื อ ทางการเรี ยนการ สัมฤทธิL ด้ านทักษะ/กระบวนการ สอน มาตรฐาน 1. การแก้ปัญหา คณิ ตศาสตร์ 2. การให้เหตุผล ม.1 เล่ม 2 3. สื อสาร สื อความหมาย 4. แบบสังเกต และนําเสนอ พฤติกรรม 4. เชือมโยงความรู ้ต่างๆ ทางการเรี ยน ทางคณิ ตศาสตร์ การสอน แหล่ งการเรียนรู้ ด้ านคุณลักษณะ 1. ศูนย์ 1. มีระเบียบวินย ั คณิ ตศาสตร์ 2. มีความรับผิดชอบ 2. ห้องสมุด 3. มีความเชือมันในตนเอง โรงเรี ยน 4. มีการช่วยเหลือซึงกัน 3. ข้อมูลจาก และกัน web Guide http://www. aksorn.com/ Lib/s/Mat_01
 9. 9. แผนการ วิธีสอน/ จุดประสงค์ สือการเรียนรู้ / จํานวน จัดการเรียนรู้ ท/ี วิธีวดผล ั กระบวนการ การเรียนรู้ แหล่ งการเรียนรู้ ชัวโมง เรือง เรียนรู้3. การบวกและ ด้ านความรู้ 1. การทําใบงาน - การถามตอบ สือการเรียนรู้ 4 การลบ บวกและลบทศนิยมได้ 2. การทําแบบฝึ ก - กิจกรรมกลุ่ม 1. ใบงาน ทศนิยม ปฏิบติกิจกรรม ั - แข่งขันเกม 2. แผ่นโปร่ งใส ด้ านทักษะ/กระบวนการ 3. สังเกตพฤติกรรม - การเรี ยน 3. หนังสื อ 1. การแก้ปัญหา ทางการเรี ยนการ แบบร่ วมมือ สัมฤทธิL 2. การให้เหตุผล สอน มาตรฐาน 3. สื อสาร สื อความหมาย 4. สังเกตพฤติกรรม คณิ ตศาสตร์ และนําเสนอ การปฏิบติั ม.1 เล่ม 2 4. เชือมโยงความรู ้ต่างๆ กิจกรรมกลุ่ม 4. แบบสังเกต ทางคณิ ตศาสตร์ พฤติกรรม 5. ความคิดสร้างสรรค์ ทางการเรี ยน การสอน ด้ านคุณลักษณะ 5. แบบสังเกต 1. ทํางานอย่างเป็ นระบบ พฤติกรรม 2. มีระเบียบวินย ั การปฏิบติ ั 3. มีความรอบคอบ กิจกรรม 4. มีความรับผิดชอบ กลุ่ม 5. มีวจารณญาณ ิ แหล่ งการเรียนรู้ 6. มีความเชือมันในตนเอง 1. ศูนย์ 7. มีการช่วยเหลือซึงกัน คณิ ตศาสตร์ และกัน 2. ห้องสมุด 8. ตระหนักในคุณค่าและมี โรงเรี ยน เจตคติทีดีต่อวิชา 3. ข้อมูลจาก คณิ ตศาสตร์ web Guide http://www. aksorn.com/ Lib/s/Mat_01
 10. 10. แผนการ วิธีสอน/ จุดประสงค์ สือการเรียนรู้ / จํานวน จัดการเรียนรู้ ท/ี วิธีวดผล ั กระบวนการ การเรียนรู้ แหล่ งการเรียนรู้ ชัวโมง เรือง เรียนรู้4. การคูณและ ด้ านความรู้ 1. การทําใบงาน - การถามตอบ สือการเรียนรู้ 2 การหาร 1. คูณทศนิยมได้ 2. การทําแบบฝึ ก - กิจกรรมกลุ่ม 1. ใบงาน ทศนิยม 2. หารทศนิยมได้ ปฏิบติกิจกรรม ั - แข่งขันเกม 2. หนังสื อ 3. สังเกตพฤติกรรม สัมฤทธิL ด้ านทักษะ/กระบวนการ ทางการเรี ยนการ มาตรฐาน 1. การแก้ปัญหา สอน คณิ ตศาสตร์ 2. การให้เหตุผล 4. สังเกตพฤติกรรม ม.1 เล่ม 2 3. สื อสาร สื อความหมาย การปฏิบติกิจกรรม ั 3. แบบสังเกต และนําเสนอ กลุ่ม พฤติกรรม 4. เชือมโยงความรู ้ต่างๆ ทางการเรี ยน ทางคณิ ตศาสตร์ การสอน 4. แบบสังเกต ด้ านคุณลักษณะ พฤติกรรม 1. ทํางานอย่างเป็ นระบบ การปฏิบติ ั 2. มีระเบียบวินย ั กิจกรรม 3. มีความรอบคอบ กลุ่ม 4. มีความรับผิดชอบ แหล่ งการเรียนรู้ 5. มีวจารณญาณ ิ 1. ศูนย์ 6. มีความเชือมันในตนเอง คณิ ตศาสตร์ 7. มีการช่วยเหลือซึงกัน 2. ห้องสมุด และกัน โรงเรี ยน 8. ตระหนักในคุณค่าและมี 3. ข้อมูลจาก เจตคติทีดีต่อวิชา web Guide คณิ ตศาสตร์ http://www. aksorn.com/ Lib/s/Mat_01
 11. 11. แผนการ วิธีสอน/ จุดประสงค์ สือการเรียนรู้ / จํานวน จัดการเรียนรู้ ท/ี วิธีวดผล ั กระบวนการ การเรียนรู้ แหล่ งการเรียนรู้ ชัวโมง เรือง เรียนรู้5. โจทย์ ปัญหา ด้ านความรู้ 1. การทําใบงาน - การถามตอบ สือการเรียนรู้ 1 ทศนิยม แก้โจทย์ปัญหาทศนิยมได้ 2. การทําแบบฝึ ก - กิจกรรมกลุ่ม 1. ใบงาน ปฏิบติกิจกรรม ั - กระบวนการ 2. หนังสื อ ด้ านทักษะ/กระบวนการ 3. การทําแบบฝึ ก แก้ปัญหา สัมฤทธิL 1. การแก้ปัญหา ทักษะการ - แผนผัง มาตรฐาน 2. การให้เหตุผล พัฒนาการเรี ยนรู ้ ความคิด คณิ ตศาสตร์ 3. สื อสาร สื อความหมาย 4. สังเกตพฤติกรรม ม.1 เล่ม 2 และนําเสนอ ทางการเรี ยนการ 3. แบบสังเกต 4. เชือมโยงความรู ้ต่างๆ สอน พฤติกรรม ทางคณิ ตศาสตร์ 5. สังเกตพฤติกรรม ทางการเรี ยน 5. ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบติั การสอน กิจกรรมกลุ่ม 4. แบบสังเกต ด้ านคุณลักษณะ พฤติกรรม 1. ทํางานอย่างเป็ นระบบ การปฏิบติ ั 2. มีระเบียบวินย ั กิจกรรม 3. มีความรอบคอบ กลุ่ม 4. มีความรับผิดชอบ แหล่ งการเรียนรู้ 5. มีวจารณญาณ ิ 1. ศูนย์ 6. มีความเชือมันในตนเอง คณิ ตศาสตร์ 7. มีการช่วยเหลือซึงกัน 2. ห้องสมุด และกัน โรงเรี ยน 8. ตระหนักในคุณค่าและมี 3. ข้อมูลจาก เจตคติทีดีต่อวิชา web Guide คณิ ตศาสตร์ http://www. aksorn.com/ Lib/s/Mat_01หมายเหตุ : เครื องมือและเกณฑ์การวัดและประเมินผลมีรายละเอียดในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
 12. 12. หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 ทศนิยม แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1 เรือง เศษส่ วนกับทศนิยม ชั7นมัธยมศึกษาปี ที 1 เวลาเรียน 1 ชัวโมง1. จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1.1 ด้ านความรู้ : นักเรี ยนสามารถ 1. เขียนทศนิยมแทนเศษส่ วนได้ 2. บอกค่าประจําหลักของทศนิ ยมตําแหน่งต่างๆ ได้ 3. เขียนทศนิยมในรู ปกระจายได้ 4. เขียนเศษส่ วนแทนทศนิยมได้ 1.2 ด้ านทักษะ/กระบวนการ : นักเรี ยนมีความสามารถ 1. ในการแก้ปัญหา 2. ในการให้เหตุผล 3. ในการสื อสาร ในการสื อความหมาย และการนําเสนอ 4. ในการเชือมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ 1.3 ด้ านคุณลักษณะ : นักเรี ยน 1. มีระเบียบวินย ั 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีความเชือมันในตนเอง 4. ช่วยเหลือซึ งกันและกัน2. สาระการเรียนรู้ การเขียนทศนิยมแทนเศษส่ วน ตัวอย่างที 1-2 ในหนังสื อสัมฤทธิLมาตรฐาน คณิ ตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 หน้า 47-48 ตําแหน่งและค่าประจําหลักของทศนิยม ตัวอย่างที 3 ในหนังสื อสัมฤทธิLมาตรฐาน คณิ ตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 หน้า 48-49 การเขียนทศนิยมในรู ปกระจาย ตัวอย่างที 3 ในหนังสื อสัมฤทธิLมาตรฐาน คณิ ตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 หน้า 49-50 การเขียนเศษส่ วนแทนทศนิยม ตัวอย่างที 3 ในหนังสื อสัมฤทธิLมาตรฐาน คณิ ตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 หน้า 50-51
 13. 13. 3. กิจกรรมการเรียนรู้ 1. ครู ย กตัวอย่างเศษส่ วนที มี ส่วนเป็ น 10, 100, 1000,... แล้วใช้ก ารถามตอบให้นักเรี ย นช่ วยกัน ่อภิปรายสรุ ปการเขียนให้อยูในรู ปทศนิยม 2. ครู เขียนตัวอย่างที 1-5 ทีละตัวอย่างให้นกเรี ยนช่ วยกันทํา การเขียนทศนิ ยมแทนเศษส่ วนด้วยวิธี ัหารยาว และจากตัวอย่างที 1-2 ครู แนะนําให้นักเรี ยนรู ้ จกทศนิ ยมซํ;า พร้ อมทั;งให้นักเรี ยนศึกษาการอ่าน ัทศนิยมซํ;า 3. ครู แบ่งนักเรี ยนเป็ นกลุ่มๆ ละ 5 คน ร่ วมกันวิเคราะห์กิจกรรมในใบงานที 8.1.1 และใบงานที 8.1.2คนละ 1 ข้อ แล้วให้คนทีทําข้อเดียวกันมารวมกลุ่มกันทํา เมือทําเสร็ จแต่ละข้อให้นกเรี ยนกลับไปเข้ากลุ่มเดิม ัของตน ให้นกเรี ยนทุกคนในกลุ่มได้ซกถามข้อสงสัย แล้วช่วยกันอธิ บายให้ทุกคนในกลุ่มเข้าใจโจทย์ทุกข้อ ั ั 4. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลงานทีถูกต้อง กลุ่มละ 1 ข้อ โดยครู เป็ นผูตรวจสอบ้ 5. นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปขั;นตอนการดําเนินงาน 6. นักเรี ยนทําแบบฝึ กปฏิบติกิจกรรมชุดที 1 เป็ นการบ้าน ั4. สื อการเรียนรู้ / แหล่ งการเรียนรู้ 4.1 สื อการเรียนรู้ 1. หนังสื อสัมฤทธิL มาตรฐาน คณิ ตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 2. ใบงาน 3. แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรี ยนการสอน 4. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบติกิจกรรมกลุ่ม ั 4.2 แหล่ งการเรียนรู้ 1. ศูนย์คณิ ตศาสตร์ 2. ห้องสมุดโรงเรี ยน 3. ข้อมูลจาก Web Guide http://www.aksorn.com/Lib/s/mat_01 4. ข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้อืนๆ
 14. 14. 5. การวัดและประเมินผล วิธีวดผล ั เครืองมือวัดผล เกณฑ์ การประเมินผล1. การทําใบงาน ใบงาน นักเรี ยนทุกคนทําถูกต้องไม่ตากว่า ํ ร้อยละ 70 ของคะแนนทั;งหมด2. การทําแบบฝึ กปฏิ บติกิจกรรม แบบฝึ กปฏิบติกิจกรรม ชุดที 1 นักเรี ยนทุกคนทําถูกต้องไม่ตากว่า ั ั ํ ชุดที 1 ร้อยละ 70 ของคะแนนทั;งหมด3. สังเกตพฤติกรรมทางการเรี ยน แบบสังเกตพฤติกรรมทาง นักเรี ยนทุกคนผ่านเกณฑ์ การสอน การเรี ยนการสอน การประเมินในระดับดีข; ึนไป4. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบติ ั แบบสั ง เกตพฤติ ก รรมการ นักเรี ยนทุกคนผ่านเกณฑ์ กิจกรรมกลุ่ม ปฏิบติกิจกรรมกลุ่ม ั การประเมินในระดับดีข; ึนไป เกณฑ์ การประเมินผลจากการทําใบกิจกรรม ใบงาน แบบฝึ กปฏิบัติกจกรรม ใช้ เกณฑ์ ดังนี7 ิ 80% ขึ;นไป หมายถึง ดีมาก 70-79% หมายถึง ดี 60-69% หมายถึง ปานกลาง 50-59% หมายถึง ผ่าน ตํากว่า 50% หมายถึง ปรับปรุ ง
 15. 15. แบบสั งเกตพฤติกรรมทางการเรี ยนการสอน ทํางาน การให้ ความ ความตั;งใจ ความ ชือ-สกุลของ อย่างเป็ น ความ รวมเลขที รอบคอบ เรี ยน รับผิดชอบ ผูรับการประเมิน ้ ระบบ ร่ วมมือ 4 4 4 4 4 20 เกณฑ์ การให้ คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบติเป็ นประจํา ั ให้ 4 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบติบ่อยครั;ง ั ให้ 3 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบติบางครั;ง ั ให้ 2 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบตินอยครั;ง ั ้ ให้ 1 คะแนน เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 18-20 ดีมาก 13-17 ดี 8-12 ปานกลาง 5-7 ปรับปรุ ง
 16. 16. แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกจกรรมกลุ่ม ิกลุ่มที(ชือกลุ่ม)..............................................................สมาชิกในกลุ่ม 1..................................................................................... 2...................................................................................... 3..................................................................................... 4...................................................................................... 5..................................................................................... 6.......................................................................................คําชี7แจง ให้ทาเครื องหมาย ํ ในช่องทีตรงกับความเป็ นจริ ง คะแนน พฤติกรรมทีสั งเกต 4 3 2 1 1. การมีส่วนร่ วมในการวางแผน 2. การปฏิบติงานตามบทบาทหน้าที ั 3. การให้ความร่ วมมือในการทํางาน 4. การแสดงความคิดเห็น 5. การยอมรับความคิดเห็น รวม ลงชือ............................................................................ผูประเมิน ้ .................../................../.................. เกณฑ์ การให้ คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบติเป็ นประจํา ั ให้ 4 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบติบ่อยครั;ง ั ให้ 3 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบติบางครั;ง ั ให้ 2 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบตินอยครั;ง ั ้ ให้ 1 คะแนน เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 18-20 ดีมาก 13-17 ดี 8-12 ปานกลาง 5-7 ปรับปรุ ง
 17. 17. ใบงานคําชี7แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามต่อไปนี; ั ่ 1. ให้นกเรี ยนเขียนเศษส่ วนต่อไปนี;ให้อยูในรู ปทศนิยม ั 1) − 14 16 2) −3 3 16 3) 27 50 7 4) 2 20 13 5) −4 125 ่ 2. ให้นกเรี ยนเขียนทศนิยมต่อไปนี;ให้อยูในรู ปเศษส่ วน ั 1) -0.38 2) 0.45 3) 305.679 4) -3.36 5) 6.002
 18. 18. ใบงานคําชี7แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามต่อไปนี; ั ่1. ให้นกเรี ยนเขียนเศษส่ วนต่อไปนี;ให้อยูในรู ปทศนิยม ั 1) − 14 16 -0.875 2) −3 3 16 -3.1875 3) 27 50 0.54 7 4) 2 2.35 20 13 5) −4 -4.104 125 ่ 2. ให้นกเรี ยนเขียนทศนิยมต่อไปนี;ให้อยูในรู ปเศษส่ วน ั − 19 1) -0.38 50 9 2) 0.45 20 305 679 3) 305.679 1000 −3 9 4) -3.36 25 6 1 5) 6.002 500
 19. 19. ใบงานคําชี7แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามต่อไปนี; ั ่ 1. จงเขียนเศษส่ วนต่อไปนี;ให้อยูในรู ปทศนิยม 1) 7 , 7 , −7 , −7 10 100 10 100 2) 28 , 283 , − 33 , − 341 10 10 10 10 3) 578 , 4,231 , − 313 , − 5,214 1,000 1,000 100 1,000 4) 11 , 11 , − 11 , − 11 20 4 20 4 5) − 1 8 , − 5 18 , − 3 435 10 100 1,000 ่ 2. จงเขียนทศนิยมต่อไปนี;ให้อยูในรู ปเศษส่ วน 1) 0.07 2) -0.125 3) -1.2 4) 21.035 5) -6.096 ่ 3. จงเขียนจํานวนต่อไปนี;ให้อยูในรู ปทศนิยม 1) 1 2) −4 8 5 3) −8 4) − 29 11 18
 20. 20. ใบงานคําชี7แจง ให้นกเรี ยนตอบคําถามต่อไปนี; ั ่ 1. จงเขียนเศษส่ วนต่อไปนี;ให้อยูในรู ปทศนิยม 1) 7 , 7 , −7 , −7 10 100 10 100 0.7, 0.07, -0.7, -0.07 2) 28 , 283 , − 33 , − 341 10 10 10 10 2.8, 28.3, -3.3, -34.1 3) 578 , 4,231 , − 313 , − 5,214 1,000 1,000 100 1,000 0.578, 4.231, -3.13, -5.214 4) 11 , 11 , − 11 , − 11 20 4 20 4 0.55, 2.75, -0.55, -2.75 5) − 1 8 , − 5 18 , − 3 435 10 100 1,000 -1.8, -5.18, -3.435 ่ 2. จงเขียนทศนิยมต่อไปนี;ให้อยูในรู ปเศษส่ วน 7 − 125 = − 1 1) 0.07 100 2) -0.125 1,000 8 −11 21 7 3) -1.2 5 4) 21.035 200 − 6 12 5) -6.096 125 ่ 3. จงเขียนจํานวนต่อไปนี;ให้อยูในรู ปทศนิยม 1) 1 0.125 2) −4 -0.8 8 5 3) −8 − 0.72 && 4) − 29 − 1.61 & 11 18
 21. 21. หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 ทศนิยมและเศษส่ วน แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1 เรือง ทศนิยมและ การเปรียบเทียบทศนิยม ชั7นมัธยมศึกษาปี ที 1 เวลาเรียน 2 ชัวโมง1. จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1.1 ด้ านความรู้ : นักเรี ยนสามารถ ่ เปรี ยบเทียบจํานวนสองจํานวนทีเขียนอยูในรู ปทศนิยมได้ 1.2 ด้ านทักษะ/กระบวนการ : นักเรี ยนมีความสามารถ 1. ในการแก้ปัญหา 2. ในการให้เหตุผล 3. ในการสื อสาร สื อความหมาย และนําเสนอ 4. ในการเชือมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ 1.3 ด้ านคุณลักษณะ : นักเรี ยน 1. มีระเบียบวินย ั 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีความเชือมันในตนเอง 4. ช่วยเหลือซึ งกันและกัน2. สาระการเรียนรู้ การเปรี ยบเทียบทศนิยม ตัวอย่างที 1-2 ในหนังสื อสัมฤทธิLมาตรฐาน คณิ ตศาสตร์ ม.1 เล่ม 23. กิจกรรมการเรียนรู้ ชั วโมงที 1-2 1. ครู ทบทวนการเขี ย นเศษส่ วนเป็ นทศนิ ยม การเขี ยนทศนิ ย มเป็ นเศษส่ วนและการเปรี ย บเที ย บเศษส่ วนเพือเชือมโยง เรื องการเปรี ยบเทียบทศนิยม 2. ครู เขียนเส้นจํานวนบนกระดานให้นกเรี ยนช่วยกันคิดพิจารณาและสังเกตการเปรี ยบเทียบจํานวน ัเต็มบนเส้นจํานวน เพือเชือมโยงการเปรี ยบเทียบทศนิยมบนเส้นจํานวน 3. ครู เขียนตัวอย่างที 1-2 ให้นกเรี ยนช่วยกันคิดพร้อมแสดงเหตุผล ทําไปพร้อมๆ กับครู ั
 22. 22. 4. นัก เรี ยนช่ วยกันทํา ใบงาน ด้วยการช่ วยเหลื อกันภายในกลุ่ ม เสร็ จแล้วนักเรี ย นแลกเปลี ยนกันตรวจสอบความถูกต้องจากใบเฉลยใบงาน ถ้านักเรี ยนคนใดทําใบงานไม่ได้ให้ทบทวนความรู ้จากใบความรู ้ทีครู แจกให้ 5. นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปการเปรี ยบเทียบทศนิยม 6. นักเรี ยนทําแบบฝึ กปฏิบติกิจกรรมชุดที 2 เป็ นการบ้าน ั4. สื อการเรียนรู้ / แหล่ งการเรียนรู้ 4.1 สื อการเรียนรู้ 1. หนังสื อสัมฤทธิL มาตรฐาน คณิ ตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 2. ใบงาน 3. ใบความรู ้ 4. แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรี ยนการสอน 4.2 แหล่ งการเรียนรู้ 1. ศูนย์คณิ ตศาสตร์ 2. ห้องสมุดโรงเรี ยน 3. ข้อมูลจาก Web Guide http://www.aksorn.com/Lib/s/mat_01 4. ข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้อืนๆ
 23. 23. 5. การวัดและประเมินผล วิธีวดผล ั เครืองมือวัดผล เกณฑ์ การประเมินผล1. การทําใบงาน ใบงาน นักเรี ยนทุกคนทําถูกต้องไม่ตากว่า ํ ร้อยละ 70 ของคะแนนทั;งหมด2. การทําแบบฝึ กปฏิ บติกิจกรรม แบบฝึ กปฏิบติกิจกรรม ชุดที 2 นักเรี ยนทุกคนทําถูกต้องไม่ตากว่า ั ั ํ ชุดที 2 ร้อยละ 70 ของคะแนนทั;งหมด3. สังเกตพฤติกรรมทางการเรี ยน แบบสังเกตพฤติกรรมทาง นักเรี ยนทุกคนผ่านเกณฑ์ การสอน การเรี ยนการสอน การประเมินในระดับดีข; ึนไป เกณฑ์ การประเมินผลจากการทําใบกิจกรรม ใบงาน แบบฝึ กปฏิบัติกจกรรม ใช้ เกณฑ์ ดังนี7 ิ 80% ขึ;นไป หมายถึง ดีมาก 70-79% หมายถึง ดี 60-69% หมายถึง ปานกลาง 50-59% หมายถึง ผ่าน ตํากว่า 50% หมายถึง ปรับปรุ ง
 24. 24. แบบสั งเกตพฤติกรรมทางการเรี ยนการสอน ทํางาน การให้ ความ ความตั;งใจ ความ ชือ-สกุลของ อย่างเป็ น ความ รวมเลขที รอบคอบ เรี ยน รับผิดชอบ ผูรับการประเมิน ้ ระบบ ร่ วมมือ 4 4 4 4 4 20 เกณฑ์ การให้ คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบติเป็ นประจํา ั ให้ 4 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบติบ่อยครั;ง ั ให้ 3 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบติบางครั;ง ั ให้ 2 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบตินอยครั;ง ั ้ ให้ 1 คะแนน เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 18-20 ดีมาก 13-17 ดี 8-12 ปานกลาง 5-7 ปรับปรุ ง
 25. 25. แบบสั งเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกจกรรมกลุ่ม ิกลุ่มที(ชือกลุ่ม)..............................................................สมาชิกในกลุ่ม 1..................................................................................... 2...................................................................................... 3..................................................................................... 4...................................................................................... 5..................................................................................... 6.......................................................................................คําชี7แจง ให้ทาเครื องหมาย ํ ในช่องทีตรงกับความเป็ นจริ ง คะแนน พฤติกรรมทีสั งเกต 4 3 2 1 1. การมีส่วนร่ วมในการวางแผน 2. การปฏิบติงานตามบทบาทหน้าที ั 3. การให้ความร่ วมมือในการทํางาน 4. การแสดงความคิดเห็น 5. การยอมรับความคิดเห็น รวม ลงชือ............................................................................ผูประเมิน ้ .................../................../.................. เกณฑ์ การให้ คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบติเป็ นประจํา ั ให้ 4 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบติบ่อยครั;ง ั ให้ 3 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบติบางครั;ง ั ให้ 2 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบตินอยครั;ง ั ้ ให้ 1 คะแนน เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 18-20 ดีมาก 13-17 ดี 8-12 ปานกลาง 5-7 ปรับปรุ ง
 26. 26. ใบงาน เรือง ทศนิยมและ การเปรียบเทียบทศนิยมคําชี7แจง จงเติมเครื องหมาย > หรื อ < ลงใน เพือทําให้ค่าทีได้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง 1. 1) 0.65 0.47 2) 0.074 0.069 3) 0.023 0.019 4) 0.06 0.058 5) 7.8 7.6 6) -16.23 -16.45 7) -29.38 -29.47 8) -7.045 -7.036 9) -5.072 -5.063 10) -24.923 -24.913 2. จงเรี ยงลําดับจํานวนต่อไปนี;จากน้อยไปหามาก 1) 0.6, 0.4, 0.7 2) 0.69, 0.47, 0.83 3) 0.83, 0.81, 0.86 4) 0.04, 0.045, 0.05 5) -0.07, -0.069, -0.073 6) -0.0303, -0.003, -0.033 7) -7.2, -7.4, -7.3 8) -16.86, -16.84, -16.79 3. จงเรี ยงลําดับสารต่อไปนี;จากจุดหลอมเหลวน้อยไปหามาก ไฮโดรเจน จุดหลอมเหลว -259.14 Cº เอทานอล จุดหลอมเหลว -114.1 Cº อีเทอร์ จุดหลอมเหลว -116.2 Cº นํ;า จุดหลอมเหลว 0 Cº
 27. 27. ใบงาน เรือง ทศนิยมและ การเปรียบเทียบทศนิยมคําชี7แจง จงเติมเครื องหมาย > หรื อ < ลงใน เพือทําให้ค่าทีได้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง 1. 1) 0.65 > 0.47 2) 0.074 > 0.069 3) 0.023 > 0.019 4) 0.06 > 0.058 5) 7.8 > 7.6 6) -16.23 > -16.45 7) -29.38 > -29.47 8) -7.045 < -7.036 9) -5.072 < -5.063 10) -24.923 < -24.913 2. จงเรี ยงลําดับจํานวนต่อไปนี;จากน้อยไปหามาก 1) 0.6, 0.4, 0.7 2) 0.69, 0.47, 0.83 0.4, 0.6, 0.7 0.47, 0.69, 0.83 3) 0.83, 0.81, 0.86 4) 0.04, 0.045, 0.05 0.81, 0.83, 0.86 0.04, 0.045, 0.05 5) -0.07, -0.069, -0.073 6) -0.0303, -0.003, -0.033 -0.073, -0.07, -0.069 -0.033, -0.0303, -0.003 7) -7.2, -7.4, -7.3 8) -16.86, -16.84, -16.79 -7.4, -7.3, -7.2 -16.86, -16.84, -16.79 3. จงเรี ยงลําดับสารต่อไปนี;จากจุดหลอมเหลวน้อยไปหามาก ไฮโดรเจน จุดหลอมเหลว -259.14 Cº เอทานอล จุดหลอมเหลว -114.1 Cº อีเทอร์ จุดหลอมเหลว -116.2 Cº นํ;า จุดหลอมเหลว 0 Cº ไฮโดรเจน, อี เทอร์ , เอทานอล, นํา
 28. 28. ใบความรู้ เรือง ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมคําชี7แจง ให้นกเรี ยนศึกษาเนื;อหาต่อไปนี; ั จงพิจารณาเส้นจํานวน | | | | | | | | | | | | | -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ่ ่ บนเส้นจํานวน ถ้าจํานวน a อยูทางซ้ายของจํานวน b จะได้วา a < b เช่น 1 < 2, -1 < 0, -4 < -2 เป็ นต้น สําหรับจํานวนในรู ปทศนิยม ใช้หลักการเดียวกัน เช่น | | | | | | | | | | | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 จากเส้นจํานวน จะพบว่า 0.1 < 0.3 และ 0.5 < 0.9 เป็ นต้นตัวอย่ าง จงใช้เส้นจํานวนเพือพิจารณาว่า ทศนิยมต่อไปนี;จานวนใดน้อยกว่ากัน ํ 1) -0.3 กับ -0.1วิธีคิด | | | | | | | | -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 จากเส้นจํานวน จะพบว่า ่ -0.3 อยูทางซ้ายของ -0.1 ดังนั;น -0.3 < -0.1 2) -0.832 กับ -0.836วิธีคิด | | | | | | | | | -0.838 -0.837 -0.836 -0.835 -0.834 -0.833 -0.832 -0.831 -0.830 จากเส้นจํานวน ่ จะพบว่า -0.836 อยูทางซ้ายของ -0.832 ดังนั;น -0.836 < -0.832 การเปรี ยบเทียบทศนิ ยม นอกจากจะใช้เส้นจํานวนช่วยในการพิจารณาแล้ว ยังสามารถใช้วิธีการอืนได้อีก ดังนี; จาก -0.3 < -0.1 และ -0.836 < -0.832 ถ้าพิจารณาจากค่าสัมบูรณ์ของแต่ละจํานวน จะได้วา ่ ค่าสัมบูรณ์ของ -0.3 มีค่าเท่ากับ 0.3 และค่าสัมบูรณ์ของ -0.1 มีค่าเท่ากับ 0.1 แต่ 0.3 > 0.1
 29. 29. ค่าสัมบูรณ์ของ -0.836 มีค่าเท่ากับ 0.836 และค่าสัมบูรณ์ของ -0.832 มีค่าเท่ากับ 0.832 แต่ 0.836 > 0.832 ดังนั;น การเปรี ยบเที ยบจํานวนทศนิ ยมที เป็ นลบสองจํานวนใดๆ จํานวนที มี ค่าสัมบูรณ์มากกว่าจะเป็ นจํานวนทีน้อยกว่า นันคือ ถ้า a และ b เป็ นจํานวนบวกใดๆ และ a < b แล้ว -a > -bตัวอย่ าง จงเปรี ยบเทียบจํานวนต่อไปนี; 1) 0.12853 กับ 0.1292วิธีทา ขั7นที 1 เขียนจํานวนทั;งสองไว้บรรทัดละ 1 จํานวน โดยให้จุดของแต่ละจํานวนตรงกัน ดังนี; ํ 0.12853 0.1292 ขั7นที 2 พิจารณาเลขโดดแต่ละคู่จากซ้ายไปขวาโดยหาเลขโดดคู่แรกทีไม่เท่ากัน 0.12853 0.1292 ขั7นที 3 เปรี ยบเทียบตัวเลขทั;งสอง 8 < 9 ดังนั;น 0.12853 < 0.1292 2) -0.234 กับ -0.243วิธีทา ค่าสัมบูรณ์ของ -0.234 มีค่าเท่ากับ 0.234 ํ ค่าสัมบูรณ์ของ -0.243 มีค่าเท่ากับ 0.243 ซึ งพบว่า 0.234 < 0.243 ดังนั;น -0.234 > -0.243ตัวอย่ าง จงเรี ยงจํานวนต่อไปนี;จากน้อยไปหามาก -1.106, -1.116, -1.108วิธีทา เนืองจาก ํ 1.106 < 1.108 < 1.116 จะได้วา ่ -1.106 > -1.108 > -1.116 ดังนั;น เรี ยงลําดับจํานวนทีกําหนดให้จากน้อยไปหามากได้ดงนี; ั -1.116, -1.108, -1.106
 30. 30. หน่ วยการเรียนรู้ ที 1 ทศนิยมและเศษส่ วน แผนการจัดการเรียนรู้ ที 2 เรือง การบวกและการลบทศนิยม ชั7นมัธยมศึกษาปี ที 1 เวลาเรียน 4 ชัวโมง1. จุดประสงค์ การเรียนรู้ 1.1 ด้ านความรู้ : นักเรี ยนสามารถ บวกและลบทศนิยมได้ 1.2 ด้ านทักษะ/กระบวนการ : นักเรี ยนมีความสามารถ 1. ในการแก้ปัญหา 2. ในการให้เหตุผล 3. ในการสื อสาร สื อความหมาย และนําเสนอ 4. ในการเชือมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ 1.3 ด้ านคุณลักษณะ : นักเรี ยน 1. ทํางานอย่างเป็ นระบบ 2. มีระเบียบวินย ั 3. มีความรอบคอบ 4. มีความรับผิดชอบ 5. มีวจารณญาณ ิ 6. มีความเชือมันในตนเอง 7. ช่วยเหลือซึ งกันและกัน 8. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์2. สาระการเรียนรู้ ่ การบวกและการลบทศนิยมทําได้โดยการนําเลขโดดทีอยูในหลักหรื อตําแหน่งเดียวกันมาบวกหรื อลบกัน ตัวอย่างที 1-8 ในหนังสื อสัมฤทธิLมาตรฐาน คณิ ตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 หน้า 57-59
 31. 31. 3. กิจกรรมการเรียนรู้ ชั วโมงที 1 1. ครู สนทนากับนักเรี ยนเกี ยวกับเงิ นค่าขนมทีนักเรี ยนได้รับมาแต่ละวันว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ครูยกตัวอย่างจากข้อมูลของนักเรี ยนสองคนมาประกอบการอธิ บาย ซักถาม เช่น เอกได้รับเงินค่าขนม 40 บาทนารี รัตน์ได้เงินค่าขนมมา 50 บาท แล้วให้เอกบอกว่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และนารี รัตน์ใช้จ่ายอะไรบ้าง (1) ครู ให้นกเรี ยนช่วยกันตอบคําถามจากข้อมูลทีได้ ั เอกจ่ายค่ารถเมลย์ไป 8.50 บาท ค่าอาหารกลางวัน 28 บาท นารี รัตน์จ่ายค่ารถสองแถวไป 5 บาท ซื; อขนมไป 20.50 บาท เอกและนารี รัตน์จ่ายเงินไปคนละเท่าไร และเหลือเงินคนละเท่าไร (2) ครู ซกถามนักเรี ยนว่าหาคําตอบได้โดยวิธีใด เพราะเหตุใด ั 2. ครู เขียนตัวอย่างที 1, 5, 6 บนกระดานแล้วใช้การถามตอบให้นกเรี ยนทําพร้อมๆ กับครู ั 3. นักเรี ยนทําแบบฝึ กปฏิบติกิจกรรมชุ ดที 3 ข้อ 1 ข้อย่อย 1, 2, 6 และ 7 ด้วยการช่วยเหลือกันภายใน ักลุ่ม กลุ่มใดเสร็ จก่อนให้ส่งตัวแทนออกเฉลยคําตอบ ครู ตรวจสอบความถูกต้องและประกาศชมเชย ส่ วนกลุ่มใดหรื อนักเรี ยนคนใดทําไม่เสร็ จไปทําต่อเป็ นการบ้าน 4. นักเรี ยนช่วยกันสรุ ปหลักการบวกทศนิยม ชั วโมงที 2 1. ครู แจกใบงาน ให้นกเรี ยนทุกกลุ่ม โดยให้ผเู ้ รี ยนช่วยกันทํางาน ซึ งแต่ละคนมีบทบาทแตกต่างกัน ัดังนี; ํ คนที 1 อ่านคําถามและแยกแยะคําสังทีโจทย์กาหนดให้ คนที 2 วิเคราะห์หาแนวทางตอบคําถาม อธิ บายให้ได้มาซึงคําตอบ คนที 3 รวบรวมข้อมูลและปฏิบติตามคนที 2 และเขียนคําตอบ ั คนที 4 สรุ ปขั;นตอนการทําทั;งหมด 2. ให้แข่ ง ขันตอบปั ญหาโดยจัดกลุ่ มใหม่ใ ห้ค นที มี ระดับ ความสามารถเท่ า กัน จากแต่ ละกลุ่ ม มารวมตัวอยูในกลุ่มเดียวกัน ่ 3. ครู แจกซองคําถามให้ทุกกลุ่ม (ทุกกลุ่มได้คาถามเหมือนกัน) โดยครู เป็ นผูสร้างโจทย์คาถามเอง ํ ้ ํ 4. สมาชิ กคนแรกหยิบซองคําถาม 1 ซอง เปิ ดอ่านคําถามแล้ววางลงกลางโต๊ะ สมาชิ ก 3 คนทีเหลื อแข่งกันตอบคําถาม โดยเขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบให้ตรงหมายเลขข้อและคนทีอ่านคําถามทําหน้าทีให้คะแนน โดยมีกติกาดังนี; ผูทีตอบถูกคนแรกได้ ้ 2 คะแนน

×