Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

wfosigw_Krakowie prezentacja zasad pomocy finansowej w 2013

9,311 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

wfosigw_Krakowie prezentacja zasad pomocy finansowej w 2013

 1. 1. FINANSOWANIE  INWESTYCJI  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie prezentuje:  Małgorzata Mrugała  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie
 2. 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej          w Krakowie udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowo w art. 400a       ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.Zasady  udzielania dofinansowania określone są w :     „Zasadach udzielania i umarzania pożyczekoraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacjioraz zasadach dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska igospodarki wodnejw Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Krakowie”2 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 3. 3. niektóre zadania na które Fundusz udziela pomoc finansową• budowa oczyszczalni i kanalizacji min. 10m3/dobę (łącznie) dla grupy oczyszczalni przydomowych i kanalizacji min.100m3/dobę dla oczyszczalni zbiorczych• likwidacja i budowa kotłowni – łączna moc min. 6oKW• kolektory słoneczne – montowane samodzielnie (bez kotłowni) min. 10 kW. • źródła ciepła z odnawialnych źródeł energii – w nowo wybudowanych obiektach • termomodernizacja  – min. 600m2dociepleń przegród budowlanych3 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 4. 4. • przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych  gatunków roślin lub zwierząt;• przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i  utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;• zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem  szkodom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez  czynniki biotyczne i abiotyczne;• profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których  występują przekroczenia standardów jakości środowiska;• edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i  zasady zrównoważonego rozwoju.4 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 5. 5. nie udziela się pomocy finansowej na:• zadania obligatoryjne wynikające z prawa ochrony środowiska i budowlanego• budowę wodociągów, poza realizacją spójnych programów wodociągowo-  kanalizacyjnych• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, jeżeli nie jest to element kompleksowego  projektu termomodernizacyjnego• wymianę lub remonty urządzeń silnikowych• termomodernizację budynków przy zastosowaniu powłok termoceramicznych• modernizacje kotłowni nieprzynoszące efektu ekologicznego• wydawanie i prenumerata czasopism  5 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 6. 6. Dla każdego etapu cyklu Fundusz przygotował zestaw dokumentów,  których wypełnienie jest niezbędnym  warunkiem do rozpatrzenia zadania i podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania gosp. wodno-ściekowa gosp. wodno-ściekowa ochr. powietrza ochr. powietrza termomodernizacja termomodernizacja gosp. odpadami gosp. odpadami inwestycyjne KIZ Wniosek na zadanieZadanie inwestycyjne ochr. przed hałasem ochr. przed hałasem nieinwestycyjne Wniosek na zadanie nieinwestycyjne 6 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 7. 7. Instrumenty finansowe dotacje pożyczki preferencyjne dopłaty do oprocentowania i kapitału kredytów bankowychuwaga:wydatkowanie środkówzgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych7 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 8. 8. udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych) jednostki samorządu terytorialnego - 40% a) likwidację nadzwyczajnych zagrożeń środowiska lub likwidację skutków klęsk ekologicznych – do 40% kosztów kwalifikowanych, b) likwidację niskiej emisji, budowę odnawialnych źródeł energii i termomodernizację, które realizowane są w szkołach, żłobkach, przedszkolach, domach pomocy społecznej, strażnicach OSP, budynkach administracyjnych i obiektach sportowych – do 40% kosztów kwalifikowanych, c) na działalność związaną z profilaktyką zdrowotną dzieci na obszarach szczególnej ochrony środowiska, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń – do 25% kosztów kwalifikowanych, d) na zadania związane z utrzymaniem form ochrony przyrody oraz na zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych – do 40% kosztów kwalifikowanych, e) na zadania nieinwestycyjne (w tym na edukację ekologiczną) – do 40% kosztów kwalifikowanych, f) na zadania nieinwestycyjne związane z ochroną środowiska wynikające z działalności statutowej jednostek samorządowych szczebla wojewódzkiego – do 90% kosztów kwalifikowanych (w roku 2013 – 100% koszów kwalifikowanych) oraz na zadania inwestycyjne – do 65% kosztów kwalifikowanych, g) na realizację sieci wodociągowej, pod warunkiem, że została zrealizowana sieć kanalizacyjna na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników (tzw. osłona zbiorników) - do 40% kosztów kwalifikowanych.8 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 9. 9. udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych) (w roku 2013 – 100% koszów kwalifikowanych)9 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 10. 10. udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych)szpitale oraz podmioty lecznicze, których założycielem lub większościowymudziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego - 40%•likwidacja niskiej emisji•budowa odnawialnych źródeł energii•termomodernizacja•zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonychhospicja - 80%•likwidacja niskiej emisji•budowa odnawialnych źródeł energii•przyłączenie do sieci ciepłowniczej•termomodernizacja•zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych 1010 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 11. 11. udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych) stowarzyszenia sportowe i kluby sportowe - 40% •likwidacja niskiej emisji •ochrona wód w obiektach sportowych •zadrzewianie i urządzanie terenów zielonych •budowa instalacji dotyczących czystych źródeł energii jednostki badawcze i uczelnie publiczne - 40% •likwidacja niskiej emisji •budowę odnawialnych źródeł energii •termomodernizacja •zadrzewianie, zakrzewianie i urządzanie terenów zielonych izby rolnicze - 50% •rekultywacja zdegradowanych – zakwaszonych w wyniku powodzi gleb11 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 12. 12. udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych) podmioty dysponujące publikatorami - 40% (książka, prasa, radio, telewizja) właściciele lub partnerzy właścicieli publikatorów propagujących działania proekologiczne lub służące edukacji ekologicznej w sposób niekomercyjny organizacje społeczne (stowarzyszenia), osoby prawne oraz fundacje, których celem statutowym jest ochrona środowiska - 40% (za wyjątkiem trybu konkursowego) a) edukacja ekologiczna, b) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.12 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 13. 13. udzielanie dotacji (maks. % kosztów kwalifikowanych) Parki NarodoweDotacja do 40 % kosztów kwalifikowanych na zadania realizowane w sposób niekomercyjny:a) edukacja ekologiczna,b) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska,c) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody,d) zadania związane z likwidacją niskiej emisji, budową odnawialnych źródeł energii, termomodernizację i ochronę wód.13 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 14. 14. maksymalne wielkości dotacji • 2.000.000 zł maksymalna kwota na jedno zadanie • 5.000.000 zł maksymalna kwota dotacji dla jednego beneficjenta/rok14 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 15. 15. udzielanie pożyczek proekologicznych wielkość: do 100% kosztów kwalifikowanych netto jeżeli nie przekraczają one wskaźników stosowanych przez Fundusz oprocentowanie: •0,6 stopy redyskonta weksli - nie mniej niż 4%/rok •0,8 stopy redyskonta weksli dla pożyczek płatniczych (pomostowych) -nie mniej niż 5%/rok15 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 16. 16. maksymalne wartości pożyczek20.000.000 zł - maksymalna kwota pożyczki na jedno zadanie40.000.000 zł - maksymalna kwota zadłużenia z tytułu pożyczek dla jednego inwestora (rozpoczęcie procedury po 01 stycznia 2009 r).16 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 17. 17. zabezpieczenia pożyczek• wymaga się podwójnego zabezpieczenia – podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową pozostałe formy : •gwarancja bankowa •ubezpieczenie spłaty pożyczki •poręczenie (także bankowe) •zastaw na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez SP •hipoteka na nieruchomości •przelew (cesja) wierzytelności •blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych •poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego •inne dopuszczone prawem i uzgodnione formy zabezpieczenia 17 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 18. 18. zabezpieczenia pożyczekw przypadku JST może być ustanowione jedno zabezpieczenie.zabezpieczenie w formie hipoteki(na bazie operatu szacunkowego)może być ustanowione na nieruchomościach o wartościco najmniej:• 150% kwoty pożyczki• 100% kwoty pożyczki dla JST i spółek JST18 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 19. 19. umorzenia pożyczekwarunki umorzenia pożyczki:•zakończenie inwestycji w terminie określonym w umowie•osiągnięcie rzeczowych i ekologicznych efektów zadaniamaksymalne wartości umorzeń:• 45% kwoty wykorzystanej pożyczki na zadania związane z ochroną wód, dla których umowazostała podpisana po 1.01.2008r. (po spłacie minimum 50% wykorzystanej pożyczki), a dla umówpodpisanych do 31.12.2007r. 40% kwoty uzyskanej pożyczki (po spłacie minimum 50%wykorzystanej pożyczki),•40% kwoty wykorzystanej pożyczki na odnawialne źródła energii(po spłacie minimum 50% wykorzystanej pożyczki)•35% kwoty wykorzystanej pożyczki (po spłacie minimum 50% wykorzystanej pożyczki)19 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 20. 20. Przy określaniu wielkości umorzenia pożyczki zostanieuwzględniona terminowość spłat rat kapitałowych pożyczki iodsetek oraz wielkość uzyskanych odsetek (min.10% kapitału).Jeżeli odsetki na dzień rozpatrywania wniosku o umorzeniestanowią mniej niż 10% pożyczonego kapitału, to umorzeniebędzie obniżane o 2,5% za każdy brakujący procent wprzypadku jednostek samorządu terytorialnego i 3,0% dlapozostałych Beneficjentów.20 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 21. 21. maksymalne umorzenie nie może przekroczyć dla jednostki samorządu terytorialnego: - 1 000 000 zł - dla pożyczek równych i powyżej 3 500 000 zł, dla pozostałych beneficjentów: - 750 000 zł – dla pożyczek równych i powyżej 3 500 000 zł21 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 22. 22. obniżenia maksymalnego umorzenia w zależności od wielkości udziału dotacji pochodzącej z innych źródeł, gdy dotacja w całkowitym koszcie zadania wynosi 10% ≤ dotacja < 20% - obniża się umorzenie o 5% 20% ≤ dotacja < 40% - obniża się umorzenie o 10% 40% ≤ dotacja < 60% - obniża się umorzenie o 15% 60% ≤ dotacja < 75% - obniża się umorzenie o 20% dotacja ≥75% - umorzenie nie przysługuje22 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 23. 23. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowychdo 80% odsetek od pożyczek w zakresie1) budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości poniżej 10 m3/dobę,2) budowy źródeł ciepła o mocy do 60 kW jeżeli pochodzą one z odnawialnych źródeł energii,3) termomodernizacji – docieplana powierzchnia wraz z oknami do 600 m2 którzy na ich wykonanie zaciągnęli pożyczki w bankach wybranych przez Fundusz, uwaga: dochód z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych jest opodatkowany na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych23 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 24. 24. dotacja przeznaczona na częściowąspłatę kapitału kredytów bankowychdla Beneficjentów realizujących zadania w zakresie:1) budowy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej rozumianej jako odcinkaprzewodu kanalizacyjnego pomiędzy najbliższą studzienką kanalizacyjną kanaługłównego, a podłączanym budynkiem przy nowobudowanej sieci kanalizacyjnej.2) budowy przyłącza do sieci wodociągowej, obejmującej przewód wodociągowydoprowadzający wodę na teren nieruchomości, w tym założenie na posesji jednegopunktu poboru wody i wodomierza włącznie, rozumianego jako odcinek przewoduwodociągowego pomiędzy przewodem głównym, a podłączanym budynkiem. Siećwodociągowa może by finansowana tylko na terenie skanalizowanym lubrównocześnie przy budowie kanalizacji sanitarnej.24 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 25. 25. dla Beneficjentów realizujących zadania w zakresie:3) zakupu instalacji rekuperatorów z odzyskiem ciepła w celu zminimalizowania zużycia energii.4) wymianie kotłów grzewczych węglowych na kotły gazowe i olejowe o mocy do 60 kW.5) zakupu i instalacji ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych o mocy do 10 kW,6) usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych.udzielanie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych w bankach wytypowanych przez Fundusz– na dotację do 50 % przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytów.25 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 26. 26. programy Dofinansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”26 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 27. 27. cel programu Celem Programu jest dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę w ramach PONE co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.27 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 28. 28. zakres rzeczowy Zakres rzeczowy inwestycji wynikający z współfinansowania obejmował będzie wykonanie:1) demontażu kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym2) montażu nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u.,3) montażu nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u.4) podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u.,5) podłączenia do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.28 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 29. 29. forma i wysokość dofinansowania poszczególnych zadań Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu na zadania realizowane w ramach programu może wynosić do 50% kosztów kwalifikowanych.29 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 30. 30. Maksymalne jednostkowe koszty osiągnięcia efektu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów zadań znajdują się na stronie internetowej www.wfos.krakow.pl30 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 31. 31. Dofinansowanie zadań dotyczących opracowania i wdrażania nowychtechnik i technologii, w szczególności dotyczących ścieków, paliw i spalin,utylizacji odpadów, ograniczenia hałasu, promieniowania oraz zużyciawody uzależnia się od:-ograniczenie zużycia, promieniowania czy emisji nie może być mniejszeniż 25%W przypadku kotłowni o mocy powyżej 100 kW wymagane są kotłykondensacyjne ze względu na energooszczędność i sprawność.31 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 32. 32. W ciągu 20 lat z pomocy finansowej skorzystało ponad 1,5 mln beneficjentów. Wydatkowano ponad 2 mld złotych na osiągnięcie efektu ekologicznego.Udało się zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w zakresie: SO 2 - o 5462 Mg, pył całkowity- o 1998 Mg, NOx - o 190 Mg, CO - o 10 644 Mg. Wybudowano ponad 3 202 km kanalizacji i podłączono do niej ponad 51 432 budynków.Jednostki Straży Pożarnej otrzymały 50 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Działalność funduszu pomogła ponad 15 000 dzieciom wyjechać na zielone szkoły..32 z 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 8.04.13
 33. 33. Dziękuję za uwagę.Małgorzata MrugałaPrezes Zarząduul. Kanonicza 12, 31-002 Krakówtel.: 12 422 94 90 • faks: 12 422 30 46e-mail: biuro@wfos.krakow.pl • www.wfos.krakow.pl

×