Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

wfosigw w Krakowie - finansowanie projektów gospodarki odpadami w 2013

5,910 views

Published on

wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Krakowie - finansowanie projektów gospodarka odpadami w 2013

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

wfosigw w Krakowie - finansowanie projektów gospodarki odpadami w 2013

 1. 1. FINANSOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE  GOSPODARKI ODPADAMI ze środkówWojewódzkiego FunduszuOchrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Krakowie
 2. 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej          w Krakowie udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowo w art. 400a       ust. 1 pkt 1-9 i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.Zasady udzielania dofinansowania określone są w :„Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania irozliczania dotacji oraz zasadach dofinansowania zadańz zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Wojewódzkim FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”  2 z 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 11.04.13
 3. 3. procedura ubieganie się o środki z na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami       Karta  Informacyjna  wstępna  Wniosek na zadanie  przyznanie  Zadania  akceptacja  inwestycyjne  zadania dofinansowania z zakresu  z zakresu gosp.  gosp. odpadami odpadami3 z 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 11.04.13
 4. 4. udzielanie pożyczek proekologicznych wielkość: do 100% kosztów kwalifikowanych netto       jeżeli nie są przekroczone wskaźniki       stosowane przez Fundusz oprocentowanie: •0,6 stopy redyskonta weksli - nie mniej niż 4%/rok  •0,8 stopy redyskonta weksli dla pożyczek płatniczych         (pomostowych) -nie mniej niż 5%/rok4 z 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 11.04.13
 5. 5. maksymalne wartości pożyczek20.000.000 zł - maksymalna kwota pożyczki na jedno zadanie40.000.000 zł - maksymalna kwota zadłużenia z tytułu pożyczek dla jednego inwestora5 z 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 11.04.13
 6. 6. zabezpieczenia pożyczek• wymaga się podwójnego zabezpieczenia – podstawowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową pozostałe formy : •gwarancja bankowa •ubezpieczenie spłaty pożyczki •poręczenie (także bankowe) •zastaw na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez SP •hipoteka na nieruchomości •przelew (cesja) wierzytelności •blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym lub depozytów bankowych •poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego •inne dopuszczone prawem i uzgodnione formy zabezpieczenia 6 z 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 11.04.13
 7. 7. zabezpieczenia pożyczekw przypadku JST może być ustanowione jedno zabezpieczenie.zabezpieczenie w formie hipoteki(na bazie operatu szacunkowego)może być ustanowione na nieruchomościach o wartościco najmniej:• 150% kwoty pożyczki• 100% kwoty pożyczki dla JST i spółek JST7 z 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 11.04.13
 8. 8. umorzenia pożyczekwarunki umorzenia pożyczki:•zakończenie inwestycji w terminie określonym w umowie•osiągnięcie rzeczowych i ekologicznych efektów zadaniamaksymalna wartość umorzenia w przypadku zadań z gospodarkiodpadami :35% kwoty wykorzystanej pożyczki (po spłacie minimum 50%wykorzystanej pożyczki)8 z 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 11.04.13
 9. 9. maksymalne umorzenie maksymalne umorzenie nie może przekroczyć • 1 000 000 zł - dla jednostek samorządu terytorialnego • 750 000 zł – dla pozostałych beneficjentów9 z 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 11.04.13
 10. 10. obniżenia maksymalnego umorzenia w zależności od wielkości udziału dotacji pochodzącej z innych źródeł, gdy dotacja w całkowitym koszcie zadania wynosi 10% ≤ dotacja < 20% - obniża się umorzenie o 5% 20% ≤ dotacja < 40% - obniża się umorzenie o 10%, 40% ≤ dotacja < 60% - obniża się umorzenie o 15%, 60% ≤ dotacja < 75% - obniża się umorzenie o 20%, dotacja ≥75% - umorzenie nie przysługuje10 z 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 11.04.13
 11. 11. dopłaty dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowychdofinansowanie w wysokości do 50% kapitałuna zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadówazbestowychuwaga:dochód z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych jestopodatkowany na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o podatkudochodowym od osób fizycznych11 z 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 11.04.13
 12. 12. W ciągu 20 lat z pomocy finansowej skorzystało ponad 1,5 mln beneficjentów. Wydatkowano ponad 2 mld złotych na osiągnięcie efektu ekologicznego.Udało się zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w zakresie:SO2 - o 5462 Mg, pył całkowity o 1998 Mg, NOx - o 190 Mg, CO - o 10 644 Mg. Wybudowano ponad 3 202 km kanalizacji i podłączono do niej ponad 51 432 budynków.Jednostki Straży Pożarnej otrzymały 50 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Działalność funduszu pomogła ponad 15 000 dzieciom wyjechać na zielone szkoły..12 z 12 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 11.04.13
 13. 13. Dziękuję za uwagę.WFOŚiGW w Krakowieul. Kanonicza 12, 31-002 Krakówtel.: 12 422 94 90 • faks: 12 422 30 46e-mail: biuro@wfos.krakow.pl • www.wfos.krakow.pl

×