Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Altl

623 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Altl

 1. 1. 2012-12-10
 2. 2. • zamówienia publiczne - należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.• postępowanie o udzielenie zamówienia - należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy;• dostawy - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu;• roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;• usługi - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a;
 3. 3. • wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;• Zamawiający - należy przez to rozumieć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;• Kierownik Zamawiającego - należy przez to rozumieć Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, zwany dalej Zarządem Wojewódzkiego Funduszu. W przypadkach określonych w Regulaminie uprawnienia i obowiązki Kierownika Zamawiającego wykonuje Prezes Zarządu;• cena -należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.);• wartość zamówienia - całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością;• Kwota wyrażona w euro - należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty w złotych polskich przeliczoną według kursu ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy, (obecnie 1 euro = 4,0196 zł).
 4. 4. Zgłoszenie Zgłoszenie Zespołu zespołuOrganizacyjne Funduszy go Europejskich Zgłoszenie Zgłoszenie Zespołu Finansowo- Zespołu Analiz Księgowego Technicznych Zgłoszenie Zgłoszenie Radców Zespołu Analiz Prawnych Ekonomicznych
 5. 5. Zgłoszenia do • Kierownik Zespołu Zamawiającego31 października Projekt planu • Zespół Organizacyjnydo 15 listopada • Zarząd akceptacja
 6. 6. Zamówienie Nieplanowane PlanowaneWniosek* Zespołu Zamawiającego za pośrednictwem Wniosek* Zespołu Zamawiającego zaZespołu Organizacyjnego wraz z projektem uchwały pośrednictwem Zespołu organizacyjnego Prezes Zarząd Zarządu zgoda Zgoda Równe lub Do 14 000 powyżej 14 euro 000 euro Środki PT PO Środki własne IiŚ
 7. 7. • Wybór wykonawcy bez konieczności dokumentowania Zamówienia czynności rozeznania rynku.o wartości poniżej • Dopuszcza się pisemne zlecenie lub zamówienie potwierdzone 2 000 zł netto przez wykonawcę.
 8. 8. Zamówienia • Dobór oferentów dokumentowany jest w formie pisemnej (np. wydruki z dostępnych stron internetowych, otrzymanych ofert). • Za dobór oferentów odpowiedzialny jest pracownik o wartości merytoryczny, wskazany przez Kierownika Zespołu Zamawiającego. • Za dobór oferentów w formie zapytania ofertowego od publikowanego na stronie internetowej lub kierowanego do wybranych oferentów odpowiedzialny jest pracownik ds. zamówień publicznych przy współpracy pracownika 2 000 zł netto merytorycznego. • Zestawienia porównania i oceny ofert wraz z propozycją wyboru oferty najkorzystniejszej Zespół Zamawiający zado nieprzekraczającej pośrednictwem Zespołu Organizacyjnego przedstawia Kierownikowi Zamawiającego z wnioskiem o zatwierdzenie wyrażonej w złotych wyboru oferty najkorzystniejszej. • Dopuszcza się pisemne zlecenie lub zamówienie potwierdzonerównowartości kwoty przez wykonawcę dla zamówień nieprzekraczających kwoty 5 000 zł netto. 5 000 euro netto
 9. 9. Zamówienie •Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jesto wartości równej lub w formie zapytania ofertowego. przekraczającej •Za przeprowadzenie procedury zapytania ofertowego odpowiedzialny jest pracownik ds. zamówień publicznychwyrażonej w złotych przy współpracy pracownika merytorycznego, wskazanego przez Kierownika Zespołurównowartości kwoty Zamawiającego. W takim przypadku pracownik merytoryczny przygotowuje opis przedmiotu zamówienia oraz dokonuje oceny czy oferowane usługi, dostawy lub 5 000 euro netto a roboty budowlane odpowiadają wymaganiom nieprzekraczającej Zamawiającego. •Zestawienia porównania i oceny ofert wraz z propozycjąwyrażonej w złotych wyboru oferty najkorzystniejszej Zespół Zamawiający za pośrednictwem Zespołu Organizacyjnego przedstawiarównowartości kwoty Kierownikowi Zamawiającego z wnioskiem o zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej. •Umowa musi zostać zawarta w formie pisemnej 14 000 euro netto
 10. 10. Wartość zamówienia przekracza kwotęWartość zamówienia nie przekracza kwoty 2 000 zł netto, a nie przekracza wyrażonej w 2 000 zł netto złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Dopuszcza się dokonanie wyboru Dobór oferentów jest dokumentowany w wykonawcy bez konieczności formie sondażu telefonicznego dokumentowania czynności rozeznania potwierdzonego faksem lub listem rynku. Za dobór oferentów elektronicznym, wydruków z dostępnych stron odpowiedzialny jest pracownik internetowych, otrzymanych ofert. Za dobór merytoryczny, wskazany przez oferentów odpowiedzialny jest pracownik Kierownika Zespołu Zamawiającego merytoryczny, wskazany przez Kierownika Zespołu Zamawiającego Za dobór oferentów w formie zapytania ofertowego publikowanego na stronie Za dobór oferentów w formie zapytania internetowej Wojewódzkiego Funduszu ofertowego publikowanego na stronie lub kierowanego do wybranych internetowej Wojewódzkiego Funduszu lub oferentów odpowiedzialny jest kierowanego do wybranych oferentów pracownik ds. zamówień publicznych odpowiedzialny jest pracownik ds. zamówień przy współpracy pracownika publicznych przy współpracy pracownika merytorycznego, wskazanego przez merytorycznego, wskazanego przez Kierownika Zespołu Zamawiającego. Kierownika Zespołu Zamawiającego. Wymóg rozeznania rynku zostanie uznany za spełniony, w przypadku wyboru wykonawcy z pośród co najmniej 2 oferentów. Wymóg będzie spełniony również wtedy, gdy w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta.

×