Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THK_Standohyd_PL.qxd  04.03.2002  9:59 Uhr  Seite 1
           ·
   Przysz¬o‚ç nalezy do lakierów wodo...
THK_Standohyd_PL.qxd  04.03.2002    9:59 Uhr    Seite 2
            Po prostu ekonomiczny     ...
THK_Standohyd_PL.qxd  04.03.2002  9:59 Uhr    Seite 3
                Po prostu ekonomiczny

   ...
THK_Standohyd_PL.qxd   04.03.2002   9:59 Uhr  Seite 4
      Ko‹cowe odliczanie rozpocz™te


        ...
THK_Standohyd_PL.qxd    04.03.2002   9:59 Uhr    Seite 5
    2. Sporzådzenie planu
     redukcji zgod...
THK_Standohyd_PL.qxd   04.03.2002    9:59 Uhr  Seite 6
                    Rozwiåzaniem jest ...
THK_Standohyd_PL.qxd   04.03.2002   9:59 Uhr   Seite 7
            ·
    Gwarantuje to, ze warsz...
THK_Standohyd_PL.qxd  04.03.2002  9:59 Uhr  Seite 8
                             Spojrz...
THK_Standohyd_PL.qxd  04.03.2002   9:59 Uhr   Seite 9
         Pomys¬ zaståpienia orga-
        ...
THK_Standohyd_PL.qxd  04.03.2002  9:59 Uhr  Seite 10
            Przewaga dzi™ki          Mate...
THK_Standohyd_PL.qxd  04.03.2002    9:59 Uhr   Seite 11
         Wielu zleceniodawców,      • Now...
THK_Standohyd_PL.qxd     04.03.2002  9:59 Uhr   Seite 12
      Nieporównywalnie
      dobry
    ...
THK_Standohyd_PL.qxd  04.03.2002    9:59 Uhr  Seite 13
    Przestawienie
    si™ bez trudno‚ci

    Lak...
THK_Standohyd_PL.qxd  04.03.2002  9:59 Uhr  Seite 14
            To takie proste           ...
THK_Standohyd_PL.qxd    04.03.2002   9:59 Uhr   Seite 15
    Mieszanie
    Optymalnå lepko‚ç
    potr...
THK_Standohyd_PL.qxd  04.03.2002   9:59 Uhr   Seite 16
            To takie proste

         ...
THK_Standohyd_PL.qxd   04.03.2002   9:59 Uhr   Seite 17
    Czyszczenie narz™dzi
    i przechowywanie
 ...
THK_Standohyd_PL.qxd   04.03.2002  9:59 Uhr  Seite 18
      Bezpieczna praca


      Woda zamiast VOC o...
THK_Standohyd_PL.qxd   04.03.2002   9:59 Uhr   Seite 19
          ·
    Przysz¬o‚ç juznadesz¬a

 ...
THK_Standohyd_PL.qxd  04.03.2002  9:59 Uhr  Seite 20
                               ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Systemy lakierów wodorozcieńczalnych Standox

1,525 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Systemy lakierów wodorozcieńczalnych Standox

 1. 1. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 1 · Przysz¬o‚ç nalezy do lakierów wodorozcie‹czalnych. Sztuka lakierowania.
 2. 2. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 2 Po prostu ekonomiczny 3 Ko‹cowe odliczanie rozpocz™te 4 Rozwiåzaniem jest woda 6 Spojrzenie wstecz 8 Przewaga dzi™ki innowacji 10 Nieporównywalnie dobry 12 Przestawienie si™ bez trudno‚ci 13 To takie proste 14 Bezpieczna praca 18 · Przysz¬o‚ç juz nadesz¬a 19
 3. 3. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 3 Po prostu ekonomiczny · Lakiery wodorozcie‹czalne nalezå do najnowocze‚niejszych systemów lakierniczych, · poniewaz så ekonomiczne, ¬atwe w aplikacji i chroniå nasze ‚rodowisko. Nowoczesne systemy Wodorozcie‹czalne W materia¬ach na bazie lakierów wodorozcie‹- systemy lakiernicze nadajå wody, wi™ksza czå‚ç czalnych przynoszå warsz- si™ do wszystkich prac szkodliwych dla ‚rodowiska tatom renowacyjnym wiele lakierniczych i dlatego organicznych rozpuszczal- korzy‚ci, poczåwszy od mogå ca¬kowicie zaståpiç ników zaståpiona jest ubogiego w rozpuszczal- systemy konwencjonalne. zdemineralizowanå wodå niki, a co za tym idzie Oprócz tego majå jeszcze (woda VE). Jest to naj- przyjaznego dla ‚rodo- szczególny bonus: juz · prostszy, najskuteczniejszy wiska lakierowania. dzisiaj spe¬niajå przepisy i najbardziej ekonomiczny Systemem Standohyd Unii Europejskiej dotyczåce sposób redukcji rozpusz- firma Standox oferuje warto‚ci VOC, które w czalników. warsztatom lakierniczym latach 2001–2007 prze- ekonomiczny, wodo- widujå znacznå redukcj™ rozcie‹czalny system lakier- emisji rozpuszczalników niczy, ¬åczåcy w sobie przez warsztaty lakiernicze. zalety innych technologii. Z lakierem wodorozcie‹czalnym krok naprzód · • System Standohyd umozliwia przeprowadzenie ca¬ego spektrum prac lakierniczych tylko jednym systemem. ............................................................................ • Aplikacja systemu Standohyd nast™puje tak jak dotychczas i, dzi™ki wysokiej dok¬adno‚ci kolorów, w sposób pewny. ............................................................................ • Dobre w¬a‚ciwo‚ci kryjåce i zwi™kszona lepko‚ç czyniå system wydajnym, a co za tym idzie, ekonomicznym. ............................................................................ • Jako wodorozcie‹czalny-system lakierniczy Standohyd zapewnia · · przysz¬o‚ç warsztatom lakierniczym, poniewaz juz dzisiaj spe¬nia przepisy ustawodawcy dotyczåce warto‚ci VOC. 3
 4. 4. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 4 Ko‹cowe odliczanie rozpocz™te · Rozpuszczalniki nalezå do tzw. Rozpuszczalniki spe¬niajå przed zbyt intensywnym narodowe we wszystkich swoje g¬ówne zadanie promieniowaniem krajach cz¬onkowskich „lotnych substancji organicznych“ przy przenoszeniu lakieru s¬onecznym. Jednak zbyt Unii. Ustawodawcy posz- (Volatile Organic Compounds, na obiekt. Regulujå wysoka koncentracja czególnych krajów majå wymaganå lepko‚ç mate- ozonu przy pod¬ozu · · do wyboru 3 mozliwo‚ci: · w skrócie VOC) i så waznymi ria¬u i majå wp¬yw na roz- oddzia¬ywaç moz · e szkod- technicznie cz™‚ciami sk¬adowymi · lewanie si™ i jako‚ç ‚wiezo · liwe na zyjåce istoty. 1. Zachowanie warto‚ci naniesionej pow¬oki. Jez· eli cz¬owiek wdycha granicznych poprzez lakierów. · Po zako‹czeniu aplikacji zbyt wiele ozonu, moze to oczyszczenie wywie- rozpuszczalniki spe¬ni¬y powodowaç bóle klatki wanego powietrza: · juz swojå rol™ i powinny piersiowej, kaszel i ataki Warsztaty lakiernicze · najszybciej jak to mozliwe astmy. muszå zachowaç war- ulotniç si™. to‚ci graniczne zredu- Udzia¬ organicznych roz- kowanej ilo‚ci rozpusz- Ulatnianie si™ rozpuszczal- puszczalników, ulatniajå- czalników poprzez ników w powietrze pro- cych si™ w powietrze oczyszczenie wywiewa- wadzi do jego zanieczy- podczas produkcji i apli- nego powietrza, które szczania. Przede wszystkim kacji lakierów, wynosi ok. kontrolowane b™dzie w lecie, przy letniej, 32 % ca¬kowitej emisji regularnie. Jest to pro- s¬onecznej pogodzie, roz- VOC. Liczba ta powinna ces pracoch¬onny i dla puszczalniki przyczyniajå zostaç drastycznie zmniej- warsztatu renowacyj- si™ do tworzenia przy pod- szona. nego nieekonomiczny. · ¬ozu warstwy ozonowej. Ozon jest wprawdzie Podstawå redukcji så naturalnå cz™‚ciå sk¬adowå przepisy Unii Europejskiej atmosfery i chroni ziemiå dotyczåce warto‚ci VOC. Przepisy te muszå przek- szta¬ciç si™ w prawo Przepisy CEPE (Europejska Komisja koordynujåca redukcj™ VOC) Warto‚ci graniczne VOC dotyczåce gotowych do aplikacji produktów (g/l) Warto‚ci Zalecane warto‚ci aktualne 1992 graniczne Materia¬y do czyszczenia pistoletów 850 850 Írodki do czyszczenia wst™pnego* 850 200 Szpachla UP i wype¬niacz natryskowy UP 250 250 Washprimer 780 780 Primer, wype¬niacz gruntujåcy, wype¬- niacz, wype¬niacz mokro na mokro 600–720 540 Lakier nawierzchniowy 1-warstwowy 600–720 420 Lakier bezbarwny 2K 600 420 Lakier bazowy 800 420 Produkty specjalne** 840 840 Przeci™tny udzia¬ rozpuszczalników ok. 75 % ok. 50 % *) W przypadku ‚rodków czyszczåcych, nie zawierajåcych cia¬ sta¬ych, warto‚ç VOC obliczona jest ¬åcznie z wodå. **) Produkty specjalne to produkty lakiernicze i pomocnicze, stosowane do prac szczególnych przy lakierowaniu pojazdów. 4
 5. 5. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 5 2. Sporzådzenie planu redukcji zgodnego z wytycznymi Unii Europejskiej (typ A): Plan redukcji wg. Unii Europejskiej przewiduje zmniejszenie warto‚ci granicznych w dwóch etapach. Warsztaty lakiernicze zobowiåza- ne så do prowadzenia ‚cis¬ej ewidencji wye- mitowanych substancji Od kwietnia 2001 zalece- lotnych. nia Unii Europejskiej muszå zostaç przekszta¬cone w Definicja VOC 3. Sporzådzenie planu narodowe prawo. Kazdy · redukcji zgodnego z kraj moz· e przy tym zadecy- W europejskich przepisach dot. wytycznymi Unii dowaç, czy warto‚ci gra- warto‚ci VOC lotne rozpuszczal- Europejskiej (typ B): niczne w nast™pnych okre- niki organiczne zdefiniowane så Uproszczony plan sach czasu b™då jeszcze jako zwiåzki organiczne, które w redukcji przewiduje bardziej zaostrzone. 20 °C wykazujå ci‚nienie 0,01 kPa stosowanie produktów lub w okre‚lonych warunkach ubogich w rozpusz- Ze wzgl™du na drastyczne wykazujå odpowiedniå lotno‚ç. czalniki, jak lakiery zmiany klimatyczne na W odniesieniu do samochodo- High-Solid lub lakiery ‚wiecie, w niektórych kra- wych lakierów naprawczych w wodorozcie‹czalne. jach obserwuje si™ tendencj™ uproszczeniu obowiåzuje teoria: W tym przypadku pro- do jeszcze wi™kszego wszystkie organiczne rozpusz- · wadzenie wyzej wymie- zaostrzenia przepisów. W czalniki w lakierach to VOC. nionej ewidencji nie jest Wielkiej Brytanii i Holandii Mowa jest tutaj zarówno o · juz konieczne. Warsztat · nabyto juz pewne do‚wiad- rozpuszczalnikach, zalecanych lakierniczy musi jednak czenia z uproszczonym przez producentów lakierów, jak udowodniç stosownemu planem redukcji. Równiez · · równiez o rozpuszczalnikach · urz™dowi, ze pracuje w Niemczech i innych dodawanych przez lakierników tymi produktami. krajach cz¬onkowskich Unii podczas mieszania. Europejskiej zdecydowano si™ na tå alternatyw™. 5
 6. 6. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 6 Rozwiåzaniem jest woda · Niezaleznie od tego, na jakå metod™ ustawodawca si™ zdecyduje, warsztaty lakiernicze · · majå rózne mozliwo‚ci redukcji Zredukowanie emisji VOC Najprostszå i najbardziej Lakiery High-Solid poprzez oczyszczenie efektywnå metodå wyst™pujå tylko w odcie- emisji rozpuszczalników. Jednak wywiewanego powietrza redukcji rozpuszczalników niach uni. Jest to lakier · nie kazda metoda jest tak jest drogie i pracoch¬onne. jest stosowanie od bogaty w cia¬a sta¬e; Wysokie koszty inwesty- poczåtku systemów lakier- metaliczne, per¬owe lub ekonomiczna jak zastosowanie cyjne i nak¬ad pracy, niczych przyjaznych dla inne efektowe pigmenty lakierów wodorozcie‹czalnych. zwiåzany z utrzymaniem i ‚rodowiska. nie mogå si™ w nim konserwacjå, sprawiajå, optymalnie rozmie‚ciç. · ze metoda ta nie jest Na przyk¬ad lakiery op¬acalna dla warsztatów High-Solid: · Poniewaz procentowo lakierniczych. zawarto‚ç VOC w porów- stosowanie lakierów Uni naniu z konwencjonalnymi zmniejsza si™ w ostatnich Korzystne cenowo oferty lakierami zredukowana latach; firma Standox zaleca nie przynoszå, wed¬ug zosta¬a o 20–50 %. Jest to lakiery wodorozcie‹czalne do‚wiadczenia, wymaga- rozwiåzanie dla tego, kto dla wszystkich prac lakier- nej redukcji. I najpóz ´niej pracuje g¬ównie z lakierami niczych. podczas regularnych jednowarstwowymi. pomiarów wyniki te b™då ujawnione. 6
 7. 7. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 7 · Gwarantuje to, ze warsztat · moze wykonaç ca¬e spek- trum prac lakierniczych – ¬åcznie z lakierowaniem efektowym – tylko jednym Systemy lakiernicze na · Porównanie emisji VOC róznych kombinacji systemów lakierniczych systemem. · bazie wody umozliwiajå na bazie rozpuszczalników i wody ubogie w rozpuszczalniki W przypadku produktu lakierowanie dwuwarst- Standohyd Basecoat · wowe w kazdej chwili i 4 Standocryl 2K-Klarlack 4 Standocryl 2K-HS-Klarlack zawarto‚ç rozpuszczalni- bez zbytniego przestawia- 3 Standohyd Basecoat 3 Standohyd Basecoat ków zredukowana zosta¬a nia – i to w przypadku 2 Standox Fueller 2 Standohyd Fueller do 10 % i zaståpiona lakierów metalicznych, 1 Standox Primer 1 Standohyd Primer zosta¬a przez wod™ VE. per¬owych i odcieni Uni. Porównujåc, lakiery 1m2 = ok. 680 g rozpuszczalników 1 m2 = ok.190 g rozpuszczalników konwencjonalne w formie · Równiez materia¬y stoso- ➜ 72 % redukcji gotowej do aplikacji wane bezpo‚rednio na rozpuszczalników zawierajå ok. 85 % orga- · pod¬oze, takie jak grunt i nicznych rozpuszczalni- · wype¬niacz, nalezå do ków. systemu lakierów wodnych. Na bazowy lakier wodny · aplikowaç mozna kazdy· lakier bezbarwny Standox. Bioråc jednak pod uwag™ redukcj™ VOC firma Standox zaleca stosowanie wodnego lakieru bezbarwnego High-Solid. 7
 8. 8. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 8 Spojrzenie wstecz W produkcji seryjnej stanowiå od dawna standard, w pracach renowacyjnych nie ma powodu, aby ich nie stosowaç – do lakierów · wodorozcie‹czalnych nalezy przysz¬o‚ç. 8
 9. 9. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 9 Pomys¬ zaståpienia orga- nicznych rozpuszczalników przez wod™ w lakierach samochodowych zrodzi¬ si™ u producentów samocho- nowa technologia ofero- · dów juz w latach 70-tych. · wa¬a równiez wiele zalet. Woda zamiast VOC W przypadku lakierów oznacza nie tylko lakiero- wodnych kolory i efekty wanie przyjazne dla mia¬y o wiele lepszy po¬ysk. Mianowicie, ‚rodowiska, ale zwi™ksza · Obecnie powyzej 70 % · • opracowanie zywicy, · równiez bezpiecze‹stwo – wszystkich europejskich którå moz · na rozcie‹czaç szczególnie przy produkcji samochodów lakierowa- wodå, seryjnej – poniewaz · nych jest produktami o • uzyskaç czas odparowa- lakiery wodne nie så tak zredukowanej ilo‚ci roz- nia porównywalny z ¬atwopalne jak organiczne puszczalników. lakierami konwencjonal- rozpuszczalniki. nymi, oraz Sektor renowacyjny do¬å- • zapewniç lakierom wod- Sukces materia¬ów na czy¬ pod koniec lat 70-tych. nym te same w¬a‚ciwo‚ci bazie wody wziå¬ wi™c Warsztaty lakiernicze obróbki, jakie majå swój poczåtek w produkcji mia¬y do dyspozycji mate- lakiery konwencjonalne. seryjnej. W Stanach ria¬y na bazie wody, jak Zjednoczonych producen- grunty, wype¬niacze i pasty W 1994 roku przyszed¬ ci samochodów pracowali polerskie. Rozwój lakierów wreszcie czas: · juz w latach 70-tych i wodorozcie‹czalnych dla Standohyd Basecoat, lakier 80-tych lakierami wodo- lakierowania renowacyj- wodorozcie‹czalny firmy rozcie‹czalnymi. W Europie nego postawi¬ przed pro- Standox, wszed¬ na rynek. jako pierwszy zastosowany ducentami samochodów Od ko‹ca lat 90-tych zosta¬ w roku 1983 wype¬- nowe wyzwanie. dost™pny jest równiez· niacz na bazie wody. Pod lakier bezbarwny na bazie koniec lat 80-tych krokiem · wody, a wi™c mozliwe jest milowym w historii mate- · kompletne lakierowanie juz ria¬ów wodnych by¬o dwuwarstwowe na bazie uruchomienie pierwszego wody. urzådzenia seryjnego z systemem lakierów wodo- rozcie‹czalnych. I okaza¬o · si™, ze w ten sposób nie tylko zredukowano emisj™ rozpuszczalników, ale 9
 10. 10. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 10 Przewaga dzi™ki Materia¬y lakiernicze na bazie wody zapewniajå obecnie nie tylko wysokå jako‚ç lakierowania, ale innowacji · stanowiå równiez dla warsztatów lakierniczych · przewag™ nad konkurencjå. Kto juz dzisiaj stosuje lakiery wodorozcie‹czalne, ten jest przygotowany na nadej‚cie przysz¬o‚ci nie tylko w zwiåzku z redukcjå ilo‚ci rozpuszczalników. 10
 11. 11. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 11 Wielu zleceniodawców, • Nowe opakowania z Korzystanie z systemu takich jak floty samo- tworzyw sztucznych, Standohyd wykorzystywane chodowe lub salony · · które mozna oprózniaç jest jako rozstrzygajåcy samochodowe, zalecajå · az do ostatniej kropli. argument w walce z lakierowanie przyjazne • Nowo wprowadzone konkurencjå. Nalezy · dla ‚rodowiska. Kto dzisiaj opakowania pó¬litrowe · wprowadziç go juz dzi‚ temu sprosta, ten jest dla miksów rzadko zanim w przysz¬o‚ci zdecydowanie w przedzie. · uzywanych, co oznacza wszystkie warsztaty lakier- zmniejszenie kosztów. nicze zostanå prawnie Stosowanie systemu • Bardzo wysoka dok¬ad- zmuszone do korzystania Standohyd jest na pewno no‚ç kolorów uzyskana z systemów przyjaznych · powaznym argumentem dzi™ki okre‚lonej ilo‚ci dla ‚rodowiska. w walce z konkurencjå, miksów. · poniewaz system ten • Miarka Standohyd reprezentuje najnowsze u¬atwiajåca szybkie i osiågni™cia techniki. czyste ustawianie Chodzi tutaj o najnowsze lepko‚ci natrysku lakie- innowacje, czyniåce rów wodnych. system lakierów wodoroz- • System mieszania cie‹czalnych firmy · lakierów umozliwiajåcy Standox ekonomicznym: mieszanie najmniejszych ilo‚ci (od 50 g) z wysokå • Bardzo wysoka zdolno‚ç dok¬adno‚ciå koloru. krycia, dzi™ki czemu • Wysoka lepko‚ç gotowej Standohyd Basecoat mieszanki gwarantujåca aplikuje si™ jednå warstw™, dobrå wydajno‚ç. w zwiåzku z czym nie wymaga odparowania mi™dzywarstwowego. Oszcz™dza to czas i materia¬. 11
 12. 12. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 12 Nieporównywalnie dobry Jakie korzy‚ci przynosi stosowanie systemu Standohyd, widaç w bezpo‚rednim · porównaniu: duzo czasu. Przyk¬adowe lakierowanie VW R7X Moonsilver System Standohyd nymi – szybko widaç wyznacza nowå norm™ w mocne punkty systemu Standohyd Konwencjonalny dziedzinach: ochrona Standohyd. Przyk¬adowe Basecoat lakier bazowy ‚rodowiska, wygoda dla lakierowanie samochodu Wymieszanie 4 min. 4 min. · uzytkownika i wydajno‚ç. · osobowego – róznica Ustawienie 1 min. 1 min. widoczna od razu. · Czyszczenie 2 min. 2 min. Kazdy system lakierniczy musi si™ wcze‚niej lub · Widaç tu wyraz´ nie, ze 1-szy natrysk* 6 min. 3 min. póz´niej zmierzyç z ochron™ ‚rodowiska i Odparowanie – 5 min. systemem Standohyd. · ekonomiczno‚ç mozna ze 2-gi natrysk – 4 min. W bezpo‚rednim porów- sobå po¬åczyç. Odparowanie – 6 min. naniu – na przyk¬ad z systemami konwencjonal- Przej‚cie mgie¬kå – 2 min. Odparowanie ko‹cowe 2 min. 8 min. Suszenie 60 °C 5 min. – Faza ch¬odzenia 5 min. – Czas ¬åczny – lakier bazowy 18 min. 28 min. · Zuzycie 710 g 1260 g *) Natrysk odpowiada 1 pe¬nej aplikacji w systemie Standohyd. Porównanie cz™‚ci sk¬adowych metalicznego lakieru bazowego – wodorozcie‹czalnego i konwencjonalnego Na bazie Na bazie wody rozpuszczalników · Írodki wiåzåce 19,0% · 13,0% Írodki wiåzåce Aluminium 4,0% 3,0% Aluminium Additive 0,5% 1,2% Additive 73,0% Water Organiczne roz- puszczalniki 76,5% 10,0% Co-rozpuszczalniki 12
 13. 13. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 13 Przestawienie si™ bez trudno‚ci Lakiernicy, którzy znajå dobrze swój konwencjonalny system lakierniczy, b™då zachwyceni. Dla nowoczesnego Aplikacja systemu do suszenia lub systemy warsztatu lakierniczego · Standohyd moze mieç · do wdmuchiwania. Jezeli przej‚cie na lakiery miejsce w kaz · dej standar- warsztat nie dysponuje wodorozcie‹czalne nie dowej kabinie. Im wyzsza· takimi urzådzeniami, w stanowi problemu. cyrkulacja i pr™dko‚ç · przypadku duzych Inwestycje så minimalne. opadania powietrza w powierzchni, lakierowany Stojåce w warsztacie kabinie, tym szybciej · pojazd mozna suszyç w mieszalniki Standomix wysycha bazowy lakier piecu kilka minut w temp. nadajå si™ dla wszystkich wodorozcie‹czalny. 60 °C. systemów lakierniczych – · a wi™c równiez dla Firma Standox zaleca cyr- · Jezeli pistolety så odporne Standohyd. Dla opakowa‹ · kulacj™ powietrza powyzej na korozj™ a artyku¬y pó¬litrowych dost™pne så 22.000 m /h i prådko‚ç 3 towarzyszåce lakierowaniu odpowiednie adaptery i opadania powietrza min. odporne na wod™, mieszad¬a. 0,3 m/s. Warsztaty lakier- · · mozna je uzywaç tak jak nicze, chcåce zmniejszyç dotychczas. czas odparowania Standohyd Basecoat, mogå zastosowaç urzådzenia 13
 14. 14. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 14 To takie proste Transport i sk¬adowanie Urz™dowe przepisy regulujå sk¬adowanie materia¬ów lakierniczych, w niektórych krajach Opracowuj™c system lakierów wodorozcie‹czalnych nak¬ady na sk¬adowanie Standohyd firma Standox osiågn™¬a postawiony przez siebie cel: lakierów wodorozcie‹czal- · nych mozna zredukowaç, system lakierniczy przyjazny dla ‚rodowiska i nie wymagajåcy · poniewaz nie så to mate- od lakiernika zmiany sposobu pracy. ria¬y tak ¬atwopalne. Warsztat lakierniczy przy sk¬adowaniu oraz transporcie materia¬ów Standohyd musi jednak zwracaç uwag™ na jedno: temperatura nie moze · byç niz· sza od 5 °C i wyzsza · od 30 °C. 14
 15. 15. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 15 Mieszanie Optymalnå lepko‚ç potrzebnå do wymieszania Obróbka Standohyd Basecoat · Lakiernik moze stosowaç uzyskuje si™ w temperaturze uz· ywane dotychczas 20 °C. Podobnie jak lakiery materia¬y wst™pne. Do Na Standohyd Basecoat konwencjonalne, równiez i· czyszczenia oraz odt¬usz- · · aplikowaç mozna kazdy bazowe lakiery wodne czania powierzchni nadajå lakier bezbarwny Standox. muszå byç mieszane dwa si™ r™czniki Sontara®. · Równiez cieniowanie razy dziennie. Standohyd · nie stanowi zadnego · · mozna mieszaç w kazdym Dzi™ki wysokiej zdolno‚ci problemu. mieszalniku stosowanym krycia Standohyd Basecoat dla Standox. W przypadku · aplikowaç mozna jednå Aplikacja nast™puje opakowa‹ pó¬litrowych pe¬nå warstw™: najpierw pistoletem konwencjonal- · mieszalnik wyposazony cienki natrysk, aby uniknåç nym lub HVLP. Komplet jest dodatkowo w sieciowania, nast™pnie dyszy musi byç odporny odpowiednie adaptery bezpo‚rednio po nim na korozj™ – a wi™c ze stali i mieszad¬a. normalna warstwa – bez szlachetnej lub tworzywa konieczno‚ci odparowania · sztucznego. Jezeli prócz Standohyd Basecoat to mi™dzy warstwami. lakierów wodnych stosuje produkt 1-komponentowy, Dobrze widoczna matowa si™ jeszcze inny system, nie trzeba wi™c dodawaç pow¬oka chroni lakiernika firma Standox zaleca przy mieszaniu ani przed zbyt wczesnym oddzielny pistolet – celem utwardzacza, ani dodatków naniesieniem lakieru bez- unikni™cia pomy¬ek. lub aktywatorów. Po barwnego. wymieszaniu odpowiedniå lepko‚ç natrysku uzyskuje si™ dodajåc po prostu wod™ VE. 15
 16. 16. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 16 To takie proste Suszenie Woda odparowuje wolniej · • Przy lakierowaniu duzych • Zastosowanie systemów · anizeli konwencjonalne powierzchni zaleca si™ nadmuchujåcych moze · rozpuszczalniki. Aby mimo wstawienie samochodu skróciç czas odparowania to zachowaç odpowiedniå na ok. 5 minut do pieca · o wi™cej niz po¬ow™. wydajno‚ç zaleca si™ w temp. 60 °C. Przed Tego typu systemy mogå nowoczesne systemy naniesieniem lakieru byç zarówno ruchome suszåce w kabinach. bezbarwnego zaleca si™ · jak równiez, dla zaosz- · • Cz™sto wystarcza juz na odczekanie 5 minut na cz™dzenia miejsca, przyk¬ad zwi™kszenie och¬odzenie. wbudowane w kabin™. cyrkulacji powietrza i/lub Po 5 –10 minutach temperatury w kabinie, matowa pow¬oka pola- aby przyspieszyç kierowanej powierzchni suszenie. · ‚wiadczy o tym, ze · · mozna nanosiç juz lakier bezbarwny. 16
 17. 17. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 17 Czyszczenie narz™dzi i przechowywanie odpadów Zaleca si™ czyszczenie narz™dzi wodå VE zaraz po zako‹czeniu pracy. Zawarto‚ç pistoletu natry- · skowego nalezy przed · czyszczeniem oprózniç w · osobnym pojemniku. Jezeli czyszczenie nie nast™puje zaraz po pracy, sama · woda VE juz nie wystarcza. · · Nalezy wtedy uzyç specjalnego produktu kombi do czyszczenia. · Jezeli podczas czyszczenia Rozcie‹czalnik myjåcy, urzådze‹ i pistoletów ewentualnie wyst™pujåce zastosuje si™ ten produkt · resztki lakieru i opróz nione lub inny, zawierajåcy roz- · opakowania nalezy – jak puszczalnik, czyszczenie w przypadku lakierów nast™powaç musi w obie- konwencjonalnych – zebraç gu zamkni™tym. · i usunåç. Jezeli warsztat · lakierniczy stosuje rózne systemy, odpady nalezy · sortowaç, zbieraç i usuwaç zgodnie z obowiåzujåcymi przepisami. 17
 18. 18. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 18 Bezpieczna praca Woda zamiast VOC oznacza ochron™ Najwi™ksze bezpiecze‹stwo cz¬owieka i ‚rodowiska. Ochrona i podczas lakierowania zapewnia maska z dop¬y- bezpiecze‹stwo muszå byç · wem ‚wiezego powietrza, · zapewnione takze dla pracowników Firma Standox zaleca które czyszczone jest przez noszenie w warsztacie filtr kombi. warsztatu lakierniczego. lakierniczym przez ca¬y · · Dlatego tak wazne jest, aby równiez czas okularów i r™kawic Mg¬a lakieru w kabinie · ochronnych – takze poza · prowadziç moze do przy stosowaniu przyjaznych dla · kabinå lakierniczå. W ten podraznie‹ skóry. Dlatego ‚rodowiska materia¬ów lakierniczych sposób unika si™ kontaktu podczas aplikacji zak¬adaç rozpuszczalnika z oczami · nalezy nie tylko r™kawice przestrzegaç tych samych · · i skórå – poniewaz i ochronne ale równiez · · ‚rodków ostrozno‚ci i nosiç odziez wodorozcie‹czalne mate- ochronny kombinezon. ria¬y lakiernicze zawierajå Jako dodatkowå ochron™ ochronnå jak przy materia¬ach w niewielkich ilo‚ciach twarzy i råk firma Standox konwencjonalnych. rozpuszczalniki. proponuje bezsilikonowy · krem ochronny. Jezeli Zwi™kszone ‚rodki dojdzie do kontaktu · ostrozno‚ci dotyczå pracy · lakieru ze skórå, nalezy jå w kabinie lakierniczej. natychmiast przemyç G¬ównym obowiåzkiem wodå. Przyjazny dla skóry jest noszenie maski ‚rodek czyszczåcy usunie ochronnej. Nie tylko resztki lakieru. resztki rozpuszczalników w lakierze powodujå choroby dróg oddecho- · wych, równiez czåstki · lakierów obciåzajå p¬uca. 18
 19. 19. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 19 · Przysz¬o‚ç juznadesz¬a Przej‚cie na system Standohyd to rozstrzygajåcy krok ku · · przysz¬o‚ci. Kazdy warsztat lakierniczy moze ten krok uczyniç · · juz dzisiaj, poniewaz przej‚cie na Standohyd jest proste i wymaga minimalnych inwestycji. Warsztat renowacyjny Ekonomiczno‚ç: Przyjazny dla osiåga profity z wielu • Opakowania pó¬litrowe ‚rodowiska: zalet systemu lakierów · dla rzadko uzywanych • Przestrzeganie ustawo- wodorozcie‹czalnych: miksów. wych przepisów VOC • Opakowania z tworzyw poprzez zmniejszenie Wygoda dla sztucznych – ca¬kowite i emisji rozpuszczalników. · uzytkownika: · bezresztkowe zuzycie • Zmniejszenie ilo‚ci odpa- • Mieszanie najmniejszych lakierów. dów dzi™ki ca¬kowitemu ilo‚ci (od 50 g) przy • Zwi™kszona lepko‚ç · opróznianiu opakowa‹. zachowaniu wysokiej natrysku gwarantujåca dok¬adno‚ci kolorów. wysokå wydajno‚ç. Poza tym, warsztat lakier- • Wysoka dok¬adno‚ç • Wysoka zdolno‚ç krycia · niczy, który juz dzisiaj kolorów uzyskana oszcz™dza czas i materia¬ spe¬nia przysz¬e wymaga- stosunkowo niewielkå podczas aplikacji. nia dotyczåce ochrony ilo‚ciå miksów. ‚rodowiska, zabezpiecza • Przy pomocy miarki nie tylko w¬asnå przysz¬o‚ç, Standohyd proste, czyste · ale ma równiez znacznå i szybkie ustawianie przewag™ nad konkurencjå. lepko‚ci natrysku lakieru Jest to przewaga, która wodnego. na zacie‚niajåcym si™ · • Wykorzystanie takze do · rynku moze okazaç si™ tzw. Spot-Repair (szybkie decydujåca. naprawy). 19
 20. 20. THK_Standohyd_PL.qxd 04.03.2002 9:59 Uhr Seite 20 http://www.standox.com 44070101 PL 07015000 Standox Polska · ul. Sowi‹skiego 47 · 01-105 Warszawa · Polska

×