Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
C O N S U L T I N G PA R T N E R S
SME Consulting Partners   2  SME Consulting Partners

 Restrukturyzacja operacyjna   4  Operational restructurin...
SME
Consulting
 Partners
2
       SME CONSuLTINg PaRTNERS jest firmą doradczą, działającą w obszarze
      Interim Management. Doko...
3
SME CONSuLTINg PaRTNERS is a consulting company acting in the Interim
Management area. We assess the weaknesses of t...
Restrukturyzacja
   Operacyjna
   Operational
  restructuring
   2
5
Proponujemy proces „odświeżania” struktury organizacyjnej,
schematów działania i przyjętych modeli biznesowych, tak ...
6
  Kiedy firma powinna skorzystać
  z naszych usług w zakresie
  restrukturyzacji operacyjnej?
  Wówczas, gdy...
7
Czego można od nas oczekiwać?                   Dlaczego SME Consulting Partners?
•	Mamy	praktycz...
Wycena Portfeli
Wierzytelności
NPL Portfolios
Evaluation
9
Wartość godziwa aktywów funduszu                 Modele wyceny portfeli
SME CONSuLTINg PaRTNERS pos...
Zarządzanie
zasobami ludzkimi
Human Resources
Eksperci SME Consulting Partners wspomagają swoich Klientów także
w obszarze...
11
Budowa Profili
Kompetencyjnych                      Audyt Personalny
Na podstawie charakteryst...
12
Audyt Personalny                          Audyt Human Resources
audyt personalny jest diag...
13
Rekrutacja Search & Selection                 Rekrutacja masowa (Staffing)
Search & Selection to k...
Rozwiązania IT
IT Solutions
15
Projekty IT                           Audyt systemów IT
Nasza wiedza nt. prowadzenia Proj...
Public Relations
17
Postrzeganie organizacji przez jej otoczenie i pracowników, rozpoznawalność marki
wśród klientów, a także rozgłos t...
Zespół SME/SME Team


                                  Paweł Trybuchowski
       ...
19
                                  Barbara Grześ
                 ...
20
                                 Krzysztof Łukasiak
                ...
designed by Joanna Jarco
joannajarco.blogspot.com
SME Consulting Partners
TEL.:0 792 178 042
E-MaIL: consulting@smepartners.plw w w. s m e p a r t n e r s . p l
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SME Consulting Partners offer

1,127 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SME Consulting Partners offer

 1. 1. C O N S U L T I N G PA R T N E R S
 2. 2. SME Consulting Partners 2 SME Consulting Partners Restrukturyzacja operacyjna 4 Operational restructuring Wycena portfeli wierzytelności 8 NPL Portfolio Evaluation Zarządzanie zasobami ludzkimi 10 Human Resources Management Rozwiązania IT 14 IT Solutions Public Relation 16 Public Relation Zespół SME 18 SME Team
 3. 3. SME Consulting Partners
 4. 4. 2 SME CONSuLTINg PaRTNERS jest firmą doradczą, działającą w obszarze Interim Management. Dokonujemy diagnozy słabych stron organizacji Klienta, przygotowujemy plan restrukturyzacji i wspieramy zarządy podczas jej przeprowadzania. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. SME Consulting Partners powstało, aby wypełnić na rynku lukę w ofercie usług dla małych i średnich przedsiębiorstw i zdyskontować wieloletnie doświadczenie partnerów w branży obrotu wierzytelnościami. usługi międzynarodowych firm consultingowych są drogie i często dla wielu organizacji z tego powodu niedostępne. Firma, żeby przetrwać na dynamicznym i drapieżnym rynku w warunkach hiperkonkurencji musi nieustannie się zmieniać, doskonalić i wykorzystywać najlepsze standardy oraz koncepcje we wszystkich obszarach. Dobrze zarządzane małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę stać się bardziej konkurencyjne niż wielkie, międzynarodowe korporacje. SME CONSuLTINg PaRTNERS to ludzie – specjaliści z różnych dziedzin, którzy zdobyli swoją wiedzę na najlepszych uczelniach, a doświadczenie w wielu małych i średnich przedsiębiorstwach oraz dużych korporacjach, na stanowiskach menedżerskich. Naszą cechą szczególną jest postawienie dużego nacisku na etykę – etyka w biznesie to, według nas, element bez którego nie jest możliwe utrzymanie dobrych i lojalnych pracowników oraz partnerów biznesowych.
 5. 5. 3 SME CONSuLTINg PaRTNERS is a consulting company acting in the Interim Management area. We assess the weaknesses of the customer’s organization, prepare a restructuring plan and support the management during the implementation of the restructuring. Our offer is targeted, above all, at small and medium enterprises. We also discount our partners’ experience gained on debt purchase market. To survive on the dynamic and scathing market in hyper competition, a company must change and develop unceasingly and use the best standards and competences in all areas. When well managed, small and medium enterprises have a chance to be more competitive than big, international corporations. SME CONSuLTINg PaRTNERS are the people - specialists in various areas, who have acquired their knowledge at the best universities and their experience in many small and medium enterprises, as well as in big corporations, at managerial positions. Our distinctive feature is putting a large emphasis on ethics. Ethics in business in our opinion is an element without which it is impossible to maintain good and loyal workers and business partners.
 6. 6. Restrukturyzacja Operacyjna Operational restructuring 2
 7. 7. 5 Proponujemy proces „odświeżania” struktury organizacyjnej, schematów działania i przyjętych modeli biznesowych, tak aby organizacja mogła sprostać wyzwaniom dzisiejszej konkuren- cji. Nasze działania koncentrują się na szczegółowej analizie działalności firmy (wewnętrznej oraz zewnętrznej). Dzięki od- powiednim ankietom, analizie danych oraz oczekiwań rynku jesteśmy w stanie sprawnie i szybko zdiagnozować przyczy- ny obecnych i ewentualnych przyszłych trudności i zagrożeń. Oferujemy pomoc w przygotowaniu planów naprawczych i profilaktycznych, uczestniczymy w efektywnym ich wdraża- niu oraz w procesie udoskonalania, po zamknięciu projektu wdrażania zmian. We offer a process of ‘refreshing’ the organisational structure, the schemes of acting and the established business models, so that the organisation can manage the challenges of con- temporary competition. We focus on detailed analysis of the company’s internal and external activity. By suitable surveys, data processing and analysing the market expectations we are able to assess the causes of current and possible future pro- blems and threats quickly and efficiently. We offer assistance with preparing repair and preventive plans, we take part in their efficient implementation and in the improvement process after completing the project of changes implementation.
 8. 8. 6 Kiedy firma powinna skorzystać z naszych usług w zakresie restrukturyzacji operacyjnej? Wówczas, gdy: • wyniki firmy i elastyczność organizacyjna odbiegają od poziomu konkurentów lub założeń; • zarząd ma świadomość, że zmiany są niezbędne, jednak istnieje duża obawa przed brakiem ich akceptacji ze strony pracowników organizacji; • istnieją niezdiagnozowane przyczyny niskiej oceny organizacji przez rynek (klienci, dostawcy oraz pracownicy); • brakuje koncepcji poprawy efektywności organizacji; • elastyczność i innowacyjność w organizacji ograniczane są przez nadmiernie rozbudowaną biurokrację i procedury; • zarząd obserwuje masowe odejścia pracowników, zwłaszcza tych istotnych ze strategicznego punktu widzenia; • organizacja, aby utrzymać rentowność zmuszona jest do oferowania cen wyższych niż konkurencja lub też, żeby utrzymać klientów zmuszona jest do obniżenia cen poniżej progu opłacalności; • zarząd obserwuje lub przewiduje efekt wypierania przedsiębiorstwa z rynku (utratę pozycji lidera). When should a company use our services in operational restructuring? • When the company’s results and its organizational flexibility differ in a negative way from the level which the competitors achieve or from the company’s principles; • When the management is aware that changes are neces- sary but fears that the organization’s employees will not accept them; • When there are undiagnosed causes of a low assessment of the organization by the market (customers, suppliers and workers); • When a concept of how to improve the organization’s effec- tiveness is missing; • When flexibility and innovativeness in the organization are limited by excessive bureaucracy and hindering procedures; • When the management observes mass resignations of em- ployees, especially those important from the strategic point of view; • When the organization has to offer higher prices than its competitors to keep its profitability or when it has to lower the prices below the profitability threshold to keep its clients; • When the management observes or predicts that the enterprise is or can be supplanted from the market (losing the leading position).
 9. 9. 7 Czego można od nas oczekiwać? Dlaczego SME Consulting Partners? • Mamy praktyczne umiejętności i doświadczenie • Problemy niskiej wydolności organizacji, jej elementów w zakresie wprowadzania zmian strukturalnych oraz poszczególnych stanowisk pracy to dla nas w organizacjach liczących do 400 pracowników codzienność – są to zjawiska często występujące • Dokonujemy oceny i późniejszej walidacji planów w organizacjach. Wielokrotnie przeprowadzaliśmy restrukturyzacyjnych oraz biznes planów przygotowanych zmiany i dzięki tym doświadczeniom jesteśmy w stanie wewnątrz organizacji lub przez instytucje zewnętrzne wyeliminować wiele ryzyk i błędów. • Mamy doświadczenie w restrukturyzacji organizacji o dużej • Podchodzimy do procesu planowania jak do zjawiska złożoności funkcjonujących procedur; stosujemy metodę o dużej dynamice - zarządzanie przedsiębiorstwem trzech kroków: zamrożenie – odmrożenie – zamrożenie to proces dynamiczny. • Standardowo po każdym wdrożeniu, proponujemy nadzór • Jesteśmy niezależni, patrzymy na organizację merytoryczny oraz inicjowane planów korygujących. z perspektywy obserwatora obiektywnego, nie zaangażowanego emocjonalnie. • Dla SME CONSuLTINg PaRTNERS najważniejszym elementem organizacji są pracownicy – ludzie. Przeprowadzając zmiany bierzemy pod uwagę przede wszystkim ich opinie, korzystamy z ich doświadczenia, wychwytujemy to, czego zarządy, z racji pełnionych funkcji, nie były w stanie dostrzec. What can be expected from us? Why SME Consulting Partners? • We have practical skills and experience in implementing • The problem of low efficiency of an organization, structural changes in organizations with up its elements and individual posts is a daily occurrence to 400 employees. for us - these phenomena are often met in organizations. • We assess and then validate restructuring and business We have carried out changes many times and thanks to our plans created within the organization or by external experience we can eliminate numerous risks and mistakes. institutions. • We see the planning process as a very dynamic • We have experience in restructuring organizations phenomenon - managing an enterprise is a dynamic of large procedure complexity; we use a three step method: process. freezing – unfreezing – freezing • We are independent; we look at the organization from • As a standard, after each implementation we offer an objective observer’s point of view, without emotional substantial supervision and initiating correction plans. commitment. • The most important element of an organization for SME CONSuLTINg PaRTNERS, are the employees – the people. When carrying out the changes, we take into account their opinions above all, we use their experiences and spot what the managers could not see because of their functions.
 10. 10. Wycena Portfeli Wierzytelności NPL Portfolios Evaluation
 11. 11. 9 Wartość godziwa aktywów funduszu Modele wyceny portfeli SME CONSuLTINg PaRTNERS posiada wieloletnie doświad- Paweł Trybuchowski, założyciel SME CONSuLTINg PaRT- czenie i dorobek w tworzeniu zasad wyceny aktywów dla NERS, posiada dziesięcioletnie doświadczenie w wycenach funduszy sekurytyzacyjnych. Specjalizujemy się w budowaniu portfeli detalicznych wszystkich sektorów. W swojej karierze modeli wycen opartych o zasadę Wartości godziwej. Opraco- wycenił ponad 1000 pakietów wierzytelności o szacunkowej wane przez nas modele funkcjonują z powodzeniem w fundu- wartości nominalnej 4,3 mld PLN. Skuteczność dokonanych szach, których inwestorami są spółki notowane na giełdach transakcji wynosi 30%, co oznacza, że co trzeci wyceniany zagranicznych, a także inwestorzy instytucjonalni (zgodność pakiet został zakupiony. z IFRS). Doświadczenie to jest obecnie dyskontowane w ofercie jaką Metodologia stosowana przez nas umożliwia: stworzył dla SME CONSuLTINg PaRTNERS. • realną wycenę puli wierzytelności na dany miesiąc, Proponujemy następujące usługi: • kontrolę założeń projektu inwestycyjnego w konfrontacji z wynikami faktycznymi, • pomoc inwestorom zagranicznym przy wejściu na rynek polski, • przejrzyste opisanie i uregulowanie zasad przeszacowania wartości godziwej, • opracowanie modeli wycen portfeli, regulacji i procedur, • dynamiczną zmianę wymagań inwestorów odnośnie • opracowanie kompletu niezbędnych umów do zwrotu z inwestycji, oraz dobór optymalnego serwisera, • uwzględnianie szacunków wszelkich kosztów • udział w przetargach, związanych z pulą wierzytelności, • organizację przetargów dla sprzedających, • uwzględnianie korekt puli wierzytelności • weryfikację wycen i planów przepływów (cesja zwrotna, aneks zmieniający cenę), finansowych z inwestycji, • stosowanie zarówno przy wycenie aktywów • organizowanie due diligence dla pakietów wycenianych. funduszu sekurytyzacyjnego, jak i spółek celowych, Doświadczenie, wiedza oraz wyczucie ukrytych ryzyk portfeli • stosowanie również przy transakcji subpartycypacji, pozwoliło uniknąć (w trakcie 10 lat działalności na rynku obrotu Nasze modele są akceptowane zarówno przez depozytariu- wierzytelnościami) inwestycji, która okazała się stratą. szy, jak i firmy audytorskie. Fair Value for the securitization fund purpose NPL portfolio evaluation models SME CONSuLTINg PaRTNERS has many years experience Paweł Trybuchowski, founder of SME CONSuLTINg PaRT- and successes in creating rules for asset evaluation such a NERS, has 10 years experience in retail NPL portfolios eva- specific funds. We’re specialist in models developing which luation coming from major sectors. Since 2000 year he eva- are based on fair value rule. Models developed by our team luated over 1000 portfolios with approximately nominal value are using by securitization fund owned by companies quoted 4,3 billion PLN. Paweł reached 30% success rate in portfolio on Stock Exchange and also by PE and hedging funds. buying which means that one from the three portfolio has been purchased. Our methodology gives possibility for: Experience collected during that time presently is discounted • having real valuation for packed of receivables as the offer which was created by Paweł for SME CONSuL- for each month in the future, TINg PaRTNERS. • controlling investment assumption comparing to real results, We’d like to offer you services as follows: • describing and regulating in easy way revaluation • consulting for Polish market entering, rules of fair value, • evaluation models, procedures and rules developing, • having dynamic analyses and matching actual • creating all agreements and rules and search and selection investors demands regarding return rates, for optima servicer, • taking into account all costs estimations for each NPL • participation in tenders as a proxy or consultant, port folio separately and also for whole investment, • tender organization for sellers, • updating NPL portfolios with new values and prices coming from annexes, • checking evaluations, investment plans and Cash flow projections for NPL investments, • using for securitization funds or other SPVs asset evaluation, • due diligence for NPL portfolios. • using also for sub-participation deals. Experience, knowledge and understanding of potential risks Our models are approved by depository banks and auditors. help us to avoid loss marketing investment during the last 10 years.
 12. 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi Human Resources Eksperci SME Consulting Partners wspomagają swoich Klientów także w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Wizerunek firmy i jakość świadczonych przez nią usług zależą od doświadczenia, wykształce- nia i motywacji pracowników, dlatego obszar ten powinien stanowić kluczowy element strategii każdej organizacji. Experts of SME Consulting Partners helps its Clients also in human resources area. Company reputation and quality of services strongly depend on experience, knowledge and motivation of staff. That is the reason that this area should be treated as a key factor of each organi- zational strategy.
 13. 13. 11 Budowa Profili Kompetencyjnych Audyt Personalny Na podstawie charakterystycznych danych dla audyt personalny jest diagnozą prezentowa- danej firmy/branży, strategii, misji firmy buduje- nych umiejętności zawodowych, osobowości, my indywidualny model kompetencyjny dla sta- czynników motywujących oraz kompetencji ja- nowisk, których dotyczy projekt. Naszym celem kimi charakteryzuje się pracownik lub kandydat przewodnim jest identyfikacja kluczowych dla na pracownika. danego stanowiska kompetencji oraz połącze- Podstawowym celem dla którego warto prze- nie ich z wartościami, którymi kieruje się firma. prowadzić audyt personalny w organizacji jest Dzięki przygotowanym modelom możliwa jest pozyskanie możliwie najszerszego spektrum in- lepsza identyfikacja potrzeb szkoleniowych. formacji o kadrze. Pozwala to na świadome za- Dostarczają także szczegółowych informacji na planowanie ścieżek rozwoju dla pracowników, temat profili pracowników – ich wiedzy, umie- możliwie optymalne i elastyczne wykorzystanie jętności, postaw i ułatwiają planowanie ścieżek kompetencji, talentu, kapitału intelektualnego rozwoju. Narzędzie to pomocne jest również tkwiącego w pracownikach dla realizacji ce- w procesie rekrutacji. lów organizacji, projektowania planów sukcesji i planów rozwojowych. Creating an Individual Competence Model Personal Audit Basing on data which are characteristic for a gi- Personal audit is an assessment of the job ven company/branch, strategy or mission of the skills, personality, motivating factors and com- company – we create an individual competence petences characteristic for an employee or a model for the posts concerned by the project. candidate for an employee. Our main aim is to identify the key competen- The basic reason which makes it worth to ces for the given post and to link them with the conduct a personal audit in an organization is values that the company is driven by. acquiring the widest possible scope of infor- Preparation and then effective implementation mation about the staff. This allows conscious of a competence model allows a better identifi- planning of development paths for the employ- cation of training needs. Thanks to it, the com- ees and the most optimal and flexible possible pany and its managers gain full knowledge of use of the employees’ competences, talents their subordinates’ profiles, their knowledge, and intellectual capital for realizing the orga- skills and attitudes. nization’s objectives, for succession planning and creating development plans. Identifying the Competence model is also a useful tool in the workers’ competences may be of strategic im- recruitment process – it shows clearly what portance for the organization. competences are expected from the future em- ployee. Furthermore, the implemented compe- tence model makes it easier to plan employees’ development paths and is a starting point for term evaluations.
 14. 14. 12 Audyt Personalny Audyt Human Resources audyt personalny jest diagnozą prezentowanych umiejęt- audyt funkcji personalnej pozwala nie tylko ocenić sku- ności zawodowych, osobowości, czynników motywują- teczność podejmowanych działań, obowiązujących regu- cych oraz kompetencji jakimi charakteryzuje się pracownik laminów i procedur oraz ich zgodność z przepisami, ale lub kandydat na pracownika. również usprawnia i doskonali obszar zarządzania kapi- tałem ludzkim w organizacji. W przypadku stwierdzenia Podstawowym celem dla którego warto przeprowadzić zakłóceń w jego funkcjonowaniu lub niewystarczającej audyt personalny w organizacji jest pozyskanie możliwie elastyczności niezbędne jest sprawne przeprowadzenie najszerszego spektrum informacji o kadrze. Pozwala to restrukturyzacji. Dlatego dobrze, kiedy tego typu audyt na świadome zaplanowanie ścieżek rozwoju dla pracow- przeprowadzany jest cyklicznie. ników, możliwie optymalne i elastyczne wykorzystanie kompetencji, talentu, kapitału intelektualnego tkwiącego W ramach prowadzonego przez SME CONSuLTINg w pracownikach dla realizacji celów organizacji, projekto- PaRTNERS audytu funkcji HR dokonujemy szczegółowej wania planów sukcesji i planów rozwojowych. analizy następujących obszarów: • Procesy zachodzące w obszarze HR Personal Audit • Role, zadania i organizacja działu personalnego • Jakość obsługi pracowników oraz administracji Personal audit is an assessment of the job skills, persona- kadrowej lity, motivating factors and competences characteristic for • Zgodność obowiązujących regulaminów i procedur an employee or a candidate for an employee. regulujących sprawy pracownicze z obowiązującymi The basic reason which makes it worth to conduct przepisami prawa pracy a personal audit in an organization is acquiring the widest • Sprawność współpracy działu personalnego z kadrą possible scope of information about the staff. This allows kierowniczą organizacji conscious planning of development paths for the employ- SME CONSuLTINg PaRTNERS po przeprowadzeniu au- ees and the most optimal and flexible possible use of the dytu, przygotowaniu planu działań naprawczych/restruktu- employees’ competences, talents and intellectual capital ryzacyjnych i kompleksowym ich wdrożeniu w strukturach for realizing the organization’s objectives, for succession organizacji wspiera swoich Klientów poprzez cykliczne planning and creating development plans. Identifying the monitorowanie efektów wdrożenia. workers’ competences may be of strategic importance for the organization. Human Resources audit Each company should carry out the audit of the personal function regularly. The aim of the HR is not only to evaluate the effectiveness of the taken actions, the rules and proce- dures in effect and their compliance with the law, but most of all – to streamline and improve the human resources management in the organization. If it is found out that the human resources management functions incorrectly or not flexibly enough, an effective restructuring is necessary. Within the HR function audit carried out by SME CONSuL- TINg PaRTNERS we analyze the following areas: • The processes in the HR area • The roles, tasks and organization of the HR department • The quality of workers’ service and staff administration • Compliance of the rules and procedures concerning employees with the labor legislation in effect • Effectiveness of the cooperation of the HR department with the management of the organization. after carrying out the audit, preparing the repair/restruc- turing plan and implementing it comprehensively into the structures of the organization, SME CONSuLTINg PaRT- NERS support their customers through monitoring regu- larly the effects of the implementation and through impro- ving the undertaken actions.
 15. 15. 13 Rekrutacja Search & Selection Rekrutacja masowa (Staffing) Search & Selection to klasyczny model rekrutacji prze- Rekrutacja masowa (Staffing) to wieloetapowy proces re- prowadzany przez konsultantów SME CONSuLTINg krutacji, wykorzystywany głównie przy rekrutacji dużej licz- PaRTNERS. Jednym z najważniejszych elementów ca- by pracowników o podobnych kwalifikacjach. Celem tego łego procesu jest prawidłowe zdefiniowanie potrzeb, da- procesu jest weryfikacja kompetencji kandydatów na dane jące gwarancję poprawnego doboru metod rekrutacji, stanowisko w optymalnie krótkim czasie oraz wyselekcjo- a w efekcie pozyskania właściwych kandydatów na dane nowanie grupy kandydatów najbardziej odpowiadających stanowisko. poszukiwanemu profilowi. Specjalizujemy się przede wszystkim w rekrutacji pracow- Search & Selection recruitment ników do zespołów windykacyjnych oraz zespołów Call Search & Selection is a classic model of recruitment, used Center obsługujących różne rodzaje projektów (w szcze- by SME CONSuLTINg PaRTNERS consultants. gólności w branży finansowej i telekomunikacyjnej). One of the most important elements of this process is defi- ning correctly the organization’s needs. It guarantees cho- Staffing osing the proper recruitment methods and, consequently, Staffing is a multiphase recruitment process, mainly used acquiring the right candidates for a given job. in recruiting a large number of employees with similar qu- alifications. The aim of this process is to verify the compe- tences of the candidates for a certain post in the shortest time possible and to select a group of candidates that match best the wanted profile. We particularly specialize in recruiting workers for debt col- lecting teams and Call Centre teams dealing with a variety of projects – especially in financial and telecommunication field.
 16. 16. Rozwiązania IT IT Solutions
 17. 17. 15 Projekty IT Audyt systemów IT Nasza wiedza nt. prowadzenia Projektów Informatycznych audyt systemów informatycznych jaki proponujemy na- poparta jest szesnastoletnim doświadczeniem zawodo- szym Klientom to przede wszystkim analiza ryzyka zwią- wym w branży informatycznej przy realizacji projektów, zanego z wykorzystywanymi systemami i technologiami. których przygotowanie i wdrożenie wymagało wykazania Raport przygotowany przez nasz zespół pozwoli na mini- się umiejętnością dokładnej analizy wszelkich zagadnień malizację ryzyka określanego jako ryzyko bezpieczeństwa i obszarów związanych z działalnością firmy/zlecenio- systemu oraz ryzyka wynikającego z błędnego działania dawcy, aby w efekcie końcowym dostarczyć skutecznych procesów. i optymalnych rozwiązań. Drugim celem audytu jest tworzenie konceptu integracji gwarancją powodzenia projektów IT i ich skutecznej reali- struktur IT i wykorzystania ich dla procesów biznesowych. zacji jest ścisła współpraca pomiędzy zewnętrzną grupą Dzięki zebranym informacjom, wspomaganym przez wie- projektową IT, dostawcami zewnętrznych rozwiązań oraz dzę i doświadczenie naszych konsultantów, opracowane wewnętrznymi komórkami firmy. Nad realizowanymi pro- zostaje rozwiązanie zgodne ze strategią firmy. jektami pracują wspólnie przedstawiciele poszczególnych W ramach audytu prowadzimy cykliczne, wcześniej za- departamentów. Podstawą jest komunikacja i dobrze do- planowane przeglądy systemów, procedur autoryzacji pracowane wzorce. i dostępu, a także przeglądy procesu tworzenia opro- Dążenie do sukcesu i podnoszenie standardów firmy jest gramowania. Podstawowych informacji, niezbędnych do naszym podstawowym celem i motorem pozwalającym na prawidłowego przeprowadzenia audytu, dostarczają sami uzyskanie rezultatów satysfakcjonujących naszych zlece- pracownicy organizacji/Klienta. niodawców. Tworzona jest także baza wiedzy, która zawiera pełną in- Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu (w między- formację na temat rozwiązań użytych w procesie tworze- narodowych, polskich i zagranicznych korporacjach), cią- nia systemów. głe doskonalenie i rozwój stanowią gwarancję najwyższej jakości usług – rozwiązań wykonanych w optymalnej dla Klienta technologii. IT projects Management IT systems Audit Our knowledge bases on fifteen years’ experience in the IT systems audit which we offer is most of all the analysis of IT branch in realizing projects whose preparation and im- the risk involved in the systems and technologies used by plementation required the ability of analyzing precisely all the customers. The report prepared by our team allows to the issues and areas connected with the commissioner reduce the risk described as system security risk and the company’s activity, so to provide effective and optimal so- risk caused by the processes’ incorrect work. lutions as a final result. another aim of the audit is to create a concept of integra- What guarantees success and efficient realization of IT ting IT structures and using them for business processes. projects, is close cooperation of the external IT project a solution which is in agreement with the company’s stra- group, the suppliers of external solutions and the internal tegy is created, using the gathered information, with the sections of the company. Representatives of individual de- support of our consultants’ knowledge and experience. partments work together on the projects. Communication Within the audit we carry out regular, scheduled surveys of and carefully prepared schemes are essential. the systems, of the authorization and access procedures aiming at success and raising the company’s standards and of the software creating process. The basic informa- are our main goals, which drive us to achieve results satis- tion, essential for carrying the audit properly, is provided factory for our customers. by the organization’s/costumer’s employees themselves. a base of knowledge is also created. It contains full infor- Our team’s long-standing experience in international and mation about the solutions used in the process of creating foreign corporations, as well as continuous improvement the systems. and development are the guarantee of the supreme quality of our services – solutions performed in the technology which is optimal for the customer.
 18. 18. Public Relations
 19. 19. 17 Postrzeganie organizacji przez jej otoczenie i pracowników, rozpoznawalność marki wśród klientów, a także rozgłos towarzyszący publikacjom w prasie wpływają bezpo- średnio na wzrost zaufania do firmy i jej reprezentantów oraz na liczbę sprzedawanych towarów i usług. Współpracując ze specjalistami z zakresu pozycjonowania i budowania wizerunku spra- wiamy, że postrzeganie firmy zyskuje na wartości. W zależności od potrzeb, proponuje- my przygotowanie identyfikacji i komunikacji wizualnej bądź dostosowanie istniejącej do wciąż rozwijających się światowych standardów. Poniżej przedstawiamy zakres świadczonych przez nas usług: • Opracowywanie polityki informacyjnej • Zarządzanie relacjami z mediami • Aranżowanie wywiadów i artykułów • Przygotowywanie artykułów i komentarzy dla prasy • Opracowywanie, wspólnie z Klientem, treści strony internetowej • Organizowanie konferencji i spotkań prasowych • Monitorowanie i analiza mediów • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych Komunikacja wewnętrzna: • Przygotowywanie polityki komunikacji wewnętrznej • Budowa kanałów komunikacji • Przygotowywanie wewnętrznych materiałów informacyjnych • Organizacja spotkań integracyjnych Perception of the organization by its surrounding and employees, brand’s recognition among customers as well as renown accompanying with publications in press influen- ce directly the rise in confidence in the company and its representatives as well as the number of sold goods and services. Cooperating with the specialists in positioning and building the image we make the company’s perception is gaining in value. Depending on the needs we offer prepara- tions for identification and visual communication or adjustment of already existing to developing world standards. We present the range of rendered services below: • Preparing information policy • Managing of media relations • Articles and interviews arrangement • Writing articles and comments to media • Preparing, together with Client, contents of website • Conferences and press events organization • Media monitoring • Preparing information and promotion materials Internal communication: • Preparing internal communication policy • Developing communication channels • Preparing internal information materials • Planning and managing parties and events for company’s stuff
 20. 20. Zespół SME/SME Team Paweł Trybuchowski Właściciel Swoją karierę zawodową Paweł Trybuchowski rozpoczy- Paweł Trybuchowski started his professional career in the nał na początku lat 90-tych, w branży farmaceutycznej, pharmaceutical branch as a commercial manager and a jako Dyrektor Handlowy i Prezes Zarządu. W latach 1999- chairman of board. In 1999-2000 he took part in creating 2000 współtworzył Polską giełdę Finansową – między- an inter-bank electronic derivatives broker - Polish Finan- bankowego elektronicznego brokera instrumentów po- cial Stock Exchange. Since 2000 he has been involved in chodnych. Od roku 2000 związany z branżą windykacyjną debt collection. He worked for Intrum Justitia, a mass debt – współpracował z firmą zarządzającą wierzytelnościami managing company, where in 2005 he assumed the post masowymi Intrum Justitia, gdzie w roku 2005 objął sta- of the Operational Manager. at the same time he was a nowisko Dyrektora Operacyjnego. Równolegle był anality- debt analyst and Intrum Justitia TFI’s proxy, responsible for kiem wierzytelności i prokurentem w Intrum Justitia TFI, analysis in the Securitisation Fund. From end 2007 he was odpowiedzialnym za stronę analityczną Funduszu Seku- responsible for operation department for ultimo company rytyzacyjnego. as a COO - Vice President of the board. Since September as a managing director and CEO for Kancelaria Corpus W latach 2007-2008 pełnił funkcję Wice Prezesa Zarządu Iuris was involved in creating new quality on PD and RMS odpowiedzialnego za Pion Operacyjny (COO) w ultimo sp. market in Poland. He cooperated with IPOPEMa Fund So- z o. o. ciety and the biggest in the world hedging fund – Elliott. W latach 2001-2005 Paweł Trybuchowski wprowadzał na Paweł Trybuchowski graduated from the Collegium of Ma- polski rynek pionierskie rozwiązania z zakresu zarządzania nagement and Finance at the Warsaw School of Econo- wierzytelnościami, w tym – z dużym sukcesem – europej- mics (SgH). He also did postgraduate studies in enterprise skie standardy obrotu wierzytelnościami konsumenckimi. management at the Warsaw SgH and received Executive Obecnie jest Prezesem Zarządu Kancelarii Corpus Iuris MBa (with honours) from the French Institute of Mana- sp. z o.o., a także właścicielem SME Consulting Partners. gement in Warsaw (Institut Français de gestion). He has completed many trainings, including an ISO internal audi- Paweł Trybuchowski jest absolwentem kierunku Finanse tor course and a course in PRINCE method project mana- i Bankowość Szkoły głównej Handlowej w Warszawie. gement. He has been a speaker at numerous conferences ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządza- on mass debt management. nia przedsiębiorstwem na SgH w Warszawie oraz uzyskał z wyróżnieniem tytuł Executive MBa (Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie). Przebył wiele kursów, m.in. audytorów wewnętrznych ISO i zarządzania projektami wg standardów PRINCE.
 21. 21. 19 Barbara Grześ Par tner Barbara grześ od dziesięciu lat jest związana z sekto- Barbara grześ started her professional career at financial rem finansowym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1998 sector more than ten years ago in Pekao S.a. Bank on r. w Banku Pekao S.a. na stanowisku specjalistycznym a specialist position in Credit and accountancy Depart- w Wydziale Zaplecza Rachunków i Kredytów. W latach ment. Since 2001 till 2007 she had been working for the in- 2001-2007 była związana z międzynarodową firmą windy- ternational credit management services company Intrum kacyjną Intrum Justitia, początkowo jako Specjalista, na- Justitia – beginning as a Collection Specialist, then Team stępnie Kierownik Zespołu, a od 2004 roku jako Menedżer Leader position and finally since January 2004 Manager Działu Operacyjnego. Była odpowiedzialna m.in. za ob- of Operation Department. She was responsible for servi- sługę kluczowego klienta – funduszu sekurytyzacyjnego, cing the major client – Securitization Fund, she managed zarządzała portfelami wierzytelności zleconych oraz na- purchased debts portfolios as well as serviced external bytych w drodze cesji wierzytelności. Brała udział w wielu clients debts portfolios – like telecoms, banks, utilities etc. projektach, zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodo- She also led and participated in many projects - national wych, realizowanych w ramach grupy Intrum. Do stycznia and international – carried out by Intrum Justitia Group. 2009 roku zajmowała stanowisko Menedżera Pionu Ryzy- Since January 2009 as a Head of Credit Risk and Col- ka i Zarządzania Wierzytelnościami w firmie Tempo Finan- lection Department she had taken a part in creating the se – instytucji finansowej o zasięgu ogólnopolskim, gdzie financial company – Tempo Finance, operated in the area m.in. współuczestniczyła w tworzeniu od podstaw struktur of Poland, where she formed operational structure of cre- organizacyjnych spółki, procesów i procedur, a także pro- dit risk and collection department, crated operational pro- jektowaniu wymagań dla systemów operacyjnych. cesses and procedures. Obecnie Barbara grześ jako Dyrektor Zarządzający Pio- Currently she is holding the position of Managing Director nem Operacyjnym Kancelarii Corpus Iuris sp. z o.o. jest of Operation Department at Kancelaria Corpus Iuris – she odpowiedzialna za wszystkie funkcjonujące w dziale pro- is responsible for the entirety processes which are run- cesy. Jest także Partnerem w SME Consulting Partners ning in operation department. She is also a Partner at SME i właścicielem S.M.a.R.T. Business Consulting specjalizu- Consulting Partners and holds S.M.a.R.T. Business Con- jącej się w projektach HR. sulting dealing especially with HR projects. Barbara grześ jest absolwentką Wydziału Prawa i admi- Barbara grześ graduated from Law & administration De- nistracji uniwersytetu Marii Curii Skłodowskiej w Lublinie partment at the university of Maria Curie Skłodowska in oraz studiów podyplomowych z zakresu aspektów nego- Lublin, postgraduate studies of Psychological and Nego- cjacyjnych i psychologicznych w biznesie Szkoły głównej tiation’s aspects of Management at the Warsaw School Handlowej w Warszawie. W roku 2008 ukończyła studia of Economic. She also graduated from doctoral studies doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych w Kole- in Management and Finance Department of the Warsaw gium Zarządzania i Finansów SgH. School of Economic . Her area of scientific interests is em- ployment flexibility.
 22. 22. 20 Krzysztof Łukasiak Par tner Krzysztof Łukasiak swoją karierę zawodową rozpoczynał Krzysztof Łukasiak has over 15 years of experience in w roku 1993 w Kanadzie, początkowo jako programista, consulting as an IT expert to enterprises across the uS, następnie analityk programista. W latach 1995–2004 Canada, England and Poland. He has been a lead con- pracował jako konsultant dla jednej z największych firm tributor and coordinator in number of projects. He star- ubezpieczeniowych w uSa, allstate Corp. w stanie Illinois, ted his carrier as an IT professional in 1993, working in a w latach 2004–2005 w oddziale Allstate Corp., miesz- Canada as a programmer analyst for various companies. czącym się w Irlandii Północnej, jako członek grupy zajmu- In 1995 he moved to USA and obtained a job as an IT con- jącej się wsparciem i organizacją hurtowni danych. grupa sultant for one of the major insurance companies in uSa, ta otrzymała w 2003 roku prestiżowy Wilshire award dla allstate Corp.. In 2003 his team at allstate received the najlepszych praktyk w dziedzinie rozwiązań dla zarzą- prestigious Wilshire award for Metadata Best Practices. In dzania strukturami baz danych. Po powrocie do Polski, years 2004-2005, temporarily living in Belfast NI, Krzysztof w roku 2005 rozpoczął współpracę z firmą Eracent, gdzie, was involved in database management projects at allsta- jako architekt Projektów Informatycznych, był odpowie- te Northern Ireland, a company providing support for its dzialny za ustalanie i tworzenie standardów dla projekto- parent company allstate Corp.. after comeback to Poland wania i kodowania aplikacji, był również członkiem zespo- in 2005, he commenced working at Eracent as a design łu wdrażającego standardy ISO. W roku 2006 rozpoczął architect and a member of an ISO team. In this role, he pracę dla firmy Intrum Iustitia na stanowisku Eksperta ds. was responsible for creating design and coding standards. Rozwoju Systemów Informatycznych. W Intrum zajmował In 2006, he started to work for Intrum Justitia, where he się projektowaniem architektury i rozwojem systemów, was involved in design, architecture, and development of w szczególności systemów automatyzacji kontroli akcji a system that automates control over diverse tasks in en- w korporacji. Wspólnie z klientem biznesowym opracowy- terprise environment. wał potrzeby, schematy postępowania oraz współtworzył Currently, Krzysztof holds position as a Director of IT and specjalizowane aplikacje automatyzujące prace firmy, m. in. Systems Development at Corpus Iuris Sp. z o. o., whe- aplikację action network. re has successfully coordinated work on rebuilding the IT Obecnie Krzysztof Łukasiak jako Dyrektor IT i Rozwoju department, creating new reliable system and hardware Systemów Kancelarii Corpus Iuris sp. z o.o. jest odpowie- infrastructure suitable for a business with high expecta- dzialny za wdrożenie i rozwój systemu IT, zarządzanie dzia- tions, helping to ensure that Corpus Iuris attains its goal łem IT oraz planowanie zasobów sprzętowych. Jest także to became one of the largest Credit Management Com- Partnerem w SME Consulting Partners. pany in Poland. The successful completion of this pro- ject was possible in part due to the financial support from Krzysztof Łukasiak jest absolwentem algonquin Colle- Eu. Krzysztof has coordinated a project through which ge of applied arts and Technology w Ottawie, kierunek the company was able to utilize funds from Eu Program Computer Technology – Computing Science. W roku 1998 supporting innovation in business relations. uzyskał certyfikat „Projektowanie baz danych przy użyciu MS SQL 6.5” na ACI University w Chicago, a w roku 2007 Krzysztof Łukasiak graduated from the algonquin Colle- certyfikat „Serwer aplikacyjny Oracle 10 i budowa aplikacji ge of applied arts and Technology in Ottawa, Computer typu J2EE” w ramach Oracle University w Warszawie. Technology - Computing Science. Certificates: Database Design using MS SQL 6.5, Building applications using PB PFC classes, Oracle application Se- rver 10, and building J2EE applications.
 23. 23. designed by Joanna Jarco joannajarco.blogspot.com
 24. 24. SME Consulting Partners TEL.:0 792 178 042 E-MaIL: consulting@smepartners.pl w w w. s m e p a r t n e r s . p l

×