January 29, 2015
Gweithdy Canlyniadau
Outcomes Workshop
Fflur Lawton and Sue Spurrier
Amcan
Aim
To give you the theory,
framework and
techniques that underpin
the Big Lottery Fund’s
new outcomes approach
I ro...
Beth yw ariannu canlyniadau?
What is outcomes funding?
“Y newidiadau neu wahaniaethau y gall prosiectau a’n
rhaglenni aria...
Pam canlyniadau?
Why Outcomes?
Arfer da
Good practice
“I ddod â gwir welliannau i gymunedau ac i fywydau’r bobl
sydd mewn ...
Lefelau o ganlyniadau ac adrodd
Levels of outcomes & reporting
Dataganiad o fwriad Mission statement
Themâu a canlyniadau ...
Engreifftiau o lefelau o ganlyniadau
Example of the levels of outcomes
Hyrwyddo lles corfforol a meddyliol
The promotion o...
Egwyddorion canlyniadau
Outcomes principles
Our key principles on
outcomes are:
1. What difference will you
make?
2. The i...
Sut fydd yn eich effeithio arnoch chi
fel ymgeisydd
How it affects you as an applicant
Makes you:
– Work out what you want...
Datblygu amcan y prosiect
Developing the project aim
The aim should state the overall
purpose of the project expressed
in ...
Datblygu canlyniadau’r prosiect
Developing the project outcomes
• What needs to change for
the project to achieve the
aim?...
Ysgrifennu canlyniadau prosiect
Writing project outcomes
Specific
Measurable
Achievable
Realistic
Time Based
“300 young pe...
Gweithgareddau prosiect
Project activities
What is going to be done to
bring about the intended
outcomes?
E.g.Tasks, servi...
Cerrig Milltir
Milestones
Target setting
Project Co-ordinator - Jan 2007
in place
Work started with - Apr 2007
beneficiari...
Amcan cyffredinol
Overall aim
Gweithgareddau
Activities
.
Canlyniadau bwriedig
Intended outcomes
100 Community
action days in
May
Improved community
attitude to 100 young
people by December
100 Young people engaged
in t...
Mesur cynnydd
Measuring progress
Outcome indicators
• what to measure
• how to measure it
• what beneficiaries say
• what ...
Monitro
Monitoring
You will need to
explain how progress
has been measured
We will ask you about
progress towards
achievin...
Canlyniadau yn y cam ymgeisio
Outcomes at the application stage
• Outcomes are an integral
part of the application form.
•...
Beth mae’r canlyniadau yn ddweud?
What does the outcome say?
Yn ystod ein asesiad rydym yn edrych ar:
During our assessmen...
Asesu cerrig milltir
Assessing milestones
During our assessment we will
check :
•milestones are realistic and
meet the out...
Engrhaifft mapio
Mapping example
Project outcome
• Increased awareness of healthy eating
and exercise for 200 children and...
Rheolaeth Grant
Grant Management
What is the purpose of monitoring?
• To check that the project is achieving
its outcomes ...
Manylion ychwanegol / Further Details
Slide 23
www.cronfaloterifawr.org.uk
www.biglotteryfund.org.uk
•Gwybodaeth ar granti...
Cwestiynau?
Questions?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Outcomes Explaining The Difference

615 views

Published on

Explaining Outcomes in context of Funding.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Outcomes Explaining The Difference

 1. 1. January 29, 2015 Gweithdy Canlyniadau Outcomes Workshop Fflur Lawton and Sue Spurrier
 2. 2. Amcan Aim To give you the theory, framework and techniques that underpin the Big Lottery Fund’s new outcomes approach I roi i chi’r theori, fframwaith a thechnegau sy’n tanategu dull canlyniadau newydd y Gronfa Loteri Fawr
 3. 3. Beth yw ariannu canlyniadau? What is outcomes funding? “Y newidiadau neu wahaniaethau y gall prosiectau a’n rhaglenni ariannu eu gwneud dros gyfnod o amser “ “ The changes or differences that projects and our funding programmes can make over a period of time.”  End results  Differences for beneficiaries Not mechanics of what was done  Canlyniadau  Gwahaniaethau i fuddiolwyr Nid y mecanweithiau a’r hyn a wnaed
 4. 4. Pam canlyniadau? Why Outcomes? Arfer da Good practice “I ddod â gwir welliannau i gymunedau ac i fywydau’r bobl sydd mewn angen mwyaf.” “To bring real improvements to communities and the lives of people most in need.” Ariannwr deallus Intelligent funder
 5. 5. Lefelau o ganlyniadau ac adrodd Levels of outcomes & reporting Dataganiad o fwriad Mission statement Themâu a canlyniadau Themes and outcomes Canlyniadau rhaglen Programme outcomes Canlyniadau prosiect Project outcomes
 6. 6. Engreifftiau o lefelau o ganlyniadau Example of the levels of outcomes Hyrwyddo lles corfforol a meddyliol The promotion of physical and mental well being Chwarae Plant Child’s Play Prosiect / Project Ffordd o Fyw Way of life Iechyd Meddwl Mental Health Matters Cymunedau a phobl mwy iach a heini Healthier & more physically active people & communities
 7. 7. Egwyddorion canlyniadau Outcomes principles Our key principles on outcomes are: 1. What difference will you make? 2. The importance of your financial details, the project aim, outcomes and milestones. 3. Agreeing project outcomes and milestones. Ein prif egwyddorion ar ganlyniadau yw: 1. Pa wahaniaeth fyddwch yn ei wneud? 2. Pwysigrwydd y manylion ariannol, amcan y prosiect, canlyniadau a cherrig milltir. 3. Cytuno ar ganlyniadau a cherrig milltir prosiect
 8. 8. Sut fydd yn eich effeithio arnoch chi fel ymgeisydd How it affects you as an applicant Makes you: – Work out what you want to achieve – Consider the differences to your beneficiaries You need to: – Identify need – Develop aim – Develop outcomes – Work up activities – Measure progress – Monitoring Mae’n gwneud i chi: - Benderfynu’r hyn ydych am ei gyflawni - Ystyried y gwahaniaethau i’ch buddiolwyr Mae angen i chi: - Adnabod angen - Datblygu amcan - Datblygu canlyniadau - Penderfynu ar weithgareddau - Mesur cynnydd - Monitro
 9. 9. Datblygu amcan y prosiect Developing the project aim The aim should state the overall purpose of the project expressed in simple language E.g.To improve young people’s health and involvement in the community Should be something applicants can achieve or at least strongly influence Summary of why project exists Dylai’r amcan nodi pwrpas cyffredinol y prosiect wedi ei fynegi mewn iaith syml E.e. Gwella iechyd a chynhwysiad pobl ifanc yn y gymuned Dylai fod yn rhywbeth y gall ymgeiswyr ei gyflawni neu eu ddylanwadu yn gryf Crynodeb am bam fod y prosiect yn bodoli
 10. 10. Datblygu canlyniadau’r prosiect Developing the project outcomes • What needs to change for the project to achieve the aim? • What difference will the project make for the beneficiaries? • We will ask projects to identify 4-6 outcomes • Beth sydd angen er mwyn i’r prosiect gyflawni’r amcan? • Pa wahaniaeth fydd y prosiect yn ei wneud i’r buddiolwyr? • Byddwn yn gofyn i brosiectau adnabod 4-6 canlyniad
 11. 11. Ysgrifennu canlyniadau prosiect Writing project outcomes Specific Measurable Achievable Realistic Time Based “300 young people will have increased their fitness levels and have enjoyed improved physical health by 31 December 2007” Cyrhaeddadwy Amserol Mesuradwy Penodol Uchelgeisiol Synhwyrol “Bydd 300 o bobl ifanc wedi cynyddu eu lefelau ffitrwydd ac wedi mwynhau gwell iechyd corfforol erbyn 31 Rhagfyr 2007”
 12. 12. Gweithgareddau prosiect Project activities What is going to be done to bring about the intended outcomes? E.g.Tasks, services, activities Use words to describe what you will do, like to provide, to run, to promote Beth fydd yn cael ei wneud er mwyn cyrraedd y canlyniadau arfaethedig? E.e.Tasgau, gwasanaethau, gweithgareddau Defnyddiwch eiriau i ddisgrifio’r hyn fyddwch yn ei wneud i ddarparu, i redeg, i hyrwyddo
 13. 13. Cerrig Milltir Milestones Target setting Project Co-ordinator - Jan 2007 in place Work started with - Apr 2007 beneficiaries 250 young people attend a Summer - Aug 2007 basketball tournament Gosod targedau Cydlynydd prosiect - Ion 2007 mewn lle Gwaith wedi cychwyn - Ebrill 2007 gyda buddiolwyr 250 o bobl ifanc yn mynychu twrnament - Awst 2007 pêl fasged Camau ar hyd y ffordd i gyflawni y canlyniad Steps along the way to achieving the outcome
 14. 14. Amcan cyffredinol Overall aim Gweithgareddau Activities . Canlyniadau bwriedig Intended outcomes
 15. 15. 100 Community action days in May Improved community attitude to 100 young people by December 100 Young people engaged in the community by December Increased skills for 100 young people by September To positively engage young people in the community Peer support for 300 young people by May Recruit and train 50 volunteers by March Start a youth club at the community centre for 500 people by April Encourage and train 50 young people as volunteers by May
 16. 16. Mesur cynnydd Measuring progress Outcome indicators • what to measure • how to measure it • what beneficiaries say • what beneficiaries do • observation Dangosyddion canlyniadau • beth i’w fesur • sut i’w fesur • beth mae buddiolwyr yn ddweud • beth mae buddiolwyr yn wneud • arsylwi
 17. 17. Monitro Monitoring You will need to explain how progress has been measured We will ask you about progress towards achieving – Milestones – Outcomes Bydd angen i chi egluro sut fydd cynnydd yn cael ei fesur Byddwn yn gofyn i chi am gynnydd tuag at gyflawni - Cerrig Milltir - Canlyniadau
 18. 18. Canlyniadau yn y cam ymgeisio Outcomes at the application stage • Outcomes are an integral part of the application form. • Outcomes are submitted as part of the application. • Outcomes form part of the grant contract and will be used for grant management. • Mae canlyniadau yn ran annatod o’r ffurflen gais. • Mae canlyniadau yn cael eu cyflwyno fel rhan o’r cais. • Mae canlyniadau yn llunio rhan o’r cytundeb grant a bydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rheolaeth grant.
 19. 19. Beth mae’r canlyniadau yn ddweud? What does the outcome say? Yn ystod ein asesiad rydym yn edrych ar: During our assessment we will look at: • What does the outcome say? What will change? Is it realistic? • Short and long term outcomes • Beth mae’r canlyniad yn ddweud? Beth fydd yn newid? Ydi o’n realistig? • Canlyniadau tymor byr a hir
 20. 20. Asesu cerrig milltir Assessing milestones During our assessment we will check : •milestones are realistic and meet the outcomes •the timing on the milestones •beneficiary numbers •the activities •are they SMART? Yn ystod ein asesiad byddwn yn gwirio: •fod eich cerrig milltir yn realistig ac yn cwrdd â’r canlyniadau •amseriad y cerrig milltir •niferoedd buddiolwyr •y gweithgareddau •ydyn nhw’n GAMPUS?
 21. 21. Engrhaifft mapio Mapping example Project outcome • Increased awareness of healthy eating and exercise for 200 children and 50 families by October 2007. Programme Outcome • Increased awareness of healthy eating and exercise amongst children and families Related framework outcomes • Improved use of information about improving health Canlyniad prosiect •Gwell ymwybyddiaeth o fwyta’n iach ac ymarfer corff ar gyfer 200 o blant a 50 teulu erbyn Hydref 2007. Canlyniad rhaglen •Gwell ymwybyddiaeth o fwyta’n iach ac ymarfer corff ymysg plant a theuluoedd Canlyniadau fframwaith perthnasol •Gwell defnydd o wybodaeth am wella iechyd.
 22. 22. Rheolaeth Grant Grant Management What is the purpose of monitoring? • To check that the project is achieving its outcomes and milestones • To check if the project is compliant with the grant contract • To agree any changes to projects outcomes and milestones • Projects have to provide monitoring information as part of their grant contract Beth yw pwrpas monitro? • I wirio fod y prosiect yn cyflawni ei ganlyniadau a cherrig milltir • I wirio fod y prosiect yn cydymffurfio â’r cytundeb grant • I gytuno unrhyw newidiadau i ganlyniadau a cherrig milltir prosiect • Mae’n rhaid i brosiectau ddarparu gwybodaeth monitro fel rhan o’u cytundeb grant
 23. 23. Manylion ychwanegol / Further Details Slide 23 www.cronfaloterifawr.org.uk www.biglotteryfund.org.uk •Gwybodaeth ar grantiau •Information on grants •Disgrifiadau prosiect •Case studies •Cyhoeddiadau •Publications
 24. 24. Cwestiynau? Questions?

×