Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KPI - Symbolika a motivy v Sedmikrásce Jaroslava Durycha

712 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

KPI - Symbolika a motivy v Sedmikrásce Jaroslava Durycha

  1. 1. ÚKOL MODULU Č. 13 – závěrečný úkol Symbolika a motivy v Sedmikrásce Jaroslava DurychaARGUMENTACEDůvodem ke zpracování tohoto textu byla moje účast na semináři Česká literatura 1. poloviny20. století. Součástí kurzu byla povinnost zpracovat referát na knihu Jaroslava Durycha Sedmikráskaa odevzdat esej na téma, které nějak úzce souvisí právě s touto knihou. Konkrétně se věnujimotivům a symbolům, především proto, že Sedmikráska je symbolikou silně protkána a dotvářítak celý charakter knihy. Název práce je stručný a výstižný. Zároveň však, díky názvu Durychovyknihy, působí hravým dojmem a může tak lépe komunikovat se čtenářem.ANOTACEPráce pojednává o novele Jaroslava Durycha Sedmikráska. Zaměřuje na motivy a symoliku, kterouautor použil a popisuje jejich funkci. Konkrétně zkoumá motiv sedmikrásky, chudoby a motivpohádkový. Ze symbolů se věnuje symbolice čísel a symbolice květin. Práce také reflektuje autorůvživot a tím se vysvětluje užití některých těchto motivů a symbolů.KLÍČOVÁ SLOVA • novela • motivy literárního díla • symbolika literárního díla Symbolika a motivy v Sedmikrásce Jaroslava Durycha Sedmikráska patří ke kratším prosaickým dílům Jaroslava Durycha, ale ne nijak méněvýznamným. Jedná se o kratší novelu, která byla poprvé vydána v roce 1925. Je založenána víceméně jednoduchém milostném příběhu: Hlavní hrdina se sedmkrát zamiluje do dívky,aniž by si uvědomil, že se vždy jedná o jednu a tu stejnou.Výrazná symbolika je příznačná pro celé dílo Jaroslava Durycha. Symbolika však není spjata pouze
  2. 2. s křesťanskými motivy, jak by se mohlo vzhledem k autorovu křesťanskému zaměření zdát. Hlavním tématem v Sedmikrásce je vztah mezi mužem a ženou. Motivem, který je v novelenejvíce spjat se vztahem muže a ženy je právě motiv sedmikrásky, která se stává zároveňsymbolem.Sedmikráska jako motiv Motiv sedmikrásky pozorujeme už na začátku příběhu, mladík dává dívce sedmikrásku jakodůkaz lásky. V závěru se naopak situace mění. Dívka posílá mladíkovi kytici sedmikrásek, aby ji mohlpoznat. Motiv sedmikrásky je pro dívku příznačný i z jiného důvodu. Mladík ji sedmkrát hledáa postupně objevuje sedm odstínů její krásy.Další motivy Dalším důležitým motivem je ona chudoba dívky. Autor sám byl známý tím, že chudobazaujímala v jeho systému hodnot zvláštní postavení. Byla předpokladem ostatních životních kladů,jako je čistota, nevinnost, něha a krása. Sedmikráska je oslavou chudoby a krásy. Jejím heslemje „Není krásy a pravé lásky bez chudoby“1 Chudobné dívky se ostatně objevují i v jeho jinýchdílech. V chudobě se pro Durycha skrývá tajemná krása a vyšší smysl bytí. Proto je i zde chudobaznakem krásy. „Čím budeš chudší, tím mi budeš krásnější a dražší!“ 2 (s. 31)Dále v díle můžeme pozorovat motiv „pohádkový“. Některé situace totiž připomínají pohádku. Mužo hledání své milé mluví jako o hledání zakleté princezny, nebo sedmero opakování v hledánímilované osoby. Od klasické pohádky se tento román odlišuje tím, že mladý muž si nevybírá mezisedmi princeznami, ale pokaždé hledá tu svoji dívku.Sedmikráska jako symbolSymbolizuje stálost a nezničitelnost. „Sedmikrásky neumírají ani pod sněhem, ani přes zimu“ (s. 147)A je také symbolem chudoby, kdy je v textu označena jako chudobka. „V trávě zářila ojedinělá malá chudobka. Utrhl ji. „Místo růží budeme mít sedmikrásky.“....“ (s.30)Představuje symboliku sedmera hledání.1 BARTOŠ, Jan: Kdo jest Jaroslav Durych? / Jan Bartoš, Kralupy n. Vlt.: Jos. Nývlt knihkupec, 1930, s. 29.2 DURYCH, J. Sedmikráska. 9. vyd. Brno: Blok, 1969, s.31. Ostatní ukázky z textu jsou označeny číslem strany přímo za ukázkou.
  3. 3. „Sedmikrásko moje! Sedmkrát milovaná, sedmkrát nalezená, sedmkrát spanilá, kdybych sedmkrát byl živ, ještě bych tě nemohl míti dost rád!“ (str. 143)Další symbolySymbolika čísel se zde projevuje hned několikrát. Novela má sedm kapitol, ve kterých mladýmuž setkává sedmkrát s neznámou dívkou a postupně tak objevuje sedm jejích krás. Je se proněj sedmkrát krásná. Odtud lze vyčíst jednu z motivací pro samotný název novely – SEDMIKRÁSKA.Nela Mlsová také uvádí: „Číslo sedm bývá pokládáno za „posvátné číslo“, které vyjadřujevzájemnost principu tělesného a duchovního, kloubí v sobě božskou číslovku tři a číslovku lidstvačtyři, vyjadřuje tak vztah mezi člověkem a bohem či je nositelem lidského života. Sedmičkapředstavuje v našem životě naplnění – dospění. 3Dalším výrazným prvkem je symbolika květiny.Květina se v díle objevuje poměrně často. Kromě již zmiňavané sesmikrásky je dívkaje přirovnávána k fialce, nebo na sebe upozorňuje fuchsií. „Ráda by se byla podívala, ale nemohla, jen rukou hladila květy fuchsie, a teprve když slyšela kroky blízko, celá zardělá hodila očkem. Díval se. Rychle odskočila a nemohla vydechnout. Tušil asi, že se vrátí k oknu nebo vyběhne na chodbu. Vztáhla ruku a utrhla květ fuchsie. Než to zpozoroval, zase zmizela. Jen kolébající se keřík fuchsie prozrazoval, že láska nespí. Nevědouc, co činí, hodila květ fuchsie na něho. Spadl na zem. Zdvihl jej. Ukázala se; už držel její ruku a nemohl nic říci.“ (str. 26)Další z květin, které se zde objevují, je růže. Nela Mlsová k tomu říká: „Ta v sobě kloubí dvojípodobu lásky (růže bez trní a s trny)“4Za symbolické lze považovat i hrdinovo putování světem, při kterém hledá svoji dívku. Vzhledemk neúspěchům je možné jeho cestu označit za bludnou. Avšak tato hrdinova neústupnost, kdyse znovu a znovu vydává na cestu k jednomu cíli – nalezení hledané dívky, symbolizuje snahudobrat se vyššího poznání.Zde se navíc prolíná spolu se symbolickým putováním i symbolika čísel. Nela Mlsová o tom říká:„Protagonistovo sedmeré nalézání a zase ztrácení tak není nahodilé, ale zákonitě nutné. K tomu,3 MLSOVÁ, N. Sedmkrát nalezená, sedmkrát ztracená. Tvar, 1996, roč. 7, č. 5, s. 7.4 Tamtéž.
  4. 4. aby poznal, pochopil, tedy dospěl, musí tuto cestu absolvovat v přesném číselném vymezení.Jako by byl nějakou neznámou silou znovu a znovu puzen k tomu, aby se vydával hledat nové,ale v podstatě to samé, aniž by přitom vědomě korigoval své nabyté poznatky (tj. představao dívčině podobě, jméně…) nebo se spokojoval s jejich záhadností. Teprve v závěrečném setkáníje dívka – symbol nalezena ve všech svých podobách a vývojových etapách, je si hrdinouuvědoměna.“5Symbolika muže a ženyPodle Nely Mlsové jsou i muž a žena v Sedmikrásce symboly: „Samotný muž a žena jsou v dílesymboly. Muž symbolizuje člověka vyhnaného z ráje, který je odsouzen celý život jej hledat. Ženaje prostředníkem mezi Bohem a člověkem. Je symbolem, jehož prostřednictvím se člověk můžedotknout ráje a tak být úplným.“Závěrem je tedy třeba říci, že jakkoliv se nám hrdinovo počínání zdá absurdní, musíme Sedmikráskuvnímat jako text, který je oslavou dívčí líbeznosti a čistoty, podobenstvím o lásce, ale předevšímtext, který je prostoupen symbolikou, ať už jasnou či méně jasnou. Pokud budeme schopnitext vnímat tímto způsobem a uvědomíme si všechny souvislosti, jež jsme na těchto stránkáchuvedli, můžeme si z čtení odnést krásný zážitek.Sumarizační infografika5 Tamtéž.
  5. 5. ZDROJE: • BARTOŠ, Jan: Kdo jest Jaroslav Durych? / Jan Bartoš, Kralupy n. Vlt.: Jos. Nývlt knihkupec, 1930. 1. Dobový názor na autora 2. Dobový názor na knihu 3. Informace z autorova života • MLSOVÁ, Nela: Sedmkrát nalezená, sedmkrát ztracená. Tvar, 1996, roč. 7, č. 5, s. 6-7. 1. Zaměření na motivy a symboliku 2. Otištěno v renomovaném časopise 3. Přehlednost • PLESKAČ, Vít: Vztah muže a ženy v prózách Jaroslava Durycha (Bloudění, Sedmikráska a Boží duha): diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 2008. 81 l. Vedoucí diplomové práce David Kroča. 1. Možnost srovnání motivů a symbolů s jinými díly J. Durycha, i přesto, že jsem je nečetla. 2. Seznam literatury – objev možných zdrojů 3. Rozčleněnost → přehlednost • LANTOVÁ, Ludmila: Jaroslav Durych [online] 2006 [citováno 25. 12. 2012] Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=303 1. Seznam recenzí a jiných zdrojů 2. Informace o autorovi 3. Informace o tvorbě autora

×