13 ukol KPI

369 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

13 ukol KPI

  1. 1. CENTRÁLNÍ BANKA A JEJÍ FUNKCE Autor: Pavla Létalová Leden 2013
  2. 2. Argumentace: Téma centrálních bank je pro mě důležité ze dvou důvodů. Zaprvé, můj vedlejšíobor je Ekonomie a management a centrálním bankovnictvím jsem se zabývala v nejedné zesvých prací. Druhým důvodem je má práce, při které potřebuji znát funkce CB a především jejíaktuální politiku, která moji práci velmi ovlivňuje z mnoha aspektů. Proto je pro mne důležité sityto informace často osvěžovat v paměti, popřípadě ověřovat jejich aktuálnost.Klíčová slova: Centrální banka, vznik, historie, funkceAnotace: Práce „Centrální banka a její funkce“ zkoumá vrchní část dvoustupňového bankovníhosystému – centrální banky. Práce popisuje vznik centrálních bank, ukazuje na mezní body vevývoji a na nejstarší centrální banky. V historickém popisu se zaměřuje především na Českounárodní banku a její předchůdce. V práci se dále můžeme dozvědět, jak se rozdělují funkce CB apopis jednotlivých funkcí. Věnuje se i různým politikám centrálních bank, které často určujínásledný ekonomický vývoj dané země.Úvod V práci se zabývám centrální bankou, jejím vznikem a funkcemi. Vznik centrálních bankznamenal velký předěl v historii bankovnictví, protože to byl také vznik tzv. dvoustupňovéhobankovního systému. Ten dodnes úspěšně funguje v různých podobách po celém světě. Mým cílem je popsat vznik a vývoj prvních centrálních bank a především seznámit čtenářes jejich základními funkcemi. Pro větší přehlednost jsem funkce centrálních bank rozdělila dodvou podkapitol – makroekonomické a mikroekonomické funkce.Vznik a historie centrálních bank První centrální banky vznikaly již v průběhu 17. století. Hlavními důvody vzniku bylaaspirace panovníka nebo vlády mít vlastní banku pro doplnění chybějících zdrojů v pokladně apro úvěrování státních financí. Dalšími důvody mohly být například stabilita měny, centralizaceemise peněz nebo regulace druhého stupně bankovního systému. Vznik centrálních bankmůžeme považovat za vznik dvoustupňového bankovního systému, přestože některé bankovnísystémy s centrálními bankami nejsou dvoustupňové. Jako nejstarší centrální banku můžeme označit hned tři banky v historii. Pokud budeme zanejstarší CB považovat tu, která byla nejdříve založena, budeme mluvit o Sveriges Riksbank,založené v roce 1668. Ovšem roku 1694 zahájila činnost Bank of England jako první čistěcentrální banka. Za nejstarší CB můžeme také považovat Privilegovanou Rakouskou národníbanku, která jako první získala v roce 1817 emisní monopol. Privilegovaná Rakouská národní banka je také nejstarší centrální bankou na našem území.V roce 1878 pak byla založena Rakousko-Uherská banka jako nová centrální banka Rakousko-Uherské monarchie. První CB Československé republiky byla Národní banka Československá,která zahájila činnost v roce 1926. Do té doby vykonávalo na území ČSR funkce CBministerstvo financí. Roku 1950 byla Národní banka Československá zrušena, zastoupila ji Státníbanka Československá, která již plnila funkce centrálně plánované ekonomiky. Významným mezníkem ve vývoji centrálních bank je rok 1968. Do tohoto roku fungovalycentrální banky jako akciové společnosti, nebyly to samostatné orgány. Naopak, vždy byly podkontrolou státu. Právě v roce 1968 byla samostatnost CB zakotvena v ústavě. Současná centrálníbanka České Republiky (Česká národní banka) vznikla v roce 1993, po rozpadu Československa.Funkce centrálních bank Ve většině vyspělých zemí mají centrální banky přibližně stejné funkce. Můžeme jeshrnout do dvou funkcí: makroekonomické a mikroekonomické. Tyto funkce jsou navzájemprovázané a jsou hlavními důvody existence centrálních bank v současnosti [REVENDA, 2005].
  3. 3. Makroekonomické funkce Do makroekonomických funkcí patří emisní, měnová a devizová funkce. Emisní funkce centrální banky je zákonem stanovená funkce emise hotovostního oběživa,bankovek a mincí. Funkce nespočívá jen ve vydávání hotovostních peněz, ale také ve výměněbankovek, které byly poškozeny, v ochraně před paděláním bankovek a dalších činnostech.Charakteristický znak této funkce je emisní monopol. Ten poprvé získala roku 1817 centrálníbanka Rakouska. Měnová funkce spočívá v regulaci množství peněz v ekonomice. Tím udržuje stabilitucenové hladiny. Existují tři druhy měnové politiky. Restriktivní politika, kdy banka zpomalujerůst peněz v oběhu, neutrální, nikteré zůstává růst stejný, nebo expanzivní, kdy se tempo růstuzvětšuje. Devizovou funkcí rozumíme tvorbu devizových rezerv, operace s nimi a jejich regulaci.Devizové rezervy banka vytváří především emisí cenných papírů. Dále může například přijímatúvěry od jiných centrálních bank nebo dalších zahraničních subjektů. Centrální banka takudržuje likviditu země a ovlivňuje kurz domácí měny.Mikroekonomické funkce Mezi mikroekonomické funkce řadíme funkci CB jako banky obchodních bank, funkcijako banky státu, bankovní regulaci a dohled a reprezentaci státu v oblasti měnové politiky. Funkce CB jako banky obchodních bank se dá jednoduše přirovnat ke vztahu obchodníchbank ke svým klientům. Centrální banka vede bankám účty, poskytuje úvěry (za speciálníúrokové sazby), přijímá vklady a provádí mezi bankami zúčtování. Vklady bank jsou povinné adobrovolné. Povinné vklady označujeme jako povinné minimální rezervy. V některých zemíchvšak povinné minimální rezervy neexistují, v takovém případě jsou všechny vklady dobrovolné.Do dobrovolných vkladů patří prostředky pro mezibankovní zúčtování. Centrální banka spravuje státní dluh, poskytuje státu úvěry, provádí operace se státnímrozpočtem a vede účty vládě a dalším státním orgánům. Tyto činnosti řadíme do funkce CB jakobanky státu. Tato funkce byla jedním z hlavních důvodů vzniku centrálních bank. Do bankovní regulace a dohledu patří vytváření a hlídání dodržování určitých pravidel,podle kterých se pak ostatní subjekty bankovní soustavy řídí. Cílem této funkce je předevšímbezpečnost a efektivnost bankovního systému. Devizová Makroekonomické Emisní funkce Měnová Funkce CB Banka obchodních bank Mikroekonomické Banka státu funkce Bankovní regulace a dohled
  4. 4. Závěr Když v 17. století vznikaly první centrální banky, bylo důvodem jejich vzniku předevšímúvěrování státních financí. Postupem času se ale jejich úlohy ve velké míře rozrostly a myslím,že dnešní společnost, dnešní bankovní systém, by bez centrálních bank nemohly fungovat. Funkce centrálních bank jsou mikroekonomické a makroekonomické. Jejich činnosti jsoupředevším tvorba bankovek a mincí, udržování cenové stability měny, tvorba devizových rezerv,dohled nad ostatními bankovními subjekty a další. Tyto činnosti jsou hlavními důvody existencecentrálních bank. Českou centrální bankou je Česká národní banka. ČNB má ve svých rozhodnutích velkouvolnost, do jejích činností lze zasahovat jen na základě zákona. Hlavním cílem je udrženíměnové stability ČR. ČNB dále uveřejňuje údaje o stavu české ekonomiky, může taképodrobovat české banky zátěžovým testům.Literatura:Odborná monografie 1. REVENDA, Z.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha: Management Press, 2005. 627 s. ISBN 8072611321.  Monografie je dostupná ke studiu v knihovně na ESF  Autor je odborník ve svém oboru  Monografie se vztahuje k mému tématu 2. POLOUČEK, S.: Bankovnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 716 s. ISBN 80-7179- 462-7.  Monografie je dostupná ke studiu v knihovně na ESF  Monografie se vztahuje k mému tématu  Kniha byla uvedena v povinné literatuře některých mých předmětů 3. ŠEVČÍK, A.: Bankovnictví I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005144 s. ISBN 80- 210-3649-4.  Monografie je dostupná ke studiu v knihovně na ESF  Monografie se vztahuje k mému tématu  Kniha byla uvedena v povinné literatuře některých mých předmětůWebová stránka 1. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-01-03] Dostupné na WWW: http://www.cnb.cz/cs/index.html  Jde o oficiální stránku ČNB, pravidelně aktualizovanou 2. ŠVARCOVÁ, Jena. Ceed - Home page [online]. [cit. 2013-01-03] Dostupné na WWW: http://www.ceed.cz/  Webová stránka nám byla doporučena ke studiu na přednáškách  Autorka je uznávaná odbornice ve svém oboru  Nakladatelství CEED je pro mě jako pro studenta ekonomie dobře známé

×