Závěrečná práce KPI

213 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečná práce KPI

  1. 1. Pavla Jedličková Sociální pedagogika a poradenství Ročník 1., semestr 1. Typ studia: bakalářský Imatrikulační ročník: 2012/2013 Počet znaků: 5 164 Projekt řešení případu PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA OSOBU UPLATNĚNÝ V PROBLEMATICE DOMÁCÍHO NÁSILÍTermín odevzdání: 5. 1. 2013
  2. 2. 1. Argumentace Pro svou závěrečnou práci jsem si zvolila jako téma – přístup zaměřený na osobu.Výběr tohoto tématu souvisí s oborem Sociální pedagogika a poradenství, který studuji.Konkrétně jsem se zaměřila na využití zmíněné metody v problematice domácího násilí.Cílem této práce je obeznámit veřejnost s tímto přístupem a nastínit a popsat její postup. Při psaní práce jsem si prošla několik knih, vztahující se k tomuto tématu. Nakonec minejvíce posloužila moderní kniha, jejímž autorem je Janet Tolan. Na základě této monografiejsem práci napsala. 2. Anotace Text je případová práce, zabývající se dospělou ženou jménem Irena K., která se stalaobětí domácího násilí. Text nám odhalí klíčové problémy klientky a ujasní cíle intervence.Dozvíme se důvod zvoleného přístupu a v závěru i návrh postupu k řešení problému.Klíčová slova: klientka, Carl Rogers, kongruence, empatie, humanistická a existenciálníteorie, násilí, sebepřijetí 3. Identifikace klíčových problémů klienta U Ireny je potřeba postupně dojít k celkové resocializaci. Klientka nemá pocit klidua bezpečí, který je pro každého člověka velmi důležitý. Nedokáže si odpočinout a nabrat síly,protože žije v neustálém napětí, kdy přijde další incident. Je v permanentním stresua pohotovosti. Irena ztratila o cokoli veškerý zájem. Došlo u ní k úplnému vyloučení zespolečenského života. Není schopná komunikovat s okolním světem, přetrhala veškerésociální vztahy a uzavírá se do vlastního světa. Během týrání se u ní vytvořila nedůvěra vůčijiným osobám. Má problémy s navazováním dalších partnerských vztahů.
  3. 3. Ale jako hlavní problém označil sociální pracovník především nedůvěru v sebe sama.Irena ztratila veškeré sebevědomí. Její sebeúcta a hrdost byly touto zkušeností úplně zničeny. 4. Určení cíle (cílů) intervence Za základní cíl intervence považuji Irenin návrat do běžného života a fungovánív něm. Sociální pracovnice by měla postupně Ireně pomáhat utvářet si pocit sebedůvěry.Pokud si bude sama sebou jistá a bude v sebe věřit, bude schopna budovat si důvěru i v okolí,komunikovat a pomalu se začleňovat do společnosti. V závěru bude u klientky potřebapokračovat s vytvářením důvěry, co se týče partnerských vztahů. 5. Volba přístupu (teorie) a jeho zdůvodnění V případě paní Ireny jsem zvolila přístup zaměřený na osobu. Tento přístup vycházíz humanistické psychologie. Zakladatelem směru je americký psycholog Carl R. Rogers.Cílem tohoto přístupu je osobnostní rozvoj a podle Rogerse jsou v každém člověkusebeaktualizační tendence, které právě tento rozvoj umožňují. Důvody, proč bych navrhlatento přístup, byly hned dva. První, že se hlavně používá u osob, které trpí poruchousebepřijetí. A druhý, že klade důraz na svobodu člověka, kdy je za své činy a životodpovědný.Pro úspěšné praktikování teorie jsou důležité 3 body: Prvním bodem je empatie (vcítění). Na té nejjednodušší úrovni je empatie prostýmpřeformulováním slov druhé osoby, abychom jí ukázali, že ji slyšíme a chápeme. Nanejbohatší úrovni však spočívá v neohroženém zkoumání vnitřního světa druhé osoby, vevyciťování nevyslovených významů, v soucitném pojmenování bolesti, utrpení a ponížení,stejně jako čtveráctví a radosti. Nejúplnější empatie necenzuruje ani nediskriminuje. Vidí celýsvět tak, jak ho vidí druhá osoba, a plně tento svět přijímá. Pro empatii neexistuje žádnývzoreček, nevede k ní žádná kouzelná ,,správná‘‘ cesta. Vždy jde o cílevědomý úmyslpochopit, jak druhá osoba vidí samu sebe a okolní svět. (Tolan, 2006, str. 33)
  4. 4. Druhou podmínkou je kongruence (pravdivost, autentičnost). Sociální pracovník byměl být co nejvíce sám sebou, měl by být zcela otevřený a vnímavý nejen ke klientce, ale takék sobě samému. Měl by projevovat své pocity v rozhovoru, aby si získal důvěru u klientky. A třetím nezbytným bodem je tzv. ,,bezpodmínečné kladné přijetí‘‘ (akceptace).Akceptace terapeutovi umožňuje brát klienta takového, jaký je, s jeho aktuálními pocity, bezpotřeby manipulovat toho člověka v souladu s terapeutovými potřebami. Terapeut tímklientovi vyjadřuje úctu a podporuje jeho individualitu. 6. Návrh postupu řešení případu Změna osobnosti je pomalý proces. Zpravidla nejde o jediný masivní okamžikodhalení či osvícení, ale o sérii drobných úprav – jemné zčeření, které se postupně rozšířía ovlivní způsob bytí člověka. Úkolem poradce není aktivně provádět, ani navrhnout změnyza klienta, ale vytvářet prostředí, v němž může klient sám sebe poznat a přijmout.(Tolan, 2006, str. 23) V první řadě je důležité navázat pracovní vztah s klientem a získat si jeho důvěru.Klient by měl hned na začátku poradenského procesu vnímat, že je akceptován takový, jakýje, i se svými chybami a nedostatky. Poradce musí působit přirozeně a spontánně, alesoučasně si musí být vědomý odpovědnosti za své chování. Spontánní znamená, že vychází zesvých přirozených způsobů chování a reagování. Nechová se podle nějakých schémat, kteréurčují, jak by se měl správný poradce chovat. V další fázi informuje klient poradce o očekávání, s kterým k němu přichází. Protožeporadce nemá právo nutit klientovi takovou pomoc, kterou on sám nevyžaduje. Klientovi tonavíc umožní, uvědomit si, co vlastně sám chce a dokáže přesněji pojmenovat svůj problém.Dále se poradce ujistí, jestli zcela pochopil to, od něj klient čeká (zároveň mu tím sděluje, žemu naslouchá a věnuje mu pozornost). Na základě toho, poradce klientovi sdělí, v čem mu může skutečně pomoct a co nenís velkou pravděpodobností v jeho silách. Mezi nutné podmínky patří i dohoda na frekvenci adélce jednotlivých sezení. V následujících sezení má poradce za úkol, se podrobněji a pozorněji seznámits klientem a s problémem, se kterým k němu přichází. Při naslouchání si poradce všímá nejen
  5. 5. obsahu sdělení, ale i všech ostatních informací, jako jsou neverbální projevy, projevyemocionality, tón hlasu… Poradce informace ze začátku pouze přijímá, ovšem nezůstávázcela pasivní – komunikuje, podněcuje klienta, dává mu doplňující otázky… Poslední fáze je ukončení spolupráce. Jelikož v případě paní Ireny je to běh nadlouhou trať, nebude poradce předběžně ukončení plánovat.POUŽITÉ ZDROJELiteraturaTOLAN J.: Na osobu zaměřený přístup: v poradenství a psychoterapii, Praha: Portál, 2006.223 s. ISBN 80-7367-146-8  kvalifikovaný autor v oblasti přístupu zaměřeném na osobu  dobře strukturovaný text  srozumitelnost  vychází z praxe  obsahuje odbornou terminologiiInternetObčanské sdružení ROSA: Poradenství[online] 2012 [cit. 2012 – 11-25]. Dostupnéz http://www.rosa-os.cz/o-nas/poradenstvi/  vychází z praxe  stránka obsahuje funkční odkazy  kvalitní informace  srozumitelnost  aktuálnostPsycholog Praha: PCA – rogersovská psychoterapie, Carl R. Rogers [online] 2012 [cit. 2012 –11-25]. Dostupné z http://www.psycholog-praha.cz/pca-rogersovska-psychoterapie-carl-r-rogers/
  6. 6.  obsahuje odbornou terminologii  kvalitní informace  informace jsou objektivní  srozumitelnost  uvedené zdroje článkuPŘÍLOHA:

×