SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
montitechA.Stavebníchemie
1
montitech
K A T A L O G
S T A V E B N Í
C H E M I E
A. STAVEBNÍ CHEMIE
B. Systémové řešení připojovací spáry
C. PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ
montitechA.Stavebníchemie
2
montitech
Univerzální silikon
Jednosložkový acetoxy silikonový tmel bez rozpouštědel a parafí-
nů. Vulkanizuje vzdušnou vlhkostí a vydává typickou octovou vůni.
Výborně odolává povětrnostním vlivům, stárnutí, vlhkosti, čistícím
prostředkům,praskánía blednutí.Zachovávásisvojevlastnostiv ši-
rokém rozpětí teplot. Použití: Vhodný pro tmelení a lepení při vý-
roběa opravěoken,dveří,zimníchzahrad,skleníků,zatékánído do-
pravních prostředků a zatěsňování oken a dveří. Odolává UV záření.
Barevně stálý. Nelze přetírat! Nevhodný pro barevné kovy, porézní
materiály, polyetylen a polypropylen. Teplotní odolnost: -50°C
až+150°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C.
Pracovní postup: Tmel je určen k okamžitému použití. Po předchozí vhodné přípravě spáry
(plochy musí být odprášeny, odmaštěné a suché) a zamaskování okrajů páskou, odřízněte špič-
ku kartuše nad závitem, nasaďte seříznutou aplikační špičku, naneste aplikační pistolí do spáry
a uhlaďte do 8 minut pomocí stěrky a mýdlového roztoku. Maskovací páska a přebytečný tmel
se potom ihned ostraní. Nevytvrzený tmel lze odstranit pomocí Odstraňovače silikonu, vytvr-
zenýpouzemechanicky.
montitech
Neutrální silikon
Jednosložkový, nízkomodulový silikon s neutrálním systémem vul-
kanizace bez zápachu. Výborná přilnavost k široké škále podkladů,
vytváří trvale pružný spoj. Odolává UV záření, je stálobarevný s mi-
nimálním smrštěním. Nelze přetírat. Použití: Vhodný pro tmelení
a lepení u porézních podkladů - zdivo, beton, omítka, dřevo bez ná-
těrů. Vhodný pro dilatační spáry - absorbuje velký pohyb spár, při
vysokém namáhání použijte ke zvýšení přilnavosti porézních pod-
kladů nátěr MASTERsil® K- primer. Lze použít také při výrobě oken
a dveří,zasklívánía lepeníplastů(nutnoodzkoušet).Tmeljevhodný
probarevnékovy,glazovanépovrchy,PVC,polyakryláta polykarbo-
nát.Nevhodnýpropolyetylena polypropylen.Teplotníodolnost:
-50°Caž+150°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C.
Pracovní postup: Tmel je určen k okamžitému použití, spáry musí být odprášené, odmaště-
né a suché, okraje lze maskovat páskou. U dilatačních spár použijte výplňový provazec. Odříz-
něte špičku kartuše nad závitem, nasaďte seříznutou aplikační špičku, naneste aplikační pistolí
do spárya uhlaďtedo 10-28minut(dlebar.varianty-infoTL)pomocístěrkya Glattmittelu(nebo
mýdlového roztoku). Maskovací pásku a přebytečný tmel potom ihned ostraňte. Nevytvrzený
tmellzeodstranitpomocíodstraňovačesilikonu,vytvrzenýpouzemechanicky.
montitech
Sanitární silikon
Jednosložkovýacetátový100%silikonovýtmels protiplísňovoupří-
sadou, bez rozpouštěděl a parafínů. Vulkanizuje vzdušnou vlhkostí
a vytváří typickou octovou vůni. Odolává UV záření, má minimální
smrštění,jebarevněstálý,nelzepřetírat.Použití:Vhodnýzejména
pro sanitární a kuchyňské použití, nádrže, myčky aut, výrobu oken
a dveří...s požadavkyna vysokouživotnost,odolnostiprotiplísním,
vysoké vlhkosti, střídání teplot a časté používání čistících prostřed-
ků. Nevhodný pro barevné kovy, mramor, PE, PP. Teplotní odol-
nost:−50°Caž+150°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C.
Pracovní postup: Tmel je určen k okamžitému použití, podklady musí být čisté, odmaštěné
a suché, okraje lze maskovat páskou. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, nasaďte seříznutou
aplikační špičku, naneste aplikační pistolí rovnoměrně do spáry a uhlaďte do 8 minut pomocí
stěrky a Glattmittelu (nebo mýdlového roztoku). Maskovací pásku a přebytečný tmel potom
ihned odstraňte. Nevytvrzený tmel lze odstranit pomocí odstraňovače silikonu nebo rozpouš-
tědla,vytvrzenýpouzemechanicky.
montitech
Neutrální silikon
W8000
Neutrální silikon WD je jednosložkový 100% neutrální silikonový
tmel s rychlou vulkanizací, tmel odolává UV záření, je téměř bez zá-
pachu, s neutrálním alcoxy systémem vulkanizace a dobrou přilna-
vostí bez podkladového nátěru k široké škále povrchů. Použití: Je
určenýk zasklívánídřevěných,hliníkovýcha plastovýchoken,vhod-
ný pro těsnění dilatujících spojů, opláštění budov a spár s vysokým
pohybem.Teplotníodolnost:−50°Caž+150°C.Aplikačnítep-
lota:+5°Caž+40°C.
Pracovní postup: Všechny povrchy musí být čisté, suché a bez mastnot a prachu. Neporézní
materiályjakohliník,skloa kovyočistětevhodnýmrozpouštědlem.Poréznímateriályjakobeton,
zdivo, omítka atd. očistěte mechanicky od volných částic. Podkladové nátěry (primery) nejsou
běžně potřeba, ale mohou být použity na některé specifické povrchy k dosažení maximální při-
lnavosti.Po předchozívhodnépřípravěspárya zamaskováníokrajůsetmelnaneseaplikačnípis-
tolí do spáry a zarovná do 5-ti min. pomocí špachtle namočené v mýdlovém roztoku. Maskovací
páskasepotomihnedodstraní.Nevytvrzenýtmellzeodstranitpoužitímrozpouštědla,vytvrzený
tmellzeodstranitpouzemechanicky.
montitech
Akrylátový tmel
jednosložkovývodouředitelnýtmelna báziakrylátovédisperze,při
vysycháníbezzápachu.Použití: vhodnýprospárovánípřimontáži
sádrokartonů, pro spáry mezi zdivem a rámy oken a dveří, vhodný
pro opravy prasklin v omítkách, dotěsňování při montáži vzducho-
techniky, pružné spárování s  možností přetření v  autoprůmyslu
(podklady z kovů musí být opatřeny nátěrem). Velmi dobře přetí-
ratelný běžnými nátěry. Vykazuje odolnost vůči UV záření, vykazuje
minimální seschnutí. Teplotní odolnost: -10°C až +80°C. Apli-
kačníteplota:+5°Caž+40°C.
Pracovní postup: Podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, vlhké do 5% vlh-
kosti.Prodokonalýspojproveďtenátěrpodkladuprimerem-nařeďtetmels vodouv poměru2:1
a natřetepodklad-do 20minutnátěrzasychá.Odříznětešpičkukartušenadzávitem,našroubuj-
te aplikační špičku, tu šikmo seřízněte dle šíře spáry a pomocí vytlačovací pistole vytlačte tmel
v rovnoměrné vrstvě. Okolí spáry můžete maskovat krycí páskou. Nanesený tmel uhlaďte do 20
minutmokrýmštětcemnebostěrkou.Přebytečnýtmelodstraňtevodou,po zaschnutílzeodstra-
nitpouzemechanicky.Přetíratlzepo dokonalémvyschnutí.
MASTERsil®
Silikon akrylový tmel
Jednosložkovývodouředitelnýtmelna báziakrylátovédisperze,při
vysycháníbezzápachu.Použití: vhodnýprospárovánípřimontáži
sádrokartonů, pro spáry mezi zdivem a rámy oken a dveří, vhodný
pro opravy prasklin v omítkách, dotěsňování při montáži vzducho-
techniky, pružné spárování s  možností přetření v  autoprůmyslu
(podklady z kovů musí být opatřeny nátěrem). Velmi dobře přetí-
ratelný běžnými nátěry. Vykazuje odolnost vůči UV záření, vykazuje
minimální seschnutí. Teplotní odolnost: -10°C až +80°C. Apli-
kačníteplota:+5°Caž+40°C.
Pracovní postup: podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, vlhké do 5% vlhkosti.
Prodokonalýspojproveďtenátěrpodkladuprimerem-nařeďtetmels vodouv poměru2:1a na-
třete podklad - do 20 minut nátěr zasychá. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, našroubuj-
te aplikační špičku, tu šikmo seřízněte dle šíře spáry a pomocí vytlačovací pistole vytlačte tmel
v rovnoměrné vrstvě. Okolí spáry můžete maskovat krycí páskou. Nanesený tmel uhlaďte do 20
minutmokrýmštětcemnebostěrkou.Přebytečnýtmelodstraňtevodou,po zaschnutílzeodstra-
nitpouzemechanicky.Přetíratlzepo dokonalémvyschnutí.
montitechA.Stavebníchemie
3
montitech
Rychlé montážní
lepidlo
Jednosložkové neoprénové lepidlo na rozpouštědlové bázi určené
pro rychlé kontaktní lepení i pro částečně pružné lepení. Použití:
jevhodnéprosavéi nesavépodklady,k rychlémulepenísádrokarto-
novýchdesek,dřevěnýchschodůa prahů,podlahovýchlišt,obložení
apod. Při mnoha aplikacích nahrazuje hřebíky a vruty. Je možné jej
použít i pro lepení keramických obkladů, kovů a plastů. Nevhodné
k lepenípolystyrenu,u plastůdoporučujemeodzkoušet,jestlinedo-
cházík naleptání.Teplotní odolnost:−20°Caž+80°C.Aplikač-
níteplota:+5°Caž+40°C.
Pracovní postup: Podkladové plochy musí být suché a čisté. Odřízněte špičku kartuše nad
závitem,našroubujteaplikačníšpičkuseříznutouna požadovanoutloušťkutmelua nanesteapli-
kačnípistolív bodechneboproužcíchna jednuz lepenýchplochve vrstvěmin.2-3 mm.Lepené
plochy spojte a opět rozdělte. Ujistěte se, zda je vrstva lepidla dostatečná a nechte 10 minut od-
větrat.Pevnýmstlačenímpakproveďtekonečnéspojení.
montitech
Konstrukční PU lepidlo
jednosložkové polyuretanové lepidlo, v průběhu vytvrzování bez
zápachu. Odolává UV záření, vodě (odolnost D4), teplotám, ozonu,
rozpouštědlům,zředěnýmchemikáliím.Lepidlonevykazujesmrště-
ní, naopak mírně pění. Použití: vhodné pro lepení dřeva, kamene,
betonu, pevných plastů, polyuretanové a polystyrenové pěny, skel-
nétkaniny,plechů,kovovýchstavebníchprvkůna savéi nesavépod-
klady.Vhodnéprostavbulodía lehkýchletadel,na chemickékotve-
ní ve stavebních konstrukcích. Vytváří velmi pevný spoj. Teplotní
odolnost:-40°Caž+80°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C.
Pracovní postup: Podkladové plochy musí být odmaštěné, čisté, do 5% vlhkosti. Odřízněte
špičku kartuše nad závitem, našroubujte aplikační špičku seříznutou na požadovanou tloušťku
tmelua nanesteaplikačnípistolív bodechneboproužcíchna jednuz lepenýchplocha potépevně
spojte.Sespojemlzemanipulovatpo dobu15minut.Nevytvrzenélepidloodstraníterozpouště-
dlem,vytvrzenépouzemechanicky.
montitech
MS45
Speciální tmel pro tmelení a těsnění s vynikající přilnavostí na plas-
ty, kovy, dřevo, kámen, a ostatní porézní i neporézní materiály. Je
vhodný pro aplikace ve venkovním i vnitřním prostředí, je přetíra-
telnýa chemickyneutrální.Po vytvrzeníodoláváteplotámod -40°C
do  +120°C. Použití: Výroba lodí, kontejnerů, v  automobilovém
průmyslua strojírenství,protmeleníkeramickýchobkladůa skla,je
doporučen pro spoje v PVC rámech. Vysoce odolný atmosférickým
vlivům, UV záření, chemikáliím a  plísním. Teplotní odolnost:
−40°Caž+120°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+25°C.
Pracovní postup: podkladové plochy musí být čisté, suché, odmaštěné a odprášené. Apli-
kační špičku seřízněte podle požadované tloušťky, obsah tuby vytlačujte pomocí ruční nebo
pneumatické pistole. Pro dokonalou aplikaci a vzhled spáry používejte maskovací (lepící) pásku
z obou stran. Spáru zarovnejte do 5 minut po nanesení tmelu stěrkou nebo prstem namočeným
v mýdlovévodě.Ihnedpo aplikacimaskovacípáskuodstraňte.
montitech
DINO HIGH TACK GLUE
je jednosložkové ekologické lepidlo (modifikovaný MS polymer) bez silikonu,
isokyanátu, rozpouštědel. V průběhu vytvrzování (vzdušnou vlhkostí) bez zá-
pachu, odolává UV záření, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, plísním, je
přetíratelný nejen po vytvrzení, ale již v čerstvém stavu ( slučitelnost nátěru
s lepidlem doporučujeme odzkoušet). Lepidlo se vyznačuje vynikající počá-
teční přídržností a výrazně snižuje potřebu zajištění a pomocné fixace – pře-
devším u stropních a vertikálních aplikací. Výborná přilnavost k široké škále
materiálů, dřevo, omítka, zdivo, plasty (doporučujeme odzkoušet), smalty,
zrcadla, sádrokarton, polykarbonáty obecně, PVC, sklo apod.. Nevhodné pro
lepení teflonu, polyetylenu, polypropylenu. Použití: je určeno pro lepení
i tmelení jak v domácnostech tak i v průmyslu (stavebnictví, výroba vagonů,
kontejnerů,karosérií,lodí,člunů,klimatizace,vzduchotechniky,zasklívánívo-
zidel,pružnélepenía spárováníve stavebnictví,lepenípanelů,izolačnícha de-
koračníchmateriálů,obkladů,lepenízrcadel).Tmelmávysokouodolnostproti
plísním a výbornou adhezi k porézním i neporézním podkladům bez použití
primeru, nevytváří bublinky a je snadno zpracovatelný. Nezanechává skvrny
na porézních materiálech. Teplotní odolnost: −40°C až +100°C, krátkodo-
bě+160°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C.
Pracovní postup: podkladové plochy musí být suché až mírně vlhké, odmaštěné a odprášené.
Odříznětešpičkukartušenadzávitem,našroubujteaplikačníšpičkuvytlačovacípistolea naneste
na jednu z lepených ploch. S lepeným spojem lze manipulovat do 5 minut. Přebytečné čerstvé
lepidlo odstraníte pomocí běžných rozpouštědel, zvulkanizované pomocí Odstraňovače silikonu
a pěnynebomechanicky.U většinylepenínenítřebafixacelepenéhospoje,v případěextrémního
zatíženístačífixacev desítkáchminutdleteplotya vlhkostiokolí.
montitech
Polyuretanový
tmel 25
montitech
Polyuretanový
tmel 40
montitech
Polyuretanový
tmel 50
Je vysoce kvalitní jednosložkový tmel na bázi po-
lyuretanu. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkos-
ti, vytváří trvale elastický pevný spoj. Použití:
Je určený ke tmelení a lepení většiny materiálů
jako beton, kamenina, dřevo, kov (i  lakovaný),
hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, keramické
a  betonové obklady. Tmelení dilatačních spár,
spár obvodových pláštů budov, pružné lepení
spojů ve strojírenství, v automobilovém průmy-
slu (lepení autonástaveb), při výrobě karavanů
a  kontejnerů, chladírenských a  klimatizačních
systémů, v  lodním průmyslu. Vlastnosti: Vy-
sokomodulový, snadno použitelný, rychle vytvr-
zující, odolný vůči povětrnostním vlivům a  UV
záření. Dlouhodobě odolný mořské a  vápenné
vodě, slabým kyselinám, louhům a olejům. Krát-
kodobě odolný benzínu, naftě, minerálním, rost-
linným a živočišným olejům. Vykazuje vysokou
přilnavost na  různé stavební materiály a  jejich
vzájemné kombinace. Po vytvrzení přetíratelný.
Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C.
Je vysoce kvalitní jednosložkový tmel na bázi po-
lyuretanu. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkos-
ti, vytváří trvale elastický pevný spoj. Použití:
Je určený ke tmelení a lepení většiny materiálů
jako beton, kamenina, dřevo, kov (i  lakovaný),
hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, keramické
a  betonové obklady. Tmelení dilatačních spár,
spár obvodových pláštů budov, pružné lepení
spojů ve strojírenství, v automobilovém průmy-
slu (lepení autonástaveb), při výrobě karavanů
a  kontejnerů, chladírenských a  klimatizačních
systémů, v  lodním průmyslu. Vlastnosti: Vy-
sokomodulový, snadno použitelný, rychle vytvr-
zující, odolný vůči povětrnostním vlivům a  UV
záření. Dlouhodobě odolný mořské a  vápenné
vodě, slabým kyselinám, louhům a olejům. Krát-
kodobě odolný benzínu, naftě, minerálním, rost-
linným a živočišným olejům. Vykazuje vysokou
přilnavost na  různé stavební materiály a  jejich
vzájemné kombinace. Po vytvrzení přetíratelný.
Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C.
Je vysoce kvalitní jednosložkový tmel na  bázi
polyuretanu. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné
vlhkosti, vytváří trvale elastický pevný spoj.
Použití: Je určený pro lepení stavebních mate-
riálů stejných i různých, pružných i pevných. Má
vynikající odolnost proti průsakům a vodě, pře-
rušujetepelnémostyve stavebníchkonstrukcích.
Je používán jako základní tmel v automobilovém
a  leteckém průmyslu, pro stavbu železničních
vagónů a  lodí. Vlastnosti: Vysokomodulový,
snadnopoužitelný,rychlevytvrzující,odolnývůči
povětrnostním vlivům a UV záření. Dlouhodobě
odolný mořské a vápenné vodě, slabým kyseli-
nám, louhům a olejům. Krátkodobě odolný ben-
zínu, naftě, minerálním, rostlinným a živočišným
olejům. Vykazuje vysokou přilnavost na  různé
stavební materiály a jejich vzájemné kombinace.
Po vytvrzenísnadnopřetíratelný.Vytvořenípovr-
chové vrstvy za 1 hod. Tvrdost Shore A přibližně
50.Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C.
Pracovní postup: Povrch musí být zbaven tuhých nečistot,
prachu, mastnoty a oleje. Proražte špičku kartuše nad závitem,
našroubujte aplikační špičku, tu šikmo seřízněte dle šíře spáry
a pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole vy-
tláčejtetmelv rovnoměrnévrstvě.Podkladovéplochymohoubýt
vlhké,nevšakpodvodou.
Pracovní postup: Povrch musí být zbaven tuhých nečistot,
prachu, mastnoty a oleje. Proražte špičku kartuše nad závitem,
našroubujte aplikační špičku, tu šikmo seřízněte dle šíře spáry
a pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole vy-
tláčejtetmelv rovnoměrnévrstvě.Podkladovéplochymohoubýt
vlhké,nevšakpodvodou.
Pracovní postup: Povrch musí být zbaven tuhých nečistot,
prachu, mastnoty a oleje. Proražte špičku kartuše nad závitem,
našroubujte aplikační špičku, tu šikmo seřízněte dle šíře spáry
a pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole vy-
tláčejtetmelv rovnoměrnévrstvě.Podkladovéplochymohoubýt
vlhké,nevšakpodvodou.
montitechA.Stavebníchemie
4
montitech
Chemická kotva
Vinylester G+B 410 ml
montitech
Polyuretanová těsnící
pěna pistolová 65L
montitech
Polyuretanová těsnící
pěna sprej 45L
montitech
Polyuretanová těsnící
pěna pistolová 65L Zimní
montitech
Polyuretanová těsnící
pěna pistolová 45L
Vinylesterové lepidlo bez styrenu. Použití: Popraskaný beton, zá-
vitové tyče a ocelová výztuž, zdivo. Vhodné pro suché i mokré pro-
středí - beton. Teplotní odolnost: -5°C až +25°C. Aplikační
teplota:-10°Caž+40°C.
Jednokomponentní špičková profesionální polyuretanová montážní a  kon-
strukční pěna speciálně vyvinutá pro maximální výtěžnost až 65L, připrave-
ná k okamžitému použití. Vlastnosti: Vykazuje vynikající přilnavost ke všem
stavebnímmateriálům(kroměPE,PP,teflonua silikonu),vynikajícítepelněizo-
lační vlastnosti, vynikající vyplňovací vlastnosti, kapacita dózy až 65L (do vol-
ného prostoru), vysokou spolehlivost a odolnost proti stárnutí, extrémním
teplotám, vlhkosti, plísním a houbám. Teplota zpracování: +10°C až +30°C
(optimální teplota +20°C). Teplota okolí alespoň +5°C (v podkladu). Tepelná
odolnost(vytvrzenépěny):-60°Caž+100°C.Přestáválepitpo cca8minutách.
Možno řezat po cca 15 minutách. Zcela vytvrzená po 24 hodinách. Vytvrzená
pěna neodolává UV záření. Po vytvrzení není pěna zdraví škodlivá. Použití:
Vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní (dřevěných,
plastových, hliníkových), speciálně tam, kde je požadovaná maximální výtěž-
nost a efektivita práce. Lepení obložkových zárubní, parapetních desek, scho-
dišťových podstupnic, prahů, dřevěných obkladů stěn. Izolace vodovodních,
kanalizačních a centrálních potrubních systémů. Akustická izolace a tmelení
dilatačních příček, kabin aut a lodí. Izolace a zateplování střešních konstrukcí,
vlnitýchplechů,střešníchtašeka jiných.Utěsňováníprůchoduve stěnách.Zdě-
níbroušenýchcihela pórobetonovýchtvarovek.Vyplňovánídutin.
Jednokomponentní špičková profesionální polyuretanová montážní a  kon-
strukční pěna speciálně vyvinutá pro maximální výtěžnost až 45l, připravená
k okamžitému použití. Vlastnosti: Vykazuje vynikající přilnavost ke všem
stavebním materiálům (kromě PE, PP, teflonu a  silikonu), vynikající tepel-
něizolační vlastnosti, vynikající vyplňovací vlastnosti, kapacita dózy až 45l
(do volnéhoprostoru),vysokouspolehlivosta odolnostprotistárnutí,extrém-
nímteplotám,vlhkosti,plísníma houbám.Teplotazpracování:+10°Caž+30°C
(optimální teplota +20°C). Teplota okolí alespoň +5°C (v podkladu). Tepelná
odolnost(vytvrzenépěny):-60°Caž+100°C.Přestáválepitpo cca8minutách.
Možno řezat po cca 15 minutách. Zcela vytvrzená po 24 hodinách. Vytvrzená
pěna neodolává UV záření. Po vytvrzení není pěna zdraví škodlivá. Použití:
Vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní (dřevěných,
plastových, hliníkových), speciálně tam, kde je požadovaná maximální výtěž-
nost a efektivita práce. Lepení obložkových zárubní, parapetních desek, scho-
dišťových podstupnic, prahů, dřevěných obkladů stěn. Izolace vodovodních,
kanalizačních a centrálních potrubních systémů. Akustická izolace a tmelení
dilatačních příček, kabin aut a lodí. Izolace a zateplování střešních konstrukcí,
vlnitýchplechů,střešníchtašeka jiných.Utěsňováníprůchoduve stěnách.Zdě-
níbroušenýchcihela pórobetonovýchtvarovek.Vyplňovánídutin.
Jednokomponentní špičková profesionální polyuretanová montážní a  kon-
strukční pěna speciálně vyvinutá pro maximální výtěžnost až 65L, připrave-
ná k okamžitému použití. Vlastnosti: Vykazuje vynikající přilnavost ke všem
stavebnímmateriálům(kroměPE,PP,teflonua silikonu),vynikajícítepelněizo-
lační vlastnosti, vynikající vyplňovací vlastnosti, kapacita dózy až 65L (do vol-
ného prostoru), vysokou spolehlivost a odolnost proti stárnutí, extrémním
teplotám, vlhkosti, plísním a houbám. Teplota zpracování: +10°C až +30°C
(optimální teplota +20°C). Teplota okolí alespoň +5°C (v podkladu). Tepelná
odolnost(vytvrzenépěny):-60°Caž+100°C.Přestáválepitpo cca8minutách.
Možno řezat po cca 15 minutách. Zcela vytvrzená po 24 hodinách. Vytvrzená
pěna neodolává UV záření. Po vytvrzení není pěna zdraví škodlivá. Použití:
Vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní (dřevěných,
plastových, hliníkových), speciálně tam, kde je požadovaná maximální výtěž-
nost a efektivita práce. Lepení obložkových zárubní, parapetních desek, scho-
dišťových podstupnic, prahů, dřevěných obkladů stěn. Izolace vodovodních,
kanalizačních a centrálních potrubních systémů. Akustická izolace a tmelení
dilatačních příček, kabin aut a lodí. Izolace a zateplování střešních konstrukcí,
vlnitýchplechů,střešníchtašeka jiných.Utěsňováníprůchoduve stěnách.Zdě-
níbroušenýchcihela pórobetonovýchtvarovek.Vyplňovánídutin.
Jednokomponentní špičková profesionální polyuretanová montážní a  kon-
strukční pěna speciálně vyvinutá pro maximální výtěžnost až 45l, připravená
k okamžitému použití. Vlastnosti: Vykazuje vynikající přilnavost ke všem
stavebním materiálům (kromě PE, PP, teflonu a  silikonu), vynikající tepel-
něizolační vlastnosti, vynikající vyplňovací vlastnosti, kapacita dózy až 45l
(do volnéhoprostoru),vysokouspolehlivosta odolnostprotistárnutí,extrém-
nímteplotám,vlhkosti,plísníma houbám.Teplotazpracování:+10°Caž+30°C
(optimální teplota +20°C). Teplota okolí alespoň +5°C (v podkladu). Tepelná
odolnost(vytvrzenépěny):-60°Caž+100°C.Přestáválepitpo cca8minutách.
Možno řezat po cca 15 minutách. Zcela vytvrzená po 24 hodinách. Vytvrzená
pěna neodolává UV záření. Po vytvrzení není pěna zdraví škodlivá. Použití:
Vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní (dřevěných,
plastových, hliníkových), speciálně tam, kde je požadovaná maximální výtěž-
nost a efektivita práce. Lepení obložkových zárubní, parapetních desek, scho-
dišťových podstupnic, prahů, dřevěných obkladů stěn. Izolace vodovodních,
kanalizačních a centrálních potrubních systémů. Akustická izolace a tmelení
dilatačních příček, kabin aut a lodí. Izolace a zateplování střešních konstrukcí,
vlnitýchplechů,střešníchtašeka jiných.Utěsňováníprůchoduve stěnách.Zdě-
níbroušenýchcihela pórobetonovýchtvarovek.Vyplňovánídutin.
Pracovní postup: 1. Vyvrtat otvor s odpovídajícím průměrem a v odpovídající hloubce.
2. Důkladně odstranit vrtnou drť. 3. Začít vyplňovat otvor od spodní části až do poloviny jeho
hloubky. 4. Našroubovat svorník odpovídajícího průměru (tyč nesmí být pokryta tukem) a zkon-
trolovat, zda pryskyřice zcela vyplňuje otvor. Nadbytek pryskyřice by se měl dostat vně otvo-
ru. 5. Vyčkat ůplného vytvrzení. 6. Přiložit upevňovaný element a utáhnout jej na požadovaný
utahovacímoment.
Pracovní postup pro PU Pěny: Podklad zbavte nečistot, prachu a mastnoty. Pro zlepšní přilnavostí podklad před aplikací navlhčete vodou pomocí rozprašovače. Před aplikací skladujte dózu min. 1 hodinu při teplotě okolo +20°C. Před použitím dózu alespoň 30x silně
protřepejte.Sejmětevíčkoa našroubujtedózuna aplikačnípistoli.Uvolnětedávkovacíšroub(podlenávoduk pistoli)a nastavtepožadovanémnožství.Stisknětespoušťaplikačnípistole.Aplikujtev poloze,kdyjedózadnemvzhůru,u vertikálníchspárvyplňujteod spodunahoru
a u větších dutin postupně po vrstvách. Pěna zvětšuje svůj objem, proto vyplňujte vždy cca do 2/3 objemu dutiny. Proces můžete kdykoli přerušit. Nechte dózu na pistoli až do jejího úplného vyprázdnění, potom ihned našroubujte novou dózu. Pokud potřebujete vrstvu pěny
o tloušťcevětšínež40 mm,pokládejtejiněkolikrátpo sobě.Každouvrstvunechteztvrdnouta potomjidodatečnězvlhčete.V případě,žejstenucenipřerušitprácivícejakna 15minut,vyčistěteaplikačnípistolia ventilpomocíčističeMONTITECHCLEANna PUpěny.Okolípracovní-
homístachraňtepředpřípadnýmznečištěnímlepícípáskou.Po vytvrzenípřebytečnoupěnuořežte.Vytvrzenoupěnuchraňtepředvlivemultrafialovéhozáření,upravtejejípovrchnátěrem,omítnutímnebonanesenímstěrky.Nepoužívejtepěnupřiteplotáchpod+5°C(optimální
teplotaje+20°C),pokudsenejednáo speciálníZimnítypyPUpěn,kterémajímožnostpoužitíi za nižšíchokolníchteplot.NevytvrzenoupěnulzevyčistitčističemMONTITECHCLEANna PUpěny,vytvrzenoupěnulzeodstranitpouzemechanicky.
montitech
Chemická kotva
Vinylester G+B 300 ml
Vinylesterové lepidlo bez styrenu. Použití: Popraskaný beton, zá-
vitové tyče a ocelová výztuž, zdivo. Vhodné pro suché i mokré pro-
středí - beton. Teplotní odolnost: -5°C až +25°C. Aplikační
teplota:-10°Caž+40°C.
Pracovní postup: 1. Vyvrtat otvor s odpovídajícím průměrem a v odpovídající hloubce.
2. Důkladně odstranit vrtnou drť. 3. Začít vyplňovat otvor od spodní části až do poloviny jeho
hloubky. 4. Našroubovat svorník odpovídajícího průměru (tyč nesmí být pokryta tukem) a zkon-
trolovat, zda pryskyřice zcela vyplňuje otvor. Nadbytek pryskyřice by se měl dostat vně otvo-
ru. 5. Vyčkat ůplného vytvrzení. 6. Přiložit upevňovaný element a utáhnout jej na požadovaný
utahovacímoment.
montitechA.Stavebníchemie
5
MASTERsil®
Studnařská
a kanalizační pěna
- sprej
MASTERsil®
Ohnivzdorná pěna B1
MASTERsil®
Studniční
a kanalizační pěna
- pistolová
SILCO®
FOAM
PU LEPIDLO ISO EXPRES
Lepidlo na polystyrén
MASTERsil®
Hloubková penetrace
DOW Instastik GUN
pěnové lepidlo
na izolační materiály
Jednosložková polyuretanová pěna, vulkanizující vzdušnou vlhkos-
tí. Použití: určená pro montáž, usazování a těsnění betonových
skruží ve studních, kanalizačních a sběrných potrubí, kontrolních
šachet, apod., a samozřejmě jako standardní polyuretanová pěna
při montáži oken, dveří atd. Vytváří polotuhou pěnovou strukturu,
kterou lze dále upravovat – řezat, natírat, omítat. Pěna neodolává
UV záření. Pěna je certifi kována na styk s pitnou vodou. Teplotní
odolnost:–40°Caž+90°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+35°C.
Jednosložková polyuretanová pěna, vulkanizující vzdušnou vlhkos-
tí. Třída hořlavosti – B1. Pěna neodolává působení UV záření. Pou-
žití: Je určena pro těsnění, vyplňování, lepení zejména při montáži
oken, dveří a obdobných stavebních prvku všude tam, kde je poža-
davekna zvýšenouodolnostprotiohni–dlenormyDIN4102,část1.
Třída hořlavosti - B1. Teplotní odolnost: –40°C až +90°C. Apli-
kačníteplota:podkladmin+5°C,dózaokolo+20°C.
Jednosložková polyuretanová pěna, vulkanizující vzdušnou vlhkos-
tí. Použití: určená pro montáž, usazování a těsnění betonových
skruží ve studních, kanalizačních a sběrných potrubí, kontrolních
šachet, apod., a samozřejmě jako standardní polyuretanová pěna
při montáži oken, dveří atd. Vytváří polotuhou pěnovou strukturu,
kterou lze dále upravovat – řezat, natírat, omítat. Pěna neodolává
UV záření. Pěna je certifi kována na styk s pitnou vodou. Teplotní
odolnost:–40°Caž+90°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+35°C.
Profesionální jednosložkové polyuretanové lepidlo v aerosolu určené k lepení
vnitřnícha vnějšíchizolačníchpanelůz polystyrénu,připravenék okamžitému
použití.CertifikovanéproETICSsystémy.Vlastnosti:Vyznačujesedokonalou
přilnavostí k typickým konstrukčním materiálům jako například: cihla, beton,
omítka, sklo, kovy, polystyrén, tvrzené PVC a pevné PUR pěny, dokonalými te-
pelněizolačnímivlastnostmi,zvukotěsnostía vysokouodolnostíprotistárnutí.
Lepidlo je odolné proti vzniku plísní a hub. Lepidlo má nízkoexpanzní charak-
ter. Teplota zpracování +10°C až +30°C (optimální +20°C). Teplota okolí ale-
spoň 0°C (v podkladu). Tepelná odolnost (vytvrzené pěny): -60°C až +100°C.
Přestáválepitpo cca5minutách.Možnořezatpo cca35minutách.Zcelavytvr-
zená po 24 hodinách. Vytvrzená pěna neodolává UV záření. Po vytvrzení není
pěnazdravíškodlivá.Použití:Lepeníizolačníchpolystyrénovýchdesek,které
prošlyprocesemtermomodernizacestejnějakoi na novostavbách,vyplňování
dilatačníchspárv izolovanýchpovrších.Lepenía izolovánínástěnnýchpanelů,
vlnitýchplechů,střešníchkrytinatd.
Jediná vysoce funkční hloubková penetrace zpevňující a sjednocující podklad před aplikací
akrylátových, silikonových, PU tmelů, MS polymerů, PU pěn, cementových lepidel a fasád-
ních barev. Zvyšuje přídržnost, kompaktnost uvedeného. Nová technologie NANOčástic čistě
akrylátové disperze umožňuje extrémně hluboké vniknutí penetrace do ošetřovaného pod-
kladu. Použití: Je určena na veškeré savé stavební materiály, zvyšuje soudržnost podkladů,
přilnavost barev a omítek, vyrovnávacích a samonivelačních hmot, snižuje savost podkladu.
Paropropustná.Zvyšujepevnosta odolnostotěrubetonů,malt,omítek.Sjednocujesavostpo-
vrchů,snižujespotřebunátěrovýchhmota neměníbarevnostnásledněaplikovanéhonátěru.
Jednosložkové pěnové polyuretanové lepidlo, vulkanizující vzduš-
nou vlhkostí. Použití: Je určeno k rychlému lepení izolačních ma-
teriálů - EPS,XPS, minerální vlna, sádrokarton apod. na  většinu
stavebních podkladů – omítka, beton, sádrokarton, stěrkové lepi-
dloapod.
Pracovní postup: podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, mohou být vlhké, ne
však pod vodou nebo ojíněné. Dóza pěny před aplikací by měla mít teploty min. +5°C až +30°C.
Před aplikací je třeba dózu protřepat po dobu minimálně jedné minuty, poté našroubujte apli-
kátor, otočte dózu dnem vzhůru a tlakem na aplikátor regulujte množství nanášené pěny. Vypl-
ňovaný prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá (z 1 l pěny lze vypěnit
za optimálních podmínek až 55 l). Čerstvou přebytečnou pěnu odstraňte výrobkem MASTERsil®
Čističpěny,vytvrzenoupěnulzeodstranitpouzemechanicky.Pěnajeřezatelnáza 30minut.
Pracovní postup: podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, mohou být vlhké, ne
však pod vodou nebo ojíněné. Dóza pěny před aplikací by měla mít teploty kolem +20°C. Před
aplikací je třeba dózu protřepat po dobu minimálně jedné minuty, poté našroubujte aplikátor,
otočte dózu dnem vzhůru a tlakem na aplikátor regulujte množství nanášené pěny. Vyplňovaný
prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá (z 1 l pěny lze vypěnit za opti-
málních podmínek až 35 l). Čerstvou přebytečnou pěnu odstraňte výrobkem MASTERsil® Čistič
pěny,vytvrzenoupěnulzeodstranitpouzemechanicky.Pěnajeřezatelnáza 30minut. Pracovní postup: kontaktní plocha musí být čistá, odmaštěná, bez volných částic a námrazy.
Odstraňte zbytky starých materiálů, obzvláště ty, které vykazují sníženou přídržnost (odpadá-
vající omítka/malba). Pracovní povrch musí být navlhčený (nejlépe rozprašovačem). Před zahá-
jením prací je třeba ochránit plochy sousedící s pracovní oblastí před znečištěním. Před aplikací
skladujte dózu min. 1 hodinu při teplotě okolo +20°C. Je-li potřeba, lze podklad napenetrovat
přípravkemSILCOPenetračnínátěr.Silnězatřeptedózou(okolo30sekund)abysevšechnysložky
důkladněpromíchaly.Sejmětevíčkoa našroubujtedózuna aplikačnípistoli.Uvolnětědávkovací
šroub(dlenávoduk pistoli)a nastavtepožadovanémnožství.Pracovnípoziceje„dnemnahoru“.
Pracovní postup: podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, mohou být vlhké, ne
však pod vodou nebo ojíněné. Dóza pěny před aplikací by měla mít teploty min. +5°C až +30°C.
Před aplikací je třeba dózu protřepat po dobu minimálně jedné minuty, poté našroubujte apli-
kátor, otočte dózu dnem vzhůru a tlakem na aplikátor regulujte množství nanášené pěny. Vypl-
ňovaný prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá (z 1 l pěny lze vypěnit
za optimálníchpodmínekaž55l).ČerstvoupřebytečnoupěnuodstraňtevýrobkemMASTERsil®
Čističpěny,vytvrzenoupěnulzeodstranitpouzemechanicky.Pěnajeřezatelnáza 30minut.
Aplikace: Před použitím se ředí vodou v poměru 1:3 až 1:6 dle pórovitosti a savosti podkladu. Nanáší se štětcem, válečkem nebo
stříkáním na předem připravený bezprašný podklad zbavený prachu a mastnoty. Upozornění: Nelze aplikovat na mokrý, zmrzlý
nebo promrzlý podklad. Druhou vrstvu penetrace nanášíme na mírně zavadlou první vrstvu. Před nanášením následných vrstev
nechte zasychat 2 až 4 hod. Barva: Penetrace je po zaschnutí transparentní. Ředění: Vodou 1:6. Vydatnost: 30m2/1kg koncentrá-
tu běžný stavební podklad (ytong 10m2
). Aplikační teplota: +5°C až +35°C. Přetíratelnost: Přetíratelný již po mírném zaschnutí
(v závislostina teplotěokolía podkladu).
montitechA.Stavebníchemie
6
SOPPEC FLUO T.P.
sprej - stavební značení
SOPPEC PRO MARKER
sprej - stavební značení
FLUE T.P. - Profesionální značkovací sprej pro značení ve stavebnic-
tví. Charakteristika a vlastnosti: vynikající přilnavost na sta-
vební materiály, beton, zeminu i trávu • velmi rychlé schnutí do 5
min. • dobrá kryvost • vynikající viditelnost díky speciálnímu fluo-
rescenčnímu pigmentu • Čas viditelnosti: 9 - 12 měsíců v závis-
losti na médiu, podmínkách a použití. Odolává UV záření. Sklado-
vacíteplota:-15°Caž+50°C.
PRO MARKER - Profesionální značkovací sprej pro značení ve staveb-
nictví a  fluorescenční. Charakteristika a vlastnosti: vynikající
přilnavost na stavební materiály, beton, zeminu i trávu • velmi rychlé
schnutí do 5 min. • dobrá kryvost • pro standardní vodorovné značení
cest, chodníků a značení ve vnitřních prostorech • Čas viditelnosti:
9 - 12 měsíců v závislosti na médiu, podmínkách a použití. Odolává UV
zářenía povětrnostnímvlivům.Skladovacíteplota:-15°Caž+50°C.
SOPPEC SYLVA MARKER
sprej - lesnické značení
STRONG MARKER - Profesionální značkovací sprej pro značení v les-
nictví a dřevařském průmyslu. Charakteristika a vlastnosti:
vynikající přilnavost na kůru, dřevo, zeminu a další materiály • vel-
mirychléschnutído 5min.•dobrákryvost•prostandardníznačení
v lese, probírky dřeva, značení zpracování kmenu a značení v pilař-
ské a dřevařské výrobě • Čas viditelnosti: 2 - 4 roky v závislosti
na podkladua podmínkáchpoužití.OdoláváUVzářenía povětrnost-
nímvlivům.Skladovacíteplota:-15°Caž+50°C.
Kvalita a bezpečnost: Speciální tryska pro dávkování barvy. Hlavice je bezpečnostní a při
otočení zamezí nechtěnému použití spreje. Hlavice umožňuje bezproblémové nanášení barvy
bez zašpinění. Spreje jsou méně závadné pro člověka a životní prostředí. Balení 500 ml v krabici
po 12kusech.
Kvalita a bezpečnost: Speciální tryska pro dávkování barvy. Hlavice je bezpečnostní a při
ototčení zamezí nechtěnému použití spreje. Hlavice umožňuje bezproblémové nanášení barvy
bez zašpinění. Spreje jsou méně závadné pro člověka a životní prostředí. Balení 500 ml v krabici
po 12kusech.
Kvalita a bezpečnost: Speciální tryska pro dávkování barvy. Hlavice je bezpečnostní a při
ototčení zamezí nechtěnému použití spreje. Hlavice umožňuje bezproblémové nanášení barvy
bez zašpinění. Spreje jsou méně závadné pro člověka a životní prostředí. Balení 500 ml v krabici
po 12kusech.
Pistole HOBBY rámová
standardní aplikační pistole
Pistole PROFI MASTER
profesionální aplikační pistole
Pistole PROFI Wexford rámová
profesionální aplikační pistole
Pistole PROFI 410
profesionální aplikační pistole
Kovováaplikačnípistoleprovytlačovánítmelůa lepidelz kartušís obsahem315ml.
Vhodnáproobčasnépoužití.
Litinováaplikačnípistoles upravenýmpřevodemprosnadnévytlačovánítužšíchtmelů
z kartušío obsahu315ml.Vhodnáprodlouhodobépoužívání.
Litinováaplikačnípistoleprosnadnévytlačovánítmelůa lepidelz kartušío obsahu315ml.
Vhodnápročastépoužívání.
Kvalitní,aplikačnípistoleprosnadnévytlačováníchemickýchkotevz 410mlkartuší.
montitechA.Stavebníchemie
7
Pistole PROFI Wilton
pneumatická profesionální aplikační pistole
Pistole kovová na PU pěnu
profesionální aplikační pistole
Pistole WINCHESTER
pneumatická profesionální aplikační pistole
Pistole PROFI AVON 300
profesionální aplikační pistole
Pistole PROFI NBS na PU pěnu
profesionální aplikační pistole
Pistole PROFI AVON 600
profesionální aplikační pistole
Pneumatická aplikační pistole pro profesionální uživatele pro vytlačování tmelů a lepidel
z aluminiových„salámů“600ml.
AplikačnípistolepronanášeníPUpěnysezúženoušpičkoua teflonovýmhrotem,pro
zvýšenouživotnost.
Pneumatická aplikační pistole pro profesionální uživatele pro vytlačovaní tmelů k kartuší
315ml,vhodnáprodlouhodobépoužívání.
Mechanickáaplikačnípistoleprosnadnévytlačovánítmelůa lepidelz aluminiových„salá-
mů“400mli kartušío obsahu315ml.
Mechanickáaplikačnípistoleproprácis PUpěnou(balenítypuGUN).
Vhodnápromnohonásobnépoužívání.
Pistole ABS na PU
Profesionální ABS aplikační pistole
Profesionální pistole s tělem s odolného plastu ABS vhodná pro jakékoliv aplikace
ve stavebnictví.
Pistole kovová na PU
Profesionální aplikační pistole
Profesionálníaplikačnípistoles celokovovýmprovedenívhodnápromontážoken.
Mechanická aplikační pistole pro snadné vytlačování tmelů a lepidel z aluminiových „sa-
lámů“600ml.
montitechB.Systémovéřešenípřipojovacíspáry
8
ISO-BLOCO 600 premium
Komprimační PUR páska
ISO-BLOCO 300 premium
Komprimační PUR páska
Je komprimovaná PUR páska se strukturou otevřených buněk. Použití: okenní konstrukce •
stavební spáry • těsnění připájecí spáry okenního rámu a zdiva • těsnění dilatačních spár sta-
vebních konstrukcí • těsnění a ukončení střešních konstrukcí • těsnění dilatačních spár v mon-
tovaných domech • těsnění konstrukčních a styčných spár v železobetonových prefabrikátech
Vlastnosti:odolnostvůčitlakuvodyaž600Pa,třídaBG1,sílavětru11,maximálnívýška100m,
při stlačení na 33% • paropropustná • výborná odolnost vůči stárnutí • výborná přizpůsobivost
nerovnostem v podkladu • tvarová paměť • odolné vůči UV-záření • protipožární odolnost třídy
B1při50%stlačení,jinaktřídaB2•přetíratelnádisperznímibarvami•10-letázárukana funkč-
nosttěsněnípodletestuIFTRosenheim.Barvy:černá,šedá.Balení:2,6-20 mpodletloušťky.
Je komprimovaná PUR páska se strukturou otevřených buněk. Použití: okenní konstrukce •
stavební spáry • těsnění připájecí spáry okenního rámu a zdiva • těsnění dilatačních spár sta-
vebních konstrukcí • těsnění a ukončení střešních konstrukcí • těsnění dilatačních spár v mon-
tovaných domech • těsnění konstrukčních a styčných spár v železobetonových prefabrikátech
Vlastnosti: odolnost vůči tlaku vody až 300 Pa, třída BG2, síla větru 9, maximální výška 20m,
při stlačení na 33% • paropropustná • výborná odolnost vůči stárnutí • výborná přizpůsobivost
nerovnostem v podkladu • tvarová paměť • odolné vůči UV-záření • protipožární odolnost třídy
B1při50%stlačení,jinaktřídaB2•přetíratelnádisperznímibarvami•10-letázárukana funkč-
nosttěsněnípodletestuIFTRosenheim.Barvy:černá,šedá.Balení:2,6-20 mpodletloušťky.
Pracovní postup: podklad musí být čistý, odmaště-
ný a únosný • odstraní se krycí fólie a páska se přitla-
čí na podklad • spoje v rozích nebo křížových spárách
spojujeme na „tupo“, není nutné dodržovat 45° úhel
• pásku nanášíme až těsně před montáží, neboť hned
po nalepenídocházík jejíexpanziz komprimovaného
stavu•zbytekpáskyna kotoučidoporučujemezalepit,
zabráníte tak roztažení pásky • rozměry pásky, hlavně
její šířku a tloušťku si vždy třeba zvolit podle rozměrů
připájecíspáry.
Pracovní postup: podklad musí být čistý, odmaště-
ný a únosný • odstraní se krycí fólie a páska se přitla-
čí na podklad • spoje v rozích nebo křížových spárách
spojujeme na „tupo“, není nutné dodržovat 45° úhel
• pásku nanášíme až těsně před montáží, neboť hned
po nalepenídocházík jejíexpanziz komprimovaného
stavu•zbytekpáskyna kotoučidoporučujemezalepit,
zabráníte tak roztažení pásky • rozměry pásky, hlavně
její šířku a tloušťku si vždy třeba zvolit podle rozměrů
připájecíspáry.
Technické údaje:
materiál	 komprimovanýpolyuretans akrylátovouimpregnací
odolnostvůčidešti	 >600Pa
difuzníodolnávrstvavzduchu(sd)	 <0,5 mpři50 mmšířce
vzduchovápropustnost	 <1,0m3
/(h,m,daPan)
protipožárnítřída	 B1
teplotníodolnost	 -30°Caž+90°C
součiniteldifuzníhoodporu	 μ<100
součinitelpřestuputepla	 λ=0,052W/mK
Technické údaje:
materiál	 komprimovanýpolyuretans akrylátovouimpregnací
odolnostvůčidešti	 >300Pa
difuzníodolnávrstvavzduchu(sd)	 <0,5 mpři50 mmšířce
vzduchovápropustnost	 <1,0m3
/(h,m,daPan)
protipožárnítřída	 B1
teplotníodolnost	 -30°Caž+90°C
součiniteldifuzníhoodporu	 μ<100
součinitelpřestuputepla	 λ=0,052W/mK
HLOUBKA RÁMU:
Rozměr(mm)	 Rolka(m)	 Balenívelké(ks)	 Balenímalé(ks)
1-2x8	 20	 125	 37
1-2x10	 D	 100	 30
1-2x15	 20	 50	 20
1-2x20	 20	 50	 15
1-4x10	 13	 100	 30
1-4x15	 13	 50	 20
1-4x20	 13	 50	 15
1-4x30	 13	 30	 10
2-6x12	 12	 75	 25
2-6x15	 12	 50	 20
2-6x20	 12	 50	 15
2-6x30	 12	 30	 10
4-9x15	 8	 50	 20
4-9x20	 8	 50	 15
4-9x30	 8	 30	 10
4-9x40	 8	 25	 7
5-12x15	 5,6	 50	 20
5-12x20	 5,6	 50	 15
5-12x30	 5,6	 30	 10
5-12x40	 5,6	 25	 7
6-15x15	 4,3	 50	 20
6-15x20	 4,3	 50	 15
6-15x30	 4,3	 30	 10
6-15x40	 4,3	 25	 7
9-20x20	 3,3	 50	 15
9-20x25	 3,3	 40	 12
9-20x30	 3,3	 30	 10
9-20x40	 3,3	 25	 7
11-25x25	 2,6	 40	 12
11-25x30	 2,6	 30	 10
11-25x40	 2,6	 25	 7
18-34x30	 3,3	 -	 10
18-34x35	 3,3	 -	 8
18-34x40	 3,3	 -	 7
24-42x35	 2,6	 -	 8
24-42x40	 2,6	 -	 7
24-42x50	 2,6	 -	 6
Technické údaje:
Rozměr(mm)	 Rolka(m)	 Balení(ks)
1-2x8	 20	 37
1-2x10	 20	 30
1-2x15	 20	 20
1-2x20	 20	 15
1-4x10	 13	 30
1-4x15	 13	 20
1-4x20	 13	 15
1-4x30	 13	 10
2-6x12	 12	 25
2-6x15	 12	 20
2-6x20	 12	 15
2-6x30	 12	 10
4-9x15	 8	 20
4-9x20	 8	 15
4-9x30	 8	 10
4-9x40	 8	 7
5-12x15	 5,6	 20
5-12x20	 5,6	 15
5-12x30	 5,6	 10
5-12x40	 5,6	 7
6-15x15	 4,3	 20
6-15x20	 4,3	 15
6-15x30	 4,3	 10
6-15x40	 4,3	 7
9-20x20	 3,3	 15
9-20x25	 3,3	 12
9-20x30	 3,3	 10
9-20x40	 3,3	 7
11-25x25	 2,6	 12
11-25x30	 2,6	 10
11-25x40	 2,6	 7
montitechB.Systémovéřešenípřipojovacíspáry
9
ISO-Connect vario sd
Univerzální těsnící okenní fólie
ISO-BLOCO ONE / ONE CONTROL
komprimovaná PUR páska 3 v 1
Použití:okenníkonstrukce•těsněnípřipájecíspáryokenníhorámua zdiva-páska2v 1.
Vlastnosti: 10-letá záruka na vlastnosti připájecí spáry • vlivem rozdílné vzdušné vlhkosti
mění svoje paropropustné vlastnosti - proměnlivá hodnota sd • jedna fólie pro exteriérovou
a interiérovoustranu–jednoduššímontáž,manipulacei logistika•omítatelnáa natíratelná•
se samolepícím akrylovým páskem na rychlou montáž na rámu okna • s butylovým samolepí-
cím páskem na rychlou montáž na podklad, příp. dodáváno i bez butylového pásku • relativně
nenáročnéna stavebnípřipravenost–nerovnostipodkladůskeletubudovy.
Komprimovaná PUR páska 3 v 1 se strukturou otevřených buněk. Použití: okenní konstrukce • stavební spáry • těsnění připájecí
spáry okenního rámu a zdiva • těsnění dilatačních spár stavebních konstrukcí • těsnění dilatačních spár v montovaných domech.
Vlastnosti:•3-úrovňovétěsněnív jednomproduktu:exteriérovástranajeparopropustná,interiérovástranajeparotěsná•poměr
difuzníchodporůproexteriér/interiérstranuje50:1•odolnostvůčitlakuvodyaž1000Pa•dlouhodobésníženítepelnýchztrátzabez-
pečuje trvale pružné těsnění • výborná odolnost vůči stárnutí • zajímavá finanční úspora díky velmi rychlé montáži okna jen pomocí
suchéhoprocesu•montážnezávislána povětrnostníchpodmínkácha teplotách•výbornápřizpůsobivostnerovnostemv podkladu•
tvarovápaměť•verzeONECONTROLjeurčenana továrenskézpracování,speciálnílemovánízespodnístranypáskynámzabezpečuje
rychlou a jednoduchou montáž pásky přímo ve výrobě • odolné vůči UV záření • stlačená přetíratelná disperzními barvami • 10-letá
záruka na funkčnost těsnění podle testu IFT Rosenheim. Barvy: černá, šedá. Balení: 12 - 30 m podle tloušťky pásky. Certifikát:
iftRosenheim,č.105 35450.
Pracovní postup: po stáhnutí ochranné pásky z akrylového lepidla fólii nalepte na rám okna • při variantě s butylovým samolepícím
páskem doporučujeme podklad penetrovat pomocí Butyl primeru a použít přítlačný váleček na zabezpečení přilnavosti s podkladem •
přivariantěbezbutylovéhosamolepícíhopáskudoporučujemepodkladpřednanesenímlepidlalehcenavlhčit•lepidlojetřebananést
na zdivo a fólii následně přitlačit, doporučujeme použít přítlačný váleček • doporučujeme tolik lepidla, aby po přitlačení fólie na zdivo
vznikl pás lepidla min. 30mm široký a 1mm tlustý na zabezpečení dostatečné pevnosti spoje • lepidlo je vhodné nanést na celou lepe-
nou plochu, abyste připravili únosný podklad na nanášení omítky • v rozích oken si nechejte rezervu na zabezpečení dostatečné délky
páskyv diagonálnímsměru
Pracovnípostup:podkladmusíbýtčistý,odmaštěnýa únosný•odstranísekrycífóliea páskasepřitlačína podklad•spojev rozíchnebokřížovýchspáráchspájímena „tupo“,nenínutnédodržovat45°úhel•páskunanášímeažtěsněpředmontáží,neboťihnedpo nalepenídochází
k jejímuroztahováníz komprimovanéhostavu•zbytekpáskyna kotoučidoporučujemezalepit,zabránítetakroztáhnutípásky•rozměrypásky,hlavnějejíšířkua tloušťkusivždytřebazvolitpodlerozměrůpřipájecíspáry
Příkladpoužití:postupmontážeISO-BLOCOONE Příkladpoužití:postupmontážeISO-BLOCOONECONTROL
Technické údaje:
vzduchovápropustnost	 0m3/(h*m*daPan)
odolnostvůčidešti	 ≤1050Pa
difuzníodolnávrstvavzduchu(sd)	 0,2až5m(podlevzdušnévlhkosti)
skladovatelnost	 1rok
UV-stabilita	 2měsíce
protipožárnítřída	 B2
teplotapřizpracování	 +5°Caž+45°C
teplotníodolnost	 -40°Caž+80°C
skladování	 12měsícůpřiteplotě+1°Caž+20°C
Technické údaje:
odolnostvůčidešti	 >1000Pa
součinitelpřestuputeplaprohloubkurámu60/70/80mm	 U =0,8;0,7;0,6W/m2
K
vzduchovápropustnost	 cca0m3
/(h,m,daPan)
protipožárnítřída	 B1
tepelnávodivost	 0,048W/m°K
difuzněodolnávrstvavzduchu(sd)interiér	 >25
difuzněodolnávrstvavzduchu(sd)exteriér	 <0,5
difuzněodolnávrstvavzduchu(sd)poměrinteriér:exteriér	 50:1
zvukovýútlum	 45dBv 10mmspáře
teplotníodolnost	 -30°Caž+80°C
teplotaskladování	 +1°Caž+20°C
skladovatelnost	 1rokna suchémmístě
Rozměry:
•šířky70,100,150 mm
•nábal30mna kotoučis butylovýmlepícímpáskem
•nábal30mna kotoučibezbutylovéholepícíhopásku
rOZMĚRY:
Rozměr(mm)	 hloubkarámu(m)	 Balenívelké(ks)	 Balenímalé(ks)
2-12x54	 60	 30	 210
2-12x64	 70	 30	 180
2-12x74	 80	 30	 150
2-12x82	 90	 30	 120
3-18x45	 podkl.profil	 20	 140
3-18x54	 60	 20	 140
3-18x64	 70	 20	 120
3-18x74	 80	 20	 100
3-18x82	 90	 20	 80
5-30x54	 60	 12	 84
5-30x64	 70	 12	 72
5-30x74	 80	 12	 60
5-30x82	 90	 12	 48
montitechB.Systémovéřešenípřipojovacíspáry
10
SYSTÉM EPDM
hydroizolační a parotěsné folie
EPDM interiér a EPDM exteriér jsou exteriérové a in-
teriérovétěsnicífólieprookennía fasádníkonstruk-
ce. Použití: okenní a fasádní konstrukce · těsnění
připájecí spáry v kostrové fasádě, v panelové/mo-
dulové fasádě · těsnění připájecí spáry při struktu-
rálním zasklívání, v terčové fasádě, v okenních se-
stavách. Vlastnosti: systém řešení pro připájecí
spáru na fasádních konstrukcích · vysoká odolnost
proti proražení a mechanickému poškození · vyso-
ká schopnost přenosu dilatačních pohybů ve všech
směrech až 300% · odolnost vůči UV záření, stárnu-
tí a povětrnostním vlivům · výborná schopnost ře-
šení nestandardních detailů · relativně nenáročné
na stavebnípřipravenost·kompatibilnís bitumeny.
Pracovní postup: podklad musí být čistý, odmaštěný,
bezprašný a únosný · lepení fólie se realizuje pomocí lepidla
na hybridní bázi TFS nebo pomocí kontaktního lepidla TFK ·
musí být zabezpečena kompatibilita lepených materiálů · při
lepenípomocílepidlaTFSselepidlonanášíjenna konstrukci·
při lepení pomocí lepidla TFK se lepidlo nanáší na obě lepené
plochy·přesnýprac.postupviz.technickélistylepidel.
Rozměry:
·šířka100až1700 mm
·rozměryumímeupravitna vyžádání
·rolka20 m
TECHNICKÉ ÚDAJE	EDPM EXTERIÉR	EDPM INTERIÉR
materiál	 EPDM 	EPDM + butyl kaučuk
pevnostv tahu	 ≥7N/mm2
	 ≥7N/mm2
vodotěsnost(2kPa)podleEN1928	 vyhovuje	 vyhovuje
odolnostvůčiprůnikuvodnípáry	 cca.20 000	 cca.140 000
napětípři250 %natáhnutí	 ≥10N	 ≥10N
roztažnostdo roztrhnutí	 cca300 %	 cca250 %
tloušťkadifuzněodolnévrstvysd	 16 m	 112 m
teplotníodolnost	 -40°C+130°C	 -40°C+130°C
požárníklasifikace	 E	E
tloušťka(+/-25%)	 0,8 mm	 0,8 mm
TKF NEW KORKA
kontaktní lepidlo pro lepení těsnících fólií na běžné podklady
TFKnewjekontaktnílepidlos dobrouviskozitouna lepenítěsnicíchfóliína běžnépodklady.Použití:LepeníEPDMfóliív oblastiokena fasád
·švovéspojeEPDMfólií.Vlastnosti: lepicíhmotana bázisyntetickéhokaučukua synteticképryskyřicerozpuštěnýchv organickémrozpou-
štědle·elastickýa vodotěsnýspoj·velmisilnápřilnavostmezifóliemi·velmisilnápřilnavostna podkladovékonstrukce·připravenéna oka-
mžitépoužití.Doporučení:časoschnutía časkontaktníholepenísemohouzjistitvlastnímipokusy,protožejsouvelmiovlivněnémateriály,
teplotou,nanesenýmmnožstvíma jinýmikritérii·uživatelbymělk udanýmhodnotámpřipočítatodpovídajícíbezpečnostnípřídavky·čištění
nevytvrzeného lepidla TFK provedeme čističem · na površích tvrdých PVC nebo popráškovaných hliníkových profilech provádíme čištění zá-
sadněpo vytvrzenílepidla·lepidloobsahujerozpouštědla,protonenívhodnéna lepeníPVCfóliía výrobkůz polystyrenua nebopolyuretanu.
Balení:7,5 l(6 kg)kovovéuzavíratelnévědro.
Pracovnípostup:předpoužitímlepidloalespoň5minutmíchat,dokudnebudehomogenní·neředittoluenemanijinýmilátkami·kontaktníplochymusíbýtsuché,odmaštěné,únosnéa zbavenéprachu·přikovecha plastechdoporučujemepřednanesenímlepidlaočistitplochy
čističem(OTTOCleanerT)·podkladsemusíotestovatna kompatibilitus lepidlemTFK·velmisavépodkladybysemělyošetřitpenetračnímnátěrem·penetračnínátěrsemůžepřipravitsmíchánímlepidlaTFKs toluenemv poměru1:1nanášanípomocíštětce,ideálněválečkemse
šířkou10 cmna obělepenéplochy·lepidlomusítvořitsouvislouplochu·šířkalepenéhospojena kovovékonstrukcije3 cm·šířkalepenéhospojena dřevěnékonstrukcije10 cm,dřevomusíbýthloubkověimpregnovanépovrchovouglazurou·šířkalepenéhospojena cihle,betonu
a pórobetonuje8 cm·švovépřekrytímusíbýtminimálně10 cm·předsamotnýmslepenímjetřebazvolitvhodnýčasodvětránílepidla·délkaodvětráníjeprokaždýpřípadindividuálnía vyžadujesivykonatvlastnítesty·délkaodvětránízávisína teplotěpodkladu,vlhkosti,teplotě
vzduchu,lepenémmateriálua množstvíaplikovanéholepidla·správnýčasspojenílepenýchmateriálůsevolípomocítzv.fingertestu(prstovýtest)·dotykemprstuzjistíte,zdaseještělepidlolepína prsty,pokudano,nenídostatečnězavadnuté·pokudselepidlolepína prstyjen
velmijemněnebovůbec,jetensprávnýčasna spojenífólie·fóliilepitopatrně,neboťsejednáo kontaktnílepidlo,lepenímáokamžitéúčinky·po přiloženífóliena správnémístojenutnéfóliisilněpřitlačitk podkladuaplikačnímválečkem·přitlačenímfóliezamezímevznikubublin
a netěsností·běhemlepenízavírejtenádobus lepidlem,abynedošlok vyprchánílátek.
Technické údaje:
hustota	 0,8g/ml
dobazpracování	 do 30min.
úplnévytuhnutí	 do 72hod.
viskozita	 cca.1000mPas*s
výdatnost	 500-1000g/m2
stupeňtvrdosti	 cca25(ShoreA)
teplotníodolnost	 -30°Caž+80°C
aplikačníteplota	 +5°Caž+25°C
barva	 černá
montitech
montitechB.Systémovéřešenípřipojovacíspáry
11
TKF NEW
elastická jednosložková lepicí hmota na bázi polymeru
Použití: lepení EPDM fólií v oblasti oken, fasád a střech · švové spoje EPDM fólií · lepení rohových spojů, drážkových spojů a spojů s překry-
tím · lepení různých materiálů na bázi dřeva, skla, betonu, kovu (barvený hliník, eloxovaný hliník, měď, mosaz, ocel, zinek, olovo), epoxidů
a plastu.Vlastnosti:velmirychláa bezpečnámanipulace·neobsahujerozpouštědlaa máneutrálnízápach·jevelmirychleodolnývůčivodě
–po montáži·nanesenílepidlaz jednéstrany·žádnánutnápřípravaizolačnífólie·žádnýčasschnutí,žádnédodatečnénebezpečíznečištění
· vyrovnává podklad, bezproblémové použití na nerovné podklady · možná korekce izolační fólie do 15 minut po nalepení · odolnost vůči po-
větrnostnímvlivům·odolnostvůčiUVzářenía chemikáliím·přizpůsobenýna podmínkyna stavbě·trvaléslepenía trvalátěsnostslepeného
spoje · nezpůsobuje vznik vzduchových bublin · vykazuje mimořádně nepatrné smršťování · je elastický. Doporučení: časy schnutí lepení
sedajízjistitvlastnímipokusy,protožejsouvelmiovlivněnymateriálem,teplotou,nanesenýmmnožstvíma jinýmikritérii·znečištěnínevy-
tvrzenýmlepidlemsedajíodstranitčističem/ředidlem·čistič/ředidlomůžebýtpoužitéi na odmaštěnípodkladů–jenutnéudělatzkoušku
kompatibility·ve vytvrzenémstavusedáTFSodstranitjenmechanicky.Barvy:černá.Balení:hliníkováfólie600 ml,20kusův kartonu.
Pracovní postup: lepená plocha musí být čistá, suchá, bezprašná, zbavená rzi, odmaštěná
· povrch může být vlhký · lepidlo se nanáší pomocí vytláčecí pistole jen na podklad · při prů-
měru trysky 8 mm je výdatnost cca 7 m a při tloušťce nanesené vrstvy 1 mm je potřeba 1 l / m2
· 600 ml balení vystačí na přibližně 0,6 m2
lepené plochy · vytlačený pás se roztáhne špachtlí ·
šířkalepenéhospojena kovovékonstrukcije3 cm·šířkalepenéhospojena dřevěnékonstrukci
je 10 cm, dřevo musí být hloubkově impregnované povrchovou lazurou · šířka lepeného spoje
na cihle,betonua pórobetonuje8 cm,lepitna vyrovnanýa hladkýpovrch·přivzájemnémpře-
krývání fólií je potřebný překladový spoj min. 10 cm · lepená spára by měla po přitlačení fólie
vykazovattloušťku1 mma mělabybýtúplněvyplněnálepicíhmotoubezvzduchovýchbublin
·v horizontálníoblastijepotřebnépoužítlepidlojakotmelna dodatečnéutěsněníokrajůfólie
·přikovecha plastechdoporučujemepřednanesenímlepidlaočistitplochyčističem·prozlep-
šenípřilnavostina savépovrchydoporučujemepoužítMultiPrimer.
Technické údaje:
hustota	 1,70g/cm3
dobazpracování	 10-30min.
vulkanizace	 1-2mm/24hod.
pevnostv tahu	 cca1,0N/mm2
napětí(E-modul)při100%natažení	 cca0,4N/mm2
stupeňtvrdosti	 cca25(ShoreA)
pohlcenípohybů	 25%
teplotníodolnost	 -30°Caž+80°C
aplikačníteplota	 +5°Caž+30°C
PŘILNAVOST:
beton	+
sádrokarton	+
omítka	+
dřevo	+
dřevotříska	+
cihla	+
sklo	+
kov	+
Příkladyužití:Kompozitovékotvypropředsazenoumontáž
montitechC.Předsazenámontáž
12
ISOTRIANGL - s profilem Phonotherm 200
Popis: Předsazená montáž s profilem Phonotherm 200 (v nabíd-
cešířka80a 90 mm)ve stavebnímdílejejednímz nejvhodnějších
způsobů, pokud jde - o tepelně technické možnosti stavby. Osa-
zením do izolace venkovního zateplení dosáhneme velmi přízni-
vé hodnoty ztrátového součinitele zabudování okenního prvku.
Tento způsob předsazené montáže je určen hlavně pro pasivní
a velmi úsporné nízkoenergetické domy. Profil spolu s příslušen-
stvím vytváří systémový prvek, při kterém si montážní pracovník
nařezáním profilu a jeho upevněním na obvodovou stěnu umí
velmi lehce a přesně vytvořit jemu vyhovující rozměr okenního
otvoru bez závislosti na  přesnosti a  toleranci okenních otvorů
vyzděných v hrubé stavbě. Zároveň tak může montážník dopře-
du určit - vzhledem na rozměry oken - optimální a přesnou šířku
pracovní spáry pro budoucí bezproblémové zabudování okenního
prvku do připraveného otvoru. Nespornou výhodou předsazené
montáže pomocí profilu Phonotherm 200 je velmi jednoduchá
případná výměna oken při sanaci budovy v budoucnu. Na nosnou
obvodovoustěnuseprofilPhonotherm200fixujevysocepevnost-
nímlepidlemDINOHIGHTACKGLUEna MSpolymerníbázi,přičemž
seještědodatečněupevňujeo obvodovoustěnušroubyvhodnými
pro daný typ zdiva v předepsaných vzdálenostech. Samotné okno
sedo taktopřipravenéhootvoruupevňuješroubypřímodo profilu
Phonotherm 200. Na utěsnění pracovní spáry doporučujeme náš
systémový produkt ISO-Connect VARIO SD (expanzní páska). Na-
konec se na profil tím stejným systemovým lepidlem DINO HIGH
TACK GLUE fixuje protikus z EPS, případně minerální vlny, aby se
vytvořila čistá hrana profilu, která výrazně ulehčuje následné za-
teplovánídetailukolemvytvořenéhopředsazenéhozabudování.
Zpracování: Připravte si délky bočních, vrchní a spodní části profi-
lu dle následujících pokynů: vrchní a spodní část profilu změřte po-
dle šířky okenního rámu + 180 mm (platí při hloubce předsazeného
profilu 80 mm) + 200 mm (platí při hloubce předsazeného profilu
90 mm) • boční strany profilu změřte podle výšky okenního rámu +
20 mm (v případě fixování rámu okna kotvami po všech stranách)
nebo + 10 mm v případě, že okenní rám bude v dolní části posazený
přímo na profil. V principu byste tímto zaměřením měli dosáhnout
šířku pracovní spáry 10 mm po celém obvodu okna. Při rozměrech
rámů větších než je standardní délka profilu 1350 mm se jednotli-
vé kusy dají bez problémů napojit, přičemž se místa napojení profi-
lu fixují taktéž systémovým lepidlem DINO HIGH TACK GLUE. Řezání
profilu Phonotherm 200 je možné běžnými pilovými listy s jemným
ozubením. Místo na obvodové stěně, na které se bude lepit profil,
musí být rovné, bez prachu, zbytků mastnoty nebo jiného materiálu,
který by mohl působit jako dělící vrstva mezi lepidlem a pevněným
podkladem. Vysocepevnostní MS polymerní lepidlo DINO HIGH TACK
GLUE se nanáší na tu stranu profilu, která bude opřená o obvodovou
stěnuve dvouparalelníchhousenkách,kterésenepřerušovaněnane-
sou na profil tak, aby při stlačení na obvodovou stěnu vytvořili každá
min.20 mmširokoulepícíplochuvzdálenoumin.5 mmod okrajepro-
filuna každéstraně.Po bocíchmusíbýtvrstvalepidlanepřerušovaně
uzavřená (viz. Obrázek 1). Stejně se slepí i napojení profilů v rozích
vytvořeného předsazeného rámu. Minimální teplota zpracování le-
pidla je +5°C (teplota stavebního materiálu). Následně se jako první
přitlačí na vyměřené místo spodní část profilu a po staví se do vodo-
váhy. Přitlačením profilu vzniknou již zmiňované lepící plochy min.
20 mm široké. Na zabezpečení polohy profilu a kvůli zvýšení bezpeč-
nostia trvalésílyspojesespodníprofilzafixuje3 ksšroubůvhodných
prodanýtypmateriáluobvodovéstěny.Případnénapojenéčástipro-
filu musí bý stejným způsobem přilepené a přišroubované na obvo-
dovoustěnu(viz.Obrázek2).Stejnýmzpůsobemjakovýšenaneste
lepidlo na boční stěny a na vrchní stranu profilu a přišroubujte každý
dílprofilus min.2šroubyo obvodovoustěnu.
Postup při uchycení profilů šrouby: Použijte 7,5 mm šrouby,
přičemž si předvrtáte otvory do profilu průměru 8 mm v pravidelných
odstupech podle profilu. Poloha děr by v žádném případě neměla být
blíže než 30 mm od okraje profilu. Následně se vrchní část horního
profilu v zabudování utěsní MS polymerním lepidlem DINO HIGH TACK
GLUE proti zatékání a zanášení nečistoty do otevřené spáry. Montáž
okna do připraveného předsazeného profilu. Na  utěsnění
spáry okeního rámu nalepte expanzní pásku ISO -BLOCO ONE přísluš-
né šíře dle typu okeního rámu. Okno postavte do správné polohy. Při
kotvení okna v předsazeném profilu počítejte při v ýběru vhodných
šroubů s hloubkou zašroubování do profilu max. 40 mm. Ve spodní
části (v případě, že je spodní hrana okna v jedné rovině s exterierovou
vodorovnou plochou) se na izolaci pod vnějším parapetem doporuču-
je použití EPDM folie Fasatan. 3. Poslední krok: Nalepení izolačních
klínůz EPSna předsazenýprofilsystémovýmlepidlemDINOHIGHTACK
GLUE na MS polymerní bázi tak, aby se při zateplování stavby pohodl-
něnapojilačástprofiluna celýzateplovacísystém(viz.Obrázek5)
PHONOTHERM 200
hustota	kg/m3
	 550±50
pevnostv ohybu	 N/mm2
	 7,8
pevnostv tlaku	 N/mm2
	5,0
odporprotivytrhnutíšroubu	 N	 650
tepelnávodivost	 W/K	 0,076
elastickýmodul	 N/mm2
	500
expanzepo 24hod.ve vode	 %	 1,1
absorpcevodypo 24hod.ve vode	 %	 5
změnarozměrupo 24hod.ve vodě	 %	 1
tepelnároztažnostpřiteplote–20°Caž+60°C	 K-1	 28,375*10-6
zůstatkovávlhkost	 %	 2–4
protipožárnítřída		E
hroubkovátolerance	 mm	 ±0,4
teplotnístabilita	 °C	 -40
IZOLAČNÍ KLÍN
materiál	EPS035WDVprotipožárnítřídaE
pevnostv tahu-příčná	 kPa	 ≥150
pevnostve smyku	 kPa	 ≥50
tepelnávodivost	 W/()5(m)-4
	 0,035
absorbcevody	 kg/m3
	 ≤0,2
DINO HIGH TACK GLUE
viskozita	 pastovitá,stálá
měrnáhmotnost	 g/cm3	 cca1,398
stupeňtvrdostipodleDIN53 505	 ShoreA	 cca55
roztažnostpodleDIN53 504	 %	 cca230
pevnostv tahupodleDIN53 504	 N/mm2
	 cca3,5
napětí(E-modulpři100 %natáhnutí)	 N/mm2
	 cca1,8
prakticképohlcenípohybů	 %	 10
teplotníodolnost	 °C	 -40až+90
častvorbykůže(23°C,50%RVV)	 min.	 cca20
vytvrdnutípo 1.dnu(23°C,50%RVV)	 mm	 cca2-3
skladovatetnost	 měsíc	9
Phototherm®200
BOSIGizolačníklíny
80 mm
80 mm
Délkaprofilovéhorámupo stranách
výškaoknavčetnězákladníhoprofilu+10 mm
(bezpoužitíkotev)nebo
výškaoknavčetnězákladníhoprofilu+20 mm
(v případěpoužitíkotev)
Fixováníšrouby
upevňovacímišroubys průměrem7,5 mm
předvrtáníprofiluotvorems průměrem8 mm
min.vzdálenostod okrajerámu30 mm
Ochranapředzatečením
Horníhranuvrchníhoprofiluu těsnit
vysocepevnostnímMSpolymerním
lepidlemDINOHIGHTACKGLUE
Izolačníklíny
MontážizolačníchklínůBOSIGz EPS
polystyrénunebominerálnívlny
Fixováníšrouby
rozloženípřinapojenírámovýchprofilů
Připojovacíspára:
mezio bvodovoustěnoua profilovýmrámem
Délkaprofilovéhorámuve s podnía vrchníčásti
připrofilu80 mm-šířkaokna+180 mm
připrofilu90 mm–šířkaokna+200 mm
Lepícíplocha:
min.20 mmširoká,asi5 mmod okrajeprofilu,
po obvodua bezpřerušení
Obrázek1
Obrázek2
Obrázek3
Obrázek4 Obrázek5
montitechC.Předsazenámontáž
13
ISO-TOP WINFRAMER - z konstrukční desky Phonotherm
Použití: systém slouží k montáži oken a dveří do roviny tepelné
izolace. Vlastnosti: systém se skládá z nosných profilů ve tva-
ru L, které jsou vyrobeny z konstrukční desky PHONOTHERM. •
k nosnému profilu je pomocí pásky připevněn zateplovací profil
na báziXPS•možnostvysunutíoknado rovinyzateplovacíhosys-
tému o šířku rámu • snížení tepelných mostů při montáži okna •
spolus okenímifóliemiISO-ConnectCX,WinflexVARIOneboISO-
-Connect VARIO SD tvoří nosný a těsnící systém okna dle aktuál-
níchnorem.
Pracovnípostup:profiljemožnozkracovatpomocíběžnéokružní
neboručnípily•kotveníserealizujepomocívhodnýchšroubů(turbo
šroubynebohmoždinky)podlepodkladovéhomateriálu:zateplovací
profil jednoduše odklopit, do PHONOTHERM-u předvrtat díry a ná-
sledně ukotvit pomocí šroubu • Vzdálenost šroubů od rohů je 115-
145 mm, osová vzdálenost šroubů je 400 mm • před kotvením se L
profilyještědodatečněpřilepíknosnéstěněpomocídvourovnoběž-
ných pásků lepidla na bázi MS polymerů (ISO- TOP WF), lepidlem se
taktéžspojítupéspojepřitvorběrohurámu.•po ukončeníkotveníje
nutnopřeklopitzateplovacíprofilzpět,zateplovacíprofilsezafixuje
stejným lepidlem, kterým se lepily nosné profily. • okno se do takto
vytvořeného rámu kotví buď přes rám (turbošroub) nebo je možná
i běžná montáž pomocí montážních plechů • spolu s použitím těs-
nících fólií (ISO Connect CX, Winflex VARIO, ISO-Connect VARIO SD)
systémvytvořídokonaleutěsněnéokno.
Technické údaje:
nosnýprofilmateriál	 PHONOTHERM
barva	béžová
třídamateriálu	 B2
součinitelprostuputepla	 λ=0,07W/m*K
středníhodnotaU 80x80	 0,47W(m2*K)
středníhodnotaU 140x90	 0,26W(m2*K)
středníhodnotaU 200x110	 0,18W(m2*K)
zvukováodolnost	 50dB(podletypuokna)
odolnostvůčivlhkosti	 vysokáodolnost
nosnostprofiluL	 200 kgna mb
teplotníodolnost	 -50°Caž+100°C
Skladování	 24měsíců
rozměr	 80x80x1200 mm
	 140x90x1200 mm
	 160x110x1200 mm
	 180x110x1200 mm
	 200x110x1200 mm
	 zateplovacíU profil
materiál	 XPS
třídamateriálu	 B1
součinitelprostuputepla	 λ=0,033W/m*K
Příkladpoužití:nanášenílepidla/tmelu Příkladpoužití:výslednývzhledaplikace
montitechC.Předsazenámontáž
14
srovnávač
vytvrzovací forma
tažné zařízení
řezání
zásobník výstuží
pryskyřice
VÝROBNÍPULTROZNÍLINKA
PULTRUZE
- TECHNOLOGIE VÝROBY TAŽENÝCH PROFILŮ
přímý roving
rohož
povrchová rouška
vytvrzený profil
PULTRUZE - TECHNOLOGIE VÝROBY TAŽENÝCH PROFILŮ je proces kontinuální výroby vyztuže-
ných pryskyřic různých tvarů a délky tažením. Vstupní materiál je směs tekuté pryskyřice a vláknové
výztuže. Jedná se o proces tažení materiálu přes vyhřívanou ocelovou formu pomocí tažného zaříze-
ní. Vyztužující materiál, převážně skelné vlákno, je ve formě rovingu a plošných rohoží. Tato vlákna
navinutá na cívkách vstupují do srovnávače, jehož funkcí je rovnoměrné rozmístění rovingů v průře-
zu a správné umístnění rohoží. Všechny profily kromě plných tyčí mají na povrchu tenkou netkanou
polyesterovou roušku. Tato rouška obaluje skleněnou výztuž a navíc, nasycena pryskyřicí, tvoří obal,
který zvyšuje odolnost proti vniknutí chemikálií, UV záření a vylepšuje i estetický vzhled kompozitu.
Povrchovárouškazabraňujei tomu,abypo poškozenípovrchuvyčnívalaskleněnávláknaven.V dalším
zařízenísevlákna,rohožea rouškasmáčíve směsipryskyřice,plniva,barviva,katalyzátoru,popř.dal-
šíchpřísadprozlepšenímateriálovýchvlastnostívýslednéhoprofilu.Po výstupuz lázněmápolotovar
užpodobnýtvarjakovýslednýprofil.Ve srovnávačisevytlačujepřebytečnépojivo,profilsepostupně
tvaruje a vstupuje do vytvrzovací formy. V této vyhřívané formě probíhá termosetická reakce a profil
se vytvrdí. Na výstupu z formy je hotový profil tažen odtahovacím zařízením a dělen na požadované
délky,většinoušestimetrové.
CHARAKTERISTIKAVÝROBKŮ:ProfilyMon-
titech jsou termosetové prvky složené ze dvou
převládajících fyzikálních látek o složení „po-
jivo/výztuha“=„pryskyřice/vlákna“vyrobené
technologiípultruze(tažení).
DĚLENÍ PROFILŮ Dle pojiva: nejčastěji
polyesterová pryskyřice • vinylesterová prys-
kyřice • epoxidová pryskyřice. Dle výztuhy:
nejčastěji skelná vlákna • uhlíková vlákna •
čedičová vlákna. Dle technologie výroby:
nejčastěji pultrudované (tažené) • ovíjené.
Dle tvaru: standardní (viz. přehled) • zákaz-
nicképo konzultacis technickýmoddělením.
HLAVNÍVÝHODY
•vysokápevnost
•nízkáobjemováhmotnost
•odolnostprotikorozi
•nevodivost
•elektromagnetickátransparentnost
NEVÝHODY
•nízkýmodulpružnosti
•profilynelzesvařovata ohýbat
Kompozitemjekaždýmateriál,kterýseskládáz minimálnědvouhlavníchkomponentůs výrazněselišícími
fyzikálnímivlastnostmi.Montitechmontážnísystémys.r.o.dodávákompozitníprvkyz materiáluo složení
pojivo / vláknová výztuha. Nejčastěji se jedná o kompozit z organické polymerní pryskyřice a skleněných
vláken. Pro vlastnosti kompozitu jsou kromě technologie výroby určující následující para-
metry:Druhmatrice:Polyesterové,nejvícerozšířenépryskyřiceprovýrobustavebníchprvků•Vinyles-
tery,pronáročnějšíaplikacev agresivnímchemickémprostředía provícemechanickya tepelněnamáhaná
zařízení • Epoxidy, pro aplikace s nejvyššími požadavky na mechanické a elektrické vlastnosti a chemickou
odolnost.Druhvlákennévýztuže:Skleněná,standardnímechanickévlastnosti•Uhlíková,proaplikace
s požadavky na vyšší modul pružnosti a pro dynamická namáhání • Jiná (zejména aramidová a čedičová
vlákna), pro speciální aplikace. Přísady: Do pryskyřice se při výrobě přidávají i různé přísady na zlepšení
materiálových vlastností. Mohou to být například retardéry na zlepšení požárních vlastností, stabilizáto-
ry pro odolnost vůči UV záření, zvýšení elektrické vodivosti apod. Podpovrchová rouška: Její význam
býváčastonedoceněný,kroměestetickéhovýznamumářadufunkčníchvlastností,jenezbytnáproaplikace
v chemickyagresivnímprostředía proaplikaces vyššímUVnamáháním.
VÝHODYVÝROBKŮ:
Nízká hmotnost: Manipulace s tímto materiálem je mnohem snazší a bezpečnější. V porovnání s ocelí,
je kompozit až 4x lehčí, měrná hmotnost (1800 Kg/m3
). • Pružnost: Výrobky netrpí trvalou deforma-
cí po úderu nebo nadměrném zatížení jako kovové prvky. • Chemická odolnost: Kompozity odolávají
dlouhodobě řadě chemikálií a nekorodují, nemusí se dodatečně natírat a ani jinak povrchově chránit. •
Elektrická nevodivost: Kompozitníkonstrukcesenemusízemnit,jsouvhodnéproaplikace,kdemůže
dojít k úrazu elektrickým proudem, bleskem nebo i tam, kde působí bludné proudy. • Snadná obrobi-
telnost: Kompozity se dobře opracovávají. Jejich řezný odpor je podobný jako při zpracování tvrdého
dřeva. Navíc, při obrábění nevznikají nebezpečné ostré hrany a třísky jako u oceli. • Odolnost vůči ul-
trafialovémuzáření:UVzářeníjeběžněsoučástíslunečníhozářenía jenebezpečnévšemorganickým
materiálům.V kompozitníchmateriálechjepoužitatrojnásobnáochrana:jsoupoužíványUVstabilizátory,
polyesterová rouška umístěná těsně pod vnějším povrchem a u obzvláště namáhaných konstrukcí se po-
užívá polyuretanový nátěr, který eliminuje nežádoucí barevné změny. • Nízká degradace materiálu
v čase: materiálovou životnost kompozitů ovlivňuje řada faktorů. Největší nepříznivý vliv na kompozi-
ty mají agresivní chemikálie, povětrnostní podmínky (mráz, teplota, vlhko), UV záření, vysoká pracovní
teplota. Naše technické oddělení navrhne podle vašeho zadání takový systém, aby vyhověl všem vašim
požadavkům.Přidodrženívšechpodmínekježivotnostkompozitůstejnájakoživotnostceléstavby.•Hy-
gienická nezávadnost: materiál profilů má atest pro styk s pitnou vodou • Výborné mechanické
pevnosti: Pevnost v tahu od 240 MPa do 1000 MPa (skleněná vlákna), resp. 3000 MPa (uhlíková vlák-
na) • Nehořlavost: Pomocí retardérů hoření dokážeme vyrobit materiál s reakcí na oheň (norma ČSN EN
13501-1) Bfl – s1 pro aplikace v podlahách a pro ostatní aplikace C – s2, d0. •Měrná tepelná vodivost:
0,19 W.m-1
.K-1
pro aplikace s požadavky na potlačení tepelných mostů • Dlouhodobá tepelná odol-
nost: Podle typu pryskyřice 100°C až 180°C. • Povrchová rezistivita: Standardně v řádu 1012 ohmů,
volitelněaž106ohmů.
VYZTUŽENÍPROFILUSKLENĚNÝMIVLÁKNY ZÁKAZNICKÝPROFIL
montitechC.Předsazenámontáž
15
KOMPOZITOVÉ KOTVY PRO PŘEDSAZENOU MONTÁŽ
POŘADOVÉ ČÍSLO	 ROZMĚR v mm	 Hmotnost v kg/bm
I profily
1	I 115x70/5	 2,3
2	I 103x100(60)/6	 3,0
3	I 140x140/10	 6,9
4	I 152x80/10	 4,8
5	I 200x100/10	 7,2
U profily
1	 U 25x30/3	 0,4
2	 U 40x15/4	 0,4
3	 U 56,5x58/3-oblémadlo	 0,8
4	 U 60,5x65/5-oblémadlo	 1,4
5	 U 60x55/5	 1,4
6	 U 70x55/5	 1,7
7	 U 73x80(50)/5	 2,1
8	 U 76x22/6	 1,3
9	 U 86x30/5	 0,9
10	 U 102x35/5	 1,4
11	 U 103x60/6	 2,6
12	 U 152x43/10	 3,7
13	 U 180x60/8	 4,3
14	 U 200x60/10	 5,0
15	 U 280x70/12	 9,3
Lprofily
1	L50x30/5	 0,7
2	L50x35/5	 0,7
3	L51x51/6	 1,1
4	L76x76/6	 1,7
5	L100/100/8	 3,0
Trubkyčtvercové
1	 ST40x40/4	 1,1
2	 ST50x50/3,5	 1,1
3	 ST50x50/5	 1,8
4	 STR50x50/5,D-profil	 1,5
5	 ST51x51/6	 2,1
6	 ST76x76/6	 3,3
7	 ST100x100/10	 5,8
Trubkyobdélníkové
1	 RET58x25/3,2	 0,8
2	 RET58x25/3/5	 1,1
3	 RET63x41/3,2	 1,1
4	 RET65x30/3,0	 1,1
5	 RET90x40/4/7	 2,1
Trubkykruhové
1	 RT32/2,5	 0,5
2	 RT32/3,4	 0,6
3	 RT36/3	 0,6
4	 RT38/5	 1,0
5	 RT40/3	 0,6
6	 RT40/4	 0,8
7	 RT63/4	 1,3
Zarážka
1	 KP100x3,2trapézovýtvar	 0,8
2	 KP110x3trapézovýtvar	 1,0
3	 KP150x15/3	 1,3
Desky
1	 P250/3,2	 1,4
2	 P250/10	 4,3
Kabelovéboxy
1	 CB400x100/5,5+víko	 10,1
2	 CB300x150/4,5+víko	 7,1
3	 CB300x100/4,5+víko	 5,5
4	 CB200x100/3,5+víko	 3,2
5	 CB100x50/3,2	 1,3
Profilyprozesilovánístavebníchkonstrukcí
1	 uhlíkoválamelaPrefaCarbFB30x1,0	 0,09
2	 kompozitnívýztužPrefaRebarØ5 mm	 0,04
3	 kompozitnívýztužPrefaRebarØ9 mm	 0,13
4	 kompozitnívýztužPrefaRebarØ14 mm	 0,32
5	 kompozitnívýztužPrefaRebarØ20 mm	 0,66
Tyčeploché
1	 FB6,4x5	 0,1
2	 FB30/5	 0,3
3	 FB40/5	 0,4
Roštovéprofily
1	TT50x25	 0,7
2	I 26x5	 0,3
3	I 25x15	 0,4
4	I 30x8	 0,3
5	I 30x12	 0,4
6	I 40x12	 0,4
Yprofily(rám)
1	Y55x32/5	 1,1
2	Y55x35/5	 1,1
Tyčekruhové
1	 RR14	 0,3
2	 RR16	 0,4
3	 RR22	 0,8
Cprofily
1	 C25x15	 0,4
t v
š
t v
š
t
v
š
t v
š
t
v
š
t
ø
š
t
t
v
š
t
š
š
t
š
t
v
š
t
v
š
t
v
š
ø
ø
š
v
t
montitech
Montitech montážní systémy s.r.o.
Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
Centrální sklad:
Zvonička 191, 763 14 Zlín Veliková
Tel.: +420 731 469 797
E-mail: montitech@montitech.eu
www.montitech.eu

More Related Content

More from Pavel Paška

Katalog 2017 stanley
Katalog 2017 stanleyKatalog 2017 stanley
Katalog 2017 stanleyPavel Paška
 
Katalog 2017 levior
Katalog 2017 leviorKatalog 2017 levior
Katalog 2017 leviorPavel Paška
 
Katalog Metrie 2015
Katalog Metrie 2015 Katalog Metrie 2015
Katalog Metrie 2015 Pavel Paška
 
Katalog laserliner 2017
Katalog laserliner 2017Katalog laserliner 2017
Katalog laserliner 2017Pavel Paška
 
Pilana nastroje drevo
Pilana nastroje drevoPilana nastroje drevo
Pilana nastroje drevoPavel Paška
 
Katalog bmplus 2017
Katalog bmplus 2017Katalog bmplus 2017
Katalog bmplus 2017Pavel Paška
 
Koelner katalog cs 2017 web cs
Koelner katalog cs 2017 web csKoelner katalog cs 2017 web cs
Koelner katalog cs 2017 web csPavel Paška
 
Katalog spojovacího materiálu přehled
Katalog spojovacího materiálu přehledKatalog spojovacího materiálu přehled
Katalog spojovacího materiálu přehledPavel Paška
 
Katalog dřevěný spojovací materiál
Katalog dřevěný spojovací materiálKatalog dřevěný spojovací materiál
Katalog dřevěný spojovací materiálPavel Paška
 
Milwaukee acc katalog+cenik
Milwaukee acc katalog+cenikMilwaukee acc katalog+cenik
Milwaukee acc katalog+cenikPavel Paška
 
katalog produktu_2013 nýty
katalog produktu_2013 nýtykatalog produktu_2013 nýty
katalog produktu_2013 nýtyPavel Paška
 
Iso top winframer montitech
Iso top winframer montitechIso top winframer montitech
Iso top winframer montitechPavel Paška
 
Kompozitove kotvy-2017
Kompozitove kotvy-2017Kompozitove kotvy-2017
Kompozitove kotvy-2017Pavel Paška
 
Katalog montitech spojovak
Katalog montitech spojovakKatalog montitech spojovak
Katalog montitech spojovakPavel Paška
 
Katalog 201601 cormen_bez_kosiku__
Katalog 201601 cormen_bez_kosiku__Katalog 201601 cormen_bez_kosiku__
Katalog 201601 cormen_bez_kosiku__Pavel Paška
 

More from Pavel Paška (20)

Kobe pneu-naradi
Kobe pneu-naradiKobe pneu-naradi
Kobe pneu-naradi
 
Aeg katalog 2017
Aeg katalog 2017Aeg katalog 2017
Aeg katalog 2017
 
Katalog 2017 stanley
Katalog 2017 stanleyKatalog 2017 stanley
Katalog 2017 stanley
 
Katalog 2017 levior
Katalog 2017 leviorKatalog 2017 levior
Katalog 2017 levior
 
Katalog Metrie 2015
Katalog Metrie 2015 Katalog Metrie 2015
Katalog Metrie 2015
 
Katalog laserliner 2017
Katalog laserliner 2017Katalog laserliner 2017
Katalog laserliner 2017
 
Pilana nastroje drevo
Pilana nastroje drevoPilana nastroje drevo
Pilana nastroje drevo
 
Katalog bmplus 2017
Katalog bmplus 2017Katalog bmplus 2017
Katalog bmplus 2017
 
Koelner katalog cs 2017 web cs
Koelner katalog cs 2017 web csKoelner katalog cs 2017 web cs
Koelner katalog cs 2017 web cs
 
Katalog spojovacího materiálu přehled
Katalog spojovacího materiálu přehledKatalog spojovacího materiálu přehled
Katalog spojovacího materiálu přehled
 
Katalog dřevěný spojovací materiál
Katalog dřevěný spojovací materiálKatalog dřevěný spojovací materiál
Katalog dřevěný spojovací materiál
 
Milwaukee acc katalog+cenik
Milwaukee acc katalog+cenikMilwaukee acc katalog+cenik
Milwaukee acc katalog+cenik
 
katalog produktu_2013 nýty
katalog produktu_2013 nýtykatalog produktu_2013 nýty
katalog produktu_2013 nýty
 
BINZEL 2018
BINZEL 2018BINZEL 2018
BINZEL 2018
 
KÜHTREIBER 2018
KÜHTREIBER 2018KÜHTREIBER 2018
KÜHTREIBER 2018
 
Iso top winframer montitech
Iso top winframer montitechIso top winframer montitech
Iso top winframer montitech
 
Kompozitove kotvy-2017
Kompozitove kotvy-2017Kompozitove kotvy-2017
Kompozitove kotvy-2017
 
Katalog montitech spojovak
Katalog montitech spojovakKatalog montitech spojovak
Katalog montitech spojovak
 
Hdn q3 2017_cz
Hdn q3 2017_czHdn q3 2017_cz
Hdn q3 2017_cz
 
Katalog 201601 cormen_bez_kosiku__
Katalog 201601 cormen_bez_kosiku__Katalog 201601 cormen_bez_kosiku__
Katalog 201601 cormen_bez_kosiku__
 

Montitech stavební chemie

 • 1. montitechA.Stavebníchemie 1 montitech K A T A L O G S T A V E B N Í C H E M I E A. STAVEBNÍ CHEMIE B. Systémové řešení připojovací spáry C. PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ
 • 2. montitechA.Stavebníchemie 2 montitech Univerzální silikon Jednosložkový acetoxy silikonový tmel bez rozpouštědel a parafí- nů. Vulkanizuje vzdušnou vlhkostí a vydává typickou octovou vůni. Výborně odolává povětrnostním vlivům, stárnutí, vlhkosti, čistícím prostředkům,praskánía blednutí.Zachovávásisvojevlastnostiv ši- rokém rozpětí teplot. Použití: Vhodný pro tmelení a lepení při vý- roběa opravěoken,dveří,zimníchzahrad,skleníků,zatékánído do- pravních prostředků a zatěsňování oken a dveří. Odolává UV záření. Barevně stálý. Nelze přetírat! Nevhodný pro barevné kovy, porézní materiály, polyetylen a polypropylen. Teplotní odolnost: -50°C až+150°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C. Pracovní postup: Tmel je určen k okamžitému použití. Po předchozí vhodné přípravě spáry (plochy musí být odprášeny, odmaštěné a suché) a zamaskování okrajů páskou, odřízněte špič- ku kartuše nad závitem, nasaďte seříznutou aplikační špičku, naneste aplikační pistolí do spáry a uhlaďte do 8 minut pomocí stěrky a mýdlového roztoku. Maskovací páska a přebytečný tmel se potom ihned ostraní. Nevytvrzený tmel lze odstranit pomocí Odstraňovače silikonu, vytvr- zenýpouzemechanicky. montitech Neutrální silikon Jednosložkový, nízkomodulový silikon s neutrálním systémem vul- kanizace bez zápachu. Výborná přilnavost k široké škále podkladů, vytváří trvale pružný spoj. Odolává UV záření, je stálobarevný s mi- nimálním smrštěním. Nelze přetírat. Použití: Vhodný pro tmelení a lepení u porézních podkladů - zdivo, beton, omítka, dřevo bez ná- těrů. Vhodný pro dilatační spáry - absorbuje velký pohyb spár, při vysokém namáhání použijte ke zvýšení přilnavosti porézních pod- kladů nátěr MASTERsil® K- primer. Lze použít také při výrobě oken a dveří,zasklívánía lepeníplastů(nutnoodzkoušet).Tmeljevhodný probarevnékovy,glazovanépovrchy,PVC,polyakryláta polykarbo- nát.Nevhodnýpropolyetylena polypropylen.Teplotníodolnost: -50°Caž+150°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C. Pracovní postup: Tmel je určen k okamžitému použití, spáry musí být odprášené, odmaště- né a suché, okraje lze maskovat páskou. U dilatačních spár použijte výplňový provazec. Odříz- něte špičku kartuše nad závitem, nasaďte seříznutou aplikační špičku, naneste aplikační pistolí do spárya uhlaďtedo 10-28minut(dlebar.varianty-infoTL)pomocístěrkya Glattmittelu(nebo mýdlového roztoku). Maskovací pásku a přebytečný tmel potom ihned ostraňte. Nevytvrzený tmellzeodstranitpomocíodstraňovačesilikonu,vytvrzenýpouzemechanicky. montitech Sanitární silikon Jednosložkovýacetátový100%silikonovýtmels protiplísňovoupří- sadou, bez rozpouštěděl a parafínů. Vulkanizuje vzdušnou vlhkostí a vytváří typickou octovou vůni. Odolává UV záření, má minimální smrštění,jebarevněstálý,nelzepřetírat.Použití:Vhodnýzejména pro sanitární a kuchyňské použití, nádrže, myčky aut, výrobu oken a dveří...s požadavkyna vysokouživotnost,odolnostiprotiplísním, vysoké vlhkosti, střídání teplot a časté používání čistících prostřed- ků. Nevhodný pro barevné kovy, mramor, PE, PP. Teplotní odol- nost:−50°Caž+150°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C. Pracovní postup: Tmel je určen k okamžitému použití, podklady musí být čisté, odmaštěné a suché, okraje lze maskovat páskou. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, nasaďte seříznutou aplikační špičku, naneste aplikační pistolí rovnoměrně do spáry a uhlaďte do 8 minut pomocí stěrky a Glattmittelu (nebo mýdlového roztoku). Maskovací pásku a přebytečný tmel potom ihned odstraňte. Nevytvrzený tmel lze odstranit pomocí odstraňovače silikonu nebo rozpouš- tědla,vytvrzenýpouzemechanicky. montitech Neutrální silikon W8000 Neutrální silikon WD je jednosložkový 100% neutrální silikonový tmel s rychlou vulkanizací, tmel odolává UV záření, je téměř bez zá- pachu, s neutrálním alcoxy systémem vulkanizace a dobrou přilna- vostí bez podkladového nátěru k široké škále povrchů. Použití: Je určenýk zasklívánídřevěných,hliníkovýcha plastovýchoken,vhod- ný pro těsnění dilatujících spojů, opláštění budov a spár s vysokým pohybem.Teplotníodolnost:−50°Caž+150°C.Aplikačnítep- lota:+5°Caž+40°C. Pracovní postup: Všechny povrchy musí být čisté, suché a bez mastnot a prachu. Neporézní materiályjakohliník,skloa kovyočistětevhodnýmrozpouštědlem.Poréznímateriályjakobeton, zdivo, omítka atd. očistěte mechanicky od volných částic. Podkladové nátěry (primery) nejsou běžně potřeba, ale mohou být použity na některé specifické povrchy k dosažení maximální při- lnavosti.Po předchozívhodnépřípravěspárya zamaskováníokrajůsetmelnaneseaplikačnípis- tolí do spáry a zarovná do 5-ti min. pomocí špachtle namočené v mýdlovém roztoku. Maskovací páskasepotomihnedodstraní.Nevytvrzenýtmellzeodstranitpoužitímrozpouštědla,vytvrzený tmellzeodstranitpouzemechanicky. montitech Akrylátový tmel jednosložkovývodouředitelnýtmelna báziakrylátovédisperze,při vysycháníbezzápachu.Použití: vhodnýprospárovánípřimontáži sádrokartonů, pro spáry mezi zdivem a rámy oken a dveří, vhodný pro opravy prasklin v omítkách, dotěsňování při montáži vzducho- techniky, pružné spárování s  možností přetření v  autoprůmyslu (podklady z kovů musí být opatřeny nátěrem). Velmi dobře přetí- ratelný běžnými nátěry. Vykazuje odolnost vůči UV záření, vykazuje minimální seschnutí. Teplotní odolnost: -10°C až +80°C. Apli- kačníteplota:+5°Caž+40°C. Pracovní postup: Podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, vlhké do 5% vlh- kosti.Prodokonalýspojproveďtenátěrpodkladuprimerem-nařeďtetmels vodouv poměru2:1 a natřetepodklad-do 20minutnátěrzasychá.Odříznětešpičkukartušenadzávitem,našroubuj- te aplikační špičku, tu šikmo seřízněte dle šíře spáry a pomocí vytlačovací pistole vytlačte tmel v rovnoměrné vrstvě. Okolí spáry můžete maskovat krycí páskou. Nanesený tmel uhlaďte do 20 minutmokrýmštětcemnebostěrkou.Přebytečnýtmelodstraňtevodou,po zaschnutílzeodstra- nitpouzemechanicky.Přetíratlzepo dokonalémvyschnutí. MASTERsil® Silikon akrylový tmel Jednosložkovývodouředitelnýtmelna báziakrylátovédisperze,při vysycháníbezzápachu.Použití: vhodnýprospárovánípřimontáži sádrokartonů, pro spáry mezi zdivem a rámy oken a dveří, vhodný pro opravy prasklin v omítkách, dotěsňování při montáži vzducho- techniky, pružné spárování s  možností přetření v  autoprůmyslu (podklady z kovů musí být opatřeny nátěrem). Velmi dobře přetí- ratelný běžnými nátěry. Vykazuje odolnost vůči UV záření, vykazuje minimální seschnutí. Teplotní odolnost: -10°C až +80°C. Apli- kačníteplota:+5°Caž+40°C. Pracovní postup: podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, vlhké do 5% vlhkosti. Prodokonalýspojproveďtenátěrpodkladuprimerem-nařeďtetmels vodouv poměru2:1a na- třete podklad - do 20 minut nátěr zasychá. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, našroubuj- te aplikační špičku, tu šikmo seřízněte dle šíře spáry a pomocí vytlačovací pistole vytlačte tmel v rovnoměrné vrstvě. Okolí spáry můžete maskovat krycí páskou. Nanesený tmel uhlaďte do 20 minutmokrýmštětcemnebostěrkou.Přebytečnýtmelodstraňtevodou,po zaschnutílzeodstra- nitpouzemechanicky.Přetíratlzepo dokonalémvyschnutí.
 • 3. montitechA.Stavebníchemie 3 montitech Rychlé montážní lepidlo Jednosložkové neoprénové lepidlo na rozpouštědlové bázi určené pro rychlé kontaktní lepení i pro částečně pružné lepení. Použití: jevhodnéprosavéi nesavépodklady,k rychlémulepenísádrokarto- novýchdesek,dřevěnýchschodůa prahů,podlahovýchlišt,obložení apod. Při mnoha aplikacích nahrazuje hřebíky a vruty. Je možné jej použít i pro lepení keramických obkladů, kovů a plastů. Nevhodné k lepenípolystyrenu,u plastůdoporučujemeodzkoušet,jestlinedo- cházík naleptání.Teplotní odolnost:−20°Caž+80°C.Aplikač- níteplota:+5°Caž+40°C. Pracovní postup: Podkladové plochy musí být suché a čisté. Odřízněte špičku kartuše nad závitem,našroubujteaplikačníšpičkuseříznutouna požadovanoutloušťkutmelua nanesteapli- kačnípistolív bodechneboproužcíchna jednuz lepenýchplochve vrstvěmin.2-3 mm.Lepené plochy spojte a opět rozdělte. Ujistěte se, zda je vrstva lepidla dostatečná a nechte 10 minut od- větrat.Pevnýmstlačenímpakproveďtekonečnéspojení. montitech Konstrukční PU lepidlo jednosložkové polyuretanové lepidlo, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Odolává UV záření, vodě (odolnost D4), teplotám, ozonu, rozpouštědlům,zředěnýmchemikáliím.Lepidlonevykazujesmrště- ní, naopak mírně pění. Použití: vhodné pro lepení dřeva, kamene, betonu, pevných plastů, polyuretanové a polystyrenové pěny, skel- nétkaniny,plechů,kovovýchstavebníchprvkůna savéi nesavépod- klady.Vhodnéprostavbulodía lehkýchletadel,na chemickékotve- ní ve stavebních konstrukcích. Vytváří velmi pevný spoj. Teplotní odolnost:-40°Caž+80°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C. Pracovní postup: Podkladové plochy musí být odmaštěné, čisté, do 5% vlhkosti. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, našroubujte aplikační špičku seříznutou na požadovanou tloušťku tmelua nanesteaplikačnípistolív bodechneboproužcíchna jednuz lepenýchplocha potépevně spojte.Sespojemlzemanipulovatpo dobu15minut.Nevytvrzenélepidloodstraníterozpouště- dlem,vytvrzenépouzemechanicky. montitech MS45 Speciální tmel pro tmelení a těsnění s vynikající přilnavostí na plas- ty, kovy, dřevo, kámen, a ostatní porézní i neporézní materiály. Je vhodný pro aplikace ve venkovním i vnitřním prostředí, je přetíra- telnýa chemickyneutrální.Po vytvrzeníodoláváteplotámod -40°C do  +120°C. Použití: Výroba lodí, kontejnerů, v  automobilovém průmyslua strojírenství,protmeleníkeramickýchobkladůa skla,je doporučen pro spoje v PVC rámech. Vysoce odolný atmosférickým vlivům, UV záření, chemikáliím a  plísním. Teplotní odolnost: −40°Caž+120°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+25°C. Pracovní postup: podkladové plochy musí být čisté, suché, odmaštěné a odprášené. Apli- kační špičku seřízněte podle požadované tloušťky, obsah tuby vytlačujte pomocí ruční nebo pneumatické pistole. Pro dokonalou aplikaci a vzhled spáry používejte maskovací (lepící) pásku z obou stran. Spáru zarovnejte do 5 minut po nanesení tmelu stěrkou nebo prstem namočeným v mýdlovévodě.Ihnedpo aplikacimaskovacípáskuodstraňte. montitech DINO HIGH TACK GLUE je jednosložkové ekologické lepidlo (modifikovaný MS polymer) bez silikonu, isokyanátu, rozpouštědel. V průběhu vytvrzování (vzdušnou vlhkostí) bez zá- pachu, odolává UV záření, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, plísním, je přetíratelný nejen po vytvrzení, ale již v čerstvém stavu ( slučitelnost nátěru s lepidlem doporučujeme odzkoušet). Lepidlo se vyznačuje vynikající počá- teční přídržností a výrazně snižuje potřebu zajištění a pomocné fixace – pře- devším u stropních a vertikálních aplikací. Výborná přilnavost k široké škále materiálů, dřevo, omítka, zdivo, plasty (doporučujeme odzkoušet), smalty, zrcadla, sádrokarton, polykarbonáty obecně, PVC, sklo apod.. Nevhodné pro lepení teflonu, polyetylenu, polypropylenu. Použití: je určeno pro lepení i tmelení jak v domácnostech tak i v průmyslu (stavebnictví, výroba vagonů, kontejnerů,karosérií,lodí,člunů,klimatizace,vzduchotechniky,zasklívánívo- zidel,pružnélepenía spárováníve stavebnictví,lepenípanelů,izolačnícha de- koračníchmateriálů,obkladů,lepenízrcadel).Tmelmávysokouodolnostproti plísním a výbornou adhezi k porézním i neporézním podkladům bez použití primeru, nevytváří bublinky a je snadno zpracovatelný. Nezanechává skvrny na porézních materiálech. Teplotní odolnost: −40°C až +100°C, krátkodo- bě+160°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C. Pracovní postup: podkladové plochy musí být suché až mírně vlhké, odmaštěné a odprášené. Odříznětešpičkukartušenadzávitem,našroubujteaplikačníšpičkuvytlačovacípistolea naneste na jednu z lepených ploch. S lepeným spojem lze manipulovat do 5 minut. Přebytečné čerstvé lepidlo odstraníte pomocí běžných rozpouštědel, zvulkanizované pomocí Odstraňovače silikonu a pěnynebomechanicky.U většinylepenínenítřebafixacelepenéhospoje,v případěextrémního zatíženístačífixacev desítkáchminutdleteplotya vlhkostiokolí. montitech Polyuretanový tmel 25 montitech Polyuretanový tmel 40 montitech Polyuretanový tmel 50 Je vysoce kvalitní jednosložkový tmel na bázi po- lyuretanu. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkos- ti, vytváří trvale elastický pevný spoj. Použití: Je určený ke tmelení a lepení většiny materiálů jako beton, kamenina, dřevo, kov (i  lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, keramické a  betonové obklady. Tmelení dilatačních spár, spár obvodových pláštů budov, pružné lepení spojů ve strojírenství, v automobilovém průmy- slu (lepení autonástaveb), při výrobě karavanů a  kontejnerů, chladírenských a  klimatizačních systémů, v  lodním průmyslu. Vlastnosti: Vy- sokomodulový, snadno použitelný, rychle vytvr- zující, odolný vůči povětrnostním vlivům a  UV záření. Dlouhodobě odolný mořské a  vápenné vodě, slabým kyselinám, louhům a olejům. Krát- kodobě odolný benzínu, naftě, minerálním, rost- linným a živočišným olejům. Vykazuje vysokou přilnavost na  různé stavební materiály a  jejich vzájemné kombinace. Po vytvrzení přetíratelný. Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C. Je vysoce kvalitní jednosložkový tmel na bázi po- lyuretanu. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkos- ti, vytváří trvale elastický pevný spoj. Použití: Je určený ke tmelení a lepení většiny materiálů jako beton, kamenina, dřevo, kov (i  lakovaný), hliník, polyester, sklo, PVC, keramika, keramické a  betonové obklady. Tmelení dilatačních spár, spár obvodových pláštů budov, pružné lepení spojů ve strojírenství, v automobilovém průmy- slu (lepení autonástaveb), při výrobě karavanů a  kontejnerů, chladírenských a  klimatizačních systémů, v  lodním průmyslu. Vlastnosti: Vy- sokomodulový, snadno použitelný, rychle vytvr- zující, odolný vůči povětrnostním vlivům a  UV záření. Dlouhodobě odolný mořské a  vápenné vodě, slabým kyselinám, louhům a olejům. Krát- kodobě odolný benzínu, naftě, minerálním, rost- linným a živočišným olejům. Vykazuje vysokou přilnavost na  různé stavební materiály a  jejich vzájemné kombinace. Po vytvrzení přetíratelný. Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C. Je vysoce kvalitní jednosložkový tmel na  bázi polyuretanu. Vytvrzuje vulkanizací vzdušné vlhkosti, vytváří trvale elastický pevný spoj. Použití: Je určený pro lepení stavebních mate- riálů stejných i různých, pružných i pevných. Má vynikající odolnost proti průsakům a vodě, pře- rušujetepelnémostyve stavebníchkonstrukcích. Je používán jako základní tmel v automobilovém a  leteckém průmyslu, pro stavbu železničních vagónů a  lodí. Vlastnosti: Vysokomodulový, snadnopoužitelný,rychlevytvrzující,odolnývůči povětrnostním vlivům a UV záření. Dlouhodobě odolný mořské a vápenné vodě, slabým kyseli- nám, louhům a olejům. Krátkodobě odolný ben- zínu, naftě, minerálním, rostlinným a živočišným olejům. Vykazuje vysokou přilnavost na  různé stavební materiály a jejich vzájemné kombinace. Po vytvrzenísnadnopřetíratelný.Vytvořenípovr- chové vrstvy za 1 hod. Tvrdost Shore A přibližně 50.Aplikačníteplota:+5°Caž+40°C. Pracovní postup: Povrch musí být zbaven tuhých nečistot, prachu, mastnoty a oleje. Proražte špičku kartuše nad závitem, našroubujte aplikační špičku, tu šikmo seřízněte dle šíře spáry a pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole vy- tláčejtetmelv rovnoměrnévrstvě.Podkladovéplochymohoubýt vlhké,nevšakpodvodou. Pracovní postup: Povrch musí být zbaven tuhých nečistot, prachu, mastnoty a oleje. Proražte špičku kartuše nad závitem, našroubujte aplikační špičku, tu šikmo seřízněte dle šíře spáry a pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole vy- tláčejtetmelv rovnoměrnévrstvě.Podkladovéplochymohoubýt vlhké,nevšakpodvodou. Pracovní postup: Povrch musí být zbaven tuhých nečistot, prachu, mastnoty a oleje. Proražte špičku kartuše nad závitem, našroubujte aplikační špičku, tu šikmo seřízněte dle šíře spáry a pomocí mechanické nebo pneumatické vytlačovací pistole vy- tláčejtetmelv rovnoměrnévrstvě.Podkladovéplochymohoubýt vlhké,nevšakpodvodou.
 • 4. montitechA.Stavebníchemie 4 montitech Chemická kotva Vinylester G+B 410 ml montitech Polyuretanová těsnící pěna pistolová 65L montitech Polyuretanová těsnící pěna sprej 45L montitech Polyuretanová těsnící pěna pistolová 65L Zimní montitech Polyuretanová těsnící pěna pistolová 45L Vinylesterové lepidlo bez styrenu. Použití: Popraskaný beton, zá- vitové tyče a ocelová výztuž, zdivo. Vhodné pro suché i mokré pro- středí - beton. Teplotní odolnost: -5°C až +25°C. Aplikační teplota:-10°Caž+40°C. Jednokomponentní špičková profesionální polyuretanová montážní a  kon- strukční pěna speciálně vyvinutá pro maximální výtěžnost až 65L, připrave- ná k okamžitému použití. Vlastnosti: Vykazuje vynikající přilnavost ke všem stavebnímmateriálům(kroměPE,PP,teflonua silikonu),vynikajícítepelněizo- lační vlastnosti, vynikající vyplňovací vlastnosti, kapacita dózy až 65L (do vol- ného prostoru), vysokou spolehlivost a odolnost proti stárnutí, extrémním teplotám, vlhkosti, plísním a houbám. Teplota zpracování: +10°C až +30°C (optimální teplota +20°C). Teplota okolí alespoň +5°C (v podkladu). Tepelná odolnost(vytvrzenépěny):-60°Caž+100°C.Přestáválepitpo cca8minutách. Možno řezat po cca 15 minutách. Zcela vytvrzená po 24 hodinách. Vytvrzená pěna neodolává UV záření. Po vytvrzení není pěna zdraví škodlivá. Použití: Vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní (dřevěných, plastových, hliníkových), speciálně tam, kde je požadovaná maximální výtěž- nost a efektivita práce. Lepení obložkových zárubní, parapetních desek, scho- dišťových podstupnic, prahů, dřevěných obkladů stěn. Izolace vodovodních, kanalizačních a centrálních potrubních systémů. Akustická izolace a tmelení dilatačních příček, kabin aut a lodí. Izolace a zateplování střešních konstrukcí, vlnitýchplechů,střešníchtašeka jiných.Utěsňováníprůchoduve stěnách.Zdě- níbroušenýchcihela pórobetonovýchtvarovek.Vyplňovánídutin. Jednokomponentní špičková profesionální polyuretanová montážní a  kon- strukční pěna speciálně vyvinutá pro maximální výtěžnost až 45l, připravená k okamžitému použití. Vlastnosti: Vykazuje vynikající přilnavost ke všem stavebním materiálům (kromě PE, PP, teflonu a  silikonu), vynikající tepel- něizolační vlastnosti, vynikající vyplňovací vlastnosti, kapacita dózy až 45l (do volnéhoprostoru),vysokouspolehlivosta odolnostprotistárnutí,extrém- nímteplotám,vlhkosti,plísníma houbám.Teplotazpracování:+10°Caž+30°C (optimální teplota +20°C). Teplota okolí alespoň +5°C (v podkladu). Tepelná odolnost(vytvrzenépěny):-60°Caž+100°C.Přestáválepitpo cca8minutách. Možno řezat po cca 15 minutách. Zcela vytvrzená po 24 hodinách. Vytvrzená pěna neodolává UV záření. Po vytvrzení není pěna zdraví škodlivá. Použití: Vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní (dřevěných, plastových, hliníkových), speciálně tam, kde je požadovaná maximální výtěž- nost a efektivita práce. Lepení obložkových zárubní, parapetních desek, scho- dišťových podstupnic, prahů, dřevěných obkladů stěn. Izolace vodovodních, kanalizačních a centrálních potrubních systémů. Akustická izolace a tmelení dilatačních příček, kabin aut a lodí. Izolace a zateplování střešních konstrukcí, vlnitýchplechů,střešníchtašeka jiných.Utěsňováníprůchoduve stěnách.Zdě- níbroušenýchcihela pórobetonovýchtvarovek.Vyplňovánídutin. Jednokomponentní špičková profesionální polyuretanová montážní a  kon- strukční pěna speciálně vyvinutá pro maximální výtěžnost až 65L, připrave- ná k okamžitému použití. Vlastnosti: Vykazuje vynikající přilnavost ke všem stavebnímmateriálům(kroměPE,PP,teflonua silikonu),vynikajícítepelněizo- lační vlastnosti, vynikající vyplňovací vlastnosti, kapacita dózy až 65L (do vol- ného prostoru), vysokou spolehlivost a odolnost proti stárnutí, extrémním teplotám, vlhkosti, plísním a houbám. Teplota zpracování: +10°C až +30°C (optimální teplota +20°C). Teplota okolí alespoň +5°C (v podkladu). Tepelná odolnost(vytvrzenépěny):-60°Caž+100°C.Přestáválepitpo cca8minutách. Možno řezat po cca 15 minutách. Zcela vytvrzená po 24 hodinách. Vytvrzená pěna neodolává UV záření. Po vytvrzení není pěna zdraví škodlivá. Použití: Vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní (dřevěných, plastových, hliníkových), speciálně tam, kde je požadovaná maximální výtěž- nost a efektivita práce. Lepení obložkových zárubní, parapetních desek, scho- dišťových podstupnic, prahů, dřevěných obkladů stěn. Izolace vodovodních, kanalizačních a centrálních potrubních systémů. Akustická izolace a tmelení dilatačních příček, kabin aut a lodí. Izolace a zateplování střešních konstrukcí, vlnitýchplechů,střešníchtašeka jiných.Utěsňováníprůchoduve stěnách.Zdě- níbroušenýchcihela pórobetonovýchtvarovek.Vyplňovánídutin. Jednokomponentní špičková profesionální polyuretanová montážní a  kon- strukční pěna speciálně vyvinutá pro maximální výtěžnost až 45l, připravená k okamžitému použití. Vlastnosti: Vykazuje vynikající přilnavost ke všem stavebním materiálům (kromě PE, PP, teflonu a  silikonu), vynikající tepel- něizolační vlastnosti, vynikající vyplňovací vlastnosti, kapacita dózy až 45l (do volnéhoprostoru),vysokouspolehlivosta odolnostprotistárnutí,extrém- nímteplotám,vlhkosti,plísníma houbám.Teplotazpracování:+10°Caž+30°C (optimální teplota +20°C). Teplota okolí alespoň +5°C (v podkladu). Tepelná odolnost(vytvrzenépěny):-60°Caž+100°C.Přestáválepitpo cca8minutách. Možno řezat po cca 15 minutách. Zcela vytvrzená po 24 hodinách. Vytvrzená pěna neodolává UV záření. Po vytvrzení není pěna zdraví škodlivá. Použití: Vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní (dřevěných, plastových, hliníkových), speciálně tam, kde je požadovaná maximální výtěž- nost a efektivita práce. Lepení obložkových zárubní, parapetních desek, scho- dišťových podstupnic, prahů, dřevěných obkladů stěn. Izolace vodovodních, kanalizačních a centrálních potrubních systémů. Akustická izolace a tmelení dilatačních příček, kabin aut a lodí. Izolace a zateplování střešních konstrukcí, vlnitýchplechů,střešníchtašeka jiných.Utěsňováníprůchoduve stěnách.Zdě- níbroušenýchcihela pórobetonovýchtvarovek.Vyplňovánídutin. Pracovní postup: 1. Vyvrtat otvor s odpovídajícím průměrem a v odpovídající hloubce. 2. Důkladně odstranit vrtnou drť. 3. Začít vyplňovat otvor od spodní části až do poloviny jeho hloubky. 4. Našroubovat svorník odpovídajícího průměru (tyč nesmí být pokryta tukem) a zkon- trolovat, zda pryskyřice zcela vyplňuje otvor. Nadbytek pryskyřice by se měl dostat vně otvo- ru. 5. Vyčkat ůplného vytvrzení. 6. Přiložit upevňovaný element a utáhnout jej na požadovaný utahovacímoment. Pracovní postup pro PU Pěny: Podklad zbavte nečistot, prachu a mastnoty. Pro zlepšní přilnavostí podklad před aplikací navlhčete vodou pomocí rozprašovače. Před aplikací skladujte dózu min. 1 hodinu při teplotě okolo +20°C. Před použitím dózu alespoň 30x silně protřepejte.Sejmětevíčkoa našroubujtedózuna aplikačnípistoli.Uvolnětedávkovacíšroub(podlenávoduk pistoli)a nastavtepožadovanémnožství.Stisknětespoušťaplikačnípistole.Aplikujtev poloze,kdyjedózadnemvzhůru,u vertikálníchspárvyplňujteod spodunahoru a u větších dutin postupně po vrstvách. Pěna zvětšuje svůj objem, proto vyplňujte vždy cca do 2/3 objemu dutiny. Proces můžete kdykoli přerušit. Nechte dózu na pistoli až do jejího úplného vyprázdnění, potom ihned našroubujte novou dózu. Pokud potřebujete vrstvu pěny o tloušťcevětšínež40 mm,pokládejtejiněkolikrátpo sobě.Každouvrstvunechteztvrdnouta potomjidodatečnězvlhčete.V případě,žejstenucenipřerušitprácivícejakna 15minut,vyčistěteaplikačnípistolia ventilpomocíčističeMONTITECHCLEANna PUpěny.Okolípracovní- homístachraňtepředpřípadnýmznečištěnímlepícípáskou.Po vytvrzenípřebytečnoupěnuořežte.Vytvrzenoupěnuchraňtepředvlivemultrafialovéhozáření,upravtejejípovrchnátěrem,omítnutímnebonanesenímstěrky.Nepoužívejtepěnupřiteplotáchpod+5°C(optimální teplotaje+20°C),pokudsenejednáo speciálníZimnítypyPUpěn,kterémajímožnostpoužitíi za nižšíchokolníchteplot.NevytvrzenoupěnulzevyčistitčističemMONTITECHCLEANna PUpěny,vytvrzenoupěnulzeodstranitpouzemechanicky. montitech Chemická kotva Vinylester G+B 300 ml Vinylesterové lepidlo bez styrenu. Použití: Popraskaný beton, zá- vitové tyče a ocelová výztuž, zdivo. Vhodné pro suché i mokré pro- středí - beton. Teplotní odolnost: -5°C až +25°C. Aplikační teplota:-10°Caž+40°C. Pracovní postup: 1. Vyvrtat otvor s odpovídajícím průměrem a v odpovídající hloubce. 2. Důkladně odstranit vrtnou drť. 3. Začít vyplňovat otvor od spodní části až do poloviny jeho hloubky. 4. Našroubovat svorník odpovídajícího průměru (tyč nesmí být pokryta tukem) a zkon- trolovat, zda pryskyřice zcela vyplňuje otvor. Nadbytek pryskyřice by se měl dostat vně otvo- ru. 5. Vyčkat ůplného vytvrzení. 6. Přiložit upevňovaný element a utáhnout jej na požadovaný utahovacímoment.
 • 5. montitechA.Stavebníchemie 5 MASTERsil® Studnařská a kanalizační pěna - sprej MASTERsil® Ohnivzdorná pěna B1 MASTERsil® Studniční a kanalizační pěna - pistolová SILCO® FOAM PU LEPIDLO ISO EXPRES Lepidlo na polystyrén MASTERsil® Hloubková penetrace DOW Instastik GUN pěnové lepidlo na izolační materiály Jednosložková polyuretanová pěna, vulkanizující vzdušnou vlhkos- tí. Použití: určená pro montáž, usazování a těsnění betonových skruží ve studních, kanalizačních a sběrných potrubí, kontrolních šachet, apod., a samozřejmě jako standardní polyuretanová pěna při montáži oken, dveří atd. Vytváří polotuhou pěnovou strukturu, kterou lze dále upravovat – řezat, natírat, omítat. Pěna neodolává UV záření. Pěna je certifi kována na styk s pitnou vodou. Teplotní odolnost:–40°Caž+90°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+35°C. Jednosložková polyuretanová pěna, vulkanizující vzdušnou vlhkos- tí. Třída hořlavosti – B1. Pěna neodolává působení UV záření. Pou- žití: Je určena pro těsnění, vyplňování, lepení zejména při montáži oken, dveří a obdobných stavebních prvku všude tam, kde je poža- davekna zvýšenouodolnostprotiohni–dlenormyDIN4102,část1. Třída hořlavosti - B1. Teplotní odolnost: –40°C až +90°C. Apli- kačníteplota:podkladmin+5°C,dózaokolo+20°C. Jednosložková polyuretanová pěna, vulkanizující vzdušnou vlhkos- tí. Použití: určená pro montáž, usazování a těsnění betonových skruží ve studních, kanalizačních a sběrných potrubí, kontrolních šachet, apod., a samozřejmě jako standardní polyuretanová pěna při montáži oken, dveří atd. Vytváří polotuhou pěnovou strukturu, kterou lze dále upravovat – řezat, natírat, omítat. Pěna neodolává UV záření. Pěna je certifi kována na styk s pitnou vodou. Teplotní odolnost:–40°Caž+90°C.Aplikačníteplota:+5°Caž+35°C. Profesionální jednosložkové polyuretanové lepidlo v aerosolu určené k lepení vnitřnícha vnějšíchizolačníchpanelůz polystyrénu,připravenék okamžitému použití.CertifikovanéproETICSsystémy.Vlastnosti:Vyznačujesedokonalou přilnavostí k typickým konstrukčním materiálům jako například: cihla, beton, omítka, sklo, kovy, polystyrén, tvrzené PVC a pevné PUR pěny, dokonalými te- pelněizolačnímivlastnostmi,zvukotěsnostía vysokouodolnostíprotistárnutí. Lepidlo je odolné proti vzniku plísní a hub. Lepidlo má nízkoexpanzní charak- ter. Teplota zpracování +10°C až +30°C (optimální +20°C). Teplota okolí ale- spoň 0°C (v podkladu). Tepelná odolnost (vytvrzené pěny): -60°C až +100°C. Přestáválepitpo cca5minutách.Možnořezatpo cca35minutách.Zcelavytvr- zená po 24 hodinách. Vytvrzená pěna neodolává UV záření. Po vytvrzení není pěnazdravíškodlivá.Použití:Lepeníizolačníchpolystyrénovýchdesek,které prošlyprocesemtermomodernizacestejnějakoi na novostavbách,vyplňování dilatačníchspárv izolovanýchpovrších.Lepenía izolovánínástěnnýchpanelů, vlnitýchplechů,střešníchkrytinatd. Jediná vysoce funkční hloubková penetrace zpevňující a sjednocující podklad před aplikací akrylátových, silikonových, PU tmelů, MS polymerů, PU pěn, cementových lepidel a fasád- ních barev. Zvyšuje přídržnost, kompaktnost uvedeného. Nová technologie NANOčástic čistě akrylátové disperze umožňuje extrémně hluboké vniknutí penetrace do ošetřovaného pod- kladu. Použití: Je určena na veškeré savé stavební materiály, zvyšuje soudržnost podkladů, přilnavost barev a omítek, vyrovnávacích a samonivelačních hmot, snižuje savost podkladu. Paropropustná.Zvyšujepevnosta odolnostotěrubetonů,malt,omítek.Sjednocujesavostpo- vrchů,snižujespotřebunátěrovýchhmota neměníbarevnostnásledněaplikovanéhonátěru. Jednosložkové pěnové polyuretanové lepidlo, vulkanizující vzduš- nou vlhkostí. Použití: Je určeno k rychlému lepení izolačních ma- teriálů - EPS,XPS, minerální vlna, sádrokarton apod. na  většinu stavebních podkladů – omítka, beton, sádrokarton, stěrkové lepi- dloapod. Pracovní postup: podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, mohou být vlhké, ne však pod vodou nebo ojíněné. Dóza pěny před aplikací by měla mít teploty min. +5°C až +30°C. Před aplikací je třeba dózu protřepat po dobu minimálně jedné minuty, poté našroubujte apli- kátor, otočte dózu dnem vzhůru a tlakem na aplikátor regulujte množství nanášené pěny. Vypl- ňovaný prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá (z 1 l pěny lze vypěnit za optimálních podmínek až 55 l). Čerstvou přebytečnou pěnu odstraňte výrobkem MASTERsil® Čističpěny,vytvrzenoupěnulzeodstranitpouzemechanicky.Pěnajeřezatelnáza 30minut. Pracovní postup: podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, mohou být vlhké, ne však pod vodou nebo ojíněné. Dóza pěny před aplikací by měla mít teploty kolem +20°C. Před aplikací je třeba dózu protřepat po dobu minimálně jedné minuty, poté našroubujte aplikátor, otočte dózu dnem vzhůru a tlakem na aplikátor regulujte množství nanášené pěny. Vyplňovaný prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá (z 1 l pěny lze vypěnit za opti- málních podmínek až 35 l). Čerstvou přebytečnou pěnu odstraňte výrobkem MASTERsil® Čistič pěny,vytvrzenoupěnulzeodstranitpouzemechanicky.Pěnajeřezatelnáza 30minut. Pracovní postup: kontaktní plocha musí být čistá, odmaštěná, bez volných částic a námrazy. Odstraňte zbytky starých materiálů, obzvláště ty, které vykazují sníženou přídržnost (odpadá- vající omítka/malba). Pracovní povrch musí být navlhčený (nejlépe rozprašovačem). Před zahá- jením prací je třeba ochránit plochy sousedící s pracovní oblastí před znečištěním. Před aplikací skladujte dózu min. 1 hodinu při teplotě okolo +20°C. Je-li potřeba, lze podklad napenetrovat přípravkemSILCOPenetračnínátěr.Silnězatřeptedózou(okolo30sekund)abysevšechnysložky důkladněpromíchaly.Sejmětevíčkoa našroubujtedózuna aplikačnípistoli.Uvolnětědávkovací šroub(dlenávoduk pistoli)a nastavtepožadovanémnožství.Pracovnípoziceje„dnemnahoru“. Pracovní postup: podkladové plochy musí být odprášené a odmaštěné, mohou být vlhké, ne však pod vodou nebo ojíněné. Dóza pěny před aplikací by měla mít teploty min. +5°C až +30°C. Před aplikací je třeba dózu protřepat po dobu minimálně jedné minuty, poté našroubujte apli- kátor, otočte dózu dnem vzhůru a tlakem na aplikátor regulujte množství nanášené pěny. Vypl- ňovaný prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá (z 1 l pěny lze vypěnit za optimálníchpodmínekaž55l).ČerstvoupřebytečnoupěnuodstraňtevýrobkemMASTERsil® Čističpěny,vytvrzenoupěnulzeodstranitpouzemechanicky.Pěnajeřezatelnáza 30minut. Aplikace: Před použitím se ředí vodou v poměru 1:3 až 1:6 dle pórovitosti a savosti podkladu. Nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený bezprašný podklad zbavený prachu a mastnoty. Upozornění: Nelze aplikovat na mokrý, zmrzlý nebo promrzlý podklad. Druhou vrstvu penetrace nanášíme na mírně zavadlou první vrstvu. Před nanášením následných vrstev nechte zasychat 2 až 4 hod. Barva: Penetrace je po zaschnutí transparentní. Ředění: Vodou 1:6. Vydatnost: 30m2/1kg koncentrá- tu běžný stavební podklad (ytong 10m2 ). Aplikační teplota: +5°C až +35°C. Přetíratelnost: Přetíratelný již po mírném zaschnutí (v závislostina teplotěokolía podkladu).
 • 6. montitechA.Stavebníchemie 6 SOPPEC FLUO T.P. sprej - stavební značení SOPPEC PRO MARKER sprej - stavební značení FLUE T.P. - Profesionální značkovací sprej pro značení ve stavebnic- tví. Charakteristika a vlastnosti: vynikající přilnavost na sta- vební materiály, beton, zeminu i trávu • velmi rychlé schnutí do 5 min. • dobrá kryvost • vynikající viditelnost díky speciálnímu fluo- rescenčnímu pigmentu • Čas viditelnosti: 9 - 12 měsíců v závis- losti na médiu, podmínkách a použití. Odolává UV záření. Sklado- vacíteplota:-15°Caž+50°C. PRO MARKER - Profesionální značkovací sprej pro značení ve staveb- nictví a  fluorescenční. Charakteristika a vlastnosti: vynikající přilnavost na stavební materiály, beton, zeminu i trávu • velmi rychlé schnutí do 5 min. • dobrá kryvost • pro standardní vodorovné značení cest, chodníků a značení ve vnitřních prostorech • Čas viditelnosti: 9 - 12 měsíců v závislosti na médiu, podmínkách a použití. Odolává UV zářenía povětrnostnímvlivům.Skladovacíteplota:-15°Caž+50°C. SOPPEC SYLVA MARKER sprej - lesnické značení STRONG MARKER - Profesionální značkovací sprej pro značení v les- nictví a dřevařském průmyslu. Charakteristika a vlastnosti: vynikající přilnavost na kůru, dřevo, zeminu a další materiály • vel- mirychléschnutído 5min.•dobrákryvost•prostandardníznačení v lese, probírky dřeva, značení zpracování kmenu a značení v pilař- ské a dřevařské výrobě • Čas viditelnosti: 2 - 4 roky v závislosti na podkladua podmínkáchpoužití.OdoláváUVzářenía povětrnost- nímvlivům.Skladovacíteplota:-15°Caž+50°C. Kvalita a bezpečnost: Speciální tryska pro dávkování barvy. Hlavice je bezpečnostní a při otočení zamezí nechtěnému použití spreje. Hlavice umožňuje bezproblémové nanášení barvy bez zašpinění. Spreje jsou méně závadné pro člověka a životní prostředí. Balení 500 ml v krabici po 12kusech. Kvalita a bezpečnost: Speciální tryska pro dávkování barvy. Hlavice je bezpečnostní a při ototčení zamezí nechtěnému použití spreje. Hlavice umožňuje bezproblémové nanášení barvy bez zašpinění. Spreje jsou méně závadné pro člověka a životní prostředí. Balení 500 ml v krabici po 12kusech. Kvalita a bezpečnost: Speciální tryska pro dávkování barvy. Hlavice je bezpečnostní a při ototčení zamezí nechtěnému použití spreje. Hlavice umožňuje bezproblémové nanášení barvy bez zašpinění. Spreje jsou méně závadné pro člověka a životní prostředí. Balení 500 ml v krabici po 12kusech. Pistole HOBBY rámová standardní aplikační pistole Pistole PROFI MASTER profesionální aplikační pistole Pistole PROFI Wexford rámová profesionální aplikační pistole Pistole PROFI 410 profesionální aplikační pistole Kovováaplikačnípistoleprovytlačovánítmelůa lepidelz kartušís obsahem315ml. Vhodnáproobčasnépoužití. Litinováaplikačnípistoles upravenýmpřevodemprosnadnévytlačovánítužšíchtmelů z kartušío obsahu315ml.Vhodnáprodlouhodobépoužívání. Litinováaplikačnípistoleprosnadnévytlačovánítmelůa lepidelz kartušío obsahu315ml. Vhodnápročastépoužívání. Kvalitní,aplikačnípistoleprosnadnévytlačováníchemickýchkotevz 410mlkartuší.
 • 7. montitechA.Stavebníchemie 7 Pistole PROFI Wilton pneumatická profesionální aplikační pistole Pistole kovová na PU pěnu profesionální aplikační pistole Pistole WINCHESTER pneumatická profesionální aplikační pistole Pistole PROFI AVON 300 profesionální aplikační pistole Pistole PROFI NBS na PU pěnu profesionální aplikační pistole Pistole PROFI AVON 600 profesionální aplikační pistole Pneumatická aplikační pistole pro profesionální uživatele pro vytlačování tmelů a lepidel z aluminiových„salámů“600ml. AplikačnípistolepronanášeníPUpěnysezúženoušpičkoua teflonovýmhrotem,pro zvýšenouživotnost. Pneumatická aplikační pistole pro profesionální uživatele pro vytlačovaní tmelů k kartuší 315ml,vhodnáprodlouhodobépoužívání. Mechanickáaplikačnípistoleprosnadnévytlačovánítmelůa lepidelz aluminiových„salá- mů“400mli kartušío obsahu315ml. Mechanickáaplikačnípistoleproprácis PUpěnou(balenítypuGUN). Vhodnápromnohonásobnépoužívání. Pistole ABS na PU Profesionální ABS aplikační pistole Profesionální pistole s tělem s odolného plastu ABS vhodná pro jakékoliv aplikace ve stavebnictví. Pistole kovová na PU Profesionální aplikační pistole Profesionálníaplikačnípistoles celokovovýmprovedenívhodnápromontážoken. Mechanická aplikační pistole pro snadné vytlačování tmelů a lepidel z aluminiových „sa- lámů“600ml.
 • 8. montitechB.Systémovéřešenípřipojovacíspáry 8 ISO-BLOCO 600 premium Komprimační PUR páska ISO-BLOCO 300 premium Komprimační PUR páska Je komprimovaná PUR páska se strukturou otevřených buněk. Použití: okenní konstrukce • stavební spáry • těsnění připájecí spáry okenního rámu a zdiva • těsnění dilatačních spár sta- vebních konstrukcí • těsnění a ukončení střešních konstrukcí • těsnění dilatačních spár v mon- tovaných domech • těsnění konstrukčních a styčných spár v železobetonových prefabrikátech Vlastnosti:odolnostvůčitlakuvodyaž600Pa,třídaBG1,sílavětru11,maximálnívýška100m, při stlačení na 33% • paropropustná • výborná odolnost vůči stárnutí • výborná přizpůsobivost nerovnostem v podkladu • tvarová paměť • odolné vůči UV-záření • protipožární odolnost třídy B1při50%stlačení,jinaktřídaB2•přetíratelnádisperznímibarvami•10-letázárukana funkč- nosttěsněnípodletestuIFTRosenheim.Barvy:černá,šedá.Balení:2,6-20 mpodletloušťky. Je komprimovaná PUR páska se strukturou otevřených buněk. Použití: okenní konstrukce • stavební spáry • těsnění připájecí spáry okenního rámu a zdiva • těsnění dilatačních spár sta- vebních konstrukcí • těsnění a ukončení střešních konstrukcí • těsnění dilatačních spár v mon- tovaných domech • těsnění konstrukčních a styčných spár v železobetonových prefabrikátech Vlastnosti: odolnost vůči tlaku vody až 300 Pa, třída BG2, síla větru 9, maximální výška 20m, při stlačení na 33% • paropropustná • výborná odolnost vůči stárnutí • výborná přizpůsobivost nerovnostem v podkladu • tvarová paměť • odolné vůči UV-záření • protipožární odolnost třídy B1při50%stlačení,jinaktřídaB2•přetíratelnádisperznímibarvami•10-letázárukana funkč- nosttěsněnípodletestuIFTRosenheim.Barvy:černá,šedá.Balení:2,6-20 mpodletloušťky. Pracovní postup: podklad musí být čistý, odmaště- ný a únosný • odstraní se krycí fólie a páska se přitla- čí na podklad • spoje v rozích nebo křížových spárách spojujeme na „tupo“, není nutné dodržovat 45° úhel • pásku nanášíme až těsně před montáží, neboť hned po nalepenídocházík jejíexpanziz komprimovaného stavu•zbytekpáskyna kotoučidoporučujemezalepit, zabráníte tak roztažení pásky • rozměry pásky, hlavně její šířku a tloušťku si vždy třeba zvolit podle rozměrů připájecíspáry. Pracovní postup: podklad musí být čistý, odmaště- ný a únosný • odstraní se krycí fólie a páska se přitla- čí na podklad • spoje v rozích nebo křížových spárách spojujeme na „tupo“, není nutné dodržovat 45° úhel • pásku nanášíme až těsně před montáží, neboť hned po nalepenídocházík jejíexpanziz komprimovaného stavu•zbytekpáskyna kotoučidoporučujemezalepit, zabráníte tak roztažení pásky • rozměry pásky, hlavně její šířku a tloušťku si vždy třeba zvolit podle rozměrů připájecíspáry. Technické údaje: materiál komprimovanýpolyuretans akrylátovouimpregnací odolnostvůčidešti >600Pa difuzníodolnávrstvavzduchu(sd) <0,5 mpři50 mmšířce vzduchovápropustnost <1,0m3 /(h,m,daPan) protipožárnítřída B1 teplotníodolnost -30°Caž+90°C součiniteldifuzníhoodporu μ<100 součinitelpřestuputepla λ=0,052W/mK Technické údaje: materiál komprimovanýpolyuretans akrylátovouimpregnací odolnostvůčidešti >300Pa difuzníodolnávrstvavzduchu(sd) <0,5 mpři50 mmšířce vzduchovápropustnost <1,0m3 /(h,m,daPan) protipožárnítřída B1 teplotníodolnost -30°Caž+90°C součiniteldifuzníhoodporu μ<100 součinitelpřestuputepla λ=0,052W/mK HLOUBKA RÁMU: Rozměr(mm) Rolka(m) Balenívelké(ks) Balenímalé(ks) 1-2x8 20 125 37 1-2x10 D 100 30 1-2x15 20 50 20 1-2x20 20 50 15 1-4x10 13 100 30 1-4x15 13 50 20 1-4x20 13 50 15 1-4x30 13 30 10 2-6x12 12 75 25 2-6x15 12 50 20 2-6x20 12 50 15 2-6x30 12 30 10 4-9x15 8 50 20 4-9x20 8 50 15 4-9x30 8 30 10 4-9x40 8 25 7 5-12x15 5,6 50 20 5-12x20 5,6 50 15 5-12x30 5,6 30 10 5-12x40 5,6 25 7 6-15x15 4,3 50 20 6-15x20 4,3 50 15 6-15x30 4,3 30 10 6-15x40 4,3 25 7 9-20x20 3,3 50 15 9-20x25 3,3 40 12 9-20x30 3,3 30 10 9-20x40 3,3 25 7 11-25x25 2,6 40 12 11-25x30 2,6 30 10 11-25x40 2,6 25 7 18-34x30 3,3 - 10 18-34x35 3,3 - 8 18-34x40 3,3 - 7 24-42x35 2,6 - 8 24-42x40 2,6 - 7 24-42x50 2,6 - 6 Technické údaje: Rozměr(mm) Rolka(m) Balení(ks) 1-2x8 20 37 1-2x10 20 30 1-2x15 20 20 1-2x20 20 15 1-4x10 13 30 1-4x15 13 20 1-4x20 13 15 1-4x30 13 10 2-6x12 12 25 2-6x15 12 20 2-6x20 12 15 2-6x30 12 10 4-9x15 8 20 4-9x20 8 15 4-9x30 8 10 4-9x40 8 7 5-12x15 5,6 20 5-12x20 5,6 15 5-12x30 5,6 10 5-12x40 5,6 7 6-15x15 4,3 20 6-15x20 4,3 15 6-15x30 4,3 10 6-15x40 4,3 7 9-20x20 3,3 15 9-20x25 3,3 12 9-20x30 3,3 10 9-20x40 3,3 7 11-25x25 2,6 12 11-25x30 2,6 10 11-25x40 2,6 7
 • 9. montitechB.Systémovéřešenípřipojovacíspáry 9 ISO-Connect vario sd Univerzální těsnící okenní fólie ISO-BLOCO ONE / ONE CONTROL komprimovaná PUR páska 3 v 1 Použití:okenníkonstrukce•těsněnípřipájecíspáryokenníhorámua zdiva-páska2v 1. Vlastnosti: 10-letá záruka na vlastnosti připájecí spáry • vlivem rozdílné vzdušné vlhkosti mění svoje paropropustné vlastnosti - proměnlivá hodnota sd • jedna fólie pro exteriérovou a interiérovoustranu–jednoduššímontáž,manipulacei logistika•omítatelnáa natíratelná• se samolepícím akrylovým páskem na rychlou montáž na rámu okna • s butylovým samolepí- cím páskem na rychlou montáž na podklad, příp. dodáváno i bez butylového pásku • relativně nenáročnéna stavebnípřipravenost–nerovnostipodkladůskeletubudovy. Komprimovaná PUR páska 3 v 1 se strukturou otevřených buněk. Použití: okenní konstrukce • stavební spáry • těsnění připájecí spáry okenního rámu a zdiva • těsnění dilatačních spár stavebních konstrukcí • těsnění dilatačních spár v montovaných domech. Vlastnosti:•3-úrovňovétěsněnív jednomproduktu:exteriérovástranajeparopropustná,interiérovástranajeparotěsná•poměr difuzníchodporůproexteriér/interiérstranuje50:1•odolnostvůčitlakuvodyaž1000Pa•dlouhodobésníženítepelnýchztrátzabez- pečuje trvale pružné těsnění • výborná odolnost vůči stárnutí • zajímavá finanční úspora díky velmi rychlé montáži okna jen pomocí suchéhoprocesu•montážnezávislána povětrnostníchpodmínkácha teplotách•výbornápřizpůsobivostnerovnostemv podkladu• tvarovápaměť•verzeONECONTROLjeurčenana továrenskézpracování,speciálnílemovánízespodnístranypáskynámzabezpečuje rychlou a jednoduchou montáž pásky přímo ve výrobě • odolné vůči UV záření • stlačená přetíratelná disperzními barvami • 10-letá záruka na funkčnost těsnění podle testu IFT Rosenheim. Barvy: černá, šedá. Balení: 12 - 30 m podle tloušťky pásky. Certifikát: iftRosenheim,č.105 35450. Pracovní postup: po stáhnutí ochranné pásky z akrylového lepidla fólii nalepte na rám okna • při variantě s butylovým samolepícím páskem doporučujeme podklad penetrovat pomocí Butyl primeru a použít přítlačný váleček na zabezpečení přilnavosti s podkladem • přivariantěbezbutylovéhosamolepícíhopáskudoporučujemepodkladpřednanesenímlepidlalehcenavlhčit•lepidlojetřebananést na zdivo a fólii následně přitlačit, doporučujeme použít přítlačný váleček • doporučujeme tolik lepidla, aby po přitlačení fólie na zdivo vznikl pás lepidla min. 30mm široký a 1mm tlustý na zabezpečení dostatečné pevnosti spoje • lepidlo je vhodné nanést na celou lepe- nou plochu, abyste připravili únosný podklad na nanášení omítky • v rozích oken si nechejte rezervu na zabezpečení dostatečné délky páskyv diagonálnímsměru Pracovnípostup:podkladmusíbýtčistý,odmaštěnýa únosný•odstranísekrycífóliea páskasepřitlačína podklad•spojev rozíchnebokřížovýchspáráchspájímena „tupo“,nenínutnédodržovat45°úhel•páskunanášímeažtěsněpředmontáží,neboťihnedpo nalepenídochází k jejímuroztahováníz komprimovanéhostavu•zbytekpáskyna kotoučidoporučujemezalepit,zabránítetakroztáhnutípásky•rozměrypásky,hlavnějejíšířkua tloušťkusivždytřebazvolitpodlerozměrůpřipájecíspáry Příkladpoužití:postupmontážeISO-BLOCOONE Příkladpoužití:postupmontážeISO-BLOCOONECONTROL Technické údaje: vzduchovápropustnost 0m3/(h*m*daPan) odolnostvůčidešti ≤1050Pa difuzníodolnávrstvavzduchu(sd) 0,2až5m(podlevzdušnévlhkosti) skladovatelnost 1rok UV-stabilita 2měsíce protipožárnítřída B2 teplotapřizpracování +5°Caž+45°C teplotníodolnost -40°Caž+80°C skladování 12měsícůpřiteplotě+1°Caž+20°C Technické údaje: odolnostvůčidešti >1000Pa součinitelpřestuputeplaprohloubkurámu60/70/80mm U =0,8;0,7;0,6W/m2 K vzduchovápropustnost cca0m3 /(h,m,daPan) protipožárnítřída B1 tepelnávodivost 0,048W/m°K difuzněodolnávrstvavzduchu(sd)interiér >25 difuzněodolnávrstvavzduchu(sd)exteriér <0,5 difuzněodolnávrstvavzduchu(sd)poměrinteriér:exteriér 50:1 zvukovýútlum 45dBv 10mmspáře teplotníodolnost -30°Caž+80°C teplotaskladování +1°Caž+20°C skladovatelnost 1rokna suchémmístě Rozměry: •šířky70,100,150 mm •nábal30mna kotoučis butylovýmlepícímpáskem •nábal30mna kotoučibezbutylovéholepícíhopásku rOZMĚRY: Rozměr(mm) hloubkarámu(m) Balenívelké(ks) Balenímalé(ks) 2-12x54 60 30 210 2-12x64 70 30 180 2-12x74 80 30 150 2-12x82 90 30 120 3-18x45 podkl.profil 20 140 3-18x54 60 20 140 3-18x64 70 20 120 3-18x74 80 20 100 3-18x82 90 20 80 5-30x54 60 12 84 5-30x64 70 12 72 5-30x74 80 12 60 5-30x82 90 12 48
 • 10. montitechB.Systémovéřešenípřipojovacíspáry 10 SYSTÉM EPDM hydroizolační a parotěsné folie EPDM interiér a EPDM exteriér jsou exteriérové a in- teriérovétěsnicífólieprookennía fasádníkonstruk- ce. Použití: okenní a fasádní konstrukce · těsnění připájecí spáry v kostrové fasádě, v panelové/mo- dulové fasádě · těsnění připájecí spáry při struktu- rálním zasklívání, v terčové fasádě, v okenních se- stavách. Vlastnosti: systém řešení pro připájecí spáru na fasádních konstrukcích · vysoká odolnost proti proražení a mechanickému poškození · vyso- ká schopnost přenosu dilatačních pohybů ve všech směrech až 300% · odolnost vůči UV záření, stárnu- tí a povětrnostním vlivům · výborná schopnost ře- šení nestandardních detailů · relativně nenáročné na stavebnípřipravenost·kompatibilnís bitumeny. Pracovní postup: podklad musí být čistý, odmaštěný, bezprašný a únosný · lepení fólie se realizuje pomocí lepidla na hybridní bázi TFS nebo pomocí kontaktního lepidla TFK · musí být zabezpečena kompatibilita lepených materiálů · při lepenípomocílepidlaTFSselepidlonanášíjenna konstrukci· při lepení pomocí lepidla TFK se lepidlo nanáší na obě lepené plochy·přesnýprac.postupviz.technickélistylepidel. Rozměry: ·šířka100až1700 mm ·rozměryumímeupravitna vyžádání ·rolka20 m TECHNICKÉ ÚDAJE EDPM EXTERIÉR EDPM INTERIÉR materiál EPDM EPDM + butyl kaučuk pevnostv tahu ≥7N/mm2 ≥7N/mm2 vodotěsnost(2kPa)podleEN1928 vyhovuje vyhovuje odolnostvůčiprůnikuvodnípáry cca.20 000 cca.140 000 napětípři250 %natáhnutí ≥10N ≥10N roztažnostdo roztrhnutí cca300 % cca250 % tloušťkadifuzněodolnévrstvysd 16 m 112 m teplotníodolnost -40°C+130°C -40°C+130°C požárníklasifikace E E tloušťka(+/-25%) 0,8 mm 0,8 mm TKF NEW KORKA kontaktní lepidlo pro lepení těsnících fólií na běžné podklady TFKnewjekontaktnílepidlos dobrouviskozitouna lepenítěsnicíchfóliína běžnépodklady.Použití:LepeníEPDMfóliív oblastiokena fasád ·švovéspojeEPDMfólií.Vlastnosti: lepicíhmotana bázisyntetickéhokaučukua synteticképryskyřicerozpuštěnýchv organickémrozpou- štědle·elastickýa vodotěsnýspoj·velmisilnápřilnavostmezifóliemi·velmisilnápřilnavostna podkladovékonstrukce·připravenéna oka- mžitépoužití.Doporučení:časoschnutía časkontaktníholepenísemohouzjistitvlastnímipokusy,protožejsouvelmiovlivněnémateriály, teplotou,nanesenýmmnožstvíma jinýmikritérii·uživatelbymělk udanýmhodnotámpřipočítatodpovídajícíbezpečnostnípřídavky·čištění nevytvrzeného lepidla TFK provedeme čističem · na površích tvrdých PVC nebo popráškovaných hliníkových profilech provádíme čištění zá- sadněpo vytvrzenílepidla·lepidloobsahujerozpouštědla,protonenívhodnéna lepeníPVCfóliía výrobkůz polystyrenua nebopolyuretanu. Balení:7,5 l(6 kg)kovovéuzavíratelnévědro. Pracovnípostup:předpoužitímlepidloalespoň5minutmíchat,dokudnebudehomogenní·neředittoluenemanijinýmilátkami·kontaktníplochymusíbýtsuché,odmaštěné,únosnéa zbavenéprachu·přikovecha plastechdoporučujemepřednanesenímlepidlaočistitplochy čističem(OTTOCleanerT)·podkladsemusíotestovatna kompatibilitus lepidlemTFK·velmisavépodkladybysemělyošetřitpenetračnímnátěrem·penetračnínátěrsemůžepřipravitsmíchánímlepidlaTFKs toluenemv poměru1:1nanášanípomocíštětce,ideálněválečkemse šířkou10 cmna obělepenéplochy·lepidlomusítvořitsouvislouplochu·šířkalepenéhospojena kovovékonstrukcije3 cm·šířkalepenéhospojena dřevěnékonstrukcije10 cm,dřevomusíbýthloubkověimpregnovanépovrchovouglazurou·šířkalepenéhospojena cihle,betonu a pórobetonuje8 cm·švovépřekrytímusíbýtminimálně10 cm·předsamotnýmslepenímjetřebazvolitvhodnýčasodvětránílepidla·délkaodvětráníjeprokaždýpřípadindividuálnía vyžadujesivykonatvlastnítesty·délkaodvětránízávisína teplotěpodkladu,vlhkosti,teplotě vzduchu,lepenémmateriálua množstvíaplikovanéholepidla·správnýčasspojenílepenýchmateriálůsevolípomocítzv.fingertestu(prstovýtest)·dotykemprstuzjistíte,zdaseještělepidlolepína prsty,pokudano,nenídostatečnězavadnuté·pokudselepidlolepína prstyjen velmijemněnebovůbec,jetensprávnýčasna spojenífólie·fóliilepitopatrně,neboťsejednáo kontaktnílepidlo,lepenímáokamžitéúčinky·po přiloženífóliena správnémístojenutnéfóliisilněpřitlačitk podkladuaplikačnímválečkem·přitlačenímfóliezamezímevznikubublin a netěsností·běhemlepenízavírejtenádobus lepidlem,abynedošlok vyprchánílátek. Technické údaje: hustota 0,8g/ml dobazpracování do 30min. úplnévytuhnutí do 72hod. viskozita cca.1000mPas*s výdatnost 500-1000g/m2 stupeňtvrdosti cca25(ShoreA) teplotníodolnost -30°Caž+80°C aplikačníteplota +5°Caž+25°C barva černá montitech
 • 11. montitechB.Systémovéřešenípřipojovacíspáry 11 TKF NEW elastická jednosložková lepicí hmota na bázi polymeru Použití: lepení EPDM fólií v oblasti oken, fasád a střech · švové spoje EPDM fólií · lepení rohových spojů, drážkových spojů a spojů s překry- tím · lepení různých materiálů na bázi dřeva, skla, betonu, kovu (barvený hliník, eloxovaný hliník, měď, mosaz, ocel, zinek, olovo), epoxidů a plastu.Vlastnosti:velmirychláa bezpečnámanipulace·neobsahujerozpouštědlaa máneutrálnízápach·jevelmirychleodolnývůčivodě –po montáži·nanesenílepidlaz jednéstrany·žádnánutnápřípravaizolačnífólie·žádnýčasschnutí,žádnédodatečnénebezpečíznečištění · vyrovnává podklad, bezproblémové použití na nerovné podklady · možná korekce izolační fólie do 15 minut po nalepení · odolnost vůči po- větrnostnímvlivům·odolnostvůčiUVzářenía chemikáliím·přizpůsobenýna podmínkyna stavbě·trvaléslepenía trvalátěsnostslepeného spoje · nezpůsobuje vznik vzduchových bublin · vykazuje mimořádně nepatrné smršťování · je elastický. Doporučení: časy schnutí lepení sedajízjistitvlastnímipokusy,protožejsouvelmiovlivněnymateriálem,teplotou,nanesenýmmnožstvíma jinýmikritérii·znečištěnínevy- tvrzenýmlepidlemsedajíodstranitčističem/ředidlem·čistič/ředidlomůžebýtpoužitéi na odmaštěnípodkladů–jenutnéudělatzkoušku kompatibility·ve vytvrzenémstavusedáTFSodstranitjenmechanicky.Barvy:černá.Balení:hliníkováfólie600 ml,20kusův kartonu. Pracovní postup: lepená plocha musí být čistá, suchá, bezprašná, zbavená rzi, odmaštěná · povrch může být vlhký · lepidlo se nanáší pomocí vytláčecí pistole jen na podklad · při prů- měru trysky 8 mm je výdatnost cca 7 m a při tloušťce nanesené vrstvy 1 mm je potřeba 1 l / m2 · 600 ml balení vystačí na přibližně 0,6 m2 lepené plochy · vytlačený pás se roztáhne špachtlí · šířkalepenéhospojena kovovékonstrukcije3 cm·šířkalepenéhospojena dřevěnékonstrukci je 10 cm, dřevo musí být hloubkově impregnované povrchovou lazurou · šířka lepeného spoje na cihle,betonua pórobetonuje8 cm,lepitna vyrovnanýa hladkýpovrch·přivzájemnémpře- krývání fólií je potřebný překladový spoj min. 10 cm · lepená spára by měla po přitlačení fólie vykazovattloušťku1 mma mělabybýtúplněvyplněnálepicíhmotoubezvzduchovýchbublin ·v horizontálníoblastijepotřebnépoužítlepidlojakotmelna dodatečnéutěsněníokrajůfólie ·přikovecha plastechdoporučujemepřednanesenímlepidlaočistitplochyčističem·prozlep- šenípřilnavostina savépovrchydoporučujemepoužítMultiPrimer. Technické údaje: hustota 1,70g/cm3 dobazpracování 10-30min. vulkanizace 1-2mm/24hod. pevnostv tahu cca1,0N/mm2 napětí(E-modul)při100%natažení cca0,4N/mm2 stupeňtvrdosti cca25(ShoreA) pohlcenípohybů 25% teplotníodolnost -30°Caž+80°C aplikačníteplota +5°Caž+30°C PŘILNAVOST: beton + sádrokarton + omítka + dřevo + dřevotříska + cihla + sklo + kov + Příkladyužití:Kompozitovékotvypropředsazenoumontáž
 • 12. montitechC.Předsazenámontáž 12 ISOTRIANGL - s profilem Phonotherm 200 Popis: Předsazená montáž s profilem Phonotherm 200 (v nabíd- cešířka80a 90 mm)ve stavebnímdílejejednímz nejvhodnějších způsobů, pokud jde - o tepelně technické možnosti stavby. Osa- zením do izolace venkovního zateplení dosáhneme velmi přízni- vé hodnoty ztrátového součinitele zabudování okenního prvku. Tento způsob předsazené montáže je určen hlavně pro pasivní a velmi úsporné nízkoenergetické domy. Profil spolu s příslušen- stvím vytváří systémový prvek, při kterém si montážní pracovník nařezáním profilu a jeho upevněním na obvodovou stěnu umí velmi lehce a přesně vytvořit jemu vyhovující rozměr okenního otvoru bez závislosti na  přesnosti a  toleranci okenních otvorů vyzděných v hrubé stavbě. Zároveň tak může montážník dopře- du určit - vzhledem na rozměry oken - optimální a přesnou šířku pracovní spáry pro budoucí bezproblémové zabudování okenního prvku do připraveného otvoru. Nespornou výhodou předsazené montáže pomocí profilu Phonotherm 200 je velmi jednoduchá případná výměna oken při sanaci budovy v budoucnu. Na nosnou obvodovoustěnuseprofilPhonotherm200fixujevysocepevnost- nímlepidlemDINOHIGHTACKGLUEna MSpolymerníbázi,přičemž seještědodatečněupevňujeo obvodovoustěnušroubyvhodnými pro daný typ zdiva v předepsaných vzdálenostech. Samotné okno sedo taktopřipravenéhootvoruupevňuješroubypřímodo profilu Phonotherm 200. Na utěsnění pracovní spáry doporučujeme náš systémový produkt ISO-Connect VARIO SD (expanzní páska). Na- konec se na profil tím stejným systemovým lepidlem DINO HIGH TACK GLUE fixuje protikus z EPS, případně minerální vlny, aby se vytvořila čistá hrana profilu, která výrazně ulehčuje následné za- teplovánídetailukolemvytvořenéhopředsazenéhozabudování. Zpracování: Připravte si délky bočních, vrchní a spodní části profi- lu dle následujících pokynů: vrchní a spodní část profilu změřte po- dle šířky okenního rámu + 180 mm (platí při hloubce předsazeného profilu 80 mm) + 200 mm (platí při hloubce předsazeného profilu 90 mm) • boční strany profilu změřte podle výšky okenního rámu + 20 mm (v případě fixování rámu okna kotvami po všech stranách) nebo + 10 mm v případě, že okenní rám bude v dolní části posazený přímo na profil. V principu byste tímto zaměřením měli dosáhnout šířku pracovní spáry 10 mm po celém obvodu okna. Při rozměrech rámů větších než je standardní délka profilu 1350 mm se jednotli- vé kusy dají bez problémů napojit, přičemž se místa napojení profi- lu fixují taktéž systémovým lepidlem DINO HIGH TACK GLUE. Řezání profilu Phonotherm 200 je možné běžnými pilovými listy s jemným ozubením. Místo na obvodové stěně, na které se bude lepit profil, musí být rovné, bez prachu, zbytků mastnoty nebo jiného materiálu, který by mohl působit jako dělící vrstva mezi lepidlem a pevněným podkladem. Vysocepevnostní MS polymerní lepidlo DINO HIGH TACK GLUE se nanáší na tu stranu profilu, která bude opřená o obvodovou stěnuve dvouparalelníchhousenkách,kterésenepřerušovaněnane- sou na profil tak, aby při stlačení na obvodovou stěnu vytvořili každá min.20 mmširokoulepícíplochuvzdálenoumin.5 mmod okrajepro- filuna každéstraně.Po bocíchmusíbýtvrstvalepidlanepřerušovaně uzavřená (viz. Obrázek 1). Stejně se slepí i napojení profilů v rozích vytvořeného předsazeného rámu. Minimální teplota zpracování le- pidla je +5°C (teplota stavebního materiálu). Následně se jako první přitlačí na vyměřené místo spodní část profilu a po staví se do vodo- váhy. Přitlačením profilu vzniknou již zmiňované lepící plochy min. 20 mm široké. Na zabezpečení polohy profilu a kvůli zvýšení bezpeč- nostia trvalésílyspojesespodníprofilzafixuje3 ksšroubůvhodných prodanýtypmateriáluobvodovéstěny.Případnénapojenéčástipro- filu musí bý stejným způsobem přilepené a přišroubované na obvo- dovoustěnu(viz.Obrázek2).Stejnýmzpůsobemjakovýšenaneste lepidlo na boční stěny a na vrchní stranu profilu a přišroubujte každý dílprofilus min.2šroubyo obvodovoustěnu. Postup při uchycení profilů šrouby: Použijte 7,5 mm šrouby, přičemž si předvrtáte otvory do profilu průměru 8 mm v pravidelných odstupech podle profilu. Poloha děr by v žádném případě neměla být blíže než 30 mm od okraje profilu. Následně se vrchní část horního profilu v zabudování utěsní MS polymerním lepidlem DINO HIGH TACK GLUE proti zatékání a zanášení nečistoty do otevřené spáry. Montáž okna do připraveného předsazeného profilu. Na  utěsnění spáry okeního rámu nalepte expanzní pásku ISO -BLOCO ONE přísluš- né šíře dle typu okeního rámu. Okno postavte do správné polohy. Při kotvení okna v předsazeném profilu počítejte při v ýběru vhodných šroubů s hloubkou zašroubování do profilu max. 40 mm. Ve spodní části (v případě, že je spodní hrana okna v jedné rovině s exterierovou vodorovnou plochou) se na izolaci pod vnějším parapetem doporuču- je použití EPDM folie Fasatan. 3. Poslední krok: Nalepení izolačních klínůz EPSna předsazenýprofilsystémovýmlepidlemDINOHIGHTACK GLUE na MS polymerní bázi tak, aby se při zateplování stavby pohodl- něnapojilačástprofiluna celýzateplovacísystém(viz.Obrázek5) PHONOTHERM 200 hustota kg/m3 550±50 pevnostv ohybu N/mm2 7,8 pevnostv tlaku N/mm2 5,0 odporprotivytrhnutíšroubu N 650 tepelnávodivost W/K 0,076 elastickýmodul N/mm2 500 expanzepo 24hod.ve vode % 1,1 absorpcevodypo 24hod.ve vode % 5 změnarozměrupo 24hod.ve vodě % 1 tepelnároztažnostpřiteplote–20°Caž+60°C K-1 28,375*10-6 zůstatkovávlhkost % 2–4 protipožárnítřída E hroubkovátolerance mm ±0,4 teplotnístabilita °C -40 IZOLAČNÍ KLÍN materiál EPS035WDVprotipožárnítřídaE pevnostv tahu-příčná kPa ≥150 pevnostve smyku kPa ≥50 tepelnávodivost W/()5(m)-4 0,035 absorbcevody kg/m3 ≤0,2 DINO HIGH TACK GLUE viskozita pastovitá,stálá měrnáhmotnost g/cm3 cca1,398 stupeňtvrdostipodleDIN53 505 ShoreA cca55 roztažnostpodleDIN53 504 % cca230 pevnostv tahupodleDIN53 504 N/mm2 cca3,5 napětí(E-modulpři100 %natáhnutí) N/mm2 cca1,8 prakticképohlcenípohybů % 10 teplotníodolnost °C -40až+90 častvorbykůže(23°C,50%RVV) min. cca20 vytvrdnutípo 1.dnu(23°C,50%RVV) mm cca2-3 skladovatetnost měsíc 9 Phototherm®200 BOSIGizolačníklíny 80 mm 80 mm Délkaprofilovéhorámupo stranách výškaoknavčetnězákladníhoprofilu+10 mm (bezpoužitíkotev)nebo výškaoknavčetnězákladníhoprofilu+20 mm (v případěpoužitíkotev) Fixováníšrouby upevňovacímišroubys průměrem7,5 mm předvrtáníprofiluotvorems průměrem8 mm min.vzdálenostod okrajerámu30 mm Ochranapředzatečením Horníhranuvrchníhoprofiluu těsnit vysocepevnostnímMSpolymerním lepidlemDINOHIGHTACKGLUE Izolačníklíny MontážizolačníchklínůBOSIGz EPS polystyrénunebominerálnívlny Fixováníšrouby rozloženípřinapojenírámovýchprofilů Připojovacíspára: mezio bvodovoustěnoua profilovýmrámem Délkaprofilovéhorámuve s podnía vrchníčásti připrofilu80 mm-šířkaokna+180 mm připrofilu90 mm–šířkaokna+200 mm Lepícíplocha: min.20 mmširoká,asi5 mmod okrajeprofilu, po obvodua bezpřerušení Obrázek1 Obrázek2 Obrázek3 Obrázek4 Obrázek5
 • 13. montitechC.Předsazenámontáž 13 ISO-TOP WINFRAMER - z konstrukční desky Phonotherm Použití: systém slouží k montáži oken a dveří do roviny tepelné izolace. Vlastnosti: systém se skládá z nosných profilů ve tva- ru L, které jsou vyrobeny z konstrukční desky PHONOTHERM. • k nosnému profilu je pomocí pásky připevněn zateplovací profil na báziXPS•možnostvysunutíoknado rovinyzateplovacíhosys- tému o šířku rámu • snížení tepelných mostů při montáži okna • spolus okenímifóliemiISO-ConnectCX,WinflexVARIOneboISO- -Connect VARIO SD tvoří nosný a těsnící systém okna dle aktuál- níchnorem. Pracovnípostup:profiljemožnozkracovatpomocíběžnéokružní neboručnípily•kotveníserealizujepomocívhodnýchšroubů(turbo šroubynebohmoždinky)podlepodkladovéhomateriálu:zateplovací profil jednoduše odklopit, do PHONOTHERM-u předvrtat díry a ná- sledně ukotvit pomocí šroubu • Vzdálenost šroubů od rohů je 115- 145 mm, osová vzdálenost šroubů je 400 mm • před kotvením se L profilyještědodatečněpřilepíknosnéstěněpomocídvourovnoběž- ných pásků lepidla na bázi MS polymerů (ISO- TOP WF), lepidlem se taktéžspojítupéspojepřitvorběrohurámu.•po ukončeníkotveníje nutnopřeklopitzateplovacíprofilzpět,zateplovacíprofilsezafixuje stejným lepidlem, kterým se lepily nosné profily. • okno se do takto vytvořeného rámu kotví buď přes rám (turbošroub) nebo je možná i běžná montáž pomocí montážních plechů • spolu s použitím těs- nících fólií (ISO Connect CX, Winflex VARIO, ISO-Connect VARIO SD) systémvytvořídokonaleutěsněnéokno. Technické údaje: nosnýprofilmateriál PHONOTHERM barva béžová třídamateriálu B2 součinitelprostuputepla λ=0,07W/m*K středníhodnotaU 80x80 0,47W(m2*K) středníhodnotaU 140x90 0,26W(m2*K) středníhodnotaU 200x110 0,18W(m2*K) zvukováodolnost 50dB(podletypuokna) odolnostvůčivlhkosti vysokáodolnost nosnostprofiluL 200 kgna mb teplotníodolnost -50°Caž+100°C Skladování 24měsíců rozměr 80x80x1200 mm 140x90x1200 mm 160x110x1200 mm 180x110x1200 mm 200x110x1200 mm zateplovacíU profil materiál XPS třídamateriálu B1 součinitelprostuputepla λ=0,033W/m*K Příkladpoužití:nanášenílepidla/tmelu Příkladpoužití:výslednývzhledaplikace
 • 14. montitechC.Předsazenámontáž 14 srovnávač vytvrzovací forma tažné zařízení řezání zásobník výstuží pryskyřice VÝROBNÍPULTROZNÍLINKA PULTRUZE - TECHNOLOGIE VÝROBY TAŽENÝCH PROFILŮ přímý roving rohož povrchová rouška vytvrzený profil PULTRUZE - TECHNOLOGIE VÝROBY TAŽENÝCH PROFILŮ je proces kontinuální výroby vyztuže- ných pryskyřic různých tvarů a délky tažením. Vstupní materiál je směs tekuté pryskyřice a vláknové výztuže. Jedná se o proces tažení materiálu přes vyhřívanou ocelovou formu pomocí tažného zaříze- ní. Vyztužující materiál, převážně skelné vlákno, je ve formě rovingu a plošných rohoží. Tato vlákna navinutá na cívkách vstupují do srovnávače, jehož funkcí je rovnoměrné rozmístění rovingů v průře- zu a správné umístnění rohoží. Všechny profily kromě plných tyčí mají na povrchu tenkou netkanou polyesterovou roušku. Tato rouška obaluje skleněnou výztuž a navíc, nasycena pryskyřicí, tvoří obal, který zvyšuje odolnost proti vniknutí chemikálií, UV záření a vylepšuje i estetický vzhled kompozitu. Povrchovárouškazabraňujei tomu,abypo poškozenípovrchuvyčnívalaskleněnávláknaven.V dalším zařízenísevlákna,rohožea rouškasmáčíve směsipryskyřice,plniva,barviva,katalyzátoru,popř.dal- šíchpřísadprozlepšenímateriálovýchvlastnostívýslednéhoprofilu.Po výstupuz lázněmápolotovar užpodobnýtvarjakovýslednýprofil.Ve srovnávačisevytlačujepřebytečnépojivo,profilsepostupně tvaruje a vstupuje do vytvrzovací formy. V této vyhřívané formě probíhá termosetická reakce a profil se vytvrdí. Na výstupu z formy je hotový profil tažen odtahovacím zařízením a dělen na požadované délky,většinoušestimetrové. CHARAKTERISTIKAVÝROBKŮ:ProfilyMon- titech jsou termosetové prvky složené ze dvou převládajících fyzikálních látek o složení „po- jivo/výztuha“=„pryskyřice/vlákna“vyrobené technologiípultruze(tažení). DĚLENÍ PROFILŮ Dle pojiva: nejčastěji polyesterová pryskyřice • vinylesterová prys- kyřice • epoxidová pryskyřice. Dle výztuhy: nejčastěji skelná vlákna • uhlíková vlákna • čedičová vlákna. Dle technologie výroby: nejčastěji pultrudované (tažené) • ovíjené. Dle tvaru: standardní (viz. přehled) • zákaz- nicképo konzultacis technickýmoddělením. HLAVNÍVÝHODY •vysokápevnost •nízkáobjemováhmotnost •odolnostprotikorozi •nevodivost •elektromagnetickátransparentnost NEVÝHODY •nízkýmodulpružnosti •profilynelzesvařovata ohýbat Kompozitemjekaždýmateriál,kterýseskládáz minimálnědvouhlavníchkomponentůs výrazněselišícími fyzikálnímivlastnostmi.Montitechmontážnísystémys.r.o.dodávákompozitníprvkyz materiáluo složení pojivo / vláknová výztuha. Nejčastěji se jedná o kompozit z organické polymerní pryskyřice a skleněných vláken. Pro vlastnosti kompozitu jsou kromě technologie výroby určující následující para- metry:Druhmatrice:Polyesterové,nejvícerozšířenépryskyřiceprovýrobustavebníchprvků•Vinyles- tery,pronáročnějšíaplikacev agresivnímchemickémprostředía provícemechanickya tepelněnamáhaná zařízení • Epoxidy, pro aplikace s nejvyššími požadavky na mechanické a elektrické vlastnosti a chemickou odolnost.Druhvlákennévýztuže:Skleněná,standardnímechanickévlastnosti•Uhlíková,proaplikace s požadavky na vyšší modul pružnosti a pro dynamická namáhání • Jiná (zejména aramidová a čedičová vlákna), pro speciální aplikace. Přísady: Do pryskyřice se při výrobě přidávají i různé přísady na zlepšení materiálových vlastností. Mohou to být například retardéry na zlepšení požárních vlastností, stabilizáto- ry pro odolnost vůči UV záření, zvýšení elektrické vodivosti apod. Podpovrchová rouška: Její význam býváčastonedoceněný,kroměestetickéhovýznamumářadufunkčníchvlastností,jenezbytnáproaplikace v chemickyagresivnímprostředía proaplikaces vyššímUVnamáháním. VÝHODYVÝROBKŮ: Nízká hmotnost: Manipulace s tímto materiálem je mnohem snazší a bezpečnější. V porovnání s ocelí, je kompozit až 4x lehčí, měrná hmotnost (1800 Kg/m3 ). • Pružnost: Výrobky netrpí trvalou deforma- cí po úderu nebo nadměrném zatížení jako kovové prvky. • Chemická odolnost: Kompozity odolávají dlouhodobě řadě chemikálií a nekorodují, nemusí se dodatečně natírat a ani jinak povrchově chránit. • Elektrická nevodivost: Kompozitníkonstrukcesenemusízemnit,jsouvhodnéproaplikace,kdemůže dojít k úrazu elektrickým proudem, bleskem nebo i tam, kde působí bludné proudy. • Snadná obrobi- telnost: Kompozity se dobře opracovávají. Jejich řezný odpor je podobný jako při zpracování tvrdého dřeva. Navíc, při obrábění nevznikají nebezpečné ostré hrany a třísky jako u oceli. • Odolnost vůči ul- trafialovémuzáření:UVzářeníjeběžněsoučástíslunečníhozářenía jenebezpečnévšemorganickým materiálům.V kompozitníchmateriálechjepoužitatrojnásobnáochrana:jsoupoužíványUVstabilizátory, polyesterová rouška umístěná těsně pod vnějším povrchem a u obzvláště namáhaných konstrukcí se po- užívá polyuretanový nátěr, který eliminuje nežádoucí barevné změny. • Nízká degradace materiálu v čase: materiálovou životnost kompozitů ovlivňuje řada faktorů. Největší nepříznivý vliv na kompozi- ty mají agresivní chemikálie, povětrnostní podmínky (mráz, teplota, vlhko), UV záření, vysoká pracovní teplota. Naše technické oddělení navrhne podle vašeho zadání takový systém, aby vyhověl všem vašim požadavkům.Přidodrženívšechpodmínekježivotnostkompozitůstejnájakoživotnostceléstavby.•Hy- gienická nezávadnost: materiál profilů má atest pro styk s pitnou vodou • Výborné mechanické pevnosti: Pevnost v tahu od 240 MPa do 1000 MPa (skleněná vlákna), resp. 3000 MPa (uhlíková vlák- na) • Nehořlavost: Pomocí retardérů hoření dokážeme vyrobit materiál s reakcí na oheň (norma ČSN EN 13501-1) Bfl – s1 pro aplikace v podlahách a pro ostatní aplikace C – s2, d0. •Měrná tepelná vodivost: 0,19 W.m-1 .K-1 pro aplikace s požadavky na potlačení tepelných mostů • Dlouhodobá tepelná odol- nost: Podle typu pryskyřice 100°C až 180°C. • Povrchová rezistivita: Standardně v řádu 1012 ohmů, volitelněaž106ohmů. VYZTUŽENÍPROFILUSKLENĚNÝMIVLÁKNY ZÁKAZNICKÝPROFIL
 • 15. montitechC.Předsazenámontáž 15 KOMPOZITOVÉ KOTVY PRO PŘEDSAZENOU MONTÁŽ POŘADOVÉ ČÍSLO ROZMĚR v mm Hmotnost v kg/bm I profily 1 I 115x70/5 2,3 2 I 103x100(60)/6 3,0 3 I 140x140/10 6,9 4 I 152x80/10 4,8 5 I 200x100/10 7,2 U profily 1 U 25x30/3 0,4 2 U 40x15/4 0,4 3 U 56,5x58/3-oblémadlo 0,8 4 U 60,5x65/5-oblémadlo 1,4 5 U 60x55/5 1,4 6 U 70x55/5 1,7 7 U 73x80(50)/5 2,1 8 U 76x22/6 1,3 9 U 86x30/5 0,9 10 U 102x35/5 1,4 11 U 103x60/6 2,6 12 U 152x43/10 3,7 13 U 180x60/8 4,3 14 U 200x60/10 5,0 15 U 280x70/12 9,3 Lprofily 1 L50x30/5 0,7 2 L50x35/5 0,7 3 L51x51/6 1,1 4 L76x76/6 1,7 5 L100/100/8 3,0 Trubkyčtvercové 1 ST40x40/4 1,1 2 ST50x50/3,5 1,1 3 ST50x50/5 1,8 4 STR50x50/5,D-profil 1,5 5 ST51x51/6 2,1 6 ST76x76/6 3,3 7 ST100x100/10 5,8 Trubkyobdélníkové 1 RET58x25/3,2 0,8 2 RET58x25/3/5 1,1 3 RET63x41/3,2 1,1 4 RET65x30/3,0 1,1 5 RET90x40/4/7 2,1 Trubkykruhové 1 RT32/2,5 0,5 2 RT32/3,4 0,6 3 RT36/3 0,6 4 RT38/5 1,0 5 RT40/3 0,6 6 RT40/4 0,8 7 RT63/4 1,3 Zarážka 1 KP100x3,2trapézovýtvar 0,8 2 KP110x3trapézovýtvar 1,0 3 KP150x15/3 1,3 Desky 1 P250/3,2 1,4 2 P250/10 4,3 Kabelovéboxy 1 CB400x100/5,5+víko 10,1 2 CB300x150/4,5+víko 7,1 3 CB300x100/4,5+víko 5,5 4 CB200x100/3,5+víko 3,2 5 CB100x50/3,2 1,3 Profilyprozesilovánístavebníchkonstrukcí 1 uhlíkoválamelaPrefaCarbFB30x1,0 0,09 2 kompozitnívýztužPrefaRebarØ5 mm 0,04 3 kompozitnívýztužPrefaRebarØ9 mm 0,13 4 kompozitnívýztužPrefaRebarØ14 mm 0,32 5 kompozitnívýztužPrefaRebarØ20 mm 0,66 Tyčeploché 1 FB6,4x5 0,1 2 FB30/5 0,3 3 FB40/5 0,4 Roštovéprofily 1 TT50x25 0,7 2 I 26x5 0,3 3 I 25x15 0,4 4 I 30x8 0,3 5 I 30x12 0,4 6 I 40x12 0,4 Yprofily(rám) 1 Y55x32/5 1,1 2 Y55x35/5 1,1 Tyčekruhové 1 RR14 0,3 2 RR16 0,4 3 RR22 0,8 Cprofily 1 C25x15 0,4 t v š t v š t v š t v š t v š t ø š t t v š t š š t š t v š t v š t v š ø ø š v t
 • 16. montitech Montitech montážní systémy s.r.o. Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 Centrální sklad: Zvonička 191, 763 14 Zlín Veliková Tel.: +420 731 469 797 E-mail: montitech@montitech.eu www.montitech.eu