Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Music is my aeroplane: Paul van Nierop's proposition for masterthesis C-MD

423 views

Published on

Proposition for my masterthesis.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Music is my aeroplane: Paul van Nierop's proposition for masterthesis C-MD

 1. 1. muziek is m’n vliegmachine Kleuters en Klanken
 2. 2. Index• Proces• Nieuwe insteek• Relevantie• Vooronderzoek – Methoden – Bevindingen• Onderzoeksvraag – Onderdelen• Onderzoeksmethoden• Doelstelling• Plan van aanpak
 3. 3. Proces• Leerproces kinderen opentrekken• Muziek nog te weinig geïntegreerd• Welke invloed heeft muziek maken op kinderen?• Welke gevolgen zijn er voor de muziek?
 4. 4. Proces2Problemen:• Invloed onderzoeken is te groot project & speelt zich af buiten onze expertise• Te ambitieus om te insinueren dat project huidig Westers muziek-kader omver kan werpen• Geen ruimte om snel aan ontwerp te beginnen
 5. 5. Nieuwe insteek• Formulering van nieuwe onderzoeksvraag• Deze al onderbouwen (vooronderzoek)• Hiervoor contacten leggen en meer research
 6. 6. Relevantie• Stelling: muziek is een medium om gevoelswaarden over te brengen, een creatieve uitlaatklep• Interessant om kinderen op jonge leeftijd al de kans te geven hier gebruik van te maken• Multimedia kunnen dit mogelijk maken
 7. 7. Vooronderzoek: methoden• Field- en deskresearch• Gericht literatuuronderzoek voor interviews• Informanten-interviews
 8. 8. Bevindingen vooronderzoekKleuters van de laatste kleuterklas zijn meestinteressante doelgroep:• Bewust van handelingen en gevolgen daarvan• Herkennen eigen handelingen bij terugzien• Eerste aanvoelen van muziek is aanwezigWaarom niet ouder?• Hebben minder een kader van wat ‘juist’ is
 9. 9. Bevindingen vooronderzoek2Muziek is interessant:• Iets wat momenteel wel zeker al in het leerplan zit, maar waar nog veel mogelijkheden zijn waarbij multimedia duidelijke meerwaarde kan hebben• Zoveel mogelijk input voor ‘de ontdekkende mens’, ontwikkeling van de persoonlijkheid
 10. 10. Bevindingen vooronderzoek3Doelgroep komt al vaker met muziek (maken) incontact• In conventioneel onderwijs (liedjes zingen, instrumenten maken, …) in het leerplan + erbuiten• Bij andere onderwijsvormen (Steiner, Orff)• ‘Impulscentra’ en workshops (Musica, Whisper)• Autonoom leren (boeken, websites, speelgoed, …)• Links met andere domeinen (rekenen, taal, …)• Eigen experimenten
 11. 11. Bevindingen vooronderzoek4Doelgroep komt al vaker met multimedia incontact• In conventioneel onderwijs• Initiatieven als ICT atelier• Thuis
 12. 12. OnderzoeksvraagHoe kan multimedia een tool zijn voor kleutersin een klassikale omgeving binnen klassiekonderwijs om ze te stimuleren met klankenbezig te zijn, zonder teveel af te wijken van hunhuidige leefwereld? Door ze op dit vlak vanuit het onderwijs meerkansen te bieden om creatief bezig te zijn zouzich een breder denkkader kunnen ontwikkelen.
 13. 13. Onderzoeksvraag: onderdelen“Hoe kan multimedia een tool zijn”• Multimedia kan meerwaarde bieden• Studie: multimedia-gericht
 14. 14. Onderzoeksvraag: onderdelen2“Voor kleuters uit de laatste kleuterklas”• Onderbouwde keuze voor deze doelgroep
 15. 15. Onderzoeksvraag: onderdelen3“In een klassikale omgeving”• Zoveel mogelijk kleuters deze kans bieden• Niet afhankelijk van directe omgeving (interesses ouders, …)• Vanaf 5 jaar verplicht minstens deel schooljaar in kleuterklas
 16. 16. Onderzoeksvraag: onderdelen4“Binnen klassiek onderwijs”• Door onderzoek: – In andere vormen wel al meer aanwezig – In klassiek onderwijs niet in deze vorm aanwezig
 17. 17. Onderzoeksvraag: onderdelen5“Stimuleren met klanken bezig te zijn”• Eerst enkel ‘de kans bieden om’• Maar meer dan dat, onderzoeken hoe ze er door aangetrokken worden – (ontwerp aantrekkelijk maken)
 18. 18. Onderzoeksvraag: onderdelen6“met klanken bezig te zijn”• Klanken door menselijk brein georganiseerd  muziek• Creatief zo min mogelijk grenzen
 19. 19. Onderzoeksvraag: onderdelen7Zonder teveel af te wijken van hun huidigeleefwereld• Onderzoek: – Belevingswereld onderzoeken – Ontwerp er op afstemmen
 20. 20. Onderzoeks- methodes• Field- en deskresearch• Literatuur- en bronnenonderzoek• Diepte-interviews• een vorm van iteratief participatory design gecombineerd met een vorm van research through design
 21. 21. Doelstellingen• Weten wat de leefwereld van de kleuters inhoudt• Weten wat ze aanspreekt in huidig speelgoed en activiteiten• Weten in hoeverre multimedia al een rol speelt in hun leven• Weten hoe multimedia voor toegevoegde waarde kan zorgen bij het stimuleren om te experimenteren met klanken
 22. 22. Plan van aanpak• Zie excelsheet
 23. 23. Vragen?masterpvn.tumblr.com

×