Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อสอบปลายภาค วิทย์ป.6

15,878 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

ข้อสอบปลายภาค วิทย์ป.6

 1. 1. ข้อ สอบปลายภาคเรีย นที่ 1 วิช าวิท ยาศาสตร์ ป.61. สิ่งใดที่บอกความเจริญเติบโตของร่างกาย 1. ลักษณะนิสัย ข. การพูด ค. การมอง ง. การขึ้นของฟันแท้2. การปฏิบัติตามข้อใดไม่ช่วยให้เรามีสุขภาพดี 1. ใช้สารเสพติดเพียงเล็กน้อย ข. กินอาหารครบ 5 หมู่ ค. ออกกำาลังกายอยู่เสมอ ง. พักผ่อนให้เพียงพอ3. ในวัยใดที่ร่างกายคนเราจะไม่มีการเจริญเติบโต 1. วัยเด็ก ข. วัยทารก ค. วัยชรา ง. วัยรุ่น4. หัวใจเป็นอวัยวะสำาคัญต่อระบบใดของร่างกาย 1. ระบบไหลเวียนของโลหิต ข. ระบบย่อยอาหาร ค. ระบบขับถ่าย ง. ระบบหายใจ5. โลหิตดำาจะมีก๊าซอะไรอยู่มาก 1. ออกซิเจน ข. ไนโตรเจน ค. ไฮโดรเจน ง. คาร์บอนไดออกไซด์6. การฟอกโลหิตดำาให้เป็นโลหิตแดงเป็นหน้าที่ของอะไร 1. ปอด ข. หัวใจ ค. ไต ง. ตับ7. มีวิตามินซี มีประโยชน์อย่างไร ก. ช่วยบำารุงสายตา ทำาให้ฟันและกระดูกแข็งแรง มีความต้านทานโรค ข. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตกล้ามเนื้อแข็งแรง ค. บำารุงประสาทและสมองช่วยให้หลอดเลือกแข็งแรงฟันแข็งแรง ไม่ผุง่าย ง. ช่วยเสริมสร้างฟัน และกระดูกให้แข็งแรง8. มีวิตามินดี มีประโยชน์อย่างไร ก. ช่วยบำารุงสายตา ทำาให้ฟันและกระดูกแข็งแรง มีความต้านทานโรค ข. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตกล้ามเนื้อแข็งแรง ค. บำารุงประสาทและสมองช่วยให้หลอดเลือกแข็งแรงฟันแข็งแรง ไม่ผุง่าย ง. ช่วยเสริมสร้างฟัน และกระดูกให้แข็งแรง9. ข้อใดคือสารอาหารประเภทแป้ง
 2. 2. ก. เผือก ข. เนื้อหมู ค. เนื้อไก่ ง. มะละกอ10. สัตว์ในข้อใดมีการลอกคราบระหว่างการเจริญเติบโต 1. หนู ข. งู 1. เต่า ง. จระเข้11. ในขั้นตอนการเจริญเติบโต ตัวอ่อนของสัตว์ในข้อใดอาศัยอยู่ในนำ้า 1. ปลวก ข. จิ้งหรีด ค. ด้วง ง. ชีปะขาว12. สัตว์ในข้อใดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครบ 4 ขั้น 1. แมลงสาบ ข. อึ่งอ่าง ค. แมลงวัน ง. ยุง13. สัตว์ในข้อใดกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร 1. กระต่าย ข. หนู ค. อึงอ่าง ่ ง. งู14. โซ่อาหารเริ่มต้นจากข้อใด 1. ผูผลิต ้ ข. ผู้บริโภคพืช ค. ผู้บริโภคสัตว์ ง. ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์15. ดอกไม้ - ………….. – กบ - งู ควรเติมข้อใด ลงในโซ่อาหาร 1. แมงมุม ข. แมลงปอ ค. แมงป่อง ง. ผึ้ง16. โซ่อาหารข้อใดถูกต้อง ก. ข้าว - หนู – ไก่ ข. หัวผักกาด – กระต่าย - สิงโต4 ค. ใบไม้ – ตั๊กแตน – ไก่ ง. สิงโต – ม้าลาย – พืช17. ปลาตีน ปูแสม ต้นลำาพู น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยใด ชายทะเล ข. ทุ่งหญ้า ค. บึงนำ้าจืด ง. ป่าชายเลน18. ต้นไม้ในข้อใดที่มีความสัมพันธ์กับต้นไม้ใหญ่แตกต่างจากข้ออืน ่ 1. กาฝาก ข. พลูด่าง ค. กล้วยไม้ ง. เฟิร์น
 3. 3. 19. ข้อใดเป็นระบบนิเวศบนบก 1. ทะเล ข. ทะเลสาบ ค. ทะเลทราย ง. มหาสมุทร20. ข้อใดหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตในบริเวณหนองนำ้า 1. ฝูงปลาหางนกยูง ข. ไข่กบบริเวณผิวนำ้า ค. ปลาหางนกยูง จอก แหน ง. ลูกอ๊อดกำาลังว่ายนำ้า21. สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตได้แก่อะไร 1. อาคารบ้านเรือน ข. แม่นำ้าลำาคลอง ค. ลมฟ้าอากาศ ง. สัตว์ต่าง ๆ22. สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตได้แก่อะไร 1. อาคารบ้านเรือน ข. เป็ด – ไก่ ค. วัว – ควาย ง. คน23. สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำารงชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตคืออะไร 1. แสง ข. ความชื้น ค. อุณหภูมิ ง. ถูกทั้งข้อ ก ข และ ค24. การสร้างอาหารของพืชต้องอาศัยปัจจัยใด 1. ดิน ข. คน ค. ก๊าซออกซิเจน ง. แสงแดด25. การเพิ่มขึ้นของประชากรทำาให้ประชากรบริโภคได้ไม่ทั่วถึง เพราะเหตุใด 1. ความต้องการปัจจัยสี่เพิ่มขึ้น ข. เกิดสงครามขึ้น ค. มีโรคระบาดเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ ง. มีการศึกษาน้อย26. ภูมิอากาศไม่มีอิทธิพลต่อสิ่งใดของคน 1. ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ข. สติปัญญาและความ สามารถ ค. สุขภาพและประสิทธิภาพการทำางาน ง. สภาพการแต่งกาย27. การกระทำาใดที่ทำาให้เกิดความแห้งแล้ง 1. การสร้างเขื่อน ข. การปลูกพืชหมุนเวียน ค. การตันไม้ทำาลายป่า ง. การพรวนดิน28. ลักษณะใดแสดงว่าเกิดมลพิษทางนำ้า 1. นำ้าไหลแรง มีดินโคลน ข. นำ้าใส ไม่มีสี ค. นำ้ามีฟองอากาศที่ผิวนำ้าและมีกลิ่นเหม็น ง. นำ้ามีสัตว์นำ้า อาศัยอยู่มากมาย29. ถ้าในธรรมชาติขาดผู้ผลิต ผลที่สุดจะเป็นอย่างไร

×