Woerden160409

433 views

Published on

Presentatiebestand gebruikt bij de workshop van 16 april 2009 in de raadszaal van het Stadhuis Woerden over 'digitale dienstverlening' van/door de gemeente.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Woerden160409

 1. 1. DIGITALE DIENSTVERLENING “ Ook wie a l l e k l e u r e n bij de hand heeft, zal niet bij machte zijn een schilderij te maken voordat hij het met zichzelf eens is over wat hij wil schilderen.” Seneca 16 april 2009
 2. 2. (Verborgen) Agenda  <ul><li>Paul wie? dotindividual ? </li></ul><ul><li>Geen presentatie maar Workshop </li></ul><ul><li>Aanleiding en huidige stand van (web)zaken </li></ul><ul><li>Vensters open naar ‘digitale dienstverlening’ </li></ul><ul><li>(‘jullie’) Inside-out  (burger) Outside-in </li></ul><ul><li>ICT ‘09: I k- C ommunicatie en - T echnologie ( ICT ) </li></ul><ul><li>Via MVDS naar woerden.nl voor vlinders </li></ul><ul><li>Vragen, discussie, vervolg… </li></ul>
 3. 3. Paul Jansen, Burger Socioloog / Gedragsw. (Ph.D.) > 30 jaar haat/liefde ICT Civiel Informatiekundig Architect Dr. P.L. Jansen MBA E: paul@pauljansen.eu I: www.pauljansen.eu T: 06 2444 2159 Ceci n’est pas Paul Jansen (vrij naar Magritte)
 4. 4. Ceci n’est pas Paul Jansen (vrij naar Magritte)
 5. 5. Maatschappelijke beginselen 1. Informatie over de individuele (rechts)persoon is eigendom van diezèlfde (rechts)persoon [i] . 2. Eigendomsrecht vestigt oorspronkelijk en volledig beschikkingsrecht [ii] van de persoon over zijn [iii] persoonsinformatie. Uitzondering op zelfbeschikking 3. De persoon kan uitsluitend bij wet beperkt [iv] zijn in beschikkingsrecht over zijn persoonsinformatie. 4. Zo’n beperking is tijdelijk (maximale termijn: 3 jaren), betreft een specifiek doel met het bijbehorende minimum aan specifieke persoonsinformatie en specificeert welke andere persoon beschikkingsrecht over die persoonsinformatie verkrijgt. Verlenging van de beperking vergt nieuwe wettelijke grondslag. 5. Bij beschikkingsonbekwaamheid van de persoon vervalt zijn beschikkingsrecht over zijn persoonsinformatie aan zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). Verleend handelingsrecht 6. De persoon kan recht op handeling [v] met zijn beschikbare persoonsinformatie verlenen aan andere personen. 7. De personen bepalen in een overeenkomst voor specifieke verlening van handelingsrecht tenminste a. de persoon die handelingsrecht verleent, b. de persoon die handelingsrecht verkrijgt, c. het doel, d. de termijn en e. de relevante deelverzameling van de beschikbare persoonsinformatie [vi] . Wettelijke handelingsverplichting 8. Handeling met persoonsinformatie kan wettelijk verplicht zijn [vii] . Voor dergelijke handeling kan de persoon geen vrijwillige verleningsovereenkomst aangaan. 9. Zo’n verplichting betreft eveneens afgeleid handelingsrecht, is tijdelijk (maximale termijn: 6 jaren; indien afgeleid handelingsrecht door verplichting volgt uit wettelijk bepaalde beperking van zelfbeschikking, geldt de looptijd van de beperking als de maximale termijn) en betreft het minimum aan specifieke persoonsinformatie voor een specifiek doel. Verlenging van de handelingsverplichting vergt nieuwe wettelijke grondslag. Informatiekwaliteit 10. De persoon is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn persoonsinformatie waarvoor geen wettelijke beperking van (zelf)beschikkingsrecht geldt. 11. Toepasselijke beperking van zelfbeschikking en afgeleid handelingsrecht vormen onlosmakelijk onderdeel van persoonsinformatie [viii] . Verantwoording over handeling en beheer 12. De andere persoon, dus volgens afgeleid handelingsrecht, verantwoordt zich ongevraagd pèr transactie aan de persoon over handeling met diens persoonsinformatie. De rapportagetermijn is maximaal veertien dagen na voltrekking van de transactie. 13. Tot afgeleid handelingsrecht kan behoren dat de andere persoon beheer voert over — een afschrift van, ongeacht het medium — persoonsinformatie. 14. Indien de andere persoon (ook) beheer voert over beschikbare persoonsinformatie, heeft hij daarover een periodieke verantwoordingsplicht aan de persoon. De rapportagefrequentie is minimaal halfjaarlijks. 15. De persoon heeft recht op een vertrouwenspersoon [ix] voor persoonsinformatie waarvan hij weliswaar onlosmakelijk eigenaar is, maar waarover hijzèlf vanwege wettelijke beperking niet beschikt. 16. De persoon wendt zich voor verantwoording over handeling met en/of beheer van zijn niet-beschikbare persoonsinformatie tot de vertrouwenspersoon. [i] De (rechts)persoon is verder kortweg persoon genoemd. Informatie over de individuele persoon heet kortweg persoonsinformatie. In persoonlijke informatie-integriteit als eerste (maatschappelijk) beginsel komt tot uitdrukking dat de persoon geldt als primaire politieke actor. Als zodanig heet hij burger en zijn politieke erkenning vergt dus, nota bene, aanpassing van traditionele trias politica. Met tevens registermacht erkend als extra faciliterende macht (zie ook opmerking iv), dus gescheiden van de wetgevende, rechtsprekende respectievelijk uitvoerende macht, kent de maatschappelijke orde een expliciet vijfvoudige politieke geleding: pentas politica. Dit manifest regelt feitelijk, zij het beperkt tot hoofdlijnen, de formele betrekkingen over persoonsinformatie tussen actoren in hun gevarieerde, pentadische hoedanigheden. [ii] Omdat het recht over eigen informatie betreft, geldt ook de aanduiding zelfbeschikkingsrecht. [iii] Het geslacht van het woord persoon is mannelijk [iv] Onbeperkt persoonlijk zelfbeschikkingsrecht borgt eventueel onvoldoende vertrouwen voor maatschappelijk verkeer met specialistische bijdragen. Met wettelijke beperking van zelfbeschikkings­recht wordt doorgaans tevens zelfbeheer door de persoon van zijn overeenkomstige persoons­informatie beperkt. Ter waarborg van voldoende vertrouwen in maatschappelijk verkeer krijgt een vertegenwoordiger van de formele registermacht het beheer van de persoonsinformatie in kwestie opgedragen. De registermacht is een uitbreiding van de traditionele trias politica die wetgevende, rechtsprekende respectievelijk uitvoerende macht telt. De relevante vertegenwoordiger(s) van de registermacht gelden voor de persoon eveneens als andere perso(o)n(en) met bijbehorende verantwoordingsplicht aan de persoon over handeling met, en beheer van, diens persoonsinformatie. [v] Handeling met informatie omvat gebruik van diezelfde informatie. Op basis van zijn zelfbeschikkings­recht kent de persoon onlosmakelijk oorspronkelijk handelingsrecht over zijn persoonsinformatie. Het handelingsrecht dat de persoon verleent aan een andere persoon, vormt aldus àfgeleid handelings­recht. [vi] Afgeleid handelingsrecht is een informatiemachtiging. De verleningsovereenkomst specificeert tevens de handelingsintensiteit, die kan variëren van een éénmalige transactie tot ònbeperkte toepassing. Ook verdienen reële ontbindende voorwaarden expliciete aandacht. [vii] De persoon die zo’n wettelijke verplichting opgelegd krijgt, is in de eerste plaats de persoon zèlf. Andere personen zijn doorgaans een publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon; in die gevallen kan handelingsverplichting persoonsinformatie betreffen waarover de persoon zèlf niet beschikt. Voor persoonsinformatie onderhevig aan wettelijke handelingsverplichting geldt doorgaans tegelijk een beperking van zelfbeheer; zie opmerking iv over informatiebeheer door een aangewezen vertegenwoordiger van de registermacht. [viii] In een dictatuur annex politiestaat is die beperking eveneens compleet onderhevig aan beperking van zelfbeschikking respectievelijk -gebruik. [ix] Een vertrouwenspersoon is doelafhankelijk gecertificeerd. Bijvoorbeeld, de persoon kan zijn huisarts aanwijzen voor wat betreft zijn medische persoonsinformatie indien daarvoor wettelijk beperkte zelfbeschikking geldt. iDNA Manifest 3.1 <ul><li>Persoonlijke informatie is persoonlijk eigendom. </li></ul><ul><li>Personen kunnen vrij en volledig beschikken over hun informatie. </li></ul>
 6. 7. 'De inwoner is de opdrachtgever, de werkgever en de klant van de Raad, het College en de ambtelijke organisatie.'
 7. 8. Wiskunde I & II Tekenen en handenarbeid Geschiedenis Maatschappijleer Lichamelijke Oefening Nederlands 5,7 7,3 6,1 5,4 6,6 5,0
 8. 9. Workshop digitale dienstverlening <ul><li>Work : werken; iets doen dat iets oplevert </li></ul><ul><li>Shop : winkel: plaats waar je iets ‘koopt’ </li></ul><ul><li>… maar het alleen ‘meekrijgt’ als je zelf ook afstand van iets anders doet … </li></ul>
 9. 12. Snelheid, flexibiliteit, klantgerichtheid
 10. 14. Beste heer Jansen, Afgelopen maandag ontvingen wij uw mail over de hondenbelasting. De afmelding is inmiddels verwerkt door Eneco, u krijgt daarover van Eneco nog een verrekening. Wat betreft uw overige opmerkingen het volgende. U heeft volkomen gelijk dat de manier waarop u de afmelding moet doen voor verbetering vatbaar is. We zijn daar ook mee bezig. Binnenkort worden de formulieren aangepast en kan via Digid per mail een aan- of afmelding gedaan worden. Naar aanleiding van uw mail gaan we in ieder geval op internet de manier van verzenden van het formulier aanpassen. Dank voor uw kritische opmerkingen. Mocht u in de toekomst nog opmerkingen of tips voor de gemeente Woerden hebben over de dienstverlening dan kunt u direct terecht bij  het mailadres:  [email_address] Vriendelijke groet, Afdeling Bestuur- en managementondersteuning Gemeente Woerden tel 0348-428858
 11. 15. <ul><li>1 NERGENS : uitsluitend gebruik voor een verhuizing binnen de gemeente ! (alle ambtenaren weten immers waarom ...). </li></ul><ul><li>2 Het formulier toont groot wantrouwen jegens DigiD en stelt, ook geheel tegen de uitleg van de waarde van DigiD zoals op Woerden.nl verwoord, dat er ter identificatie gevraagd zal worden naar het nummer van uw reisdocument en uw sofinummer... </li></ul><ul><li>3 In het eerste veld staat achter BSN nummer al iets ingevuld... Niet alleen snapt elke burger natuurlijk dat 'BSN nummer' de nieuwe naam is voor het sofinummer (zie #2), maar er wordt dus toch niet naar gevraagd ... </li></ul><ul><li>4 Aan het einde blijf je als burger met minimaal 1 vraag zitten: waar moet ik het nummer van mijn reisdocument nou invullen (zie #2)? En ja, mogelijk zijn er wel heel domme burgers die ook hun sofinummer nog willen invullen ... </li></ul>
 12. 19. http://www.pauljansen.eu/wwwwoerden/
 13. 20. De gemeenten denken dat de burger alle informatie online kan vinden, maar dat is volgens de onderzoekers niet het geval. De gemeenten beschouwen nieuwe manieren van dienstverlening, zoals internet, als vervanging, maar ze zijn eerder een aanvulling op wat er al is. Afstemmen Den Haag wil dat gemeenten meer uitgaan van de behoeften van de burger. Ze moeten zich afvragen hoe de burger de informatie wil opvragen. Vanaf 2015 moeten de gemeenten zelfs het voorportaal van de landelijke en provinciale overheid vormen. De burger moet dan met al zijn vragen bij de gemeente kunnen aankloppen.
 14. 22. “ Sommigen denken dat ontwerpen gaat over hoe iets er uitziet. Maar het is natuurlijk, als je dieper graaft, in werkelijkheid over hoe iets werkt . Om iets echt goed te ontwerpen moet je ‘het snappen’ . Je moet werkelijk begrijpen waar het allemaal over gaat . Er is passie en toewijding nodig om iets grondig te begrijpen: er op kauwen en niet alleen maar doorslikken. De meeste mensen nemen niet de tijd daarvoor.” Jobs, 1996 – Apple – Sinds 1/1/06 heeft Apple een hogere (beurs)waarde dan Philips
 15. 23. De Wereld van de Rups <ul><li>Deelverzamelingen (Overheid, Nederland) </li></ul><ul><li>Wenselijkheid en Correctheid </li></ul><ul><li>Databases </li></ul><ul><li>Oriëntatie op uniformiteit </li></ul><ul><li>Ordening </li></ul><ul><li>Bouwkunde, planologie </li></ul><ul><li>Gecompliceerd </li></ul><ul><li>Opgeteld: Gegevens </li></ul><ul><li>Ik </li></ul><ul><li>Realiteit </li></ul><ul><li>Data </li></ul><ul><li>Contextoriëntatie </li></ul><ul><li>Relevantie </li></ul><ul><li>Architectuur </li></ul><ul><li>Complex </li></ul><ul><li>Opgeteld: Informatie* </li></ul>, en die van de Vlinder.
 16. 24. Information... is the meaning of the representation of a fact (or of a message) – sender – for the receiver. Information... is the database-content of the associated software for a process (or processes) to its user. (= outside-in) Information... is the meaning of the representation of a fact (or of a message) – sender – for the receiver .
 17. 25. DIGITALE ALOCHTONEN DIGITALE AUTOCHTONEN
 18. 26. Snelheid, flexibiliteit, klantgerichtheid
 19. 27. <ul><li>KIEZEN … </li></ul><ul><li>waar te kiezen …? </li></ul>
 20. 32. <ul><li>KIEZEN … </li></ul><ul><li>waar te kiezen … </li></ul><ul><li>wat te kiezen … </li></ul>Information... is the meaning of the representation of a fact (or of a message) for the receiver.
 21. 33. Context & Semantics-kwis: en het woord is… <ul><li>Het werpen van jongen door grof wild </li></ul><ul><li>Onder een hoek stellen van aanliggende plaatdelen met zwenkbuiggereedschap </li></ul><ul><li>Tabaksplantjes in volle grond planten </li></ul><ul><li>Dorp in de Overbetuwe </li></ul><ul><li>• stellen •aanbrengen •leggen •opstellen •posteren •richten •trekken •uitstaan •verdragen •verwedden •wagen •arrangeren •bereiden •bouwen •deponeren •geld inleggen •iets plaatsen </li></ul>ZETTEN
 22. 34. <ul><li>KIEZEN … </li></ul><ul><li>waar te kiezen … </li></ul><ul><li>wat te kiezen … </li></ul>Information... is the meaning of the representation of a fact (or of a message) for the receiver.
 23. 35. Snelheid, flexibiliteit, klantgerichtheid
 24. 36. De eerste ‘even week’ is week 2 van 5 tot en met 11 januari 2009. De eerste oneven week is van 29 december 2008 tot en met 4 januari 2009. WIJK DAG EVEN ONEVEN Staatsl. dinsd. Restafv. FT/Papier
 25. 40. Wie gaf de antwoorden voor Woerden? Aan zichzelf !!!
 26. 41. Grand Prix Webcommunicatie PUBLIEKSPRIJS VAKPRIJS (Cat. Overheid)
 27. 42. Wiskunde I & II Tekenen en handenarbeid Geschiedenis Maatschappijleer Lichamelijke Oefening Nederlands 5,7 7,3 6,1 5,4 6,6 5,0
 28. 43. De inwoner als kiezer De inwoner als klant De inwoner als onderdaan De inwoner als partner De inwoner als wijkbewoner De inwoner als belastingbetaler 5,7 7,3 6,1 5,4 6,6 5,0
 29. 44. Digitale Dienstverlening: ICT <ul><li>ICT Capabilities: </li></ul><ul><li>- automatiseren  </li></ul><ul><li>- faciliteren  </li></ul><ul><li>- enabling </li></ul><ul><li>ICT ‘as we know it’ wordt commodity </li></ul><ul><li>Integratie (Business Alignment) </li></ul><ul><li>Gecompliceerd  Complex </li></ul>
 30. 45. Iets wat gecompliceerd is kun je opslitsen in delen (een computer bijvoorbeeld). Iets wat complex is kun je feitelijk alleen als geheel beschouwen (ons lichaam bijvoorbeeld). Door het complexe op te delen in overzichtelijke stukjes trek je juist het verband eruit en blijven er letterlijk stoffelijk resten over.
 31. 46. Strategisch perspectief Technologie Infrastructuur Informatiesystemen Informatieverkeer Maatschappij ARCHITECT ICT BOUWER Voorschrijvend Enebling
 32. 47. Out-of-the-box: Eerst de Burger, dan Stadhuis D E B U R G E R D E B U R G E R
 33. 48. <ul><li>pro·duct het; o -en </li></ul><ul><li>hetgeen is voortgebracht door landbouw, industrie, kunst enz.; voortbrengsel </li></ul><ul><li>opbrengst: het bruto binnenlands ~ de waarde vd totale productie in een land </li></ul><ul><li>uitkomst ve vermenigvuldiging </li></ul><ul><li>dienst de; m -en </li></ul><ul><li>het dienen: buiten ~ zijn niet werken, niet beschikbaar zijn </li></ul><ul><li>het dienen als militair: de ~ verlaten </li></ul><ul><li>(werkzaamheden ve) al of niet openbare instelling: inlichtingen; onderhoudsdienst; de ~ uitmaken het voor het zeggen hebben </li></ul><ul><li>godsdienstoefening </li></ul><ul><li>handeling waarmee men iem van nut is: iem een ~ bewijzen </li></ul>
 34. 49. Succes begint met (venster)glashelderheid: Voor elk doel geldt op eenzelfde moment slechts één strategie. Hoe Actieplan dat aangeeft hoe een geformuleerd doel bereikt gaat worden. STRATEGIE Beleid Een organisatieonderdeel kan meerdere doelen nastreven Wat Geeft aan welk meetbaar resultaat op welk moment bereikt moet zijn. DOEL Beleid Er is slechts één visie per organisatieonderdeel (business unit, afdeling, dienst, faculteit e.d.) Waarheen Geeft aan waar men op langere termijn wenst uit te komen; wat het wenkend perspectief is. VISIE Collectieve Ambitie Er is slechts één missie per organisatie; een missie die voor alle organisatieonderdelen geldt Waarom Geeft aan waarom de organisatie moet blijven bestaan; wat haar raison d’être is. MISSIE Collectieve Ambitie Exclusiviteit Omschrijving Basisbegrip Samengesteld begrip
 35. 50. Voor ons is ook een belangrijk uitgangspunt de betrokkenheid van inwoners bij de samenleving. Een intense, persoonlijke en als zodanig ervaren betrokkenheid van de gemeente* bij individuele burgers è n bij de samenleving is een principieel uitgangspunt. *zowel bestuurlijk als ambtelijk
 36. 51. Woerden is een actieve gemeente in een landelijke omgeving. De gemeente Woerden is een plaats voor veel activiteiten. Woerdenaren zijn actief betrokken bij hun woonomgeving. In de vernieuwde binnenstad is de hele week wat te doen. Voor alle Woerdenaren en voor de bezoekers. Woerdenaren staan voor hun gemeenten. Wij willen dat iedereen in staat is om actief mee te doen. Wij verwachten ook dat inwoners een actieve bijdrage leveren aan hun gemeente. Het college ziet een grote verantwoordelijkheid voor de burgers. Naast de uitvoering van de wettelijke taken, wordt van de overheid steeds meer een voorwaardenscheppende en regisserende rol verwacht. Meer en meer taken worden overgelaten aan burgers zelf, aan organisaties en het maatschappelijk middenveld. Wij blijven ons er wel op richten dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat in de gemeente veel activiteiten plaatsvinden. Deze missie klinkt misschien tamelijk abstract, maar is zeker niet vrijblijvend! De missie van de gemeente Woerden (de organisatie) luidt als volgt: Woerden is een actieve gemeente in een landelijke omgeving. De gemeente Woerden is een plaats voor veel activiteiten. Woerdenaren zijn actief betrokken bij hun woonomgeving. In de vernieuwde binnenstad is de hele week wat te doen. Voor alle Woerdenaren en voor de bezoekers. Woerdenaren staan voor hun gemeenten. Wij willen dat iedereen in staat is om actief mee te doen. Wij verwachten ook dat inwoners een actieve bijdrage leveren aan hun gemeente. Het college ziet een grote verantwoordelijkheid voor de burgers. Naast de uitvoering van de wettelijke taken , wordt van de overheid steeds meer een voorwaardenscheppende en regisserende rol verwacht. Meer en meer taken worden overgelaten aan burgers zelf, aan organisaties en het maatschappelijk middenveld. Wij blijven ons er wel op richten dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat in de gemeente veel activiteiten plaatsvinden . Deze missie klinkt misschien tamelijk abstract, maar is zeker niet vrijblijvend! Woerden is een actieve gemeente in een landelijke omgeving. De gemeente Woerden is een plaats voor veel activiteiten. Woerdenaren zijn actief betrokken bij hun woonomgeving. In de vernieuwde binnenstad is de hele week wat te doen. Voor alle Woerdenaren en voor de bezoekers. Woerdenaren staan voor hun gemeenten. Wij willen dat iedereen in staat is om actief mee te doen. Wij verwachten ook dat inwoners een actieve bijdrage leveren aan hun gemeente. Het college ziet een grote verantwoordelijkheid voor de burgers. Naast de uitvoering van de wettelijke taken , wordt van de overheid steeds meer een voorwaardenscheppend e en regisserend e rol verwacht. Meer en meer taken worden overgelaten aan burgers zelf, aan organisaties en het maatschappelijk middenveld. Wij blijven ons er wel op richten dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat in de gemeente veel activiteiten plaatsvinden . Deze missie klinkt misschien tamelijk abstract, maar is zeker niet vrijblijvend!
 37. 52. Begin met (venster)glashelderheid: Voor elk doel geldt op eenzelfde moment slechts één strategie. Hoe Actieplan dat aangeeft hoe een geformuleerd doel bereikt gaat worden. STRATEGIE Beleid Een organisatieonderdeel kan meerdere doelen nastreven Wat Geeft aan welk meetbaar resultaat op welk moment bereikt moet zijn. DOEL Beleid Er is slechts één visie per organisatieonderdeel (business unit, afdeling, dienst, faculteit e.d.) Waarheen Geeft aan waar men op langere termijn wenst uit te komen; wat het wenkend perspectief is. VISIE Collectieve Ambitie Er is slechts één missie per organisatie; een missie die voor alle organisatieonderdelen geldt Waarom Geeft aan waarom de organisatie moet blijven bestaan; wat haar raison d’être is. MISSIE Collectieve Ambitie Exclusiviteit Omschrijving Basisbegrip Samengesteld begrip
 38. 53. 1750 It is not the strongest that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change. Charles Darwin

×