Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vizija
“Lietuva – lelijų sodas”
Konkursas "Padovanok Lietuvai viziją 2009"
Tema: Bendruomenių idėjos – tai visuomenės ...
Anotacija     Mano vizija – tai lelijų sodas, praţydęs ant naujų -
dvasios šaknų...
     ...Lietuvos širdyje, ...
Pratarmė
    …aplink ţalia, nedidukės kalvos supa šviesų eţerą, lyg mėlyno rašalo ištryškusią dėmę.
Kitame bekraštės t...
Aš sapnavau ir pabudau iš sapno,
                              kuriame gyvenau lyg realybėje...
Grįţtu prie Atgimimo miesto. Tai vieta, apie kurią
                       neturėjau galimybės pasva...
2 dalis “Dvasios medis”

                                Naršau internete ir matau: mūsų va...
Mano vizija tai naujas medis – dvasios medis, ne egoistinis medis,
                      kurio šakel...
3 dalis „Lietuva - lelijų sodas“

Mano vizija – tai lelijų sodas, praţydęs ant naujų - dvasios šaknų...

        Li...
„Dvasios ir Mokslo ugdymo centras“

        „Lelijos ţiedo“ viduryje įsikūręs „Dvasios ir Mokslo ugdymo centras“, į...
“Kūrybos Miesteliai”

                                     Dalis abiturientų, kurie ne...
Kaimyniniai ţiedai

                                Dalis abiturientų keliaus iš jų gimtojo...
Šalies filosofija

                    Šalyje jau seniai neegzistuoja finansinė sistema, ji suprasta ka...
Mūsų netolima ateitis

                                             Būsiu ties...
Pabaiga
Taigi, brangūs draugai. Ši netolima
  ateitis jau beldţiasi į mūsų duris.
  Būkime budrūs ir nepraţiopsokime
  ...
Vizija 2009 Lietuva Lelijų sodas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vizija 2009 Lietuva Lelijų sodas

3,875 views

Published on

autorius Paulius Putna
konkurso padovanok Lietuvai Viziją 2009 konkurso potemės "Bendruomėnių idėjos Visuomenės varomoj jėga" darbelis "Lietuva Lelijų sodas"

Published in: Spiritual, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vizija 2009 Lietuva Lelijų sodas

 1. 1. Vizija “Lietuva – lelijų sodas” Konkursas "Padovanok Lietuvai viziją 2009" Tema: Bendruomenių idėjos – tai visuomenės varomoji jėga
 2. 2. Anotacija Mano vizija – tai lelijų sodas, praţydęs ant naujų - dvasios šaknų... ...Lietuvos širdyje, lyjant gaiviam draugystės lietui, išaugo pirmas baltas lelijos ţiedas. Svarbu ne vieta, ne pastatai, svarbu jame gyvenantys, besidţiaugiantys, besidarbuojantys ţmonės. Jie kitokie nei šiandien, paprastesni, gyvybingi draugai su šypsenomis veiduose. Šypsenos atsiranda, nes ten gera būti...
 3. 3. Pratarmė …aplink ţalia, nedidukės kalvos supa šviesų eţerą, lyg mėlyno rašalo ištryškusią dėmę. Kitame bekraštės taigos gale, lyg delno nuokalnėse, begalinės tylos apsuptyje stūkso miestas – Atgimimo miestas... Toks miestas pirmas, jau yra ir kiti, tokių bus pilna visa planeta, kiekvienas bus vis tobulesnis ir graţesnis. Bet svarbiausia - ten gyvenantys ţmonės. Ir aš buvau tenai, mačiau, kalbėjausi su jais, kitaip mąstančiais, dţiaugsmo pilnomis akimis miesto gyventojais. Taip, aš buvau šiame utopiniame mieste ir panašiuose miestuose kaimynystėje. Jūs klausiate manęs, gal sapnavau. Aš jums atsakysiu - ir taip, ir ne.
 4. 4. Aš sapnavau ir pabudau iš sapno, kuriame gyvenau lyg realybėje, ir nukeliavau ten, kur patenka tik prabudę. Pasakoti toliau? Gerai. Susipaţinkime - draugai mane vadina „Pranašu“. Pradėsiu nuo savo baigiamųjų 12 klasės metų. 1999 metais, rengdamasis lietuvių kalbos egzaminui, parašiau straipsnį - „Visuomenės liga – moralės deficitas“. Nebuvau iš tų iškalbingų ţmonių, kurie moka sudominti skambiais ţodţiais. Visada maniau, kad ţmogų paţinsi iš jo darbo vaisių. Kartą, apsirengęs gydytojo chalatą, uţsidėjęs močiutės akinius bei persimetęs per kaklą stetoskopą, suvaidinau gydytoją, kuris kalbėjo apie mus uţklupusią ligą – „moralės deficitą“. Mokytojų buvau laukiamas klasėse. Supratau, kad paliečiau kaţką, kas labai ţavėjo pedagogus, tačiau maţiau domino mano bendraamţius. Likimas lėmė, kad su tuo chalatu įstojau į medicinos universitetą. Mane jaudino mokslo sistema, mačiau beprasmybę kovoje dėl paţymio. Visa tai atrodė keistai nelogiška - kaţkokia nematoma sistemos jėga mus verčia taip elgtis. Ir šiame gyvenimo etape atradau Sibirą su gyva, nepaliesta gamta... Bėgo mokslo metai. Miglotai supratau, kad greitai turėsiu tapti mūsų visuomenės dalimi. Tačiau tada aš nesuvokiau savo netolimos ateities, neţinojau, kad teks aiškinti, kodėl taip brangiai kainuoja mano gaminamas danties protezas, kad teks pergyventi, jog geros dūšios močiutei negalėsiu pagaminti geresnės plokštelės, nes ji neturi pinigų.
 5. 5. Grįţtu prie Atgimimo miesto. Tai vieta, apie kurią neturėjau galimybės pasvajoti. Utopija iškilo prieš mano akis. Sibire „atradau“ ateities bendruomenę, kuri mokosi gyventi uţ piniginės sistemos ribų. Aš Sibire... Vakaras. Vaikštau gamtos apsuptyje. Namai aplinkui miega. Naktyje sutinku šviesą nešantį vyriškį nuoširdţia šypsena. Tai tas ţmogus, kuris su bendraminčiais čia atvyko prieš 16 metų... 1993 metai. Sibiro prieglobstyje kuriama bendruomenė. Jos tikslas - ekologiškai švariame Ţemės plote sukurti alternatyvų ateities visuomenės modelį. Bendruomenės įkūrimo kertinis akmuo - nauji ţmonių tarpusavio santykiai. Nauja karta ugdoma švarioje, kūrybingoje ir neagresyvioje aplinkoje. Visapusiškai vystomi amatai ir menai, laipsniškai atsisakoma piniginio vieneto. Kuriama nauja ţmonių bendruomenė - Vieninga Šeima, kurioje viskas, kas reikalinga gyvenimui, gaminama bendruomenėje. Grįţtu į Lietuvą... Po tokio suvokimo negaliu nustoti apie tai galvojęs. Tikiu, kad mano ateitis yra mano vaikų rankose... Esu Lietuvos pilietis. Matau Lietuvos piliečių skausmą ir dţiaugsmą. Matau, kiek skausmo kyla dėl moralės deficito. Sielos skurdumas, nenormalus egoistinis besaikis troškimas „turėti“ mus, lietuvius, kartu su likusiu pasauliu atvedė į miglotą situaciją. Ar yra viltis? Ar mes pakilsime ir pabandysime sustabdyti ši beprotišką traukinį, kuris, ir kvailiui matosi, greitu metu rėšis į betoninę sieną ir neliks nieko, tik graudţios ašaros, aimanuojantys vaikai ir mūsų prarasta ateitis.
 6. 6. 2 dalis “Dvasios medis” Naršau internete ir matau: mūsų valstybės struktūra sukonstruota iš daugybės dalių, įdomių ir nuobodţių. Reikalingos jos ar nereikalingos, parodys tik laikas, nes tai, kas turi ateitį, išliks, o kas neturi, kaip liga bus imuniteto suvalgyta. Aš matau, kad mes turim prezidentūrą, seimą, vyriausybę, kitas institucijas, teismus. Aš neţinau, ar visa tai reikalinga ţmonėms, tačiau aš stengiuosi mąstyti. Kiekvieną dieną mes susiduriame su eile klausimų, juos vienaip ar kitaip išsprendţiame. Pabaigos būna ir teigiamos, ir neigiamos. Eina metai, o klausimų daugėja, nors mes technologiškai tik tobulėjam, bet galų gale mūsų bėdos išsispręs, nes technika turėtų išgelbėti, ar ne? Bet kaţkas mūsų visuomenėje yra ne taip. Kaţkokia įtampa, kaţkoks nepasitenkinimas. Gal maistas kaltas, gal vanduo, o gal kiti kalti? Mąstau, kad visa turi vieną šaknį, vieną kamieną. Ateina pavasaris, ateina nauja valdţia kaip nauji medţio lapai, ateina ruduo ir tie lapai nukrinta. Ir taip kiekvienais metais iš naujo. Kartais atrodo, kad tie lapai jau kitokie - graţesni ir spalvos ryškesnės, tačiau kai ateina ruduo, jie ir vėl nukrinta. Tada galvoju, gal kalti ne lapai ir ne šakos, gal šaknys kaltos. Ir regiu, kad jau daugelį metų ţmonės augina naujus vaisius, bet vis ant to pačio medţio, ant tų pačių šaknų. Taigi, mano draugai ir bičiuliai, tikrai nenoriu nuliūdinti Jūsų, bet niekas mūsų šeimos ar visuomenės lygmenyje nepasikeis, jeigu mes ir toliau priţiūrėsime šį nesveiką medį. Mes niekados neuţauginsime vaisių, jeigu medţio šaknys jau seniai supuvusios, o kamienas sutrūnijęs ir tik kur ne kur vis dar maitina vystančius lapukus ir šakeles.
 7. 7. Mano vizija tai naujas medis – dvasios medis, ne egoistinis medis, kurio šakeles visi taip puikiai išmokome karpyti. Lietuvai atėjo laikas uţauginti naują Ąţuolą, naują ant naujų pagrindų. Tai reiškia, kad mūsų valstybei teks, jeigu nenorime su visomis amerikomis nuskęsti kokakolos niagarose, susitaikyti su labai skaudţiomis finansinėmis pasekmėmis, ekonomikos nuosmukiu, apatija, pamatyti kokie mes iš tikro esame pasipūtę, pavydūs, godūs ir dar visaip kitaip negraţus ir kada mes visa tai pamatysime, tada mes turėsime atsikelti ir viską pradėti statyti ant naujų, bet jau dvasinių pagrindų. Kelias vienas - dvasinis ţmonių vystymasis ir mūsų visuomenės liga „moralės deficitas“ bus išgydyta. Tada ir mūsų ministerijų veikla turės prasmę ir ateitį. Mes tapsime vieningi ir ekonomiškai autonomiški. Ar gi ne to norime savo vaikams? Taigi, skamba kaip utopija? Tačiau Pietų Krasnojarsko krašto Sajanų kalnų papėdėse tokia alternatyvi visuomenė jau vystosi. Ekologinių, dvasinių–kultūrinių principų pagrindu. Čia susirinkę ţmonės ją jau stato, nes subrendo iki suvokimo, kad dvasinis vystymasis yra pagrindinis kelias į šviesų rytojų. O jis, tas šviesus rytojus, iš tikro gali atrodyti kaip toks, kurį prognozuoja šviesiausi mūsų civilizacijos genijai ar patys drąsiausi fantazuotojai. Tai įmanoma, bet reikės radikaliai pasistengti – pakeisti savo mąstymą. Įdomiausia, kad mums tikrai gali pavykti. Nenoriu pūsti miglos į akis, nes vis tiek, patekėjus saulei, migla išsisklaido. Tai, koks yra ţmonių suvokimas – sveikatos, energetikos, švietimo ir kitose srityse, jis nori nenori yra uţdengtas egoizmo skraiste. Nesvarbu, kokią gyvenimo sferą paimsime, bet jeigu ją įgyvendinsime, turėdami tik nenormalius egoistinius troškimus, mes ţlugę, jeigu dvasinius - mūsų ateitis bus normali. Yra Tiesa, kuri mus veda šviesos keliu...
 8. 8. 3 dalis „Lietuva - lelijų sodas“ Mano vizija – tai lelijų sodas, praţydęs ant naujų - dvasios šaknų... Lietuvos širdyje, lyjant gaiviam draugystės lietui, išaugo pirmas baltas lelijos ţiedas. Svarbu ne vieta, ne pastatai, svarbu jame gyvenantys, besidţiaugiantys, besidarbuojantys ţmonės. Jie kitokie, nei šiandien, paprastesni, gyvybingi draugai su šypsenomis veiduose. Šypsenos atsiranda, nes ten gera būti... Mano draugai, leiskite pabūsiu jūsų gidu ir aprodysiu mūsų naująją valstybę abiturientų akimis. Prisimenu. Baigiau vidurinę mokyklą, širdis plakė dţiaugsmu ir viltimi. Aukštojo mokslo periodas mano akimis yra lemiamas ţingsnis jaunuolio gyvenime. Atiduodamos visos pastangos įsisavinti ţinias, uţmegzti santykius su bendruomene. Tai nuostabaus kelio pradţia. Mūsų kelionė prasideda. Ir prasideda ji „Lelijos ţiede“ “Lelijos ţiedas“ – tai gyvenamoji, kūrybinė ir mokslo erdvė, turinti teritorinį apibrėţtumą maţdaug 10.000 tūkst. šeimų, kurių kiekviena gyvena apie 1 hektaro plote. Tokiu būdu yra apgyvendinta apie 1/10 viso Lietuvos ploto.
 9. 9. „Dvasios ir Mokslo ugdymo centras“ „Lelijos ţiedo“ viduryje įsikūręs „Dvasios ir Mokslo ugdymo centras“, į kurį kiekvienais metais susirenka brandos amţiaus sulaukęs jaunimas. Kiekvienais metais jų būna maţdaug 200-300. Tokių centrų Lietuvoje yra kiekviename Lelijos ţiede. Tai universali mokymosi įstaiga, kurioje pasaulis yra stebimas, tyrinėjamas ir suprantamas iš daugybės aspektų. Tobulesnio metodo paţinimui dar nėra atrasta, nes kiekviena mokymosi grupė kiekvienais metais yra papildoma naujais asmenimis. Nėra klasių skirtumo tarp įstojusių prieš metus ar kelis. Visi studijuoja drauge. Jaunesnius priţiūri vyresni. Vyriausieji pedagogai koordinuoja visų mokymosi kryptį. Taigi, šį būrį pasitinka vyresnieji draugai ir paprašo visų susirinkusių pareikšti norą studijuoti pusšimtyje fakultetų. Keista, bet nėra jokio konkurso, nėra jokios įtampos, nes nėra jokios konkurencijos. Visi jaunuoliai plačiomis šypsenomis ţvelgia į bendraamţius ir visi kartu sprendţia, kas šiais metais stos į šias fakultetuose atsiradusias laisvas vietas. Norinčių yra, kaip visada, daugiau, tačiau kiekvienas ţvelgia savo draugo interesų, viduje jaučia tikrą kito daug stipresni norą studijuoti discipliną. Tokios intuityvios atrankos būdu jaunimas pasiskirsto. Tai pirmas rimtas ir bendras bepradedančių gyvenimą jaunuolių sprendimas.
 10. 10. “Kūrybos Miesteliai” Dalis abiturientų, kurie nestudijuos centre, jau kitą dieną keliauja į greta esančius netolimus miestelius. Miesteliuose verda kūrybinis procesas. Čia įvairių sričių specialistai, meistrai ir amatininkai sukoncentravo savo patirtį, ţinias, išmintį ir technologijas. Susibūrė tam, kad vystytų savo srities subtilybes. Šių jaunuolių laukia puikūs metai. Jie ketina praktikuotis pas šiuos įvairių sričių specialistus. Ši praktika reikalinga tam, kad jaunuoliai, keliaudami nuo vieno specialisto prie kito, bandytų pajausti, kokia sritis juos be galo traukia. Tą jausmą- troškimą jie išugdys ir atsineš kitais metais į fakultetų atranką. “Namai” Dalis abiturientų grįš namo, jie toliau padės savo artimiesiems auginti sodus, oranţerijas, priţiūrės miškus ir gėlynus, upes ir eţerus, maţus vaikus ir senelius. Kadangi namų buitis ir aplinka yra pilnai autonomiška tiek energijos, tiek maisto klausimais - gyvenimas čia niekada nesustoja. Namų erdvėje jie toliau ugdys savo santykį su Ţeme. Jų širdyse yra galingas šauksmas gamtai, jie dar nenori atskleisti visų paslapčių, kurias mokslas paaiškina racionaliomis formulėmis. Jie dar gyvens realybėje kaip fantazijos pasaulyje, be mokslinio paaiškinimo.
 11. 11. Kaimyniniai ţiedai Dalis abiturientų keliaus iš jų gimtojo Lelijos ţiedo į kitus ţiedus. Ten bus laisvų vietų Dvasios ir mokslo centruose, miesteliuose jie ras įdomių meistrų dirbtuvių, kur jie ugdys savo troškimą studijoms, vyks aplankyti senų draugų. Lietuva - tai pusšimtis Lelijos ţiedų, jie visi draugiškai sutaria, nes niekas niekados daugiau neieško slaptos naudos iš artimų tautiečių. Tai naujasis Lietuvos įstatymas. Ţaliagiris - ţiedų ţiedas Kaip minėjau, dalis jaunuolių patraukia į kitus ţiedus, tačiau dalis jų keliauja į ţiedų ţiedą. Tai šalies sostinė „Ţaliagiris“. Čia savanoriškai susirinkęs šalies intelektas, dvasios stipruoliai ir inovatoriai. Jie neturi pastovių postų ir daţnai išvyksta arba vėl atvyksta. Jaunuoliai į šį miestą keliauja dėl kelių prieţasčių. Pirma, tai transportavimosi galimybė į kitas šalis – teleportacijos laivais jie persikelia į kitų tautų miestus. Nereikia paso, nereikia vizos. Uţtenka nusišypsoti ir tu priimtas į laivo denį. Antra atvykimo į sostinę prieţastis yra stebėti čia dirbančius ţmones, kurie besąlygiškai save dalina, norėdami uţtikrinti sklandų valstybės progresą.
 12. 12. Šalies filosofija Šalyje jau seniai neegzistuoja finansinė sistema, ji suprasta kaip netobulas atsiskaitymo modelis, kuriuo lengva manipuliuoti ir kiršinti tautas, asmenis. Per ganėtinai trumpą laiką ţmonės išugdė pagrindinę savybę - besąlygiškai padėti ţmonėms tada, kada jiems tos pagalbos iš tikro reikia. Vystymasis vyko dėka vieningųjų šeimų, kurios išugdė savo geru pavyzdţiu naujas, neagresyvias vaikų kartas. Todėl buvo pasirinktas paprastesnis – „Reikmės“ modelis. Gaminama tik tai, kas iš tikrųjų yra reikalinga ir naudinga ţmonėms. Didţiausias dėmesys skiriamas individualiems rankų darbams. Net esant tobuloms ţaliosioms technologijoms, kurios galėtų įgyvendinti bet kokius minties sumanymus automatizuotuose fabrikuose, didţioji dalis ţmonių naudojasi tobulais rankiniais instrumentais. Paslaptis tame, kad ţmonija atrado Meilės energiją ir jos panaudojimo principus pritaikė savo meistrystėse. Nuo šiol daiktai yra kuriami meistrų minčių, rankų ir širdţių, skleidţiančių Meilės energiją pagalba. Tokiu būdu kiekvienas asmeniškai sukurtas daiktas turi galią gydyti, o daikto antros eilės paskirtis yra estetinis groţis, buitinis pritaikymas ir panašiai. Be to, išugdţius besąlyginę meilę artimui ţmonių visuomenėje, atsivėrė dar viena stulbinanti ypatybė. Netekus egoistinių norų, ţmonių biolaukai susiliejo ir suformavo bendrą sąmonę, panašiai kaip dabartinis internetas. Pasirodo, noras nuslėpti nuo artimųjų savo vidinį pasaulį uţrakino mūsų sudėtingose biologinėse sistemose Dievo sudėtas dovanas bendrauti vienas su kitu bevieliu ryšiu. Tokiu būdu visuomenėje atkrito pirmumo būtinybė steigti dirbtines informacines technologijas, nors jos atrado savo nepakeičiamą vietą. Paskutinis aspektas, kurį norėčiau pabrėţti yra sprendimų priėmimo mechanizmas, kada iškilę nesutarimai, opūs klausimai ar rimtos problemos išsprendţiami tik vienu būdu, kada pabaiga būna tik teigiama. Šio sprendimų mechanizmo esmė tame, kad konkretų klausimą gali išspręsti tik srities specialistas, kuris visų 100% bendru sutarimu išrenkamas kaip geriausiai galintis atlikti šitą uţdavinį. Kada klausimas yra išsprendţiamas šitas specialistas grįţta į savo normalų gyvenimą ir tik esant poreikiui ţmonės vėl jį išrinks, jeigu neatsiras kitas, kuris klausimą mokės išspręsti geriau. Niekas nėra išrenkamas į nuolatinį postą. Šioje Lietuvoje postų apginti nereikia, nes nėra individualių interesų – tik vienas visų Mūsų interesas būti Harmonijoje su supančia aplinka begalinės plėtros kelyje.
 13. 13. Mūsų netolima ateitis Būsiu tiesus ir atviras. Mūsų Lietuva nesuţydėjo kaip lelijų sodas vienu ypu, tačiau viskas prasidėjo visai netikėtai netolimoje ateityje, kada po uţsitęsusios finansinės krizės pradėjome jausti fiktyvų finansinį lengvumą. Mūsų vyriausybė ir Seimas kartu su Prezidente ir kitais inovatoriais, dvasios ţmonėmis, intelektualais vis dėlto rado bendrą kalbą. Taip atsitiko, nes asmeninių interesų spaudimas iš šono staiga neteko savo galios. Kaip tai nutiko, niekas gerai neţino, bet tai įvyko. Tai buvo Įvykis atnešęs svarių vaisių... Tą savaitę visa šalis laukė. Kylant sekmadienio saulei nacionalinės televizijos tiesioginėje laidoje aš pamačiau laimingus, plačiomis šypsenomis iš rūmų salės, kurioje vyko Paskutinis Didysis Susirinkimas, išeinančius ţmones, kurie jau buvo be kaklaraiščių, atsipalaidavę, ramiai šnekučiavosi. Tą akimirką net sėdintys vieni namie juto gimstantį entuziazmą kurti. Tai buvo mūsų Naujos Valstybės Aušra...
 14. 14. Pabaiga Taigi, brangūs draugai. Ši netolima ateitis jau beldţiasi į mūsų duris. Būkime budrūs ir nepraţiopsokime savo šanso sudalyvauti naujos valstybes kūrime. Visiems naujai įstojusiems abiturientams linkiu kooperatyvumo gyvenime, o ne konkurencijos. Sėkmės visiems. Paulius Putna +37060648274 paulius.putna@gmail.com www.sibiras.lt Fotografijos: Nuotraukos darytos Sibire, bendruomenės ţmonių. Balta lelija rasta google:http://www.teachenglishinasia.net/asiablog/asia n-water-lilies-and-lotus-flowers

×