SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
Download to read offline
Kokemuksia ja pohdintaa
 plagiaatintunnistamis-
 järjestelmän pilotista

     Pauliina Kupila & Erika Löfström
           25.10.2011


 Kupila & Löfström         www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  1
Agenda

• pilotin tausta ja järjestelmien toiminta
• yleiset trendit plagiarismitutkimuksessa
• tutkimustuloksia HY:n pilotista
• yhteiset linjaukset järjestelmän käyttöön
• yhteenveto


• aktivoivia keskusteluja teemojen väleissä
Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  2
Pilotin tausta

• kyselyjä tiedekunnilta ja opettajilta
• haluttiin testata kahden eri järjestelmän käytettävyyttä
 ja soveltuvuutta yliopistoon sekä toimintaan liittyviä
 prosesseja
  • ei suorahankintaa, mutta jos hankinta, niin keskitettynä
  • pilotin aikana muodostuu käsitys hankinnan
   tarpeellisuudesta
        • Jos hankintaan päädytään, seuraa kilpailutus
• Oma seurantaryhmä (OK, TiKe, Kirjasto, tdk,
 pedalehtorit, HYY)
 http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/


Kupila & Löfström               www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  3
1. vaiheen järjestelmät ja opettajat


URKUND ja Turnitin
• molempia järjestelmiä käytetään suomalaisissa
 korkeakouluissa
  • URKUNDia käytetään 22 suomalaisessa
   yliopistossa/korkeakoulussa esim. Oulun yliopisto, Åbo
   Akademi
   • Turnitin: Helsingin kauppakorkeakoulu (Aalto), Hanken,
    Turun kauppakorkeakoulu, Oamk, Ramk
• johtavien järjestelmien joukossa maailmassa
• HY:n pilottiopettajia 32, jotka jaettiin Urkund ja Turnitin
 opettajiin (opiskelijoita 244)

Kupila & Löfström           www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  4
Miten järjestelmä toimii?

• opettaja luo tehtävän, johon opiskelija palauttaa
 oman tekstinsä
• järjestelmä vertailee tekstin alkuperäisyyttä olemassa
 oleviin lähteisiin
  • avoin Internet
  • julkaisutietokannat
  • järjestelmään tallennetut dokumentit
Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  5
Kupila & Löfström  25.10.2011  6
Kupila & Löfström  25.10.2011  7
Kupila & Löfström  25.10.2011  8
Pilotin 2. vaihe (1)

• palautekeskustelu ja kyselyn tulokset puolsivat pilotin jatkoa
 opettajien ja opiskelijoiden kanssa syksyllä 2011 (periodi I)
• pääpainona Moodle-integrointi (lisäksi tietoturva-asioiden
 selvittäminen)
• opettaja- ja opiskelijakyselyiden perusteella valittiin Turnitin
 2. vaiheeseen
• 14 opettajaa mukana
  • 3 uutta opettajaa (ei mukana 1. vaiheessa)
  • 3 MATLU, 2 KÄYTT, 2 HUM, 1 OIK ja 2 ERILL
   • 2 graduseminaaria, orientoivia ja johdanto-opetusta (esim. kemian
    ja tietojenkäsittelyn orientoivat) , gradun tarkistuksia
  • opiskelijoita ko. kursseilla n. 550Kupila & Löfström              www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  9
Pilotin 2. vaihe (2)

• Jos 2. vaihe vahvistaa käsitystä, että järjestelmän
 hankinta HY:lle on aiheellista
    • nimetään hankintaa valmisteleva työryhmä
    • kilpailutus loppuvuodesta
    • järjestelmän käyttöönotto aikaisintaan 2012-2013
     lukuvuoden alusta
Kupila & Löfström           www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  10
Porinatuokio

Onko tiedekunnassani/laitoksessani havaittu
plagiointia? Miten siihen on reagoitu?


Keskustele vierustoverin kanssa + lyhyet kommentit
Ajankäyttö: 5-10min
Kupila & Löfström       www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  11
Taustaa: tieteenteon
ilmapiirimuutokset
• Yliopistokoulutuksen “massoittuminen”, kova kilpailu resursseista,
 tehokkuusajattelu, internetin helppous, uudet tulokkaat
 tieteenteon saralla (mm. Varantola 2010) muuttavat
 tieteentekemisen kenttää
• Ristiriitaa ulkoisten paineiden ja eettisen toimintatavan välillä
• Yliopistomaailmaa on kehotettu asennoitumaan tieteenteon
 vilppeihin ennakoivasti ja ehkäisevästi, ei reaktiivisesti (mm.
 Steneck 1994)
• 10 vuoden aikana muutos ei-toivotun käyttäytymisen
 rankaisemisesta toivotun toiminnan edistämiseen (Ferguson & al.
 2007)
  • Merkittävä muutos yliopisto-opetuksen ja pedagogiikan kannalta:
   tieteentekijäksi kehitytään, hyvät toimintatavat opitaan.


Kupila & Löfström              www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  12
Plagiointi - kasvava ongelma
yliopistomaailmassa?

• Plagiointi koetaan kasvavaksi ongelmaksi
• Internet ja tiedon helppo saatavuus houkuttavat helppoihin
 ratkaisuihin
• Oman ja muiden tuotosten rajat sekä hyvä tieteellinen
 käytäntö hämärtyvät
• Plagiaatintunnistamisjärjestelmille on tällaisessa
 tilanteessa tilausta
• Ilmiön tutkiminen haasteellista - menetelmällinen
 paradoksi: Vastaajan pitäisi kertoa rehellisesti omasta
 epärehellisyydestään

Lähteet: ks. mm. Walker 2010

Kupila & Löfström         www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  13
Opiskelijoiden käsityksiä
plagioinnista 1(2)

• Opiskelijoilla yleisesti ottaen käsitys siitä, mitä
 plagiointi on, mutta eivät kykene hienosyisempään
 erittelyyn plagioinnin ja vilpittömän tieteellisen
 kirjoittamisen välillä
• Plagiointiin liittyy pelkoa, ahdistusta, tarvetta
 ”todistella” teksti omaksi ja huolta oikeudellisista
 seuraamuksista
• Plagioinnin välttäminen on tärkeää, mutta aiheuttaa
 stressiä

Lähteet: Breen & Maassen 2005; Abasi & Graves 2008;
Yildirim & Ilin 2009; Eret & Gokmenoglu 2010; Gullifer & Tyson
2010
Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  14
Opiskelijoiden käsityksiä
plagioinnista 2(2)
• Opiskelijat pelkäävät syyllistyvänsä plagiointiin
 vahingossa
• Lähdeviittaus lähinnä tekninen seikka, jonka
 hallitseminen kuitenkin auttaa välttämään vahingossa
 plagioimista
• Plagiointiin liitetyt mielikuvat rangaistuksista ja
 sanktioista pelottivat opiskelijoita


Lähteet: Breen & Maassen 2005; Abasi & Graves 2008;
Löfström 2011


Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  15
Tieteellinen kirjoittaminen ja
plagiointi
• Kysyttäessä lähteiden käytöstä, opiskelijat tyypillisesti
 liittävät siihen plagioinnin lähteidenkäytön ongelmana
• Opiskelijat hahmottavat monet tieteellisen
 kirjoittamisen konventiot normatiivisten käskyjen ja
 kieltojen kautta, harva pohtii näiden taustalla olevia
 periaatteita
• Opiskelijat ilmaisevat turhautumista vaikean
 oppimisprosessin edessä


(Löfström, 2011)


Kupila & Löfström         www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  16
Oppiminen

• Plagiointiin liittyvä pelko ja sen välttelystä aiheutuva
 stressi vie huomiota pois lähteidenkäytön
 merkityksestä (tieteellisen tiedon kumulatiivinen
 luonne, tekijän kunnioittaminen) (Abasi & Graves
 2008)


• Rangaistusten ja sanktioiden liittäminen plagiointiin
 saattaa estää tärkeitä oppimisprosesseja (Angélil-
 Carter, 2000)
  • Ei varaa oppimiseen erehdyksen kauttaKupila & Löfström           www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  17
Oppimisympäristö

• Huomion siirtäminen sosio-kultuurisiin tekijöihin ja
 oppimisympäristöön on ongelman ratkaisemisen
 näkökulmasta hedelmällisempää kuin huomion kiinnittäminen
 yksittäisen opiskelijan ominaisuuksiin (Gullifer & Tyson, 2010)

• Kulttuuri ja normit, arvot ja asenteet vaikuttavat yksilön
 akateemisen rehellisyyskäsityksen muotoutumiseen
 (Schwartz 1992)

• Opetus- ja tutkimushenkilöstön asenteet ja käyttäytyminen
 viestittävät tehokkaasti yhteisön eettisestä ilmapiiristä ja
 todellisista eettisistä standardeista (Kitchener, 1992)
  • Kokemukset siitä, että ohjaaja omii opiskelijan tekemän työn
   (Löfström, 2011; Goodyear, Crego & Johnston, 1992)Kupila & Löfström             www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  18
Käsitykset plagioinnista ja
    kokemukset
 plagiaatintunnistamis-
 järjestelmän käytöstä
           Kvantitatiiviset tulokset
 Kupila & Löfström             www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  19
Tutkimuksen toteutus


• Verkkokysely lähetettiin PTJ:n pilotissa mukana olleille
 opettajille ja opiskelijoille keväällä 2011
• Kysely oli strukturoitu sisältäen myös avoimia kysymyksiä
• Kyselyyn vastasi 72 % prosenttia opettajista (n=23) ja 24 %
 prosenttia opiskelijoista (n=59)
• Analyysit
 • T-Testi, varianssianalyysi
 • aineistolähtöinen sisällönanalyysi
    Kupila & Löfström         www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  20
Vastaajien taustatiedot

Tiedekunta        n Opiskelijat      n Opettajat
Eläinlääketiet.     24 (43%)         2 (9%)
Käyttäytymistiet.    11 (20%)         5 (23%)
Mat-Lu          6 (11%)         7 (32%)
Oikeustiet.       13 (23%)         2 (9%)
Valtiotiet.       2 (4%)          -
Bio- ja ympäristötiet.  -            1 (5%)
Humanistinen       -            1 (5%)
Erillislaitos      -            4 (18%)


  Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  21
Plagioinnin muodot ja vakavuus
- opiskelijat
• Toisen opiskelijan koko työn tai sen osien esittäminen
 omanaan
    •    (erittäin) vakavaa: 56
• Toisen opiskelijan työn esittäminen omanaan, siten että
 alkuperäinen tekijä on antanut tähän luvan
      •  (erittäin) vakavaa: 48, ei plagiointia/vakavaa: 8
• Tekstin kopiointi kirjallisesta lähteestä ja sen esittäminen
 sellaisenaan omana työnä ilman viittausta alkuperäiseen
 lähteeseen
      •    (erittäin) vakavaa: 53, ei vakavaa: 2
• Tekstin sanantarkka toistaminen lähdemerkinnän kanssa,
 mutta ilman lainausmerkkejä
      •    (erittäin) vakavaa: 13, ei plagiointia/vakavaa: 42


Kupila & Löfström                www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  22
Plagioinnin syyt: Kuinka merkittävästi
     arvioit seuraavien seikkojen vaikuttavan
     opiskelijoiden plagiointiin?
     Opettajat–opiskelijat -vertailu
• Tietämättömyys, miten käyttää lähteitä ja viitata niihin asiallisella tavalla -
• Opiskelijat periaatteessa tietävät miten tieteellistä tekstiä tulisi tuottaa, mutta omat
 taidot eivät kuitenkaan riitä, esim. asioiden ilmaisemiseen omin sanoin t=-2.258,
 df=76, p.=<.05
• Opiskelijoiden mielestä plagiointi ei ole vakava asia t=-3.412, df=41.39, p.<.01
• Opiskelijat plagioivat koska muutkin tekevät niin -
• Opiskelijat plagioivat koska kiinni jäämisen riski on pieni suhteessa hyötyyn -
• Plagioinnista seuraavat rangaistukset tai sanktiot ovat vähäiset t=-3.719, df=76,
 p.=.000
• Piittaamattomuus -
• Opiskelijoilla on liikaa opiskeluun liittyviä kirjoitustehtäviä eivätkä ehdi tehdä kaikkia
 kunnolla -
• Opiskelijoilla on paljon muita asioita elämässään, esim. perhe, työ, eivätkä siksi ehdi
 paneutua kaikkiin opiskelutehtäviin kunnolla -
     Kupila & Löfström                www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  23
Suurimmat syyt plagiointiin

Plagioinnin syy              Opiskelijat (ka)        Opettajat (ka)
Tietämättömyys, miten käyttää       3.64              3.91
lähteitä ja viitata niihin asiallisella
tavalla
Opiskelijat periaatteessa tietävät 3.68                 4.09
miten tieteellistä tekstiä tulisi
tuottaa, omat taidot eivät riitä
asioiden ilmaisemiseen omin sanoin
Piittaamattomuus             3.25              3.59
Opiskelijoilla on paljon muita asioita  3.04              3.05
elämässään, esim. perhe, työ,
eivätkä siksi ehdi paneutua kaikkiin
opiskelutehtäviin kunnolla
                          3=vaikuttaa jossain määrin
                          4= vaikuttaa melko paljon
     Kupila & Löfström             www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  24
Opiskelijan näkökulma PTJ:ään

                                           Samaa   Eri
                                           mieltä   mieltä
PTJ:n käyttö on oikeudenmukaista                           52     2

PTJ on luotettava                                  17     15
PTJ luo pelon ilmapiiriä opiskelijoiden keskuudessa                 18     36

PTJ lisää tietoisuutta plagiointiin liittyvistä ongelmista              44     5

PTJ lisää opiskelijoiden tietoisuutta lähteiden                   36     16
käytöstä/viittauskäytännöistä
Kiinnitän itse enemmän huomiota lähteiden käyttöön/viitauksiin            33     18

Plagiointiin syyllistyneen opiskelijan kuuluu jäädä kiinni vilpistään        50     1

Opiskelijoiden tekemisiä ”kytätään” liikaa                      10     41
         Kupila & Löfström             www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  25
Opettajan näkökulma PTJ:ään
                                           Samaa   Eri
                                           mieltä   mieltä
PTJ:n käyttö on oikeudenmukaista                           21     1

PTJ on luotettava                                  17     4
PTJ luo pelon ilmapiiriä opiskelijoiden keskuudessa                 3     17

PTJ lisää tietoisuutta plagiointiin liittyvistä ongelmista              22

PTJ lisää opiskelijoiden tietoisuutta lähteiden                   19     1
käytöstä/viittauskäytännöistä
PTJ auttaa toteamaan opiskelijan syyllistymisen plagiointiin             22

PTJn käyttö edellyttää yhtenäisiä ohjeistuksia, mm. siitä mitkä           12     9
opintosuoritukset tarkistetaan ja missä vaiheessa opintoja
Opettajan vastuulla on varmistaa, että opiskelijoiden oppiminen on 19              2
laadukasta: PTJ auttaa opettajaa laadunvarmistuksessa
PTJ auttaa opettajaa Löfström
        Kupila &
             kehittämään omaa opetustaan                 14
                               www.helsinki.fi/yliopisto
                                                7
                                             25.10.2011  26
Käsityksiä
  plagiaatintunnistamisesta
• PTJ:n käyttö on oikeudenmukaista –
• PTJ on luotettava t=-5.119, df=62.38, p.=.000
• PTJ luo pelon ilmapiiriä opiskelijoiden keskuudessa
 t=2.478, df=76, p.<.05
• PTJ lisää tietoisuutta plagiointiin liittyvistä ongelmista t=-4.722,
 df=75.78, p.=.000
• PTJ:n käyttö lisää opiskelijoiden tietoisuutta lähteiden käytöstä ja
 viittauskäytännöistä t=-4.21, df=67.62, p.=.000
• PTJ:n avulla voi oppia tieteellistä kirjoittamista –
  Kupila & Löfström             www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  27
Käytetty järjestelmä ja
    kouluarvosana? (opiskelija n=58,
    opettaja n=21)
Kouluarvosana 4-10     Kouluarvosana 4-10
(n=58)           (n=21)
Urkund (28) 7.71      Urkund (9) 8.22
Turnitin (13) 7.46     Turnitin (8) 8.00
En tiedä (17) 7.69     Both (4) 8.67


    Kupila & Löfström     www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  28
Pitäisikö järjestelmä hankkia HY:oon?
   (Opiskelijat n=58, opettajat =21)
                 EI

EI
     KYLLÄ

             KYLLÄ
   Kupila & Löfström        www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  29
Laadullisen analyysin
   tulokset Kupila & Löfström  www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  30
Oppiminen
plagiaatintunnistuksessa
Avoimet kysymykset:
• Miten plagiaatintunnistamisjärjestelmän käyttö
 yliopisto-opetuksessa auttaisi opiskelussa?
 (opiskelijat)
  Kolme teemaa:
  1) Oppiminen, 2) Ohjaus, 3) Oikeudenmukaisuus


• Käytettiinkö/Käytitkö järjestelmää ohjauksen
 apuvälineenä? Miten? (opettajat ja opiskelijat)Kupila & Löfström         www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  31
Miten PTJ:n käyttö yliopisto-
   opetuksessa auttaisi opiskelussa?
Oppiminen
Järjestelmä edistää oppimista (n=14)
 • lähdeviittauskäytäntöjen opetteleminen
 • lähteiden käyttötapojen uudelleenarviointiin
 • oman kirjallisen ilmaisun kehittäminen


”Motivoi/ painostaa (hlöstä riippuen) itse käsittelemään mielessään
asioita kun toisten tekstien kopioinnista jää helposti kiinni. Asioiden
pohdinta on varmasti parempi tapa oppia asioita kuin vastaavien
teemojen tekstien läpiluku ja kopiointi”. (OPISK35)
”Opiskelijat joutuisivat huomattavasti enemmän miettimään kuinka asian
ilmaisee tekstissä, ettei tule vahingossakaan plagioitua”. (OPISK13).

   Kupila & Löfström             www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  32
Miten PTJ:n käyttö yliopisto-
 opetuksessa auttaisi opiskelussa?

Oppiminen

Ei edistä/tuskin edistää oppimista (n=7)
”No ei se ainakaan opiskelijaa auta. Kyllä minä tiedän
kirjoittaneeni tekstini itse, ei sitä tarvitse kysyä miltään
järjestelmältä”. (OPISK5)
 Kupila & Löfström            www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  33
Miten PTJ:n käyttö yliopisto-
 opetuksessa auttaisi opiskelussa?
Ohjaus
Ohjaukseen liitettiin seuraavat näkökulmat
 • Raportti tulisi käydä ohjaajan kanssa läpi
 • Järjestelmä ohjaa
 • Järjestelmän tuottama raportti tukee opiskelijan
  itseohjautuvuutta
Opiskelijat (n=8) nostivat esille sen, että opiskelijan tulisi itse
saada järjestelmän tuottama raportti, jolloin voisi omatoimisesti
muokata tekstiään raportin avulla.
”Tapaukset tulisi käydä läpi ohjaajan kanssa yksityiskohtaisesti”.
(OPISK36).
”Mikäli palaute on rakentavaa, esim. mikäli järjestelmä todella
antaa rakentavaa palautetta, esim. rakenteesta ja
omaperäisyydestä.” (OPISK6).
 Kupila & Löfström            www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  34
Miten PTJ:n käyttö yliopisto-
opetuksessa auttaisi opiskelussa?

Oikeudenmukaisuus
• Epäkohtana se, että vilppiin syyllistynyt opiskelija, joka ei jää
 kiinni vilpistään, voi edetä opinnoissaan yhtä hyvin kuin
 opintonsa rehellisesti suorittava opiskelija (n=16)
• Järjestelmän ei koettu suoraan tukevan oppimista, mutta sen
 puuttumisen nähtiin tukevan vilppiin syyllistyviä opiskelijoita
”Ne, jotka eivät plagioi tuntevat olonsa usein turhautuneiksi, kun
muut opiskelijat saavuttavat plagioimalla huomattavasti
pienemmällä vaivalla yhtä hyviä ulkoisia tuloksia. Uusi järjestelmä
palkitsee heitä, jotka hoitavat työnsä asiaan kuuluvalla tavalla”.
(OPISK2)
”Jos se olisi laajassa käytössä, voisi varmemmin luottaa siihen,
etteivät kanssaopiskelijat plagioi muiden tekstiä.” (OPISK16)

Kupila & Löfström             www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  35
Käytettiinkö/Käytitkö järjestelmää
ohjauksen apuvälineenä? Miten?

Opiskelijat (n=15)


• Opiskelijat eivät yleisesti ottaen tunnistaneet, että
 järjestelmää olisi käytetty ohjaavassa merkityksessä
• Yksi opiskelija kertoi järjestelmän vaikuttaneen oppimiselle
 asetettuihin tavoitteisiin
• Neljä opiskelijaa kertoi opettajan antaneen palautetta
 yhtäläisyysraporteista, mutta kahdessa tapauksessa
 opiskelijat kertoivat saaneensa tietoon ainoastaan
 yhtäläisyysprosentin Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  36
”Ohjaajan kanssa käytiin järjestelmän antama palaute
läpi ja ryhmän yhteinen tavoite oli, että lopulliset työt
olisivat ”puhtaita”. (OPISK01)

”Sain opettajalta viestin, jossa kerrottiin
plagiaattiprosentti ja että se oli riittävän alhainen.”
(OPISK08)

”Tulokset sai viikon päästä, jonka jälkeen pystyi
tekemään vielä muutoksia. Tarkkoja kohtia en
kuitenkaan saanut tietooni, vain prosenttimäärän, mikä
sinänsä oli vähän ikävää.” (OPISK10)


Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  37
Käytettiinkö/Käytitkö järjestelmää
ohjauksen apuvälineenä? Miten?


 Opettajat (n=17)


 • Oli käyttänyt plagiaatintunnistamisjärjestelmää tai sen
  tuottamia raportteja ohjauksen tukena (n=7)
 • Ohjauksen muotoja
   • palautteen antaminen lähteiden käytöstä
   • ohjeita tai ehdotuksia tekstien muokkaamiseen
   • kommentointityökalun käyttö ja palautekeskustelut
 • Ei ollut käyttänyt ohjauksessa (n=10), ainoastaan
  tarkistusmielessä

Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  38
”Opiskelija sai palautetta omasta pro gradu –
  tutkielmansa käsikirjoituksesta, oliko siinä liian
  lähellä alkuperäistä olevaa tekstiä ja ohjeita
  korjaamiseen”. (OPETT01)

  ”Keskustelin raportin tuloksista opiskelijan
  kanssa.” (OPETT15)

  ”Tunnistin yhden opiskelijan, joka ei riittävästi
  prosessoinut lähteiden tekstiä omakseen.
  Annoin kirjoitusohjeita.” (OPETT06)

Kupila & Löfström         www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  39
Mitkä opintosuoritukset pitäisi
tarkistaa AINA?
               Opiskelijat         Opettajat

 Kandityöt          53 %             82%

 Gradut           73%             86%

 Väitöskirjat        87%             77%

 Laajat esseet        7%              59%

 Suppeat esseet       4%              32%

 Muut työt, esim. oppimis-  -              18%
 päiväkirjat, työraportit

Kupila & Löfström          www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  40
Mitkä opintosuoritukset pitäisi tarkistaa
VAIN JOS HERÄNNYT EPÄILYS /
PISTOKOKEIN?

               Opiskelijat        Opettajat

 Laajat esseet        46% / 35%         14% / 27%

 Suppeat esseet       55% / 9%          32% / 27%

 Muut työt, esim. oppimis-  50% / 12%         18% / 18%
 päiväkirjat, työraportit
Kupila & Löfström         www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  41
Opettajan työtaakka:
ajankäyttöarviot
   • PTJ:n käyttö säästää aikaa
     • samaa mieltä 17 / eri mieltä 4


  • Haitari -20 -> + 10 tuntia
        • Ei osaa sanoa  n=2
        • -4 – 0     n=10
        • +0.5 – 3    n=5


  • Keskimäärin – 1.3 tuntia vähemmän käytettyä aikaa
   opiskelijan työtä kohden


Kupila & Löfström              www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  42
Pedagogiset implikaatiot

• PTJ:n toiveita, mm. palautteenanto tekstin rakenteesta, jota
 tuskin mahdollista toteuttaa ilman opettajan ohjausta
• Pelkkien yhtäläisyysprosenttien ilmoittaminen ilman tulkintaa
 tai keskustelua opiskelijan kanssa saattaa herättää
 hämmennystä
• Jotkut opettajat mieltävät järjestelmän käytön laajempien ja
 selkeästi tieteellisten töiden, esim. opinnäytetöiden,
 kirjoitusprosessien tukemisen välineenä
• Mikäli järjestelmässä tarkistetaan vain valmiit työt, jää
 järjestelmän hyödyntäminen formatiivisena palautteena
 toteutumatta
• Tarkistettavat tehtävät saattoivat olla pienimuotoisia, eikä
 niiden ensisijainen tavoite ollut tieteellisten kirjoitusprosessien
 kehittäminen
 Kupila & Löfström            www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  43
Porinatuokio

Millaisia asioita heräsi mieleen esitetyistä tuloksista?


Keskustele vierustoverin kanssa + lyhyet kommentit
Ajankäyttö: 5-10min
Kupila & Löfström         www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  44
Yhteiset linjaukset
järjestelmän käyttöön

 Yliopiston ohje menettelystä vilppi- ja
     plagiointitapauksissa
Kupila & Löfström       www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  45
Tulevan ohjeen perusta

Uusi tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö: menettely
plagiointi- ja muissa vilppitapauksissa (51 §)
Johtosäännössä mainittu yliopistolain mukainen
kurinpitomenettely
Yleisesti vilppitapauksen käsittelyä sääntelee
yleislakina hallintolaki niiltä osin kuin yliopistolaissa ei
ole erityissäännöksiä

Ohje hyväksymistä vailla, käsitelty ONEssa,
JoDessa/JoDeLassa
     Rehtori päättää ohjeesta loka-marraskuussa 2011

Kupila & Löfström           www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  47
Menettelyn kulku tulevan ohjeen
 mukaan
• Vilppiä epäilevä ilmoittaa epäilystä laitoksen johtajalle/
 oppiaineesta vastaavalle opettajalle (laitokseton tdk)
• Opiskelijalle ilmoitetaan epäilystä ja varataan tilaisuus
 selityksen antamiseen (ns. kuuleminen, syytä hoitaa kirjallisesti,
 lisäksi suullinen kuuleminen)
• Kun opiskelija on tunnustanut vilpin tai vilppi muuten näytetty
 toteen, opintosuoritus hylätään
• Kuulemistilaisuuden pöytäkirja tiedoksi/jatkotoimenpiteitä varten
 dekaanille
• Dekaani ilmoittaa harkintansa mukaan rehtorille
• Rehtori aloittaa harkintansa mukaan YOL:n mukaisen
 kurinpitomenettelyn (varoitus, erityisen vakavissa tai
 varoituksesta huolimatta toistuvissa tapauksissa asia menee
 hallitukselle)
• Kupila & Löfström voi erottaa opiskelijan määräajaksi (max 1v)
  Hallitus                    www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  48
Vilppimenettely ja opiskelijan
oikeusturva
Kaikkien osapuolten kuuleminen keskeistä
Jokainen käsittelyn vaihe on syytä dokumentoida
Yhtenäinen ohjeistus > yhtenäinen käsittely
Kyse myös kaikkien opiskelijoiden oikeusturvasta:
  Rehellinen kilpailu, kukaan ei pääse valmistumaan
  nopeammin tai paremmin arvosanoin vilpin takia
  Opiskelijoiden tekijänoikeuksien suojaaminen
  Yliopiston ja siellä suoritettujen tutkintojen hyvä maine (on
  yliopistolle kohtalokasta, jos leviää käsitys, että vilppiin
  suhtaudutaan leväperäisesti)


Kupila & Löfström           www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  49
Porinatuokio

• Millaisia asioita heräsi mieleen?
• Pitäisikö yliopiston ohjeistaa, minkä tasoiset työt olisi
 syytä tarkistaa plagiaatintunnistamisjärjestelmällä?
• Suositus vai sitova ohje?


Keskustele vierustoverin kanssa + lyhyet kommentit
Ajankäyttö: 5-10min
Kupila & Löfström         www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  50
Kiitokset & session yhteenveto

• II pilotin tutkimustuloksia odotettavissa alkuvuodesta 2012
• järjestelmän kilpailutus tammi-helmikuussa 2012,
käyttöönottto aikaisintaan 2012-2013 lukuvuoden alussa

Lisätietoja ja kysymykset

Pauliina Kupila            Erika Löfström
pauliina.kupila@helsinki.fi      erika.lofstrom@helsinki.fi

http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/
Kupila & Löfström             www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  51
Lähteet

Abasi, A.R. & Graves, B. (2008). Academic literacy and plagiarism:
conversations with international graduate students and disciplinary
professors. Journal of English for Academic Purposes, 7, 221-233.
Angélil-Carter, S. (2000). Stolen Language? Plagiarism in Writing. London:
Pearson Education.
Breen, L. & Maassen, M. (2005). Reducing the incidence of plagiarism in an
undergraduate course: the role of education. Issues in Educational
Research, 15(1), 1-16.
Eret, E. & Gokmenoglu, T. (2010). Plagiarism in higher education: a case
study with prospective academicians. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 2, 3303-3307.
Ferguson, K., Masur, S., Olson, L., Ramirez, J., Robyn, E. & Schmaling, K.
(2007). Enhancing the culture of research ethics on university campuses.
Journal of Academic Ethics, 5, 189-198.
Goodyear, R.K., Crego, C.A. & Johnston, M.W. (1992). Ethicsl issues in the
supervision of student research: A study of critical incidents. Professional
Psychology: Research and Practice, 23(3), 203-210.
Gullifer, J. & Tyson, G.A. (2010). Exploring university students’ perceptions
of plagiarism: a focus group study. Studies in Higher Education, 35(4), 463-
481. Kupila & Löfström              www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 52
Lähteet

Kitchener, K. S. (1992). Psychologist as teacher and mentor: affirming ethical
values throughout the curriculum. Professional Psychology: Research and
Practice, 23(3), 190-195.
Löfström, E., (2011) “Does plagiarism mean anything? LOL” Students’
conceptions of writing and citing. Journal of Academic Ethics. DOI
10.1007/s10805-011-9145-0, published online August 6, 2011.
Schwartz, S. (1992) Universals in the content and structure of values:
theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In: M. P. Zanna (Ed.)
Advances in experimental social psychology, vol. 25 (San Diego, Academic
Press) pp. 1-26.
Steneck, N. H. (1994). Research universities and scientific misconduct. History,
policies, and the future. Journal of Higher Education, 65, 3, 310-330.
Varantola, K. (2010). Tutkimusetiikka ja mittaamisen autuus (In Finnish.
Research ethics and the bliss of measurement). Acatiimi 8, 9-11.
Walker, J. (2010). Measuring plagiarism: researching what students do, not
what they say they do. Studies in Higher Education, 35(1), 41-59.
Yildirim, R. & Ilin, G. (2009). Tutors’ and students’ perceptions of what makes a
good undergraduate research paper. Procedia Social and Behavioral Sciences
1, 1636-1640.
   Kupila & Löfström              www.helsinki.fi/yliopisto  25.10.2011  53

More Related Content

Similar to Oppimisseikkailu esitys 251011

Digigraduprosessi ja urkund-tarkistus Helsingin yliopistossa
Digigraduprosessi ja urkund-tarkistus Helsingin yliopistossaDigigraduprosessi ja urkund-tarkistus Helsingin yliopistossa
Digigraduprosessi ja urkund-tarkistus Helsingin yliopistossaPauliina Kupila
 
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 opKemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 opJohannes Pernaa
 
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...Riina Vuorikari
 
Olli Niemi, SYK Oy
Olli Niemi, SYK OyOlli Niemi, SYK Oy
Olli Niemi, SYK OySYL
 
Oppimisaihiot ja simulaatio oppimisessa/Tomi Jaakkola
Oppimisaihiot ja simulaatio oppimisessa/Tomi JaakkolaOppimisaihiot ja simulaatio oppimisessa/Tomi Jaakkola
Oppimisaihiot ja simulaatio oppimisessa/Tomi JaakkolaAnne Burman
 
LYYn kosojaosto 9/2/12
LYYn kosojaosto 9/2/12LYYn kosojaosto 9/2/12
LYYn kosojaosto 9/2/12ly-lyy
 
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessaLuentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessaIlkka Kukkonen
 
CookBook_Oppimisympäristöt
CookBook_OppimisympäristötCookBook_Oppimisympäristöt
CookBook_OppimisympäristötHeikki Luminen
 
5. Luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet: tulevaisuus syn...
5. Luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet: tulevaisuus syn...5. Luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet: tulevaisuus syn...
5. Luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet: tulevaisuus syn...Jari Laru
 
Tämän vuosituhannen taidot ja koulun muutospaineet
Tämän vuosituhannen taidot ja koulun muutospaineetTämän vuosituhannen taidot ja koulun muutospaineet
Tämän vuosituhannen taidot ja koulun muutospaineetJari Laru
 
Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017Esko Johnson
 
Kommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessa
Kommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessaKommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessa
Kommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessaTAPIO
 
Tvt terveystiedon opetuksessa
Tvt terveystiedon opetuksessa Tvt terveystiedon opetuksessa
Tvt terveystiedon opetuksessa Matleena Laakso
 
Case Forest-pedagogiikka käytännössä
Case Forest-pedagogiikka käytännössäCase Forest-pedagogiikka käytännössä
Case Forest-pedagogiikka käytännössäJorma Enkenberg
 
Nollasummapelin keilarata 14.3.2014
Nollasummapelin keilarata 14.3.2014Nollasummapelin keilarata 14.3.2014
Nollasummapelin keilarata 14.3.2014Olli Silvén
 

Similar to Oppimisseikkailu esitys 251011 (20)

Digigraduprosessi ja urkund-tarkistus Helsingin yliopistossa
Digigraduprosessi ja urkund-tarkistus Helsingin yliopistossaDigigraduprosessi ja urkund-tarkistus Helsingin yliopistossa
Digigraduprosessi ja urkund-tarkistus Helsingin yliopistossa
 
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 opKemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
 
OpixProject
OpixProjectOpixProject
OpixProject
 
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulum...
 
Olli Niemi, SYK Oy
Olli Niemi, SYK OyOlli Niemi, SYK Oy
Olli Niemi, SYK Oy
 
Oppimisaihiot ja simulaatio oppimisessa/Tomi Jaakkola
Oppimisaihiot ja simulaatio oppimisessa/Tomi JaakkolaOppimisaihiot ja simulaatio oppimisessa/Tomi Jaakkola
Oppimisaihiot ja simulaatio oppimisessa/Tomi Jaakkola
 
LYYn kosojaosto 9/2/12
LYYn kosojaosto 9/2/12LYYn kosojaosto 9/2/12
LYYn kosojaosto 9/2/12
 
Xamk 2017-avaus
Xamk 2017-avausXamk 2017-avaus
Xamk 2017-avaus
 
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessaLuentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
Luentotallenteiden käyttö matemaattisten aineiden opetuksessa
 
CookBook_Oppimisympäristöt
CookBook_OppimisympäristötCookBook_Oppimisympäristöt
CookBook_Oppimisympäristöt
 
5. Luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet: tulevaisuus syn...
5. Luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet: tulevaisuus syn...5. Luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet: tulevaisuus syn...
5. Luento tieto- ja viestintätekniikan pedagogiset perusteet: tulevaisuus syn...
 
Delfoi Oph
Delfoi OphDelfoi Oph
Delfoi Oph
 
Tämän vuosituhannen taidot ja koulun muutospaineet
Tämän vuosituhannen taidot ja koulun muutospaineetTämän vuosituhannen taidot ja koulun muutospaineet
Tämän vuosituhannen taidot ja koulun muutospaineet
 
Pirjo-Leena Forsström: Tutkijan tiedonhallinnan parhaat käytännöt
Pirjo-Leena Forsström: Tutkijan tiedonhallinnan parhaat käytännötPirjo-Leena Forsström: Tutkijan tiedonhallinnan parhaat käytännöt
Pirjo-Leena Forsström: Tutkijan tiedonhallinnan parhaat käytännöt
 
Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017Toj tt-kt-3-2-2017
Toj tt-kt-3-2-2017
 
Kommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessa
Kommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessaKommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessa
Kommenttipuheenvuoro, Laura Kitti: Sopeutuminen strategisessa tutkimuksessa
 
Tvt terveystiedon opetuksessa
Tvt terveystiedon opetuksessa Tvt terveystiedon opetuksessa
Tvt terveystiedon opetuksessa
 
Case Forest-pedagogiikka käytännössä
Case Forest-pedagogiikka käytännössäCase Forest-pedagogiikka käytännössä
Case Forest-pedagogiikka käytännössä
 
Avoin jakaminen 15.3.23
Avoin jakaminen 15.3.23Avoin jakaminen 15.3.23
Avoin jakaminen 15.3.23
 
Nollasummapelin keilarata 14.3.2014
Nollasummapelin keilarata 14.3.2014Nollasummapelin keilarata 14.3.2014
Nollasummapelin keilarata 14.3.2014
 

More from Pauliina Kupila

Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...
Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...
Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...Pauliina Kupila
 
Miten me teimme_sen_uef_041215
Miten me teimme_sen_uef_041215Miten me teimme_sen_uef_041215
Miten me teimme_sen_uef_041215Pauliina Kupila
 
Pedaforum 2015 kupila_lehtonen
Pedaforum 2015 kupila_lehtonenPedaforum 2015 kupila_lehtonen
Pedaforum 2015 kupila_lehtonenPauliina Kupila
 
Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015
Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015
Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015Pauliina Kupila
 
Ryhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessa
Ryhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessaRyhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessa
Ryhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessaPauliina Kupila
 
Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110
Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110
Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110Pauliina Kupila
 
Esimerkit tavoitteista oppimiseksi
Esimerkit tavoitteista oppimiseksiEsimerkit tavoitteista oppimiseksi
Esimerkit tavoitteista oppimiseksiPauliina Kupila
 
Yhteenveto pedag kasikirjoitus
Yhteenveto pedag kasikirjoitusYhteenveto pedag kasikirjoitus
Yhteenveto pedag kasikirjoitusPauliina Kupila
 

More from Pauliina Kupila (15)

Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...
Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...
Diggiloo Diggiley - Digitaalisen opetus- ja oppimisympäristön kehittäminen He...
 
Miten me teimme_sen_uef_041215
Miten me teimme_sen_uef_041215Miten me teimme_sen_uef_041215
Miten me teimme_sen_uef_041215
 
Pedaforum 2015 kupila_lehtonen
Pedaforum 2015 kupila_lehtonenPedaforum 2015 kupila_lehtonen
Pedaforum 2015 kupila_lehtonen
 
Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015
Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015
Digigraduprosessi ja urkund koulutus 2015
 
Lahitapaaminen 181111
Lahitapaaminen 181111Lahitapaaminen 181111
Lahitapaaminen 181111
 
Avoimen ypeda 14122010
Avoimen ypeda 14122010Avoimen ypeda 14122010
Avoimen ypeda 14122010
 
Avoimen ypeda 081210
Avoimen ypeda 081210Avoimen ypeda 081210
Avoimen ypeda 081210
 
Lahitapaaminen 081210
Lahitapaaminen 081210Lahitapaaminen 081210
Lahitapaaminen 081210
 
Ryhmaohjaus 2 ryhmä_3
Ryhmaohjaus 2 ryhmä_3Ryhmaohjaus 2 ryhmä_3
Ryhmaohjaus 2 ryhmä_3
 
Ryhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessa
Ryhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessaRyhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessa
Ryhma ohjaus eri_mediat_verkkoopetuksessa
 
Lahitapaaminen 181110
Lahitapaaminen 181110Lahitapaaminen 181110
Lahitapaaminen 181110
 
Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110
Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110
Aktivoi ja ohjaa_verkossa_161110
 
Lahitapaaminen 261010
Lahitapaaminen 261010Lahitapaaminen 261010
Lahitapaaminen 261010
 
Esimerkit tavoitteista oppimiseksi
Esimerkit tavoitteista oppimiseksiEsimerkit tavoitteista oppimiseksi
Esimerkit tavoitteista oppimiseksi
 
Yhteenveto pedag kasikirjoitus
Yhteenveto pedag kasikirjoitusYhteenveto pedag kasikirjoitus
Yhteenveto pedag kasikirjoitus
 

Oppimisseikkailu esitys 251011

 • 1. Kokemuksia ja pohdintaa plagiaatintunnistamis- järjestelmän pilotista Pauliina Kupila & Erika Löfström 25.10.2011 Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 1
 • 2. Agenda • pilotin tausta ja järjestelmien toiminta • yleiset trendit plagiarismitutkimuksessa • tutkimustuloksia HY:n pilotista • yhteiset linjaukset järjestelmän käyttöön • yhteenveto • aktivoivia keskusteluja teemojen väleissä Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 2
 • 3. Pilotin tausta • kyselyjä tiedekunnilta ja opettajilta • haluttiin testata kahden eri järjestelmän käytettävyyttä ja soveltuvuutta yliopistoon sekä toimintaan liittyviä prosesseja • ei suorahankintaa, mutta jos hankinta, niin keskitettynä • pilotin aikana muodostuu käsitys hankinnan tarpeellisuudesta • Jos hankintaan päädytään, seuraa kilpailutus • Oma seurantaryhmä (OK, TiKe, Kirjasto, tdk, pedalehtorit, HYY) http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/ Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 3
 • 4. 1. vaiheen järjestelmät ja opettajat URKUND ja Turnitin • molempia järjestelmiä käytetään suomalaisissa korkeakouluissa • URKUNDia käytetään 22 suomalaisessa yliopistossa/korkeakoulussa esim. Oulun yliopisto, Åbo Akademi • Turnitin: Helsingin kauppakorkeakoulu (Aalto), Hanken, Turun kauppakorkeakoulu, Oamk, Ramk • johtavien järjestelmien joukossa maailmassa • HY:n pilottiopettajia 32, jotka jaettiin Urkund ja Turnitin opettajiin (opiskelijoita 244) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 4
 • 5. Miten järjestelmä toimii? • opettaja luo tehtävän, johon opiskelija palauttaa oman tekstinsä • järjestelmä vertailee tekstin alkuperäisyyttä olemassa oleviin lähteisiin • avoin Internet • julkaisutietokannat • järjestelmään tallennetut dokumentit Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 5
 • 6. Kupila & Löfström 25.10.2011 6
 • 7. Kupila & Löfström 25.10.2011 7
 • 8. Kupila & Löfström 25.10.2011 8
 • 9. Pilotin 2. vaihe (1) • palautekeskustelu ja kyselyn tulokset puolsivat pilotin jatkoa opettajien ja opiskelijoiden kanssa syksyllä 2011 (periodi I) • pääpainona Moodle-integrointi (lisäksi tietoturva-asioiden selvittäminen) • opettaja- ja opiskelijakyselyiden perusteella valittiin Turnitin 2. vaiheeseen • 14 opettajaa mukana • 3 uutta opettajaa (ei mukana 1. vaiheessa) • 3 MATLU, 2 KÄYTT, 2 HUM, 1 OIK ja 2 ERILL • 2 graduseminaaria, orientoivia ja johdanto-opetusta (esim. kemian ja tietojenkäsittelyn orientoivat) , gradun tarkistuksia • opiskelijoita ko. kursseilla n. 550 Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 9
 • 10. Pilotin 2. vaihe (2) • Jos 2. vaihe vahvistaa käsitystä, että järjestelmän hankinta HY:lle on aiheellista • nimetään hankintaa valmisteleva työryhmä • kilpailutus loppuvuodesta • järjestelmän käyttöönotto aikaisintaan 2012-2013 lukuvuoden alusta Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 10
 • 11. Porinatuokio Onko tiedekunnassani/laitoksessani havaittu plagiointia? Miten siihen on reagoitu? Keskustele vierustoverin kanssa + lyhyet kommentit Ajankäyttö: 5-10min Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 11
 • 12. Taustaa: tieteenteon ilmapiirimuutokset • Yliopistokoulutuksen “massoittuminen”, kova kilpailu resursseista, tehokkuusajattelu, internetin helppous, uudet tulokkaat tieteenteon saralla (mm. Varantola 2010) muuttavat tieteentekemisen kenttää • Ristiriitaa ulkoisten paineiden ja eettisen toimintatavan välillä • Yliopistomaailmaa on kehotettu asennoitumaan tieteenteon vilppeihin ennakoivasti ja ehkäisevästi, ei reaktiivisesti (mm. Steneck 1994) • 10 vuoden aikana muutos ei-toivotun käyttäytymisen rankaisemisesta toivotun toiminnan edistämiseen (Ferguson & al. 2007) • Merkittävä muutos yliopisto-opetuksen ja pedagogiikan kannalta: tieteentekijäksi kehitytään, hyvät toimintatavat opitaan. Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 12
 • 13. Plagiointi - kasvava ongelma yliopistomaailmassa? • Plagiointi koetaan kasvavaksi ongelmaksi • Internet ja tiedon helppo saatavuus houkuttavat helppoihin ratkaisuihin • Oman ja muiden tuotosten rajat sekä hyvä tieteellinen käytäntö hämärtyvät • Plagiaatintunnistamisjärjestelmille on tällaisessa tilanteessa tilausta • Ilmiön tutkiminen haasteellista - menetelmällinen paradoksi: Vastaajan pitäisi kertoa rehellisesti omasta epärehellisyydestään Lähteet: ks. mm. Walker 2010 Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 13
 • 14. Opiskelijoiden käsityksiä plagioinnista 1(2) • Opiskelijoilla yleisesti ottaen käsitys siitä, mitä plagiointi on, mutta eivät kykene hienosyisempään erittelyyn plagioinnin ja vilpittömän tieteellisen kirjoittamisen välillä • Plagiointiin liittyy pelkoa, ahdistusta, tarvetta ”todistella” teksti omaksi ja huolta oikeudellisista seuraamuksista • Plagioinnin välttäminen on tärkeää, mutta aiheuttaa stressiä Lähteet: Breen & Maassen 2005; Abasi & Graves 2008; Yildirim & Ilin 2009; Eret & Gokmenoglu 2010; Gullifer & Tyson 2010 Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 14
 • 15. Opiskelijoiden käsityksiä plagioinnista 2(2) • Opiskelijat pelkäävät syyllistyvänsä plagiointiin vahingossa • Lähdeviittaus lähinnä tekninen seikka, jonka hallitseminen kuitenkin auttaa välttämään vahingossa plagioimista • Plagiointiin liitetyt mielikuvat rangaistuksista ja sanktioista pelottivat opiskelijoita Lähteet: Breen & Maassen 2005; Abasi & Graves 2008; Löfström 2011 Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 15
 • 16. Tieteellinen kirjoittaminen ja plagiointi • Kysyttäessä lähteiden käytöstä, opiskelijat tyypillisesti liittävät siihen plagioinnin lähteidenkäytön ongelmana • Opiskelijat hahmottavat monet tieteellisen kirjoittamisen konventiot normatiivisten käskyjen ja kieltojen kautta, harva pohtii näiden taustalla olevia periaatteita • Opiskelijat ilmaisevat turhautumista vaikean oppimisprosessin edessä (Löfström, 2011) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 16
 • 17. Oppiminen • Plagiointiin liittyvä pelko ja sen välttelystä aiheutuva stressi vie huomiota pois lähteidenkäytön merkityksestä (tieteellisen tiedon kumulatiivinen luonne, tekijän kunnioittaminen) (Abasi & Graves 2008) • Rangaistusten ja sanktioiden liittäminen plagiointiin saattaa estää tärkeitä oppimisprosesseja (Angélil- Carter, 2000) • Ei varaa oppimiseen erehdyksen kautta Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 17
 • 18. Oppimisympäristö • Huomion siirtäminen sosio-kultuurisiin tekijöihin ja oppimisympäristöön on ongelman ratkaisemisen näkökulmasta hedelmällisempää kuin huomion kiinnittäminen yksittäisen opiskelijan ominaisuuksiin (Gullifer & Tyson, 2010) • Kulttuuri ja normit, arvot ja asenteet vaikuttavat yksilön akateemisen rehellisyyskäsityksen muotoutumiseen (Schwartz 1992) • Opetus- ja tutkimushenkilöstön asenteet ja käyttäytyminen viestittävät tehokkaasti yhteisön eettisestä ilmapiiristä ja todellisista eettisistä standardeista (Kitchener, 1992) • Kokemukset siitä, että ohjaaja omii opiskelijan tekemän työn (Löfström, 2011; Goodyear, Crego & Johnston, 1992) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 18
 • 19. Käsitykset plagioinnista ja kokemukset plagiaatintunnistamis- järjestelmän käytöstä Kvantitatiiviset tulokset Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 19
 • 20. Tutkimuksen toteutus • Verkkokysely lähetettiin PTJ:n pilotissa mukana olleille opettajille ja opiskelijoille keväällä 2011 • Kysely oli strukturoitu sisältäen myös avoimia kysymyksiä • Kyselyyn vastasi 72 % prosenttia opettajista (n=23) ja 24 % prosenttia opiskelijoista (n=59) • Analyysit • T-Testi, varianssianalyysi • aineistolähtöinen sisällönanalyysi Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 20
 • 21. Vastaajien taustatiedot Tiedekunta n Opiskelijat n Opettajat Eläinlääketiet. 24 (43%) 2 (9%) Käyttäytymistiet. 11 (20%) 5 (23%) Mat-Lu 6 (11%) 7 (32%) Oikeustiet. 13 (23%) 2 (9%) Valtiotiet. 2 (4%) - Bio- ja ympäristötiet. - 1 (5%) Humanistinen - 1 (5%) Erillislaitos - 4 (18%) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 21
 • 22. Plagioinnin muodot ja vakavuus - opiskelijat • Toisen opiskelijan koko työn tai sen osien esittäminen omanaan • (erittäin) vakavaa: 56 • Toisen opiskelijan työn esittäminen omanaan, siten että alkuperäinen tekijä on antanut tähän luvan • (erittäin) vakavaa: 48, ei plagiointia/vakavaa: 8 • Tekstin kopiointi kirjallisesta lähteestä ja sen esittäminen sellaisenaan omana työnä ilman viittausta alkuperäiseen lähteeseen • (erittäin) vakavaa: 53, ei vakavaa: 2 • Tekstin sanantarkka toistaminen lähdemerkinnän kanssa, mutta ilman lainausmerkkejä • (erittäin) vakavaa: 13, ei plagiointia/vakavaa: 42 Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 22
 • 23. Plagioinnin syyt: Kuinka merkittävästi arvioit seuraavien seikkojen vaikuttavan opiskelijoiden plagiointiin? Opettajat–opiskelijat -vertailu • Tietämättömyys, miten käyttää lähteitä ja viitata niihin asiallisella tavalla - • Opiskelijat periaatteessa tietävät miten tieteellistä tekstiä tulisi tuottaa, mutta omat taidot eivät kuitenkaan riitä, esim. asioiden ilmaisemiseen omin sanoin t=-2.258, df=76, p.=<.05 • Opiskelijoiden mielestä plagiointi ei ole vakava asia t=-3.412, df=41.39, p.<.01 • Opiskelijat plagioivat koska muutkin tekevät niin - • Opiskelijat plagioivat koska kiinni jäämisen riski on pieni suhteessa hyötyyn - • Plagioinnista seuraavat rangaistukset tai sanktiot ovat vähäiset t=-3.719, df=76, p.=.000 • Piittaamattomuus - • Opiskelijoilla on liikaa opiskeluun liittyviä kirjoitustehtäviä eivätkä ehdi tehdä kaikkia kunnolla - • Opiskelijoilla on paljon muita asioita elämässään, esim. perhe, työ, eivätkä siksi ehdi paneutua kaikkiin opiskelutehtäviin kunnolla - Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 23
 • 24. Suurimmat syyt plagiointiin Plagioinnin syy Opiskelijat (ka) Opettajat (ka) Tietämättömyys, miten käyttää 3.64 3.91 lähteitä ja viitata niihin asiallisella tavalla Opiskelijat periaatteessa tietävät 3.68 4.09 miten tieteellistä tekstiä tulisi tuottaa, omat taidot eivät riitä asioiden ilmaisemiseen omin sanoin Piittaamattomuus 3.25 3.59 Opiskelijoilla on paljon muita asioita 3.04 3.05 elämässään, esim. perhe, työ, eivätkä siksi ehdi paneutua kaikkiin opiskelutehtäviin kunnolla 3=vaikuttaa jossain määrin 4= vaikuttaa melko paljon Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 24
 • 25. Opiskelijan näkökulma PTJ:ään Samaa Eri mieltä mieltä PTJ:n käyttö on oikeudenmukaista 52 2 PTJ on luotettava 17 15 PTJ luo pelon ilmapiiriä opiskelijoiden keskuudessa 18 36 PTJ lisää tietoisuutta plagiointiin liittyvistä ongelmista 44 5 PTJ lisää opiskelijoiden tietoisuutta lähteiden 36 16 käytöstä/viittauskäytännöistä Kiinnitän itse enemmän huomiota lähteiden käyttöön/viitauksiin 33 18 Plagiointiin syyllistyneen opiskelijan kuuluu jäädä kiinni vilpistään 50 1 Opiskelijoiden tekemisiä ”kytätään” liikaa 10 41 Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 25
 • 26. Opettajan näkökulma PTJ:ään Samaa Eri mieltä mieltä PTJ:n käyttö on oikeudenmukaista 21 1 PTJ on luotettava 17 4 PTJ luo pelon ilmapiiriä opiskelijoiden keskuudessa 3 17 PTJ lisää tietoisuutta plagiointiin liittyvistä ongelmista 22 PTJ lisää opiskelijoiden tietoisuutta lähteiden 19 1 käytöstä/viittauskäytännöistä PTJ auttaa toteamaan opiskelijan syyllistymisen plagiointiin 22 PTJn käyttö edellyttää yhtenäisiä ohjeistuksia, mm. siitä mitkä 12 9 opintosuoritukset tarkistetaan ja missä vaiheessa opintoja Opettajan vastuulla on varmistaa, että opiskelijoiden oppiminen on 19 2 laadukasta: PTJ auttaa opettajaa laadunvarmistuksessa PTJ auttaa opettajaa Löfström Kupila & kehittämään omaa opetustaan 14 www.helsinki.fi/yliopisto 7 25.10.2011 26
 • 27. Käsityksiä plagiaatintunnistamisesta • PTJ:n käyttö on oikeudenmukaista – • PTJ on luotettava t=-5.119, df=62.38, p.=.000 • PTJ luo pelon ilmapiiriä opiskelijoiden keskuudessa t=2.478, df=76, p.<.05 • PTJ lisää tietoisuutta plagiointiin liittyvistä ongelmista t=-4.722, df=75.78, p.=.000 • PTJ:n käyttö lisää opiskelijoiden tietoisuutta lähteiden käytöstä ja viittauskäytännöistä t=-4.21, df=67.62, p.=.000 • PTJ:n avulla voi oppia tieteellistä kirjoittamista – Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 27
 • 28. Käytetty järjestelmä ja kouluarvosana? (opiskelija n=58, opettaja n=21) Kouluarvosana 4-10 Kouluarvosana 4-10 (n=58) (n=21) Urkund (28) 7.71 Urkund (9) 8.22 Turnitin (13) 7.46 Turnitin (8) 8.00 En tiedä (17) 7.69 Both (4) 8.67 Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 28
 • 29. Pitäisikö järjestelmä hankkia HY:oon? (Opiskelijat n=58, opettajat =21) EI EI KYLLÄ KYLLÄ Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 29
 • 30. Laadullisen analyysin tulokset Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 30
 • 31. Oppiminen plagiaatintunnistuksessa Avoimet kysymykset: • Miten plagiaatintunnistamisjärjestelmän käyttö yliopisto-opetuksessa auttaisi opiskelussa? (opiskelijat) Kolme teemaa: 1) Oppiminen, 2) Ohjaus, 3) Oikeudenmukaisuus • Käytettiinkö/Käytitkö järjestelmää ohjauksen apuvälineenä? Miten? (opettajat ja opiskelijat) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 31
 • 32. Miten PTJ:n käyttö yliopisto- opetuksessa auttaisi opiskelussa? Oppiminen Järjestelmä edistää oppimista (n=14) • lähdeviittauskäytäntöjen opetteleminen • lähteiden käyttötapojen uudelleenarviointiin • oman kirjallisen ilmaisun kehittäminen ”Motivoi/ painostaa (hlöstä riippuen) itse käsittelemään mielessään asioita kun toisten tekstien kopioinnista jää helposti kiinni. Asioiden pohdinta on varmasti parempi tapa oppia asioita kuin vastaavien teemojen tekstien läpiluku ja kopiointi”. (OPISK35) ”Opiskelijat joutuisivat huomattavasti enemmän miettimään kuinka asian ilmaisee tekstissä, ettei tule vahingossakaan plagioitua”. (OPISK13). Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 32
 • 33. Miten PTJ:n käyttö yliopisto- opetuksessa auttaisi opiskelussa? Oppiminen Ei edistä/tuskin edistää oppimista (n=7) ”No ei se ainakaan opiskelijaa auta. Kyllä minä tiedän kirjoittaneeni tekstini itse, ei sitä tarvitse kysyä miltään järjestelmältä”. (OPISK5) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 33
 • 34. Miten PTJ:n käyttö yliopisto- opetuksessa auttaisi opiskelussa? Ohjaus Ohjaukseen liitettiin seuraavat näkökulmat • Raportti tulisi käydä ohjaajan kanssa läpi • Järjestelmä ohjaa • Järjestelmän tuottama raportti tukee opiskelijan itseohjautuvuutta Opiskelijat (n=8) nostivat esille sen, että opiskelijan tulisi itse saada järjestelmän tuottama raportti, jolloin voisi omatoimisesti muokata tekstiään raportin avulla. ”Tapaukset tulisi käydä läpi ohjaajan kanssa yksityiskohtaisesti”. (OPISK36). ”Mikäli palaute on rakentavaa, esim. mikäli järjestelmä todella antaa rakentavaa palautetta, esim. rakenteesta ja omaperäisyydestä.” (OPISK6). Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 34
 • 35. Miten PTJ:n käyttö yliopisto- opetuksessa auttaisi opiskelussa? Oikeudenmukaisuus • Epäkohtana se, että vilppiin syyllistynyt opiskelija, joka ei jää kiinni vilpistään, voi edetä opinnoissaan yhtä hyvin kuin opintonsa rehellisesti suorittava opiskelija (n=16) • Järjestelmän ei koettu suoraan tukevan oppimista, mutta sen puuttumisen nähtiin tukevan vilppiin syyllistyviä opiskelijoita ”Ne, jotka eivät plagioi tuntevat olonsa usein turhautuneiksi, kun muut opiskelijat saavuttavat plagioimalla huomattavasti pienemmällä vaivalla yhtä hyviä ulkoisia tuloksia. Uusi järjestelmä palkitsee heitä, jotka hoitavat työnsä asiaan kuuluvalla tavalla”. (OPISK2) ”Jos se olisi laajassa käytössä, voisi varmemmin luottaa siihen, etteivät kanssaopiskelijat plagioi muiden tekstiä.” (OPISK16) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 35
 • 36. Käytettiinkö/Käytitkö järjestelmää ohjauksen apuvälineenä? Miten? Opiskelijat (n=15) • Opiskelijat eivät yleisesti ottaen tunnistaneet, että järjestelmää olisi käytetty ohjaavassa merkityksessä • Yksi opiskelija kertoi järjestelmän vaikuttaneen oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin • Neljä opiskelijaa kertoi opettajan antaneen palautetta yhtäläisyysraporteista, mutta kahdessa tapauksessa opiskelijat kertoivat saaneensa tietoon ainoastaan yhtäläisyysprosentin Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 36
 • 37. ”Ohjaajan kanssa käytiin järjestelmän antama palaute läpi ja ryhmän yhteinen tavoite oli, että lopulliset työt olisivat ”puhtaita”. (OPISK01) ”Sain opettajalta viestin, jossa kerrottiin plagiaattiprosentti ja että se oli riittävän alhainen.” (OPISK08) ”Tulokset sai viikon päästä, jonka jälkeen pystyi tekemään vielä muutoksia. Tarkkoja kohtia en kuitenkaan saanut tietooni, vain prosenttimäärän, mikä sinänsä oli vähän ikävää.” (OPISK10) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 37
 • 38. Käytettiinkö/Käytitkö järjestelmää ohjauksen apuvälineenä? Miten? Opettajat (n=17) • Oli käyttänyt plagiaatintunnistamisjärjestelmää tai sen tuottamia raportteja ohjauksen tukena (n=7) • Ohjauksen muotoja • palautteen antaminen lähteiden käytöstä • ohjeita tai ehdotuksia tekstien muokkaamiseen • kommentointityökalun käyttö ja palautekeskustelut • Ei ollut käyttänyt ohjauksessa (n=10), ainoastaan tarkistusmielessä Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 38
 • 39. ”Opiskelija sai palautetta omasta pro gradu – tutkielmansa käsikirjoituksesta, oliko siinä liian lähellä alkuperäistä olevaa tekstiä ja ohjeita korjaamiseen”. (OPETT01) ”Keskustelin raportin tuloksista opiskelijan kanssa.” (OPETT15) ”Tunnistin yhden opiskelijan, joka ei riittävästi prosessoinut lähteiden tekstiä omakseen. Annoin kirjoitusohjeita.” (OPETT06) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 39
 • 40. Mitkä opintosuoritukset pitäisi tarkistaa AINA? Opiskelijat Opettajat Kandityöt 53 % 82% Gradut 73% 86% Väitöskirjat 87% 77% Laajat esseet 7% 59% Suppeat esseet 4% 32% Muut työt, esim. oppimis- - 18% päiväkirjat, työraportit Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 40
 • 41. Mitkä opintosuoritukset pitäisi tarkistaa VAIN JOS HERÄNNYT EPÄILYS / PISTOKOKEIN? Opiskelijat Opettajat Laajat esseet 46% / 35% 14% / 27% Suppeat esseet 55% / 9% 32% / 27% Muut työt, esim. oppimis- 50% / 12% 18% / 18% päiväkirjat, työraportit Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 41
 • 42. Opettajan työtaakka: ajankäyttöarviot • PTJ:n käyttö säästää aikaa • samaa mieltä 17 / eri mieltä 4 • Haitari -20 -> + 10 tuntia • Ei osaa sanoa n=2 • -4 – 0 n=10 • +0.5 – 3 n=5 • Keskimäärin – 1.3 tuntia vähemmän käytettyä aikaa opiskelijan työtä kohden Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 42
 • 43. Pedagogiset implikaatiot • PTJ:n toiveita, mm. palautteenanto tekstin rakenteesta, jota tuskin mahdollista toteuttaa ilman opettajan ohjausta • Pelkkien yhtäläisyysprosenttien ilmoittaminen ilman tulkintaa tai keskustelua opiskelijan kanssa saattaa herättää hämmennystä • Jotkut opettajat mieltävät järjestelmän käytön laajempien ja selkeästi tieteellisten töiden, esim. opinnäytetöiden, kirjoitusprosessien tukemisen välineenä • Mikäli järjestelmässä tarkistetaan vain valmiit työt, jää järjestelmän hyödyntäminen formatiivisena palautteena toteutumatta • Tarkistettavat tehtävät saattoivat olla pienimuotoisia, eikä niiden ensisijainen tavoite ollut tieteellisten kirjoitusprosessien kehittäminen Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 43
 • 44. Porinatuokio Millaisia asioita heräsi mieleen esitetyistä tuloksista? Keskustele vierustoverin kanssa + lyhyet kommentit Ajankäyttö: 5-10min Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 44
 • 45. Yhteiset linjaukset järjestelmän käyttöön Yliopiston ohje menettelystä vilppi- ja plagiointitapauksissa Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 45
 • 46. Tulevan ohjeen perusta Uusi tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö: menettely plagiointi- ja muissa vilppitapauksissa (51 §) Johtosäännössä mainittu yliopistolain mukainen kurinpitomenettely Yleisesti vilppitapauksen käsittelyä sääntelee yleislakina hallintolaki niiltä osin kuin yliopistolaissa ei ole erityissäännöksiä Ohje hyväksymistä vailla, käsitelty ONEssa, JoDessa/JoDeLassa Rehtori päättää ohjeesta loka-marraskuussa 2011 Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 47
 • 47. Menettelyn kulku tulevan ohjeen mukaan • Vilppiä epäilevä ilmoittaa epäilystä laitoksen johtajalle/ oppiaineesta vastaavalle opettajalle (laitokseton tdk) • Opiskelijalle ilmoitetaan epäilystä ja varataan tilaisuus selityksen antamiseen (ns. kuuleminen, syytä hoitaa kirjallisesti, lisäksi suullinen kuuleminen) • Kun opiskelija on tunnustanut vilpin tai vilppi muuten näytetty toteen, opintosuoritus hylätään • Kuulemistilaisuuden pöytäkirja tiedoksi/jatkotoimenpiteitä varten dekaanille • Dekaani ilmoittaa harkintansa mukaan rehtorille • Rehtori aloittaa harkintansa mukaan YOL:n mukaisen kurinpitomenettelyn (varoitus, erityisen vakavissa tai varoituksesta huolimatta toistuvissa tapauksissa asia menee hallitukselle) • Kupila & Löfström voi erottaa opiskelijan määräajaksi (max 1v) Hallitus www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 48
 • 48. Vilppimenettely ja opiskelijan oikeusturva Kaikkien osapuolten kuuleminen keskeistä Jokainen käsittelyn vaihe on syytä dokumentoida Yhtenäinen ohjeistus > yhtenäinen käsittely Kyse myös kaikkien opiskelijoiden oikeusturvasta: Rehellinen kilpailu, kukaan ei pääse valmistumaan nopeammin tai paremmin arvosanoin vilpin takia Opiskelijoiden tekijänoikeuksien suojaaminen Yliopiston ja siellä suoritettujen tutkintojen hyvä maine (on yliopistolle kohtalokasta, jos leviää käsitys, että vilppiin suhtaudutaan leväperäisesti) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 49
 • 49. Porinatuokio • Millaisia asioita heräsi mieleen? • Pitäisikö yliopiston ohjeistaa, minkä tasoiset työt olisi syytä tarkistaa plagiaatintunnistamisjärjestelmällä? • Suositus vai sitova ohje? Keskustele vierustoverin kanssa + lyhyet kommentit Ajankäyttö: 5-10min Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 50
 • 50. Kiitokset & session yhteenveto • II pilotin tutkimustuloksia odotettavissa alkuvuodesta 2012 • järjestelmän kilpailutus tammi-helmikuussa 2012, käyttöönottto aikaisintaan 2012-2013 lukuvuoden alussa Lisätietoja ja kysymykset Pauliina Kupila Erika Löfström pauliina.kupila@helsinki.fi erika.lofstrom@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/ Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 51
 • 51. Lähteet Abasi, A.R. & Graves, B. (2008). Academic literacy and plagiarism: conversations with international graduate students and disciplinary professors. Journal of English for Academic Purposes, 7, 221-233. Angélil-Carter, S. (2000). Stolen Language? Plagiarism in Writing. London: Pearson Education. Breen, L. & Maassen, M. (2005). Reducing the incidence of plagiarism in an undergraduate course: the role of education. Issues in Educational Research, 15(1), 1-16. Eret, E. & Gokmenoglu, T. (2010). Plagiarism in higher education: a case study with prospective academicians. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3303-3307. Ferguson, K., Masur, S., Olson, L., Ramirez, J., Robyn, E. & Schmaling, K. (2007). Enhancing the culture of research ethics on university campuses. Journal of Academic Ethics, 5, 189-198. Goodyear, R.K., Crego, C.A. & Johnston, M.W. (1992). Ethicsl issues in the supervision of student research: A study of critical incidents. Professional Psychology: Research and Practice, 23(3), 203-210. Gullifer, J. & Tyson, G.A. (2010). Exploring university students’ perceptions of plagiarism: a focus group study. Studies in Higher Education, 35(4), 463- 481. Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 52
 • 52. Lähteet Kitchener, K. S. (1992). Psychologist as teacher and mentor: affirming ethical values throughout the curriculum. Professional Psychology: Research and Practice, 23(3), 190-195. Löfström, E., (2011) “Does plagiarism mean anything? LOL” Students’ conceptions of writing and citing. Journal of Academic Ethics. DOI 10.1007/s10805-011-9145-0, published online August 6, 2011. Schwartz, S. (1992) Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In: M. P. Zanna (Ed.) Advances in experimental social psychology, vol. 25 (San Diego, Academic Press) pp. 1-26. Steneck, N. H. (1994). Research universities and scientific misconduct. History, policies, and the future. Journal of Higher Education, 65, 3, 310-330. Varantola, K. (2010). Tutkimusetiikka ja mittaamisen autuus (In Finnish. Research ethics and the bliss of measurement). Acatiimi 8, 9-11. Walker, J. (2010). Measuring plagiarism: researching what students do, not what they say they do. Studies in Higher Education, 35(1), 41-59. Yildirim, R. & Ilin, G. (2009). Tutors’ and students’ perceptions of what makes a good undergraduate research paper. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 1636-1640. Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 25.10.2011 53

Editor's Notes

 1. ”Plagiointi on laitonta”
 2. Tällä A-C tarkoittaa, että akateeminen kieli on opittava. Ei ole kenenkään äidinkieli!
 3. Poistettu 1 opettaja ja 3 opiskelijaa jotka eivät antaneet lupaa vastaustensa käyttämiseen
 4. muita seurauksia yliopisto ei voi määrätä (esim. osallistumiskarenssia kurssille)
 5. Wilson Mizner (May 19, 1876, Benicia, California - April 3, 1933, Los Angeles, California) was an American playwright, raconteur, and entrepreneur. His best-known plays are The Deep Purple, produced in 1910, and The Greyhound, produced in 1912.http://en.wikipedia.org/wiki/Wilson_Mizner (viitattu 7.9.2011)