Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Miksi opiskelijat plagioivat? –
 yliopisto-opetuksen keinot
   puuttua plagiointiin
       Pauliina Kupila & Erika...
Plagiaatintunnistusjärjestelmä ja
Helsingin yliopisto
• Ennen pilottia kyselyjä tiedekunnilta ja opettajilta
• Pilotti hel...
Plagioinnin muotoja

• Toisen työn esittäminen omanaan, siten että alkuperäinen
 tekijä on antanut tähän luvan
• Toisen t...
Plagioinnin indikaattorit
 (Kupila & Löfström 2011)

1. Ristiriitaisuudet ja virheet tekstissä
    • Esim. ”liian hyvää...
Yhteenvetoa tutkimuksista

• Ilmiö tunnistetaan, mutta omat taidot eivät riitä toimimaan ihanteen
 mukaisesti
  •   A...
Tutkimuskysymykset

• Mitkä ovat opettajien ja opiskelijoiden arviot
 plagiointiin johtavista syistä?


• Miten plagiaati...
Tutkimuksen toteutus

• Verkkokysely lähetettiin PTJ:n pilotissa mukana olleille
 opettajille ja opiskelijoille keväällä ...
Vastaajien taustatiedot

Tiedekunta            Opiskelijat (f /%)  Opettajat (f / %)
Eläinlääketiet.     ...
Plagioinnin muodot ja vakavuus
- opiskelijat
• Toisen opiskelijan koko työn tai sen osien esittäminen omanaan
    •  ...
Yleisimmät plagioinnin syyt
  opiskelijoiden ja opettajien arvioiden
  mukaan

Väittämä                ...
Erot opiskelijoiden ja opettajien
 näkemyksissä

• Opettajat arvioivat opiskelijoita useammin, että
  • opiskelijat peri...
Plagioinnin syyt
           Väittämien latautuminen kolmelle faktorille
Väittämät                ...
Pedagogiset implikaatiot
   eli miten puuttua
 plagiointiin opetuksen
    keinoin?


 Kupila & Löfström  www.helsi...
1. Tilannesidonnaisen plagiointi

• Kun omien opintojen organisointi ja suunnitelmissa pysyminen
 osoittautuu hankalaksi ...
2. Tahaton plagiointi


• Pidettiin yleisimpänä plagioinnin syynä

• Opetukselliset keinot puuttua
  • tieteellisen kirj...
3. Tietoinen plagiointi


• Tietoisen plagioinnin taustalla on epäkypsä
 asennoituminen opiskeluun ja opintoihin
• Tutkij...
Voisiko plagiaatintunnistus-
järjestelmä tukea opetusta ja
     oppimista?

 Laadullisen analyysin tuloksia

  Kupil...
Käytettiinkö järjestelmää
     ohjauksen apuvälineenä? Miten?

Opiskelijat (n=53)
• Opiskelijat eivät yleisesti ottaen...
Opiskelijoiden ajatuksia PTJ:n
     ohjauksellisesta käytöstä
”Ohjaajan kanssa käytiin    ”Kerran katsottiin yhdess...
Käytitkö järjestelmää ohjauksen
       apuvälineenä? Miten?

Opettajat (n=23)
• Oli käyttänyt plagiaatintunnistamisj...
Opettajien ajatuksia PTJ:n
  ohjauksellisesta käytöstä
Opiskelija sai palautetta     ”Kyllä. Käytimme työkalua
omasta...
Johtopäätökset

• Plagiaatintunnistamisjärjestelmää käytettiin melko vähän
 oppimisen ohjauksen välineenä. Suurin osa ope...
KIITOS - Kysymyksiä &
    kommentteja

Copy from one, it's
plagiarism; copy from
two, it's research.
(Wilson Mizner 187...
Lähteet

•  Abasi, A.R. & Graves, B. (2008). Academic literacy and plagiarism: conversations with
  international gradu...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Digigraduprosessi ja urkund-tarkistus Helsingin yliopistossa
Next
Upcoming SlideShare
Digigraduprosessi ja urkund-tarkistus Helsingin yliopistossa
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Miksi opiskelijat plagioivat? yliopisto-opetuksen keinot puuttua siihen

Download to read offline

Pauliina Kupilan ja Erika Löfströmin esitys SULOP-seminaarissa 8.3.2012

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Miksi opiskelijat plagioivat? yliopisto-opetuksen keinot puuttua siihen

 1. 1. Miksi opiskelijat plagioivat? – yliopisto-opetuksen keinot puuttua plagiointiin Pauliina Kupila & Erika Löfström SULOP-seminaari 8.3.2012 Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 1
 2. 2. Plagiaatintunnistusjärjestelmä ja Helsingin yliopisto • Ennen pilottia kyselyjä tiedekunnilta ja opettajilta • Pilotti helmi-joulukuu 2011 • testattiin kahden eri järjestelmän (Turnitin ja Urkund) käytettävyyttä ja soveltuvuutta yliopistoon sekä plagioinnintarkistamiseen liittyviä prosesseja • Yhteensä 36 opettajaa ja 733 opiskelijaa • Pilotin tulosten perusteella käynnistettiin hankkinnasta tarjouskilpailu (päättyi 1.3.2012) • Tavoitteena, että PTJ on HY:ssä käytössä lukuvuoden 2012-2013 alusta • Lisätietoja pilotista: http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/ Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 2
 3. 3. Plagioinnin muotoja • Toisen työn esittäminen omanaan, siten että alkuperäinen tekijä on antanut tähän luvan • Toisen työn kopiointi ja esittäminen sellaisenaan tai vain vähän muokattuna omana työnä ilman viittausta alkuperäiseen lähteeseen • Tekstin sanantarkka toistaminen lähdemerkinnän kanssa, mutta ilman lainausmerkkejä • Sanasta sanaan käännös ilman asianmukaisia lainaus- ja lähdemerkintöjä • Omien tekstien toistaminen ilman asianmukaisia lainaus- ja lähdemerkintöjä (Walker, 2010) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 3
 4. 4. Plagioinnin indikaattorit (Kupila & Löfström 2011) 1. Ristiriitaisuudet ja virheet tekstissä • Esim. ”liian hyvää tekstiä”, sijamuodot vaihtuvat, väärä ajallinen/paikallinen konteksti 2. Ristiriita tekstin ja opiskelijan muiden suoritusten välillä • Esim. puhuttu ja kirjoitettu kieli ei vastaa toisiaan, opintosuoritus ei vastaa aikaisempia 3. Ristiriitaisuudet opiskelijan käytöksessä • Esim. tekee työn nopeammin kuin muut, työ tulee ”puuntakaa” 4. Muut ”hälytyskellot” • Lähdekirjallisuuden käyttö, mikä ei ole saatavissa omasta yliopistosta, opettajan oma asiantuntemus aihealueen lähteisiin http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/plagioinnin-indikaattorit/ Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 4
 5. 5. Yhteenvetoa tutkimuksista • Ilmiö tunnistetaan, mutta omat taidot eivät riitä toimimaan ihanteen mukaisesti • Aiheuttaa ristiriitaa, stressiä • Opiskelijat ilmaisevat turhautumista vaikean oppimisprosessin edessä • Pelkoa syyllistymisestä vilpilliseen toimintaan vahingossa • Plagiointiin liitetyt mielikuvat rangaistuksista ja sanktioista pelottivat opiskelijoita • Ei varaa oppimiseen erehdyksen kautta • Huomio plagioinnin välttämisessä • Kielteisen toiminnan välttäminen myönteisen oikein toimimisen sijasta • Opiskelijat hahmottavat monet tieteellisen kirjoittamisen konventiot normatiivisten käskyjen ja kieltojen kautta, harva pohtii näiden taustalla olevia periaatteita • Lähdeviittaus lähinnä tekninen seikka, jonka hallitseminen kuitenkin auttaa välttämään vahingossa plagioimista Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 5
 6. 6. Tutkimuskysymykset • Mitkä ovat opettajien ja opiskelijoiden arviot plagiointiin johtavista syistä? • Miten plagiaatintunnistusjärjestelmää käytettiin ohjauksen tukena? Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 6
 7. 7. Tutkimuksen toteutus • Verkkokysely lähetettiin PTJ:n pilotissa mukana olleille opettajille ja opiskelijoille keväällä ja loppuvuodesta 2011 • Kysely oli strukturoitu sisältäen myös avoimia kysymyksiä • Kyselyyn vastasi 65 % opettajista (n=30) ja 14 % opiskelijoista (n=104) • Analyysit • Faktorianalyysi, T-Testi, varianssianalyysi • aineistolähtöinen sisällönanalyysi Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 7
 8. 8. Vastaajien taustatiedot Tiedekunta Opiskelijat (f /%) Opettajat (f / %) Eläinlääketiet. 24 (23%) 2 (7%) Käyttäytymistiet. 21 (20%) 6 (20%) Mat-Lu 23 (22%) 10 (33%) Oikeustiet. 14 (14%) 3 (10%) Valtiotiet. 3 (3%) - Bio- ja ympäristötiet. - 1 (3%) Humanistinen 18 (17%) 2 (7%) Teologinen 1 (1%) - Erillislaitos - 6 (20%) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 8
 9. 9. Plagioinnin muodot ja vakavuus - opiskelijat • Toisen opiskelijan koko työn tai sen osien esittäminen omanaan • (Erittäin) vakavaa: 100% • Toisen opiskelijan työn esittäminen omanaan, siten että alkuperäinen tekijä on antanut tähän luvan • (Erittäin) vakavaa: 82% • Ei plagiointia / vakavaa / eos: 18% • Tekstin kopiointi kirjallisesta lähteestä ja sen esittäminen sellaisenaan omana työnä ilman viittausta alkuperäiseen lähteeseen • (Erittäin) vakavaa: 98% • Ei vakavaa: 2% • Tekstin sanantarkka toistaminen lähdemerkinnän kanssa, mutta ilman lainausmerkkejä • (Erittäin) vakavaa: 30% • Ei plagiointia / vakavaa / eos: 70% • Tekstin sanantarkka toistaminen lainausmerkein ja lähdemerkinnän kanssa • Ei plagiointia: 95% • On plagiointia / eos: 5% Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 9
 10. 10. Yleisimmät plagioinnin syyt opiskelijoiden ja opettajien arvioiden mukaan Väittämä Opiskelijat Opettajat (ka) (ka) 1. Tietämättömyys, miten käyttää lähteitä ja viitata 3,64 3,97 niihin asiallisella tavalla 2. Opiskelijat periaatteessa tietävät, miten 3,73 4,20 tieteellistä tekstiä tulisi tuottaa, mutta omat taidot eivät riitä asioiden ilmaisemiseen … 7. Piittaamattomuus 3,24 3,57 9. Opiskelijoilla on paljon muita asioita 3,14 3,07 elämässään, esim. perhe, työ, eivätkä siksi ehdi paneutua kaikkiin opiskelutehtäviin … Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 10
 11. 11. Erot opiskelijoiden ja opettajien näkemyksissä • Opettajat arvioivat opiskelijoita useammin, että • opiskelijat periaatteessa tietävät, miten tieteellistä tekstiä tulisi tuottaa, mutta heidän omat taidot eivät siihen riitä [t(43,508) = -3,039, p.<.01] • opiskelijoiden mielestä plagiointi ei ole vakava asia [t(48,846) = -2,913, p.<.01] • opiskelijat plagioivat, koska kiinni jäämisen riski on pieni [t(59,296) =-2,440, p. <.05] • opiskelijoiden mielestä plagioinnista seuraavat rangaistukset tai sanktiot ovat vähäiset [t(132) =-4.337, p.=.000]. • Kaiken kaikkiaan opettajien ja opiskelijoiden näkemykset olivat kuitenkin samansuuntaiset Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 11
 12. 12. Plagioinnin syyt Väittämien latautuminen kolmelle faktorille Väittämät Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Tietoinen Tilanne- Tahaton plagiointi sidonnainen plagiointi plagiointi 5. Opiskelijat plagioivat koska kiinni jäämisen riski on pieni suhteessa 0,788 hyötyyn 4. Opiskelijat plagioivat koska muutkin tekevät niin 0,740 6. Plagioinnista seuraavat rangaistukset tai sanktiot ovat vähäiset 0,730 3. Opiskelijoiden mielestä plagiointi ei ole vakava asia 0,652 7. Piittaamattomuus 0,466 8. Opiskelijoilla on liikaa opiskeluun liittyviä kirjoitustehtäviä eivätkä ehdi 0,909 tehdä kaikkia kunnolla 9. Opiskelijoilla on paljon muita asioita elämässään, esim. 0,879 perhe, työ, eivätkä siksi ehdi paneutua kaikkiin opiskelutehtäviin kunnolla 1. Tietämättömyys, miten käyttää lähteitä ja viitata niihin asiallisella 0,827 tavalla 2. Opiskelijat periaatteessa tietävät miten tieteellistä tekstiä tulisi 0,765 tuottaa, mutta omat taidot eivät kuitenkaan riitä, esim. asioiden ilmaisemiseen omin sanoin Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 12
 13. 13. Pedagogiset implikaatiot eli miten puuttua plagiointiin opetuksen keinoin? Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 13
 14. 14. 1. Tilannesidonnaisen plagiointi • Kun omien opintojen organisointi ja suunnitelmissa pysyminen osoittautuu hankalaksi pienet muutokset tai odottamattomat tapahtumat / tehtävät tuovat yllättävän suuria haasteita opiskelulle • Syntyy kiusaus plagiointiin selviytymisstrategia • Tärkeää keskittyä opiskelutaitojen kehittämiseen ja erilaisten voimavarojen ja resurssien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. • Opetukselliset keinot puuttua • opintojen suunnittelu • opintojen oikea-aikainen ajoitus • riittävien resurssien (henk.koht voimavarat, aika, vertaisryhmän tuki) varaaminen Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 14
 15. 15. 2. Tahaton plagiointi • Pidettiin yleisimpänä plagioinnin syynä • Opetukselliset keinot puuttua • tieteellisen kirjoittamisen opetus • annettava mahdollisuus oman ”kirjoittajaäänen” kehittämiselle (mm. Angélil-Carter, 2000). • Tärkeää luoda ilmapiiri, jossa oppimiselle on tilaa ilman plagiointiin niin usein liitettyä epämääräistä sanktioiden ja seuraamusten pelkoa ja ns. plagioinnin välttämisestä aiheutuvaa stressiä Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 15
 16. 16. 3. Tietoinen plagiointi • Tietoisen plagioinnin taustalla on epäkypsä asennoituminen opiskeluun ja opintoihin • Tutkijat ovat puhuneet voimakkaasti sen puolesta, että opiskelijat tulee tutustuttaa eettisiin periaatteisiin ja akateemisen rehellisyyden (academic integrity) merkitykseen (Gullifer & Tyson 2010) • Opetukselliset keinot puuttua • Kannustaa pohtimaan, millaista on hyvä oppiminen ja minkälaiseksi kirjoittajaksi kukin itse haluaisi kehittyä. • Keskustella opintojen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa siitä, mitä on yliopisto-opiskelu ja minkälaista oppimista niillä tavoitellaan. Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 16
 17. 17. Voisiko plagiaatintunnistus- järjestelmä tukea opetusta ja oppimista? Laadullisen analyysin tuloksia Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 17
 18. 18. Käytettiinkö järjestelmää ohjauksen apuvälineenä? Miten? Opiskelijat (n=53) • Opiskelijat eivät yleisesti ottaen tunnistaneet, että järjestelmää olisi käytetty ohjaavassa merkityksessä (f=41) • Palaute: Käsittely ryhmässä (f=3) tai yksilöllisesti (f=6) • Kirjoittamisen ohjaus (f=1) • Järjestelmän käyttö vaikutti oppimiselle asetettuihin tavoitteisiin (f=1) • Tulos vaikutti oppimisen arviointiin (f=1) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 18
 19. 19. Opiskelijoiden ajatuksia PTJ:n ohjauksellisesta käytöstä ”Ohjaajan kanssa käytiin ”Kerran katsottiin yhdessä mitä järjestelmän antama ohjelma oli löytänyt. Tulokset oli palaute läpi ja ryhmän pääosin 0% joten varsinaisena yhteinen tavoite oli, että apuvälineenä se ei toiminut. lopulliset työt olisivat Olisi hyvä jos opiskelija voisi itse ”puhtaita”. omalla ajallaan tarkastella oman tekstinsä tunnistustulosta. ” ”Tulokset sai viikon päästä, jonka jälkeen pystyi ”Sain opettajalta tekemään vielä muutoksia. viestin, jossa kerrottiin Tarkkoja kohtia en plagiaattiprosentti ja että kuitenkaan saanut tietooni, se oli riittävän alhainen.” vain prosenttimäärän, mikä sinänsä oli vähän ikävää.” Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 19
 20. 20. Käytitkö järjestelmää ohjauksen apuvälineenä? Miten? Opettajat (n=23) • Oli käyttänyt plagiaatintunnistamisjärjestelmää tai sen tuottamia raportteja ohjauksen tukena (f=10) • Ohjauksen muotoja • palautteen antaminen lähteiden käytöstä • ohjeita tai ehdotuksia tekstien muokkaamiseen • kommentointityökalun käyttö ja palautekeskustelut • Ei ollut käyttänyt ohjauksessa (f=13), ainoastaan tarkistusmielessä Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 20
 21. 21. Opettajien ajatuksia PTJ:n ohjauksellisesta käytöstä Opiskelija sai palautetta ”Kyllä. Käytimme työkalua omasta pro gradu – väliversion kanssa. Käytin tutkielmansa myös tuota käsikirjoituksesta, oliko kommentointityökalua, jok siinä liian lähellä a oli minusta aika toimiva. alkuperäistä olevaa Opiskelijatkin näkivät tekstiä ja ohjeita miten työkalu toimii.” korjaamiseen”. ”Tunnistin yhden ”Gradujen käsikirjoituksia opiskelijan, joka ei tarkistettiin ja keskusteltiin riittävästi niiden perusteella prosessoinut tieteellisen kirjoittamisen lähteiden tekstiä periaatteista omakseen. Annoin seminaarissa.” kirjoitusohjeita.” Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 21
 22. 22. Johtopäätökset • Plagiaatintunnistamisjärjestelmää käytettiin melko vähän oppimisen ohjauksen välineenä. Suurin osa opettajista hyödynsi järjestelmää vain töiden tarkistamiseen • Jotta järjestelmä tukisi tieteellisen kirjoittamisen taitoja, olisi hyvä, että opiskelija näkee itse raportin ja että tuloksista keskustellaan opettajan kanssa • Tilannesidonnaista plagiointia järjestelmän käyttö varmasti vähentää, mutta lisäksi tarvitaan ajanhallinnan taitojen ja opiskelustrategioiden kehittämistä • Tietoiseen plagiointiin syyllistyvää opiskelijaa järjestelmä saattaa hillitä. Järjestelmä ehkä nähdään ikävänä kiusana, jolloin tärkeää olisi käynnistää keskustelua yliopisto- oppimisen tavoitteista Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 22
 23. 23. KIITOS - Kysymyksiä & kommentteja Copy from one, it's plagiarism; copy from two, it's research. (Wilson Mizner 1876 - 1933) Shoplifting – “I’m using Turnitin, so I don’t have to watch out for plagiarists.” (Harrington, D., 2011) Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 23
 24. 24. Lähteet • Abasi, A.R. & Graves, B. (2008). Academic literacy and plagiarism: conversations with international graduate students and disciplinary professors. Journal of English for Academic Purposes, 7, 221-233. • Angélil-Carter, S. (2000). Stolen Language? Plagiarism in Writing. London: Pearson Education. • Breen, L. & Maassen, M. (2005). Reducing the incidence of plagiarism in an undergraduate course: the role of education. Issues in Educational Research, 15(1), 1-16. • Gullifer, J. & Tyson, G.A. (2010). Exploring university students’ perceptions of plagiarism: a focus group study. Studies in Higher Education, 35(4), 463-481. • Harrington, D. (Moral) Hazards of Scanning for Plagiarists: Evidence from Shoplifting http://davideharrington.com/?p=594 viitattu 29.2.2012 • Kupila, P. & Löfström, E. (2011). Plagioinnin indikaattorit http://blogs.helsinki.fi/plagiaattipilotti/plagioinnin-indikaattorit/ • Laird, E. 2001. We all pay for internet plagiarism. Chronicle of Higher Education, July 13, 47(44), p B5. • Löfström, E., (2011) “Does plagiarism mean anything? LOL” Students’ conceptions of writing and citing. Journal of Academic Ethics, 9, 257-275. • Sutherland-Smith, W. 2005. Pandora’ box: academic perceptions of student plagiarism in writing. Journal of English for Academic Purposes, 4, 83-95. • Walker, J. (2010). Measuring plagiarism: researching what students do, not what they say they do. Studies in Higher Education, 35(1), 41-59. Kupila & Löfström www.helsinki.fi/yliopisto 8.3.2012 24

Pauliina Kupilan ja Erika Löfströmin esitys SULOP-seminaarissa 8.3.2012

Views

Total views

1,622

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×