Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?

558 views

Published on

Innlegg på tidligfasekonferansen til Norsk Venturekapitalforening

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?

  1. 1. Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?Paul Chaffey, Abelia
  2. 2. Vi har et problem i tidlig fase
  3. 3. Mange mulige løsninger– men problemet vedvarerGründerbedrift i tidlig fase påvei over Dødens dalSåkornfond?Pollenkapital?Tilskudd?• Tosporsøkonomi = sårbarhet• Felles mål om flerekunnskapsbasertevekstbedrifter• Innovasjonsmuskelen måtrenes i gode tider• Ulike enkeltaktører kunopptatt av "sin" løsning
  4. 4. Spiss og bredde i virkemiddelapparatet- offentlige, landsdekkende og gründerrelevante virkemidlerSkatteFUNN:1500 (1,2 mrd/år)IFU/OFU:230 (285 mill/år)Inkubatorprogrammet:130-150 (55 mill/år)BIA: 40-50(385 mill/år)Landsdekkende etablerertilskudd:40-45* (60 mill/år)Landsdekkendesåkornfond: 20-25FORNY2020: 20(117 mill/år)Investinor:8-10- Antall støttedeprosjekter/investeringerper år- årlige budsjetter i parentesKilde: Abelia/Virkemiddelapparatet 2012RettighetsbasertskatteinsentivTilskuddTilskudd tilinnovasjonsinfrastrukturRisikokapital/egenkapital*Antallet etablerertilskudd vil øke i 2013 somfølge av flere, men mindre prosjekter, og større budsjetter
  5. 5. Vi trenger en samhandlingsreform forinnovasjonssystemet!• Delene er evaluert ogfriskmeldt - av Regjeringen• Abelia etterlyser enevaluering avsamhandling, uutnyttetpotensial og hull – vi trengerfunksjonelle økosystemer forinnovasjon• Det operative apparatet iklynger, inkubatorer og TTOermå sees i sammenheng meddet nasjonalevirkemiddelapparatetInnovasjon NorgeForskningsrådetSIVA
  6. 6. Abelias forslag del I• Resultatbasertfinansiering avinkubasjon – vi måpremiere de beste"hjelperne"• Investeringsselskap itidlig fase – Almi Investkombinerer tilskudd ogegenkapital – mobilisererøkt privat risikokapital
  7. 7. Abelias forslag del II• Landsdekkendeetablerertilskudd –Innovasjon Norge baGiske om hagle og rifle– fikk bare haglen• Skattefradrag forinvesteringer i yngrebedrifter (KapitalFUNN)

×