Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Ima 2010

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Ima 2010

  1. 1. Índice Criterios de Avaliación............................................................................................................... 2 Mínimos esixibles...................................................................................................................... 3 Criterios de cualificación........................................................................................................... 4 Procedementos e instrumentos de avaliación.......................................................................... 5 Criterios mínimos de avaliación................................................................................................ 5 Instrumentos de cualificación................................................................................................... 6 Normas de convivencia e obrigas do alumnado ...................................................................... 7
  2. 2. Criterios de Avaliación A capacidade de identificar os avances ao largo da historia nas tecnoloxías da información e a comunicación e a súa repercusión na evolución estética dos mensaxes audiovisuais. A destreza e espírito crítico do alumnado para identificar e manipular os diferentes produtos audiovisuais a os que ten acceso seguindo criterios estéticos. Capacidade reflexiva e analítica para marcar as diferenzas entre realidade e a súa imaxe, nas súas diversas formas e medios de representación nos medios audiovisuais e de comunicación. Analizar os elementos espaciais e temporais, ase como outras características básicas do significado e sentido na lectura de imaxes tanto fixas como en movemento. Analizar e comprender, por parte do alumnado, os diferentes niveis de lectura dunha mesma imaxe. Analizar producións radiofónicas e televisivas identificando as características de xénero e diferenciando cos roles sociais máis comúns nas producións audiovisuais Identificar os elementos básicos da linguaxe audiovisual Capacidade de utilizar, tanto de maneira individual como en grupo, os elementos básicos do medio audiovisual para realizar traballos con imaxes fixas e con imaxes en movemento. Capacidade para combina a creación visual con elementos sonoros. Relacionar os conceptos de plano, escena e secuencia coas súas dimensións comunicativas e narrativas, ase como coas súas funcións espaciais e temporais Valorar a capacidade para crear e analizar mensaxes visuais e sonoros avaliando a estrutura do mensaxe e su eficacia comunicativa. Capacidade para estruturar un guión a partir da adaptación dunha obra literaria, dunha idea ou dun acontecemento. Capacidade de aplicar ou integrar o medio audiovisual como linguaxe expresivo nos conflitos do seu entorno social ou educativo. Visión critica e selectiva ante os medios de produción audiovisual, sobre a oferta radiofónica e televisiva, diferenciando as claves e os códigos formais de cada xénero, ase como os tópicos recorrentes nos programas de éxito. Actitude como receptor consciente, selectivo e crítico ante os mensaxes e creacións audiovisuais.
  3. 3. Capacidade de identificar e manipular as posibilidades das tecnoloxías da información e a comunicación, con especial atención a os medios de comunicación de libre acceso como internet. Aproveitamento dos recursos que ofrecen os medios audiovisuais, avaliando os seus aspectos positivos e negativos. Recoñecer e reflexionar sobre as distintas funcións da publicidade, diferenciando os elementos informativos e culturais de aqueles outros relacionados coa emotividade, a sedución e a fascinación. Capacidade para reflexionar e distinguir os diferentes elementos que inciden no receptor das mensaxes publicitarias. [volver ao índice] Mínimos esixibles - Sintaxes da linguaxe audiovisual. Coñecemento e uso axeitado da sintaxes e dos medios audiovisuais na creación de mensaxes. - Emprego das TIC de xeito informativo e de xeito expresivo. - Análise das características básicas, significado e sentido na lectura de imaxes tanto fixas como en movemento. - Lectura obxectiva e a subxectiva (denotación e connotación) dunha mesma imaxe ou produción audiovisual. - O proceso da comunicación publicitaria. Análise publicitaria. - Colaboración en grupo. Respecto cara ás outras persoas, capacidade de discusión e crítica e asunción das responsabilidades no traballo que require calquera proxecto audiovisual. - Mantemento e limpeza de equipamentos e instalación [volver ao índice]
  4. 4. Criterios de cualificación Os instrumentos utilizados para avaliar serán, entre outros: Probas sobre coñecementos teóricos. Probas teórico-prácticas, tanto individuais como colectivas Valoración de conceptos, procedementos e actitudes. A nota de cada traballo individual: Un 60% do resultado e obxectivos a cumprir coa realización de cada actividade, o que supoñerá ou non, a asimilación dos contidos conceptuais que precederon cada actividade. Un 20% estará referido á súa actitude fronte as propostas, así como a súa predisposición á experimentación, capacidade crítica cos seus propios resultados, o seu nivel de esforzo e curiosidade, así como de respecto á materia. o Por último o 20 % restante referirase á asistencia, entrega puntual dos traballos, boa presentación dos mesmos, orde e a limpeza dos materiais, propios e comúns. Tamén teremos en conta o comportamento na aula, baseándose no respecto e a tolerancia fronte os compañeiros e ao profesor, tamén valorarase o respecto ó traballo alleo. o Os traballos non entregados sen causa xustificada terán de nota un cero o En caso de entregar traballos fora de prazo, sen causa xustificada, terán unha rebaixa na nota en proporción coa tardanza na entrega. A nota dos proxectos en grupo: Será dun 75% como traballo colectivo e nota de aportación persoal ao traballo conxunto 25% A suma de ambas definen a nota do alumno polo proxecto en grupo. Cualificación de las avaliacións parciais: A avaliación de cada trimestre será nun 75 % o resultado da media aritmética dos exercicios, exames e demais probas de contido propostas na avaliación. Nun 25% se valorarán durante o trimestre os instrumentos de cualificación recollidos no apartado c) do punto 10 desta programación Cualificación da avaliación final: A avaliación final será nun 75 % o resultado da media aritmética das notas das tres avaliacións do curso. Nun 25% se valorarán durante todo o curso os instrumentos de cualificación recollidos no apartado c) do punto 10 desta programación. [volver ao índice]
  5. 5. Procedementos e instrumentos de avaliación Seguindo a programación xeral do centro, realizaránse tres avaliacións, unha delas final. Para a cualificación usarán os seguintes procedementos de avaliación: Avaliación inicial Ten lugar ó comezo do curso. Permite coñecer as circunstancias particulares de cada alumno (coñecementos previos, nivel de desenrolo, estereotipos, intereses…). Os resultados da avaliación teranse en conta para no desenvolvemento da programación. Avaliación formativa Inclúe o proceso de ensinanza-aprendizaxe. Adaptarase no posible ás necesidades individuais de cada alumno. Pretende a obtención dos obxectivos propostos para o curso. Observación por parte do profesor da actitude participativa do alumno nas actividades de clase e nos grupos de traballo. Entre os instrumentos de avaliación sinalamos: Traballos individuais, nas avaliacións parciais en que se realicen (comentario dun anuncio, reportaxe fotográfico, podcast, etc.) Traballos en equipo, en las avaliacións parciales en que se realicen (corto de cine mudo e documento multimedia) Exames escritos, con preguntas teóricas e breves exercicios prácticos relacionados cos contidos impartidos, tanto teóricos como prácticos. [volver ao índice] Criterios mínimos de avaliación A destreza e espírito crítico do alumnado para identificar e manipular os diferentes produtos audiovisuais a os que ten acceso seguindo criterios estéticos. Analizar os elementos espaciais e temporais, ase como outras características básicas do significado e sentido na lectura de imaxes tanto fixas como en movemento. Analizar producións radiofónicas e televisivas identificando as características de xénero e diferenciando cos roles sociais máis comúns nas producións audiovisuais Identificar os elementos básicos da linguaxe audiovisual Relacionar os conceptos de plano, escena e secuencia coas súas dimensións comunicativas e narrativas, ase como coas súas funcións espaciais e temporais
  6. 6. Capacidade de aplicar ou integrar o medio audiovisual como linguaxe expresivo nos conflitos do seu entorno social ou educativo. Visión critica e selectiva ante os medios de produción audiovisual, sobre a oferta radiofónica e televisiva, diferenciando as claves e os códigos formais de cada xénero, ase como os tópicos recorrentes nos programas de éxito. Actitude como receptor consciente, selectivo e crítico ante os mensaxes e creacións audiovisuais. Capacidade de identificar e manipular as posibilidades das tecnoloxías da información e a comunicación, con especial atención a os medios de comunicación de libre acceso como internet. Recoñecer e reflexionar sobre as distintas funcións da publicidade, diferenciando os elementos informativos e culturais de aqueles outros relacionados coa emotividade, a sedución e a fascinación. Capacidade para reflexionar e distinguir os diferentes elementos que inciden no receptor das mensaxes publicitarias. [volver ao índice] Instrumentos de cualificación Os instrumentos de avaliación máis adecuados que teremos en conta serán: a) Resolución de exercicios prácticos. Dependendo da unidade propoñeremos traballos específicos. b) Elaboración e seguimento do traballo práctico dos alumnos ó longo do curso. Os alumnos deberán ter un blog de aula dedicado á recollida e intercambio de información e traballos da materia, tanto de conceptos teóricos recibidos na clase coma dos traballos elaborados. c) Actitude positiva no que se refire ós seguintes aspectos: Manexa o medio con claridade e corrección. É ordenado e limpo nas súas producións e no coidado do material. É metódico e sistemático no desenvolvemento do seu traballo. Sabe traballar individualmente ou en equipo segundo as necesidades concretas de cada caso e axustándose ás condicións que se lle indican. Sabe seleccionar, organizar e manexar o material adecuado para o desenvolvemento dunha actividade.
  7. 7. Segue con atención as actividades da aula e realiza habitualmente as tarefas de clase, demostrando interese polo traballo. Formula as dúbidas ou dificultades que se lle presentan e trata de corrixir os erros propios, amosando afán de superación. Cumpre as normas de convivencia do centro, respectando o ben común e o medio que o rodea, e non provoca conflitos no desenvolvemento normal da clase. É tolerante, respectuoso, dialogante, sabe escoitar e respecta a quenda de palabra, coopera cos seus compañeiros e profesores e amosa actitudes solidarias. Asume responsabilidades e cumpre os compromisos, acabando os traballos nos prazos asignados e traendo o material necesario para traballar na clase. d) Entendese por comportamento exemplar: Respectar as normas de convivencia. Respectar ós profesores e ós compañeiros. Presentar os traballos con limpeza e pulcritude. Entregar os traballos nos prazos sinalados. Realizar os traballos prácticos axuntándose ás condicións mínimas que se lle indican. Coidar o material e mantén a orde e a limpeza no lugar de traballo. Traballar cumprindo as normas de hixiene e seguridade. Ser metódico e sistemático no desenvolvemento do seu traballo. Selecciona, organiza e manexa ben o material adecuado para o desenvolvemento do seu traballo. Ser capaz de traballar autonomamente, sen necesidade de instrucións concretas e constantes. Traballar ben en equipo. [volver ao índice] Normas de convivencia e obrigas do alumnado Todas as faltas contrarias ás normas de convivencia serán sancionadas de acordo co establecido no Regulamento de Réxime Interno do Instituto. Considérase falta leve non levar á clase o material específico esixido para traballar. Ás tres faltas leves acumuladas darase aviso ós pais do alumno/a e o/a titor/a mediante un parte de incidencias. A quinta falta de material por avaliación, significará un segundo parte de incidencias e a sexta falta de material na avaliación significará o terceiro parte de incidencias que se propoñerá inmediatamente en coñecemento da xefatura de estudios, posto que a falta pasa a ser grave e merecer, polo tanto, un parte sancionador. A sanción correspondente será en cada caso a marcada no Regulamento de Réxime Interno. Cada alumno/a deberá coidar a súa mesa de traballo e deixala limpa antes de finalizar a clase. O negarse a dita limpeza ou o esquecemento reiterado neste labor será sancionado cun parte de incidencias que será comunicado ao/á titor/a, aos pais e a xefatura de estudos.
  8. 8. Se un alumno chega a clase cinco minutos ou máis despois de que toque o timbre, considerarase como atraso. Tres atrasos acumulados terán a condición de falta leve que da lugar a emisión dun parte de incidencias que se comunicará ós pais e o/a titora do alumno. A persistencia nestes feitos terán a consideración de falta contraria ás normas de convivencia. [volver ao índice]

Views

Total views

332

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×