Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

F5 1

474 views

Published on

matematica 5º ano

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

F5 1

  1. 1. Agrupamento vertical de Escolas de Sines Profª Helena Borralho 1 FFFIIICCCHHHAAA DDDEEE AAAVVVAAALLLIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO DDDEEE MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAA ––– 222ººº CCCIIICCCLLLOOO 222000000888///000999 A preencher pelo aluno NNNooommmeee::: TTTuuurrrmmmaaa::: Número: FFFIIICCCHHHAAA DDDEEE AAAVVVAAALLLIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO DDDEEE MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAA ––– 222ººº CCCIIICCCLLLOOO 222000000888///000999 555ºººaaannnooo A preencher pelo professor AAAppprrreeeccciiiaaaçççãããooo::: CCClllaaassssssiiifffiiicccaaaçççãããooo::: OOObbbssseeerrrvvvaaaçççõõõeeesss::: RRRuuubbbrrriiicccaaa dddooo ppprrrooofffeeessssssooorrr::: RRRuuubbbrrriiicccaaa dddooo EEEnnncccaaarrrrrreeegggaaadddooo dddeee EEEddduuucccaaaçççãããooo FFFIIICCCHHHAAA DDDEEE AAAVVVAAALLLIIIAAAÇÇÇÃÃÃOOO DDDEEE MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAA 555ºººaaannnooo 222000000888///000999
  2. 2. Agrupamento vertical de Escolas de Sines Profª Helena Borralho 2 Instruções Gerais sobre a Prova  A Ficha deve ser realizada com caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta, com excepção das questões em que te é indicado que resolvas a lápis.  Podes usar borracha, apara-lápis, régua.  Se precisares de alterar alguma resposta, risca-a e escreve a nova resposta.  Em algumas questões, terás de colocar X no quadrado correspondente à resposta correcta. Se te enganares e puseres X no quadrado errado, risca esse quadrado e volta a colocar X no lugar que consideras certo.  Não risques os cálculos e/ou os esquemas que utilizares nas tuas respostas.  Responde a todas as perguntas com o máximo de atenção.  Se acabares antes do tempo previsto, deves aproveitar para rever a tua prova. AAA FFFiiiccchhhaaa dddeee AAAvvvaaallliiiaaaçççãããooo dddeee MMMaaattteeemmmááátttiiicccaaa ttteeerrrááá aaa ddduuurrraaaçççãããooo 999000 mmmiiinnnuuutttooosss Importante: não respondas precipitadamente, lê primeiro com atenção as perguntas.
  3. 3. Agrupamento vertical de Escolas de Sines Profª Helena Borralho 3 PPPAAARRRTTTEEE AAA 1.. CCaallccuullaa oo vvaalloorr nnuumméérriiccoo ddee:: 11..11.. 114455 –– (( 113355 ++ 6688-- 112200)) ++ 3355 11..22.. 3355,,88 ++ 1177,,88 -- 1199,,99 -- 00,,99 11..33.. (( 1188,,55 ++ 77,,55 --33 )) ++ (( 3355,,33 ++ 1122,,99 –– 1155,,66 )) 111...444... 111888555 +++ ((( 111666,,,999 +++ 333444 ))) ––– ((( 111333,,,999 ––– 777,,,999 )))
  4. 4. Agrupamento vertical de Escolas de Sines Profª Helena Borralho 4 222... OOO pppaaaiii dddooo JJJoooãããooo,,, ddduuurrraaannnttteee aaa ssseeemmmaaannnaaa dddooo ssseeeuuu aaannniiivvveeerrrsssááárrriiiooo,,, dddeeeuuu---lllhhheee aaasss mmmoooeeedddaaasss qqquuueee tttiiinnnhhhaaa nnnooo pppooorrrtttaaa---mmmoooeeedddaaasss pppaaarrraaa ooo JJJoooãããooo mmmeeettteeerrr nnnooo mmmeeeaaalllhhheeeiiirrrooo... OOO JJJoooãããooo aaapppeeennnaaasss aaannnoootttooouuu ooo nnnúúúmmmeeerrrooo iiinnnttteeeiiirrrooo dddeee eeeuuurrrooosss qqquuueee rrreeeccceeebbbeeeuuu eeemmm cccaaadddaaa dddiiiaaa... PPPooorrr eeexxxeeemmmppplllooo,,, nnnaaa ssseeeggguuunnndddaaa---fffeeeiiirrraaa ooo JJJoooãããooo rrreeeccceeebbbeeeuuu tttrrrêêêsss mmmoooeeedddaaasss dddeee 555000 cccêêênnntttiiimmmooosss eee qqquuuaaatttrrrooo dddeee 222000 cccêêênnntttiiimmmooosss eee aaannnoootttooouuu uuummm rrreeeccceeebbbiiimmmeeennntttooo dddeee 222 eeeuuurrrooosss... 222...111... QQQuuueee qqquuuaaannntttiiiaaa aaannnoootttooouuu ooo JJJoooãããooo nnnooo dddiiiaaa eeemmm qqquuueee ooo pppaaaiii lllhhheee dddeeeuuu uuummm eeeuuurrrooo eee qqquuuiiinnnzzzeee cccêêênnntttiiimmmooosss??? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 222...222... DDDuuurrraaannnttteee aaa ssseeemmmaaannnaaa ooo JJJoooãããooo aaannnoootttooouuu aaasss ssseeeggguuuiiinnnttteeesss qqquuuaaannntttiiiaaasss 222€€€,,, 111€€€,,, 000€€€,,, 222€€€,,, 333€€€,,, 000€€€,,, 111€€€... OOO JJJoooãããooo ppprrreeettteeennndddiiiaaa cccooommmppprrraaarrr uuummm llliiivvvrrrooo qqquuueee cccuuussstttaaavvvaaa 111000 €€€... OOO JJJoooãããooo aaaccchhhaaa qqquuueee tttaaalllvvveeezzz ttteeennnhhhaaa dddiiinnnhhheeeiiirrrooo qqquuueee ccchhheeeggguuueee... EEEssstttááásss dddeee aaacccooorrrdddooo cccooommm ooo JJJoooãããooo??? EEExxxpppllliiicccaaa ooo ttteeeuuu rrraaaccciiiooocccííínnniiiooo... 333 ...CCCooommmpppllleeetttaaa aaasss ssseeeggguuuiiinnnttteeesss eeexxxppprrreeessssssõõõeeesss::: 333...111... 000,,,333 +++ _______________ === 000,,,999 333...222... _______________ +++ 777555 === 111222000 333...333... _______________ +++ 222222 === 888000 333...444... _______________ --- 333,,,111 === 777,,,999 444... EEEssscccooolllhhheee eee eeessscccrrreeevvveee ooo vvvaaalllooorrr cccooorrrrrreeeccctttooo nnnooo pppooonnnttteeeaaadddooo (((………...)))::: 999,,,999666 +++ 111000,,, 222222 +++ 111999,,,999333 === ………………………………………...... 333555,,,000111333777 ––– 222444,,,999777888 === ………………………………………………......
  5. 5. Agrupamento vertical de Escolas de Sines Profª Helena Borralho 5 555... AAA fffiiiggguuurrraaa rrreeeppprrreeessseeennntttaaa uuummm ttteeerrrrrreeennnooo cccooommm aaasss dddiiimmmeeennnsssõõõeeesss aaassssssiiinnnaaalllaaadddaaasss,,, eeemmm mmmeeetttrrrooosss... 555...111... CCCaaalllcccuuulllaaa ooo pppeeerrrííímmmeeetttrrrooo dddooo ttteeerrrrrreeennnooo... 555...222... CCCaaalllcccuuulllaaa ooo cccuuussstttooo dddeee uuummmaaa vvveeedddaaaçççãããooo ààà vvvooollltttaaa dddeee tttooodddooo ooo ttteeerrrrrreeennnooo,,, eeexxxccceeeppptttooo nnnuuummm pppooorrrtttãããooo dddeee 333 mmm dddeee lllaaarrrggguuurrraaa... CCCaaadddaaa mmmeeetttrrrooo dddeee vvveeedddaaaçççãããooo cccuuussstttaaa 111000000 eeeuuurrrooosss... 666... OOO ZZZééé sssaaaiiiuuu dddeee cccaaasssaaa cccooommm €€€ 222,,,555... CCCooommmppprrrooouuu nnnaaa pppaaapppeeelllaaarrriiiaaa uuummmaaa eeesssfffeeerrrooogggrrráááfffiiicccaaa pppooorrr €€€ 000,,,777555 eee uuummmaaa bbbooorrrrrraaaccchhhaaa pppooorrr €€€ 000,,,333555 eee dddeeepppoooiiisss cccooommmppprrrooouuu nnnooo sssuuupppeeerrrmmmeeerrrcccaaadddooo uuummm gggeeelllaaadddooo pppooorrr €€€ 000,,,666 eee uuummm pppaaacccooottteee dddeee bbbooolllaaaccchhhaaasss pppooorrr €€€ 000,,,444... 666...111... QQQuuuaaalll dddaaasss ssseeeggguuuiiinnnttteeesss eeexxxppprrreeessssssõõõeeesss cccooorrrrrreeessspppooonnndddeee ààà qqquuuaaannntttiiiaaa qqquuueee ooo ZZZééé gggaaassstttooouuu nnnooo sssuuupppeeerrrmmmeeerrrcccaaadddooo??? ((( sssuuubbbllliiinnnhhhaaa aaa rrreeessspppooossstttaaa cccooorrrrrreeeccctttaaa ))) AAA::: 222,,,555 ––– 000,,,666 ––– 000,,,444 BBB::: 000,,,666 +++ 000,,,444 CCC::: 000,,,666 ––– 000,,,444 666...222... AAA qqquuueee cccooorrrrrreeessspppooonnndddeee aaa eeexxxppprrreeessssssãããooo 222,,,555 ––– (((000,,,777555 +++ 000,,,333555)))??? 666...333... CCCooommmpppllleeetttaaa cccooommm ooosss sssiiinnnaaaiiisss eee ooosss pppaaarrrêêênnnttteeessseeesss qqquuueee aaaccchhhaaarrreeesss cccooonnnvvveeennniiieeennnttteee dddeee fffooorrrmmmaaa aaa ooobbbttteeerrreeesss uuummmaaa eeexxxppprrreeessssssãããooo qqquuueee pppeeerrrmmmiiitttaaa cccaaalllcccuuulllaaarrr aaa qqquuuaaannntttiiiaaa qqquuueee sssooobbbrrrooouuu aaaooo ZZZééé dddeeepppoooiiisss dddaaasss cccooommmppprrraaasss qqquuueee fffeeezzz::: 222,,,555 000,,,777555 000,,,333555 000,,,666 000,,,444
  6. 6. Agrupamento vertical de Escolas de Sines Profª Helena Borralho 6 777... EEEfffeeeccctttuuuaaa aaasss mmmeeedddiiiçççõõõeeesss nnneeeccceeessssssááárrriiiaaasss eee cccaaalllcccuuulllaaa,,, eeemmm ccceeennntttííímmmeeetttrrrooosss,,, eeemmm mmmeeetttrrrooosss eee eeemmm mmmiiilllííímmmeeetttrrrooosss,,, ooo pppeeerrrííímmmeeetttrrrooo dddaaa fffiiiggguuurrraaa::: 88.. NNoo cclluubbee ddaa TTeerrrraa hháá uumm ggiinnáássiioo ccoomm 22335500 lluuggaarreess ppaarraa oo ppúúbblliiccoo.. VViieerraamm aassssiissttiirr aa uumm jjooggoo ddee vvoolleeiibbooll ddaa eeqquuiippaa ddaa ccaassaa 11446677 ppeessssooaass,, ddaass qquuaaiiss 553399 eerraamm mmuullhheerreess.. 88..11.. QQuuaannttooss hhoommeennss aassssiissttiirraamm aaoo jjooggoo?? 88..22.. QQuuaannttooss lluuggaarreess ffiiccaarraamm vvaazziiooss??
  7. 7. Agrupamento vertical de Escolas de Sines Profª Helena Borralho 7 99.. AA MMaarriiaa vvaaii mmuuddaarr ddee ccaassaa,, ppoorr iissssoo tteemm ddee ccoommpprraarr ooss sseegguuiinntteess eelleeccttrrooddoommééssttiiccooss:: EElleeccttrrooddoommééssttiiccooss PPrreeççoo eemm eeuurrooss MMááqquuiinnaa ddee llaavvaarr rroouuppaa 559944,,5500 FFooggããoo 224455,,8877 ffrriiggoorrííffiiccoo 443355,,3322 99..11.. QQuuaannttoo éé qquuee aa MMaarriiaa vvaaii ggaassttaarr nnaa ccoommpprraa ddooss eelleeccttrrooddoommééssttiiccooss?? 99..22.. SSee,, ddeeppooiiss ddaass ccoommpprraass,, llhhee ssoobbrraarreemm 222244,,3311 eeuurrooss,, qquuee ddiinnhheeiirroo ttiinnhhaa aa MMaarriiaa?? 1100.. --OO CCééssaarr,, oo NNuunnoo,, oo MMiigguueell,, oo RRuuii ee oo VVííttoorr ssããoo jjooggaaddoorreess ddee bbaassqquueetteebbooll.. OO mmaaiiss aallttoo tteemm 22,,0099 ddee aallttuurraa ee ooss oouuttrrooss 11,,9944mm,,22mm,, 11,,8855,, 22,,0066.. CCoommpplleettaa aa ttaabbeellaa ssaabbeennddoo qquuee:: -- oo CCééssaarr tteemm 22mm ddee aallttuurraa;; --oo MMiigguueell éé oo mmaaiiss aallttoo.. --oo RRuuii éé mmaaiiss aallttoo qquuee oo CCééssaarr.. --oo NNuunnoo éé mmaaiiss bbaaiixxoo qquuee oo VVííttoorr.. NNoommee AAllttuurraa CCééssaarr NNuunnoo MMiigguueell RRuuii VVííttoorr
  8. 8. Agrupamento vertical de Escolas de Sines Profª Helena Borralho 8 1111.. EEmm qquuee nnúúmmeerroo ppeennssoouu oo HHééllddeerr?? 1122.. AA mmããee ddaa AAnnaa ttiinnhhaa vviinnttee ee ttrrêêss aannooss qquuaannddoo eellaa nnaasscceeuu.. OO ppaaii tteemm aaccttuuaallmmeennttee ttrriinnttaa ee nnoovvee aannooss,, éé cciinnccoo aannooss mmaaiiss vveellhhoo qquuee aa mmããee.. OO iirrmmããoo mmaaiiss nnoovvoo nnaasscceeuu qquuaannddoo oo ppaaii ttiinnhhaa ttrriinnttaa ee ddooiiss aannooss.. aa.. DDaass eexxpprreessssõõeess sseegguuiinntteess AA →→ 3399 –– 55 –– 3322 BB→→ 3399 –– 55 –– 2233 CC→→ 3399 –– 55 DD→→ 3399 –– 3322 EE→→ 3399 –– 55 –– 2233 ++ 55 EEssccoollhhee aa qquuee rreepprreesseennttaa aa iiddaaddee:: (( ccoollooccaa aa lleettrraa ddaa eexxpprreessssããoo nnoo ______ )) 1122..11.. ddaa mmããee ddaa AAnnaa __________ 1122..22.. ddoo iirrmmããoo mmaaiiss nnoovvoo __________ 1111..11..33.. ddoo AAnnaa __________ 1111..11..44.. ddaa AAnnaa ddaaqquuii aa cciinnccoo aannooss ________ Pensei num número, adicionei-lhe 25, subtraí 12 e obtive 50.

×