Food m1

5,670 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
190
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Food m1

 1. 1. ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Local Food Available in Song District รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดย นางสาวชุตินาฏ ชมศิลป ครูชํานาญการ โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. 2. คํานํา ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Local Food Available in Song District ไดจัดทําขึนเพือใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพืนฐาน ระดับชันมัธยมศึกษาปที่ 1 ้ ่ ้ ้ ซึ่งผูจัดทําเห็นวานักเรียนนาจะไดใชภาษาอังกฤษจากสิ่งที่ตนเกียวของในชีวิตประจําวันที่มี ่ ความหมายตอชีวิตผูเรียนโดยสอดคลองกับภูมิหลัง ประสบการณของผูเรียน และผูเรียน มีพื้นฐานความรูในเรื่องเหลานั้นอยูแลว จะทําใหนักเรียนคาดเดาคําศัพทที่พบเห็นไดงายกวา  รวมทั้งทําใหนักเรียนไดมพนความรูในเรื่องของอาหารพื้นบานที่เปนวิถีชีวิตของตนเองเปนการ ี ื้ บูรณาการการเรียนรูเรื่องของทองถิ่นและสามารถบูรณาการไดกับวิชาตางๆเชนวิชาคอมพิวเตอร สังคมศึกษา การงานพื้นฐานอาชีพ ภาษาไทย และคณิตศาสตร ชุดกิจกรรมที่จัดทํานี้มีทั้งหมด 5 ชุด ใชเวลาในการทํากิจกรรมรวม 15 ชั่วโมง ผูจัดทํา ไดนําเสนอ ณ. ที่นี้เพียง 1 ชุดกิจกรรม เพื่อเผยแพรใหผูสนใจไดใชเปนแนวทางในการจัดทําชุด กิจกรรมเรื่องอื่นๆ ตอไป ชุตินาฏ ชมศิลป
 3. 3. คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่ไดจัดทําขึนนี้ เปนชุดกิจกรรมที่ใชสอนและฝกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ้ โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเรื่อง Local Food Available in Song District สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ลักษณะของชุดกิจกรรมประกอบดวยทักษะการฟง พูด อาน เขียน โดยเนน การเรียนรูแบบรวมมือ ชุดกิจกรรมดังกลาวมีทั้งหมด 5 ชุด ใชเวลาในการสอน รวมเวลา 15 ชั่วโมง โดยใชเวลาในการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 1. ปฐมนิเทศชี้แจงการเรียนการสอนและทดสอบกอนเรียน 1 ชั่วโมง 2. ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง Types of local food 2 ชั่วโมง 3. ชุดกิจกรรมที่ 2 เรื่อง Appetizers 3 ชั่วโมง 4. ชุดกิจกรรมที่ 3 เรื่อง Main Dish 3 ชั่วโมง 5. ชุดกิจกรรมที่ 4 เรื่อง Desserts and Snacks 3 ชั่วโมง 6. ชุดกิจกรรมที่ 5 เรื่อง Fruits 2 ชั่วโมง 7. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและประเมินผล 1 ชั่วโมง ภายในชุดกิจกรรมแตละชุดประกอบดวย - การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชันที่ 3, ผลการเรียนรูที่คาดหวัง, และจุดประสงคการเรียนรู ้ - จุดประสงคประจําชุด - คําชี้แจงการออกแบบชุดกิจกรรม - คูมือครู - คูมือนักเรียน - รูปแบบของชุดกิจกรรม - แผนรายหนวย - แผนการจัดการเรียนรู - แบบประเมินการทํางานกลุม - แบบสรุปคะแนนจากการใชชุดกิจกรรม - ชุดกิจกรรมที่ใชฝกทักษะ - ใบความรู
 4. 4. การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูชวงชันที่ 3/ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง/ จุดประสงคการเรียนรู ้ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 31101) เรื่อง Local Food Available in Song District ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู เวลา ชวงชั้นที่ 3 ที่คาดหวัง เรียน ม.1 จํานวน ชั่วโมง ฟงและอานเกียวกับ ่ 1. สามารถบอก 1. อานออกเสียงคําศัพทได 2 อาหารพื้นเมืองในทองถิ่น ประเภทของอาหาร 2. บอกประเภทของอาหาร ของตนเองโดยใชทักษะ พื้นเมืองในทองถิ่น พื้นเมืองในทองถิ่นของตนเอง การสื่อสารดานการพูด ของตนเองได ได การเขียนขอมูล การแสดง 3.บอกประเภทของอาหาร ความคิดเห็น การ หนวยการเรียนรูที่ 1 พื้นเมืองเปนภาษาอังกฤษได เปรียบเทียบความเหมือน เรื่อง 4. สนทนาโตตอบเกี่ยวกับ และความแตกตางระหวาง Types of local food การทําอาหารได ภาษา และวัฒนธรรม ของตนเองกับวัฒนธรรม ของเจาของภาษา ฟงและอานเกียวกับอาหาร 2. สามารถจําแนก ่ 1. อานออกเสียงคําศัพทได 3 พื้นเมืองในทองถิ่นของ อาหารพื้นเมืองที่เปน 2. บอกชื่ออาหารพื้นเมืองดวย ตนเองโดยใชทักษะการ อาหารเรียกน้ํายอยใน ภาษาอังกฤษอยางงายๆได สื่อสารดานการพูด การ ทองถิ่นของตนเองได 3. จับคูคําศัพทและคําอธิบาย เขียนขอมูล การแสดง ภาษาอังกฤษที่มีความหมาย ความคิดเห็น การ หนวยการเรียนรูที่ 2 ตรงกันได เปรียบเทียบความเหมือน เรื่อง Appetizers 4. จับคูคําศัพทและความหมาย และความแตกตางระหวาง ที่ตรงกันได ภาษา และวัฒนธรรม 5. บอกความหมายของคําศัพทได ของตนเองกับวัฒนธรรม 6. สรุปใจความสําคัญจากเรื่อง ของเจาของภาษา ที่อานได
 5. 5. มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู เวลา ชวงชั้นที่ 3 ที่คาดหวัง เรียน ม.1 จํานวน ชั่วโมง ฟงและอานเกียวกับอาหาร ่ 3. สามารถจําแนก 1. อานออกเสียงคําศัพทได 3 พื้นเมืองในทองถิ่นของ อาหารพื้นเมืองที่เปน 2. บอกชื่ออาหารพื้นเมืองทีเ่ ปน ตนเองโดยใชทักษะการ อาหารหลักในทองถิ่น อาหารหลักในทองถิ่น สื่อสารดานการพูด ของตนเองได ของตนเองได การเขียนขอมูล การ 3. บอกชื่ออาหารพื้นเมืองทีเ่ ปน แสดงความคิดเห็น การ ภาษาอังกฤษอยางงายๆได เปรียบเทียบความเหมือน หนวยการเรียนรูที่ 3 4. ตอบคําถามจากประโยคที่ และความแตกตางระหวาง เรื่อง Main Dish กําหนดใหได ภาษา และวัฒนธรรม 5. ตอบคําถามจากเรื่องที่อานได ของตนเองกับวัฒนธรรม 6. สรุปใจความสําคัญจากเรื่อง ของเจาของภาษา ที่อานได ฟงและอานเกียวกับอาหาร ่ 4. สามารถจําแนก 1. อานออกเสียงคําศัพทได 3 พื้นเมืองในทองถิ่นของ อาหารพื้นเมืองที่เปน 2. บอกชื่อขนมและอาหารวาง ตนเองโดยใชทักษะการ ขนมและของวางใน ในทองถิ่นของตนเองได สื่อสารดานการพูด ทองถิ่นของตนเองได 3. อธิบายชื่อขนมและอาหารวาง การเขียนขอมูล การ เปนขอความภาษาอังกฤษ แสดงความคิดเห็น การ หนวยการเรียนรูที่ 4 อยางงายๆได เปรียบเทียบความเหมือน เรื่อง Desserts and 4. บอกขั้นตอนการทําขนม และความแตกตางระหวาง Snacks ในทองถิ่นเปนภาษาอังกฤษได ภาษา และวัฒนธรรม ของตนเองกับวัฒนธรรม ของเจาของภาษา
 6. 6. มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  จุดประสงคการเรียนรู เวลาเรียน ชวงชั้นที่ 3 จํานวน ม.1 ชั่วโมง TO1. ฟงและอาน 5. สามารถจําแนก 1. อานออกเสียงคําศัพทได 2 เกี่ยวกับผลไมใน ผลไมที่ปลูกในทองถิ่น 2. บอกชื่อผลไมที่ปลูกใน ทองถิ่นของตนเองโดย ของตนเองได ทองถิ่นเปนภาษาอังกฤษได ใชทักษะการสือสาร ่ 3. เขียนชื่อผลไมที่ปลูกใน ดานการพูด การเขียน หนวยการเรียนรูที่ 5 ทองถิ่นเปนภาษาอังกฤษได ขอมูล การแสดงความ เรื่อง Fruits 4. ตอบคําถามจากเนื้อเรื่อง คิดเห็น การเปรียบเทียบ ที่อานได ความเหมือน และความ แตกตางระหวางภาษา และวัฒนธรรมของ ตนเองกับวัฒนธรรม ของเจาของภาษา
 7. 7. จุดประสงคการเรียนรูประจําชุด เมื่อผานการเรียนรูทุกกิจกรรมแลว นักเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดานการฟง พูด อาน และเขียนขอมูลเกียวกับอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นของตนเองไดโดยแสดง ่ ความคิดเห็น การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมของ ตนเอง กับวัฒนธรรมของเจาของภาษา โดยนําความรูทไดรับไปใชในการเรียนรู เชื่อมโยงความรู ี่ กับสาระการเรียนรูอื่นๆ และเปนพื้นฐานในการพัฒนาตนเองตอไป Types of local food Appetizers Main Dish Desserts and snacks Fruits 1. อานออกเสียง 1. อานออกเสียง 1. อานออกเสียง 1. อานออกเสียง 1. อานออกเสียง คําศัพทได คําศัพทได คําศัพทได คําศัพทได คําศัพทได 2.บอกประเภท 2. บอกชื่ออาหาร 2. บอกชื่ออาหาร 2. บอกชื่อขนม 2. บอกชื่อผลไม ของอาหาร พื้นเมือง ดวย พื้นเมืองที่เปน และอาหารวาง ที่ปลูกในทองถิ่น พื้นเมืองใน ภาษาอังกฤษ อาหารหลักใน ในทองถิ่นของ เปนภาษาอังกฤษ ทองถิ่นของ อยางงายๆได ทองถิ่นของ ตนเองได ได ตนเองได 3. จับคูคําศัพท ตนเองได 3. อธิบายชื่อขนม 3. เขียนชื่อผลไม 3.บอกประเภท และคําอธิบาย 3.บอกชื่ออาหาร และอาหารวาง ที่ปลูกในทองถิ่น ของอาหาร ภาษาอังกฤษทีมี ่ พื้นเมืองที่เปน เปนขอความ เปนภาษาอังกฤษ พื้นเมืองเปน ความหมาย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ได ภาษาอังกฤษได ตรงกันได อยางงายๆได อยางงายๆได 4. ตอบคําถาม 4. สนทนา 4.จับคูคําศัพท 4. ตอบคําถาม 4. บอกขั้นตอน จากเนื้อเรื่อง โตตอบเกี่ยวกับ และความหมายที่ จากประโยคที่ การทําขนมใน ที่อานได การทําอาหารได ตรงกันได กําหนดใหได ทองถิ่นเปน 5. บอก 5.ตอบคําถามจาก ภาษาอังกฤษได ความหมายของ เรื่องที่อานได คําศัพทได 6. สรุปใจความ 6. สรุปใจความ สําคัญจากเรื่องที่ สําคัญจากเรื่องที่ อานได อานได
 8. 8. ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Local Food Available in Song District รายวิชา อ 31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หนวยที่ 1 เรื่อง Types of local food โดย นางสาวชุตินาฏ ชมศิลป ครูชํานาญการ โรงเรียนสองพิทยาคม อําเภอสอง จังหวัดแพร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 9. 9. คําชี้แจง การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชรปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง Local Food Available in Song District ู สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในการดําเนินการทําชุดกิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชรูปแบบ การเรียนรูแบบรวมมือเรื่อง Local Food Available in Song District สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เรื่อง Types of local food ผูรายงานไดออกแบบการสรางชุดกิจกรรม เพี่อประกอบการจัดการเรียนรู และดําเนินการสรางชุดกิจกรรม ดังนี้ มาตรฐานการเรียนรู ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารดานการฟง พูด อาน และเขียนขอมูลเกี่ยวกับอาหารพื้นเมือง ในทองถิ่นของตนเองไดโดยแสดงความคิดเห็น การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง ระหวางภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง กับวัฒนธรรมของเจาของภาษา โดยนําความรูที่ไดรับไปใช ในการเรียนรู เชื่อมโยงความรูกับสาระการเรียนรูอื่นๆ และเปนพืนฐานในการพัฒนาตนเองตอไป ้ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  หนวยที่ 1 เรื่อง Types of local food สามารถบอกประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นของตนเองได จุดประสงคการเรียนรู 1. อานออกเสียงคําศัพทได 2. บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นของตนเองได 3. บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองเปนภาษาอังกฤษได 4. สนทนาโตตอบเกี่ยวกับการทําอาหารได
 10. 10. คูมือครู คูมือครูนี้สําหรับประกอบการใชชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง Types of local food ………………………………………………… ประกอบดวย ขอแนะนําสําหรับครูผูใช ชุดกิจกรรมที่ 1 1. ชุดกิจกรรมที่ 1 มีเอกสารที่ครูตองตรวจใหครบดังนี้ 1.1 คูมือครู จํานวน 1 ชุด 1.2 แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 2 แผน 1.3 คูมือนักเรียน จํานวน 1 ชุด 1.4 บัตรกิจกรรม 1.5 บัตรเฉลย 1.6 แบบฝกชุดกิจกรรม 1.7 แบบทดสอบหลังเรียน 2. สิ่งที่ครูตองเตรียม ครูจะตองเตรียมสื่อการเรียนรูใหครบตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้ 2.1 บัตรภาพอาหารพืนเมือง ้ 2.2 บัตรคําศัพทอาหารพื้นเมือง 2.3 บัตรกิจกรรม, บัตรแถบประโยค 2.4 ใบความรู 2.5 แบบฝกชุดกิจกรรม 2.6 แบบทดสอบหลังเรียน 3. ครูผูสอนจะตองศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมที่ 1 ดังนี้ 3.1 ศึกษาคูมือและแผนการจัดการเรียนรู 3.2 ศึกษากิจกรรมจากคูมือนักเรียน 3.3 ศึกษาเอกสารและทดลองใชอปกรณประกอบการเรียนการสอนทุกชนิด ุ กอนทํากิจกรรม
 11. 11. 4. บทบาทครูผูสอน มีดงนี้ ั 4.1 เตรียมเอกสารและอุปกรณประกอบการสอนลวงหนาใหครบตามรายการ 4.2 จัดชั้นเรียนใหเปนกลุม 4.3 การจัดชั้นเรียนใหแบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยจัดนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน ออน 1 คน 4.4 กอนเริ่มกิจกรรมครูชี้แจงใหนักเรียนทราบบทบาทของผูเรียนในการใชชุดกิจกรรม 4.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามลําดับขั้นตอน 4.6 ใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาแกนักเรียนในขณะที่ทํากิจกรรม 4.7 รวมเฉลยและตรวจคําตอบการทํากิจกรรมตางๆรวมกับนักเรียน 4.8 ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน
 12. 12. คูมือนักเรียน ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง Types of local food …………………………………………………………………………………… คําชี้แจงสําหรับนักเรียน 1. การเรียนชุดกิจกรรมนี้ใชเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 2. ใหนักเรียนรับซองเอกสารกิจกรรมจากครูดังนี้ 2.1 ซองคูมือนักเรียน 2.2 ซองบัตรกิจกรรมที่ 1 - กิจกรรมที่ 4 2.3 ซองบัตรเฉลยคําตอบ 2.4 ซองแบบฝกชุดกิจกรรมที่ 1- 4 2.5 แบบทดสอบหลังการเรียนชุดกิจกรรม 3. จุดมุงหมายของการเรียน เมื่อนักเรียนฝกชุดกิจกรรมนี้แลว นักเรียนสามารถ 3.1 อานออกเสียงคําศัพทได 3.2 บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นของตนเองได 3.3 บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองที่เปนภาษาอังกฤษได 3.4 สนทนาโตตอบเกี่ยวกับการทําอาหารได 4. กิจกรรม ในชุดกิจกรรมนี้มีกิจกรรมใหนักเรียนปฏิบัติ 4 กิจกรรม 4.1 กิจกรรมที่ 1 จับคูบัตรคําศัพทประเภทของอาหารกับบัตรความหมายใหตรงกัน 4.2 กิจกรรมที่ 2 จับคูบัตรภาพกับบัตรคําศัพทชื่ออาหารใหตรงกัน 4.3 กิจกรรมที่ 3 จับคูบัตรภาพกับบัตรคําศัพทที่เปนอาหารประเภทเดียวกัน 4.4 กิจกรรมที่ 4 เรียงลําดับรูปประโยคใหเปนบทสนทนา 5. บทบาทของนักเรียน 5.1 กอนเริ่มบทเรียน นักเรียนควรศึกษาคูมือนักเรียนอยางละเอียด 5.2 ขณะที่เรียน นักเรียนตองทํากิจกรรมตามลําดับขั้นตอน 5.2.1 ทํากิจกรรมขั้นนําพรอมกับครูผูสอน
 13. 13. 5.2.2 ทํากิจกรรมแบงกลุม กลุมละ 4 คน ซึ่งประกอบดวย คนเกง 1 คน  ปานกลาง 2 คน และ ออน 1 คน 5.2.3 ทํากิจกรรมตามคําสั่งในบัตรกิจกรรมโดยสมาชิกตองมีสวนรวม ในการปฏิบัตกิจกรรม ิ 5.2.4 รวมกันคัดเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด และเขียนตอบในบัตรกิจกรรม ของตนเอง ตรวจคําตอบและแกไขใหถูกตอง 5.3 ขณะสรุปบทเรียน นักเรียนตองทํากิจกรรมคือรวมสรุปบทเรียนกับครูโดยตอบคําถามตางๆ กลุมที่ตอบได จะไดรับคะแนน เปนคะแนนของกลุม
 14. 14. ชุดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดที่ 1 เรื่อง Types of local food ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นของตนเองได ระยะเวลา 2 ชั่วโมง กิจกรรมประกอบดวย 1. การปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรคําสั่ง จํานวน 4 ชุด 2. ทําแบบฝกชุดกิจกรรมจํานวน 4 ชุด 3. ทําแบบทดสอบหลังเรียน สื่อการเรียนรู 1. บัตรคําศัพท 2. บัตรภาพ 3. บัตรรูปประโยค 4. บัตรเนื้อหา 5. บัตรกิจกรรม 6. ใบความรู การประเมินผลการจัดการเรียนรู 1. ประเมินผลจากแบบสังเกต การปฏิบัติกิจกรรมกลุม 40 คะแนน 2. แบบฝกกิจกรรมแตละชุด (ชุดละ 10 คะแนน) 40 คะแนน 3. แบบทดสอบหลังเรียน 10 คะแนน รวมคะแนนประจําชุด 90 คะแนน
 15. 15. แผนรายหนวย ชุดกิจกรรมที่ 1 เรื่อง Types of local food (เวลาเรียน 2 ชั่วโมง) ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  นักเรียนสามารถบอกประเภทของอาหารพื้นเมืองที่อยูในทองถิ่นของตนเองได  (มาตรฐาน ต 1.1, ต 1.2, ต 2.1, ต 2.2, ต 3.1) มาตรฐาน ต 1.1 เขาใจกระบวนการฟงและการอาน สามารถตีความเรื่องที่ฟงและอานจากสื่อ ประเภทตางๆ และนําความรูมาใชอยางมีวจารณญาณ ิ มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษา แลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร แสดงความรูสึก และความคิดเห็นโดยใชเทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรูตลอดชีวต ิ มาตรฐาน ต 2.1 เขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมของเจาของภาษาและนําไปใชได อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต 2.2 เขาใจความเหมือนและความแตกตาง ระหวางภาษาและวัฒนธรรมของเจาของ ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนํามาใชอยางมีวจารณญาณ ิ มาตรฐาน ต 3.1 ใชภาษาตางประเทศในการเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอน และเปน ื่ พื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน สาระสําคัญ การเรียนรูภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักเรียนในยุคปจจุบัน หากนักเรียน สามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับเจาของภาษา โดยแนะนําสิ่งที่นาสนใจในทองถิ่น ของตนเอง เชน อาหารพื้นเมือง ประเพณี และวัฒนธรรมความเปนอยูของตนเองได ทําใหไดใช  ความรูใหเกิดประโยชนตอตนเองและทองถิ่น สามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดรับกับกลุมสาระ การเรียนรูอื่นๆได สาระการเรียนรู 1. ดานความรู (K) บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นของตนเองได 2. ดานทักษะ/กระบวนการ/กระบวนคิด (P) - อานออกเสียงคําศัพทได - บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถินของตนเองได ่
 16. 16. - บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองเปนภาษาอังกฤษได - สนทนาโตตอบเกี่ยวกับการทําอาหารได 3. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) - มีความสนใจรวมกิจกรรม - มีความรับผิดชอบ ชิ้นงานหรือภาระงาน - แบบฝกกิจกรรมตามบัตรคําสั่ง - แบบฝกชุดกิจกรรม - แบบทดสอบหลังเรียน การประเมินผลการเรียนรู 1. ประเมินการทํางานกลุมดวยแบบประเมิน 2. ประเมินความเขาใจการเรียนของนักเรียนจากแบบฝกชุดกิจกรรม 3. ทดสอบความรูหลังเรียนดวยแบบทดสอบจํานวน 10 ขอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ในการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ เรื่อง Types of local food สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผูรายงานไดจดทําเปนชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบการเรียนรู ั แบบรวมมือโดยแบงนักเรียนออกเปน 9 กลุม กลุมละ 4 คน ภายในกลุมจะมีนกเรียนเกง 1 คน ั ปานกลาง 2 คน และออน 1คน ผูรายงานจะใหนกเรียนแตละกลุมศึกษาชุดกิจกรรมตามที่ได ั กําหนดไว โดยใหสมาชิกทุกคนในกลุมไดชวยเหลือกัน ระดมความคิดในการคนหาคําตอบ ให นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน เพื่อใหเกิดผลดีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีทกษะการอยู ั รวมกันทางสังคม ในการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ ผูรายงานไดเลือกเทคนิค การเรียนรูแบบรวมมือรวมกลุม (Co-op Co-op) โดยเลือกใชการจัดกิจกรรมของผูรายงาน ดังนี้ 1. การพูดเปนคู (Rally Robin) 2. การเขียนเปนคู (Rally Table) 3. การพูดรอบวง (Round Robin) 4. การเขียนรอบวง (Round Table)
 17. 17. 5. การทําเปนกลุม-ทําเปนคู-และทําคนเดียว  6. การใหขอมูลยอนกลับแบบหมุนเวียน (Rotating Feedback) - การพูดเปนคู หมายถึง การแบงกลุมสมาชิกซึ่งมี 4 คน ออกเปน 2 คู คูหนึ่งจะ ประกอบดวยสมาชิกคนที่ 1 และคนที่ 2 แตละคูจะพูดพรอมๆกันไป โดย 1 พูด 2 ฟง จากนั้น 2 พูด 1 ฟง ตอมา 1 พูด 2 ฟง เปนตน - การเขียนแบบคู เหมือนการพูดเปนคู แตตางกันที่เปนการผลัดกันเขียน - การพูดรอบวง หมายถึง สมาชิกของกลุมผลัดกันพูด ตอบ เลา ทีละคนจนครบ 4 คน - การเขียนรอบวง หมายถึง การใหสมาชิกของกลุมเขียนคําตอบพรอมกันทุกคน - การทําเปนกลุม-ทําเปนคู-และทําคนเดียว หมายถึง การใหสมาชิกทํางานกันทั้งกลุม  จนทํางานเสร็จ และขั้นสุดทายใหสมาชิกแตละคนทํางานคนเดียวจนเสร็จ - การใหขอมูลยอนกลับแบบหมุนเวียน หมายถึง การใหสมาชิกทุกคนในแตละกลุม มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ใหขอคิด ขอเสนอแนะตอผลงานของกลุมอื่นๆ สื่อ/ แหลงเรียนรู - บัตรคําศัพท - บัตรภาพ - บัตรรูปประโยค - ใบความรู - แบบทดสอบหลังเรียน
 18. 18. แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชชุดกิจกรรม เรื่อง Local Food Available in Song District หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง Types of local food จํานวน 2 ชั่วโมง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ชั่วโมงที่ 1) มาตรฐาน 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 1. สาระสําคัญ การเรียนรูภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักเรียนในยุคปจจุบัน หากนักเรียนสามารถ ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับเจาของภาษา โดยแนะนําสิ่งที่นาสนใจในทองถิ่นของตนเอง เชน อาหารพื้นเมือง ประเพณี และวัฒนธรรมความเปนอยูของตนเองได ทําใหไดใชความรูใหเกิด ประโยชนตอตนเองและทองถิ่น สามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดรับกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆได 2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นของตนเองได จุดประสงคการเรียนรู 1. อานออกเสียงคําศัพทได 2. บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นของตนเองได 3. บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองเปนภาษาอังกฤษได 3. สาระการเรียนรู/ เนื้อหา 1. ดานความรู (K) บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นของตนเองได 2. ดานทักษะ/กระบวนการ/กระบวนคิด (P) - อานออกเสียงคําศัพทได - บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถินของตนเองได ่ - บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองเปนภาษาอังกฤษได 3. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) - มีความสนใจรวมกิจกรรม เนื้อหา เรื่อง ประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่น Vocabulary : Kaeng (curry) Nam Prik (hot and spicy taste) Larb (minced meat) Ping (grilled) Aeb(wrapped in banana leaf) Ok (boiled in a little water)
 19. 19. Om(soup with meat and vegetables) Tam (fruit salad with fresh chillies) Lu (used fresh pork blood) Khanom (dessert) Structure : What type of local food do you like? : I like …………… . (Larb, Lu, Nam prik etc….) 4. ชิ้นงานหรือภาระงาน แบบฝกกิจกรรมและแบบฝกชุดกิจกรรม 5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Warm up) นักเรียนดูภาพอาหารพื้นเมืองที่ครูนํามาแสดง แลวตอบคําถามจากภาพเกียวกับลักษณะเดน ่ ของอาหารพื้นเมืองที่แตกตางจากอาหารไทยภาคกลาง และยกตัวอยางประเภทของอาหารพื้นเมือง ในทองถิ่นของนักเรียนที่เคยรับประทานหรือรูจัก ขั้นนําเสนอ (Presentation) 1. แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คน โดยคละเด็กเกง ปานกลาง และออน เพื่อให นักเรียนไดชวยเหลือกันในกลุม โดยใหนักเรียนเลือกประธานและเลขานุการกลุม  2. ครูอธิบายการใชชดกิจกรรมและแจงจุดประสงคการเรียนรู และวิธีการประเมินผลการใช ุ ชุดกิจกรรม ใหนักเรียนทราบลวงหนา 3. ประธานกลุมสงตัวแทนออกมารับชุดกิจกรรมจากครู 4. ใหสมาชิกของแตละกลุมปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 4.1 นักเรียนดูชออาหารพื้นเมืองจากบัตรคําศัพท ื่ 4.2 นักเรียนฟงการออกเสียงคําศัพทจากครู พรอมกับออกเสียงตามครู ขั้นฝกปฏิบติ (Practice) ั 1. ประธานกลุมแตละกลุมสงตัวแทนออกมารับซองกิจกรรมที่ 1.1จากครู 1.1 นักเรียนอานบัตรคําสั่งและปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 1.2 นักเรียนแขงขันกันจับคูบตรคําศัพทกับบัตรความหมายที่สัมพันธกัน ั 1.3 นักเรียนตรวจสอบความถูกตองจากบัตรเฉลย พรอมบันทึกคะแนนของกลุมไว 1.4 ฝกอานคําศัพททั้งหมดตามขั้นตอนในบัตรคําสั่ง (กิจกรรมที่ 1.1) ขอ 5 ครูวัดและประเมินผลทักษะการอาน(P) 1.5 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรคําสั่งในกิจกรรมที่ 1.1 เสร็จแลว ใหแตละกลุม ทําแบบฝกชุดกิจกรรมที่ 1.1 เพื่อเก็บคะแนนของกลุม ครูวัดและประเมินผลดานความรู (K)
 20. 20. และทักษะการบอกประเภทของอาหาร (P) 2. ประธานกลุมแตละกลุมสงตัวแทนออกมารับซองกิจกรรมที่ 1.2 จากครู 2.1 นักเรียนอานบัตรคําสั่งและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 2.2 นักเรียนแขงขันกันจับคูบตรคําศัพทกับบัตรภาพที่เปนอาหารประเภทเดียวกัน ั 2.3 นักเรียนตรวจสอบความถูกตองจากบัตรเฉลย พรอมบันทึกคะแนนของกลุมไว 2.4 นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในบัตรคําสั่ง (กิจกรรมที่ 1.2)ขอ 5 2.5 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรคําสั่งในกิจกรรมที่ 1.2 เสร็จแลว ใหแตละกลุม ทําแบบฝกชุดกิจกรรมที่ 1.2 เพื่อเก็บคะแนนของกลุม ครูวัดและประเมินผลดานความรู(K) และ คุณลักษณะดานความสนใจการเขารวมกิจกรรมกลุม (A) ขั้นการนําไปใช (Production) ถาม : What types of local food do you like? ตอบ : I like …………… . (Larb, Lu, Nam prik etc….) ขั้นสรุป (Wrap up) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาสรุปสิ่งที่ไดเรียนและปฏิบัติกิจกรรมคือ - บอกชื่อประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นที่นักเรียนรูจักเพิ่มเติมจากที่เรียน 6. สื่อการเรียนรู 1. ชุดกิจกรรม (คูมือนักเรียน บัตรกิจกรรม บัตรคําตอบ แบบฝกชุดกิจกรรม) 2. ภาพอาหารพื้นเมือง 7. การวัดผลประเมินผล 1. วิธีวัดผลประเมินผล 1. ตรวจแบบฝกกิจกรรม 2. สังเกตพฤติกรรม 2. เครื่องมือวัดผลประเมินผล 1. ชุดฝกกิจกรรมที่ 1.1 และ 1.2 2. แบบสังเกตพฤติกรรม 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล 1. ดานความรู: เกณฑการใหคะแนนจากแบบฝก
 21. 21. 9 - 10 คะแนน ดีมาก 7 - 8 คะแนน ดี 5 - 6 คะแนน พอใช 1 - 4 คะแนน ปรับปรุง นักเรียนทําคะแนนไดในระดับพอใชขึ้นไปถือวาผาน 2. ดานกระบวนการ: การอาน เกณฑการประเมินการอานที่ตั้งไวดังนี้ ระดับ 0 อานไมไดเลย ระดับ 1 อานถูกแตไมคลอง ออกเสียงไมคอยชัด บอกความหมายได ระดับ 2 อานถูก อานคลอง บอกความหมายได ระดับ 3 อานถูก อานคลอง เนนเสียงหนักเบาถูกตอง บอกความหมายได 9 - 10 คะแนน ดีมาก 7 - 8 คะแนน ดี 5 - 6 คะแนน พอใช 1 - 4 คะแนน ปรับปรุง นักเรียนทําคะแนนไดในระดับพอใชขึ้นไปถือวาผาน 3. ดานคุณลักษณะ: มีความสนใจรวมกิจกรรม 8 - 9 คะแนน ดีมาก 6 - 7 คะแนน ดี 5 คะแนน พอใช 1 - 4 คะแนน ปรับปรุง นักเรียนทําคะแนนไดในระดับดีขึ้นไปถือวาผาน 8. ขอเสนอแนะ ใหนกเรียนคนหาชื่อประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นของนักเรียนที่นยมรับประทาน ั ิ เพิ่มเติมจากทีมีในชุดกิจกรรม แลวศึกษาแนวคิดทางภาษาและวัฒนธรรมจากภาคผนวกทายชุด ่ กิจกรรม
 22. 22. 9. ความคิดเห็นผูบังคับบัญชา .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………….. ลงชื่อ (...........................................) วันที่.........เดือน.............พ.ศ. .......... 10. บันทึกผลหลังสอน ผลการสอน ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ขอเสนอแนะ / แนวทางการแกไข ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ลงชื่อ ผูสอน (นางสาวชุตินาฏ ชมศิลป) วันที่.........เดือน.............พ.ศ. ..........
 23. 23. แบบประเมินการอานออกเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 วิชา…………………………………… รายการ อานออกเสียง อานคลอง เนนเสียงหนัก รวม เลขที่ เบาถูกตอง ชื่อ – สกุล 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 10 ลงชื่อ……………………………ผูประเมิน (…………………………..) วันที……เดือน…………………พ.ศ. ..…… ่ เกณฑการประเมิน / ระดับคุณภาพ ระดับ 9 – 10 หมายถึง ดีมาก ระดับ 7 – 8 หมายถึง ดี ระดับ 5 – 6 หมายถึง พอใช ระดับ 1 – 4 หมายถึง ปรับปรุง
 24. 24. แบบประเมินความสนใจรวมกิจกรรม วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รายการประเมิน กระตือรือรน ความรวมมือ การกลา รวม เลขที่ แสดงออก ชื่อ – สกุล 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 9 ลงชื่อ……………………………ผูประเมิน (…………………………..) เกณฑการประเมิน ระดับ 8-9 คะแนน หมายถึง ดีมาก ระดับ 6-7 คะแนน หมายถึง ดี ระดับ 5 คะแนน หมายถึง พอใช ระดับ 1-4 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
 25. 25. แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชชุดกิจกรรม เรื่อง Local Food Available in Song District หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง Types of local food จํานวน 2 ชั่วโมง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ชั่วโมงที่ 2) มาตรฐาน 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 1. สาระสําคัญ การเรียนรูภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักเรียนในยุคปจจุบัน หากนักเรียนสามารถ ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับเจาของภาษา โดยแนะนําสิ่งที่นาสนใจในทองถิ่นของตนเอง เชน อาหารพื้นเมือง ประเพณี และวัฒนธรรมความเปนอยูของตนเองได ทําใหไดใชความรูใหเกิด ประโยชนตอตนเองและทองถิ่น สามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดรับกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆได 2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นของตนเองได จุดประสงคการเรียนรู 1. อานออกเสียงคําศัพทได 2. บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองเปนภาษาอังกฤษได 3. สนทนาโตตอบเกียวกับการทําอาหารได ่ 3. สาระการเรียนรู/ เนื้อหา สาระการเรียนรู 1. ดานความรู (K) บอกประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถินของตนเองได ่ 2. ดานทักษะ/กระบวนการ/กระบวนคิด (P) - อานออกเสียงคําศัพทได - บอกประเภทอาหารพื้นเมืองเปนภาษาอังกฤษได - สนทนาโตตอบเกี่ยวกับการทําอาหารได 3. ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค (A) - มีความรับผิดชอบ เนื้อหา ประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นและบทสนทนา
 26. 26. Vocabulary: Kaeng (curry) Nam Prik (hot and spicy taste) Larb (minced meat) Ping (grilled) Aeb(wrapped in banana leaf) Ok (boiled in a little water) Om (soup with meat and vegetables) Tam (fruit salad with fresh chillies) Lu (used fresh pork blood) Khanom (dessert) Structure: - Where is Somchai ? - He is in ……… . - What is he cooking? - He is cooking ……… . 4. ชิ้นงานหรือภาระงาน แบบฝกกิจกรรม แบบฝกชุดกิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรียน 5. กิจกรรมการจัดการเรียนรู ขั้นนําเขาสูบทเรียน (Warm up) ครูทบทวนบทเรียนดวยการแสดงภาพอาหารพื้นเมืองในทองถิ่น โดยใหนกเรียนชวยกัน ั บอกประเภทของอาหารแตละอยางตามที่ครูนํามาแสดง ขั้นนําเสนอ (Presentation) ครูอธิบายการใชชดกิจกรรม แจงจุดประสงคการเรียนรู และวิธีการประเมินผลการใช ุ ชุดกิจกรรม ใหนักเรียนทราบอีกครั้ง ขั้นฝกปฏิบติ (Practice) ั 1. ประธานกลุมแตละกลุมสงตัวแทนออกมารับซองกิจกรรมที่ 1.3 จากครู 1.1 นักเรียนอานบัตรคําสั่งและปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 1.2 นักเรียนนําบัตรภาพและบัตรคําศัพทออกมาจากซองกิจกรรม 1.3 นักเรียนชวยกันจับคูบัตรภาพกับบัตรคําศัพทที่เปนประเภทเดียวกัน 1.4 ดูเฉลยคําตอบจากบัตรเฉลยที่ครูแจกให 1.5 บันทึกผลคะแนน กลุมที่ปฏิบัติไดสําเร็จกอนและถูกตองมากที่สุดเปนฝายชนะ 1.6 ฝกอานคําศัพททั้งหมดตามขั้นตอนในบัตรคําสั่ง (กิจกรรมที่ 1.3) ขอ 5 1.7 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรคําสั่งในกิจกรรมที่ 1.3 เสร็จแลว ใหแตละกลุม ทําแบบฝกชุดกิจกรรมที่ 1.3 เพื่อเก็บคะแนนของกลุม ครูวัดและประเมินผลดานความรู(K)
 27. 27. 2. ประธานกลุมแตละกลุมสงตัวแทนออกมารับซองกิจกรรมที่ 1.4 จากครู 2.1 ใหนกเรียนนําแถบประโยคออกมาจากซองกิจกรรม ั 2.2 ชวยกันเรียงลําดับรูปประโยคใหเปนบทสนทนา 2.3 ตรวจดูคําเฉลยจากบัตรที่ครูแจกให 2.4 ใหนกเรียนจับคู (pair – work) ผลัดกันถาม และตอบคําถามจากรูปประโยค ั ที่กําหนดให ครูวัดและประเมินผลความสามารถในการสนทนา (P) 2.5 เมื่อนักเรียนฝกจนคลองแลว ใหเปลี่ยนคําศัพทชื่ออาหาร (ตัวพิมพหนา) เปนชื่อ อาหารพื้นเมืองที่นักเรียนสามารถทําได 2.6 นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในบัตรคําสัง (กิจกรรมที่ 1.4)ขอ 6 ่ 2.7 หลังจากปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรคําสั่งในกิจกรรมที่ 1.4 เสร็จแลว ใหแตละกลุม ทําแบบฝกชุดกิจกรรมที่ 1.4 เพื่อเก็บคะแนนของกลุม ครูวัดและประเมินผลคุณลักษณะดาน ความรับผิดชอบกิจกรรมกลุม (A) 3. ใหนกเรียนทุกคนทําแบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรม เรื่อง Types of Local Food ั เพื่อเก็บคะแนนของแตละคน ครูวัดและประเมินผลดานความรูและความเขาใจ เรื่องประเภท ของอาหาร(K) ขั้นการนําไปใช (Production) นักเรียนใชภาพอาหารพืนเมืองที่มีอยู ตั้งคําถาม ถาม-ตอบกัน โดยฝกใชรูปประโยคดังนี้ ้ - Where is Somchai ? - He is in ……… . - What is he cooking? - He is cooking ……… . ขั้นสรุป (Wrap up) นักเรียนแตละกลุมสงตัวแทนออกมาสรุปสิ่งที่ไดเรียนและปฏิบติกิจกรรมดังนี้ ั 1. บอกชื่อประเภทของอาหารพื้นเมืองที่รูจักในทองถิ่นของตนเอง 2. บอกเครื่องปรุงและวิธีทําอาหารพื้นเมืองที่นกเรียนเคยทํา ั 3. เปรียบเทียบอาหารของคนไทยภาคเหนือกับภาคอื่นๆ ของไทย 6. สื่อการเรียนรู 1. ภาพอาหารพื้นเมืองในทองถิ่น 2. ชุดกิจกรรม (คูมือนักเรียน บัตรกิจกรรม บัตรคําตอบ แบบฝกชุดกิจกรรม)
 28. 28. 7. การวัดผลประเมินผล 1. วิธีวัดผลประเมินผล 1. ตรวจแบบฝกชุดกิจกรรม 2. สังเกตพฤติกรรม 3. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 2. เครื่องมือวัดผลประเมินผล 1. ชุดฝกกิจกรรมที่ 1.3 และ 1.4 2. แบบสังเกตพฤติกรรม 3. แบบทดสอบหลังเรียน 3. เกณฑการวัดผลประเมินผล 1. ดานความรู: เกณฑการใหคะแนนจากแบบฝกและแบบทดสอบหลังเรียน 9 - 10 คะแนน ดีมาก 7 - 8 คะแนน ดี 5 - 6 คะแนน พอใช 1 - 4 คะแนน ปรับปรุง นักเรียนทําคะแนนไดในระดับพอใชขึ้นไปถือวาผาน 2. ดานกระบวนการ: ความสามารถในการสนทนา 11 - 12 คะแนน ดีมาก 9 - 10 คะแนน ดี 7 - 8 คะแนน พอใช 5 - 6 คะแนน ปรับปรุง นักเรียนทําคะแนนไดในระดับพอใชขนไปถือวาผาน ึ้ 3. ดานคุณลักษณะ: มีความรับผิดชอบ 9 - 10 คะแนน ดีมาก 7 - 8 คะแนน ดี 5 - 6 คะแนน พอใช 1 - 4 คะแนน ปรับปรุง นักเรียนทําคะแนนไดในระดับดีขึ้นไปถือวาผาน
 29. 29. 8. ขอเสนอแนะ ใหนกเรียนคนหาชื่อประเภทของอาหารพื้นเมืองในทองถิ่นของนักเรียนที่นยมรับประทาน ั ิ เพิ่มเติมจากทีมีในชุดกิจกรรม ่ 9. ความคิดเห็นผูบังคับบัญชา .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... …………………………………………………………………………………………………….. ลงชื่อ ( ) วันที่.........เดือน.............พ.ศ. .......... 10. บันทึกผลหลังสอน ผลการสอน ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ปญหาและอุปสรรค ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ขอเสนอแนะ / แนวทางการแกไข ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ลงชื่อ ผูสอน (นางสาวชุตนาฏ ชมศิลป) ิ วันที่.........เดือน.............พ.ศ. ..........
 30. 30. แบบประเมินความสามารถในการสนทนา ที่ ชื่อ-สกุล การออกเสียง การใชคําศัพท การตอบ ความ รวม คําถาม คลองแคลว 12 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 คะแนน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 เกณฑการประเมิน ดี = 3 ลงชื่อ ........................................ผูประเมิน พอใช = 2 ปรับปรุง = 1
 31. 31. เกณฑการพิจารณาคุณลักษณะ : ความรับผิดชอบ ระดับคุณภาพ แปลความหมาย 4 ตั้งใจทํางานรวมกับกลุมตามขั้นตอนดวยความกระตือรือรน เอาใจใสตอการ (ดีมาก) ทํางาน ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนดให 3 ตั้งใจทํางานรวมกับกลุมตามขั้นตอนดวยความกระตือรือรน เอาใจใสตอการ (ดี) ทํางาน ทํางานเสร็จทันเวลาที่กําหนดให 2 ตั้งใจทํางานรวมกับกลุมเปนบางครั้ง เอาใจใสตอการทํางานบาง ทํางานเสร็จ (พอใช) ในเวลาที่กําหนดให 1 ขาดความตั้งใจและเอาใจใสในการทํางาน ทํางานไมเสร็จตามเวลาที่กําหนดให (ปรับปรุง) การพิจารณาใหคะแนน 1. ตั้งใจทํางาน 4 คะแนน 2. เอาใจใสตอการทํางาน 3 คะแนน 3. ทํางานทันตามเวลาที่กําหนด 3 คะแนน
 32. 32. แบบประเมินคุณลักษณะ: ความรับผิดชอบ ที่ ชื่อ-สกุล ตั้งใจทํางาน เอาใจใสตอ ทํางานทัน การทํางาน ตามเวลาที่ รวม กําหนด 10 คะแนน 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20 ลงชื่อ ........................................ผูประเมิน
 33. 33. แบบประเมินการทํางานกลุม (การเรียนรูแบบรวมมือ) วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 31101) เรื่อง Local food Available in Song District (Types of local food) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมที่ ................... สมาชิกภายในกลุม 1. ……………………………….. 2. ……….………………………. . . 3.. …………………………. .. 4. … . ………………………………… ระดับการใหคะแนน หมายเหตุ ขอ พฤติกรรมที่สังเกต 4 3 2 1 0 1. มีการปรึกษาและวางแผนกอนปฏิบัติกิจกรรม 2. มีความพรอมและกระตือรือรนในการ ปฏิบัติกิจกรรม 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดใหในบัตรคําสั่ง 4. ใหความรวมมือในการปฏิบติกิจกรรมใหเสร็จ ั ตามกําหนดเวลา 5. ตั้งใจทํางานตลอดการปฏิบัติกิจกรรม 6. อธิบายขอมูลหรือความรูที่เปนประโยชน ใหสมาชิกภายในกลุมฟง 7. มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน 8. มีการเสนอความคิดเห็นในการปฏิบัติกิจกรรม อยางมีเหตุผล 9. รวมกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม อยางมีเหตุผล 10. จัดเก็บวัสดุอุปกรณหลังจากเสร็จกิจกรรมแลว เกณฑการใหคะแนน 4 มากที่สุด 3 มาก 2 ปานกลาง 1 พอใช 0 ปรับปรุง
 34. 34. เกณฑประเมินการทํางานกลุม เกณฑประเมินการทํางานกลุม ระดับของกลุม  ไดคะแนนเฉลี่ย 0-24 คะแนน กลุมปรับปรุง ไดคะแนนเฉลี่ย 25-29 คะแนน กลุมพอใช ไดคะแนนเฉลี่ย 30-34 คะแนน กลุมดี ไดคะแนนเฉลี่ย 35-40 คะแนน กลุมดีมาก
 35. 35. แบบสรุปคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เรื่อง Types of local food คะแนน คะแนนจาก ผลการทดสอบ การประเมิน การปฏิบัติ รวม 90 คะแนน ชื่อ - นามสกุล การทํางานกลุม ในแบบฝก 40 คะแนน 40 คะแนน 10 คะแนน (1) 1 2 3 4 (2) 1 2 3 4 (3) 1 2 3 4 (4) 1 2 3 4 (5) 1 2 3 4
 36. 36. บัตรคําสัง ่ กิจกรรมที่ 1.1 (Types of local food) วิธีปฏิบัติกิจกรรม ใหนักเรียนอานคําสังและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอนดังนี้ ่ 1. นักเรียนนําบัตรคําศัพทออกมาจากซองกิจกรรม 2. นักเรียนแขงขันกันจับคูบัตรคําศัพทกับบัตรความหมายใหตรงกัน 3. ดูเฉลยคําตอบจากบัตรเฉลยที่ครูแจกให 4. บันทึกผลคะแนน กลุมที่ปฏิบัติไดสําเร็จกอนและถูกตองมากที่สุดเปนฝายชนะ 5. นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ - จับคูกันพูดคําศัพท คนที่ 1 พูด คนที่ 2 ฟง ตอไปคนที่ 2 พูด คนที่ 1 ฟง - จับคูกันเขียนคําศัพทจากคําศัพทที่ไดฝกพูดไปแลว - สมาชิกในกลุมผลัดกันพูดคําศัพทที่ไดฝกพูดไปแลวจนครบทุกคน - สมาชิกเขียนคําศัพทที่ไดฝกพูดไปแลว พรอมกันทุกคน - สมาชิกทุกคนฝกพูดคําศัพทจากบัตรคํา แลวจับคูกันฝกพูดอีกครั้ง ตอไปใหฝกพูดดวยตนเอง บัตรคํา - แตละกลุมสงตัวแทนออกมาพูดคําศัพทที่ไดฝกไปแลว และรวมกันแสดงความคิดเห็น
 37. 37. บัตรคําศัพท กิจกรรมที่ 1.1 (Types of local food) …………………………………….. คําชี้แจง ใหนักเรียนแขงขันกันจับคูบัตรคําศัพทกับบัตรความหมายใหตรงกัน Kaeng Om Ping Khanom Nam Prik Lu Larb Tam Aeb Ok
 38. 38. บัตรความหมาย กิจกรรมที่ 1.1 (Types of local food) dessert boiled in a little water grilled soup with meat and vegetables soup minced meat used fresh pork blood curry wrapped in banana leaf hot spicy taste fruit salad with fresh chillies
 39. 39. บัตรเฉลย กิจกรรมที่ 1.1 (Types of local food) Kaeng curry Ping grilled Nam Prik hot spicy taste Larb minced meat Aeb wrapped in banana leaf Om soup with meat and vegetables Khanom dessert Lu used fresh pork blood Tam fruit salad with fresh chillies Ok boiled in a little water
 40. 40. ชุดฝกกิจกรรมที่ 1.1 (Types of local food) (10 คะแนน) ชื่อ................................................................ ชั้น..................เลขที.่ ................ ************************** คําชี้แจง ตอนที่ 1 ใหนักเรียนกาเครื่องหมาย / ลงในวงกลมหนาคําศัพทที่ตรงกับ ประเภทของอาหารตามภาพที่กําหนดให 11 2 3 O Ping O Larb O Nam Prik O Om O Kaeng O Lu 4 5 O Aeb O Larb O Larb O Om
 41. 41. ตอนที่ 2 ใหนักเรียนนําตัวอักษรดานขวามือ มาใสหนาตัวเลขทางซายมือที่มี คําศัพทสัมพันธกัน _________ 6. Ok a. grilled _________ 7. Ping b. boiled in a little water _________ 8. Tam c. used fresh pork blood _________ 9. Larb d. minced meat ________ 10. Lu e. fruit salad with fresh chilli ………………………………………..
 42. 42. บัตรเฉลย กิจกรรมที่ 1.1 (Types of local food) .......................................... ตอนที่ 1 1. Ping 2. Kaeng 3. Nam Prik 4. Aeb 5. Om ตอนที่ 2 6. b (boiled in a little water) 7. a (grilled) 8. e (fruit salad with fresh chillies) 9. d (minced meat) 10. c (used fresh pork blood)
 43. 43. บัตรคําสัง ่ กิจกรรมที่ 1.2 (Types of local food) วิธีปฏิบัติกิจกรรม ใหนักเรียนอานคําสังและปฏิบัติกิจกรรมตามลําดับขั้นตอนดังนี้ ่ 1. นักเรียนนําบัตรภาพและบัตรคําศัพทออกมาจากซองกิจกรรม 2. ใหนกเร฀

×