Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revolucio industrial

193 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revolucio industrial

 1. 1. Òscar Pere i Pau Artiz
 2. 2. INTRODUCCIÓ La Revolució Industrial designa un conjunt de canvis econòmics (capitalisme), socials (ord re burgès) i tecnològics que es van produir inicialment a la Gran Bretanya en la segona meitat del segle XVIII. Els avenços tècnics —sobretot la màquina de vapor, l'explosió demogràfica que s'inicià a partir del 1750 i els canvis que s'aplicaren a l’agricultura menaren a una revolució en l'àmbit de la indústria, que encapçalaren els sectors del tèxtil, el carbó i el ferro.
 3. 3. PROCÉS D’INDUSTRIALITZACIÓ BRITÀNIC La primera Revolució Industrial fou un procés gradual que tingué com a primer escenari la Gran Bretanya  de finals del segle XVIII. Aquesta revolució representà el model clàssic de transformació d'una societat agrària en una d'urbana i industrial. Tot començà amb la mecanització de la indústria del teixit, el desenvolupament de tècniques de fabricació del ferro i l'ús de carbó; posteriorment, les innovacions s'estengueren a altres sectors econòmics. L'expansió del comerç fou facilitada per la introducció decanals navegables, la millora de les carreteres i de la xarxa ferroviària. La introducció de la màquina de vapor, alimentada principalment per carbó, féu possible uns increments espectaculars en la producció.
 4. 4. LA REVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA L'augment de la població de la Gran Bretanya i d'Europa, en general, fou espectacular: el 1750, el continent tenia 140 milions d'habitants, que arribaren als 187 el 1800, i als 266 el 1850. El ritme de creixement fou particularment sensible a la Gran Bretanya, on es començà a notar a partir del decenni 1740-1750; entre aquesta dècada i l'any 1821la població es duplicà, i el 1861 ja s'havia triplicat.
 5. 5. LA REVOLUCIÓ AGRÍCOLA l'increment de la demanda de productes alimentaris provocà que els propietaris de les terres s'adonessin de la necessitat d'augmentar la producció. L'excessiva parcel·lació de la terra, la seva irregular distribució i els drets comunitaris de camps oberts (openfield) de l'antic sistema dificultaven la producció. En aquest sentit, calia aplicar nous mètodes que permetessin millorar la productivitat, i això demanava una nova disposició del territori agrícola. En conseqüència, amb la nova mentalitat, els propietaris decidiren tancar els camps i crear unitats d'explotació
 6. 6. Noves tècniques, nous sistemes organitzatius i noves fonts d'energia Un dels factors que més contribuí al desenvolupament de la Revolució Industrial fou la iniciació d'un procés continu d'innovació tecnològica que tingué una aplicació directa en el millorament del procés productiu. L'aplicació àmplia i sistemàtica, com no s'havia produït en cap altre moment històric, dels avenços de la ciència i de la tecnologia industrial intensificaren i milloraren la producció industrial.
 7. 7. LA MÀQUINA DE VAPOR Una màquina de vapor és una màquina tèrmica de funcionament alternatiu que utilitza el vapor d'aigua com a fluid de treball i que transforma una part de l'energia interna del vapor en energia mecànica; és a dir, un motor de combustió externa que transforma l'energia  d'una certa quantitat de vapor d'aigua en treball mecànic. Les màquines de vapor solen ser motors de combustió externa.
 8. 8. El naixement de la indústria moderna: el tèxtil La manufactura del cotó nasqué i es desenvolupà de manera associada al comerç colonial, especialment en l'àmbit britànic. Fins al principi del segle XVIII, els productes de cotó arribaren quasi exclusivament de l'Índia i foren comercialitzats per grans societats empresarials, com la poderosa Companyia Britànica de les Índies Orientals; aquestes companyies toparen amb l'oposició de les manufactures locals de la llana i la seda, que veien en el producte un perillós competidor. Cap a l'any 1700, aquests productors de llana i seda aconseguiren la prohibició de la importació de les indianes, nom amb què es coneixien aquests primers teixits de cotó.
 9. 9. LA SIDERÚRGIA • Als inicis dels avenços del tèxtil, les màquines eren de fusta, fins que Abraham Darby (1732), per primera vegada, emprà el carbó de coc (hulla destil·lada dels seus elements suforosos) en un alt forn, cosa que donà el primer gran impuls a la indústria siderúrgica britànica. Tanmateix, calgué un segle perquè el carbó mineral substituís el vegetal definitivament, perquè, malgrat l'invent d'A. Darby, la indústria siderúrgica no féu un gran salt endavant fins al 1775, quan la màquina de vapor de Watt permeté d'utilitzar l'energia mecànica per la forja.
 10. 10. La millora dels transports i les societats financeres • La millora de les vies de comunicació fou fonamental per crear les condicions adequades que permetessin una fàcil circulació dels productes agrícoles i industrials. Calia crear i millorar la xarxa de carreteres, incrementar la navegació fluvial, construir canals i aplicar la màquina de vapor en el transport fluvial, marítim i terrestre.
 11. 11. EFECTES SOCIALS • En termes d'estructura social, la Revolució Industrial representà el triomf dels industrials i dels homes de negocis sobre la noblesa i l'aristocràcia. El sistema fabril consolidà, doncs, un accelerat procés de mutacions en el sistema econòmic i en l'estructura de la societat. Mentre el capitalisme, com sistema econòmic, s'imposava, la societat es polaritzava en dues classes socials: la burgesia i el proletariat. Els obrers trobaren feina a les fàbriques però, a canvi, havien de viure en unes condicions laborals pèssimes, amb llargues jornades laborals i un ritme de treball marcat per la cadència de les màquines.
 12. 12. Vídeos http://www.youtube.com/watch ?v=sOb59ALkGnc http://www.youtube.com/watch ?v=0-oYkiNHucM

×