SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Xarxes locals
Pau Arolas Villalba
4t E
Informàtica
ÍNDEX
•  1.Classificació de les xarxes
•  2.Estructura d’una LAN
•  3.Elements d’una xarxa local
•  4.Protocols de xarxa
•  5.Relació dels equips en xarxa
•  6.Anaàlisi d’una xarxa existent
•  7.Recursos compartits
Les xarxes informàtiques
• Definició: Una xarxa informàtica és un grup
 interconnectat de computadors. La finalitat
 principal per la creació de una xarxa és
 compartir els recursos i la informació en la
 distancia, per mitjans físics o sense fil.
1.Classificació de les xarxes


• Segons el tamany de la xarxa es pot dividir en:

• LAN: És un tipus de xarxa informàtica caracteritzada pel seu
 caràcter 'local' o de curta distància, com ara una casa, una
 oficina, un hotel, etc., és a dir, la seva extensió està limitada a uns
 200 metres.
• WAN:És un tipus de xarxa informàtica que destaca per la
 seva grandària, capaç de cobrir distàncies des de 100
 Quilòmetres a 1000, així acostumen a ser WANs aquelles
 xarxes que traspassen límits municipals, regionals o estatals.
2. Estructura d’una LAN
• Els dos tipus d’estructures que pot tindre una LAN són:

            En               En arbre,
            estrella,           on els
            quan els            equips es
            ordinador           connecte
            s estan            n en
            connectat           nodes
            s a un únic          intermitje
            equip             s (switch)
            central.            abans de
                           passar
                           per un
                           equio
                           central.
3.Elements de una xarxa local
3.1. La tarjeta de xarxa

• També anomenada NIC, és la interfície que permet connectar
 el nostre computador a la xarxa. Normalment, s’instal.la a les
 ranures d’expansió del nostre equip o a trabes del port USB.

Cada tarjeta té un identificador únic de 6 bytes anomenat MAC.
Els primers 3 bytes, anomenats OUI, són atorgats per l’IEEE, i
els altres 3 bytes, els NIC, són responsabilitat del fabricant,
perquè no hi hagin dues MACs iguals.
3.Elements de una xarxa local
3.2.Dispositius electrònics d’interconnexió
• Són dispositius que centralitzen el cablejat en estrella o en
 arbre. Per cada equip s’ho de tenir com a mínim un port. Els
 dos tipus de dispositius són:

• Un concentrador (o hub): Quan rep un paquet de dades per un
 port, el retransmet a la resta.
• El commutador (o switch): Emmagatzema l’adreça MAC de
 tots els equips que estan connectats a cadascun dels seus
 ports. Quan rep un paquet, mira l’adreça MAC on va adreçat i
 el reenvia al port corresponent, deixant a la resta lliures de
 trànsit.
3.Elements de una xarxa local
3.3. L’encaminador
• L’encaminador, o router, és un dispositiu destinat a
 interconnectar diferents xarxes entre si. Per exemple una LAN
 amb una WAN. Pren la informació del nivell de xarxa (adreça
 IP) per a prendre les decisions d'encaminament: escollir el
 camí o ruta més adequada per on reenviar les dades rebudes.
 La successió de decisions de diferents routers possibilita
 l'arribada de la informació des del seu origen fins al sistema
 informàtic de destí.
3.Elements de una xarxa local
3.4.El cablejat estructurat ( cable de parells trenats)
• És el suport físic o mitjà per on viatja la informació dels equips
  fins als concentradors o commutadors. Aquesta informació es
  pot transmetre a travès de senyals elèctrics, usant cables de
  parells trenats, o a través de feixos de llum (fibra òptica).
-El cable de parells trenats: És el suport físic més usat per a la
conexió d’equips en les LAN. Està format per quatre parells de
fils, i cada parell va trenat . El nombre de vegades que gira sobre
si mateix s’anomena categories i determina les seves
Prestacions.
3.Elements de una xarxa local
3.4.El cablejat estructurat (La fibra òptica)
• -La fibra òptica: Està formada per filaments transparents de
 cristall o de plàstic, que poden ser tan fins com un cabell i són
 capaços de transportar els paquets d’informació com a feixos
 de llum produïts per un làser. Es poden transmetre fins a cent
 feixos de llum, amb una transmisió de fins 10 Gb/s per feix,
 amb el que s’aconsegueix una velocitat de 1Tb/s.
4.Protocols de la xarxa
• Els protocols són regles de comunicació que permeten el fluix
 d'informació entre computadors diferents que manegen
 llenguatges diferents, per exemple, dos computadors
 connectats en la mateixa xarxa però amb protocols diferents
 no podrien comunicar-se mai, per a això, és necessari que
 ambdues "parlin" el mateix idioma, per tal sentit, el protocol
 TCP/IP va ser creat per a les comunicacions en Internet,
 perquè qualsevol computador es connecti a Internet, és
 necessari que tingui instal·lat aquest protocol de
 comunicació.
4.Protocols de la xarxa
4.1.Protocol TCP/IP
• Està format per dos protocols, el TCP i l’IP, encarregats de
 controlar la comunicació entre eld diferents equips
 connectats.
• -TCP(protocol de control de la transmisió), la seva funció es, a
 l’emisor ( dicidir la informació en paquets, afegir un codi
 detector d’errors per si el paquet s’ha rebut correctament i
 passar el paquet al protocol IP perquè en gestioni la tramesa) i
 al receptor( rebre els paquets que li passa el protocol IP,
 oedenar els paquet, comprovar que hi siguin tots i extreu la
 informació útil)
• -IP(protocol d’internet), la seva funció es gestionar la
 transmissiódels paquets, s’encarrega del ‘viatge’ dels
 diferents paquets de la xarxa.
4.Protocols de la xarxa
4.2.L’adreça IP
• Són els identificadors únics, que designen a qui van adreçats
 i qui en són els remitents dels paquets d’informació. Amb
 aquesta adreça IP hem d’indentificar tant la xarxa on es troba
 l’equip com l’equip, per aixó s’han classificat tres tipus de
 classes segons el nombre d’equips i de xarxes que s’hagin
 d’implementar.
• Classe:
     A: nombre xarxes=128; num dispos./xarxa=16777216
     B:nombre xarxes=16384;num dispos./xarxa=65536
     C:nombre xarxes=2097152;num dispos./xarxa=255

Encara que també hi han adreçes IP reservades per a xarxes
 privades.
5.Relació dels equips en xarxa
5.1.Xarxa igualitària
La finalitat d’una xarxa es compartir, compartir maquinari
(impressores, sistemes d’emmagatzenatge…) i
preogramari(aplicacions, arxius, dades…). Segons la conexió
 equips-
xarxa, hi han dos models, la xarxa igualitària i la xarxa client
 servidor.
Característiques de la xarxa iglualitària:
• Avantatges:Senzilles d’installar i configurar; cada usiari
 decideix el que comparteix i el que no; barates d’implementar;
 si un equip falla, nomès afecta a aquell equip; menys trànsit
 d’informació.
• Desavantatges:nombre reduït d’ordinadors; difícils
 d’administrar; s’han de decidir permisos a carda equip per
 separat; nivell de seguretat baix.
5.Relació dels equips en xarxa
5.2.Xarxa client-servidor
Aquest tious de xarxa s’utilitza quan tenim molts equips
connectats, per poder-los identificar fàcilment en lloc d’utilitzar
la seva adreça IP.
Característiques de la xarxa client –servidor són:
-Avantatges: Temps de resposta molt ràpids; permisos i
  recursos fàcils d’administrar; xarxes més segures.
-Desavantatges: Cost d’imprementació elevat; xarxa dependent
  del servidor; trànsit molt intens cap al servidor.
5.Relació dels equips en xarxa
5.3.Grups de treball i dominis
• Grups de treball: Normalment no es fan servir tots els equips
 que estan conectats, per facilitar la localització, podem fefinir
 grups de treball. I així quan tinguem molts equips connectats,
 es podran identificar fàcilment, en lloc de utilitzar la IP, farem
 servir el nom de l’equip.
• Dominis: Com que podem tenir més d’un conjunt d’equips
 servidor-client en una xarxa local, a cadascun d’ells
 l’anomenarem domini. Per tant, cada servidor s’encarrega
 dels seus propis clients.
6.Anàlisis d’una xarxa existent

• La consola ens permet saber d’una manera ràpida la
  configuració del nostre ordinador per treballar en xarxa ens
  facilitarà unes eines per comprovar-no el funcionament:
 -Ipconfig: Ens mostra la configuració actual TCP/IP del nostre
  equip i la configuració DHCP i DN, utilitzant el paràmetre /all.
 -Ping: comprova l’estat de la connexió des de l’equip on
  realitzem l’anàlisi fins a un equip remot. Consisteix a enviar
  uns paquets d’infirmació a un equio remot, que torne fins al
  nostre equip, mesurant la velocitat i pèrdua d’informació.
-Tercet: Ens indica la ruta que segueixenb els paquets que
  surten del nostre equip fins arribar a l’equip de destitinació.
7.Recursos compartits

• Com administradors d’una xarxa tenim la possibilitat de
 compartir tot tipus de recursos, però hem de poder decidir
 qui pot accedir, i quins recursos es comparteixen. Per aquest
 motiu, hem de poder identificar als usuaris per permetre’ls o
 negar-los l’accés als recursos compartits.
• Els comptes d’usuari es tota la informaciò que defineix a un
 usuari, inclou el nom, la contrasenya i els permisos per
 accedir a recursos. En windows tenim per defecte (grups
 d’administradors, grup d’usuaris, grup convidats) pero es
 poden modoficar.
• És recomanable donar permisos per a grups d’usuaris i no fer-
 ho de manera individual.

More Related Content

What's hot

Oppen ofice (power point) informàtica
Oppen ofice (power point) informàticaOppen ofice (power point) informàtica
Oppen ofice (power point) informàticajulia estany
 
Xarxes informatica.
Xarxes informatica.Xarxes informatica.
Xarxes informatica.carlosc3
 
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Xarxes informàtiquesgemmagi
 
Xarxes Locals
Xarxes LocalsXarxes Locals
Xarxes Localsadria1996
 
Xarxes Informatica 4t ESO tttsss
Xarxes Informatica 4t ESO tttsssXarxes Informatica 4t ESO tttsss
Xarxes Informatica 4t ESO tttsssamillet
 
Qüestionari xarxes
Qüestionari xarxesQüestionari xarxes
Qüestionari xarxesclaraaa10
 
Xarxes Informàtiques
Xarxes InformàtiquesXarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiquesmonicabreto
 
Treball les xarxes
Treball les xarxes Treball les xarxes
Treball les xarxes crismolasg
 
Xarxa Informàtica
Xarxa InformàticaXarxa Informàtica
Xarxa InformàticaAriadna
 
Xarxes informatiques
Xarxes informatiquesXarxes informatiques
Xarxes informatiqueshiloua94
 
Xarxes informatiques
Xarxes informatiquesXarxes informatiques
Xarxes informatiquesxvindel
 
Xarxes_Socials_Sandra_Sallas
Xarxes_Socials_Sandra_SallasXarxes_Socials_Sandra_Sallas
Xarxes_Socials_Sandra_Sallasaula20_2012
 
Tipus de xarxes
Tipus de xarxesTipus de xarxes
Tipus de xarxesjoswa
 

What's hot (20)

Xarxes locals
Xarxes localsXarxes locals
Xarxes locals
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
 
Oppen ofice (power point) informàtica
Oppen ofice (power point) informàticaOppen ofice (power point) informàtica
Oppen ofice (power point) informàtica
 
Xarxes informatica.
Xarxes informatica.Xarxes informatica.
Xarxes informatica.
 
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiquesXarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
 
Xarxes Locals
Xarxes LocalsXarxes Locals
Xarxes Locals
 
Xarxes locals
Xarxes localsXarxes locals
Xarxes locals
 
Apunts Xarxes
Apunts XarxesApunts Xarxes
Apunts Xarxes
 
Xarxes Informatica 4t ESO tttsss
Xarxes Informatica 4t ESO tttsssXarxes Informatica 4t ESO tttsss
Xarxes Informatica 4t ESO tttsss
 
Qüestionari xarxes
Qüestionari xarxesQüestionari xarxes
Qüestionari xarxes
 
Xarxes Informàtiques
Xarxes InformàtiquesXarxes Informàtiques
Xarxes Informàtiques
 
Treball les xarxes
Treball les xarxes Treball les xarxes
Treball les xarxes
 
Xarxa Informàtica
Xarxa InformàticaXarxa Informàtica
Xarxa Informàtica
 
Xarxes informatiques
Xarxes informatiquesXarxes informatiques
Xarxes informatiques
 
El blog, apunts
El blog, apuntsEl blog, apunts
El blog, apunts
 
Xarxes Socials
Xarxes SocialsXarxes Socials
Xarxes Socials
 
Xarxes informatiques
Xarxes informatiquesXarxes informatiques
Xarxes informatiques
 
Xarxes_Socials_Sandra_Sallas
Xarxes_Socials_Sandra_SallasXarxes_Socials_Sandra_Sallas
Xarxes_Socials_Sandra_Sallas
 
Xarxes locals
Xarxes localsXarxes locals
Xarxes locals
 
Tipus de xarxes
Tipus de xarxesTipus de xarxes
Tipus de xarxes
 

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Retail_sell_em_more
Retail_sell_em_moreRetail_sell_em_more
Retail_sell_em_more
 
παρουσίαση θ3 π1 - ζαχαράκη
παρουσίαση  θ3 π1 - ζαχαράκηπαρουσίαση  θ3 π1 - ζαχαράκη
παρουσίαση θ3 π1 - ζαχαράκη
 
5 Social Media Predictions for 2013
5 Social Media Predictions for 20135 Social Media Predictions for 2013
5 Social Media Predictions for 2013
 
Zvaigzdes
ZvaigzdesZvaigzdes
Zvaigzdes
 
II Метродиаметър
II МетродиаметърII Метродиаметър
II Метродиаметър
 
CERT_CIA124_AUGUSTO_VELEZ
CERT_CIA124_AUGUSTO_VELEZCERT_CIA124_AUGUSTO_VELEZ
CERT_CIA124_AUGUSTO_VELEZ
 
Ensayo
EnsayoEnsayo
Ensayo
 
Me
MeMe
Me
 
C.E.T. CERTIFICATE
C.E.T. CERTIFICATEC.E.T. CERTIFICATE
C.E.T. CERTIFICATE
 
PRSSA_HEADSHOT
PRSSA_HEADSHOTPRSSA_HEADSHOT
PRSSA_HEADSHOT
 

Similar to Xarxes locals

Presentació informàtica T-2
Presentació informàtica T-2Presentació informàtica T-2
Presentació informàtica T-2PaulaG97
 
Sistemes Operatius i xarxes d’àrea local
 Sistemes Operatius i xarxes d’àrea local Sistemes Operatius i xarxes d’àrea local
Sistemes Operatius i xarxes d’àrea localRicardblog
 
Ud1 xarxes d’ordinadors
Ud1 xarxes d’ordinadorsUd1 xarxes d’ordinadors
Ud1 xarxes d’ordinadorsAlfredo Roig
 
Les xarxes locals
Les xarxes localsLes xarxes locals
Les xarxes localsGrau Roig
 
Xarxes locals presentació
Xarxes locals presentacióXarxes locals presentació
Xarxes locals presentacióAlex Solomka
 
Informatica xarxes
Informatica xarxesInformatica xarxes
Informatica xarxesbrayeste
 
C:\Users\Alumne\Desktop\Xarxes1
C:\Users\Alumne\Desktop\Xarxes1C:\Users\Alumne\Desktop\Xarxes1
C:\Users\Alumne\Desktop\Xarxes1Lorena Tortosa
 
Xarxes informatiques
Xarxes informatiquesXarxes informatiques
Xarxes informatiquesJuliana Silva
 
Texto que debe figurar en el poster de xarxes
Texto que debe figurar en el poster de xarxesTexto que debe figurar en el poster de xarxes
Texto que debe figurar en el poster de xarxesDGS
 
Xarxes locals
Xarxes locals Xarxes locals
Xarxes locals polmarti
 

Similar to Xarxes locals (20)

Xarxes Locals
Xarxes LocalsXarxes Locals
Xarxes Locals
 
Presentació informàtica T-2
Presentació informàtica T-2Presentació informàtica T-2
Presentació informàtica T-2
 
Xarxes locals
Xarxes localsXarxes locals
Xarxes locals
 
Presentació t.2
Presentació t.2Presentació t.2
Presentació t.2
 
Xarxes 1
Xarxes 1 Xarxes 1
Xarxes 1
 
Sistemes Operatius i xarxes d’àrea local
 Sistemes Operatius i xarxes d’àrea local Sistemes Operatius i xarxes d’àrea local
Sistemes Operatius i xarxes d’àrea local
 
Xarxes i emmagatzemament
Xarxes i emmagatzemamentXarxes i emmagatzemament
Xarxes i emmagatzemament
 
Apunts 2n trimestre
Apunts 2n trimestreApunts 2n trimestre
Apunts 2n trimestre
 
Ud1 xarxes d’ordinadors
Ud1 xarxes d’ordinadorsUd1 xarxes d’ordinadors
Ud1 xarxes d’ordinadors
 
Les xarxes locals
Les xarxes localsLes xarxes locals
Les xarxes locals
 
Xarxes d’àrea local
Xarxes d’àrea localXarxes d’àrea local
Xarxes d’àrea local
 
Xarxes locals presentació
Xarxes locals presentacióXarxes locals presentació
Xarxes locals presentació
 
Informatica xarxes
Informatica xarxesInformatica xarxes
Informatica xarxes
 
C:\Users\Alumne\Desktop\Xarxes1
C:\Users\Alumne\Desktop\Xarxes1C:\Users\Alumne\Desktop\Xarxes1
C:\Users\Alumne\Desktop\Xarxes1
 
Xarxes informatiques
Xarxes informatiquesXarxes informatiques
Xarxes informatiques
 
Texto que debe figurar en el poster de xarxes
Texto que debe figurar en el poster de xarxesTexto que debe figurar en el poster de xarxes
Texto que debe figurar en el poster de xarxes
 
Xarxes locals
Xarxes locals Xarxes locals
Xarxes locals
 
Xarxes
XarxesXarxes
Xarxes
 
Xarxes locals
Xarxes localsXarxes locals
Xarxes locals
 
Apunts de xarxes
Apunts de xarxesApunts de xarxes
Apunts de xarxes
 

Xarxes locals

 • 1. Xarxes locals Pau Arolas Villalba 4t E Informàtica
 • 2. ÍNDEX • 1.Classificació de les xarxes • 2.Estructura d’una LAN • 3.Elements d’una xarxa local • 4.Protocols de xarxa • 5.Relació dels equips en xarxa • 6.Anaàlisi d’una xarxa existent • 7.Recursos compartits
 • 3. Les xarxes informàtiques • Definició: Una xarxa informàtica és un grup interconnectat de computadors. La finalitat principal per la creació de una xarxa és compartir els recursos i la informació en la distancia, per mitjans físics o sense fil.
 • 4. 1.Classificació de les xarxes • Segons el tamany de la xarxa es pot dividir en: • LAN: És un tipus de xarxa informàtica caracteritzada pel seu caràcter 'local' o de curta distància, com ara una casa, una oficina, un hotel, etc., és a dir, la seva extensió està limitada a uns 200 metres. • WAN:És un tipus de xarxa informàtica que destaca per la seva grandària, capaç de cobrir distàncies des de 100 Quilòmetres a 1000, així acostumen a ser WANs aquelles xarxes que traspassen límits municipals, regionals o estatals.
 • 5. 2. Estructura d’una LAN • Els dos tipus d’estructures que pot tindre una LAN són: En En arbre, estrella, on els quan els equips es ordinador connecte s estan n en connectat nodes s a un únic intermitje equip s (switch) central. abans de passar per un equio central.
 • 6. 3.Elements de una xarxa local 3.1. La tarjeta de xarxa • També anomenada NIC, és la interfície que permet connectar el nostre computador a la xarxa. Normalment, s’instal.la a les ranures d’expansió del nostre equip o a trabes del port USB. Cada tarjeta té un identificador únic de 6 bytes anomenat MAC. Els primers 3 bytes, anomenats OUI, són atorgats per l’IEEE, i els altres 3 bytes, els NIC, són responsabilitat del fabricant, perquè no hi hagin dues MACs iguals.
 • 7. 3.Elements de una xarxa local 3.2.Dispositius electrònics d’interconnexió • Són dispositius que centralitzen el cablejat en estrella o en arbre. Per cada equip s’ho de tenir com a mínim un port. Els dos tipus de dispositius són: • Un concentrador (o hub): Quan rep un paquet de dades per un port, el retransmet a la resta. • El commutador (o switch): Emmagatzema l’adreça MAC de tots els equips que estan connectats a cadascun dels seus ports. Quan rep un paquet, mira l’adreça MAC on va adreçat i el reenvia al port corresponent, deixant a la resta lliures de trànsit.
 • 8. 3.Elements de una xarxa local 3.3. L’encaminador • L’encaminador, o router, és un dispositiu destinat a interconnectar diferents xarxes entre si. Per exemple una LAN amb una WAN. Pren la informació del nivell de xarxa (adreça IP) per a prendre les decisions d'encaminament: escollir el camí o ruta més adequada per on reenviar les dades rebudes. La successió de decisions de diferents routers possibilita l'arribada de la informació des del seu origen fins al sistema informàtic de destí.
 • 9. 3.Elements de una xarxa local 3.4.El cablejat estructurat ( cable de parells trenats) • És el suport físic o mitjà per on viatja la informació dels equips fins als concentradors o commutadors. Aquesta informació es pot transmetre a travès de senyals elèctrics, usant cables de parells trenats, o a través de feixos de llum (fibra òptica). -El cable de parells trenats: És el suport físic més usat per a la conexió d’equips en les LAN. Està format per quatre parells de fils, i cada parell va trenat . El nombre de vegades que gira sobre si mateix s’anomena categories i determina les seves Prestacions.
 • 10. 3.Elements de una xarxa local 3.4.El cablejat estructurat (La fibra òptica) • -La fibra òptica: Està formada per filaments transparents de cristall o de plàstic, que poden ser tan fins com un cabell i són capaços de transportar els paquets d’informació com a feixos de llum produïts per un làser. Es poden transmetre fins a cent feixos de llum, amb una transmisió de fins 10 Gb/s per feix, amb el que s’aconsegueix una velocitat de 1Tb/s.
 • 11. 4.Protocols de la xarxa • Els protocols són regles de comunicació que permeten el fluix d'informació entre computadors diferents que manegen llenguatges diferents, per exemple, dos computadors connectats en la mateixa xarxa però amb protocols diferents no podrien comunicar-se mai, per a això, és necessari que ambdues "parlin" el mateix idioma, per tal sentit, el protocol TCP/IP va ser creat per a les comunicacions en Internet, perquè qualsevol computador es connecti a Internet, és necessari que tingui instal·lat aquest protocol de comunicació.
 • 12. 4.Protocols de la xarxa 4.1.Protocol TCP/IP • Està format per dos protocols, el TCP i l’IP, encarregats de controlar la comunicació entre eld diferents equips connectats. • -TCP(protocol de control de la transmisió), la seva funció es, a l’emisor ( dicidir la informació en paquets, afegir un codi detector d’errors per si el paquet s’ha rebut correctament i passar el paquet al protocol IP perquè en gestioni la tramesa) i al receptor( rebre els paquets que li passa el protocol IP, oedenar els paquet, comprovar que hi siguin tots i extreu la informació útil) • -IP(protocol d’internet), la seva funció es gestionar la transmissiódels paquets, s’encarrega del ‘viatge’ dels diferents paquets de la xarxa.
 • 13. 4.Protocols de la xarxa 4.2.L’adreça IP • Són els identificadors únics, que designen a qui van adreçats i qui en són els remitents dels paquets d’informació. Amb aquesta adreça IP hem d’indentificar tant la xarxa on es troba l’equip com l’equip, per aixó s’han classificat tres tipus de classes segons el nombre d’equips i de xarxes que s’hagin d’implementar. • Classe: A: nombre xarxes=128; num dispos./xarxa=16777216 B:nombre xarxes=16384;num dispos./xarxa=65536 C:nombre xarxes=2097152;num dispos./xarxa=255 Encara que també hi han adreçes IP reservades per a xarxes privades.
 • 14. 5.Relació dels equips en xarxa 5.1.Xarxa igualitària La finalitat d’una xarxa es compartir, compartir maquinari (impressores, sistemes d’emmagatzenatge…) i preogramari(aplicacions, arxius, dades…). Segons la conexió equips- xarxa, hi han dos models, la xarxa igualitària i la xarxa client servidor. Característiques de la xarxa iglualitària: • Avantatges:Senzilles d’installar i configurar; cada usiari decideix el que comparteix i el que no; barates d’implementar; si un equip falla, nomès afecta a aquell equip; menys trànsit d’informació. • Desavantatges:nombre reduït d’ordinadors; difícils d’administrar; s’han de decidir permisos a carda equip per separat; nivell de seguretat baix.
 • 15. 5.Relació dels equips en xarxa 5.2.Xarxa client-servidor Aquest tious de xarxa s’utilitza quan tenim molts equips connectats, per poder-los identificar fàcilment en lloc d’utilitzar la seva adreça IP. Característiques de la xarxa client –servidor són: -Avantatges: Temps de resposta molt ràpids; permisos i recursos fàcils d’administrar; xarxes més segures. -Desavantatges: Cost d’imprementació elevat; xarxa dependent del servidor; trànsit molt intens cap al servidor.
 • 16. 5.Relació dels equips en xarxa 5.3.Grups de treball i dominis • Grups de treball: Normalment no es fan servir tots els equips que estan conectats, per facilitar la localització, podem fefinir grups de treball. I així quan tinguem molts equips connectats, es podran identificar fàcilment, en lloc de utilitzar la IP, farem servir el nom de l’equip. • Dominis: Com que podem tenir més d’un conjunt d’equips servidor-client en una xarxa local, a cadascun d’ells l’anomenarem domini. Per tant, cada servidor s’encarrega dels seus propis clients.
 • 17. 6.Anàlisis d’una xarxa existent • La consola ens permet saber d’una manera ràpida la configuració del nostre ordinador per treballar en xarxa ens facilitarà unes eines per comprovar-no el funcionament: -Ipconfig: Ens mostra la configuració actual TCP/IP del nostre equip i la configuració DHCP i DN, utilitzant el paràmetre /all. -Ping: comprova l’estat de la connexió des de l’equip on realitzem l’anàlisi fins a un equip remot. Consisteix a enviar uns paquets d’infirmació a un equio remot, que torne fins al nostre equip, mesurant la velocitat i pèrdua d’informació. -Tercet: Ens indica la ruta que segueixenb els paquets que surten del nostre equip fins arribar a l’equip de destitinació.
 • 18. 7.Recursos compartits • Com administradors d’una xarxa tenim la possibilitat de compartir tot tipus de recursos, però hem de poder decidir qui pot accedir, i quins recursos es comparteixen. Per aquest motiu, hem de poder identificar als usuaris per permetre’ls o negar-los l’accés als recursos compartits. • Els comptes d’usuari es tota la informaciò que defineix a un usuari, inclou el nom, la contrasenya i els permisos per accedir a recursos. En windows tenim per defecte (grups d’administradors, grup d’usuaris, grup convidats) pero es poden modoficar. • És recomanable donar permisos per a grups d’usuaris i no fer- ho de manera individual.