หนังสือมอบอำนาจ

5,462 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หนังสือมอบอำนาจ

  1. 1. อากร แสตมป ์ หนังสือมอบอำนำจ ทำที่ ............................................... ……………………………………….. วันที่ ............................................... โดยหนังสือฉบับนี้ข้ำพเจ้ำ ..................................................................... อำยุ ........... ปี อยู่บ้ำนเลขที่ .............. ซอย ........................ ถนน .............................. ตำบล/แขวง ............................. อำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................ ขอมอบอำนำจให้ ................................................................................. อำยุ ............ ปี อยู่บ้ำนเลขที่ .............. ซอย ........................ ถนน .............................. ตำบล/แขวง.............................. อำเภอ/เขต ................................... จังหวัด ............................ เป็นผู้มีอำนำจในกำรดำเนินกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรขอใช้สิทธิ์คืนเงินสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตำมนโยบำยรัฐบำลแทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จสิ้น กระบวนกำร และข้ำพเจ้ำยอมรับผิดชอบในกำรที่ผู้ที่รับมอบอำนำจของข้ำพเจ้ำได้ทำไปตำมที่มอบ อำนำจนี้เสมือนหนึ่งข้ำพเจ้ำได้ทำด้วยตัวเอง เพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน ลงชื่อ ............................................... ผู้มอบอำนำจ (...............................................) ลงชื่อ ............................................... ผู้รับมอบอำนำจ (..............................................) ลงชื่อ ............................................... พยำน (..............................................) ลงชื่อ ............................................... พยำน (..............................................) วิธีปิดอำกรแสตมป์ 1. ถ้ำมอบอำนำจให้บุคคลเดียวหรือหลำยคนกระทำกำรครั้งเดียวปิด 10 บำท 2. ถ้ำมอบอำนำจให้บุคคลเดียวหรือหลำยคนกระทำกำรมำกกว่ำครั้งเดียวปิด 30 บำท

×