สำรวจความสะอาดของห้องน้ำ

9,198 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
9,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สำรวจความสะอาดของห้องน้ำ

 1. 1. สารวจความสะอาดของห้องน้ า Checking of toilet
 2. 2. สารบัญ ทีมาและความสาคัญ ่ วัตถุประสงค์ ขอบเขตโครงงาน หลักการและทฤษฎี ตัวอย่ างแบบสอบถาม สถานทีดาเนินการ ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทเี่ กียวข้ อง ่ ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ ่ วิธีดาเนินงานและ เครื่องมือและอุปกรณ์
 3. 3. ที่มาและความสาคัญ เนื่องด้ วย ห้ องนาในโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยมีจานวนจากัดและมี ้ ผู้ใช้ บริการเป็ นจานวนมากมีการดูแลความสะอาดไม่ ทวถึงจึงทาให้ เกิด ั่ กลินและความสกปรก คณะจัดทาจึงเห็นความสาคัญของห้ องนาว่าความ ่ ้ มีถูกสุ ขลักษณะ คณะจึงมีการสารวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้ น มัธยมศึกษาปี ที6/6ว่าห้ องนาไหนในโรงเรียนมีความสะอาดแล้วพอใจที่ ่ ้ จะใช้ บริการและจะได้ หาสาเหตุของการของความสกปรกของห้ องนานั้น ้ แล้ วจะได้ นาข้ อบกพร่ องของห้ องนานาไปพัฒนาให้ ถูกสุ ขลักษณะต่ อไป ้ สารบัญ
 4. 4. วัตถุประสงค์ 1.รู้ ถึงปัญหาความสกปรกของห้ องนา ้ 2.แก้ปัญหาความสกปรกของห้ องนา ้ 3.เพือให้ นักเรียนส่ วนใหญ่ ร้ ู และตระหนักการใช้ ห้องนา ่ ้ สารบัญ
 5. 5. ขอบเขตโครงงาน สารวจ จากกลุ่มตัวอย่ าง ภายในห้ องเรียน (นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา ปี ที่ 6/6) และบุคคลลากรภายในโรงเรี ยน(บางส่ วน) สารบัญ
 6. 6. หลักการและทฤษฎี ทางเราจะแจกแบบประเมินความพึงพอใจแล้ วให้ ผ้ ูประเมินกรอก ความพึงพอใจของห้ องนาโรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัยแล้ วจะนาแบบ ้ ประเมินมาวิเคราะห์ ผลแล้ วนาผลทีเ่ ป็ นทางด้ านเสี ยนาไปปรับปรุ ง ห้ องนาให้ ดีขึน ทางเราจะประสานงานกับทางโรงเรียนถึงสาเหตุ แล้ วให้ ้ ้ ทางโรงเรี ยนแก้ ปัญหาสาเหตุทเี่ กิดขึน ้ สารบัญ
 7. 7. ตัวอย่ างแบบสอบถาม หัวข้ อการประเมิน 1. สภาพแวดล้อม บริ เวณโดยรอบ 2. ความสะอาด บริ เวณภายในห้องส้วม 3. กลิ่น 4. บรรยากาศ ,ความน่าใช้ 5. สิ่ งอานวยความสะดวกในการให้บริ การ 6. ความปลอดภัยในการใช้บริ การ 7. นักเรี ยนให้ความร่ วมมือรักษาความสะอาด สารบัญ ดีเยียม ่ ระดับความพึงพอใจ ดี พอใช้ ปรับปรุ ง
 8. 8. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชี ยงใหม่ สารบัญ
 9. 9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ 1.ตระหนักถึงปัญหาของห้ องนา ้ 2.ช่ วยกันรักษาความสะอาด 3.แก้ปัญหาของความสกปรกได้ ตรงจุด สารบัญ
 10. 10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกียวข้ อง ่ 1.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.คณิตศาสตร์ สารบัญ
 11. 11. วิธีดาเนินงานและเครื่องมือและอุปกรณ์ การดาเนินงาน 1.ทาแบบสอบถาม 2.เริ่มจากการเดินสารวจและสอบถามภายในห้ อง 3.รวบรวมข้ อมูลและสรุ ปผลเป็ นข้ อมูลที่ประมวลผลแล้ว เครื่องมือและอุปกรณ์ ทใช้ ี่ 1.คอมพิวเตอร์ 2.เครื่องพิมพ์ เอกสาร 3.เครื่องเขียน 4.งบประมาณ 200-300 บาท สารบัญ

×