Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Recursos TIC al nostre projecte

369 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Recursos TIC al nostre projecte

  1. 1. RECURSOS QUE EMPREM AL NOSTRE PROJECTEÍndexArdoraBataluguBloggerBubbl.usCalaméoCmaptoolsConstructorEducaplayExelearningFaceyourmanga.comGimpGlogsterGoogle driveGooglesitesKubbuMural.lyPuzzlemakerScribdSliderocketSlideshareSymbalooTeachertubeTikatokYoutubeBlogger 1
  2. 2. ArdoraArdora és un recurs que serveix per crear activitats a la web. Són activitats fàcilsde crear i que presenten una gran varietat d’opcions i de possibilitats.És una aplicació d’ús docent, amb fins educatius.Es descarrega de manera gratuïta i senzilla, per poder accedir al material des delteu propi PC.Les activitats que es poden realitzar són: mots encreuats, sopa de lletres,completar un text, etc. També té l’opció d’enregistrar o afegir un àudio, a mésd’enganxar imatges des del PC. Es poden afegir frases d’ànim per l’alumne, quanrealitzi l’activitat. I hi ha moltes opcions de crear l’activitat, amb temps limitat, quepugui tornar a fer-se, etc.Ardora és un recurs que el podem trobar amb diferents idiomes, el que permet lamulticulturalitat.Una vegada realitzada la activitat es pot guardar al programa i per visualitzar-la,s’ha de publicar, i d’aquesta manera l’alumne podrà realitzar l’activitat creada.BataluguÉs una pàgina web en la que pots crear els teus propis contes. Així, nosaltresutilitzarem aquest recurs per a que els alumnes facin un conte sobre lo que hanaprès sobre Japó.El conte pot ser publicat, una vegada realitzat, perquè ho puguin visualitzar tots elsinteressats.És una eina que la trobem on-line, el registrament és gratuït.BloggerÉs la plataforma de Google que permet crear el teu blog. Al teu blog pots anar fentles publicacions que vulguis i pots decidir qui pot llegir-les (qualsevol, autors delblog o seleccionar les persones).Pots elegir tu el seu disseny i afegir nous gadgets.Un blog pot tenir diferents usos, el nostre serà educatiu.Bubbl.usÉs un recurs online on podem construir esquemes mentals o mapes conceptualsd’una manera fàcil i intuïtiva. A més, quan has creat el mapa conceptual el potsimprimir o compartir amb altres persones.Aquest recurs l’utilitzem en el nostre projecte per a que cada alumne faci un mapaconceptual sobre els seus nous coneixements relacionats amb la multiculturalitat. Ide manera opcional, el podrien imprimir, encara que seria obligatori compartir-loamb els altres companys i així poder comparar els diferents esquemes mentals. 2
  3. 3. CalaméoÉs una pàgina en la que es poden compartir diferents documents, i així podercompartir informació amb els altres. Per això utilitzem aquest recurs, per podercompartir informació amb els nostres alumnes.Per mitjà d’una compte gratuïta, et pots registrar i publicar documents d’interès, percompartir-los i contemplar les publicacions d’altres.CmapToolsS’utilitza per crear, publicar y compartir mapes conceptuals. Basat enl’aprenentatge significatiu i té en compte les estructures significatives individuals.Per tant, té la capacitat de jerarquització, selecció i impacte visual, i s’utilitza com aestratègia de recolzament del procés d’aprenentatge.Nosaltres l’utilitzem per donar una clara informació als alumnes/as i alhora, perfomentar l’aprenentatge, ja que hauran d’acabar un cmaptools incomplet.ConstructorÉs un programa creat i distribuït per la Junta d’Extremadura amb el qual podemcrear recursos didàctics (fins a 47 de diferents). L’he triat perquè és bastant senzilli intuïtiu, i els resultats són de qualitat. Aquesta aplicació ens permet incorporardiferents elements multimèdia, com àudios, vídeos, botons, gràfics... i documents iaplicacions; com calculadores o un laboratori virtual. Un altre aspecte que m’haagradat és que els materials que cream una vegada finalitzats són editables, demanera que sempre podem afegir o llevar qualque cosa que no ens agradi enl’aspecte final. Finalment, també podem destacar que una vegada acabats podemtraduir els materials.EducaPlayEns permet crear les nostres pròpies activitats multimèdia interactives.Té uns dissenys específics depenent del tipus d’activitat que volem: sopa delletres, mapa, endevinalla, completar, mots encreuats, diàlegs, dictats, ordenarlletres o paraules, relacionar, o fer preguntes tipus test.Ens dóna la plantilla i només hem d’omplir els espais, i podem penjar els nostrespropis arxius d’imatge o de so.Cal registrar-se per guardar les activitats, però després es poden compartir amb unenllaç o un codi embed de manera molt senzilla, no cal descarregar-se res. En totcas, és el creador de l’activitat l’únic que tindria l’opció a descarregar-se-la.A més, ja hi podem trobar moltes activitats fetes per altres usuaris.Tot i això, no té un disseny tan atractiu com altres eines, com Cuadernia.ExelearningSe tracta d’una aplicació informàtica totalment gratuïta i de codi obert (motiu pelqual és una aplicació senzilla d’utilitzar perquè no s’ha d’aprendre a treballar ambHTML) que permet generar continguts i recursos educatius web. És multi- 3
  4. 4. plataforma, de manera que funciona tant amb Windows, com Linux o Mac. Unavegada acabats els recursos els podem exportar en diferents formats, com IMS oScorm, però també com a planes web independents o dins de la xarxa de lamateixa aplicació. L’hem triat pel seu fàcil ús i perquè podem jugar amb el suportvisual que nosaltres vulguem, de manera que podem fer activitats adaptades alsdiferents nivells en relació amb els continguts i el suport visual de les activitats.FaceYourMangaAquest recurs web ens permet crear un avatar amb quasi infinites possibilitatsd’adaptació al que volem, fons i meteorologia de l’entorn os es troba el nostreavatar inclòs.Hem emprat aquest recurs per crear els personatges que guiaran als alumnes perla nostra webquest.GimpÉs un programa editor d’imatges. Et permet treballar amb diverses fotografies a lavegada gràcies a que compta amb un suport de capes, per tant permet modificarqualsevol objecte de la imatge seleccionada de manera independent.També permet retallar fotografies, canviar el fons, afegir text, esborrar, posarefectes, canviar el color dels ulls, els cabells, etc.GlogsterAquest recurs serveix per anar creant diferents murals o pòsters digitals sobre eltema que estàs treballant o sobre alguna cosa en particular; i així poder veure lainformació general de manera gràfica i ràpida. A més, en aquesta pàgina potsutilitzar murals prèviament dissenyats per ajudar-te o ho pots crear tu mateix.A més aquesta eina ens permet crear enllaços entre pòsters, que fent clic sobreuna icona ens transporten a un altre pòster o altre recurs; el que ens permet crearun recurs interactiu lineal o en xarxa, segons trobem més adient, adaptant l’eina ales necessitats dels nostres alumnes.Aquest recurs ens sembla molt útil i motivant i l’utilitzarem en vàries ocasions alnostre projecte. Per una banda, l’emprarem per a que cada alumne, a partir d’unmural digital, posi la informació més rellevant o més útil per a ell; i, per l’altra, per adonar la informació i les qüestions a respondre pel alumnes sobre un dels temes atractar, a més dels enllaços a les planes web on poden extreure més informacióper ampliar i per contestar a les preguntes.Google DriveAquest recurs del cercador Google és molt útil per anar interactuant amb lespersones d’un mateix grup a partir d’un document. És a dir, una persona pot crearun document a googledrive i convidar a més persones per a que llegeixin eldocument i a més puguin escriure damunt ell. 4
  5. 5. A més, és molt útil perquè es va guardant automàticament i així no es perdinformació.Nosaltres l’utilitzem per a que els nostres alumnes puguin llegir la informació queels donarem per anar avançant en aquest projecte de multiculturalitat.GoogleSitesPermet crear la teva pròpia pàgina web. De moment l’hem emprat per crear lanostra pròpia Webquest. Les pàgines específiques per crear Webquest i caces deltresor no ens semblaven prou convincents perquè ja et venien amb un dissenydonat i a algunes no podies afegir més pàgines, o més d’una imatge per pàgina...Per tant vam decidir fer-la amb aquest recurs, que pertany a Google.Ja et dóna alguns dissenys per triar per a què resulti més senzill d’emprar, i tu potselegir emprar-los o partir desde zero, però encara amb els dissenys predeterminatspots realitzar tots els canvis que vulguis i emprar-ho adequant-lo a les tevesnecessitats.KubbuÉs una pàgina web on es poden fer diferents activitats com són: els motsencreuats, endevinalles, etc.A més, és molt útil perquè als exercicis creats es poden comprovar el rendiment dela classe a partir de diferents informes que proporciona. Encara que té un límit de15 activitats per usuari.Nosaltres utilitzem aquest recurs per poder crear diferents activitats relacionadesamb el nostre tema del projecte.Mural.lyAquest recurs serveix per crear pòsters. Encara està en la seva versió beta, peròl’hem utilitzat per la seva facilitat d’ús, encara que no té el mateix disseny tanatractiu amb què compten altres eines per crear pòsters, com Glogster.Permet pujar imatges, enllaços i crear quadres de text.També ens agrada perquè permet editar en grup si el creador del pòster dónapermisos.PuzzlemakerÉs un recurs que ens permet elaborar diferents activitats a partir de jocs. És unrecurs molt relacionat amb Kubbu, ja que és molt paregut.Així, nosaltres utilitzarem aquest recurs per elaborar diferents activitatsrelacionades amb el nostre tema d’una manera atractiva. 5
  6. 6. ScribdÉs una pàgina web on podem compartir diferents documents i compartir-los per aque altres usuaris puguin llegir la informació penjada.Aquest recurs l’utilitzem en el nostre projecte per poder compartir informació sobrediferents països amb els nostres alumnes.SliderocketSe tracta d’una aplicació web per crear i editar presentacions que incorpora granvarietat de plantilles. Resulta senzill crear una presentació en poc temps, a més deque podem incorporar des de textos fins a imatges i clips en Flash. Una altracaracterística és que si tenim el compte premium podem guardar la presentació enformat ppt.La darrera característica que m’ha fet triar aquesta eina és que se pot editar engrup.SlideshareAquest recurs serveix per poder penjar diferents documents per a que les personesque els agradi el tema o cerquin informació sobre un tema concret puguin accedir aaquella informació fàcilment, ja que diferents usuaris d’aquesta pàgina poden anarcreant diferents powerpointso documents amb informació de tot tipus per ajudar ales persones que cerquen informació sobre un tema i ajudar-la.Aquest recurs l’utilitzem en el nostre projecte per poder penjar un powerpointdonant la benvinguda als nostres alumnes sobre un nou tema del que aprendran,que en aquest cas és Japó, i donant-los informació general sobre aquest país per aque després puguin fer diferents activitats relacionades amb la informació llegidaen aquest slideshare.També l’emprem per poder allotjar documents i compartir-los simplement ambl’enllaç d’URL.SymbalooAquesta plataforma és molt útil perquè pots organitzar les diferents pàgines websque més sol utilitzar l’usuari. I és especialment útil perquè des de qualsevolordinador pots accedir a aquesta informació.Nosaltres l’utilitzem per a que els alumnes puguin anar a les diferents pàgines quevolem que visiti per al projecte. I així, els alumnes podran llegir informació i ferdiferents activitats que els hem proposat.TeacherTubeÉs un recurs web amb una filosofia molt similar a la de YouTube, amb lapeculiaritat de que es centra a l’ensenyança. Podem cercar vídeos, arxius d’àudio, 6
  7. 7. imatges i documents en diversos formats. La cerca es pot fer per temes mitjançantel cercador.Un cop trobat l’arxiu el podem descarregar o inserir al nostre blog mitjançant el textembed.Si ens registrem podem crear el nostre propi canal, o un Grup Aula, amb elsdocuments que creguem necessaris sobre un tema concret, i el podem compartiramb qui nosaltres vulguem o fer-lo públic.Nosaltres emprarem aquest recurs per tal de facilitar informació als alumnes icompartir-la amb la nostra classe.La considerem adient pel fet de que la informació que es penja a aquesta xarxasocial és creada o revisada per altres docents; amés, facilita la col·laboració entremestres.TikatokÉs un recurs que permet crear contes d’una manera creativa. Així, les altrespersones poden llegir els llibres que has creat i l’usuari pot llegir qualsevol conteque ha fet un altre usuari.Nosaltres utilitzarem aquest recurs per donar informació a l’alumne sobre el temad’una manera atractiva. I ells podran descobrir la utilitat d’aquesta pàgina i motivar-los per crear els seus propis contes de manera lúdica.YoutubeÉs un lloc web en el que es poden visualitzar, descarregar i compartir vídeos demanera gratuïta. Quan es puja un vídeo, l’usuari pot escriure el títol, unadescripció, la categoria, l’idioma, el tipus d’arxiu i elegir si serà públic o privat.Els vídeos es poden comentar i qualificar. 7

×