Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marktzicht 2010 Provincie Limburg

1,192 views

Published on

Eens per jaar presenteert de afdeling market intellingence \'marktzicht\': een overzicht van de bewegingen en ontwikkelingen in de provincie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Marktzicht 2010 Provincie Limburg

 1. 1. Regionale arbeidsmarktanalyse: Provincie Limburg Market Intelligence Randstad Nederland September 2010
 2. 2. <ul><li>Belangrijkste drijfveren achter huidig herstel: </li></ul><ul><ul><li>Monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Internationale handel </li></ul></ul><ul><li>Echter, duurzame groeimonitor ontbreekt! </li></ul><ul><li>Economische groei wordt bepaald door vier factoren: </li></ul><ul><ul><li>Kracht van huidige herstel (voorradencyclus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vraagherstel van consumenten, gevolgd door producenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Overheidsbezuinigingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelingstempo van diverse landen en regio’s wereldwijd </li></ul></ul>Landelijke economische ontwikkelingen: licht herstel 12-10-10 © Randstad Market Intelligence Verwachting 2010: economische groei 1,75% Verwachting 2011: economische groei 1,5% bron: CPB sep 2010
 3. 3. Landelijke ontwikkelingen in de arbeidsmarkt 12-10-10 © Randstad Market Intelligence <ul><li>Korte termijn vooruitzichten: </li></ul><ul><li>Beperkte economische groei (2010: 1,75% 2011: 1,5%) </li></ul><ul><li>Werkloosheid stabiel (2010: 5,5% 2011: 5,5%) </li></ul><ul><li>Werkgevers: </li></ul><ul><ul><li>korte termijn: onzekerheid t.a.v. herstel, voorzichtig met aannemen nieuw personeel </li></ul></ul><ul><ul><li>langere termijn: welke competenties heeft de organisatie nodig? (strategische personeelsplanning) </li></ul></ul><ul><li>Uitdagingen voor 2013: </li></ul><ul><li>Kostenbeheersing en kostenreductie </li></ul><ul><li>Verhoging van productiviteit en efficiency </li></ul><ul><li>Flexibilisering van de organisatie </li></ul><ul><li>Aantrekken en behouden van het juiste personeel </li></ul>
 4. 4. Regionale economische ontwikkelingen: matige economische groei <ul><li>Provincie Limburg laat een matige economische groei zien </li></ul><ul><ul><ul><li>groei is grotendeels toe te schrijven aan toenemende export en snelgroeiende bedrijfstakken (chemische industrie en transport) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ook de zorgsector zorgt voor een positieve bijdrage. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Er zijn echter wel verschillen tussen de verschillende gebieden in provincie Limburg: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zuid-Limburg profiteert vooral van het herstel van de chemische industrie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Noord-Limburg profiteert van de grote aanwezigheid van transport- en logistieke bedrijven. De aanwezigheid van metaalproducten- en machine- industrie werkt remmend op de economische groei (nog geen herstel in bedrijfsinvesteringen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>In Midden-Limburg zijn echter meer bedrijven uit laatcyclische sectoren vertegenwoordigd (bouw, detailhandel en horeca). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Limburg heeft last van de krimpende beroepsbevolking (ontgroening en vergrijzing). </li></ul></ul>12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: LISA, ING, UWV, ETIN Gemiddelde groei in provincie Limburg. Voor Randstad zijn Noord- en Zuid-Limburg de meest interessante regio’s.
 5. 5. Handel, gezondheids- en welzijnzorg en industrie en delfstoffenwinning voornaamste sectoren 12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: LISA; UWV
 6. 6. Industrie & delfstoffenwinning en gezondheids- en welzijnszorg zijn relatief voorname sectoren 12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: LISA; UWV
 7. 7. Industrie en gezondheids- en welzijnszorg zijn de voornaamste sectoren 12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: LISA; UWV <ul><li>Noord- en Midden-Limburg: </li></ul><ul><li>Noord- en Midden-Limburg is een conjunctuurgevoelige regio. De sectoren industrie, transport en logistiek zijn sterk vertegenwoordigd. Bij een toch al slecht economisch klimaat is de economische krimp in deze regio ongekend hoog geweest, namelijk 5% in 2009. </li></ul><ul><li>In 2010 zal in Noord- en Midden-Limburg de werkgelegenheid naar verwachting met 2,1% krimpen. </li></ul><ul><li>Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Noord- en Midden-Limburg is lager dan landelijk. Een verhoging van het opleidingsniveau kan de werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt structureel verlagen, en de (verwachte) krapte aan de bovenkant bestrijden. </li></ul><ul><li>Zuid-Limburg: </li></ul><ul><li>In Zuid-Limburg zijn de sectoren zorg en welzijn, zakelijke dienstverlening, handel en industrie sterk vertegenwoordigd. Zuid-Limburg is een sterk conjunctuurgevoelige regio en mede daardoor is de economie in 2009 hier sterker gekrompen dan landelijk. </li></ul><ul><li>Ondanks de toenemende economische groei wordt verwacht dat de werkgelegenheid in de regio in 2010 met 1,9% zal afnemen. Vooral de sector bouw (-10%) en de industrie (-6%) krijgen hiermee te maken. </li></ul><ul><li>De verdienstelijking van de economie leidt tot een verdere verschuiving van productiewerk naar dienstverlening. Dat vraagt gemiddeld om een hoger opleidingsniveau. </li></ul>
 8. 8. De vacaturevraag is aan het begin van de crisis harder gedaald t.o.v. het landelijk gemiddelde <ul><li>De vacaturevraag heeft het nulpunt bereikt: </li></ul><ul><ul><li>Krimp wordt omgezet in groei </li></ul></ul><ul><li>Tijdens de economische crisis is de vacaturevraag in Limburg sterker gekrompen dan landelijk. Het herstel is echter voorspoedig verlopen en medio 2010 ligt de geïndexeerde vacaturevraag </li></ul>12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: Monster Employment Index Zuid-, Noord- en Midden-Limburg zijn een sterk conjunctuurgevoelige regio’s door de prominente aanwezigheid van de sectoren industrie, transport en logistiek.
 9. 9. De opbouw van de beroepsbevolking in Limburg kenmerkt zich door relatief veel ouderen <ul><li>De generaties 15-24 (-0,6%), 25-34 (-2,9%) en 35-44 (-0,5%) zijn relatief iets kleiner t.o.v. het landelijk gemiddelde. </li></ul><ul><li>De oudere leeftijdscategorieën zijn relatief groter t.o.v. het landelijk gemiddelde. (45-54, +2,8% / 55-64, +1,2%) </li></ul>12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: ETIN 14,4% van de beroepsbevolking valt in de oudste leeftijdscategorie en zal binnen nu en 10 jaar uittreden. De groep jongeren is echter aanzienlijk kleiner en kan de uitstroom niet volledig opvangen, daarom zal verhoging van de arbeidsparticipatie van belang zijn.
 10. 10. 45% van de beroepsbevolking in Limburg is middelbaar opgeleid <ul><li>28% van de beroepsbevolking in Limburg is hoger opgeleid hetgeen lager is dan het landelijk gemiddelde (33%). </li></ul><ul><li>45% van de beroepsbevolking is middelbaar opgeleid, dit aandeel ligt iets hoger dan het landelijk gemiddelde. </li></ul><ul><li>Het aandeel mensen met een laag opleidingsniveau is relatief groot (+2,6%) t.o.v. het landelijk gemiddelde. </li></ul>12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: ETIN De verdienstelijking van de economie leidt tot een verdere verschuiving van productiewerk naar dienstverlening. Dat vraagt gemiddeld om een hoger opleidingsniveau.
 11. 11. Zuid-Limburg heeft een relatief lage arbeidsparticipatie, Midden- en Noord- neemt toe <ul><li>De participatie-graad van Limburg blijft stabiel op een niveau van 69%. </li></ul><ul><li>De potentiële beroepsbevolking - het </li></ul><ul><li>deel van de bevolking tussen 15 en 65 </li></ul><ul><li>jaar - daalt in Zuid-Limburg al geruime </li></ul><ul><li>tijd. In grote delen van Nederland is er </li></ul><ul><li>nog sprake van een toename. Noord- en Midden-Limburg zal nog een veel sterkere daling kennen. </li></ul>12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: UWV Werkbedrijf Inhaalslag participatie noodzakelijk. Extra maatregelen en initiatieven zullen noodzakelijk zijn om de achterstand ten opzichte van de landelijke participatiegraad te verminderen. Participatiegraad per arbeidsmarktregio 2011
 12. 12. Herstel van de arbeidsmarkt zorgt voor optimisme onder Limburgse ondernemers (1) <ul><li>De economische crisis heeft geleid tot een toename van het aantal werklozen: </li></ul><ul><ul><li>Midden- en Noord-Limburg kenmerkte de afgelopen periode zich door ‘labour hoarding’. Het aanhouden van personeel in tijden waarin weinig werk voorhanden is. In 2010 zal dit grotendeels uitgewerkt zijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conjunctuurgevoelige sectoren in Limburg als industrie en handel laten nog een beperkte daling zien in werkgelegenheid. </li></ul></ul><ul><ul><li>In Midden- en Noord-Limburg zal in 2010 de werkgelegenheid met 2,1% dalen, in 2011 blijft deze gelijk. Hetzelfde geldt voor Zuid-Limburg al zal de daling in 2010 hier wat minder zijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ultimo augustus 2010 heeft bij benadering 49% (MNL) en 52% (ZL) van de NWW geen startkwalificatie. Dat is het aandeel van de groep met basisonderwijs of VMBO als hoogste afgeronde opleiding in het totale bestand niet-werkende werkzoekenden. </li></ul></ul>12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: UWV Werkbedrijf
 13. 13. Herstel van de arbeidsmarkt zorgt voor optimisme onder Limburgse ondernemers (2) <ul><ul><li>Eind augustus 2010 had 72% (MNL) en 73% (ZL) van de NWW een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is hier het aandeel van mensen die zes maanden of langer niet-werkend zijn in het totale NWW-bestand. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eind augustus 2010 zocht 33%(MNL) en 31% (ZL) van de NWW werk in de technische en industrieberoepen, 22% (MNL) en 20% (ZL) in de economische en administratieve beroepen en 21% (MNL) en 27% (ZL) in de verzorgende en dienstverlenende beroepen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eind augustus 2010 had 27% (MNL) 29% (ZL) en van de werkzoekenden een beroepsinschrijving op elementair niveau, 34% (MNL) 32% (ZL) en op lager niveau, 25% (MNL) 24% (ZL) en op middelbaar niveau en 12% en op hoger niveau. </li></ul></ul><ul><li>Zuid-Limburg kent een groei voor hoog opgeleiden in de toekomst welk upgradingsproces zich met name in de techniek sterk zal manifesteren. </li></ul>12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: UWV Werkbedrijf
 14. 14. Inzicht in krapte en ruimte in de arbeidsmarkt Noord- en Midden-Limburg 12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: UWV Werkbedrijf
 15. 15. Inzicht in krapte en ruimte in de arbeidsmarkt Zuid-Limburg 12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: UWV Werkbedrijf
 16. 16. Discrepanties tussen vraag en aanbod <ul><ul><li>Een deel van de werkzoekenden, dat niet afhankelijk is van een uitkering, trekt zich terug van de arbeidsmarkt (‘discouraged worker effect’). </li></ul></ul><ul><ul><li>De babyboomgeneratie verlaat het arbeidsproces met als gevolg een neerwaartse druk op beroepsbevolking, aantal werkzame personen, maar ook op de werkloosheid. </li></ul></ul><ul><ul><li>De vergrijzing manifesteert zich de komende jaren steeds sterker en levert een belangrijke bijdrage aan nieuwe kraptes op de arbeidsmarkt. Sterk vergrijsde sectoren zijn het onderwijs, overheid en landbouw. Door vergrijzing ontstaan kansen voor werkzoekenden. </li></ul></ul><ul><ul><li>In geheel Limburg is door de genoemde veranderingen op de arbeidsmarkt een omvangrijke verborgen arbeidsreserve ontstaan. In combinatie met een dempend effect op de werklosheid van maatregelen als deeltijd-WW en School Ex programma, leidt economische herstel niet meteen tot lagere werkloosheid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Intersectorale mobiliteit wordt steeds belangrijker, vooral voor Zuid-Limburg. Kwalitatieve discrepanties zijn groter bij intrasectorale mobiliteit waardoor hiermee gepaarde inspanningen groot zijn. </li></ul></ul>12-10-10 © Randstad Market Intelligence Bron: UWV Werkbedrijf

×