Marktbriefmrt2012

297 views

Published on

Kom je er niet elke ochtend aan toe om de krant van voor tot achter door te spitten? Geen probleem: de marktbrief brengt je elke maand op de hoogte van het belangrijkste nieuws.
Wat zijn de ontwikkelingen in de markt? Wat kun je verwachten in jouw branche? In de marktbrief vind je elke maand het laatste nieuws op het gebied van:
economie & conjunctuur
marktontwikkeling
beroepsbevolking
branche-informatie

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
297
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marktbriefmrt2012

 1. 1. RandstadMarktbrief maart 2012 Voorgaande Cijfer Periode Cijfer periode Economische -0,7% kwartaal 4, 2011 1,1% kwartaal 3, 2011 groei Consumenten- -35 feb 2012 -34 jan 2012 vertrouwen Producenten- vertrouwen -1,5 feb 2012 -1,4 jan 2012 industrie Inflatie 2,5% jan 2012 2,4% dec 2011 Werkloosheid 6,0% jan 2012 5,8% dec 2011 Banen werknm 7.921.000 kwartaal 4, 2011 7.902.000 kwartaal 3, 2011 Vacatures 123.300 kwartaal 4, 2011 133.000 kwartaal 3, 2011 openstaandEconomie en conjunctuurHet kabinet wil dat iedereen aan het werk gaatAls het aan staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, gaatiedereen die nu nog een bijstandsuitkering heeft, in een sociale werkplaats werkt of in dejonggehandicaptenwet Wajong zit, aan het werk. In het wetsvoorstel dat hij heeft ingediend,staat dat deze uitkeringsgerechtigden verplicht zijn om het werk dat hen wordt aangeboden teaccepteren. Ook als de vergoeding voor dat werk lager is dan het minimumloon. De gemeentekan het salaris aanvullen wanneer dat nodig is. De wet (‘Werken naar vermogen’) is eenonderdeel van een pakket maatregelen waarmee het kabinet op termijn 1,8 miljard euro wilbesparen.de Volkskrant, 2 februari 2012Wat is beter voor de economie, lonen bevriezen of lonen verhogen?Werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft voorgesteld om de economie uit het slop te halen door delonen en uitkeringen te bevriezen. Diverse economen hebben op dat plan afwijzend gereageerd.Zij stellen dat loonmatiging niet meer werkt als de economie al met tegenwind te maken heeft.Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 2. 2. Zo’n maatregel zou de problemen zelfs kunnen verergeren. Hoofdeconoom Wim Boonstra van deRabobank vindt dat sterke Europese landen als Duitsland en Nederland met een substantiëleloonstijging eerder een bijdrage leveren aan de conjunctuur in Europa dan met een loonmatiging.De Duitse minister van Sociale Zaken, Ursula von der Leyen, heeft een soortgelijk pleidooigehouden.Het Financieele Dagblad, 14 februari 2012Het online vacatureaanbod was sinds 2005 niet zo laag als nuIn januari kwam het online vacatureaanbod in Nederland uit op het laagste niveau sinds begin2005. Vooral in transport en logistiek en in de adviessector liep het aantal online vacatures sterkterug. In de gezondheidszorg steeg de vraag naar personeel, net als in de ict, de horeca en hetonderwijs.Nu.nl, 14 februari 2012Nederland zit weer in een recessieDe Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2011 gekrompen met 0,7%. Ook in hetderde kwartaal had onze economie te maken met een negatieve groei. Als de economie tweeachtereenvolgende kwartalen krimpt, is er sprake van een recessie en dat is nu dus het geval. Dekrimp van de economie is vooral te wijten aan een lagere consumptie door huishoudens, maarook een daling van de overheidsuitgaven en een teruglopende export droegen eraan bij. Volgenshet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de recessie onder meer leiden tot eentoenemende werkloosheid.ANP, 15 februari 2012De werkloosheid stijgtVolgens het CBS is de werkloosheid in Nederland in januari van dit jaar met 18.000 personentoegenomen. In ons land zijn nu 474.000 mensen op zoek naar werk; dat is 6% van deberoepsbevolking. Ook UWV WERKbedrijf meldt een stijging van het aantal niet-werkendewerkzoekenden. Onder jongeren tot 25 jaar steeg het aantal werkzoekenden het snelst.CBS / ANP, 16 februari 2012Minister Kamp is voorzichtig met het invoeren van deeltijd-wwWerkgevers en vakbonden pleiten regelmatig voor invoering van deeltijd-ww, maar minister HenkKamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt de boot af. Hij wil alleen nadenken over deinvoering van deeltijd-ww als er duidelijke signalen zijn van een snel economisch herstel. Met eendeeltijd-ww-regeling kunnen bedrijven waardevolle werknemers aan zich binden die andersRandstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 3. 3. zouden moeten worden ontslagen. De overheid vult dan het salaris aan met (een deel van) eenww-uitkering. Trekt de economie weer aan, dan beschikt het bedrijf direct weer over voldoendevakkrachten. Kamp waarschuwt dat er ook nadelen zijn aan deeltijd-ww. In sommige gevallenworden noodzakelijke reorganisaties uitgesteld en blijven slecht draaiende bedrijven metoverheidssteun ten onrechte overeind.ANP, 17 februari 2012In Rotterdam zijn wel banen, maar geen kandidatenRotterdamse werkgevers hebben veel vacatures, maar ze slagen er niet in om er de juistemensen voor te vinden. Met name de jongeren voldoen niet aan de verwachtingen van dewerkgevers. Volgens Korrie Louwes, wethouder voor de arbeidsmarkt, hebben de werkzoekendenniet de juiste mentaliteit. De werkloosheid in de regio Rijmond is de afgelopen twee jaar forsgestegen en ligt met 8,8% ver boven het landelijk gemiddelde. Tien jaar geleden waren er in deregio 2.400 jongeren op zoek naar werk, nu zijn dat er 5.000. Meer dan de helft van de 36.000Rotterdammers die een baan zoeken, is laagopgeleid. Werkgevers in de regio zoeken juist vooralnaar kandidaten met een middelbare of hogere opleiding. De gemeente Rotterdam heeftinmiddels strengere regels ingesteld voor uitkeringen. Zo krijgt een werkzoekende pas eenuitkering als hij of zij vier weken lang aantoonbaar naar een baan heeft gezocht.Het Financieele Dagblad, 17 februari 2012Het begrotingstekort loopt volgend jaar op naar 28 miljard euroVolgens het Centraal Planbureau (CPB) loopt het begrotingstekort in ons land bij het huidigebeleid volgend jaar op tot 28 miljard euro. Dat komt neer op 4,5% van het bruto nationaalproduct. Volgens de begrotingsregels van de Europese Unie mag het tekort van een land nietgroter zijn dan 3%. Als het kabinet het begrotingstekort zich aan die regels wil houden, zijn extrabezuiningen nodig voor een bedrag van minstens 9 miljard euro. Omdat bezuinigingen ookminder inkomsten voor de overheid met zich meebrengen, zullen er in de praktijk waarschijnlijknog méér extra bezuinigingen nodig zijn. De cijfers van het CPB zijn somberder dan in deramingen die in december 2011 verschenen. Het CPB verwacht dat de economie dit jaar krimptmet 0,75%. Vanaf volgend jaar is weer groei te verwachten: 1,25% in 2013, 1,5% in 2014 en2015.Trouw, 1 maart 2012Meer dan 500.000 mensen zonder baanDe komende jaren moeten we rekening houden met een aanzienlijk hogere werkloosheid.Volgens het CPB komt het aantal werklozen de komende jaren boven de 500.000 uit. In 2011Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 4. 4. waren nog gemiddeld 389.000 personen werkloos. Het CPB verwacht dat bij ongewijzigd beleidnog dit jaar 500.000 mensen zonder baan komen te zitten. In 2013 zou de werkloosheid oplopentot 535.000 personen om in 2014 weer te dalen tot 495.000. In 2011 was gemiddeld 4,5% vande beroepsbevolking werkloos en in 2013 zal dat zijn gestegen tot 6,0%.NRC.nl, 1 maart 2012De schrik zit er goed in, maar er is ook optimismeMinister-president Mark Rutte noemt de cijfers van het CPB stevig, maar hij voegde eraan toe datwe de werkelijkheid onder ogen moeten zien. De regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartnerPVV gaan onderhandelen over nieuwe bezuinigingen. Voorzitter Agnes Jongerius van vakcentraleFNV ziet in de cijfers een heel slecht scenario voor 2012, maar benadrukte ook dat de economieop termijn weer groei laat zien. Jongerius wil dat de regering niet te hard gaat bezuinigen.Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes is geschrokken van de cijfers en vindt dat het moment isgekomen voor structurele hervormingen. Hij vindt dat belangrijker dan krampachtig vasthoudenaan het terugbrengen van het tekort tot 3%. Hoofdeconoom Wim Boonstra van de Rabobankbeschouwt de cijfers over de economie als een meevaller. Ook hij waarschuwt voor al terigoreuze bezuinigingsmaatregelen en kiest liever voor structurele hervormingen. Hij denkt daarbijonder meer aan het flexibeler maken van de arbeidsmarkt. De Europese Commissie zegt erop tevertrouwen dat Nederland zal voldoen aan de begrotingsregels van de Europese Unie.Het Financieele Dagblad, 1 maart 2012De prijzen zijn in Europa iets minder snel gestegenDe prijzen zijn in de eurozone in de maand januari gemiddeld met 2,6% gestegen ten opzichtevan de eerste maand van 2011. De inflatie is daarmee volgens het Europese statistisch bureauiets lager dan een maand eerder toen de prijzen in de eurozone nog met 2,7% stegen.RTL-Z, 29 februari 2012Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 5. 5. MarktontwikkelingenVerhuizen voor een baan is minder vaak een probleemTot enkele jaren geleden daalde de bereidheid om te reizen of zelfs te verhuizen voor een baan.In 2005 gaf nog 49% van de (potentiële) beroepsbevolking aan te willen verhuizen voor een baanen in 2010 was nog maar 34% daartoe bereid. In 2011 is een duidelijke omslag zichtbaar. Dehelft van de (potentiële) beroepsbevolking zei vorig jaar indien nodig de spullen te willen pakkenvoor het krijgen van een nieuwe baan. Onder hoogopgeleiden is het enthousiasme weliswaar ietshoger dan onder lager opgeleiden en werklozen, maar in alle groepen is de verhuisbereidheidduidelijk toegenomen.Intelligence-Group.nl, 2 februari 2012We werden in de loop van 2011 minder vaak ziekHet gemiddelde ziekteverzuim bedroeg vorig jaar 4,5%. In 2010 kwam het verzuim uit op 4,3%.De stijging van het verzuim komt vooral voor rekening van het eerste halfjaar van 2011. In delaatste zes maanden van het jaar is een duidelijke verzuimdaling ingezet. Die daling heeftwaarschijnlijk te maken met de sombere vooruitzichten van de Nederlandse economie. Inbedrijven waar het salaris niet tot 100% wordt aangevuld, is ziek zijn een financieel risico.Bovendien zijn mensen in economisch moeilijke tijden wat sneller bang om hun baan kwijt teraken. Mannen verzuimden in 2011 net zo vaak en net zo lang als vrouwen. 50-plussers warenminder vaak zien dan hun jongere collega’s, maar ze bleven gemiddeld wel wat langer thuis.Facto magazine, 14 februari 2012De Raad voor Werk en Inkomen houdt ermee opDe Raad voor Werk en Inkomen (RWI) houdt na tien jaar op te bestaan. De Tweede Kamer heeftbesloten dat de raad deze zomer wordt opgeheven. Uitkeringsorganisatie UWV gaat dewerkzaamheden overnemen. In de RWI zitten vertegenwoordigers van gemeenten,vakbewegingen en werkgevers die gezamenlijk advies geven aan de overheid en aan hetparlement over de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.de Volkskrant, 17 februari 2012‘Mag ik je terugbellen? Ik zit even video te kijken.’Online video kijken op het werk is een populaire bezigheid. In Frankrijk kijkt ruim twee derde vande kantoorwerkers onder werktijd wel eens online video. In Duitsland klikt maar 12% wel eenseen video’tje aan. Nederlandse werknemers bevinden zich met 44% in de middenmoot. OverigensRandstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 6. 6. gebeurt het kijken van online video in een aantal gevallen met een zakelijk doel. De meestemiddelgrote en grote bedrijven zijn dan ook van plan online video vaker in te zetten voorcommunicatiedoeleinden. De meeste ondernemingen hebben geen regels voor het bekijken vanonline video op het werk.managersonline.nl, 17 februari 2012Met z’n allen solliciteren: gezelligHet komt steeds vaker voor dat sollicitanten naar een bedrijf komen voor een vacature en daardirect kennismaken met hun concurrenten. Een groepssollicitatie biedt zowel kandidaat alswerkgever de mogelijkheid om direct te vergelijken. Volgens het UWV passen groepssollicitatiesbij deze tijd, zeker nu er door een stijgende werkloosheid vaak genoeg kandidaten zijn voor eenvacature.de Volkskrant, 21 februari 2012Je werk loslaten: dat is niet eenvoudigVeel werkenden in Nederland piekeren ook in privétijd over het werk. Uit de voorlopige resultatenvan een internetenquête van vakbond FNV blijkt dat maar liefst 73% van de respondenten ermoeite mee heeft om thuis het werk ‘los te laten’. Met het onderzoek wil de FNV informatiekrijgen over het herstelvermogen van werknemers. Volgens het Centraal Bureau voor deStatistiek (CBS) heeft één op de acht werknemers in Nederland nu al burnoutklachten. De FNV isbang dat dat cijfer hoger gaat uitvallen als de resultaten van dit onderzoek richtinggevend zijn.De enquête over het herstelvermogen loopt nog tot 25 maart 2012, maar de FNV maakte devoorlopige resultaten bekend in het kader van de internationale Work-your-proper-hours-day (24februari), een dag waarop vakbonden werknemers oproepen om alleen de normale werkuren temaken. De bonden vragen daarmee aandacht voor (onbetaald) overwerk.Nieuwsbank, 27 februari 2012De arbeidsomstandigheden zijn nergens zo goed als hierVolgens de Arbobalans 2011 van TNO heeft Nederland in vergelijking met andere Europeselanden de beste arbeidsomstandigheden. Vooral bij de fysieke en psychosocialearbeidsomstandigheden scoort Nederland hoog. In de oorspronkelijke 15 EU-lidstaten treffenwerkgevers vaak maatregelen als het gaat om bijvoorbeeld werkdruk, overbelasting en gevaar opop het werk. Vier van de vijf Nederlandse bedrijven heeft het arbo- en verzuimbeleid formeelvastgelegd. In alle 15 landen is dat bij 76% van de bedrijven het geval. Psychosocialearbeidsrisico’s vormen voor 54% van de werkgevers een gevoelig probleem. Ook in Nederlandgeven relatief veel werknemers aan dat de werkgever geen of onvoldoende maatregelen tegenRandstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 7. 7. werkdruk en werkstress heeft genomen.Arbo, 28 februari 2012De burnout slaat op grote schaal toeIn tijden van crisis daalt het ziekteverzuim vrijwel altijd. Maar de uitval van werknemers alsgevolg van een burnout neemt juist explosief toe. Volgens arbo-organisatie 365/ArboNed heeft destijging van het aantal burnoutgevallen in de eerste plaats te maken met de toenemende drukbinnen veel bedrijven. Minder mensen moeten dezelfde hoeveelheid werk of soms zelfs méérverrichten. Daarnaast is het mogelijk dat mensen die zich niet ziekmelden op den duur zwaardereproblemen krijgen.P&O Actueel, 29 februari 2012Ontevreden werknemers gaan lang niet altijd wegVeel werknemers die ontevreden zijn over hun baan, blijven zitten waar ze zitten. Uit onderzoekblijkt dat 57% van de mannen ontevreden is over het werk en 59% van de vrouwen. Toch kijkt69% van de ontevreden werknemers niet uit naar een andere werkgever. De reden om te blijvenis voor bijna één op de drie werknemers het feit dat ze in hun huidige baan de mogelijkheidhebben om flexibel te werken.Accenture, 1 maart 2012Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 8. 8. BeroepsbevolkingMeer allochtone werklozen, minder autochtone werklozenOnder westerse en niet-westerse allochtonen is de werkloosheid het afgelopen jaar lichtopgelopen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die cijfers latenook zien, dat de werkloosheid onder autochtonen juist gedaald is. In 2011 zaten 262.000autochtonen zonder werk tegenover 104.000 niet-westerse allochtonen en 52.000 westerseallochtonen. Het aandeel niet-westerse allochtonen zonder werk bedroeg 13,1%, terwijl dat eenjaar eerder nog maar 12,6% was. Het CBS vermeldt daarbij wel dat de toename minder groot isdan in de twee voorgaande jaren. Onder westerse allochtonen nam de werkloosheid toe tot7,1%. Van de autochtone beroepsbevolking had vorig jaar 4,2% geen baan en dat percentagewas iets lager dan in 2010.ANP, 3 februari 2012We werken steeds langer door, zegt minister KampVolgens minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, stijgt de leeftijd waaropwerknemers in Nederland stoppen met werken spectaculair. In 2006 was de gemiddeldepensioenleeftijd van werknemers gestegen naar 63 jaar. De minister vindt dat die leeftijd in 2020moet zijn gestegen tot 66 jaar. In het wetsvoorstel van Kamp wordt in dat jaar ook de aow-leeftijd verhoogd van 65 naar 66 jaar.P&O Actueel, 3 februari 2012De werkgeversvoorzitter wil dat de politiek afstand neemt van het PVV-meldpunt...Voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat de politiek afstandmoet nemen van het meldpunt dat de PVV heeft ingesteld voor klachten over Polen en andereOost-Europeanen. De werkgeversvoorzitter noemt de website onverantwoord. Wientjes maakt erbezwaar tegen dat de PVV doet alsof de komst van Oost-Europeanen slecht is voor Nederland. Hijwijst erop dat het bedrijfsleven werkkrachten uit Oost-Europa hard nodig heeft en dat Polen lid isvan de Europese Unie. Volgens Wientjes draagt het PVV-meldpunt bij aan angst voorvreemdelingen.ANP/NOS/RTL, 10 februari 2012...maar de minister-president denkt er anders overMinister-President Mark Rutte vindt het niet nodig om te reageren op het meldpunt dat de PVVheeft opgericht voor klachten over Midden- en Oost-Europeanen. De premier vindt dat het nietaan hem is om te reageren op elke uitlating van de PVV. Rutte kreeg onder meer vanRandstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 9. 9. partijgenoten kritiek op zijn weigering om zich van het meldpunt te distantiëren. Onder hen wasook eurocommissaris Neelie Kroes die op haar website schreef: "Ik weet dat de mensen die naarNederland komen hard werken en dat velen van ons afhankelijk zijn van hun bijdragen. Dat isniet iets om aan te geven of af te danken in deze moeilijke tijden."Nu.nl, 14 februari 2012Nederland ontvangt steeds meer immigranten uit de Europese UnieVier op de tien mensen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen, zijn geboren in eenvan de lidstaten van de Europese Unie. De meeste immigranten komen uit Polen, maar ooksteeds meer Spanjaarden en Italianen komen naar Nederland. Vorig jaar kwamen 160.000mensen naar Nederland. Onder de 64.000 immigranten uit lidstaten van de Europese Unie waren19.000 Polen. Duitsers vormen met 9.000 nieuwkomers de op één na grootste groepimmigranten. Verder kwamen 3.000 Spanjaarden en bijna 3.000 Italianen naar ons land. Deimmigratie uit Afrika is afgenomen, maar er kwamen iets meer Aziaten naar Nederland dan in2010.Elsevier, 16 februari 2012Bijna de helft van de jonge werknemers heeft een flexibel contractJongere werknemers hebben veel vaker een flexibel arbeidscontract dan oudere werknemers.Onder jongere werknemers tussen 15 en 25 jaar is het aandeel flexibele contracten inmiddelsopgelopen tot bijna de helft van het totaal. Ook vrouwen hebben relatief vaak te maken met eenflexibel contract.Economisch Statistische Berichten, 17 februari 2012Veel studenten hebben spijtDoor de bezuinigingen hebben veel studenten spijt van hun studiekeuze. Eén op de drie hbo-studenten had eigenlijk een masteropleiding willen volgen, maar ziet daar nu, onder druk van debezuinigingen, van af. Driekwart van de studenten verwacht niet dat ze nog zullen beginnen aaneen masterstudie. Bovendien is een meerderheid van de studenten bang dat ze hun studieschuldniet kunnen terugbetalen.De Landelijke Studenten Vakbond voorziet dat de studentenaantallensterk gaan teruglopen. De vakbond denkt dat daardoor grote problemen op de arbeidsmarktzullen ontstaan.IntermediairPW, 22 februari 2012Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 10. 10. Branche-informatieBouwMeer werk in januariDe bouwbedrijven in Nederland noteerden in januari iets meer orders dan een maand eerder. Indecember 2011 was er nog gemiddeld voor 6 maanden werk in de orderportefeuille, een maandlater was dat gestegen naar 6,2 maanden. De cijfers zijn afkomstig uit de conjunctuurmeting vanhet Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).ControllersMagazine, 2 februari 2012Metselbedrijven willen een verbod op zzp-uitzendkrachtenIn de metselsector ondervinden vier van de vijf bedrijven veel concurrentie van zzp’ers die viauitzendorganisaties werken. De branchevereniging van de metselbedrijven wil dat het kabinet hetuitzenden van zzp’ers verbiedt, omdat het uurtarief van een zzp-metselaar als uitzendkracht veellager ligt dan dat van een metselaar in dienst van een metselbedrijf. Een vakmetselaar kosttussen 35 en 38 euro per uur, terwijl uitzendorganisaties soms minder dan de helft in rekeningbrengen. Volgens de Aannemers Vereniging Metselwerken (AVM) kan een ondernemer daar zelfsmet een juniormetselaar niet tegenop. Naast uitzendkrachten ondervinden de bedrijven ookconcurrentie van Poolse zzp’ers en mensen die het metselwerk ‘erbij’ doen. Door de problemen inde woningbouw hadden de metselbedrijven in januari van dit jaar 72% minder orders dan indezelfde maand van 2011. Ook de vooruitzichten voor 2012 zijn niet gunstig.Financieel Dagblad, 6 februari 2012IctVeel vraag naar programmeursDe vraag naar ict’ers is in het laatste kwartaal van 2012 fors gestegen. Met name programmeurszijn in trek op de arbeidsmarkt. Ruim één op de drie vacatures in de ict had in het vierde kwartaalvan vorig jaar betrekking op een programmeursfunctie. Uit onderzoek blijkt dat 46% van deict’ers die uitkijken naar een andere baan de mogelijkheid om thuis te werken een belangrijkeafwegingsfactor is.Automatisering Gids, 2 februari 2012Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 11. 11. IndustrieOnverwacht meer omzet voor de industrieHet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de omzet van de Nederlandse industrie indecember 2011 een omzetstijging van 6% noteerde. Alle industriële branches boekten meeromzet, maar de stijging was het grootst in de transportmiddelenindustrie (+15%) en de aardolie-,chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie (+12%).RTL-Z, 7 februari 2012OnderwijsDe vaardigheden van de leraar staan voortaan in een registerDe Onderwijscoöperatie heeft een register geopend, waarin leraren hun vaardigheden kunnenlaten vastleggen. Docenten kunnen er onder meer laten zien welke opleidingen en cursussen zehebben gevolgd. De Onderwijscoöperatie wil met het register de kwaliteit van het onderwijs inkaart brengen en de kwaliteit verbeteren. In de coöperatie werken diverse onderwijsorganisatiessamen. Leraren uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijskunnen zich in het register inschrijven. De lijst is openbaar en voor iedereen te raadplegen.Inschrijving in het register is vrijwillig, maar in Den Haag hebben de wethouder van onderwijs ende plaatselijke schoolbesturen afgesproken dat beginnende docenten zich moeten aanmeldenvoor het nieuwe lerarenregister.ANP, 16 februari 2012Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 12. 12. OverheidHeeft de ambtenaar zijn langste tijd gehad?Volgens bronnen in Den Haag maakt de overheid plannen om een eind te maken aan deambtenarenstatus Op die manier zouden de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren meermarktconform moeten worden. Flexibele arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren zouden het Rijkkunnen helpen bij het uitvoeren van de grootschalige reorganisatie die tussen nu en 2015 op hetprogramma staat. Het Rijk zou overtollige ambtenaren willen plaatsen bij lagere overheden, maarook bij bedrijven. Dat gebeurt nu nog alleen op basis van vrijwilligheid.Het Financieele Dagblad, 13 februari 2012Transport en logistiekDe sector logistiek mist een vrouwelijke uitstralingVolgens het laatste sectorrapport van ABN AMRO zit de logistiek te springen om meer vrouwelijkeinbreng. Maar hoewel er talent genoeg is, hebben vrouwen zelden belangstelling voor debranche. Volgens ABN AMRO kunnen logistieke functies juist voor vrouwen heel interessant zijn.Logistiek heeft een ‘stoer’ imago en dat zou moeten veranderen om de sector ook voor vrouwenaantrekkelijk te maken.Logistiek.nl, 22 februari 2012Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 13. 13. UitzendbrancheRotterdam wil uitzendbureaus een toeslag laten betalenUitzendbureaus die bemiddelen voor Oost-Europese werknemers, moeten volgens hetRotterdamse stadsbestuur meer verantwoordelijkheid nemen voor hun uitzendkrachten.Wethouder Hamit Karakus wil dat de uitzendbureaus een toeslag gaan betalen om de nieuwearbeidskrachten taallessen te kunnen geven en hen te begeleiden bij de inburgering en eventueleopleidingen.Binnenlands Bestuur, 7 februari 2012De omzet van Randstad groeide in het vierde kwartaalRandstad boekte in het vierde kwartaal van 2011 een omzet van 4,38 miljard euro. Ten opzichtevan dezelfde periode in 2010 betekende dat een groei van 13%. Die groei was voor eenbelangrijk deel te danken aan overnames, maar ook op eigen kracht groeide Randstad nog met2%. Als gevolg van eenmalige afschrijvingen noteerde Randstad in het vierde kwartaal een verliesvan 16,5 miljoen euro. In Europa zag Randstad de groei vertragen. Duitsland liet nog eenomzetgroei van 6% zien, maar in landen als Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Spanje wassprake van krimp. In de Verenigde Staten groeide de omzet met 7%. Randstad blijft investeren inde activiteiten die groeien en voert daarnaast waar dat nodig is aanpassingen door in deorganisatie.Randstad / Reuters / ANP, 16 februari 2012Meer mensen aan het werk bij RandstadRandstad bood in 2011 aan méér mensen werk dan het jaar daarvoor. Het personeelsbestandgroeide met gemiddeld 12%. Dat was vooral te danken aan de overname van SFN Group inAmerika. Het leverde de Randstad-medewerkers 3.300 nieuwe collega’s op. De corporate staff inNoord-Amerika groeide door de overname met 46%. In Nederland had Randstad vorig jaarminder mensen in dienst dan in 2010. Het aantal medewerkers daalde met 1% van gemiddeld5.250 in 2010 naar 5.180 in 2011.Randstad Jaarverslag 2011, 20 februari 2012De uitzendbranche had een slechte startIn de eerste vier weken van het jaar moest de uitzendbranche in ons land het doen met minderuitzenduren en een lagere uitzendomzet. Volgens de cijfers van het ABU daalde het aantaluitzenduren met 5%. In de technische sector liep het aantal uitzenduren terug met 2% en deRandstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012
 14. 14. administratieve sector leverde 1% in. In de industriële sector kwam het aantal uren 7% lager uitdan in dezelfde periode in 2011, terwijl de medische sector 15% minder uitzenduren noteerde. Deomzet nam in de uitzendbranche af met 3%. De technische en administratieve sector wisten deomzet ten opzichte van vorig jaar gelijk te houden, maar in de industriële sector (-6%) en demedische sector (-13%) lukte dat niet.ABU, 21 februari 2012Randstad Nederland, afdeling marketing & communicatie 2012

×