Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slides tci inss.pdf 2

225 views

Published on

SLIDES TCI INSS

Published in: Technology
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Slides tci inss.pdf 2

 1. 1. TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS DDAA IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO EE CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO DDOO IINNSSSS 1
 2. 2. OO QQUUEE ÉÉ TTEECCNNOOLLOOGGIIAA DDAA IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO EE CC2OOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO?? 2
 3. 3. PLANO DDIIRREETTOORR DDAA TTEECCNNOOLLOOGGIIAA DDAA IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO ((PPDDTTII)) ÁÁRREEAA IINNTTEERREESSSSAADDAA:: ►MMiinniissttéérriioo ddaa PPrreevviiddêênncciiaa SSoocciiaall ––MMPPSS ►IInnssttiittuuttoo ddaa PPrreevviiddêênncciiaa SSoocciiaall -- IINNSSSS 3
 4. 4. PPRROOPPOOSSTTAA DDAA PPDDTTII ◙ OOBBJJEETTIIVVOO GGEERRAALL ◙ OOBBJJEETTIIVVOO EESSPPEECCÍÍFFIICCOO ◙ RREESSUULLTTAADDOOSS EESSPPEERRAADDOOSS 4
 5. 5. INFRA EESSTTRRUUTTUURRAA DDAA TTIICC DDOO IINNSSSS ► SSeerrvviiddoorreess ddee RReeddee;; ► EEssttaaççõõeess ddee TTrraabbaallhhoo;; ** CCoommppuuttaaddoorreess ** NNootteebbooookkss ** WWeebbccaammss ** CCDD''ss ee DDVVDD''ss ** DDiissccooss RRííggiiddooss oouu HHDD''ss ** CCaarrttõõeess ddee MMeemmóórriiaa ** PPeennddrriivveess ee ZZiippddrriivveess 5
 6. 6. INFRA EESSTTRRUUTTUURRAA DDAA TTIICC DDOO IINNSSSS ► IImmpprreessssoorraass ee MMuullttiiffuunncciioonnaaiiss;; ► SSeerrvviiççooss ddee RReeddee ddee LLoonnggaa DDiissttâânncciiaa –– EEAADD;; ► PPaarrqquuee ddee TTeelleeffoonniiaa;; ** TTeelleeffoonneess ffiixxooss ** TTeelleeffoonneess CCeelluullaarreess 6
 7. 7. INFRA EESSTTRRUUTTUURRAA DDAA TTIICC DDOO IINNSSSS ►VViiddeeooccoonnffeerrêênncciiaa;; ► IInntteerrnneett;; ► CCoorrrreeiioo EElleettrrôônniiccoo ((ee--mmaaiill));; ** LLiissttaass ddee DDiissccuussssããoo ►TTVV ppoorr AAnntteennaa PPaarraabbóólliiccaa;; 7
 8. 8. INFRA EESSTTRRUUTTUURRAA DDAA TTIICC DDOO IINNSSSS ► TTeeccnnoollooggiiaass ddiiggiittaass ddee ccaappttaaççããoo ee ttrraattaammeennttoo ddee iimmaaggnneess ee ssoonnss;; ** SSccaannnneerrss ** FFoottooggrraaffiiaa DDiiggiittaall ** VVííddeeoo DDiiggiittaall ** SSoomm DDiiggiittaall ** TTVV DDiiggiittaall ee RRááddiioo DDiiggiittaall 8
 9. 9. INFRA EESSTTRRUUTTUURRAA DDAA TTIICC DDOO IINNSSSS ► TTeeccnnoollooggiiaass ddee AAcceessssoo RReemmoottoo ((sseemm ffiioo));; ** WWii--ffii ** BBlluueettooootthh ((PPrroojjeettoo eemm aannddaammeennttoo)) 9
 10. 10. OOBBRRIIGGAADDAA!!!!!! ◙ CCaarrllaa PPaattrríícciiaa GG.. ddee SSoouuzzaa 10

×