Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opos2011ibz

397 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Opos2011ibz

  1. 1. Organitzat per: Maxi Formación S. L. U CIF B 57501306
  2. 2. Metodologia Durant tot el curs es prepara: Lloc C/ Juan Pereira Morante ,7 Informació General • Temari (60 %) (07800) Eivissa Vila • Part pràctica oposició (40 %) Places S’ha fixat un nombre limitat deEl Ministeri d’Educació ha fet públic l’esborrany del nou Reial Decret, amb un nou format de places (15 com a màxim perproves daccés al Cos Docent, en cas de l’aprovació el procediment de les proves serà el Titulació del Preparador Nivell Llicenciat especialitat)següent: Material de suport Preu Els opositors han d’abonarCaràcter de les proves. 150€ mensuals i 50€ de 1. Cada una de les proves de la fase d’oposició tindrà caràcter eliminatori. Accés a la intranet del centre on es tro- matricula. ben qüestionaris d’avaluació de cada 2. Totes les proves de les especialitats d’idiomes moderns en els Cossos de Mestres, tema, així com el material per a la prepa- Matrícula Oberta a partir del 1 de ració de l’exercici pràctic de l’oposició. juliolde Professors d’Ensenyament de Secundaria, i de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes es Sistema d’avaluaciódesenvoluparan en l’idioma corresponent. Informació i matrícula La valoració del alumnes es fonamenta en 3. En totes les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, Bárcena Centros de Formación l’avaluació continuada, mitjançant pro-aquestes habilitats hauran de ser avaluades en alguna de les proves. ves teòriques i pràctiques durant tot el C/Eivissa, 17 (07011) Palma curs. Tel. 971 91 19 63 Durada i calendariProves de la fase d’oposició. De Dilluns a Divendres Les classes s’impartiran des del 24 de de 17:00 a 21:00En els procediments d’ingrés als cossos de funcionaris docents, la fase d’oposició constarà de setembre de 2011 fins al 9 de juny dedues proves que s’ajustaran a allò que s’indica a continuació: Reserva de plaça 2012, en horari de dissabtes. Sessió Data Mitjançant l’abonament de la matricula 1 24/09/111. Primera prova. 2 08/10/11 EspecialitatsTindrà por objectiu la demostració dels coneixements científics de l’especialitat docent a la 3 22/10/11 Anglès, Audició I Llenguatge , Educa-què s’opta. Constarà de dues parts, que seran valorades independentment i seran eliminatò- 4 05/11/11 ció Física, Educació infantil, Educacióries. Primària, Pedagogia Terapèutica 5 19/11/11 Part A: Consistirà en el desenvolupament per escrit de 10 ò 15 preguntes curtes sobre 6 17/12/11tot el contingut del temari. Aquesta prova, basada en les competències científiques, determi- 7 28/01/12narà el nivell de coneixements i capacitats corresponents a l’especialitat. 8 11/02/12 Part B: De caràcter pràctic. Estarà formada per una sèrie de proves o exercicis quepermetran comprovar que els candidats posseeixen la formació científica i el domini de les 9 25/02/12habilitats tècniques corresponents a la especialitat. 10 10/03/12 11 31/03/12Aquesta primera prova tindrà una valoració de 0 a 10 punts, corresponent a la suma de les 12 28/04/12puntuacions de les dues parts. Cada una d’elles es valorarà de 0 a 5 punts, amb dos deci- 13 12/05/12mals, cal arribar a una puntuació igual o superior a 2,50 punts. 14 09/06/12

×