Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opos2011 mah

342 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Opos2011 mah

  1. 1. Organitzat per: Maxi Formación S. L. U CIF B 57501306
  2. 2. Metodologia Durant tot el curs es prepara: Lloc C/ San Luis Gonzaga ,71 (07702) Informació General Maó • Temari (60 %) Places S’ha fixat un nombre limitat de • Part pràctica oposició (40 %) places (15 com a màxim perEl Ministeri d’Educació ha fet públic l’esborrany del nou Reial Decret, amb un nou format deproves daccés al Cos Docent, en cas de l’aprovació el procediment de les proves serà el Titulació del Preparador Nivell Llicenciat especialitat)següent: Preu Els opositors han d’abonar Material de suport 130€ mensuals i 50€ deCaràcter de les proves. matrícula. 1. Cada una de les proves de la fase d’oposició tindrà caràcter eliminatori. Accés a la intranet del centre on es tro- ben qüestionaris d’avaluació de cada Matrícula Oberta a partir del 1 de juliol 2. Totes les proves de les especialitats d’idiomes moderns en els Cossos de Mestres, tema, així com el material per a la prepa- ració de l’exercici pràctic de l’oposició. Informació i matriculade Professors d’Ensenyament de Secundaria, i de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes es Sistema d’avaluaciódesenvoluparan en l’idioma corresponent. Bárcena Centros de Formación La valoració del alumnes es fonamenta en 3. En totes les especialitats que inclouen habilitats instrumentals o tècniques, C/Eivissa, 17 (07011) Palma l’avaluació continuada, mitjançant pro- ves teòriques i pràctiques durant tot el Tel. 971 91 19 63aquestes habilitats hauran de ser avaluades en alguna de les proves. curs. De Dilluns a Divendres Durada i calendari de 17:00 a 21:00Proves de la fase d’oposició. Les classes s’impartiran des del 15 Reserva de plaçaEn els procediments d’ingrés als cossos de funcionaris docents, la fase d’oposició constarà de d’Octubre de 2011 fins al 16 de juny Mitjançant l’abonament de la matriculadues proves que s’ajustaran a allò que s’indica a continuació: de 2012, en horari de dissabtes. Sessió Data Especialitats1. Primera prova. 1 15/10/11 Anglès, Audició I Llenguatge , Educa-Tindrà por objectiu la demostració dels coneixements científics de l’especialitat docent a la 2 12/11/11 ció Física, Educació infantil, Educacióquè s’opta. Constarà de dues parts, que seran valorades independentment i seran eliminatò- 3 10/12/11 Primària, Pedagogia Terapèuticaries. 4 14/01/12 Part A: Consistirà en el desenvolupament per escrit de 10 ò 15 preguntes curtes sobre 5 18/02/12tot el contingut del temari. Aquesta prova, basada en les competències científiques, determi- 6 17/03/12narà el nivell de coneixements i capacitats corresponents a l’especialitat. 7 21/04/12 Part B: De caràcter pràctic. Estarà formada per una sèrie de proves o exercicis que 8 19/05/12permetran comprovar que els candidats posseeixen la formació científica i el domini de les 9 16/06/12habilitats tècniques corresponents a la especialitat.Aquesta primera prova tindrà una valoració de 0 a 10 punts, corresponent a la suma de lespuntuacions de les dues parts. Cada una d’elles es valorarà de 0 a 5 punts, amb dos deci-mals, cal arribar a una puntuació igual o superior a 2,50 punts.

×