Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Opos al 2010

588 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Opos al 2010

  1. 1. Metodologia Informació General Durant tot el curs es prepara: Temari • Temari (60 hores) 1.- L'evolució de l'educació especial a Europa en les últimes dècades • Pla d’actuació: explicació, correcció i exposició oral davant del preparador. 2.- L'educació especial en el marc de la LOGSE i el seu desenvolupament normatiu. (20 hores) 3.- El procés d'identificació i valoració de les necessitats educatives especials dels i de les alumnes i la • Actuacions amb els alumnes: explicació, elaboració d’exemples, correcció i seva relació amb el currículum. exposició oral. (20 hores) 4.- El centre ordinari i la resposta a les necessitats especials dels i de les alumnes. Material de suport 5.- El centre específic d’educació especial: característiques del Projecte Educatiu i del Projecte Curricu- Accés a la intranet del centre on es troba el material útil per a l’elaboració del te- lar. Referents bàsics i criteris per a la seva elaboració. mes, programació i unitats didàctiques. 6.- Els recursos materials i personals per a l'atenció dels alumnes i de les alumnes amb necessitats educati- ves especials. Recursos de l'escola. Sistema d’avaluació 7.- Conceptes bàsics sobre la comunicació i el llenguatge. La valoració del alumnes es fonamenta en l’avaluació continuada. Després de cada 5 temes explicats es realitza un examen tipus oposició. Al final del curs cada alumne 8.- Bases anatòmiques, fisiològiques i neurològiques del llenguatge. pot presentar el pla d’actuació i defensar-lo davant del preparador. 9.- Característiques del llenguatge dels alumnes i de les alumnes d’educació infantil i primària. Durada i horari 10.- Sistemes alternatius i complementaris de comunicació. Les classes s’impartiran des del 16 de setembre de 2010 fins a juny de 2011. Dijous de 11.- Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència auditiva. 18:00 a 20:00 12.- Identificació de les necessitats educatives especials dels i de les alumnes amb deficiència auditiva. Lloc C/ Eivissa ,17 (07011) Palma Sistemes de detecció del dèficit auditiu. Places 13.- La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes amb deficiència auditiva. S’ha fixat un nombre limitat de places (15 com a màxim per especialitat) 14.- Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència motriu. Preu 15.- La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes amb deficiència motriu. . El preu total del curs es de 1.080€. Els opositors han d’abonar 120€ mensuals i 50€ de 16.- Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb deficiència mental. matrícula mitjançant domiciliació bancària. 17.- La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb deficiència mental. Matrícula Oberta a partir del dia 1 de juliol. 18.- Les necessitats educatives especials dels alumnes.. Informació i matrícula 19.- La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb autisme o amb altres alteracions greus de la personalitat. Bárcena Centros de Formación 20.- Les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions de la parla. C/Eivissa, 17 (07011) Palma Tel. 971 91 19 63 21.- Identificació de les necessitats educatives especials dels alumnes i de les alumnes amb alteracions De Dilluns a Divendres de 17:00 a 21:00 del llenguatge. 22.- La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb els alumnes amb alteracions de la parla. 23.- Les necessitats educatives especials dels i de les alumnes amb alteracions del llenguatge. En acabar el curs, l’opositor podrà obtenir un certificat d’assistència. 24.- Identificació de les necessitats educatives especials dels i de les alumnes amb alteracions del llen- guatge. 25.- La intervenció del mestre d'audició i llenguatge amb alumnes amb alteracions del llenguatge.

×