Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Educación Infantil

1,078 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Educación Infantil

  1. 1. Metodologia Informació General Durant tot el curs es prepara: Temari • Temari (60 hores) 1.- Característiques generals del nin i la nina fins als sis anys. • Programació Didàctica: explicació, correcció i exposició oral davant del pre- 2.- El desenvolupament psicomotor en els nins i nines fins als sis anys. parador. (20 hores) 3.- El desenvolupament de la personalitat. El desenvolupament afectiu en els nins i nines de zero a sis anys. • Unitats Didàctiques: explicació, elaboració d’exemples, correcció i exposició 4.- El nin descobreix els altres. Procés de descobriment, de vinculació i acceptació. L'escola com a institució socialitzadora. oral. (20 hores) 5.- Desenvolupament cognitiu fins als sis anys. El coneixement de la realitat. L'observació i exploració del món físic, natural i Material de suport social. Accés a la intranet del centre on es troba el material útil per a l’elaboració del te- 6.- Influència dels principals corrents pedagògics i psicològics en l'educació infantil. mes, programació i unitats didàctiques. 7.- La família com a primer agent de socialització. La transformació de la funció educativa de la família al llarg de la història. Sistema d’avaluació 8.- Educació per a la salut. Actituds i hàbits referits al descans, higiene i activitat infantil. La valoració del alumnes es fonamenta en l’avaluació continuada. Després de cada 5 temes explicats es realitza un examen tipus oposició. Al final del curs cada alumne 9.- Alimentació, nutrició i dietètica. Alimentació equilibrada i planificació de menús. Trastorns infantils relacionats amb l'ali- mentació. pot presentar la programació i defensar-la davant del preparador. 10.- L'educació sexual en l'etapa infantil. Descobriment i identificació amb el propi sexe. La construcció dels rols masculí i Durada i horari femení. Les classes s’impartiran des del 21 de setembre de 2010 fins a juny de 2011. Dilluns de 11.- Consecució de les capacitats generals de l'etapa mitjançant els objectius i continguts de les àrees del currículum d'educa- 19:00 a 21:00 ció infantil. Lloc C/ Eivissa ,17 (07011) Palma 12.- Principis d'intervenció educativa a educació infantil. L'enfocament globalitzador. Sentit i significativitat de l’aprenentatge. Places 13.- La programació en el primer cicle d'educació infantil. . S’ha fixat un nombre limitat de places (15 com a màxim per especialitat) 14.- La programació en el segon cicle d'educació infantil. 15.- La funció del mestre o mestra en educació infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre el nin i l'edu- Preu cador. . El preu total del curs es de 1.080€. Els opositors han d’abonar 120€ mensuals i 50€ de 16.- L'organització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espacial i temporal. . matrícula mitjançant domiciliació bancària. 17.- Equipament, material didàctic i materials curriculars a educació infantil. Selecció, ús i avaluació dels recursos materials. Matrícula Oberta a partir del dia 1 de juliol. 18.- El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l'expressió. La comunicació Informació i matrícula no verbal. 19.- L'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua en l'educació infantil. Bárcena Centros de Formación 20.- La literatura infantil. El conte: el seu valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i narrar contes orals o escrits. C/Eivissa, 17 (07011) Palma Tel. 971 91 19 63 21.- L'educació musical a l’educació infantil. El descobriment del so i del silenci. De Dilluns a Divendres de 17:00 a 21:00 22.- Evolució de l'expressió plàstica en els nins i nines. Elements bàsics del llenguatge plàstic. 23.- L’expressió corporal. El gest i el moviment. En acabar el curs, l’opositor podrà obtenir un certificat d’assistència. No s’obté cap 24.- La influència de la imatge en el nin. La lectura i interpretació d'imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. tipus de títol oficial ni cap certificat que acredita qualificacions professionals. 25.- Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament lògic i matemàtic.

×