Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornada Pedagògica "La Vitxeta es mou pel pati" 12/03/2017

954 views

Published on

Presentació utilitzada en la Jornada, amb informació d'interés sobre el Projecte de Pati La Vitxeta.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Jornada Pedagògica "La Vitxeta es mou pel pati" 12/03/2017

 1. 1. La Vitxeta es mou pel pati Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons
 2. 2. La nostra experiència
 3. 3. El motiu del canvi Tradicionalment, l’espai exterior ha estat relegat a convertir-se en un espai buit, amb poques propostes i pobre en estímuls, un espai diàfan en el que s’observen conductes repetitives, agitació i presència de conflictes. La necessitat de fer un plantejament de l’espai i el temps que els infants cohabiten a l’exterior arriba durant el curs 2013-2014 quan, de la mà d’un grup de pares, mares i mestres, s’entreveu el pati com un espai idoni per a: • L’aprenentage • El joc • La recerca • El moviment • Noves oportunitats metodològiques
 4. 4. El projecte FASES: Planificació Difusió Execució Avaluació Un projecte viu, en constant evolució i que pot replantejar-se en funció de les necessitats dels infants
 5. 5. Planificació
 6. 6. Planificació • Anàlisi del pati • Creació de la Comissió del Pati • Visita a altres escoles • Aportació d’idees per part de l’alumnat • Creació de subcomissions • Creació d’un espai virtual per compartir idees • Elaboració del Projecte La Vitxeta es mou pel pati • Aportació d’idees per part de l’alumnat amb la cartellera del pati: http://lavitxeta.net/la-cartellera-del-pati/ • Acord de partida pressupostària • Assessorament sobre espais exteriors amb el Nou Safareig
 7. 7. Difusió
 8. 8. Difusió • Presentació del Projecte als òrgans col·legiats i estaments oficials: Ajuntament i Departament d’Ensenyament. • Presentació com a punt de l’ordre del dia en l’Assemblea de l’AMIPA. • Difusió a les famílies a través de la web de l’escola • Difusió a les xarxes socials
 9. 9. Execució
 10. 10. Execució • Planificació (calendari, permisos, actuacions, difusió) • Organització (subcomissions de treball) • Execució http://lavitxeta.net/gracies-quina-gran-jornada/ Actuacions realitzades: • Pissarres exteriors • Circuïts per vehicles • Zones de trobada amb troncs • Cuinetes-taller • Jocs pintats a terra, fitxes i material 1a Jornada 10-04-2016
 11. 11. Execució L’actuació de vegetació és un projecte gran. Vam redactar una actuació bastant ambiciosa, contemplant arbres arbustos i plantes herbàcies. Volem tots els estrats de vegetació, ja que cada un t’aporta unes funcions i característiques imprescindibles per recrear el medi natural al pati. 2a Jornada 08-05-2016 – VEGETACIÓ FUNCIONS DELS ARBRES I LA VEGETACIÓ • L’ombra • Per crear un espai més naturalitzat • Per separar i crear espais • Per la vida que t’aporten les plantes • El joc, la descoberta i l’estudi
 12. 12. Execució TASQUES PRÈVIES • Fer un llistat dels arbres interessants per plantar. • Fer una fitxa per cada arbres que ens va semblar interessant, analitzant característiques com les al·lèrgies, la toxicitat, l’afectació del paviment, el tipus de fulla, l’origen... • Escollir les espècies principals d’arbres i altres espècies arbustives i herbàcies. • Redactar un document explicant l’actuació a fer i com fer-la, amb un pressupost. • Situar al mapa de l’escola les zones de vegetació, evitant clavegueram, electricitat, aigua... • Fer un projecte pel sistema de reg i pressupostar-lo. • Fer arribar el projecte de la vegetació als responsables de jardineria de l’ajuntament i fer una reunió per intercanviar impressions. • Modificar els aspectes que vam/van creure que es podien millorar o podien portar problemes. • Exposar l’actuació a la comissió de pati i AMIPA i reservar una partida econòmica. 2a Jornada 08-05-2016 – VEGETACIÓ
 13. 13. Execució TASQUES DE LA PLANTACIÓ • Anar a veure els arbres als vivers i reservar-los amb temps. • Contractar un maquinista per fer els forats. • Comprar terra fèrtil i adob per reomplir els forats un cop plantats. • Contractar un servei de recollida de terra sobrant. • Coordinar els pares, mares i infants el dia de la plantada. http://lavitxeta.net/gracies-moments-de-la-plantada/ • Instal·lar el reg. 2a Jornada 08-05-2016 – VEGETACIÓ TASQUES POSTERIORS A LA PLANTADA • Anar revisant el sistema de reg. • Controlar que la vegetació estigui en bon estat. • Replantar els espais buits i substituir les planes en mal estat.
 14. 14. Execució CONSELLS PER FER UNA BONA PLANTACIÓ Normalment els patis de les escoles son terrenys molt pobres per a que la vegetació s’hi desenvolupi correctament. És imprescindible que quan plantem l’arbre o les plantes, els assegurem una bona superfície de terra bona, per tant els forats a fer han de ser grans i reomplir-los amb terra bona per assegurar un bon desenvolupament de les arrels i de la planta. Assegurar, almenys els 2-3 primers anys, una bona aportació hídrica que cobreixi les necessitats hídriques de les plantes i anar-la disminuint en el temps. Tant la maquinària per fer els forats, la planta en general, el sistema de reg i la retirada de la terra dolenta, són actuacions que valen diners. Una manera d’amortitzar recursos es fer una bona actuació enlloc de vàries de petites. 2a Jornada 08-05-2016 – VEGETACIÓ
 15. 15. Execució NORMATIVA i RISC Normes UNE-EN 1176 i UNE-EN 1177: https://elnousafareig.files.wordpress.com/2 015/11/normativa-areas-de-joc-infantil.pdf Ordre de l’11 de maig de 1983 (DOGC núm 336, de 10/06/1983): http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_int erns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=14 175&language=ca_ES&action=fitxa
 16. 16. ExecucióQÜESTIONS A CONSIDERAR: • Estructures i elements fets de material inastellable i no tòxic, lliures de qualsevol aresta (troncs i travessers de fusta), que no superin els 1’5 metres d’alçada. • Subjecció de les estructures si és necessari (petites i grans estructures). • Estructures elevades en més d’1 metre d’alçada sobre les que els infants puguin caminar han de tenir en compte superfície d’amortiment. • Estructures en alçada (tobogans, rocòdroms,…) han de ser instal·lades sobre superfícies amortidores. • Es consideren superfícies amortidores: sorres o graves de entre 0,2 i 8 mil·límetres (ull de perdiu), escorça vegetal o materials semblants que no es compactin i que absorbeixin l’impacte de possibles caigudes. • Evitar la presència de claus o cargols que sobresurtin, així com de projeccions perilloses. • Evitar estructures i tanques que puguin produir atrapament de les extremitats. • Mides de les estructures proporcionals a les mides antropomètriques dels infants (estructures fetes a escala, barreres que impedeixin el pas del cos…) • Sorral: sorra silícia rentada per garantir-ne una bona ventilació i desinfecció, així com per evitar que compacti. • Manteniment: important articular estructures poc complexes que permetin un bon seguiment, control i manteniment per permetre el seu ús segur al llarg del temps.
 17. 17. Execució CERTIFICAT DE SOLIDESA https://www.arquitectes.cat/ ca/content/certificat-de- solidesa-0
 18. 18. Avaluació
 19. 19. Avaluació En la seva vessant avaluativa, el projecte es nodreix constantment de les aportacions de l’equip educatiu de l’escola, que és qui recull les necessitats i propostes dels infants i les trasllada a la comissió mixta. Es prioritzen, doncs, les intervencions al pati que l’equip educatiu proposa a la comissió a través de les seves representants i de qüestionaris de participació.
 20. 20. Avaluació
 21. 21. Què hem après de l’experiència? Relacions humanes profundes Treball en equip Moments alegres i il·lusions Entrebancs
 22. 22. Quins canvis pedagògics ha suposat el projecte? Per a l’escola La Vitxeta el projecte de pati ha permès una reflexió sobre els escenaris educatius que ens possibilita avançar en petits (però significatius) canvis. La màgica atmòsfera del jardí o el pati fa rendir-nos davant la transformació assossegada d’un equipament viu, actiu i participatiu, el projecte d’un espai mai acabat. Aquest fet permet contemplar la transformació de l’espai en el seu anhel de considerar infants (i ciutadans):
 23. 23. Actius Segurs Saludables Competents Inclosos Nodrits Respectats Responsables
 24. 24. Aquest projecte ha estat possible gràcies a... Famílies de La Vitxeta AMIPA Equip educatiu de La Vitxeta Equip directiu de La Vitxeta Ajuntament de Reus Col·lectiu El Safareig
 25. 25. “Els nens al jardí aprenen que es pot incidir sobre l'entorn que els rodeja, que la realitat imposa regles i que no es pot imposar la voluntat pròpia de manera arbitrària.Aprenen a concentrar-se i a prendre possessió de l'espai moblant-lo amb les seves obres; a utilitzar unes mans que es van fent cada vegada més hàbils; a treballar amb tot el cos; a superar frustracions; a raonar per a obtenir un resultat desitjat; a que es poden impregnar els objectes de sentit i transformar els materials neutres en efectes d'una dramatització; a observar com es comporten els elements quan es mesclen; a ser creatius i afrontar les situacions amb originalitat; a que es poden col·laborar i compartir projectes amb els demés; a posar-se d'acord; a discutir; a barallar-se i superar baralles; a tenir confiança en un mateix i en les capacitats pròpies per a actuar." (Freire, 2011, p. 81) MOLTES GRÀCIES!!

×