Startupid ja intellektuaalomand

Mikk Putk
Startupid ja
         intellektuaalomand
       Kaitsmata intellektuaalomand on
          probleemide allikas!
        Mikk Putk
        Eesti patendivolinik
        Sarap ja Partnerid Patendibüroo partner


07.18.2012               Mikk Putk    1
Millest juttu?
• Kuidas intellektuaalomand tekib ja mis see on?

• Kas, mida, kuidas, kus, millal ja miks kaitsta või
 mitte kaitsta?

• Ohud, eksiarvamused, soovitused

• Näited praktikast

07.18.2012       Mikk Putk         2
Kuidas intellektuaalomand tekib ja mis see on?


           Ideed                       Ideed                     Arendus        Registreeritav looming               Muu looming
 •Seadmed ja konstruktsiooniosad         •Kirjanduse-, kunsti-, muusika-, foto-, ja
 •Meetodid, tehnoloogilised protsessid      teadusteosed
 •Ained                     •Arvutiprogrammid, andmebaasid, internetilehed
 •Disainilahendused               •Kõned, esitlused, loengud
 •Kaubamärgid, ärinimed, domeenid        •Arvamused, hinnangud, projektid, juhendid,
 •Oskusteave, ärisaladused            õppematerjalid

 07.18.2012                 Mikk Putk                   3
Kas kaitsta oma intellektuaalomandit
     - millega arvestada?
 • Toote eluiga
 • Kopeeritavus
 • Varasemad lahendused, alternatiivsed
  võimalused                 TAUSTA-
 • Uudsus, originaalsus, eristusvõimelisus
 • Kaitsevõimalused
                        UURINGUD!
 • Konkurentide tegevus ja tegutsemisvabadus
 • Turupiirkonnad
 • Mis eesmärgil kaitset vaja?

  Teiste sõnadega: milline on ettevõtte äriplaan,
   turundusstrateegia, arendustegevuse kava?
07.18.2012          Mikk Putk        4
Näited: kaubamärgid
   Ärinime, kaubamärgi, tootenime väljatöötamine; kaubamärgi kaitsevõimelisus
07.18.2012              Mikk Putk                  5
Kui kaubamärgi väljatöötamisel
             on jäetud varasemate
             kaubamärkide uuring tegemata
             võib tekkida oht:
             - varasemate kaubamärgiõiguste
             rikkumiseks;
             - autoriõiguste rikkumiseks;
             - ei pruugi saada oma
             kaubamärgile kaitset;
             - tekitada klientides segadust.
       Mikk Putk
07.18.2012                    6
Näited: kaubamärgid
    Turundus, müük, teiste õiguste rikkumine; kaubamärgi kaitsevõimelisus

1. Ettevõte ei mõelnud õigel ajal kaubamärgi välja töötamisele – toode oli valmis,
turule paiskamine ootas, nime polnud.
2. Ettevõte ei teinud taustauuringuid, tegi kulutusi kaubamärgi väljatöötamisele,
hiljem ilmnes, et sarnased domeenid ja sotsiaalvõrgustike kasutajanimed hõivatud.
  3. Kaubamärgi tähendus eri keeltes
                           4. Kaubamärgi sarnasus
 07.18.2012               Mikk Putk               7
Näited: kaubamärgid
Kaubamärgi väljatöötamine; turundus, müük, reklaam; kaubamärgi kaitsevõimelisus
        NB! Ämbri vältimiseks kontrolli kaubamärgi tähendust ka sihtriigi keeles!


 07.18.2012                Mikk Putk                   8
Näited: domeeninimed
  Domeenide registreerimine, domeenide, ärinimede, kaubamärkide kasutamise jälgimine

.ee vs .eu vs .com vs .... – Kas kellegi teise poolt omatav teie ettevõtte ärinime,
kaubamärgi, toote või teenuse nimeline domeen võib segada teie äritegevust?
Eksitada klienti? Rikkuda teie ettevõtte mainet?
 http://www.ipestonia.eu/                 http://www.ipestonia.comKuidas Teie kaubamärki kasutatakse ja kuidas on see kaitstud internetiruumis?
Blogides (kasujtajanimi.blogspot.com; kasutajanimi.wordpress.com, jne)?
Sotsiaalvõrgustikes (Facebook, Twitter, LinkedIn jt)?

  07.18.2012                 Mikk Putk                9
Kellele õigused kuuluvad?
            Näited: leiutis
           Kõlvatu konkurents, töölepingud

Töötaja/partner lahkus ettevõttest. Asutas konkureeriva ettevõtte


         Näited: autoriõigused
        Autorilepingud, publitseerimine, konfidentsiaalsus
1. Ettevõttel puudus korrektne autorileping veebilehe tegemiseks
töövõtjaga.
2. Ettevõte kasutas oma veebilehel netist leitud suvalisi kellegi teise
autori tekste ja fotosid.

 07.18.2012            Mikk Putk             10
Näited: taustauuringud
       Investeerimine arendustegevusse, tegutsemisvabadus, patendiuuringud

Ettevõtte viis läbi enne suuremate investeerimisotsuste
tegemist põhjaliku patendiuuringu.

Selgus, et mitmed plaanitavad
arendused on sihtturgudel
patenteeritud.


Teiste õiguste rikkumise ja liigsete kulutuste tegemise
vältimiseks jõuti projektile õigel ajal pidurit
tõmmata.
07.18.2012                 Mikk Putk                11
Näited: taustauuringud
       Litsentseerimine, tehnoloogiaarendus, patendiuuringud

Arendusprojekt oli planeeritud välispartneri lahenduse, mille
kaitseks arvati olevat patendi olemasolu, edasiarendamine.

Eeluuringu käigus teostati väidetavale patendile
põhjalik taustauuring. Selgus, et tegemist ei
olnudki patendiga, vaid alles väga algusfaasis
oleva patenditaotlusega, mis polnud veel ekspertiisigi läbinud.
Patenditaotlus oli koostatud selliselt, mis ei vastanud tegelikult
kavandatud arendusprojektile.

Tänu põhjalikule taustauuringule jõuti enne litsenstilepingu
sõlmimist projektile pidurit tõmmata.

07.18.2012             Mikk Putk            12
Näited: disain
              Piraatlus


LCDVF OÜ
EU registreeritud tööstusdisainilahendused:
001746116-0001
001746116-0002
001746116-0003
07.18.2012          Mikk Putk    13
Mis on enamlevinumad probleemide
        põhjused?
• ei mõelda, milline intellektuaalomand on
 ettevõttel üldse olemas;

• ei ole kokku lepitud, kellele mis õigused, mis
 mahus kuuluvad;

• ei planeerita kuidas, millal, kus, mida ja miks
 kaitsta? Milline strateegia valida?


  07.18.2012         Mikk Putk       14
Näited õiguskaitse süsteemidest
             • Kaubamärk
• Autoriõigused      Siseriiklik registreerimine
Õigusi ei registreerita  Euroopa Ühenduse kaubmärgi registreerimine
(v.a. üksikud riigid)   • Disain
             Siseriiklik registreerimine
             Euroopa Ühenduse disainilahenduse registreerimine
                         • Tehniline lahendus
                         Siseriiklik
                         Euroopa patendi koostöölepe
                         Rahvusvaheline patendisüsteem (PCT)
 07.18.2012             Mikk Putk                15
Näited: milleks kaitset vaja 1/2
Elektroonika, mehaanika
• Millegi uue väljatöötamisel on ajendiks olnud võimalik turupotentsiaal.
• Turul olevatest lahendustest odavama (vm eeliseid omava) lahenduse
  väljatöötamine.
Telekommunikatsioon
• Tugeva IO portfelli kasvatamine võimalus suurendada ettevõtte väärtust
  investorite kaasamiseks. Patentide olemasolu annab signaali, mis iseloomustab
  ettevõtet innovatiivse ja usaldusväärsena välispartnerite silmis.
Biotehnoloogia
• Patentideta puudub T&A tegevuse tulemustel rakenduslik väärtus, patentide
  olemasolu võimaldab sõlmida kasulikke litsentsimüügilepinguid.
• IO portfelli paksus ja kvaliteet on üks komponent ettevõtte tõsiseltvõetavuse
  hindamisel.
• Mängis olulist rolli investorite kaasamisel.

 07.18.2012             Mikk Putk               16
Näited: milleks kaitset vaja 2/2
Materjalitehnoloogiad
• Välja töötatud uudsed lahendused on eeldatavasti tulevikus tööstuslikult
 kasutatavad - põhjus, miks olulisematele leitud uuendustele on patenti taotletud.
• Patenditaotlused on arendustegevusele IO tausta kujundamine. IO omamine on
 oluline läbirääkimiste teema ettevõtte tegevusest huvitatud teiste ettevõtetega.
 Patendid/patenditaotlused annavad eelise arendustegevuse valdkonnas.

Meditsiin
• Ravimi toimeaine väljatöötamisel on IO õigused see, mida hiljem müüa.
• Oma olemasolu näitamiseks maailmas. Patenteeritud lahendused on äratanud
 investorite huvi, patentidel oli oma roll müügitehingu sõlmimisel rahvusvahelise
 meditsiinitehnika kontserniga.
• Patenteerimine on ettevõtte üks strateegiline tegevus enesekehtestamiseks
 pingelisel maailmaturul.


 07.18.2012             Mikk Putk                17
Harjutus 1: HEKK
Milline intellektuaalomand on või võiks olla
vesipiipe tootval ettevõttel?

Mida intellektuaalomandi
kaitsmine ettevõttele
Annab või võiks anda?07.18.2012      Mikk Putk        18
Näide HEKK intellektuaalomandi kaitsest
                             Domeen registreeritud: http://hekk.ee/
 Taust
                             Kaubamärgikaitseks
 •  Alustav startup ettevõte              Euroopa Ühenduse
 •  Eesmärkiks välisturgudele suundumine        kaubamärgi
 •  Probleemiks, kuidas kaitsta end võimalike      registreerimise
   kopeerimiste eest
                             taotlus esitatud:

 Disanilahenduse kaitseks                 Tehnilise lahenduse kaitseks Eesti
 Euroopa Ühenduse                     kasuliku mudeli
 tööstusdisani                       registreerimise
 registreerimise                      taotlus
 taotlus esitatud:                     esitatud:


 Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas ettevõte ka nii
 kaubamärgi, patendi, kui disainilahenduste uuringu, mille
 tulemusena otsustati, mida ja kuidas kaitsta.

07.18.2012                  Mikk Putk                     19
Soovitused
• Enne lõplike otsuste tegemist konsulteerige
 asjatundjatega!

• Hoolitsege, et vajadusel on teil võimalik
 tõendada oma õigusi!

• Enne avaldamist kaalu, kas oleks vajalik oma
 intellektuaalomandit kaitsta!
07.18.2012       Mikk Putk         20
Tekkis rohkem huvi?
Rohkem infot: http://www.ipestonia.eu/2010/05/27/raamatud-intellektuaalomandis/


07.18.2012              Mikk Putk                21
Kasulikke viiteid
       NB! Häid andmebaase on veel palju. Huvi korral võta ühendust.


• Patendiuuringuteks http://worldwide.espacenet.com/
• Kaubamärgi- , domeeniuuringuteks
http://www.tmview.eu
http://www.namecheck.com/
http://www.eurodns.com/
• EU registreeritud disainilahenduste uuringuteks
http://esearch.oami.europa.eu/copla/advanced#/designs
• Eesti Patendiamet http://www.epa.ee/
• Intellektuaalomandi blogi http://www.ipestonia.eu/
• Intellektuaalomandist Eestis (üritused, koolitused,
 seminarid jm info): http://www.facebook.com/IPEstonia

07.18.2012               Mikk Putk              22
Kontaktid
Mikk Putk
Sarap ja Partnerid Patendibüroo
http://www.patent.ee
Mob: +372 53 039 088
E-mail: mikk.putk@patent.ee
Skype: mikkputk

FB: /mikk.putk
LinkedIn: /mikkputk
@mikk_ipr
07.18.2012          Mikk Putk  23
1 of 23

Recommended

Startupid ja intellektuaalomand by
Startupid ja intellektuaalomandStartupid ja intellektuaalomand
Startupid ja intellektuaalomandMikk Putk
1.6K views21 slides
Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses by
Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turundusesIntellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turunduses
Intellektuaalomandi riskide maandamine tootearenduses ja turundusesMikk Putk
2.1K views20 slides
Intellektuaalomand lepingutes by
Intellektuaalomand lepingutesIntellektuaalomand lepingutes
Intellektuaalomand lepingutesMikk Putk
1.8K views11 slides
Intellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatest by
Intellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatestIntellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatest
Intellektuaalomandi kaardistamisest, riskidest ja kaitsestrateegiatestMikk Putk
2.4K views30 slides
Patenteerimise alternatiivid by
Patenteerimise alternatiividPatenteerimise alternatiivid
Patenteerimise alternatiividMikk Putk
2K views18 slides
Leiutise uudsus by
Leiutise uudsusLeiutise uudsus
Leiutise uudsusMikk Putk
1.7K views32 slides

More Related Content

Viewers also liked

Patendinõudlus eluteaduste valdkonnas by
Patendinõudlus eluteaduste valdkonnasPatendinõudlus eluteaduste valdkonnas
Patendinõudlus eluteaduste valdkonnasMikk Putk
1.8K views32 slides
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja volud by
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja voludEuroopa Liidu patendi loomise valud ja volud
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja voludMikk Putk
2K views23 slides
Intellectual property and Horizon2020 by
Intellectual property and Horizon2020Intellectual property and Horizon2020
Intellectual property and Horizon2020Mikk Putk
2.1K views14 slides
Ühenduse patendi loomise valud ja võlud by
Ühenduse patendi loomise valud ja võludÜhenduse patendi loomise valud ja võlud
Ühenduse patendi loomise valud ja võludMikk Putk
2.2K views23 slides
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse by
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitseEluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitseMikk Putk
1.9K views35 slides
Patendivolinikuga või patendivolinikuta by
Patendivolinikuga või patendivolinikutaPatendivolinikuga või patendivolinikuta
Patendivolinikuga või patendivolinikutaMikk Putk
2.1K views19 slides

Viewers also liked(13)

Patendinõudlus eluteaduste valdkonnas by Mikk Putk
Patendinõudlus eluteaduste valdkonnasPatendinõudlus eluteaduste valdkonnas
Patendinõudlus eluteaduste valdkonnas
Mikk Putk1.8K views
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja volud by Mikk Putk
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja voludEuroopa Liidu patendi loomise valud ja volud
Euroopa Liidu patendi loomise valud ja volud
Mikk Putk2K views
Intellectual property and Horizon2020 by Mikk Putk
Intellectual property and Horizon2020Intellectual property and Horizon2020
Intellectual property and Horizon2020
Mikk Putk2.1K views
Ühenduse patendi loomise valud ja võlud by Mikk Putk
Ühenduse patendi loomise valud ja võludÜhenduse patendi loomise valud ja võlud
Ühenduse patendi loomise valud ja võlud
Mikk Putk2.2K views
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse by Mikk Putk
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitseEluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse
Eluteaduste valdkonna intellektuaalse omandi kaitse
Mikk Putk1.9K views
Patendivolinikuga või patendivolinikuta by Mikk Putk
Patendivolinikuga või patendivolinikutaPatendivolinikuga või patendivolinikuta
Patendivolinikuga või patendivolinikuta
Mikk Putk2.1K views
Top 10 patent and technology trends by Mikk Putk
Top 10 patent and technology trendsTop 10 patent and technology trends
Top 10 patent and technology trends
Mikk Putk4.2K views
Seminar on ip practice in russia and the baltic states by Mikk Putk
Seminar on ip practice in russia and the baltic statesSeminar on ip practice in russia and the baltic states
Seminar on ip practice in russia and the baltic states
Mikk Putk2.2K views
Patendiuuringud by Mikk Putk
PatendiuuringudPatendiuuringud
Patendiuuringud
Mikk Putk2.1K views
Uudsus ja leiutustase by Mikk Putk
Uudsus ja leiutustaseUudsus ja leiutustase
Uudsus ja leiutustase
Mikk Putk2K views
Evaluating intellectual property risks and preparing IP strategy by Mikk Putk
Evaluating intellectual property risks and preparing IP strategyEvaluating intellectual property risks and preparing IP strategy
Evaluating intellectual property risks and preparing IP strategy
Mikk Putk3.7K views
Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust by Mikk Putk
Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikustIntellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust
Intellektuaalomandi kaitse kuludest ja partneri valikust
Mikk Putk2.2K views
Euroopa Ühenduse patent by Mikk Putk
Euroopa Ühenduse patentEuroopa Ühenduse patent
Euroopa Ühenduse patent
Mikk Putk2.5K views

Similar to Startupid ja intellektuaalomand

Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamisel by
Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamiselPatendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamisel
Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamiselMikk Putk
973 views25 slides
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad by
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiadIntellektuaalomandi kaitsmise strateegiad
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiadMikk Putk
409 views16 slides
Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk? by
Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk?Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk?
Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk?Tsenter
596 views70 slides
Intellektuaalomandi A ja O by
Intellektuaalomandi A ja OIntellektuaalomandi A ja O
Intellektuaalomandi A ja OMikk Putk
456 views44 slides
Avalikustamine vs salatsemine by
Avalikustamine vs salatsemineAvalikustamine vs salatsemine
Avalikustamine vs salatsemineMikk Putk
387 views15 slides
User driven innovation maripuu by
User driven innovation maripuuUser driven innovation maripuu
User driven innovation maripuuLoovusait
1.8K views32 slides

Similar to Startupid ja intellektuaalomand(20)

Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamisel by Mikk Putk
Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamiselPatendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamisel
Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamisel
Mikk Putk973 views
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad by Mikk Putk
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiadIntellektuaalomandi kaitsmise strateegiad
Intellektuaalomandi kaitsmise strateegiad
Mikk Putk409 views
Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk? by Tsenter
Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk?Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk?
Intellektuaalne omand - avastamata võimalus või teadvustamata risk?
Tsenter596 views
Intellektuaalomandi A ja O by Mikk Putk
Intellektuaalomandi A ja OIntellektuaalomandi A ja O
Intellektuaalomandi A ja O
Mikk Putk456 views
Avalikustamine vs salatsemine by Mikk Putk
Avalikustamine vs salatsemineAvalikustamine vs salatsemine
Avalikustamine vs salatsemine
Mikk Putk387 views
User driven innovation maripuu by Loovusait
User driven innovation maripuuUser driven innovation maripuu
User driven innovation maripuu
Loovusait1.8K views
Väikeettevõtte digiarengu juhtimine by Leego
Väikeettevõtte digiarengu juhtimineVäikeettevõtte digiarengu juhtimine
Väikeettevõtte digiarengu juhtimine
Leego288 views
COBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ile by Kaimar Karu
COBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ileCOBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ile
COBIT 5 kui praktiline lisaväärtus ITIL-ile
Kaimar Karu914 views
Pooltõed patendikaitsel (Mart Enn Koppel) by connectestonia
Pooltõed patendikaitsel (Mart Enn Koppel)Pooltõed patendikaitsel (Mart Enn Koppel)
Pooltõed patendikaitsel (Mart Enn Koppel)
connectestonia757 views
Leiutiste kaitsmisest välisriikides by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides
Mikk Putk366 views
Riskikapitalituru arendamine by EstVCA
Riskikapitalituru arendamineRiskikapitalituru arendamine
Riskikapitalituru arendamine
EstVCA341 views
Erkki Leego: Tootmisettevõtte tarkvara võtmeküsimused by Tsenter
Erkki Leego: Tootmisettevõtte tarkvara võtmeküsimusedErkki Leego: Tootmisettevõtte tarkvara võtmeküsimused
Erkki Leego: Tootmisettevõtte tarkvara võtmeküsimused
Tsenter896 views
Tootmisettevõtte IT juhtimise võtmeküsimused by Leego
Tootmisettevõtte IT juhtimise võtmeküsimusedTootmisettevõtte IT juhtimise võtmeküsimused
Tootmisettevõtte IT juhtimise võtmeküsimused
Leego551 views
Ärimudeli arendus by guest296ce9
Ärimudeli arendusÄrimudeli arendus
Ärimudeli arendus
guest296ce9435 views
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada by Leego
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutadaKuidas turvalisusega mitte üle pingutada
Kuidas turvalisusega mitte üle pingutada
Leego364 views
Startup kommunikatsioon by Siim Lepisk
Startup kommunikatsioonStartup kommunikatsioon
Startup kommunikatsioon
Siim Lepisk997 views
Arvutirakendusleiutised ja patenditrollid (Jaak Ostrat) by connectestonia
Arvutirakendusleiutised ja patenditrollid (Jaak Ostrat)Arvutirakendusleiutised ja patenditrollid (Jaak Ostrat)
Arvutirakendusleiutised ja patenditrollid (Jaak Ostrat)
connectestonia690 views
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris by Vassili Ljahhovets
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektorisAgiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Agiilse tarkvaraarendusmetoodika kasutamine avalikus sektoris
Vassili Ljahhovets403 views
Euroraha Loeng TTÜ-s by Loovusait
Euroraha Loeng TTÜ-sEuroraha Loeng TTÜ-s
Euroraha Loeng TTÜ-s
Loovusait796 views

More from Mikk Putk

Leiutiste kaitsmisest välisriikides by
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesMikk Putk
192 views24 slides
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid by
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piiridMooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piiridMikk Putk
193 views33 slides
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikides by
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikidesKuidas kaitsta leiutisi välisriikides
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikidesMikk Putk
189 views24 slides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides by
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesMikk Putk
89 views21 slides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7 by
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7Mikk Putk
132 views24 slides
Leiutiste kaitsmisest by
Leiutiste kaitsmisestLeiutiste kaitsmisest
Leiutiste kaitsmisestMikk Putk
145 views32 slides

More from Mikk Putk(13)

Leiutiste kaitsmisest välisriikides by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides
Mikk Putk192 views
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid by Mikk Putk
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piiridMooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid
Mooblidisaini kopeerimine vs toostusomandi kaitse piirid
Mikk Putk193 views
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikides by Mikk Putk
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikidesKuidas kaitsta leiutisi välisriikides
Kuidas kaitsta leiutisi välisriikides
Mikk Putk189 views
Leiutiste kaitsmisest välisriikides by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest välisriikidesLeiutiste kaitsmisest välisriikides
Leiutiste kaitsmisest välisriikides
Mikk Putk89 views
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7 by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7
Leiutiste kaitsmisest välisriikides v7
Mikk Putk132 views
Leiutiste kaitsmisest by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisestLeiutiste kaitsmisest
Leiutiste kaitsmisest
Mikk Putk145 views
Leiutiste kaitsmisest valisriikides by Mikk Putk
Leiutiste kaitsmisest valisriikidesLeiutiste kaitsmisest valisriikides
Leiutiste kaitsmisest valisriikides
Mikk Putk503 views
Leiutise kaitsmine välisriikides by Mikk Putk
Leiutise kaitsmine välisriikidesLeiutise kaitsmine välisriikides
Leiutise kaitsmine välisriikides
Mikk Putk299 views
What should startups consider regarding intellectual property protection by Mikk Putk
What should startups consider regarding intellectual property protectionWhat should startups consider regarding intellectual property protection
What should startups consider regarding intellectual property protection
Mikk Putk1.4K views
Tehniline lahendus – kuidas hinnata uudsust by Mikk Putk
Tehniline lahendus – kuidas hinnata uudsustTehniline lahendus – kuidas hinnata uudsust
Tehniline lahendus – kuidas hinnata uudsust
Mikk Putk323 views
What to consider regarding intellectual property when planning to enter us ma... by Mikk Putk
What to consider regarding intellectual property when planning to enter us ma...What to consider regarding intellectual property when planning to enter us ma...
What to consider regarding intellectual property when planning to enter us ma...
Mikk Putk464 views
Eesti patendiõiguse võimalikud arengusuunad by Mikk Putk
Eesti patendiõiguse võimalikud arengusuunadEesti patendiõiguse võimalikud arengusuunad
Eesti patendiõiguse võimalikud arengusuunad
Mikk Putk278 views
Patenteerimise strateegia by Mikk Putk
Patenteerimise strateegiaPatenteerimise strateegia
Patenteerimise strateegia
Mikk Putk606 views

Startupid ja intellektuaalomand

 • 1. Startupid ja intellektuaalomand Kaitsmata intellektuaalomand on probleemide allikas! Mikk Putk Eesti patendivolinik Sarap ja Partnerid Patendibüroo partner 07.18.2012 Mikk Putk 1
 • 2. Millest juttu? • Kuidas intellektuaalomand tekib ja mis see on? • Kas, mida, kuidas, kus, millal ja miks kaitsta või mitte kaitsta? • Ohud, eksiarvamused, soovitused • Näited praktikast 07.18.2012 Mikk Putk 2
 • 3. Kuidas intellektuaalomand tekib ja mis see on? Ideed Ideed Arendus Registreeritav looming Muu looming •Seadmed ja konstruktsiooniosad •Kirjanduse-, kunsti-, muusika-, foto-, ja •Meetodid, tehnoloogilised protsessid teadusteosed •Ained •Arvutiprogrammid, andmebaasid, internetilehed •Disainilahendused •Kõned, esitlused, loengud •Kaubamärgid, ärinimed, domeenid •Arvamused, hinnangud, projektid, juhendid, •Oskusteave, ärisaladused õppematerjalid 07.18.2012 Mikk Putk 3
 • 4. Kas kaitsta oma intellektuaalomandit - millega arvestada? • Toote eluiga • Kopeeritavus • Varasemad lahendused, alternatiivsed võimalused TAUSTA- • Uudsus, originaalsus, eristusvõimelisus • Kaitsevõimalused UURINGUD! • Konkurentide tegevus ja tegutsemisvabadus • Turupiirkonnad • Mis eesmärgil kaitset vaja? Teiste sõnadega: milline on ettevõtte äriplaan, turundusstrateegia, arendustegevuse kava? 07.18.2012 Mikk Putk 4
 • 5. Näited: kaubamärgid Ärinime, kaubamärgi, tootenime väljatöötamine; kaubamärgi kaitsevõimelisus 07.18.2012 Mikk Putk 5
 • 6. Kui kaubamärgi väljatöötamisel on jäetud varasemate kaubamärkide uuring tegemata võib tekkida oht: - varasemate kaubamärgiõiguste rikkumiseks; - autoriõiguste rikkumiseks; - ei pruugi saada oma kaubamärgile kaitset; - tekitada klientides segadust. Mikk Putk 07.18.2012 6
 • 7. Näited: kaubamärgid Turundus, müük, teiste õiguste rikkumine; kaubamärgi kaitsevõimelisus 1. Ettevõte ei mõelnud õigel ajal kaubamärgi välja töötamisele – toode oli valmis, turule paiskamine ootas, nime polnud. 2. Ettevõte ei teinud taustauuringuid, tegi kulutusi kaubamärgi väljatöötamisele, hiljem ilmnes, et sarnased domeenid ja sotsiaalvõrgustike kasutajanimed hõivatud. 3. Kaubamärgi tähendus eri keeltes 4. Kaubamärgi sarnasus 07.18.2012 Mikk Putk 7
 • 8. Näited: kaubamärgid Kaubamärgi väljatöötamine; turundus, müük, reklaam; kaubamärgi kaitsevõimelisus NB! Ämbri vältimiseks kontrolli kaubamärgi tähendust ka sihtriigi keeles! 07.18.2012 Mikk Putk 8
 • 9. Näited: domeeninimed Domeenide registreerimine, domeenide, ärinimede, kaubamärkide kasutamise jälgimine .ee vs .eu vs .com vs .... – Kas kellegi teise poolt omatav teie ettevõtte ärinime, kaubamärgi, toote või teenuse nimeline domeen võib segada teie äritegevust? Eksitada klienti? Rikkuda teie ettevõtte mainet? http://www.ipestonia.eu/ http://www.ipestonia.com Kuidas Teie kaubamärki kasutatakse ja kuidas on see kaitstud internetiruumis? Blogides (kasujtajanimi.blogspot.com; kasutajanimi.wordpress.com, jne)? Sotsiaalvõrgustikes (Facebook, Twitter, LinkedIn jt)? 07.18.2012 Mikk Putk 9
 • 10. Kellele õigused kuuluvad? Näited: leiutis Kõlvatu konkurents, töölepingud Töötaja/partner lahkus ettevõttest. Asutas konkureeriva ettevõtte Näited: autoriõigused Autorilepingud, publitseerimine, konfidentsiaalsus 1. Ettevõttel puudus korrektne autorileping veebilehe tegemiseks töövõtjaga. 2. Ettevõte kasutas oma veebilehel netist leitud suvalisi kellegi teise autori tekste ja fotosid. 07.18.2012 Mikk Putk 10
 • 11. Näited: taustauuringud Investeerimine arendustegevusse, tegutsemisvabadus, patendiuuringud Ettevõtte viis läbi enne suuremate investeerimisotsuste tegemist põhjaliku patendiuuringu. Selgus, et mitmed plaanitavad arendused on sihtturgudel patenteeritud. Teiste õiguste rikkumise ja liigsete kulutuste tegemise vältimiseks jõuti projektile õigel ajal pidurit tõmmata. 07.18.2012 Mikk Putk 11
 • 12. Näited: taustauuringud Litsentseerimine, tehnoloogiaarendus, patendiuuringud Arendusprojekt oli planeeritud välispartneri lahenduse, mille kaitseks arvati olevat patendi olemasolu, edasiarendamine. Eeluuringu käigus teostati väidetavale patendile põhjalik taustauuring. Selgus, et tegemist ei olnudki patendiga, vaid alles väga algusfaasis oleva patenditaotlusega, mis polnud veel ekspertiisigi läbinud. Patenditaotlus oli koostatud selliselt, mis ei vastanud tegelikult kavandatud arendusprojektile. Tänu põhjalikule taustauuringule jõuti enne litsenstilepingu sõlmimist projektile pidurit tõmmata. 07.18.2012 Mikk Putk 12
 • 13. Näited: disain Piraatlus LCDVF OÜ EU registreeritud tööstusdisainilahendused: 001746116-0001 001746116-0002 001746116-0003 07.18.2012 Mikk Putk 13
 • 14. Mis on enamlevinumad probleemide põhjused? • ei mõelda, milline intellektuaalomand on ettevõttel üldse olemas; • ei ole kokku lepitud, kellele mis õigused, mis mahus kuuluvad; • ei planeerita kuidas, millal, kus, mida ja miks kaitsta? Milline strateegia valida? 07.18.2012 Mikk Putk 14
 • 15. Näited õiguskaitse süsteemidest • Kaubamärk • Autoriõigused Siseriiklik registreerimine Õigusi ei registreerita Euroopa Ühenduse kaubmärgi registreerimine (v.a. üksikud riigid) • Disain Siseriiklik registreerimine Euroopa Ühenduse disainilahenduse registreerimine • Tehniline lahendus Siseriiklik Euroopa patendi koostöölepe Rahvusvaheline patendisüsteem (PCT) 07.18.2012 Mikk Putk 15
 • 16. Näited: milleks kaitset vaja 1/2 Elektroonika, mehaanika • Millegi uue väljatöötamisel on ajendiks olnud võimalik turupotentsiaal. • Turul olevatest lahendustest odavama (vm eeliseid omava) lahenduse väljatöötamine. Telekommunikatsioon • Tugeva IO portfelli kasvatamine võimalus suurendada ettevõtte väärtust investorite kaasamiseks. Patentide olemasolu annab signaali, mis iseloomustab ettevõtet innovatiivse ja usaldusväärsena välispartnerite silmis. Biotehnoloogia • Patentideta puudub T&A tegevuse tulemustel rakenduslik väärtus, patentide olemasolu võimaldab sõlmida kasulikke litsentsimüügilepinguid. • IO portfelli paksus ja kvaliteet on üks komponent ettevõtte tõsiseltvõetavuse hindamisel. • Mängis olulist rolli investorite kaasamisel. 07.18.2012 Mikk Putk 16
 • 17. Näited: milleks kaitset vaja 2/2 Materjalitehnoloogiad • Välja töötatud uudsed lahendused on eeldatavasti tulevikus tööstuslikult kasutatavad - põhjus, miks olulisematele leitud uuendustele on patenti taotletud. • Patenditaotlused on arendustegevusele IO tausta kujundamine. IO omamine on oluline läbirääkimiste teema ettevõtte tegevusest huvitatud teiste ettevõtetega. Patendid/patenditaotlused annavad eelise arendustegevuse valdkonnas. Meditsiin • Ravimi toimeaine väljatöötamisel on IO õigused see, mida hiljem müüa. • Oma olemasolu näitamiseks maailmas. Patenteeritud lahendused on äratanud investorite huvi, patentidel oli oma roll müügitehingu sõlmimisel rahvusvahelise meditsiinitehnika kontserniga. • Patenteerimine on ettevõtte üks strateegiline tegevus enesekehtestamiseks pingelisel maailmaturul. 07.18.2012 Mikk Putk 17
 • 18. Harjutus 1: HEKK Milline intellektuaalomand on või võiks olla vesipiipe tootval ettevõttel? Mida intellektuaalomandi kaitsmine ettevõttele Annab või võiks anda? 07.18.2012 Mikk Putk 18
 • 19. Näide HEKK intellektuaalomandi kaitsest Domeen registreeritud: http://hekk.ee/ Taust Kaubamärgikaitseks • Alustav startup ettevõte Euroopa Ühenduse • Eesmärkiks välisturgudele suundumine kaubamärgi • Probleemiks, kuidas kaitsta end võimalike registreerimise kopeerimiste eest taotlus esitatud: Disanilahenduse kaitseks Tehnilise lahenduse kaitseks Eesti Euroopa Ühenduse kasuliku mudeli tööstusdisani registreerimise registreerimise taotlus taotlus esitatud: esitatud: Enne kaitsestrateegia kavandamist teostas ettevõte ka nii kaubamärgi, patendi, kui disainilahenduste uuringu, mille tulemusena otsustati, mida ja kuidas kaitsta. 07.18.2012 Mikk Putk 19
 • 20. Soovitused • Enne lõplike otsuste tegemist konsulteerige asjatundjatega! • Hoolitsege, et vajadusel on teil võimalik tõendada oma õigusi! • Enne avaldamist kaalu, kas oleks vajalik oma intellektuaalomandit kaitsta! 07.18.2012 Mikk Putk 20
 • 21. Tekkis rohkem huvi? Rohkem infot: http://www.ipestonia.eu/2010/05/27/raamatud-intellektuaalomandis/ 07.18.2012 Mikk Putk 21
 • 22. Kasulikke viiteid NB! Häid andmebaase on veel palju. Huvi korral võta ühendust. • Patendiuuringuteks http://worldwide.espacenet.com/ • Kaubamärgi- , domeeniuuringuteks http://www.tmview.eu http://www.namecheck.com/ http://www.eurodns.com/ • EU registreeritud disainilahenduste uuringuteks http://esearch.oami.europa.eu/copla/advanced#/designs • Eesti Patendiamet http://www.epa.ee/ • Intellektuaalomandi blogi http://www.ipestonia.eu/ • Intellektuaalomandist Eestis (üritused, koolitused, seminarid jm info): http://www.facebook.com/IPEstonia 07.18.2012 Mikk Putk 22
 • 23. Kontaktid Mikk Putk Sarap ja Partnerid Patendibüroo http://www.patent.ee Mob: +372 53 039 088 E-mail: mikk.putk@patent.ee Skype: mikkputk FB: /mikk.putk LinkedIn: /mikkputk @mikk_ipr 07.18.2012 Mikk Putk 23