Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 19

Patendivolinikuga või patendivolinikuta

0

Share

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Patendivolinikuga või patendivolinikuta

 1. 1. Patendivolinikuga või Patendivolinikuta<br />Margus Sarap<br />Euroopa ja Eesti patendi- ja kaubamärgivolinik<br />Eesti Patendivolinike Selts<br />
 2. 2. Patendivolinikuga või Patendivolinikuta<br />I<br />Kes on Patendivolinik?<br />II<br />Kuidas saada Patendivolinikuks?<br />Tingimused<br />III<br />Patendivoliniku teenusedÜlevaade teenustest<br />IV<br />Pilk Eestist eemaleKuidas väljapool toimetada<br />V<br />Kuidas tegutseda tööstusomandi maastikul?<br />
 3. 3. Kes on Patendivolinik?<br /><ul><li>Klaas on pooltäis
 4. 4. Klaas on pooltühi</li></ul>Patendivolinik<br /><ul><li>Vedelas olekus H2O, mis poolitab avatud silindrilise anuma ...</li></li></ul><li>Kes on Patendivolinik?<br />Vaba elukutse esindaja<br /><ul><li>Patendivoliniku seadus
 5. 5. Notariaadiseadus
 6. 6. Audiitortegevuse seadus
 7. 7. Advokatuuriseadus
 8. 8. Notari distsiplinaarvastutuse seadus
 9. 9. Kohtutäituri seadus
 10. 10. Vandetõlgi seadus
 11. 11. Pankrotiseadus</li></li></ul><li>Kes on Patendivolinik?<br />Patendivolinik on isik, kes osutab õigusteenust tööstusomandi alal<br /><ul><li>Antud patendivoliniku kutse tegustsemiseks ühes või mõlemas kutsetegevuse valdkonnas
 12. 12. NB! Võib tegutseda ka välisriigis kutse omandanud isik, kui kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud vastavalt seadusele
 13. 13. NB! Seaduses ettenähtud juhtudel võib isikule õigusteenust osutada üksnes patendivolinik (näiteks esindamine Patendiametis))</li></li></ul><li>Kes on Patendivolinik?<br />Patendivoliniku pädevus<br /><ul><li>Osutab õigusteenust
 14. 14. Esindab riigiasutustes
 15. 15. Esindab kohtus
 16. 16. Kogub tõendeid
 17. 17. Valib vabalt ja kasutab õigusteenuse osutamisel seadusega ettenähtud vahendeid
 18. 18. NB! Kinnitab asutustele esitatavate TO dokumentide tõlkeid ja ärakirju</li></li></ul><li>Kes on Patendivolinik?<br />Patendivoliniku kohustus<br /><ul><li>Kasutab volitanud isiku huvides kõiki seadusega ettenähtud vahendeid ja viise
 19. 19. Teavitab isikut teenuse osutamisega seotud toimingutest
 20. 20. NB! Patendivolinik ei omanda isikule õigusteenust osutades tema õigusi
 21. 21. NB! Ei või teenust osutada isikule, kelle huvid on vastuolus teise isiku huvidega, kellele sama volinik samas asjas teenust osutab või on osutanud
 22. 22. Võib loobuda teenuse osutamisest, kui isik
 23. 23. on esitanud nõude, mille täitmiseks peab rikkuma seadust
 24. 24. on jätnud korduvalt tasumata tähtaegselt teenuse eest
 25. 25. On muutnud oma tegevusega võimatuks teenuse osutamise
 26. 26. On kuritarvitanud patendivoliniku nime või kutset</li></li></ul><li>Kes on Patendivolinik?<br />Kutsesaladus<br /><ul><li>Usaldatud andmed on konfidentsiaalsed
 27. 27. Ei saa üle kuulata tunnistajana ega seletust nõuda asjaolude kohta, mis on teatavaks saanud teenust osutades
 28. 28. Patendivolinikult, töötajalt, äriühingult ei või ära võtta teenuse osutamise käigus saadud teabekandjaid</li></li></ul><li>Kes on Patendivolinik?<br />Kutsesaladus<br />Patendivolinik on kohustatud hoidma teatavaks saanud ärisaladust. Ajaliselt piiramata kohustus.<br />Kehtib ka äriühingu töötaja suhtes<br />Isik võib vabastada patendivoliniku kutsesaladuse hoidmise kohustusest<br />
 29. 29. Eesti Patendivolinike selts<br /><ul><li>Patendivolinike kutseühing
 30. 30. Põhikiri
 31. 31. Eetikakoodeks
 32. 32. www.epvs.ee</li></ul>Kutsekindlustus<br /><ul><li>Patendivolinik või äriühing on kohustatud sõlmima lepingu vastutuse kindlustamiseks
 33. 33. Alammäär 63 910eur</li></ul>Kes on Patendivolinik?<br />
 34. 34. Teovõimeline<br />Eesti ja EU liikmesriigi kodanik kellel on püsiv elukoht Eestis<br />Kõrgharidus<br />Valdab kõnes ja kirjas Eesti keelt<br />On töötanud vähemalt viimased neli aastat patendivoliniku juures<br />Valdab kahte võõrkeelt (üks EPO ametlik töökeel)<br />Ei ole kriminaalkorras karistatud <br />Avaldus kutsekomisjonile<br />Valdkonnad, kas leiutised või kaubamärgid<br />Kirjalik eksam<br />Atesteeritud patendivolinik<br />Töötab kas patendibüroos või FIE või ettevõttes<br />Kuidas saada Patendivolinikuks<br />Lühiülevaade<br />
 35. 35. Ülevaade<br />Konsultatsioonid tööstusomandi objektide osas<br />Konsultatsioonid Intellektuaalomandi strateegiate osas<br />Uuringud<br />Kaubamärgiuuringud<br />Disainiuuringud<br />Tehnika taseme uuringud<br /><ul><li>Taotluste koostamine
 36. 36. Kaubamärgid
 37. 37. Tööstusdisainid
 38. 38. Leiutised
 39. 39. Geograafilised tähised
 40. 40. Esitamine Patendiametile
 41. 41. Lõivude tasumine</li></ul>Patendivoliniku teenused<br />
 42. 42. Ülevaade<br />Taotluste menetluste jälgmine<br />Vastused Patendiameti järelepärimistele<br />Tähtaegade jälgimine ja kliendile meeldetuletamine<br />Taotluse dokumentide säilitamine<br />Kaubamärgi reproduktsioonide valmistamine<br />Taotluse jooniste vormistamine<br />Tööstusdisani jooniste/variantide vormistamine<br />Hinnakalkulatsioonid<br />Patendivoliniku teenused<br />
 43. 43. Ülevaade<br />Ravimitele täiendava kaitse taotluste esitamine<br />Ravimiametis müüguloa saamiseks vajalike dokumentide esitamine<br /><ul><li>Vaidlused
 44. 44. Osapooltega läbirääkimiste pidamine
 45. 45. Kaebuste esitamine tööstusomandi apellatsioonikomisjonile
 46. 46. Hagide esitamine kohtule</li></ul>Patendivoliniku teenused<br />
 47. 47. Ülevaade<br />Lepingud<br />Tutvumislepingud<br />Õiguste loovutamise lepingud<br />Töölepingutes IO ja TO osad<br />Ostu-müügi lepingud TO-le<br />Litsentsilepingud<br />Seminarid<br />Tööstusomandi tutvustamine<br />jne<br />Patendivoliniku teenused<br />
 48. 48. Euroopa patendiamet<br /><ul><li>Euroopa patendivolinik (Eestis 19)
 49. 49. Esindab taotlejat otse EPOs</li></ul>Siseturu ühtlustamise amet <br /><ul><li>EU kaubamärgitaotlused
 50. 50. Esindab taotlejat otse OHIMs</li></ul>Pilk Eestist eemale<br />WIPO<br /><ul><li>Rahvusvahelised patenditaotlused
 51. 51. Esindab taotlejat WIPOs
 52. 52. Madriidi lepingu kaubamärgitaotlused
 53. 53. Esindab taotlejat WIPOS</li></li></ul><li>Välisriigid<br /><ul><li>Leiab välisesindajad
 54. 54. Hoiab silma peal välismenetlustel
 55. 55. Aitab koostada optimaalset kaitsestrateegiat
 56. 56. Puhver välisesindaja ja kliendi vahel</li></ul>Pilk Eestist eemale<br />
 57. 57. Patendivolinikuta<br />Patendivolinikuga<br />+ hoian kokku patendivoliniku teenustasu<br />+ vigadest õpitakse<br /><ul><li>Kaitsmata asi on probleemide allikas
 58. 58. Eelnev uuring tegemata
 59. 59. Tähtajad ununevad
 60. 60. Patendiametite järelepärimised arusaamatud
 61. 61. Lõivusid tasutud vähem
 62. 62. Taotlused valesti koostatud
 63. 63. IO (TO) lepingute puudumine</li></ul>+ esimene 30min konsultatsioon üldjuhul tasuta<br />+ eelnevad uuringud<br />+ erinevad strateegiad<br />+ hüva nõu kaitsmiseks/ mittekaitsmiseks<br />+ eksperdi järelepärimise arusaadavaks tegemine <br />+ prof abi apellatsioonis/kohtus<br />+ kaitsedokumentide kehtivuse jälgimine (kaubamärks 10a, kasulik mudel 4+4+2, patent max 20 igal aastal lõiv) jne<br />+ lepingud – tähelepanu juhtimine<br />- Vaja tasuda teenustasu, aga hea asja eest võib maksta<br />Kuidas tegutseda TO maastikul<br />
 64. 64. Koos lahenevad nii mõnedki keerulised probleemid palju lihtsamini<br />Lugupidamisega<br />Margus Sarap<br />Eesti Patendivolinike Selts<br />Info patendivolinike kohta:<br />www.epa.ee<br />www.epvs.ee<br />

×