Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamisel

2,194 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõImelisuse tagamisel

 1. 1. Patendisüsteemi kasutamine ettevõtte konkurentsivõimelisuse tagamisel  (T he Use of the Patent System for Business Competitiveness ) Mikk Putk Patendivolinik Skype ID: mikkputk Käesolev esitlus koostati Eesti Patendiameti seminari „Intellektuaalomand väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes ja nende konkurentsivõimelisus“ jaoks, mis toimus 24. aprill 2008. 24.08.2008 Mikk Putk
 2. 2. Teemad <ul><li>Patendisüsteemist üldiselt </li></ul><ul><li>Patenteerimisest ettevõtte konkurentsivõimes </li></ul><ul><li>Näited Eesti ettevõtjate kogemustest </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 3. 3. Patendisüsteemi kujunemine <ul><li>1443 patentide väljaandmine leiutistele Veneetsias </li></ul><ul><li>1474 Veneetsia patendiseadus </li></ul><ul><li>1624 Inglise monopolide statuut </li></ul><ul><li>1790 USA patendiseadus </li></ul><ul><li>1877 Saksamaa </li></ul><ul><li>1879 Türgi </li></ul><ul><li>1885 Jaapan </li></ul>http://www.jpo.go.jp/iken_e/pdf/iken_e_innovation_wg/english.pdf 24.08.2008 Mikk Putk
 4. 4. Patenditaotluste esitamise aktiivsus aastatel 1883-2005 <ul><li>http://www.wipo.int/freepublications/en/patents/931/wipo_pub_931.pdf </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 5. 5. Patendid kui osa ettevõtte äristrateegiast <ul><li>Marianne Levin , professor of intellectual property law at Stockholm University, about Sweden record for international patent applications : “T he results were a sign of economic strength. Patents have become an important part of business strategy. It is an area where businesses can demonstrate that they can develop effective and important innovations. ” </li></ul><ul><li>http://www.isa.se/templates/News____63367.aspx </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk Tuomas Takalo, www.takalo.net
 6. 6. Patendisüsteemi mõte <ul><li>Looja/Autori/Leiutaja panuse eest ühiskonnale tehnika ja tehnoloogia valdkonna arenguks annab ühiskond talle vastutasuks võimaluse teatud aja jooksul ainuõiguse leiutise (tehnilise probleemi uudse lahenduse) kasutamiseks ja sellest tulu saamiseks. </li></ul>Patendikaitse olemus Patendina kaitstakse uudseid, leiutustaset omavaid, tööstuslikult kasutatavaid seadmeid, meetodeid, aineid või nende kombinatsioone. 24.08.2008 Mikk Putk
 7. 7. Mittepatenteeritavad objektid: <ul><li>avastus, sealhulgas inimkeha kujunemise või arengu või inimgeeni järjestuse või selle osa kirjeldus, teadusteooria ja matemaatiline meetod; </li></ul><ul><li>majandus- ja mõttetegevuse plaan, reegel, eeskiri ja meetod; </li></ul><ul><li>rajatise, hoone ja maa-ala projekt ning skeem; </li></ul><ul><li>tingmärk; </li></ul><ul><li>arvutialgoritm ja –programm; </li></ul><ul><li>disainilahendus; </li></ul><ul><li>info lihtne esitamine; </li></ul><ul><li>taimesort ja loomatõug; </li></ul><ul><li>mikrolülituse topoloogia; </li></ul><ul><li>leiutisi, mis on vastuolus avaliku korra ja moraaliga; </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk <ul><li>raviviise ja diagnoosimeetodeid, mida kasutatakse inimeste või loomade haiguste raviks või diagnoosimiseks; </li></ul><ul><li>inimese kloonimise meetodeid; </li></ul><ul><li>inimalge geneetilise koodi muutmise meetodeid; </li></ul><ul><li>inimembrüo ärieesmärgil kasutamise meetodeid; </li></ul><ul><li>looma geneetilise koodi muutmise meetodeid; </li></ul><ul><li>bioloogilise aine saamise, taimesordi aretuse või loomatõu aretuse olemuselt bioloogilisi meetodeid; </li></ul><ul><li>leiutisi, mida saab kasutada ainult ühe kindla taimesordi või loomatõu puhul. </li></ul>Eesti patendiseadus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12791328
 8. 8. Miks patenteerida? 1/2 <ul><li>Kaitsta oma moraalseid ja materiaalseid huvisid </li></ul><ul><li>Saada tasu/tulu oma töö/investeeringute eest </li></ul><ul><li>Keelata teistel kasutada oma töö tulemusi </li></ul><ul><li>Saada turul monopol </li></ul><ul><li>Kaitsta end jäljendajate eest </li></ul><ul><li>Eksperthinnangu saamine arendatavale lahendusele </li></ul>A. Kukruse ja R. Kartuse raamatust “Tööstusomand ja globaalmajandus” patenditeooriate, patenteerimiskogemusega ettevõtjate intervjuude ja Teet Kalmuse magistritöö “Leiutise kasutamisprotsess Ameerika Ühendriikides” ( http://ipestonia.files.wordpress.com/2008/03/magistriprojektteetkalmus.pdf ) põhjal 24.08.2008 Mikk Putk
 9. 9. Miks patenteerida? 2/2 <ul><li>Luua ettevõttele lisaväärtust </li></ul><ul><li>Tugevdada oma positsiooni läbirääkimistel </li></ul><ul><li>Takistada teistel ettevõtetel turule sisenemist </li></ul><ul><li>Leida täiendavaid finantseerimisallikaid </li></ul><ul><li>Häirida konkurendi äritegevust (kuni lõpetamiseni) </li></ul>A. Kukruse ja R. Kartuse raamatust “Tööstusomand ja globaalmajandus” patenditeooriate, patenteerimiskogemusega ettevõtjate intervjuude ja Teet Kalmuse magistritöö “Leiutise kasutamisprotsess Ameerika Ühendriikides” ( http://ipestonia.files.wordpress.com/2008/03/magistriprojektteetkalmus.pdf ) põhjal 24.08.2008 Mikk Putk
 10. 10. Patendisüsteemi kasutamise võimalused <ul><li>Enda lahenduse õiguste kaitse </li></ul><ul><li>Avaldatud patenditaotluste/patentide kasutamine – teiste poolt kaitstu kohta avaldatud info kasutamine </li></ul><ul><ul><li>Litsentside/Õiguste/Lubade ost </li></ul></ul><ul><ul><li>Patendiinfo uuringud ja info kasutamine </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tootearenduses </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Turu-, tehnoloogia-, konkurendiuuringutes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Partneriotsingutes </li></ul></ul></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 11. 11. Patenteerimise strateegiad - Patendi elutsükkel <ul><li>Dr. Robert Pitkethly, Oxford Intellectual Property Research Centre/ Said Business School, Oxford University http://www.unece.org/operact/enterp/documents/k.pdf </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 12. 12. Patenteerimise strateegiad - Patenditaotluse/Patendi struktuur <ul><li>Bibliograafilised andmed </li></ul><ul><li>Leiutiskirjeldus </li></ul><ul><ul><li>Tehnikavaldkond </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehnika tase </li></ul></ul><ul><ul><li>Leiutise olemus </li></ul></ul><ul><ul><li>Jooniste kirjeldus </li></ul></ul><ul><ul><li>Teostusnäide </li></ul></ul><ul><li>Patendinõudlus </li></ul><ul><li>Lühikokkuvõte </li></ul><ul><li>Joonised </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 13. 13. Patenteerimise strateegiad – patenteerimisprotsessi valik <ul><li>Kiire taotluse esitamine ja prioriteedikuupäeva fikseerimine </li></ul><ul><ul><li>EP? PCT (WO)? US? Eesti? Muu riik? </li></ul></ul><ul><ul><li>VÕI </li></ul></ul><ul><li>Põhjalik eeltöö </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk <ul><li>Kaitsepiirkonna valik </li></ul>
 14. 14. Soovitused <ul><li>Milleks patenti vaja? </li></ul><ul><li>Millele patenti taotleda? </li></ul><ul><li>Millises etapis on patenteeritava lahenduse arendustööd? </li></ul><ul><li>Kas patenteeritavale lahendusele on turgu? </li></ul><ul><li>Kui kiire on patenteeritava lahenduse eluiga? </li></ul><ul><li>Millised ressursid on patenteerimiseks? </li></ul><ul><li>Milline eeltöö patendi taotlemisele tuleks teha? </li></ul><ul><li>Kuidas toimub patenteeritud lahenduse kommertsialiseerimine? </li></ul><ul><li>Kellele patent kuulub? </li></ul><ul><li>Millised on patenteerimisega seonduvad riskid? </li></ul><ul><li>Kui palju patenditaotlusi tuleb esitada? </li></ul><ul><li>Millal on sobiv aeg taotluse esitamiseks? </li></ul><ul><li>Kus (millistes riikides) on patendikaitse vajalik? </li></ul><ul><li>Milline kaitsestrateegia valida? </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 15. 15. Patendi- jm tehnika/teaduse alase info allikad <ul><li>Patendiraamatukogud, patendiametid </li></ul><ul><li>Patendivolinikud </li></ul><ul><li>Interneti andmebaasid </li></ul><ul><li>Koolitus-/kontaktseminarid </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 16. 16. Patendisüsteemi tulevik <ul><li>Euroopa Ühenduse patent </li></ul><ul><li>Patenditaotluste menetlemise kiirtee </li></ul><ul><li>Tehnika taseme hindamise tehnoloogiad </li></ul><ul><li>Maailma patent </li></ul><ul><li>Patenteerimisest loobumine </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 17. 17. Eesti ettevõtjate kogemustest <ul><li>Küsimused Eesti ettevõtjatele ja teadlastele </li></ul><ul><li>1. Mis ajendas Teid või Teie ettevõtet patenditaotlust(-si) esitama? Ja kas see on ennast õigustanud? </li></ul><ul><li>2. Kas ja kuidas see mõjus Teie ettevõtte konkurentsivõimele või mõjutas Teie ettevõtte äritegevust? </li></ul><ul><li>3. Kas ja millisel muul viisil olete veel lisaks patenditaotluste esitamisele patendisüsteemi võimalusi kasutanud (patendiinfo uuringud, õiguste ost/müük, vaidlusküsimused, vm)? </li></ul><ul><li>4. Muud kommentaarid. </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 18. 18. 1. Mis ajendas Teid / Teie ettevõtet patenditaotlust(-si) esitama? Ja kas see on ennast õigustanud? <ul><li>Elektroonika, mehaanika </li></ul><ul><li>Millegi uue väljatöötamisel on õiguskaitse a j endiks olnud võimalik turupotentsiaal. </li></ul><ul><li>Turul olevatest lahendustest odavama (või muid eeliseid omava) lahenduse väljatöötamine . </li></ul><ul><li>Meditsiin </li></ul><ul><li>Ravimi toimeaine väljatöötamisel pole mõeldav, et intellektuaalomandit ei kaitsta. Asi, mida hiljem müüa ongi intellektuaalomandi (IO) õigused. </li></ul><ul><li>Väikese tehnoloogiapõhise spin-off ettevõtte jaoks on patenteerimine võimalus näidata oma olemasolu maailmas. Paten teeritud lahendused on äratanud välisinvestorite huvi . S amuti oli patentidel oma roll müügitehingu sõlmimisel rahvusvahelise meditsiinitehnika kontserniga. </li></ul><ul><li>Patenteerimine on ettevõtte üks strateegilise majandusmõjuga tegevus enesekehtestamiseks pingelisel maailmaturul. </li></ul><ul><li>Patenteerimine enesekehtestuseks teaduse vallas on oma eesmärgi täitnud, lootus teenida ilma tehnoloogilise katsetamise, prototüübita seni mitte. </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 19. 19. <ul><li>Meelelahutus </li></ul><ul><li>Ideest prototüübini jõudmisel patendiandmebaasidest analoogsete lahenduste mitte leidmisel oli patenditaotluse esitamine järgmiseks loogiliseks sammuks. Taotletud kaitse on olnud abiks jäljendajate vastu. Tänu patendile saadi suurel rahvusvahelisel messil läbi messikataloogis viidatud patendi numbrile kasulik kontakt, mis viis toote esinduslepingu sõlmimiseni Ameerikas, Jaapanis ja Euroopas. </li></ul><ul><li>Biotehnoloogia </li></ul><ul><li>Ilma patentideta puudub teadus- ja arendustegevuse tulemustel rakenduslik väärtus, patentide olemasolu võimaldab sõlmida kasulikke litsentsimüügilepinguid. </li></ul><ul><li>Patendiportfelli paksus ja kvaliteet on üks komponent ettevõtte tõsiseltvõetavuse hindamisel. </li></ul><ul><li>Investorite kaasamisel on mänginud olulist rolli, kuid nišitoote puhul konkurentsieelist pole andnud.  </li></ul>1. Mis ajendas Teid / Teie ettevõtet patenditaotlust(-si) esitama? Ja kas see on ennast õigustanud? 24.08.2008 Mikk Putk
 20. 20. 1. Mis ajendas Teid / Teie ettevõtet patenditaotlust(-si) esitama? Ja kas see on ennast õigustanud? <ul><li>Telekommunikatsioon </li></ul><ul><li>V äikeettevõttele on tugeva IO portfelli kasvatamine võimalus suurendada ettevõtte väärtust, mis on oluline investorite kaasamisel. Patentide olemasolu annab signaali, mis iseloomustab ettevõtet innovatiivse ja usaldusväärsena välispartnerite silmis.  </li></ul><ul><li>Materjalitehnoloogiad </li></ul><ul><li>Ettevõtte eesmärkide saavutamine ja töö iseloom tingivad uute tehnilisete lahenduste väljatöötamist. Välja töötatud uudsed lahendused on eeldatavasti tulevikus tööstuslikult kasutatavad vastavalt rakenduste tehnoloogilisele arengule ja turule - põhjus, miks olulisematele leitud uuendustele on patenti taotletud. </li></ul><ul><li>Patenditaotlused on arendustegevusele IO tausta kujundamine. IO omamine/ mitteomamine on oluline läbirääkimiste teema ettevõtte tegevusest huvitatud teiste ettevõtetega. Patendid/patenditaotlused annavad eelise arendustegevuse valdkonnas </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 21. 21. 2. Kas ja kuidas see mõjus Teie ettevõtte konkurentsivõimele või mõjutas Teie ettevõtte äritegevust? <ul><li>Hoolega tuleb kaaluda kus kaitset taotleda kuna väikeettevõtte äritegevusele võib kaitse taotlemine minna suhteliselt kalliks maksma. </li></ul><ul><li>Pigem kahandas konkurentsivõimet kuna võttis ära vabu res s ursse arenduselt ja müügitegevuselt. </li></ul><ul><li>IO kaitsmine on positiivne element investorite kaasamisel, teisest küljest on IO kaitsmine kinni võtnud suures ulatuses ettevõtte jooksvaid vahendeid. </li></ul><ul><li>Tehingud ülikooli väik e se spin-off ettevõtte ja tööstusgigandi vahel said teoks , vähemalt osaliselt , tänu patentidele. </li></ul><ul><li>Patendinumber tootel on andnud ettevõttele ja tootele lisaväärtust usaldusväärsuse näol. </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 22. 22. 2. Kas ja kuidas see mõjus Teie ettevõtte konkurentsivõimele või mõjutas Teie ettevõtte äritegevust? <ul><li>See on m õ jutanud nii labori rahalist seisu kui ka töötajate rahalist motivatsiooni litsensitasude näol. </li></ul><ul><li>Äritegevuses tuleb arvestada, et patendiga kaits t ud tehnoloogia on nagu avaldatud artikkel, mis avab leiutise olemuse ja muudab selle vabalt kasutatavaks kõikjal va riigis, kus patent on välja antud. Patentide olemasolu omas valdkonnas annab ettevõttele tugevama konkuren t sipositsiooni. </li></ul><ul><li>Mõju pole alati positiivne - nt teadlasi tõrjub võõras patent pigem uurimisvaldkonnast eemale. </li></ul><ul><li>Patenteeritud lahenduste osas Eestis konkurentsi pole tekkinud. </li></ul><ul><li>Patendi omamine mõjub reklaamina ja positiivne mõju on seega olemas. Samas tuleb alati ka alternati i ve kaaluda. </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 23. 23. 3. Kas ja millisel muul viisil olete veel lisaks patenditaotluste esitamisele patendisüsteemi võimalusi kasutanud? <ul><li>Tõsisemate teadustöö tulemuste puhul alati uudsuse analüüsi patenteerimise mõttekuse selgitamiseks. </li></ul><ul><li>Litsentsilepingute ettevalmistamine, kaubamärgi kaitsmine, patendiinfo uuringud . </li></ul><ul><li>(a) Patendipaketi edasimüümine. (b) Patendiinfo uuringud on muidugi rutiintegevus. </li></ul><ul><li>Palju kasutanud patendiinfosüsteemi Espacenet. Ühe rahvusvahelise patenditaotluse varalised õigused müüdud. </li></ul><ul><li>Rohkem patendiametiga tegelenud ei ole, kuid ettevõttele on registreeritud kaubamärk. </li></ul><ul><li>Patendiandmebaase kasutame põhiliselt patendiinfo uuringuteks . </li></ul><ul><li>Oleme teinud hulgaliselt patendiuuringuid . Ilma asja laiemalt arutamata on ostetud ka üks litsents USAst, mis hiljem selgus oli asjatu investeering, kuna siis kui lõpuks taotlusest sai patent, olid alles jäänud vaid sellised nõudluspunktid, mis meie teemasse üldse ei puutu. </li></ul><ul><li>Oleme teostanud patendiuuringuid iga uue projekti alguses hindamaks turul tegutsemise vabadust. Oleme ostnud litsentsi ühelt Rootsi ettevõttelt ning hiljem ka kogu firma, et olla kindlad õiguste omamises.  </li></ul><ul><li>Oleme kasutanud patendiinfot lahenduste uudsuse kindlaks tegemisel. </li></ul><ul><li>Olen kasutanud patendiinfo uuringuid , vaidlusküsimuste lahendamist. </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 24. 24. 4. Muud kommentaarid <ul><li>P atenteerimisel oma eelised, puudused ja riskid , kasu saamist tuleb õppida , ettevõte p eab kaaluma kõiki patenteerimise eeliseid ja puudusi. Peab olema selge, et kaitstav lahendus on tootmisküps, jõukohane ja ettevõte on valmis selle tootega turule minema. </li></ul><ul><li>Nišitoote puhul on raske litsentsi müüa ning ettevõtte jaoks pigem kulu kui tulu . </li></ul><ul><li>Patentide taotlemise otstarbekus sõltub leiutise tüübist ja lähedaste lahenduste olemasolust. </li></ul><ul><li>Ideest prototüübini, patendi välja andmiseni ning litsentside müügini kõik võtab aega. </li></ul><ul><li>Patendi number tootel parandab toote imagot. </li></ul><ul><li>Igale insenerile tuleks kasuks kogemus patendindusest, et osata patentidega äri teha. Eesti patendi taotlemise protsessi läbi käimine on selleks hea ja odav võimalus. </li></ul><ul><li>E ttevõte ei ole oma kaitstud leiutiste kasutamise eest raha küsinud. Samas on probleemiks ideede kopeerijad. Huvi lahenduste vastu on näidanud ka välis ettevõtted , keda on tasuta nõustatud, kuna kardetakse järgitegemist ning kohtuskäimist. </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk
 25. 25. Tänan! <ul><li>http://clicktoadd.me/MikkPutk Skype ID: mikkputk </li></ul>24.08.2008 Mikk Putk Küsimused ja kontakt:

×