Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

จดหมาย

20,321 views

Published on

 • Be the first to comment

จดหมาย

 1. 1. การเขีย นจดหมายแบ่ง เป็น ๓ ประเภท • จดหมายส่ว นตัว • จดหมายธุร กิจ • จดหมายราชการ (หรือ หนัง สือ ราชการ)
 2. 2.  ใช้ภ าษาสุภ าพและเขีย นเนื้อ ความ สัน ๆ ให้ไ ด้ใ จความครบถ้ว น ้  ใช้ก ระดาษเขีย นจดหมายสีข าวหรือ กระดาษสมุด ไม่ม ีร อยฉีด ขาดหรือ ยับ ยูย ี่ มีค วามเรีย บร้อ ย ่  เขีย นด้ว ยลายมือ สวยงาม อ่า นง่า ย
 3. 3. ๑. แบ่ง กึ่ง กลางหน้า กระดาษ
 4. 4. ขีย นที่อ ยู่ ระหว่า งกึ่ง กลางหน้า กระดาษด้า นขว ๒๘/๑๕ หมู่บ้านปริณสิริ คลองกุ่ม บึ่งกุ่ม กทม. ๑๐๒๓๐
 5. 5. ๓. วัน เดือ นปี เขีย นกึ่ง กลางหน้า กระดาษ ๒๘/๑๕ หมู่บ้านปริณสิริ คลองกุ่ม บึ่งกุ่ม กทม. ๑๐๒๓๐ (เว้น 1 บรรทัด ) ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐
 6. 6. นต้น เรีย นอาจารย์ป ระจำา ชั้น ประถมศึก ษาปีท ๒๘/๑๕ หมู่บ้านปริณสิริ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๓๐ (เว้น 1 บรรทัด ) ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ (เว้น 1 บรรทัด ) เรียน อาจารย์ประจำาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/........
 7. 7. ครู เรียน อาจารย์ประจำาชั้นประถม ศึกษาปีที่ ....... เพือ น ่ ญาติ ผู้ใ หญ่ พ่อ แม่ ..........เพือนรัก กราบ ่ .........ที่คิดถึง เท้า...........ที่ เคารพ
 8. 8. เนื้อ หา เขีย นกึ่ง กลางระหว่า งคำา ขึน ต้น และว ้ ๒๘/๑๕ หมู่บ้านปริณสิริ คลองกุ่ม บึ่งกุ่ม กทม. ๑๐๒๓๐ (เว้น 1 บรรทัด ) ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ (เว้น 1 บรรทัด ) เรียน อาจารย์ประจำาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/........ (เว้น 1 บรรทัด ) เนื่องด้วยดิฉันป่วยเป็นไข้หวัด มีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน ไอและเจ็บคอ ไม่สามารถเรียน ได้ จึงขอลาหยุดพักการเรียน เป็นเวลา ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ (เว้น 2 บรรทัด ) จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 9. 9. คำา ลงท้า ย เขีย นตรงกับ วัน ที่เ พื่อ แสดงความเค ๒๘/๑๕ หมู่บ้านปริณสิริ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๓๐ (เว้น 1 บรรทัด ) ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ (เว้น 1 บรรทัด ) เรียน อาจารย์ประจำาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/........ (เว้น 1 บรรทัด ) เนื่องด้วยดิฉันป่วยเป็นไข้หวัด มีอาการปวดศีรษะ ตัว ร้อน ไอและเจ็บคอ ไม่สามารถ เรียนได้ จึงขอลาหยุดพักการเรียน เป็นเวลา ๒ วัน ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ (เว้น 2 บรรทัด ) จึงเรียนมาเพื่อทราบ เคารพอย่างสูง (เว้น 1 บรรทัด ) โดยความ
 10. 10. บุค คล คำา ลงท้า ย ครู โดยความเคารพอย่างสูง ด้วยความเคารพอย่างสูง เพือน ่ รักและคิดถึง พ่อ, แม่ , ปู่ , ย่า , ตา , ยาย , ด้วยความเคารพอย่างสูง ลุง , ป้า
 11. 11. งชื่อ ผู้เ ขีย น เขีย นกึ่ง กลางของคำา ลงท้า ยให้อ า ่ ๒๘/๑๕ หมู่บ้านปริณสิริ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๓๐ (เว้น 1 บรรทัด ) ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ (เว้น 1 บรรทัด ) เรียน อาจารย์ประจำาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/........ (เว้น 1 บรรทัด ) เนื่องด้วยดิฉันป่วยเป็นไข้หวัด มีอาการปวดศีรษะ ตัว ร้อน ไอและเจ็บคอ ไม่สามารถ เรียนได้ จึงขอลาหยุดพักการเรียน เป็นเวลา ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ (เว้น 2 บรรทัด ) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ความเคารพอย่างสูง (เว้น 1 บรรทัด ) นภา ศรีพัฒนากร โดย
 12. 12. ๘. คำา รับ รองของผูป กครอง (ถ้า เป็น จดหมายลาครู) ้ บขึ้น ต้น เมือ นัก เรีย นเขีย นเสร็จ แล้ว ต้อ งให้ผ ู้ป กคร ่ ๒๘/๑๕ หมู่บ้านปริ ณสิริ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๓๐ (เว้น 1 บรรทัด ) ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ (เว้น 1 บรรทัด ) เรียน อาจารย์ประจำาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/........ (เว้น 1 บรรทัด ) เนื่องด้วยดิฉันป่วยเป็นไข้หวัด มีอาการปวดศีรษะ ตัวร้อน ไอและเจ็บคอ ไม่ สามารถเรียนได้จึงขอลาหยุดพักการเรียนเป็นเวลา ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ (เว้น 2 บรรทัด ) จึงเรียนมาเพื่อทราบ ความเคารพอย่างสูง (เว้น 1 บรรทัด ) นภา ศรีพัฒนากร ขอรับรองว่าเป็นความจริง (นางสุภา ศรีพัฒนากร) ผู้ปกครอง โดย
 13. 13. ๙. คำา สรรพนามทีใ ช้เ ขีย น ่ จดหมายลาครู นัก เรีย นหญิง ดิฉ ัน นัก เรีย นชาย ผม หรือ กระผม
 14. 14. เรีย น อาจารย์ป ระจำา ชัน ประถม ้ ศึก ษาปีท ี่ ๔/.......
 15. 15. ๒๘/๑๕ หมู่บ้านปริณ สิริ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๓๐ (เว้น 1 บรรทัด ) ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ (เว้น 1 บรรทัด ) เรียน อาจารย์ประจำาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/........ (เว้น 1 บรรทัด ) เนื่องด้วยคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำาบุญ ที่ต่างจังหวัด กระผมจึงจำาเป็นต้องติดตามไป เยี่ยมญาติด้วยจึงขอลากิจเป็นเวลา ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ศรีพัฒนากร (เว้น 2 บรรทัด ) จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต (เว้น 1 บรรทัด ) โดยความเคารพอย่างสูง นภา ขอรับรองว่าเป็นความจริง (นางสุภา ศรีพัฒนากร) ผู้ปกครอง
 16. 16. สิริ นวมินทร์ ๙๗ ๒๕/๑๘ หมู่บ้านปริณ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๓๐ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ปิ๋ว เพื่อนรัก สวัสดีปิ๋วเป็นไงบ้างไม่ได้พบกันนานแล้ว ปิ๋วก็คงจะยุ่ง อยู่กับการสอบปลายภาค ผลการสอบคงเป็นที่น่าพอใจ คุณพ่อคุณแม่คงชื่นใจใช่ ไหม ขณะนี้เราก็สอบสร็จแล้วจึงมีเวลาว่าง ในช่วงปิด ๒ -๓ วัน ของวันแม่ เราจะไปเยี่ยมคุณตาคุณ ยาย แล้วจะแวะไปที่บ้านของเธอ เธอว่าง และสะดวกหรือไม่ เราเตรียมรูปถ่ายที่เราถ่ายด้ยกันปีที่ แล้ว บันทึกลงแผ่นดีวีดีมาด้วยเราจะได้ดู กัน ปิ๋วต้องการอะไรที่นี่บ้างบอกมานะไม่ต้องเกรงใจเราจะ จัดการให้ เมื่อวันเสาร์สัปดาห์ที่แล้วเรา ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่อยู่ตรงข้าม สนามหลวงมีเรื่องราวต่าง ๆ ของชาติที่ น่าสนใจมาก เราอยากให้ปิ๋วมาด้วย ปิ๋วพอจะจัดเวลาว่าง ในช่วงปิดเทอมมานะ เราจะเป็นไกด์พา เที่ยวชม บริเวณนั้นให้ทั่วเลยจะชวนไปนั่งรถรางชมรอบ เกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยนะ สุดท้ายนี้ เราหวังว่าปิ๋วและคุรพ่อคุณแม่คงสบายดี ส่วน
 17. 17. ตัว อย่า งซองจดหมาย ชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก คุณตริยา รักยุติธรรม ๒๕/๑๘ ซ.๑๕ ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึ่งกุ่ม กทม. 10230 แสตมป์ ๓บาท ชื่อและที่อยู่ผู้รับ คุณปนาลี เปี่ยมคุณธรรม ๒๔๕/๕ ม.๒ ถ.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50120
 18. 18. ๑๔/๒๐๑ ม.กัลปพฤกษ์ บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๓๐ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ กราบเท้าคุณป้าที่เคารพ เมื่อเดือนที่แล้ว ผมไปเยี่ยมคุรตาที่บ้าน คุณตาบ่นคิดถึงคุณ ป้าผมจึงเขียนจดหมายมาเรียน ให้คุณป้าทราบ เพื่อคุณป้าจะได้หาเวลาว่างไปเยี่ยมคุณตา บ้าง ขณะนี้ผมเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ผมยังจำาคำาสอนของคุณป้า ได้เสมอว่า ความเพียร อยู่ที่ไหน ความสำาเร็จอยู่ที่นั่น ผมจึงพยายามเรียนหนังสือ เพื่อให้ ประสบความสำาเร็จดังที่ตั้งใจไว้ เมื่อ สัปดาห์ที่แล้วผมสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ผมดีใจมาก คุณครูชมว่าผมตั้งใจเรียนและขยันทำา การบ้านเสมอ ผมยังจำาคำาของคุณป้าได้ดีว่าการทำาการบ้านเป็นการ ทบทวนบทเรียนที่ดี ผมจึงปฏิบัติตาม ทำาให้ผมเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้น ผมขอรายงานผลการเรียนให้คุณป้า ทราบเพียงเท่านี้ ผมขอจบจดหมายไว้แค่นี้ หวังว่าคุณป้าคงสบายดี ส่วนคุณ แม่คุณพ่อและผมสบายดี
 19. 19. ตัว อย่า งซองจดหมาย ชื่อและที่อยู่ผู้ฝาก วิชา ขยันเรียน ๘๑๔/๒๐๑ ม.กัลปพฤกษ์ บึงกุ่ม กทม. 10240 แสตมป์ ๓บาท ชื่อและที่อยู่ผู้รับ คุณอำานวย ไพศาลสิน ๑๐๐๑/๒ ถ. ราชดำาเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

×